çocuk ve dua h?kayes?

Yorumlar

Transkript

çocuk ve dua h?kayes?
This page was exported from - Hayat Akarken
Export date: Thu Oct 13 5:48:06 2016 / +0000 GMT
ÇOCUK VE DUA H?KAYES?
Baba ve küçük o?lu bir gün göle bal?k tutmaya giderler. Göl kenar?na da çad?r kurarlar. Sabah oltalar?n? göle at?p çad?ra
dönerler. Bir saat sonra, oltalar?n? kontrol ederler, dört be? bal?k tak?ld???n? görürler.
Çocuk babas?na:
- Baba, ben bal?klar?n oltaya tak?lacaklar?n? biliyordum.
Babas? sorar:
- Nereden biliyordun bakal?m?
Çocuk cevap verir:
- Dua ettim; oltaya bal?k tak?ls?n diye de ondan.
Oltay? tekrar haz?rlarlar ve yakalad?klar? bal?klar? yemek için çad?ra dönerler. Yemekten sonra oltay? tekrar kontrol ederler, oltaya
yine bal?klar tak?l?r.
Çocuk:
- Ben biliyordum ki bal?k tak?laca??n?.
Babas? sorar:
- Nereden biliyordun yine bakal?m?
Çocuk cevap verir:
- Yine dua etti?im için bal?klar tak?ld?.
Oltay? tekrar göle at?p, çad?rlar?na dönerler. Yatmadan önce göle inip, oltay? kontrol ettiklerinde hiçbir bal???n yakalanmad???n?
görürler.
Çocuk:
- Ben bal?klar?n yakalanmayaca??n? biliyordum.
Babas? sorar:
- Nereden biliyordun?
Çocuk cevap verir:
- Çünkü bu sefer dua etmedim de ondan.
Babas?:
- Niye etmedin bakal?m?
Çocuk:
- Çünkü bu sefer oltaya yem takmay? unuttun da ondan dua etmedim.
Çocuk akl? bile ak?l olmadan duan?n yetmeyece?ini bilir.
Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com
| Page 1/1 |

Benzer belgeler