FİYAT LİSTESİ 2013

Transkript

FİYAT LİSTESİ 2013
Karanl ktaki Gözünüz...
www.raina.com.tr
FİYAT LİSTESİ 2013
ñ/(7ñìñ0%ñ/*ñ/(5ñ
6$7,ì3$=$5/$0$0¶'¶5¶
ñ5)$1$..$<$
<857ñ¡ñ6$7,ì'(67(.
(5*¶1.,5¡,/.857(S$7,ì3$=$5/$0$'(S7(.0¶'¶5¶)
Tel
Fax
Gsm
email
: 0216 487 16 27
: 0532 302 25 11
HNLUFLONXUW#UDLQDFRPWU
6$7,ì
(Sñ3$5ñì9(50(-S72.'$1,ì0$)
Tel
Gsm
Fax
email
: 0532 302 25 49
: 0216 487 16 27
: [email protected]
08+$6(%(
Tel Fax : 0216 487 11 02
email PXKDVHEH#UDLQDFRPWU
'(329(6(9.ñ<$7
Tel Fax : 0216 487 16 27
email VHYNL\DW#UDLQDFRPWU
°1(0/ñ
6$7,ì7(06ñ/&ñ6ñ1'(1+$%(56ñ=<$3,/$1ñ$'(/(5
.$%8/('ñ/0(<(&(.7ñ5
Gsm : 0532 302 25 04 - 0533 417 79 73
email : [email protected]
6$7,ì7(06ñ/&ñ/(5ñ
+$.$1*°.<$35$.
Gsm : 0532 302 25 40
email : [email protected]
$17$/<$'(1ñ=/ññ=0ñ5
$\GÜQ$I\RQ%DOÜNHVLU%XUGXU¡DQDNNDOH
0DQLVD0XðOD,VSDUWD8íDN
+$6$1'ñ1¡
Gsm : 0532 302 24 33
email : [email protected]
ñ67$1%8/.DUDNÐ\$1.$5$
%856$(6.ñì(+ñ5
.ÜUÜNNDOH.ÖWDK\D<DORYD
+¶6(<ñ1.857$5
Gsm : 0532 302 25 28
HPDLOKNXUWDU#UDLQDFRPWU
'ñ<$5%$.,50$/$7<$6$068175$%=21
$GÜ\DPDQ$PDV\D%DWPDQ%LQJÐO¡DQNÜUÜ¡RUXP
(OD]Üð(U]LQFDQ(U]XUXP*LUHVXQ0DUGLQ0Xí2UGX
6LLUW6LYDVìDQOÜXUID5L]H7RNDW<R]JDW9DQ
0867$)$*¶1(<
Gsm : 0532 302 34 86
HPDLOPJXQH\#UDLQDFRPWU
ñ67$1%8/$QDGROX\DNDVÜ$YUXSD\DNDVÜ
%DUWÜQ%ROX'Ö]FH.DVWDPRQX.DUDEÖN
.RFDHOL6DNDU\D=RQJXOGDN(GLUQH
7HNLUGDð.ÜUNODUHOL
2=$18ï85/82ï/8
Gsm : 0532 644 39 39
HPDLOR]DQ#UDLQDFRPWU
ñ67$1%8/$YUXSD$V\D
$'$1$0(56ñ1*$=ñ$17(3.$<6(5ñ.21<$
$NVDUD\2VPDQL\H+DWD\ñVNHQGHUXQ
.DKUDPDQPDUDí.DUDPDQ.LOLV1HYíHKLU1LðGH
ñÁHULN
$PSXOOHU
)ORUHVDQ$PSXOOHU
3
8
9
/('nOL¶UÖQOHU
/('nOL¶UÖQOHU
/(''RZQOLJKW
/('%DU/('3DQHO
12
21
22
ñÁYH'Üí0HNDQ$\G$UPDWÖUOHUL
/('ìHULW*ÖÁ.D\QDðÜ.RQWUROÐU
3URMHNWÐU0HWDO+DORJHQ3URMHNWÐU
'RZQOLJKW
6SRW$UPDWÖU
$\QDYH5HVLP$\GLQODWPD$UPDWÖUOHUL
0XWIDN%DQ\RYH'RODS%DQW$UPDWÖUOHUL
1HPOL<HU$UPDWÖUOHUL
/('nOL(O)HQHUOHUL
,íÜOGDNODU
$FLO¡ÜNÜí/DPEDODUÜ
'HNRUDWLI/('/DPEDODUÜ'HNRUDWLI0XPODU
*HFH/DPEDODUÜ
0DVD/DPEDODUÜ
%DKÁH$UPDWÖU6HULOHUL
6HQVÐU(OHNWURQLN%DODVW(OHNWURQLN7UDQVIRUPDWÐU
'X\ODU.DSÜ=LOL6WDUWHU.DEOR%DðODUÜ
&DPOÜñÁ0HNDQ$UPDWÖUOHUL
7DYDQ$UPDWÖUOHUL
'XYDU$SOLNOHUL
'HNRUDWLI7DYDQ$UPDWÖUOHUL
6DUNÜWODU
27
29
34
36
ZZZUDLQDFRPWU
43
45
46
48
49
50
53
55
56
57
58
59
61
63
71
72
ìDOW¶UÖQOHU
2WRPDWLN6LJRUWDODU
.DÁDN$NÜPYH<DQJÜQ.RUXPD$QDKWDUODUÜ
.RQWDNWÐUOHUYH7HUPLN5ÐOHOHU
5ÐOHOHU.RPSDNWìDOWHUOHU
6ZLWFKOHU
ñ]ROH<ÖNVÖNYH3DEXÁODU
%XWRQODU
6LQ\DO/DPEDODUÜ
9LQÁ.XPDQGD.XWXODUÜ
74
76
77
80
83
85
88
89
90
Ekonomik
ve Çevreci
ECONUR tasarruflu ampulleri;
VDðOÜðÜQÜ]D]DUDUYHUPH]
HNRQRPLNIL\DWODUÜLOHEÖWÁHQL]LNRUXU
(1(5-ñ7$6$558)8
www.econur.com
$YUXSDVWDQGDUWODUÖQDX\JXQ
fiyat listesi 2013
Enerji Tasarruflu Ampuller
(QHUML7DVDUUXIOX6SLUDO$PSÖOOHU
(QHUML7DVDUUXIOX6SLUDO$PSÖOOHU
8.000
SAAT
FST2 / 9W / E14 - E27
8.000
SAAT
FST2 / 11W / E14 - E27
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1411040
1411050
1411060
1411070
2700K
6400K
2700K
6400K
9W
9W
9W
9W
E14
E14
E27
E27
400 lm
400 lm
400 lm
400 lm
6.40
6.40
6.40
6.40
1411110
1411100
1411090
1411080
2700K
6400K
2700K
6400K
11W
11W
11W
11W
E14
E14
E27
E27
550 lm
550 lm
550 lm
550 lm
6.60
6.60
6.60
6.60
100
100
100
100
(QHUML7DVDUUXIOX6SLUDO$PSÖOOHU
100
100
100
100
(QHUML7DVDUUXIOX6SLUDO$PSÖOOHU
8.000
SAAT
FST2 / 15W / E14 - E27
8.000
SAAT
FST2 / 18W - E27
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1411190
1411180
1411170
1411060
2700K
6400K
2700K
6400K
15W
15W
15W
15W
E14
E14
E27
E27
750 lm
750 lm
750 lm
750 lm
7.00
7.00
7.00
7.00
100
100
100
100
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1411210
1411200
2700K
6400K
18W
18W
E27
E27
900 lm
900 lm
8.00
8.00
(QHUML7DVDUUXIOX6SLUDO$PSÖOOHU
50
50
(QHUML7DVDUUXIOX6SLUDO$PSÖOOHU
8.000
SAAT
FST2 / 20W E27
8.000
SAAT
FST2 / 25W E27
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
3
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1411230
1411220
2700K
6400K
20W
20W
E27
E27
1000 lm
1000 lm
8.40
8.40
1411250
1411240
2700K
6400K
25W
25W
E27
E27
1250 lm
1250 lm
8.80
8.80
50
50
50
50
fiyat listesi 2013
Enerji Tasarruflu Ampuller
(QHUML7DVDUUXIOX8$PSÖOOHU
(QHUML7DVDUUXIOX8$PSÖOOHU
6.000
SAAT
3U / 15W-20W-25W E27
6.000
SAAT
4U / 11W-20W E27
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1400020
1400040
1400060
6400K
6400K
6400K
15W
20W
25W
E27
E27
E27
750
1000
1250
7.00
7.20
7.40
50
50
50
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1400080
1400100
6400K
6400K
11W
20W
E27
E27
550
1000
7.90
8.80
(QHUML7DVDUUXIOX6SLUDO$PSÖOOHU
50
50
(QHUML7DVDUUXIOX6SLUDO$PSÖOOHU
6.000
SAAT
FSP / 11W E14
6.000
SAAT
FSP / 11W E27
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1410020
6400K
11W
E14
550
6.60
1410060
6400K
11W
E27
550
6.60
50
(QHUML7DVDUUXIOX6SLUDO$PSÖOOHU
50
(QHUML7DVDUUXIOX6SLUDO$PSÖOOHU
6.000
SAAT
FSP / 15W E27
6.000
SAAT
FSP / 20W E27
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1410080
6400K
15W
E27
750
7.00
1410100
6400K
20W
E27
1000
8.40
50
50
4
fiyat listesi 2013
(QHUML7DVDUUXIOX$PSXOOHU
(QHUML7DVDUUXIOX6SLUDO$PSÖOOHU
(QHUML7DVDUUXIOX6SLUDO$PSÖOOHU
6.000
SAAT
FSP / 25W E27
6.000
SAAT
FSP / 45W E27
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1410120
6400K
25W
E27
1250
8.80
1410130
6400K
45W
E27
2250
24.20
50
(QHUML7DVDUUXIOX6SLUDO$PSÖOOHU
25
(QHUML7DVDUUXIOX6SLUDO$PSÖOOHU
6.000
SAAT
FSP / 65W E27
6.000
SAAT
FSP / 85W E27
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1410140
6400K
65W
E27
3250
27.40
1410150
6400K
85W
E27
4250
41.20
25
3RZHU/HG$PSÖO6HULVL
20
3RZHU/HG$PSÖO6HULVL
50.000
SAAT
ECOLED / 3x1W
50.000
SAAT
ECOLED / 3x1W
dDO×üPD
*HULOLPL
12V-220V
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
1510050
1510060
1510070
1510080
3000K
6000K
3000K
6000K
3x1W
3x1W
3x1W
3x1W
GU5.3
GU5.3
GU5.3
GU5.3
220
220
220
220
220V
12V
Kod
200
200
200
200
7HOHIRQLOH|]HOIL\DWDO×QDELOLU
5
Fiyat
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
1510010
1510020
1510030
1510040
3000K
6000K
<(ìñ/
0$9ñ
3x1W
3x1W
3x1W
3x1W
GU10
GU10
GU10
GU10
220
220
220
220
200
200
200
200
7HOHIRQLOH|]HOIL\DWDO×QDELOLU
Fiyat
Vitoone enerji tasarruflu
ampulleri;
VDðOÜðDYHÁHYUH\H]DUDU
YHUHQPDGGHOHULLÁHUPH]
D\QÜ]DPDQGD\ÖNVHN
YHULPLLOHEÖWÁHQL]LGHNRUXU
fiyat listesi 2013
Enerji Tasarruflu Ampuller
Enerji Tasarruflu Standart Spiral Ampuller
Enerji Tasarruflu Standart Spiral Ampuller
12.000
SAAT
TINY / 9W-13W E14
12.000
SAAT
TINY / 9W-13W-15W
13W-15W E27
dDO×üPD
*HULOLPL
220-240V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1410360
1410530
1410680
1410690
2700K
6400K
2700K
6400K
9W
9W
13W
13W
E14
E14
E14
E14
500
480
750
730
9.10
9.10
9.50
9.50
>hé`aé6cV]tar Uyumlu
60
60
60
60
dDO×üPD
*HULOLPL
220-240V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1410430
1410630
1410650
1410670
1410740
1410770
2700K
6400K
2700K
6400K
2700K
6400K
9W
9W
13W
13W
15W
15W
E27
E27
E27
E27
E27
E27
500
480
750
730
850
830
9.10
9.10
9.50
9.50
9.90
9.90
>hé`aé6cV]tar Uyumlu
Radyasyon Filtreli
Enerji Tasarruflu Standart Spiral Ampuller
Radyasyon Filtreli
Enerji Tasarruflu Mikro Spiral Ampuller
12.000
SAAT
TINY / 18W-21W-24W
-21W-24W E27
60
60
60
60
60
60
10.000
SAAT
TWIST / 9W-11W E14
dDO×üPD
*HULOLPL
220-240V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1411020
1411030
1410780
1410790
