PATENT CARE- Tugce Agca Kizil

Transkript

PATENT CARE- Tugce Agca Kizil
UYDU UZAY VE TEKNOLOJİ GÜNLERİ’NDE
FİKRİ VE SINAİ HAKLAR
Hazırlayan: Tuğçe AĞCA KIZIL
PATENT ve MARKA VEKĠLĠ
ELEKTRĠK MÜHENDĠSĠ (M.ISM)
PATENT ÇARE Ltd. ġti. Kurucusu
12.12. 2015
Patent
Yeni Bitki
Türleri
Alan Adları
Marka
Fikri
Sınai
Haklar
Endüstriyel
Tasarım
Eserler ve
bağlantılı
haklar
Entegre Devre
Topografyası
Coğrafi ĠĢaret
PATENTLER HK.
Bilinmesi gerekenler
•
•
•
•
•
•
Sadece teknik unsurlara verilir
Koruma istenilen her ülkede ayrı baĢvuru
Yenilik (Uluslararası anlamda)
BuluĢ basamağı
Sanayi
Süreç uzun ve karmaĢık -> vekil desteği
YILLIK ÜCRET
KORUMA SÜRESĠ
20 YIL
PATENT
2 sefer inceleme raporu geldiği,
2. inceleme raporu olumlu ve itiraz gelmeyen duruma bir örnek
PATENT NEDİR?
Fikri ürün
Sanayie
uygulanabilir
BuluĢ
Teknik
Yeni
Bir Ģey yapmanın yeni bir yoludur.
Probleme yeni bir teknik çözüm getirir
BULUġ Dünyanın
herhangi bir
yerinde yazılı veya
sözlü açıklanmıĢsa
YENĠ DEĞĠLDĠR
• Bilgisayar yazılımları 551 Sayılı Patent Haklarının Korunması
Hakkında Kanun Hükmünde Kararname’ye göre buluĢ
niteliğinde olmadıklarından koruma kapsamı dışında
kalırlar.
YAZILIMLAR
BİLGİSAYAR PROGRAMLARI /
YAZILIMLARI Patent ile Türkiye’de
Korunabilir mi?
Yazılımlar;
– bir yöntem olarak (ALGORĠTMA)
veya
– bir cihaz ile
VE TEKNĠK UNSURLAR ĠLE
tanımla + yenilik+buluĢ basamağı+sanayiye uygulanabilirlik
ÖRNEKLER:
• Televizyonlarda yayından gelen renklerin karıĢması ile ilgili problem.
– Yayından gelen renk karıĢmasını önleyen bir program teknik
unsurları ile tarif edildiği sürece yöntem olarak tanımlanıp
korunabilir.
MARKALAR HK.
Bilinmesi gerekenler
•
•
•
•
Özgün iĢaretler tescil edilebilir
Her türlü 2 veya 3 boyutlu iĢaret
Koruma istenilen her ülkede ayrı baĢvuru
Aynı markayı farklı ticari alanlarda farklı kiĢiler
alabilir. Marka tescili yapılacak sınıfların (markanın
kullanılacağı faaliyet alanlarının) dikkatle
belirlenmesi gerekir
YENĠLEME
HER 10 YILDA
BĠR
SONSUZ SÜRELĠ
KORUMA
TASARIMLAR HK.
