Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri

Transkript

Bankacılık ve Kambiyo İşlemleri
DERS BİLGİ FORMU
DERSİN ADI
BANKACILIK VE KAMBİYO İŞLEMLERİ
BÖLÜM
DIŞ TİCARET
PROGRAM
DIŞ TİCARET
DÖNEMİ
DERSİN DİLİ
DERS KATEGORİSİ
Türkçe
Zorunlu Ders
Meslek Dersi
Seçmeli Ders
X
Haftalık
Ders
Saati
SÜRE VE DAĞILIMI
KREDİ
DERSİN AMACI
ÖĞRENME ÇIKTILARI
VE YETERLİKLER
DERSİN İÇERİĞİ VE
DAĞILIMI
(MODÜLLER VE
HAFTALARA GÖRE
DAĞILIMI)
EĞİTİM-ÖĞRETİM
ORTAMI VE DONANIM
Bireysel
Öğrenme Süresi
Okul Eğitimi
(Proje, Ödev,
Toplam
Süresi
Araştırma, Ġşyeri
Eğitimi)
3
(6+12+24)
(90–42)
(30+30+30)
42
48
90
Ders Kredisi
AKTS Kredisi
(1kredi=25–30 saat)
(1modül=1 kredi)
3
Bu dersle öğrencinin, temel bankacılık ve kambiyo işlemlerini
yapabilmesi ve takip edebilmesi sağlanacaktır.
1- Bankacılık ve Kambiyo Ġşlemlerine Ġlişkin Belgeleri Düzenlemek
2- Kambiyo Mevzuatını Takip Etmek
3- Dış Ticarete Yönelik Ödeme Yöntemlerini Uygulamak
Hafta
Modüller/Ġçerik/Konular
1
Mevduatla Ġlgili Kavramlar
2
Kredi ile Ġlgili Kavramlar
3
Kambiyo Senetleri ile ilgili Kavramlar
4
Kambiyoya Ġlişkin Temel Kavramlar
5
Türk Parası ve Dövizlere Ġlişkin Hükümler
6
Kıymetli Maden ve Taşlara Ġlişkin Hükümler
7
Ġhracata Yönelik Kambiyo Mevzuatı
8
Ġhracata Yönelik Kambiyo Mevzuatı
9
Ġthalata Yönelik Kambiyo Mevzuatı
10
Görünmeyen Ġşlemlere Yönelik Kambiyo Mevzuatı
11
Ġthalat ve Ġhracat Bedellerinin Ödenmesi
Peşin, Mal Mukabili, Vesaik Mukabili ve Kabul Kredili
12
Ödeme
13
Akreditifli Ödeme ve Ġşleyişi
14
Akreditifli Ödemenin Türleri
Ortam
Sınıf
ÖLÇME VE
DEĞERLENDİRME
KAYNAKLAR
Yöntem
Ara Sınavlar
Dönem Sonu Sınavı
Donanım
Bilgisayar, internet, ders
notları, yazılı ve görsel
örnek uygulamalar,
sunum cihazları
Uygulanan yöntem
Ders kitabı, yardımcı kitap ve diğer kaynaklar
Ġşyeri
Bankalar
Yüzde (%)
30
70

Benzer belgeler