1410830
1410840
2700K
6400K
2700K
6400K
2700K
6400K
18W
18W
21W
21W
24W
24W
E27
E27
E27
E27
E27
E27
1100
1050
1220
1020
1550
1530
11.00
11.00
11.70
11.70
12.90
12.90
>hé`aé6cV]tar Uyumlu
60
60
60
60
60
60
dDO×üPD
*HULOLPL
220-240V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1410320
1410480
1410330
1410490
2700K
6400K
2700K
6400K
9W
9W
11W
11W
E14
E14
E14
E14
470
450
600
580
8.90
8.90
9.40
9.40
>hé`aé6cV]tar Uyumlu
Radyasyon Filtreli
Enerji Tasarruflu Mikro Spiral Ampuller
Radyasyon Filtreli
Enerji Tasarruflu Dekoratif Glop Ampuller
10.000
SAAT
TWIST / 9W-11W E27
60
60
60
60
10.000
SAAT
ORBILUX /20W E27
dDO×üPD
*HULOLPL
220-240V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1410380
1410540
1410390
1410550
2700K
6400K
2700K
6400K
9W
9W
11W
11W
E27
E27
E27
E27
470
450
600
580
8.90
8.90
9.40
9.40
>hé`aé6cV]tar Uyumlu
7
Radyasyon Filtreli
60
60
60
60
dDO×üPD
*HULOLPL
220-240V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1420150
1420140
2700K
6400K
20W
20W
E27
E27
1150
1150
19.40
19.40
>hé`aé6cV]tar Uyumlu
Radyasyon Filtreli
40
40
fiyat listesi 2013
Enerji Tasarruflu Ampuller
(QHUML7DVDUUXIOX'HNRUDWLI$PSXOOHU
(QHUML7DVDUUXIOX'HNRUDWLI$PSXOOHU
10.000
SAAT
CANDY / 7W E14
10.000
SAAT
CANDY / 11W E14
dDO×üPD
*HULOLPL
220-240V
dDO×üPD
*HULOLPL
220-240V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1420180
1420190
2700K
6400K
7W
7W
E14
E14
290
290
10.80
10.80
1420110
1420090
2700K
6400K
11W
11W
E14
E14
550
550
12.30
12.30
>hé`aé6cV]tar Uyumlu
60
60
>hé`aé6cV]tar Uyumlu
Radyasyon Filtreli
(QHUML7DVDUUXIOX5HIOHNWÐU$PSXOOHU
60
60
Radyasyon Filtreli
(QHUML7DVDUUXIOX5HIOHNWÐU$PSXOOHU
10.000
SAAT
REFLEX / 11W GU10
10.000
SAAT
REFLEX / 7W E14
dDO×üPD
*HULOLPL
220-240V
dDO×üPD
*HULOLPL
220-240V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1420330
1420350
2700K
6400K
11W
11W
GU10
GU10
220
220
16.00
16.00
1420280
1420290
2700K
6400K
7W
7W
E14
E14
130
130
13.48
13.48
>hé`aé6cV]tar Uyumlu
60
60
>hé`aé6cV]tar Uyumlu
Radyasyon Filtreli
60
60
Radyasyon Filtreli
(QHUML7DVDUUXIOX6SLUDO$PSXOOHU
(QHUML7DVDUUXIOX5HIOHNWÐU$PSXOOHU
10.000
SAAT
REFLEX / 11W E27
10.000
SAAT
SAVER / 7W G9
dDO×üPD
*HULOLPL
220-240V
dDO×üPD
*HULOLPL
220-240V
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1420300
1420310
2700K
6400K
11W
11W
E27
E27
230
230
15.28
15.28
1410980
1410990
2700K
6400K
7W
7W
G9
G9
350
350
12.20
12.20
>hé`aé6cV]tar Uyumlu
Radyasyon Filtreli
60
60
>hé`aé6cV]tar Uyumlu
60
60
Radyasyon Filtreli
8
fiyat listesi 2013
Reflektörlü
R
f ktör
ktö
ö lü A
Ampuller
¡DQDN7LSOL5HIOHNWÐUOÖ+DORMHQ$PSXO
HALO-R
¡DQDN7LSOL5HIOHNWÐUOÖ+DORMHQ$PSXO
2.000
SAAT
2.000
SAAT
HALO-R
dDO×üPD
*HULOLPL
220V
dDO×üPD
*HULOLPL
12V
.DSDOÜ
Kod
.DSDOÜ 1120120
$ÁÜN 1120130
*ÖÁ
Duy Tipi
Koli
Fiyat
50W
50W
GU5.3
GU5.3
200
200
1.60
1.54
Kod
.DSDOÜ 1120360
$ÁÜN 1120300
1120380
¡DQDN7LSOL5HIOHNWÐUOÖ+DORMHQ$PSXO
Kod
1120050
1120070
35W
50W
Duy Tipi
Koli
Fiyat
GU10
GU10
200
200
2.30
2.30
Duy Tipi
Koli
Fiyat
50W
20W
50W
GU5.3
GU5.3
GU5.3
200
200
200
1.20
1.20
1.20
5HIOHNWÐUOÖ+DORMHQ$PSXO
2.000
SAAT
HALO-R
*ÖÁ
2.000
SAAT
PAR30
Kod
*ÖÁ
Duy Tipi
Koli
Fiyat
VT165
75W
E27
50
8.00
Halojen Kapsul Ampuller
HALO-C
220V
Kod
*ÖÁ
Duy Tipi
Koli
Fiyat
Kod
*ÖÁ
Duy Tipi
Renk
Koli
Fiyat
1110010
1110030
1110050
1110080
1110090
1110110
10W
20W
35W
50W
35W
50W
G4
G4
G4
G6.35
G6.35
G6.35
100/1000
100/1000
100/1000
100/1000
100/1000
100/1000
0.70
0.70
0.70
0.70
0.98
0.98
1110120
1110140
1110160
1110190
1110210
1110230
25W
25W
40W
40W
50W
50W
G9 G9 - Buzlu
G9 G9 - Buzlu
G9 G9 - Buzlu
100
100
100
100
100
100
1.44
1.56
1.44
1.56
1.44
1.56
220V
12V
2.000
SAAT
Floresan Ampuller
Floresan Ampuller
6.000
SAAT
T5 FTC / 6W-8W-13W-14W-21W-28W HPH
9
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1310010
1310030
1310060
1310190
1310100
1310120
6500K
6500K
6500K
6500K
6500K
6500K
6W
8W
13W
14W
21W
28W
G5
G5
G5
G5
G5
G5
210
310
660
660
1400
2000
1.24
1.38
2.40
2.30
3.40
3.68
500
500
200
100
100
100
8.000
SAAT
T8 FTC / 10W-15W-18W-30W-36W HPH
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
/ÖPHQ Koli
Fiyat
1300010
1300030
1300050
1300140
1300160
6500K
6500K
6500K
6500K
6500K
10W
15W
18W
30W
36W
G13
G13
G13
G13
G13
280
610
960
1720
2400
2.44
2.64
2.76
3.52
3.56
200
100
25
25
25
+$<$7,17h05(1./(5ú
Glory Se
Serisi
Newton Serisi
risi
Radon Serisi
S ii
¬www.vitoled.com
Argon
n Serisi
fiyat listesi 2013
Power LED’li Wallwasher
:DOOZDVKHUP$/('nOL
65
NEWTON-13/13cm
:DOOZDVKHUP$/('nOL
65
1(:721FP
SAAT
SAAT
9
+]
9
+]
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
3500010
3500020
3500040
3500050
3500070
3500080
3000K
6500K
Amber
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
0DYL
300 lm
321 lm
170.4 lm
155.1 lm
241.8 lm
70.5 lm
3.57 Watt
3.57 Watt
2.31 Watt
2.31 Watt
3.68 Watt
3.47 Watt
131.10
131.10
131.10
131.10
131.10
131.10
2VUDP3RZHU/('‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6LOLNRQ&RQWD‡PP7HPSHUOL&DP
7DOHEH*|UH&UHH/('8\JXODPDV×<DS×O×U
:DOOZDVKHUP$/('nOL
65
1(:721FP
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
3500090
3500100
3500110
3500130
3500140
3500160
3500170
3000K
6500K
Amber
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
0DYL
RGB
900 lm
963 lm
511.2 lm
465.3 lm
725.4 lm
211.5 lm
'HðLíNHQ
10.71 Watt
10.71 Watt
6.93 Watt
6.93 Watt
11.03 Watt
10.4 Watt
'HðLíNHQ
266.00
266.00
266.00
266.00
266.00
266.00
361.00
2VUDP3RZHU/('‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡1ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6LOLNRQ&RQWD‡PP7HPSHUOL&DP
7DOHEH*|UH&UHH/('8\JXODPDV×<DS×O×U
:DOOZDVKHUP$/('nOL
65
1(:721FP
SAAT
SAAT
9
+]
9
+]
LED TECHNOLOGY INCLUDED
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
3500180
3500190
3500200
3500210
3500220
3500230
3500240
3000K
6500K
Amber
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
0DYL
RGB
1200 lm
1284 lm
681.6 lm
620.4 lm
967.2 lm
282 lm
'HðLíNHQ
14.28 Watt
14.28 Watt
9.24 Watt
9.24 Watt
14.7 Watt
13.86 Watt
'HðLíNHQ
342.00
342.00
342.00
342.00
342.00
342.00
418.00
3500250
3500260
3500270
3500280
3500290
3500300
3500320
3000K
6500K
Amber
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
0DYL
RGB
1500 lm
1605 lm
852 lm
775.5 lm
1209 lm
352.5 lm
'HðLíNHQ
17.85 Watt
17.85 Watt
11.55 Watt
11.55 Watt
18.38 Watt
17.33 Watt
'HðLíNHQ
389.50
389.50
389.50
389.50
389.50
389.50
475.00
2VUDP3RZHU/('‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6LOLNRQ&RQWD‡PP7HPSHUOL&DP
7DOHEH*|UH&UHH/('8\JXODPDV×<DS×O×U
2VUDP3RZHU/('‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡1ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6LOLNRQ&RQWD‡PP7HPSHUOL&DP
7DOHEH*|UH&UHH/('8\JXODPDV×<DS×O×U
12
fiyat listesi 2013
Power LED’li Wallwasher
:DOOZDVKHUP$/('nOL
65
NEWTON-100/100cm
%DKÁH6SRWODUÜP$/('nOL
SAAT
SAAT
220-240V
50-60Hz
220-240V
50-60Hz
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
.
.
$PEHU
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
0DYL
RGB
OP
OP
OP
OP
OP
OP
'HðLíNHQ
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
'HðLíNHQ
684.00
684.00
684.00
684.00
684.00
684.00
779.00
2VUDP3RZHU/('‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6LOLNRQ&RQWD‡PP7HPSHUOL&DP
7DOHEH*|UH&UHH/('8\JXODPDV×<DS×O×U