Bilinmesi gerekenler
• Yeni ve ayırt edici tasarımlar
• Koruma istenilen her ülkede ayrı baĢvuru
• Sadece görüntü (Ģekil) korunur (teknik unsurlar
kapsam dıĢıdır)
5 YILDA BĠR
YENĠLEME
KORUMA
SÜRESĠ 25 YIL
MÜġTERĠ
PAZARLAMA-STRATEJĠ - FAYDA
➢ BaĢkalarının tescil alıp önce davranarak bizi engellemesini önleme
➢ 3. kiĢilerin izinsiz kullanımlarını önlemek
➢ İşletme, kullanma, üretme, satma, kiralama gibi hakları kimin
kullanacağına karar verme yetkisi
➢ Hak çatışması durumlarında hukuksal olarak karĢı tarafa üstünlük
sağlamak
➢ Marka tescili ile com.tr uzantılı alan adlarının alınabilmesi
➢ Tescillerin Rehin/Teminat/Sözleşme konusu/Sermaye yapılabilmesi
➢ Reklam ve pazarlama aracı olarak tescillerin kullanılması
➢ Ürün satıĢı/ ihracatı, yurt dıĢı fuar katılımı gibi uluslararası faaliyetlerden
önce tescil alınması ile beklenmedik mağduriyetleri önleme
➢ Rakiplere karĢı 1 adım öne geçmek –rekabet/yatırım gücünü arttırmak
MÜġTERĠ
FĠNANSAL AVANTAJLAR
GELİR
GİDER
❖ Lisans gelirleri
❖ Doğru bütçeleme ve
strateji ile giderleri
azaltmak
❖ Patent/Marka/Tasarım hakkı ihlal gelirleri
❖ Tescillerin Rehin/Teminat/SözleĢme
konusu/Sermaye yapılabilmesi
❖ Devlet teĢviklerinden (AR-GE
teĢviklerinden) faydalanmak
❖ Tubitak
❖ KOSGEB
❖ Sanayi Bakanlığı
❖ Kalkınma Ajansları
❖ Çöp baĢvurular ile
gereksiz harcamaları
önlemek
FĠNANSAL AVANTAJLAR
VERGĠ ĠSTĠSNALARI-1
KURUMLAR / GELİR VERGİSİ
• a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
• b) Devri veya satışı neticesinde elde edilen kazançların,
• c) Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları
hâlinde elde edilen kazançların,
• ç) Türkiye’de gerçekleĢtirilen üretim sürecinde kullanılması
sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların
• BuluĢa yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen
gelirler ile buluĢ nedeniyle alınan sigorta veya diğer
tazminatların
patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının,
% 50’si kurumlar vergisinden müstesnadır.
VERGĠ ĠSTĠSNALARI-2
• İncelemeli sistem ile patent veya Faydal Model almıĢ olmalı
GEÇERLİLİK SÜRESİ
• 1/1/2015’de yürürlüğe girmiĢtir.
• 1/1/2015 tarihinden önce alınan ve koruma süresi henüz
dolmamış olan patent veya faydalı model belgelerine iliĢkin
buluĢlardan 1/1/2015 tarihinden itibaren kalan koruma süresince
elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılabilecektir
VERGĠ ĠSTĠSNALARI-3
3065 sayılı Katma Değer Vergisi MUAFĠYETĠ:
13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun
5/B maddesi kapsamındaki araĢtırma ve geliĢtirme, yenilik ile
yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan patentli veya faydalı
model belgeli buluĢa iliĢkin gayri maddi hakların kiralanması,
devri veya satışı KDV’den muaftır.
kapsam: LĠSANS, DEVĠR ücretleri
Patent baĢvurusu süreci
pahalı bir süreç.
Bu konuda nerden yardım ve
teĢvik alabilirim?
