STANDART SATIŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI

Transkript

STANDART SATIŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI
STANDART SATIŞ ŞARTLARI VE KOŞULLARI
1. YORUM
Bu Şartlarda:
"Siz" Sözleşme uyarınca Malları satın alan kişi, şirket, varlık veya firma anlamına gelmektedir
"BUFFALO", "Biz" veya "Bize" kayıtlı adresi Saturnusstraat 17, 2132 HB, Hoofddorp, The
Netherlands. olan Buffalo EU B.V. (şirket numarası 34299135) anlamına gelmektedir.
"Şartlar" bu belgede belirtilen standart satış şartları ve koşulları anlamına gelmektedir.
"Sözleşme" BUFFALO tarafından Size gönderilen sipariş onayıyla teyit edilen, Malların satılmasına ve
satın alınmasına ilişkin sözleşme anlamına gelmektedir
"Mallar", Sözleşme uyarınca BUFFALO'nun tedarik edeceği mallar (malların veya malların herhangi bir
parçasının kurulumu dahil) anlamına gelmektedir
"İş Günü" cumartesi, pazar günleri ve Hollanda resmi tatiller dışında haftanın her günü saat 09:00 ila
17:00 arasındaki zaman anlamına gelmektedir
"Yazılı" faks ile ve elektronik olarak gönderilen verileri içermektedir.
2. SATIŞ
2.1 Size Malları sadece bu Şartlara konu olan sipariş teyidimizle kabul edilen yazılı satın alma emri
uyarınca satacağız.
2.2 Malların miktarı, bizim gönderdiğimiz talimat onayında belirtildiği gibi olacaktır.
2.2.1 sipariş teyidi, sipariş teyidinin gönderildiği zaman mevcut olan Malların miktarını belirtecektir;
2.2.2 sipariş teyidi, her türlü Mal bakiyesinin sonraki bir tarihte ve mevcudiyet durumuna göre takip
edeceğini ve fiyatlandırmada meydana gelen her türlü değişikliğin sonradan yapılan sipariş
doğrulamasıyla teyit edileceğini onaylayacaktır;
2.2.3 bu tür durumlarda, siparişi tamamen iptal edebilir veya o tarihe kadar Malların size
gönderilmemiş olması şartıyla, orijinal sipariş teyidini aldıktan sonra beş iş günü içerisinde yazılı olarak
Bize bildirimde bulunmak suretiyle Mal bakiyesiyle ilgili siparişi iptal edebilirsiniz.
2.3 Bu Şartlar, diğer tüm şartlar ve koşullar çıkarıldığında Anlaşmayı yönetecektir.
2.4 Bu Şartlarda meydana gelen her türlü değişiklik konusunda, Sizinle Bizim aramızda Yazılı
anlaşmaya varılmalıdır. Anlaşmamız, Direktörlerimizden veya Finansal Kontrolörlerimizden biri
tarafından imzalanmalıdır
2.5 Mallarla ilgili olarak, temsilcilerimizin herhangi biri tarafından verilen tavsiye veya öneriler, Bizim
tarafımızdan Yazılı olarak teyit edilmediği takdirde, bizim için bağlayıcı olmayacaktır.
3. SİPARİŞLER VE FİYATLAR
3.1 Bir fiyatı kabul ederek veya Mallar için sipariş vererek, Mallarla ilgili her türlü bilgi ve özelliğin ve
Bizim tarafımızdan üretilen her türlü malzemenin sadece yaklaşık olduğunu kabul ediyorsunuz.
3.2 Tarafımızdan düzenlenen herhangi bir belgede mevcut olan her türlü hata veya eksik, Bizim hiçbir
yükümlülüğümüz olmadan düzeltilebilir.
3.3 Vereceğiniz her türlü sipariş, sadece sipariş teyidimizle kabul edildikten sonra Sözleşmeye yol
açacaktır.