%DKÁH6SRWODUÜP$/('nOL
65
RADON 8-6 / 8.5cm
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
.
.
$PEHU
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
0DYL
OP
OP
OP
OP
OP
OP
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
163.40
163.40
163.40
163.40
163.40
163.40
2VUDP3RZHU/('‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡1ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6LOLNRQ&RQWD‡PP7HPSHUOL&DP
7DOHEH*|UH&UHH/('8\JXODPDV×<DS×O×U
%DKÁH6SRWODUÜP$/('nOL
65
RADON 13-9 / 13.5cm
SAAT
SAAT
220-240V
50-60Hz
220-240V
50-60Hz
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
.
.
$PEHU
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
0DYL
OP
OP
OP
OP
OP
OP
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
342.00
342.00
342.00
342.00
342.00
342.00
2VUDP3RZHU/('‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6LOLNRQ&RQWD‡PP7HPSHUOL&DP
7DOHEH*|UH&UHH/('8\JXODPDV×<DS×O×U
13
65
RADON 8-3 / 8.5cm
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
.
.
$PEHU
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
0DYL
RGB
OP
OP
OP
OP
OP
OP
'HðLíNHQ
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
'HðLíNHQ
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
380.00
475.00
2VUDP3RZHU/('‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡1ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6LOLNRQ&RQWD‡PP7HPSHUOL&DP
7DOHEH*|UH&UHH/('8\JXODPDV×<DS×O×U
fiyat listesi 2013
Power LED’li Wallwasher
Power LEDnli Projector 350 mA - 18 LEDn li
65
ARGON 22-18
Power LEDnli Projector 350 mA - 36 LEDn li
65
ARGON 22-18/2
SAAT
SAAT
9
+]
9
+]
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
3510110
3510130
3510140
3510150
3510160
3510180
3510190
3000K
6500K
Amber
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
Mavi
RGB
1800 lm
1926 lm
1022.4 lm
930.6 lm
1450.8 lm
423 lm
'HðLíNHQ
21.42 Watt
21.42 Watt
13.86 Watt
13.86 Watt
22.05 Watt
20.79 Watt
'HðLíNHQ
532.00
532.00
532.00
532.00
532.00
532.00
627.00
Osram Power LED‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6LOLNRQ&RQWD‡PP7HPSHUOL&DP
7DOHEH*|UH&UHH/('8\JXODPDV×<DS×O×U
Power LEDnli Projector 350 mA - 36 LEDn li
65
$5*21
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
3510420
3510270
3510280
3510290
3510300
3510310
3510320
3500K
6500K
Amber
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
Mavi
RGB
3600 lm
3852 lm
2044.8 lm
1861.2 lm
2901.6 lm
846 lm
'HðLíNHQ
42.84 Watt
42.84 Watt
27.72 Watt
27.72 Watt
44.1 Watt
41.58 Watt
'HðLíNHQ
1.045.00
1.045.00
1.045.00
1.045.00
1.045.00
1.045.00
1.140.00
Osram Power LED‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡1ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6iOLNRQ&RQWD‡PP7HPSHUOL&DP
7DOHEH*|UH&UHH/('8\JXODPDV×<DS×O×U
Power LEDnli Projector 350 mA - 72 LEDn li
65
$5*21
SAAT
SAAT
9
+]
9
+]
LED TECHNOLOGY INCLUDED
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
3510200
3510210
3510220
3510230
3510240
3510250
3510260
3000K
6500K
Amber
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
Mavi
RGB
3600 lm
3852 lm
2044.8 lm
1861.2 lm
2901.6 lm
846 lm
'HðLíNHQ
42.84 Watt
42.84 Watt
27.72 Watt
27.72 Watt
44.1 Watt
41.58 Watt
'HðLíNHQ
912.00
912.00
912.00
912.00
912.00
912.00
1.007.00
3510330
3510340
3510350
3510360
3510370
3510380
3510400
3000K
6500K
Amber
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
Mavi
RGB
7200 lm
7704 lm
4089.6 lm
3722.4 lm
5803.2 lm
1692 lm
'HðLíNHQ
85.68 Watt
85.68 Watt
55.44 Watt
55.44 Watt
88.2 Watt
83.16 Watt
'HðLíNHQ
1.748.00
1.748.00
1.748.00
1.748.00
1.748.00
1.748.00
1.938.00
Osram Power LED‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6LOLNRQ&RQWD‡PP7HPSHUOL&DP
7DOHEH*|UH&UHH/('8\JXODPDV×<DS×O×U
Osram Power LED‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡1ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6iOLNRQ&RQWD‡PP7HPSHUOL&DP
7DOHEH*|UH&UHH/('8\JXODPDV×<DS×O×U
14
fiyat listesi 2013
'×ü0HNDQ$\G×QODWPD
/HG3URMHNWÐU7HNOL
65
KSENON
/HG3URMHNWÐUnOL
65
KSENON
SAAT
SAAT
220-240V
50-60Hz
220-240V
50-60Hz
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
/ÖPHQ
3510451
3510461
3000K
6500K
9100
9100
*ÖÁ
100 Watt
100 Watt
Fiyat
1010.00
1010.00
2VUDP3RZHU/('‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡ 1ž+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡ SiOLNRQ&RQWa ‡PP7HPSHUOL&DP‡
TalHEH*|UH5*%8\JXODPDODU×
/HG3URMHNWÐUnOÖ
65
KSENON
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
3510471
3510481
3510491
3510501
3000K
6500K
3000K
6500K
/ÖPHQ
14000
14000
*ÖÁ
150 Watt
150 Watt
:DWW
:DWW
Fiyat
1910.00
1910.00
2115.00
2115.00
2VUDP3RZHU/('‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡ 1ž+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡ SiOLNRQ&RQWa ‡PP7HPSHUOL&DP‡
TalHEH*|UH5*%8\JXODPDODU×
/('nOL<ÖNVHN7DYDQ$WÐO\H$\GÜQODWPD
$UPDWÖUÖ
44
SENORA
SAAT
SAAT
220-240V
50-60Hz
220-240V
50-60Hz
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
3510511
3000K
6500K
/ÖPHQ
*ÖÁ
300 Watt
300 Watt
Fiyat
3816.00
3816.00
2VUDP3RZHU/('‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡ 1ž+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡ SiOLNRQ&RQWa ‡PP7HPSHUOL&DP‡
TalHEH*|UH5*%8\JXODPDODU×
15
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
3510731
3510711
3510701
3510691
3510681
3510671
3510661
3510441
3510651
6500K
3000k
6500K
3000K
6500K
3000K
6500K
3000K
6500K
3000K
/ÖPHQ
4700
4700
7050
7050
9400
9400
11750
11750
14100
14100
*ÖÁ
Fiyat
50 Watt
50 Watt
75 Watt
75 Watt
100 Watt
100 Watt
:DWW
:DWW
150 Watt
150 Watt
692.00
692.00
846.00
846.00
997.00
997.00
1096.00
1096.00
1190.00
1190.00
$PHULNDQ%ULGJHOX[/('‡$W|O\HOHUYHGHSRODUGDHYNRQIRUXQGDGHNRUDWLI
D\G×QODWPD\NVHNHOHNWULNWDVDUUXIXYHHWNLQD\G×QODWPD
fiyat listesi 2013
Multi LED
Bridgelux Multi Led DÜí Mekan AydÜnlatma
65
ARGON-MLED
Bridgelux Multi Led DÜí Mekan AydÜnlatma
65
ARGON-2MLED
SAAT
SAAT
220-240V
50-60Hz
220-240V
50-60Hz
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
3510010
3510020
3510030
3000K
4500K
6500K
1870
1500
2095
28.62 Watt
25.04 Watt
24.68 Watt
456.00
399.00
351.50
3510040
3510050
3510060
3000K
4500K
6500K
3740
3000
4190
57.24 Watt
50.08 Watt
49.36 Watt
817.00
684.00
598.50
0XOWL/('‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6OLNRQ&RQWD‡7PP7HPSHUOL&DP
Bridgelux Multi Led DÜí Mekan AydÜnlatma
0XOWL/('‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6lLNRQ&RQtD‡7PP7HPSHUOL&DP
65
ARGON-4MLED
SAAT
220-240V
50-60Hz
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
3510070
3510080
3510090
3000K
4500K
6500K
7480
6000
8380
114,48 Watt
100,16 Watt
98,72 Watt
1.567.50
1.311.00
1.140.00
0XOWL/('‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6OLNRQ&RQWD‡7PP7HPSHUOL&DP
+$<$7,17h05(1./(5ú
16
fiyat listesi 2013
Power LED’li Wallwasher
KazÜklÜ Wallwasher 350 mA - 3 LEDn li
65
NEWTON G3
KazÜklÜ BahÁH SpotlarÜ 350 mA - 3 LEDn li
SAAT
SAAT
220-240V
50-60Hz
220-240V
50-60Hz
LED TECHNOLOGY INCLUDED
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
3520380
3520390
3520400
3520410
3520420
3520430
3000K
6500K
Amber
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
Mavi
300 lm
321 lm
170.4 lm
155.1 lm
241.8 lm
