Miken Uygarlığında Sanat Ve Din_pdf

Transkript

Miken Uygarlığında Sanat Ve Din_pdf
E T KİNLİK
5
MİKEN UYGARLIĞINDA SANAT VE DİN
K a yn a k 1 :
U Y G A R L I K L A R
T A R İ H İ - I
N İ L G Ü N
Y A M A N
(Üstte) kuyu mezar, kubbeli mezar; (altta) altın mask, diadem
202
DKIH I-uygarliklar tarihi.indd 202
03.11.2014 12:03:09
Kay n a k 2 :
R
L A
K
L I
R
A
G
Mikenlerin ikinci gelişim evresini MÖ 16. yüzyıl sonlarından MÖ 13. yüzyılın içlerine kadar
geldikleri anlaşılan 9 tane kubbeli mezar temsil
etmektedir. Kubbeli mezarlar yukarıya doğru daralan yatay taş halkalardan ibaret arı kovanı şeklinde “sahte kubbe”yle örtülü bir yuvarlak oda,
bu odaya dışarıdan ulaşılan ince uzun koridor,
bu odanın altında ya da yanındaki özel bir odada
mezar barındırmaktadır. Taş işçiliğini anıtsallıkla
bağdaştırmış olan kubbeli mezarlar bu özelliğiyle
Girit yapılarından ayrılmaktadır.
I
İçlerindeki eserlerin zenginliği bakımından
İskit prenslerinin mezarlarını hatırlatan bu kuyu
mezarlar daha önceki dönemlerde hemen hemen
boş olarak bulunan Yunanistan mezarlarından
ayrılmaktadır. Mezarların üzerindeki toprak yığınları içinde hayvan ve insan kemiklerine rastlanmaktadır.
U
Y
Miken mezarları
Mikenlerin görkemi hakkında MÖ 16. yüzyıla
ait 6 kuyu mezar bir fikir vermektedir. 27,5 m çapında bir taş halkayla çevrilmiş olan bu mezarlar
kuyu biçiminde derin kazılmış, yanları taş duvarlarla örülü çukurlardan ibaret olup içlerinde
cesetlerden başka pek çok ve çeşitli eseri barındırmaktadır. Bu eserler altın, gümüş, tunç, fildişi,
kemik gibi maddelerden yapılan diademler, yüzükler, süs eşyaları ve çeşitli silahlardan ibarettir.
Bunların bir kısmının, örneğin madeni vazoların,
mühürlerin vb. Girit malı olduğu anlaşılmaktadır. Akalara ait başka eserler arasında, ölülerin
yüzlerini örten altın portre maskeleri sayılabilir.
Bunlar düzenli çehre hatları, düz burunlar ve ince
dudaklarıyla Girit portrelerinden ayrılmaktadır.
Bölgede kazı yapan Alman arkeolog Schliemann,
bulduğu maskenin Homeros’un destanındaki
Troya Savaşı’na katılan Agememnon’a ait olduğunu sanmıştır. Oysa bu mezarlar Troya Savaşı’ndan
çok daha erken bir tarihe aittir.
4. Kaynak 1 ve 2’de, Mikenlerin Yunanistan’a dışarıdan gelen bir toplum olduğunun göstergeleri
nelerdir?
E
K
İ
M
İ
N
O S
5. Kuyu mezarlardan çıkarılan çok sayıdaki hayvan ve insan iskeleti, çeşitli eşyalar,
ölülerin yüzünü örten altın maskeler Miken dini inanışının hangi özelliğini ortaya
koymaktadır?
M
3. Kuyu mezarlarda Girit işçiliği olduğu anlaşılan eserlerin varlığı nasıl açıklanabilir?
E
2. Kuyu ve kubbeli mezarlar kimler için inşa edilmiş olabilir? Nereden anlıyorsunuz?
V
1. Kaynak 1 ve 2, Mikenlerin sanatın hangi dallarında geliştiklerini
düşündürmektedir?
N
ÇALIŞMA SORULARI
KAYNAKLAR
203
Freeman, Charles, Mısır, Yunan, Roma, Dost Yayınları, 2. Bas. 2005, s. 95-98
Mansel, Arif Müfid Ege ve Yunan Tarihi, TTK Yayınları, 1971, s. 66-70
DKIH I-uygarliklar tarihi.indd 203
03.11.2014 12:03:09

Benzer belgeler