3.4 Sizin tarafınızdan verilen her türlü sipariş kesin olmalı ve Sözleşmeden doğan yükümlülüklerimizi
yerine getirebilmemiz için Bize zaman tanımalıdır.
3.5 Malların kalitesini veya performansını maddi olarak etkilemeksizin, Mevzuat veya Avrupa Birliği
gerekliliklerine veya istediğiniz Malların tedarik edileceği yerin gerekliliklerine uyum sağlamak için
Malların özelliklerinde her türlü değişikliği yapabiliriz.
4. FİYAT
4.1 Malların fiyatı, yazılı siparişinizi kabul eden veya yukarıdaki madde 2.2.2'de olduğu gibi, sonraki
sipariş teyidinin tarihinden sonraki sipariş teyidinde belirtildiği gibi olmalıdır.
4.2 Teslimattan önceki herhangi bir tarihte size bildirimde bulunarak, kontrolümüz dışındaki herhangi
bir nedenden ötürü, Malların tedarik fiyatında meydana gelen her türlü artışı yansıtmak üzere Malların
fiyatını artırabiliriz.
4.3 Aksi şekilde anlaşmaya varılmadığı takdirde, Malların fiyatı veya sipariş 5.000 ABD Dolarını aşarsa,
teslimat dahildir ve buna göre, tüm fiyatlar, BUFFALO'nun fabrika teslim fiyatıdır. Taşıma, paketleme
ve sigortalama için makul ücretlerimizi ödemeyi kabul ediyorsunuz. (Aksi şekilde yazılı anlaşmaya
varılmadıysa).
4.4 Malların fiyatına yerel satış vergileri dahil değildir.
4.5 Taraflarca açık bir şekilde, Yazılı olarak anlaşmaya varılmadığı takdirde, Sözleşmeye hiçbir fiyat
koruma şeması uygulanmaz.
5. ÖDEME ŞARTLARI
5.1 Malları gönderdikten sonra, Sözleşme uyarınca vadesi gelen tüm tutarlar için size fatura keseceğiz.
5.2 Faturalarımızı banka yoluyla eksiksiz bir şekilde, faturanın üzerinde belirtilen para biriminden,
hiçbir indirim yapmadan veya mahsup etmeden, fatura tarihinden sonra 30 gün içinde veya Yazılı
olarak bizimle anlaşmaya vardığınız başka bir şekilde ödeyeceksiniz. Banka transferiyle ilişkili tüm
masraflar, Sizin tarafınızdan ödenecektir. Ödeme zamanı, Sözleşmenin özüdür.
5.3 Zamanında ödeme yapmazsanız, şunları yapabiliriz (teslimat gerçekleşmeyebilir ve Malların
sahipliği hakkı da size geçirilmeyebilir):
5.3.1 Vadesi gelmiş olan borcunuzu ödemenizi sağlamak için Sizi dava edebiliriz;
5.3.2 Sözleşmeyi feshedebiliriz;
5.3.3 Tüm tutarlar eksiksiz bir şekilde ödeninceye kadar size yapılacak olan tüm teslimatları askıya
alabiliriz;
5.3.4 Ödenmemiş tutar üzerinden yıllık yüzde 12 (on iki) oranında faiz alabiliriz (hem mahkeme kararı
öncesinde hem de sonrasında); ve
5.3.5 Size Yazılı bildirimde bulunarak, Sizinle BUFFALO arasındaki diğer tüm iletişimi iptal edebiliriz.
6. TESLİMAT
6.1 Teslimatın yeri ve zamanı, Sizin istediğiniz şekilde veya yazılı olarak üzerinde anlaşılan başka bir
şekilde gerçekleştirilecektir. Teslimata ilişkin herhangi bir yer belirtilmezse, teslimat Malları
fabrikamızdan alacak olan Size veya Vekillerinize yapılmalıdır. Teslimatın fabrikamız dışında başka bir
yerde olması halinde, Mal Satışı Kanunu 1979'da Bölüm 32(2) uyarınca teslimata ilişkin hiçbir
yükümlülüğümüz yoktur.