70.5 lm
3.57 Watt
3.57 Watt
2.31 Watt
2.31 Watt
3.68 Watt
3.47 Watt
138.70
138.70
138.70
138.70
138.70
138.70
3520120
3520130
3520140
3520150
3520160
3520170
3000K
6500K
Amber
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
Mavi
300 lm
321 lm
170.4 lm
155.1 lm
241.8 lm
70.5 lm
3.57 Watt
3.57 Watt
2.31 Watt
2.31 Watt
3.68 Watt
3.47 Watt
129.20
129.20
129.20
129.20
129.20
129.20
Osram Power/('‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6LOLNRQ&RQWD‡PP7HPSHUOL&DP
7RSUDN=HPLQHdDN×ODELOLU$OPLQ\XP.D]×N
7DOHEH*|UH&UHH/('8\JXODPDV×<DS×O×U
KazÜklÜ BahÁH SpotlarÜ 350 mA - 9 LEDn li
Osram Power/('‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6iOLNRQ&RQWD‡PP7HPSHUOL&DP
7RSUDN=HPLQHdDN×ODELOLU$OPLQ\XP.D]×N
7DOHEH*|UH&UHH/('8\JXODPDV×<DS×O×U
65
RADON G9
SAAT
220-240V
50-60Hz
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
3520320
3520330
3520340
3520350
3520360
3520370
3000K
6500K
Amber
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
Mavi
900 lm
963 lm
511.2 lm
465.3 lm
725.4 lm
211.5 lm
10.71 Watt
10.71 Watt
6.93 Watt
6.93 Watt
11.03 Watt
10.4 Watt
285.00
285.00
285.00
285.00
285.00
285.00
Osram Power/('‡$OPLQ\XP(ORNVDO.DSODPD*|YGH‡ƒ+DUHNHWOL*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡6LOLNRQ&RQWD‡PP7HPSHUOL&DP
7RSUDN=HPLQHdDN×ODELOLU$OPLQ\XP.D]×N
7DOHEH*|UH&UHH/('8\JXODPDV×<DS×O×U
17
65
RADON G3
+$<$7,17h05(1./(5ú
fiyat listesi 2013
Power LED
Atom-X - 350mA
6SRW0RGÖOÖP$Š/HQVOL/('nOL ñÁ
ñÁ
Mekan
Mekan
EVALUX-3
SAAT
SAAT
220-240V
50-60Hz
12V
DC
LED TECHNOLOGY INCLUDED
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
2400010
2400020
2400030
2400040
2400050
2400060
3000K
6500K
Amber
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
0DYL
OP
OP
OP
OP
OP
OP
1.19 Watt
1.19 Watt
0.77 Watt
0.77 Watt
1.23 Watt
1.16 Watt
72.20
72.20
72.20
72.20
72.20
72.20
2400070
2400080
2400090
2400100
2400110
2400120
3000K
6500K
Amber
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
0DYL
OP
OP
OP
OP
OP
OP
3.57 Watt
3.57 Watt
2.31 Watt
2.31 Watt
3.68 Watt
3.47 Watt
41.80
41.80
41.80
41.80
41.80
41.80
Osram Power/('‡Krom Kaplama Alüminyum Gövde
8Y$NULOLN/HQV‡*DOYDQL]OL.XUXOXP$\DNODU×
'ULYHU×úoindedir
Osram Power/('‡6RùXWPD.DQDOO×(OHNWURVWDWLN$OPLQ\XP*|YGH
Uv Akrilik Lens‡'ULYHU+DULoWLU
6SRW0RGÖOÖP$Š/HQVOL/('nOL ñÁ
<DWDNEDíÜ2NXPD/DPEDODUÜ
Mekan
EVALUX-3
HELIX
SAAT
SAAT
12V
220-240V
50-60Hz
DC
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
2400130
2400140
2400150
2400160
2400170
2400180
3000K
6500K
Amber
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
0DYL
OP
OP
OP
OP
OP
OP
3.57 Watt
3.57 Watt
2.31 Watt
2.31 Watt
3.68 Watt
3.47 Watt
41.80
41.80
41.80
41.80
41.80
41.80
Osram Power/('‡6RùXWPD.DQDOO×(OHNWURVWDWLN$OPLQ\XP*|YGH
Uv Akrilik Lens‡'ULYHU+DULoWLU
LED TECHNOLOGY INCLUDED
1LNHO %H\D] 6L\DK
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
ñÁ
Mekan
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
2400190
2400200
2400210
2400220
2400230
2400240
3000K
6500K
3000K
6500K
3000K
6500K
OP
OP
OP
OP
OP
OP
1.19 Watt
1.19 Watt
1.19 Watt
1.19 Watt
1.19 Watt
1.19 Watt
95.00
95.00
95.00
95.00
104.50
104.50
Osram Power/('‡6RùXWPD.DQDOO×(OHNWURVWDWLN$OPLQ\XP*|YGH
Uv Akrilik Lens‡0HWDO6SLUDO.RO
18
fiyat listesi 2013
Power LED
Yeni Nesil Power LED Benzinlik AydÜnlatmasÜ
32 Power LEDnli
65
CANOPY-32PLED
Yeni Nesil Power LED Benzinlik AydÜnlatmasÜ
48 Power LEDnli
CANOPY-48PLED
SAAT
SAAT
220-240V
50-60Hz
220-240V
50-60Hz
LED TECHNOLOGY INCLUDED
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
3530010
3530020
3530030
3000K
4500K
6500K
3740 lm
3000 lm
4190 lm
57.24 Watt
50.08 Watt
49.36 Watt
665.00
665.00
665.00
3530040
3530050
3530060
3000K
4500K
6500K
5610 lm
4500 lm
6285 lm
85.86 Watt
75.12 Watt
74.04 Watt
950.00
950.00
950.00
Osram Power LED‡$OPLQ\XP(ORNVDO*|YGH
PP/('6RùXWXFXOX'.36Do$QD*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡PP7HPSHUOL&DP
Osram Power LED‡$OPLQ\XP(ORNVDO*|YGH
PP/('6RùXWXFXOX'.36Do$QD*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡PP7HPSHUOL&DP
Yeni Nesil Power LED Benzinlik AydÜnlatmasÜ
64 Power LEDnli
65
CANOPY-64PLED
SAAT
220-240V
50-60Hz
LED TECHNOLOGY INCLUDED
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
3530070
3530080
3530090
3000K
4500K
6500K
7480 lm
6000 lm
8380 lm
114.48 Watt
100.16 Watt
98.72 Watt
1.102.00
1.102.00
1.102.00
Osram Power LED‡$OPLQ\XP(ORNVDO*|YGH
PP/('6RùXWXFXOX'.36Do$QD*|YGH
,QR[3DVODQPD]9LGD‡PP7HPSHUOL&DP
19
65
+$<$7,17h05(1./(5ú
fiyat listesi 2013
'×ü0HNDQ$\G×QODWPD
&DGGHVRNDNSDUNEDKÁHRWRSDUN
YHJHQHOÁHYUHD\GÜQODWPDVÜ
65
CITYLED
SAAT
220-240V
50-60Hz
Kod
Renk
/ÖPHQ
3510531
3510541
3510551
3510561
3510571
3510581
3510591
3510601
3510611
3510621
3510631
3510641
3000K
6500K
3000K
6500K
3000K
6500K
3000K
6500K
3000K
6500K
3000K
6500K
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
*ÖÁ
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
Fiyat
778.00
778.00
975.00
975.00
1256.00
1256.00
1453.00
1453.00
1557.00
1557.00
1754.00
1754.00
$PHULNDQ%ULGJHOX[/('‡$OXPLQ\XPHQMHNVL\RQJ|YGH‡
,V×\DGD\DQ×NO×WHPSHUOLFDP‡hUQGULYHULoHULU
úo0HNDQ$\G×QODWPD
$WÐO\HRILVPDUNHWPDðD]D
UHVWDXUDQWYHLÁPHNDQD\GÜQODWPDVÜ
44
ENORA
SAAT
220-240V
50-60Hz
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
2410881
2410891
2410901
2410911
3000K
6500K
3000K
6500K
OP
OP
OP
OP
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
Fiyat
79.00
79.00
158.00
158.00
60'/('$OXPLQ\XPHORNVDONDSODPDJ|YGHoHOLNWHOUQGULYHULoHULU
20
fiyat listesi 2013
LED Downlight
Dow i
Dow
ñÁ0HNDQ$\GÜQODWPD
ñÁ0HNDQ$\GÜQODWPD
44
3" GLORY
44
6" GLORY
)/$1û
SAAT
SAAT
220-240V
50-60Hz
220-240V
50-60Hz
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
%H\D]
2410372
3000K
OP
:DWW
80.00
2410392
6000K
OP
:DWW
80.00
.URP
2410402
3000K
OP
:DWW
84.00
2410422
6000K
OP
:DWW
84.00
1LNHO
180mm
Fiyat
2410432
3000K
6000K
OP
OP
:DWW
:DWW
88.00
88.00
hUQIL\DW×QDGULYHUGDKLOGLU‡(OHNWULN7DVDUUXIX
/*60'/('‡$OPLQ\XP6RùXWXFX*|YGH‡$NULOLN'LI]|U
7DOHEHJ|UHIDUNO×/('UHQNX\JXODPDODU×
:3RZHU/(''RZQOLJKW
44
MINA
SAAT
220-240V
50-60Hz
Kod
2410821
2410831
2410841
2410861
2410871
Renk
3000K
6000K
.ÜUPÜ]Ü
<HíLO
0DYL
$PEHU
*ÖÁ
Koli
Fiyat
:
:
:
:
:
:
37.50
37.50
37.50
37.50
37.50
37.50
hUQIL\DW×QDGULYHUGDKLOGLU
(OHNWULN7DVDUUXIX
$OPLQ\XP6RùXWXFX*|YGH
21
1LNHO
.URP
%H\D]
32
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
2410070
2410090
2410100
2410120
2410160
2410180
2410190
2410210
2410270
2410280
2410300
3000K
6000K
3000K
6000K
3000K
6000K
3000K
6000K
3000K
6000K
3000K
6000K
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
110.00
110.00
150.00
150.00
115.00
115.00
155.00
155.00
120.00
120.00
160.00
160.00
*Y030211
ñQÁ)ODQíñÁ²'Üí²PP
LQÁ7DYDQ'HOLðLQGHLQÁ*ORU\ñOH%HUDEHU.XOODQÜOÜU
10.50
hUQIL\DW×QDGULYHUGDKLOGLU‡(OHNWULN7DVDUUXIX
/*60'/('‡$OPLQ\XP6RùXWXFX*|YGH‡$NULOLN'LI]|U
7DOHEHJ|UHIDUNO×/('UHQNX\JXODPDODU×
fiyat listesi 2013
LED Bar & LED Panel
ñÁ0HNDQ$\GÜQODWPD
44
VENÜS PLAZMA LED PANEL
SAAT
9
+]
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
2420191
2420201
3000K
6000K
OP
OP
:DWW
:DWW
438.00
438.00
6×YDDOW×YH6×YDVWPRQWDM|]HOOLùL‡g]HOER\XWODUGDUHWLP
‡[)ORUHVDQD*|UH(OHNWULN7DVDUUXIX‡
+LM\HQLN'LI]|U‡0LQLPXPLQFHOLNPP‡60'/('$OXPLQ\XP3&%‡