TUBĠTAK HĠBE -BaĢvuru AĢaması
BaĢlangıç Yılı: 2006, 2014 yılı itibari ile 1602 Desteği
Ulusal Patent BaĢvuruları;
• AraĢtırma Raporu/Ġnceleme Raporu Desteği
o TPE veya Rus Patent Ofisi tarafından düzenlendiyse ilgili ücretin tamamı;
o rapor diğer ofislerden biri tarafından düzenlendiyse ilgili ücretin 600 €'luk
kısmı
Uluslararası Patent BaĢvuruları; (toplamda 30.000 TL’yi aĢamaz)
• Uluslararası Patent BaĢvuru Desteği
o EPO, JPO ve USPTO nezdinde yapılan baĢvurular için 4,000 TL; WIPO
nezdinde yapılan baĢvurular için 2,000 CHF
• Uluslararası Ġnceleme Raporu Desteği
o JPO nezdinde yapılan baĢvurular için 10,000 TL; EPO, USPTO ve PCT
üyesi diğer ülkelere yapılan baĢvurular için 5,000 TL
TUBĠTAK ÖDÜL
Patent Belgesi Durumunda
• Ulusal Tescil Ödülü
o BaĢvuru sahibine 3,000 TL
o Uluslararası Tescil Ödülü
o EPO, JPO veya USPTO nezdinde patent belgesi
alınması durumunda baĢvuru sahibine 10,000 TL
KOSGEB
• GENEL DESTEK PROGRAMI - Sınai Mülkiyet Hakları
Desteği
http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=7
• AR-GE ve ĠNOVASYON ve ENDÜSTRĠYEL UYGULAMA
DESTEK PROGRAMI
o Proje GeliĢtirme Desteği altında Sınai ve Fikri Mülkiyet Hakları
http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/Destekler.aspx?ref=6
• Kosgeb’in diğer desteklerine aĢağıdaki linkten ulaĢabilirsiniz:
http://www.kosgeb.gov.tr/Pages/UI/b.aspx?ref=20
Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı
1.AR-GE Merkezleri
•
•
kurumsal bir Ar-Ge desteği olup, en az 50 tam zamanlı eĢdeğer Ar-Ge personeli olan firmalar için
vergisel indirimler, istisnalar ve muafiyetler
http://www.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=113&catID=305&lng=tr
2.Sanayi Tezleri Programı (SAN-TEZ)
•
Üniversite-sanayi işbirliği ile yürütülen be Bakanlıkça desteklenmesi uygun görülen Ar-Ge
Projelerinin %75’i Bakanlıkça hibe olarak, %25’i proje ortağı firma tarafından karĢılanmaktadır
http://www.sanayi.gov.tr/ServiceDetails.aspx?dataID=108&catID=305&lng=tr
3. Teknogirişim Sermayesi Desteği
•
•
•
•
yeni ve yenilikçi bir iĢ fikri gereklidir
örgün öğrenim veren üniversitelerin herhangi bir lisans programından bir yıl içinde mezun olabilecek
durumdaki öğrenci, yüksek lisans veya doktora öğrencisi ya da lisans, yüksek lisans veya doktora
derecelerinden birini ön baĢvuru tarihinden en çok beĢ yıl önce almıĢ kiĢiler baĢvurabilir
İş fikri desteklenmesi uygun bulunan giriĢimci, firmasını kurmasını müteakip bir defaya mahsus
olmak üzere, en fazla 100.000,00 TL teminatsız hibe destek ile bir yıl süre boyunca
desteklenmektedir
Programa yılda bir kez Bakanlıkça duyurulacak tarihlerde baĢvuru yapılabilmektedir
http://www.sanayi.gov.tr/Pages.aspx?pageID=545&lng=tr
Faydalanabileceğiniz diğer linkler:
•
http://www.kobi.org.tr/index.php/destek-ve-tevikler/destekler
•
http://www.sanayi.gov.tr/Services.aspx?catID=305&lng=tr
KALKINMA AJANSLARI
• Dönemsel olarak açtıkları destek programları, Ģehirlerin
Kalkınma Ajanslarından takip edilebilmektedir.
o Örneğin Ġstanbul Kalkınma Ajansı’nın açık olan destek programlarına
aĢağıdaki linkten ulaĢabilirsiniz.
• http://www.istka.org.tr/istka-destekleri/acik-destek-programlari
Fikirlerinizi rafa kaldırmayın çünkü
onlar ürüne dönüĢmeyi ve korunmayı
hak ediyor.
Vakit ayırdığınız için teĢekkürler ☺
PATENT ÇARE
PATENT CARE
PATENT ÇARE
Patent Çare Fikri ve Sınai Haklar Danışmanlık Ltd. Şti.
Atakent Mah. Barış Sok. Gani Kızıl Blok No:12
34760 Ümraniye/İstanbul -Türkiye
Tel: +90 216 412 13 36
InterTel: +90 0850 333 24 54
InterFax: +90 212 310 59 38
Web: www.patentcare.com
KAYNAKLAR
MADDE 82 – 13/6/2006 tarihli ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 5/A maddesinden sonra gelmek üzere aĢağıdaki madde
eklenmiĢtir.