6.2 Teslimata ilişkin tarihler yaklaşık tarihlerdir ve teslimatla ilgili gecikmelerin sonuçlarından ötürü
sorumlu olmayacağız. Teslimat süresi çok önemli olmamalıdır. Size 2 İş Günü bildirim süresi
verdiğimizde, Mallar tarafımızdan erken bir tarihte teslim edilebilir.
6.3 Noksan teslimat olması durumunda:
6.3.1 Teslimat tarihinden itibaren 2 İş Günü içerisinde Bize Yazılı bildirimde bulunmalısınız.
Bulunmazsanız, eksik teslimat nedeniyle maruz kaldığınız hasar veya kayıptan ötürü sorumluluk kabul
etmeyiz;
6.3.2 tüm Mallar ve paketler size talimatımız uyarınca teslim edilmeli ve yazılı talimatlarımıza uygun
olarak ele alınmalıdır;
6.4 Her durumda sorumluluğumuz teslim edilmeyen Malların ücretiyle sınırlıdır.
7. STOK
7.1 Taraflarca açık bir şekilde, Yazılı olarak anlaşmaya varılmadığı takdirde, Sözleşmeye hiçbir stok
rotasyon şeması uygulanmaz.
8. RİSK
8.1 Malların zarar görmesi veya kaybolması riski size aittir
8.1.1 Malların gönderildiği adresinize CIF tesliminden sonra.</ br>
8.1.2
9. SAHİPLİK HAKKININ KORUNMASI
9.1 Tarafımıza ödemeniz gereken, vadesi gelmiş olan tüm tutarlar Sizin tarafınızdan Bize ödenene
kadar, Malların Sahiplik hakkı bizde kalacaktır. BUFFALO ile Sizin aranızdaki herhangi bir cari hesaba
ilişkin borçsuzluk sıfıra indirilirse, hala Size bulunan her türlü Mala ilişkin sahiplik hakkı, Sizin
tarafınızdan ödemede sonradan meydana gelen her türlü gecikme giderilene kadar sahiplik hakkı
geçmez.
9.2 Sahiplik hakkı Size geçene kadar, Malları kendi mallarınızdan veya üçüncü kişilerin mallarından
ayrı tutacak, düzgün bir şekilde depolayacak, koruyacak, sigortalayacak ve Bizim malımız olduklarını
belirteceksiniz.
9.3 Başka Mallar için eksiksiz ödeme yapana kadar Mallar yok edilirse, Mallarla ilgili her türlü sigorta
talebinden gelen ücreti Bizim yeddi-eminimiz olarak tutacak ve ücretin tamamını en kısa sürede Bize
ödeyeceksiniz.
9.4 Malları Bizim adımıza, vekilimiz olarak, makul ticari şartlarda satabilirsiniz ve satış gelirleriyle ilgili
olarak Bize karşı sorumlu olacaksınız. Sizinle her türlü alt alıcı arasında olduğu gibi, yönetici görevi
göreceksiniz.
9.5 BUFFALO'nun emanetçi vekili olarak, BUFFALO lehine yatırılan paraları içerdiği açıkça ifade edilen
bir banka hesabına, Malların fatura değerine eşdeğer her türlü alt satış gelirini ödeyeceksiniz.
9.6 Talep üzerine, bizlere her türlü alt satışla ilgili ayrıntıları bildirecek ve alt alıcıya karşı sahip
olduğunuz her türlü iddia veya nedeni BUFFALO'ya devredeceksiniz.
9.7 Mallar herhangi bir ürün veya malzemeyle karışırsa, ortaya çıkan ürün ("Ürün") üzerinde hiçbir
çıkarınız olmamalıdır. BUFFALO, Ürünün sahibi olmalıdır veya (üçüncü bir kişinin kattığı ürünlerin veya
malzemelerin olması durumunda), söz konusu tarafların ürüne olan katkıları kadarına oranla BUFFALO
üçüncü kişilerle Ürünün ortak sahibi olmalıdır. Ürüne Mallarmış gibi davranmalısınız.