)L\DWDGULYHUGDKLOGLU
ñÁ0HNDQ$\GÜQODWPD
ñÁ0HNDQ$\GÜQODWPD
44
/('0$7ú./(''|QüP.LWL
44
(/(1$35ú=0$7ú./(16/ú/('3$1(/
SAAT
SAAT
9
+]
9
+]
595mm 580mm
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
2420160
2420150
6000K
3500K
OP
OP
:DWW
:DWW
198.50
198.50
[)ORUHVDQD*|UH(OHNWULN7DVDUUXIX,ü×N$UW×U×F×/HQV
60'/('$OXPLQ\XP3&%.ROD\0RQWDM%UDNHWLû×NWDVDU×P
$OXPLQ\XPHORNVDOVRùXWXFXSURILOhUQQLoHUVLQGHGULYHUPHYFXWWXU
6ÜYD¶VWÖ 6ÜYD$OWÜ
35mm
595mm
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
2420010
2420030
2420040
2420060
6000K
3500K
6000K
3500K
OP
OP
OP
OP
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
376.00
376.00
376.00
376.00
[)ORUHVDQD*|UH(OHNWULN7DVDUUXIX
+LM\HQLN3UL]PDWLN/HQV‡60'/('$OXPLQ\XP3&%‡
)L\DWDGULYHUGDKLOGLU
22
fiyat listesi LED Bar & LED Panel
ñÁ0HNDQ$\GÜQODWPD
54
NOWEKS IP54 LED BAR
SAAT
12V
2410011
2410021
2410031
2410041
2410051
2410061
2410071
2410081
2410091
2410101
2410111
2410121
2410131
2410141
2410151
2410161
2410171
2410181
2410191
2410201
2410211
2410221
2410231
2410241
2410251
2410261
2410271
2410281
2410291
2410301
2410311
2410321
2410331
2410341
2410351
2410361
2410371
2410381
2410391
2410401
2410411
2410421
2410431
2410441
2410451
2410461
2410471
2410481
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Renk
3500K
6000K
<HíLO
.ÜUPÜ]Ü
0DYL
RGB
3500K
6000K
<HíLO
.ÜUPÜ]Ü
0DYL
RGB
3500K
6000K
<HíLO
.ÜUPÜ]Ü
0DYL
RGB
3500K
6000K
<HíLO
.ÜUPÜ]Ü
0DYL
RGB
3500K
6000K
<HíLO
.ÜUPÜ]Ü
0DYL
RGB
3500K
6000K
<HíLO
.ÜUPÜ]Ü
0DYL
RGB
3500K
6000K
<HíLO
.ÜUPÜ]Ü
0DYL
RGB
3500K
6000K
<HíLO
.ÜUPÜ]Ü
0DYL
RGB
*ÖÁ
Fiyat
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
2835 SMD LED & Aluminyum PCB‡.ROD\0RQWDM$VN×$SDUDWׇû×N7DVDU×P
$OPLQ\XP(ORNVDO6RùXWXFX3URILO‡hUQQúoHULVLQGH'ULYHU0HYFXW'HùLOGLU
5*%/('%DUGD.RQWUROhQLWHVL$\U×FD7HPLQ(GLOPHOLGLU
23
ì())$)/(16
%R\°
'Üí0HNDQ$\GÜQODWPD
67
NOWEKS IP67 LED BAR
23$//(16
9:
+9: +9:
9:
°1(5ñ/(16¶5¶&¶.2'$¡,./$0$
+9: +9:
DC
Kod
Kod
%R\°
3500521
3500531
3500541
3500551
3500561
3500571
3500581
3500591
3500601
3500611
3500621
3500631
3500641
3500651
3500661
3500671
3500681
3500691
3500701
3500711
3500721
3500731
3500741
3500751
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
FP
Renk
3500K
6000K
<(ìñ/
.,50,=,
0$9ñ
RGB
3500K
6000K
<(ìñ/
.,50,=,
0$9ñ
RGB
3500K
6000K
<(ìñ/
.,50,=,
0$9ñ
RGB
3500K
6000K
<(ìñ/
.,50,=,
0$9ñ
RGB
*ÖÁ
Fiyat
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
SAAT
2835 SMD LED & Aluminyum PCB‡.ROD\0RQWDM$VN×$SDUDWׇû×N7DVDU×P
$OPLQ\XP(ORNVDO6RùXWXFX3URILO‡hUQQúoHULVLQGH'ULYHU0HYFXW'HùLOGLU
5*%/('%DUGD.RQWUROhQLWHVL$\U×FD7HPLQ(GLOPHOLGLU
12V
DC
fiyat listesi 2013
úo0HNDQ$\G×QODWPD
ñÁ0HNDQ$\GÜQODWPD
SIGMA
3
40
SAAT
100-240V
50-60Hz
UYGULAMA RESMİ BUL
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
Fiyat
2020510
2020520
2020530
2020540
2020550
2020560
2020570
2020580
3000K
6000K
3000K
6000K
3000K
6000K
3000K
6000K
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
OP
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
60.00
60.00
98.00
98.00
140.00
140.00
160.00
160.00
6RùXWPDVLVWHPLQHVDKLSDOXPLQ\XPJ|YGHFDPGLI]|UUQGULYHULoHULU
ñÁ0HNDQ$\GÜQODWPD
ñÁ0HNDQ$\GÜQODWPD
LENA-S
5
33
LENA-R
5
SAAT
SAAT
100-240V
50-60Hz
Kod
Renk
2020330
2020340
2020390
2020400
2020430
2020440
3000K
6000K
3000K
6000K
3000K
6000K
/ÖPHQ
OP
OP
OP
OP
OP
OP
100-240V
50-60Hz
*ÖÁ
Fiyat
Kod
Renk
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
60.00
60.00
98.00
98.00
140.00
140.00
2020350
2020360
2020370
2020480
2020410
2020420
3000K
6000K
3000K
6000K
3000K
6000K
6RùXWPDVLVWHPLQHVDKLSDOXPLQ\XPJ|YGH3&GLI]|UUQGULYHULoHULU
33
/ÖPHQ
OP
OP
OP
OP
OP
OP
*ÖÁ
Fiyat
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
:DWW
60.00
60.00
98.00
98.00
140.00
140.00
6RùXWPDVLVWHPLQHVDKLSDOXPLQ\XPJ|YGH3&GLI]|UUQGULYHULoHULU
24
fiyat listesi 2013
úo0HNDQ$\G×QODWPD
ñÁ0HNDQ$\GÜQODWPD
ñÁ0HNDQ$\GÜQODWPD
BETA-3P
40
3
BETA-5P
3
SAAT
SAAT
100-240V
50-60Hz
Kod
Renk
/ÖPHQ
2020130
2020140
3000K
6000K
OP
OP
*ÖÁ
:DWW
:DWW
Fiyat
28.00
28.00
6RùXWPDVLVWHPLQHVDKLSDOXPLQ\XPJ|YGHDNULOLNOHQVUQGULYHULoHULU
100-240V
50-60Hz
Kod
Renk
/ÖPHQ
2020450
2020460
3000K
6000K
OP
OP
*ÖÁ
:DWW
:DWW
BETA-7P
3
40
BETA-9P
3
2020470
2020480
3000K
6000K
OP
OP
*ÖÁ
:DWW
:DWW
Fiyat
58.00
58.00
6RùXWPDVLVWHPLQHVDKLSDOXPLQ\XPJ|YGHDNULOLNOHQVUQGULYHULoHULU
25
40
SAAT
100-240V
50-60Hz
/ÖPHQ
54.00
54.00
6RùXWPDVLVWHPLQHVDKLSDOXPLQ\XPJ|YGHDNULOLNOHQVUQGULYHULoHULU
SAAT
Renk
Fiyat
ñÁ0HNDQ$\GÜQODWPD
ñÁ0HNDQ$\GÜQODWPD
Kod
40
100-240V
50-60Hz
Kod
Renk
/ÖPHQ
*ÖÁ
2020490
2020500
3000K
6000K
OP
OP
:DWW
:DWW
Fiyat
98.00
98.00
6RùXWPDVLVWHPLQHVDKLSDOXPLQ\XPJ|YGHDNULOLNOHQVUQGULYHULoHULU
<¶.6(..$/ñ7(/ñ0$/=(0(
dekoratif
,íÜNODQGÜUPD
« HERA
« FIRAT
« FINIKE
« BITEZ
fiyat listesi Tavan Armatürleri
5ñV$
Kod
4000010
Renk
Beyaz
.........................................................................................
5ñV$
Kod
4000070
Renk
Krom
.........................................................................................
.ñ/<26
Kod
4000080 / 4000150 / 4000250
Renk
Beyaz
.........................................................................................
Kod
4000140 / 4000210 / 4000310
Renk
Krom
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
'X\7LSL
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
'X\7LSL
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 2x60W / 3x60W
.........................................................................................
'X\7LSL
E27
.........................................................................................
Koli
20 / 12 / 5
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 2x60W / 3x60W
.........................................................................................
'X\7LSL
E27
.........................................................................................
Koli
20 / 12 / 5
.........................................................................................
Fiyat
Fiyat
Fiyat
$<$=0$
Kod
4000530 / 4000600 / 4000670
Renk
Beyaz
.........................................................................................
dekoratif
,íÜNODQGÜUPD
Fiyat
$<$=0$
Kod
4000590 / 4000660 / 4000730
Renk
Beyaz
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 2x60W / 3x60W
.........................................................................................
'X\7LSL
E27
.........................................................................................
Koli
20 / 12 / 5
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 2x60W / 3x60W
.........................................................................................
'X\7LSL
E27
.........................................................................................
Koli
20 / 12 / 5
.........................................................................................
Fiyat
6ñ'(
Kod
Renk
4001880 / 4001910 / 4001940
Keten
Fiyat
6ñ'(
Kod
Renk
4001890 / 4001920 / 4001950
Kaptan
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 2x60W / 3x60W
.........................................................................................
'X\7LSL
E27
.........................................................................................