“Sınai mülkiyet haklarında istisna
MADDE 5/B – (1) Türkiye’de gerçekleĢtirilen araĢtırma, geliĢtirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılımfaaliyetleri neticesinde ortaya çıkan
buluĢların;
a) Kiralanması neticesinde elde edilen kazanç ve iratların,
b) Devri veya satıĢı neticesinde elde edilen kazançların,
c) Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların,
ç) Türkiye’de gerçekleĢtirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satıĢından elde edilen
kazançların patentli veya faydalı model belgeli buluĢa atfedilen kısmının, % 50’si kurumlar vergisinden müstesnadır. Bu istisna, buluĢa
yönelik hakların ihlal edilmesi neticesinde elde edilen gelirler ile buluĢ nedeniyle alınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanır.
(2) Ġstisnanın uygulanabilmesi için;
a) Ġstisna uygulamasına konu buluĢun, 24/6/1995 tarihli ve 551 sayılı Patent Haklarının Korunması Hakkında Kanun Hükmünde
Kararname kapsamında patent veya faydalı model belgesi verilerek koruma altına alınan buluĢlar arasında yer alması ve buluĢa iliĢkin
incelemeli sistem ile patent veya araĢtırma raporu sonucunda faydalı model belgesi alınması,
b) Ġstisna uygulamasından yararlanabilecek kiĢilerin, 551 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesinde belirtilen nitelikleri
taĢıması ve bu kiĢilerin patentli veya faydalı model belgeli buluĢu geliĢtirme yetkisini haiz bulunması Ģartıyla, patent veya faydalı model
belgesinin sahibi ya da patent veya faydalı model belgesi üzerinde tekel niteliğinde özel bir ruhsata sahip olması,
c) Ġstisnadan yararlanılacak ilk yıl, buluĢun oluĢturacağı katma değer dikkate alınarak devir veya satıĢ hâlindeki değerinin tespitine yönelik
Maliye Bakanlığı tarafından değerleme raporu düzenlenmesi, gerekmektedir.
(3) Ġstisna uygulamasına patent veya faydalı model belgesinin verildiği tarihten itibaren baĢlanır ve ilgili patent veya faydalı model belgesi
için sağlanan koruma süresi aĢılmamak kaydıyla bu istisnadan yararlanılabilir. Her bir mükellef tarafından yararlanılabilecek istisna tutarı;
değerleme raporunda belirtilen bedelin % 50’sini, bu madde kapsamında yararlanılabilecek toplam istisna tutarı ise değerleme raporunda
belirtilen bedelin % 100’ünü aĢamaz.
BuluĢun üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satıĢından elde edilen kazançların, patentli veya faydalı model belgeli
buluĢa atfedilen kısmı, ayrıĢtırılmak suretiyle transfer fiyatlandırması esaslarına göre tespit edilir.
(4) Bu madde gelir vergisi mükellefleri hakkında da uygulanır.
(5) Ġstisna uygulamasının kesinti suretiyle alınan vergilere Ģümulü yoktur. Ancak, bu madde kapsamında istisnadan yararlanılan serbest
meslek kazançları ile gayrimenkul sermaye iratları üzerinden yapılacak vergi kesintisi % 50 oranında indirimli uygulanır. Kazanç ve iradı
kesinti yoluyla vergilenen ve beyanname vermesi gerekmeyen mükellefler için indirimli vergi kesintisi en fazla 5 yıl süre ile uygulanır.
(6) Bu madde kapsamında istisna uygulamasından yararlanan mükellefler, 26/6/2001 tarihli ve 4691 sayılı Teknoloji GeliĢtirme Bölgeleri
kanunu kapsamında yer alan istisna uygulamasından ayrıca yararlanamaz.