9.8 Malların mülkiyeti size geçene kadar, Malları Bize teslim etmenizi isteyebiliriz ve hemen bunu
yapmazsanız, makul bir şekilde Malların depolandığı düşünülen her türlü tesise girebilir ve Malları geri
alabiliriz.
9.9 Malları kurtarırsak, Malları yeniden satabiliriz. Malların satışından elde edilen gelir, Sizin Bize
ödemeniz gereken tutardan fazlaysa, bakiyeyi Malların mülkiyetini alma ve satma masraflarını ödemek
için kullanabiliriz. Perakende satışta, satış gelirleri Bize ödeyeceğiniz tutardan azsa, Sizden eksik kalan
tutarı tamamlamanızı isteyebiliriz.
9.10 Mülkiyeti Bize ait olan hiçbir Malı veya Mallara ilişkin hiçbir faturayı devretmeyecek, ayırmayacak
veya ücretlendirmeyeceksiniz. Aksi halde, Bize olan borcunuzun tamamının vadesi gelir ve biran evvel
ödenmesi gerekir.
9.11 Bu madde 9'u geçerli kılmak dışında başka hiçbir amaç için vekilimiz olarak kabul edilmezsiniz.
10. FİKRİ MÜLKİYET
10.1 BUFFALO tarafından, Sözleşme süresinde yaratılmış olan tüm fikri mülkiyet hakları ve diğer
mülkiyet hakları (telif hakkı ve ticaret markası dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla) ve
tüm teknik, işletme veya benzeri bilgiler (her türlü tasarım, belgeler ve Mallara ilişkin diğer malzemeler
dahil olmak ancak bunlarla sınırlı olmamak kaydıyla), sadece Bizim mülkiyetimizdedir ve böyle
kalacaktır.
10.2 Malların (veya kullanımlarının veya perakende satışlarının) başka birine ait fikri mülkiyet
haklarına tecavüz ettiğine dair bir iddia size karşı ileri sürülürse, aşağıdaki şartları yerine getirdiğiniz
takdirde, iddia ile ilgili olarak maruz kaldığınız tüm zararı ve kaybı size telafi edeceğiz:
10.2.1 İddiayla ilgili olarak Bize hemen bilgi verirseniz; 10.2.2 Her türlü yasal işlem veya müzakere ile
ilgili olarak tüm kontrolü bize bırakırsanız; 10.2.3 Her türlü yasal işlem veya müzakere konusunda her
türlü makul yardımı bize sağlarsanız; 10.2.4 Yazılı olarak Bizden izin almadan, herhangi bir yasal
işlemde anlaşmaya varmaz veya herhangi bir iddiayı kabul etmez veya ödemezseniz; 10.2.5 Tecavüzle
ilgili olarak sahip olabileceğiniz her türlü sigorta poliçesinin geçerliliğini etkileyebilecek hiçbir şey
yapmazsanız ve bu telafi, herhangi bir sigorta poliçesi uyarınca almış olduğunuz tutarlar kadarıyla
geçerli değildir (bunlar için elinizden geleni yapacaksınız); 10.2.6 Bu tür iddialarla ilgili olarak başka bir
tarafça lehinize ödenmesi gereken her türlü zarar ve masrafla ilgili olarak (eğer varsa) bize hesap
vereceksiniz; 10.2.7 İddia sonucunda kaybını hafifletmek veya azaltmak için makul bir şekilde gerekli
göreceğimiz her türlü adımı atacaksınız; ve 10.2.8 bu telafi, BUFFALO tarafından sizin parçalarınızın,
tasarımlarınızın, özelliklerinizin veya belli talimatlarınızın kullanımından veya benimsenmesinden
kaynaklanan tecavüzleri kapsamaz ve Malların tasarımından, imalatından, kullanımından veya
tedarikinden kaynaklanan her türlü fikri mülkiyete tecavüze ilişkin her türlü iddia ile ilgili olarak Bizim
maruz kaldığımız her türlü kayıp veya zararı Bizim için telafi edeceksiniz.h proceedings.