Koli
20 / 12 / 5
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 2x60W / 3x60W
.........................................................................................
'X\7LSL
E27
.........................................................................................
Koli
20 / 12 / 5
.........................................................................................
Fiyat
27
.ñ/<26
Fiyat
fiyat listesi 2013
Tavan Armatürleri
6ñ'(
Kod
4001900 / 4001930 / 4001960
Renk
*ÖQHí
.........................................................................................
6ñ'(
Kod
4002620 / 4002630 / 4002720
Renk
+DVÜU
.........................................................................................
6ñ'(
Kod
4002640 / 4002650 / 4002660
Renk
<DSUDN
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 2x60W / 3x60W
.........................................................................................
'X\7LSL
E27
.........................................................................................
Koli
20 / 12 / 5
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 2x60W / 3x60W
.........................................................................................
'X\7LSL
E27
.........................................................................................
Koli
20 / 12 / 5
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 2x60W / 3x60W
.........................................................................................
'X\7LSL
E27
.........................................................................................
Koli
20 / 12 / 5
.........................................................................................
Fiyat
7(26
Kod
Renk
4001970 / 4002050 / 4002100
%H\D]
Fiyat
7(26
Kod
Renk
4001990 / 4002070 / 4002120
Mavi
Fiyat
7(26
Kod
Renk
4002000 / 4002080 / 4002130
.DKYHUHQJL
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 2x60W / 3x60W
.........................................................................................
'X\7LSL
E27
.........................................................................................
Koli
20 / 12 / 5
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 2x60W / 3x60W
.........................................................................................
'X\7LSL
E27
.........................................................................................
Koli
20 / 12 / 5
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 2x60W / 3x60W
.........................................................................................
'X\7LSL
E27
.........................................................................................
Koli
20 / 12 / 5
.........................................................................................
Fiyat
$686
Kod
4002150 / 4002200 / 4002250
Renk
3HPEH
.........................................................................................
Fiyat
$686
Kod
4002160 / 4002210 / 4002260
Renk
Mavi
.........................................................................................
Fiyat
$686
Kod
4002170 / 4002220 / 4002270
Renk
.DKYHUHQJL
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 2x60W / 3x60W
.........................................................................................
'X\7LSL
E27
.........................................................................................
Koli
20 / 12 / 5
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 2x60W / 3x60W
.........................................................................................
'X\7LSL
E27
.........................................................................................
Koli
20 / 12 / 5
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 2x60W / 3x60W
.........................................................................................
'X\7LSL
E27
.........................................................................................
Koli
20 / 12 / 5
.........................................................................................
Fiyat
Fiyat
Fiyat
28
fiyat listesi Duvar Aplikleri
6ñ'(
6ñ'(
6ñ'(
6ñ'(
6ñ'(
Aplik
Aplik
Aplik
Aplik
Aplik
Kod
4200170
Renk
Keten
.........................................................................................
Kod
4200180
Renk
Kaptan
.........................................................................................
Kod
4200190
Renk
*ÖQHí
.........................................................................................
Kod
4200970
Renk
+DVÜU
.........................................................................................
Kod
4200980
Renk
<DSUDN
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
Fiyat
16.00
Fiyat
16.00
Fiyat
16.00
Fiyat
16.00
Fiyat
16.00
7(26
7(26
7(26
$686
$686
Aplik
Aplik
Aplik
Aplik
Aplik
Kod
4200200
Renk
Beyaz
.........................................................................................
Kod
4200220
Renk
Mavi
.........................................................................................
Kod
4200230
Renk
.DKYHUHQJL
.........................................................................................
Kod
4200250
Renk
3HPEH
.........................................................................................
Kod
4200260
Renk
Mavi
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
Fiyat
15.00
$686
Fiyat
15.00
.ñ/<26
Fiyat
15.00
.ñ/<26
Fiyat
15.00
5ñV$
Fiyat
15.00
5ñV$
Aplik
Kod
4200270
Renk
.DKYHUHQJL
.........................................................................................
Kod
4200140
Renk
.URP
.........................................................................................
Kod
4200010
Renk
Beyaz
.........................................................................................
Kod
4200070
Renk
.URP
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
Fiyat
29
Kod
4200080
Renk
Beyaz
.........................................................................................
.........................................................................................
15.00
Fiyat
14.00
Fiyat
18.00
Fiyat
14.00
Fiyat
18.00
fiyat listesi 2013
Duvar Aplikleri
DRAGOS
Kod
4200300
Renk
Keten
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
30
.........................................................................................
Fiyat
14.00
DRAGOS
Kod
4200910
Renk
<DSUDN
.........................................................................................
DRAGOS
Kod
Renk
4200310
°UÖPFHN
Kod
4200320
Renk
*HPLFL
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
30
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
30
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
30
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
30
.........................................................................................
14.00
Fiyat
ñ67ñ1<(
Kod
4200350
Renk
Keten
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
30
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
30
.........................................................................................
