Oyuncak Sergi

Transkript

Oyuncak Sergi
kircilin07
28/7/05
16:02
Page 1
Sergi
Kumdan Heykeller Sergileri
Bu yaz, Ankara, ‹stanbul ve
Antalya’da düzenlenen kumdan
heykeller sergilerini kaç›rmay›n! Bu
sergilerde, dünyan›n çeflitli
ülkelerinden ve ülkemizden
sanatç›lar›n kumdan yapt›¤› dev
heykeller yer al›yor. ‹stanbul’daki
kumdan heykeller sergisi,
Kozyata¤›’ndaki Carrefour
ma¤azas›nda, 30 Eylül 2007’ye kadar gezilebilecek. Burada çocuklar ve yetiflkinlere yönelik heykel atölyeleri de düzenleniyor. Antalya’da, biri Konyaalt›
Beachpark’ta, ötekiyse Kemer’de olmak üzere iki sergi var. Konyaalt›’daki sergi 1
Ekim 2007’ye, Kemer’deki sergiyse 31 Ekim 2007’ye kadar ziyarete aç›k. Ankara’da
Sö¤ütözü’nde Ankara Ticaret Odas› yan›ndaki sergiyse,
5 A¤ustos’ta aç›lacak ve 30 Ekim 2007’ye kadar gezilebilecek.
Oyuncak
Kesek⤛d›ndan Kuklalar
Kedi, köpek, fare, tavflan, ay›, panda,
kurba¤a, fil, aslan gibi hayvanlar›n,
kesek⤛d›ndan çok basit kuklalar›n›
yapabilirsiniz. Kesek⤛d›n›n alt bölümü,
hayvanlar›n yüzü olacak. Kuklas›n›
yapmak istedi¤iniz hayvanlar›n
özelliklerine dikkat edin. Örne¤in, kedi için sivri kulaklar, iki göz, burun, a¤›z ve
b›y›klar gerekiyor. Bunlar›n baz›lar›n› kartondan kesip kesek⤛d›n›n üzerine
yap›flt›rabilirsiniz. Baz›lar›n› kendiniz de çizebilirsiniz. Sivri bir burun için kesek⤛d›n›n
dibini, iki köflesinden üçgen biçiminde içe do¤ru katlayabilirsiniz.
24
kircilin07
28/7/05
16:02
Page 2
Bir Kitap
Hayvanlar Nokta Birlefltirmece
TÜB‹TAK Erken Çocukluk Kitapl›¤›’ndan “Hayvanlar”
adl› nokta birlefltirme kitab›n›n kahramanlar› kedi ve
fare, bu kez bir keflif gezisine ç›k›yorlar. Amaçlar›ysa
farkl› hayvan türlerini tan›mak. Ormanda, bahçede,
denizin derinliklerinde, yeralt›nda, kutuplarda,
k›sacas› akl›n›za gelebilecek her türlü ortamda çeflitli
hayvanlarla tan›fl›yorlar. Ancak, kediyle farenin
bafl›ndan geçenleri görmek için, küçük okurlar›m›z›n
sayfalardaki noktalar› birlefltirmeleri gerekiyor.
Oyun
Küçük Bal›k, Büyük Bal›k, K›rm›z› Bal›k...
Bu oyun için önce çok say›da bal›k flekli
çizmeniz gerekiyor! Oyunun amac›, bal›klar›
grupland›rman›n farkl› yollar›n› bulmak.
Farkl› renklerde kartonlardan, farkl›
boylarda bal›k flekilleri kesin.
• Bal›klar›, renklerine göre gruplara ay›r›n.
• Bal›klar›, büyüklüklerine göre gruplara ay›r›n.
Küçük bal›klar›, orta boylu bal›klar› ve büyük
bal›klar› gruplay›n.
• Bal›klar› büyükten küçü¤e do¤ru boy
s›ras›na dizin.
• Sonra da küçükten büyü¤e do¤ru boy
s›ras›na dizin.
• Bal›klar› say›n. Toplam kaç bal›k var?
Küçük boylu, orta boylu ve büyük boylu
bal›klardan kaç tane var?
Bal›klar›n›z› boyay›p üzerlerine farkl›
desenler de çizebilirsiniz. Onlar›
desenlerine, ya da sözgelimi kuyruklar›n›n
rengine göre de gruplara ay›rabilirsiniz.
Asl› Zülal
25