12. GARANTİ VE SORUMLULUK
12.1 Bu madde 12'ün hiçbir hükmü, Bizim ihmalimiz nedeniyle ortaya çıkan ölümlerden veya kişisel
yaralanmalardan doğan sorumluluğumuzu hariç tutmaz.
12.2 BUFFALO, sarf malzemeler ve yazılım hariç tüm Malların (Malların veya paketlerinin veya
belgelerinin üzerinde aksi belirtilmediği sürece), Malların dahil edildiği ürünün faydalı ömrü süresince
her türlü maddi hasardan arınmış olacağını garanti etmektedir ve bu sürenin de Malların dahil edildiği
ürünün imalatçısı tarafından düzenlenen şartlara katı bir şekilde uyularak ve Mallarla birlikte tedarik
edilen her türlü belgeye uygun bir şekilde Malların kullanılması halinde, teslimattan itibaren en az 12
ay olması beklenmektedir. Ürünlerin ve olası faydalı ömürlerinin ayrıntıları BUFFALO'dan edinilebilir.
12.3 bize hemen ve her halükarda, zararın tespit edildiği tarih itibariyle en geç 30 gün içerinde
bildireceksiniz.
12.4 Madde 12.3 uyarınca bir bildirim aldığımızda, Kendi takdirimize bağlı olarak şunları yapabiliriz:
12.4.1 Malları onarabiliriz;
12.4.2 zarar görmüş olan Malların tamamını veya bir bölümünü değiştirebiliriz; veya geri iade
edebiliriz.
12.4.3 Madde 12.3 uyarınca bildirimi aldığımız tarihte geçerli olan fiyata göre, hasarlı Ürünlerin ücretini
geri iade edebiliriz. Hasarlı Malların maliyeti, orijinal satış fiyatından veya söz konusu bildirimin Bizim
tarafımızdan alındığı tarihte değiştirilen Ürünlerin satın alım fiyatından daha az olmalıdır.
12.5 Madde 12.2'de yer alan garanti, hasarlı Ürünlerle ilgili Sorumluluğumuz kadardır.
12.6 Bu Şartlarda açıkça belirtilmediği durumlarda, ima edilen tüm garantiler veya şartlar, kanunların
izin verdiği kadarıyla tamamen hariç tutulmuştur ve ima edilen garantilerin veya şartların ihlal
edilmesinden veya kanunların çalışması uyarınca Bize uygulanan her türlü diğer sorumluluğun
ihlalinden doğan her türlü kayıpla ilgili olarak Size karşı sorumlu olmayacağız.
12.7 Sözleşmenin veya ima edilen herhangi bir garantinin, şartın veya başka bir koşulun, her türlü
temsilin veya kanunlar gereğince Bize verilen her türlü sorumluluğun ihlalinden doğabilecek olan,
aşağıda belirtilen kayıpların herhangi birinden ötürü biz sorumlu olmayacağız:
12.7.1 verilerin veya her türlü hazırlanmasının her türlü kaybından veya yol edilmesinden;
12.7.2 beklenen karlara veya beklenen gelecek işlere ilişkin her türlü kayıptan;
12.7.3 itibarın veya iyi niyetin zarar görmesinden;
12.7.4 Sizin tarafınızdan herhangi bir üçüncü kişiye ödenecek olan her türlü zararın maliyetinden veya
masrafından;
12.7.5 Her türlü sipariş veya sözleşme kaybından; veya
12.7.6 Sonuç olarak ortaya çıkan her türlü kayıptan.
12.8 Bu Şartlarda aksi belirtilmediği sürece ve madde 12.3 uyarınca, bu Anlaşmanın her türlü açık veya
ima edilen koşullarının ihlaliyle ilgili olarak BUFFALO'nun sorumluluğu, Mallardaki her türlü hasarın
veya ihlal teşkil edilen diğer konuların giderilmesine ilişkin makul masraflarla sınırlı olmalıdır ve hiçbir
koşulda, Sorumluluğumuz Sizin tarafınızdan bu Sözleşme uyarınca Bize ödenen toplam miktarı
aşmamalıdır.