0$50$5ñ6
Kod
4200440
Renk
.URP
.........................................................................................
Fiyat
16.00
'ñ'ñ0
Kod
4200450
Renk
.URP
.........................................................................................
Fiyat
14.00
+ñ6$5
Kod
4200330
Renk
*ÐOJH
.........................................................................................
DRAGOS
.........................................................................................
.........................................................................................
14.50
DRAGOS
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
Fiyat
DRAGOS
Fiyat
14.00
Fiyat
14.00
BODRUM
+ñ6$5
Kod
4200360
Renk
Opal
.........................................................................................
Kod
4200340
Renk
Maus
.........................................................................................
Kod
4200920
Renk
<DSUDN
.........................................................................................
Kod
4200430
Renk
.URP
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
G9
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
Fiyat
16.00
0ñ/$6
Fiyat
16.50
24.00
LYDIA
LYDIA
Kod
4200460
Renk
.URP
.........................................................................................
Fiyat
Kod
4200470
Renk
Keten
.........................................................................................
Kod
4200930
Renk
<DSUDN
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
16
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
16
.........................................................................................
Fiyat
26.00
Fiyat
26.00
Fiyat
26.00
Fiyat
18.00
Fiyat
21.00
30
fiyat listesi 2013
Duvar Aplikleri
LYDIA
LYDIA
0ñ/(1$
0ñ/(1$
$
ANAMUR
7HNOL
ñNLOL
6SLUDO7HNOL
Kod
4200940
1LFNHO
Cam
.........................................................................................
4200950
1LFNHO
Cam
Kod
Renk
4200630
Mat Krom
Kod
4200500
.........................................................................................
Renk
Rubik
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
16
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
16
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
10
.........................................................................................
Fiyat
18.00
Fiyat
18.00
Renk
Fiyat
Renk
Fiyat
35.00
.........................................................................................
Fiyat
50.00
ANAMUR
ANAMUR
ANAMUR
ANAMUR
7HNOL
ñNLOL
¶ÁOÖ
'ÐUWOÖ
Kod
4200640
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
Kod
4200660
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
Kod
4200650
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
34.00
Kod
4200670
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
16
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
4x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
6
.........................................................................................
Fiyat
24.00
KARIA-KY50
Kod
4200690
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
Fiyat
Fiyat
59.00
KARIA-KK50
Kod
4200700
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
Fiyat
84.00
FLORYA-300
Kod
4200370
Renk
Krom
.........................................................................................
FLORYA-400
Kod
4200390
Renk
Krom
.........................................................................................
108.00
FLORYA-600
Kod
4200410
Renk
Krom
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x40W
.........................................................................................
Duy
Tipi
G9
.........................................................................................
Koli
80
.........................................................................................
*ÖÁ
1x40W
.........................................................................................
Duy
Tipi
G9
.........................................................................................
Koli
40
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
16
.........................................................................................
Fiyat
31
Kod
.........................................................................................
Kod
4200480
.........................................................................................
Renk
/LQH
.........................................................................................
22.00
Fiyat
32.00
Fiyat
26.00
Fiyat
28.00
Fiyat
40.00
fiyat listesi 2013
Duvar Aplikleri
KARIA-YB280
KARIA-YK280
Kod
4200720
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
Kod
4200730
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
Kod
4200750
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
2x40W
.........................................................................................
Duy
Tipi
G9
.........................................................................................
Koli
20
.........................................................................................
*ÖÁ
2x40W
.........................................................................................
Duy
Tipi
G9
.........................................................................................
Koli
20
.........................................................................................
*ÖÁ
1x40W
.........................................................................................
Duy
Tipi
G9
.........................................................................................
Koli
40
.........................................................................................
*ÖÁ
1x40W
.........................................................................................
Duy
Tipi
G9
.........................................................................................
Koli
40
.........................................................................................
75.00
KARIA-YL180
Kod
4200760
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
Fiyat
KARIA-YB260
Kod
4200770
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x40W
.........................................................................................
Duy
Tipi
G9
.........................................................................................
Koli
60
.........................................................................................
*ÖÁ
2x40W
.........................................................................................
Duy
Tipi
G9
.........................................................................................
Koli
40
.........................................................................................
20.00
KARIA-YK125
Kod
4200810
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x40W
.........................................................................................
Duy
Tipi
G9
.........................................................................................
Koli
50
.........................................................................................
Fiyat
Kod
4200740
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
KARIA-YK100
.........................................................................................
Fiyat
Fiyat
KARIA-YB100
26.00
Fiyat
40.00
KARIA-YS125
Kod
4200820
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
72.00
Fiyat
KARIA-YK260
Kod
4200780
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
35.00
KARIA-YB55
Kod
4200790
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
Fiyat
34.00
KARIA-YK55
Kod
4200800
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
2x40W
Duy
Tipi
G9
.........................................................................................
Koli
40
.........................................................................................
*ÖÁ
1x40W
.........................................................................................
Duy
Tipi
G9
.........................................................................................
Koli
50
.........................................................................................
*ÖÁ
1x40W
.........................................................................................
Duy
Tipi
G9
.........................................................................................
Koli
50
.........................................................................................
.........................................................................................
Fiyat
37.00
Fiyat
24.00
KARIA-D400
KARIA-Y200
AnahtarTÄ
AnahtarTÄ
Kod
4200840
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
Kod
4200830
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
Fiyat
22.00
TRUVA-1
Kod
4100180
Renk
Opal
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x40W
Duy
Tipi
G9
.........................................................................................
Koli
50
.........................................................................................
*ÖÁ
2x20W
.........................................................................................
Duy
Tipi
G4
.........................................................................................
Koli
24
.........................................................................................
*ÖÁ
1x20W
.........................................................................................
Duy
Tipi
G4
.........................................................................................
Koli
40
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
50
.........................................................................................
.........................................................................................
Fiyat
25.00
Fiyat
36.00
Fiyat
24.00
Fiyat
48.00
32
fQya\TQste[Q2013
Duvar Aplikleri
'ñ&/(TeSTQ
'ñ&/(ÃSQTQ
Kod
4200590
Renk
Opal
.........................................................................................
Kod
4200600
Renk
Opal
.........................................................................................
.........................................................................................
Fiyat
Fiyat
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
20
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
20
.........................................................................................
Fiyat
46.00
(/(125TeSTQ
4200620
Opal
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
20
.........................................................................................
28.00
Kod
Renk
Kod
4200610
Renk
Opal
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
20
.........................................................................................
),5$7ÃSQTQ
),5$7TeSTQ
Fiyat
28.00
46.00
(/(125ÃSQTQ
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
Koli
Fiyat
Kod
Renk
*ÖÁ
Duy Tipi
Koli
Fiyat
3240011
3240021
3240031
3240041
Mat Nikel
Siyah
Beyaz
Gri
1x50W
1x50W
1x50W
1x50W
GU10
GU10
GU10
GU10
24
24
24
24
38.00
34.00
34.00
34.00
3240051
3240061
3240071
3240081
Mat Nikel
Siyah
Beyaz
Gri
2x50W
2x50W
2x50W
2x50W
GU10
GU10
GU10
GU10
12
12
12
12
50.00
45.00
45.00
45.00
3/$1(7TeSTQ
3/$1(7ÃSQTQ
QTQ
/$5ñ6$
6ÜYD¶VWÖ
7DYDQ'RZQOLJKW
Kod
3240091 3240101 3240111
Renk
Mat Nikel Siyah
Beyaz
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
*ÖÁ
1x50W
1x50W
1x50W
Duy
Tipi
GU10
GU10
GU10
...........................................................................................................................................................
Koli
24
24
24
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Fiyat
40.00
36.00
36.00
Kod
3240121 3240131 3240141
Renk
Mat Nikel Siyah
Beyaz
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
*ÖÁ
2x50W
2x50W
2x50W
Duy
Tipi
GU10
GU10
GU10
...........................................................................................................................................................
Koli
12
12
12
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Fiyat
56.00
52.00
52.00
Kod
2100011 2100021 2100031
Renk
Mat Nikel Siyah
Beyaz
...........................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................
*ÖÁ
1x50W
1x50W
1x50W
Duy
Tipi
GU10
GU10
GU10
...........................................................................................................................................................
Koli
12
12
12
...........................................................................................................................................................
............................................................................................................................................................
Fiyat
46.00
42.00
42.00
¶UÖQLÁLQGHDPSXOEXOXQPD]
33
fiyat listesi 2013
Dekoratif Tavan Armatürleri
SARAY-220
Kod
4001830
Renk
Beyaz
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
10
.........................................................................................
Fiyat
44.00
HERA-DB
Kod
4200160
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
SARAY-260
Kod
4001850
Renk
Beyaz
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
10
.........................................................................................
Fiyat
60.00
HERA-300
Kod
4001810
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
SARAY-230
Kod
4001840
Renk
Beyaz
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
16
.........................................................................................
Fiyat
39.00
HERA-300
Kod
4001820
Renk
Mat Krom
.........................................................................................
SARAY-285
Kod
4001860
Renk
Beyaz
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
Fiyat
55.00
GALATA-250
Kod
4001790
Renk
Beyaz
.........................................................................................
HERA-DA
Kod
Renk
4200150
Mat Krom
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
Max. 60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
Fiyat
32.00
GALATA-300
Kod
4001800
Renk
Beyaz
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
Max. 60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
Max. 2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
Max. 2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
20
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
16
.........................................................................................
Fiyat
32.00
TARABYA-290
Kod
4002300
Renk
ìHIIDI
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
Fiyat
22.00
Fiyat
73.00
TARABYA-290
Fiyat
77.00
TARABYA-290
Fiyat
29.00
TARABYA-290
Fiyat
38.00
TARABYA-340
Kod
4002310
Renk
Oranj
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
10
.........................................................................................
.........................................................................................