(7) Birinci, üçüncü ve beĢinci fıkralarda yer alan % 50 oranını ayrı ayrı ya da birlikte sıfıra kadar indirmeye, %100’e kadar artırmaya, bu
oranları sektörler ile birinci fıkrada yer alan gelir, kazanç ve iratlar itibarıyla ya da patent veya faydalı model belgesine göre
farklılaĢtırmaya, üçüncü fıkrada yer alan % 100 oranını % 200’e kadar artırmaya, tekrar kanuni seviyesine indirmeye, beĢinci fıkrada yer
alan süreyi 1 yıla kadar indirmeye, tekrar kanuni seviyesine kadar çıkarmaya Bakanlar Kurulu; ikinci fıkranın (c) bendinde yer alan
değerleme raporunun Ģekil, içerik,
hazırlanması ile üçüncü fıkrada yer alan transfer fiyatlandırması suretiyle ayrıĢtırma yöntemi yerine satıĢ, hasılat, gider, harcama veya
benzeri unsurları dikkate alarak kazancın ayrıĢtırılmasında basitleĢtirilmiĢ yöntemler tespit etmeye ve bu maddenin uygulamasına iliĢkin
usul ve esasları belirlemeye Maliye Bakanlığı yetkilidir.”
http://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2014/02/20140219-1.htmKAYNAKLA
AIPPI FİKRİ GÜNDEM SAYI 8: Kurumlar Vergisi Genel Tebliğinde Değişiklik:
6518 sayılı sınai mülkiyet haklarından elde edilen kazançlara yönelik istisna uygulamasına iliĢkin kanunun uygulama
yönetmeliği olan “Kurumlar Vergisi Genel Tebliği (Seri No: 1)’nde DeğiĢiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 8)” 21
Nisan 2015’te Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiĢtir. ġubat 2014’te yayınlanmıĢ olan 6518 sayılı kanunla
ınai mülkiyet haklarında bir istisna tanımlanmıĢtır. Söz konusu kanunun 32. ve 82. maddeleri uyarınca “Türkiye’de
gerçekleştirilen araştırma, geliştirme ve yenilik faaliyetleri ile yazılım faaliyetleri neticesinde ortaya çıkan
buluşların Türkiye’de seri üretime tabi tutularak pazarlanmaları hâlinde elde edilen kazançların ve Türkiye’de
gerçekleştirilen üretim sürecinde kullanılması sonucu üretilen ürünlerin satışından elde edilen kazançların
patentli veya faydalı model belgeli buluşa atfedilen kısmının % 50’si kurumlar vergisinden müstesnadır” hükmü
yer almaktadır. Bu istisna, buluĢa yönelik haklara tecavüz edilmesi sonucunda elde edilen gelirler ile buluĢ nedeniyle
lınan sigorta veya diğer tazminatlar için de uygulanacaktır. Kanunda istisnadan faydalanabilmek için söz konusu
buluĢların incelemeli sistem ile patent belgesi almıĢ olması gerektiği de belirtilmektedir. Bu esnada, yukarıda anılan
Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nde yapılacak değiĢiklikle 1/1/2015 tarihinden önce alınan ve koruma süresi henüz
dolmamıĢ olan patent veya faydalı model belgelerine iliĢkin buluĢlardan 1/1/2015 tarihinden itibaren kalan koruma
üresince elde edilen kazanç ve iratlar için istisnadan yararlanılabileceğinin altını çizmek gerekir. Ancak, koruma süresi
1/1/2015 tarihinden önce dolmuĢ olan patentli veya faydalı model belgeli buluĢlardan elde edilen kazanç ve iratlar için
stisnadan yararlanılamayacaktır. Yukarıda anılan Kanun’un Uygulama Yönetmeliği’nde yapılacak değiĢiklikle istisna
uygulamasına ilk defa konu edilecek patentli veya faydalı model belgeli buluĢlarla ilgili olarak değerleme raporunun
düzenlenmesi amacıyla, patent veya faydalı model belgesi sahipleri tarafından ön değerleme raporu hazırlanması ve Gelir
daresi BaĢkanlığı’na baĢvurulması gerekmektedir. Her bir patentli veya faydalı model belgeli buluĢ için bir defaya
mahsus olmak üzere değerleme raporu düzenlenecek ve bu raporda tespit edilen değer patent veya faydalı model
belgesinin koruma süresince bu istisnadan faydalanacak tüm mükellefler için güncellenmeksizin geçerli olacaktır.