12.9 Bu madde 12'ün hükümlerine rağmen, Bize sorumluluk verilirse, hiçbir şekilde Size karşı olan
sorumluluğumuz Sözleşmenin her türlü açık veya ima edilen koşullarının ihlali veya Sözleşmeden
doğan veya bununla ilgili olarak kanunlar gereği bize yüklenen diğer her türlü sorumluluk, 2.000.000
(iki milyon sterlin) aşmayacaktır. Bu Madde 13'ün diğer hükümlerinin herhangi birine halel
getirmeksizin, Makul kontrolümüz dışında bir nedenden veya şartlardan ötürü gelişen gecikme veya
başarısızla ilgili olarak, Sözleşme uyarınca yükümlülüklerini yerine getirmekteki gecikmeler olması
durumunda veya yerine getiremememiz durumunda Sözleşme koşullarını ihlal etmiş olmayacağız.
13. TAZMİNAT
13.1 Aşağıdaki nedenlerden ötürü, üçüncü kişiler tarafından bize karşı öne sürülen her türlü iddia
sonucunda Bizim katlandığımız her türlü kayba veya zarara karşı Bizi tazmin etmelisiniz:
13.1.1 Malların veya kullanımlarının neden olduğu her türlü kayıp, yaralanma veya hasar;
13.1.2 bu Maddenin Bizim Kendi ihmalimize karşı zararımızı tazmin etmenizi gerektirmemesi şartıyla,
bu Sözleşmeyle herhangi bir şekilde alakalı olan her türlü zarar, yaralanma veya hasar.
14. İHRACAT KOŞULLARI
14.1 Bu Şartlarda 'Incoterms', Sözleşmenin yapıldığı tarihte geçerli olan Uluslararası Ticaret Odası'nın
ticaret koşullarının yorumlanmasına ilişkin uluslararası kurallar anlamına gelmektedir. Bağlam aksini
gerektirmediği takdirde, Incoterms'te tanımlanan her türlü ifade, bu Koşullardakiyle aynı anlama sahip
olmalıdır, ancak Incoterms ile bu Koşullar arasında herhangi bir uyuşmazlık olması halinde, bu
Koşullar üstündür.
14.2 Malların ihracat için İngiltere'den temin edildiği yerlerde, bu madde 14'in hükümleri bu Koşulların
herhangi başka bir hükmüyle tutarsızsa, bu madde 14'in hükümleri geçerlidir.
14.3 Varılacak ülkede Malların ithal edilmesine ilişkin her türlü mevzuata veya yönetmeliğe uymaktan
ve her türlü gümrük vergisinin ödenmesinden siz sorumlusunuz.
14.4 Doğrudan veya dolaylı olarak
14.4.1 geçerli olduğu yerlerde, Malları veya Malları içeren her türlü ürünü, önceden İngiltere
Hükümeti'nden ve/veya Amerika Birleşik Devletleri'nin İhracat İdaresi'nden ("OEA") ihracat veya
yeniden ihracat lisansı almadan ihraç edemezsiniz;
14.4.2 İngiltere Hükümeti'nin ve/veya OEA'nın ihracat yönetmeliklerine uymalısınız.
14.5 Yazılı olarak aksi yönde anlaşmaya varılmadığı takdirde, 5.000 ABD Doları'nın üzerindeki
siparişlerde Mallar CIF olarak teslim edilmelidir.
15. FESİH
15.1 Aşağıdakileri yapmanız halinde, taraflar arasındaki Sözleşmeyi veya başka herhangi bir
sözleşmeyi feshedebilir ve gelecekteki teslimatları (bu Sözleşme veya başka herhangi bir sözleşme
uyarınca) iptal edebilir veya askıya alabiliriz:
15.1.1 bu Koşulları veya taraflar arasındaki herhangi başka bir sözleşmeyi ihlal ederseniz; veya
15.1.2 onunla ilgili olarak yapılmak üzere tasfiyesi veya idaresi için sunulan bir dilekçeniz varsa; ona
veya varlıklarından herhangi birine karşı doğrultulmuş bir alıcısı veya idari alıcısı varsa; kendi kendini
tasfiye etmeye karar verirse (ödeme gücü olan bir yeniden organizasyon dışında); kendisine veya
ortaklarından herhangi birine karşı yapılmış bir iflas emri varsa; alacaklarıyla bir oluşuma veya gönüllü
anlaşmaya girerse veya girmeyi teklif ederse.
15.2 Fesih üzerine, sözleşme uyarınca Mallarla ilgili olarak doğan her türlü maliyeti, masrafı (doğan
yasal ücretler ve diğer ücretler dahil), borcu, ücreti ve diğer ücretleri bize ödeyeceksiniz.
15.3 Fesih, her iki tarafın da Sözleşme uyarınca birikmiş olan haklarını etkilemez.
16. MALLARIN TOPLATILMASI VE KULLANIMI
16.1 BUFFALO, Size önceden yazılı bildirimde bulunmadan veya sorumluluk vermeden, Bizim
tarafımızdan üretilen veya genellikle tedarik edilen her türlü malın satışını veya dağıtımını geri
çekebilir.
16.2 Size Malların tasarlanmış olduğu kullanımla ilgili ve Malların güvenli olmasını sağlamak için diğer
her türlü şartla ilgili bilgi verirsek, Malları bu doğrultuda kullanacaksınız.
17. GENEL
17.1 Bu Şartlar uyarınca gerekli olan her türlü bildirim Yazılı olarak kayıtlı adresindeki veya asıl iş
adresindeki veya bildirimi yapan tarafa bildirimi alan tarafça bildirilen herhangi başka bir adresteki
diğer tarafa hitap etmelidir. Aşağıdaki durumlarda, her türlü bildirim tebliğ edilmiş kabul edilmelidir:
17.1.1 Gönderilmesinden sonraki ikinci İş Gününde verildiği tarafa, ücreti önceden ödenmiş birinci sınıf
postayla gönderilmişse; veya
17.1.2 alıcının e-posta adresine, gönderenin yazdırdığı alındıda verilen tarih ve saatte e-posta yoluyla
gönderilmişse.
17.1.3 Faks ile gönderilmişse, faksın gönderildiği aynı gün ücreti önceden ödenmiş postayla onay
kopyasının da gönderilmesi koşuluyla.
17.2 Bu Şartların herhangi biri herhangi bir yetkili makam tarafından kanuna aykırı, geçersiz veya
kısmen veya tamamen uygulanamaz bulunursa, bu Şartların diğer hükümlerinin ve söz konusu
hükmün geri kalanının geçerliliği bundan etkilenmez ve kanunların izin verdiği ölçüde tümüyle geçerli
ve uygulanabilir olmaya devam edecektir.
17.3 Sözleşme ve bu Şartlar İngiltere kanunlarına göredir ve taraflar arasında herhangi bir uyuşmazlık
çıkması halinde, taraflar sadece İngiltere Mahkemelerinin yetki bölgesine başvuracaktır.
17.4 Yazılı olarak önceden Bizden izin almaksızın, Sözleşmeden doğan yükümlülüklerinizi transfer
edemez, devredemez veya alt sözleşmeyle aktaramazsınız.
17.5 Bu Şartların herhangi bir zamanda uygulanmasında Bizim başarısız olmamız veya ihmalkar
davranmamız, haklarımızdan feragat ettiğimizi göstermez ve bu Şartların tümünün veya herhangi bir
bölümünün geçerliliğini etkilemez veya sonradan eyleme geçme hakkımıza halel getirmez.