Fiyat
26.00
Kod
Renk
Fiyat
4002320
<HíLO
26.00
Kod
Renk
Fiyat
4002330
0DYL
26.00
Kod
Renk
Fiyat
4002340
ìHIIDI
26.00
34
fiyat listesi Dekoratif Tavan Armatürleri
7$5$%<$
Kod
4002350
Renk
Oranj
.........................................................................................
Kod
4002360
Renk
<HíLO
.........................................................................................
7$5$%<$
Kod
4002370
Renk
Mavi
.........................................................................................
%(<$=,7
Kod
4002380
Renk
ìHIIDI
.........................................................................................
%(<$=,7
Kod
4002390
Renk
Oranj
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
10
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
10
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E14
.........................................................................................
Koli
10
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
10
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
10
.........................................................................................
Fiyat
%(<$=,7
Kod
4002400
Renk
<HíLO
.........................................................................................
Fiyat
%(<$=,7
Kod
4002410
Renk
Mavi
.........................................................................................
Fiyat
6ñ0(1$-300
Kod
4002420
Renk
Keten
.........................................................................................
Fiyat
6ñ0(1$-300
Kod
4002430
Renk
Line
.........................................................................................
Fiyat
6ñ0(1$
Kod
4002670
Renk
Yaprak
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
10
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
10
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
Fiyat
6ñ0(1$-400
Kod
4002480
Renk
Keten
.........................................................................................
Fiyat
6ñ0(1$400
Kod
4002490
Renk
Line
.........................................................................................
Fiyat
24.00
6ñ0(1$-400
Kod
4002500
Renk
Prizma
.........................................................................................
Fiyat
24.00
6ñ0(1$-400
Kod
4002510
Renk
Rubik
.........................................................................................
Fiyat
28.50
%,7(=6
Kod
4100970
Renk
2SDO
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
6
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
6
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
6
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
6
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
20
.........................................................................................
Fiyat
35
7$5$%<$
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
19.00
fiyat listesi 6DUN×WODU
)ñ1ñ.(6
Kod
4100960
Renk
Opal
.........................................................................................
6ñ'(6
6ñ'(6
Kod
4100010
Renk
Keten
.........................................................................................
6ñ'(6
Kod
4100020
Renk
Kaptan
.........................................................................................
Kod
4100030
Renk
*ÖQHí
.........................................................................................
6ñ0(1$6
Kod 4100040 / 4100080
Renk
Keten
.
........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.
........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
2
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ 1x60W / 3x60W
.
........................................................................................
Duy
Tipi E27
.
........................................................................................
Koli 6
.
........................................................................................
.........................................................................................
Fiyat
Fiyat
6ñ0(1$6
Kod
4100050 / 4100090
Renk
Line
.
........................................................................................
Fiyat
6ñ0(1$6
Kod
4100060 / 4100100
Renk
Prizma
.
........................................................................................
.
........................................................................................
.
........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 3x60W
.
........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.
........................................................................................
Koli
6
.
........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 3x60W
.
........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.
........................................................................................
Koli
6
.
........................................................................................
Fiyat
7589$6
Kod
4100130 / 4100160
Renk
Deep
.
........................................................................................
Fiyat
Fiyat
7589$6
Kod
4100140 / 4100170
Renk
Teos
.
........................................................................................
6ñ0(1$6
Kod
4100070 / 4100110
Renk
Rubik
.
........................................................................................
Fiyat
7589$6
Kod
4100120 / 4100150
Renk
Flat
.
........................................................................................
.
........................................................................................
.
........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 3x60W
Duy
Tipi
E27
.
........................................................................................
Koli
6
.
........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 3x60W
.
........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.
........................................................................................
Koli
5
.
........................................................................................
.
........................................................................................
Fiyat
()(66
Kod
4100190
Renk
Keten
.........................................................................................
Fiyat
()(66
Kod
4100200
Renk
Lens
.........................................................................................
.
........................................................................................
.
........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 3x60W
.
........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.
........................................................................................
Koli
5
.
........................................................................................
*ÖÁ
1x60W / 3x60W
.
........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.
........................................................................................
Koli
5
.
........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
Fiyat
Fiyat
Fiyat
Fiyat
36
fiyat listesi 2013
6DUN×WODU
()(66
Kod
4100210
Renk
Civciv
.........................................................................................
Kod
4100220
Renk
Moon
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
.........................................................................................
Fiyat
32.00
'ñ&/(-S135
Kod
4100280
Renk
Alabastra
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
16
.........................................................................................
Fiyat
26.00
'ñ&/(-S250
Kod
4100330
Renk
Opal
.........................................................................................
Fiyat
32.00
'ñ&/(-S135
Kod
4100290
Renk
Opal
.........................................................................................
()(66
Kod
4100230
Renk
Gool
.........................................................................................
()(667
Kod
4100260
Renk
Keten
.........................................................................................
()(667
Kod
4100270
Renk
Lens
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
4
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
4
.........................................................................................
.........................................................................................
Fiyat
32.00
'ñ&/(-S135
Kod
4100300
Renk
Antik
.........................................................................................
Fiyat
46.00
'ñ&/(-S135
Kod
4100310
Renk
Ananas
.........................................................................................
Fiyat
46.00
'ñ&/(-S250
Kod
4100320
Renk
Alabastra
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
16
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
16
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
16
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
.........................................................................................
Fiyat
26.00
'ñ&/(-S250
Kod
4100340
Renk
Antik
.........................................................................................
Fiyat
26.00
'ñ&/(-S250
Kod
4100350
Renk
Ananas
.........................................................................................
Fiyat
26.00
'ñ&/(-S330
Kod
4100360
Renk
Alabastra
.........................................................................................
Fiyat
36.00
'ñ&/(-S330
Kod
4100370
Renk
Opal
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
Fiyat
37
()(66
36.00
Fiyat
36.00
Fiyat
36.00
Fiyat
44.00
Fiyat
44.00
fiyat listesi 2013
6DUN×WODU
'ñ&/(-S330
Kod
4100380
Renk
Antik
.........................................................................................
'ñ&/(-S330
Kod
4100390
Renk
Ananas
.........................................................................................
'ñ&/(-3S ROUND
Kod
4100400
Renk
Alabastra
.........................................................................................
'ñ&/(-3S ROUND
Kod
4100410
Renk
Opal
.........................................................................................
'ñ&/(-3S ROUND
Kod
4100420
Renk
Antik
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
Fiyat
44.00
'ñ&/(-3S ROUND
Kod
4100430
Renk
Ananas
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
Fiyat
70.00
'ñ&/(-3S FLAT
Kod
4100480
Renk
Alabastra
.........................................................................................
Fiyat
44.00
'ñ&/(-2S FLAT
Kod
4100440
Renk
Alabastra
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
Fiyat
44.00
'ñ&/(-3S FLAT
Kod
4100490
Renk
Opal
.........................................................................................
Fiyat
70.00
'ñ&/(-2S FLAT
Kod
4100450
Renk
Opal
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
Fiyat
44.00
'ñ&/(-3S FLAT
Kod
4100500
Renk
Antik
.........................................................................................
Fiyat
70.00
'ñ&/(-2S FLAT
Kod
4100460
Renk
Antik
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
Fiyat
44.00
'ñ&/(-3S FLAT
Kod
4100510
Renk
Ananas
.........................................................................................
Fiyat
70.00
'ñ&/(-2S FLAT
Kod
Renk
4100470
Ananas
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
Fiyat
44.00
FIRAT-S130
Kod
4100520
Renk
Alabastra
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
16
.........................................................................................
Fiyat
66.00
Fiyat
66.00
Fiyat
66.00
Fiyat
66.00
Fiyat
26.00
38
fiyat listesi 2013
6DUN×WODU
FIRAT-S130
Kod
4100530
Renk
Opal
.........................................................................................
Kod
4100540
Renk
Antik
.........................................................................................
FIRAT-S130
Kod
4100550
Renk
Ananas
.........................................................................................
FIRAT-S190
Kod
4100560
Renk
Alabastra
.........................................................................................
FIRAT-S190
Kod
4100570
Renk
Opal
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
16
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
16
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
16
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
Fiyat
26.00
FIRAT-S190
Kod
4100580
Renk
Antik
.........................................................................................
Fiyat
26.00
FIRAT-S190
Kod
4100590
Renk
Ananas
.........................................................................................
Fiyat
26.00
FIRAT-S260
Kod
4100600
Renk
Alabastra
.........................................................................................
Fiyat
36.00
FIRAT-S260
Kod
4100610
Renk
Opal
.........................................................................................
Fiyat
36.00
FIRAT-S260
Kod
4100620
Renk
Antik
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
12
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
Fiyat
36.00
FIRAT-S260
Kod
4100630
Renk
Ananas
.........................................................................................
Fiyat
36.00
FIRAT-3S ROUND
Kod
4100640
Renk
Alabastra
.........................................................................................
Fiyat
44.00
FIRAT-3S ROUND
Kod
4100650
Renk
Opal
.........................................................................................
Fiyat
44.00
FIRAT-3S ROUND
Kod
4100660
Renk
Antik
.........................................................................................
Fiyat
44.00
FIRAT-3S ROUND
Kod
4100670
Renk
Ananas
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
.........................................................................................
Fiyat
39
FIRAT-S130
44.00
.........................................................................................
Fiyat
70.00
.........................................................................................
Fiyat
70.00
.........................................................................................
Fiyat
70.00
Fiyat
70.00
fiyat listesi 2013
6DUN×WODU
FIRAT-2S FLAT
Kod
4100680
Renk
Alabastra
.........................................................................................
FIRAT-2S FLAT
Kod
4100690
Renk
Opal
.........................................................................................
FIRAT-2S FLAT
Kod
4100700
Renk
Antik
.........................................................................................
FIRAT-2S FLAT
Kod
4100710
Renk
Ananas
.........................................................................................
FIRAT-3S FLAT
Kod
4100720
Renk
Alabastra
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
Fiyat
44.00
FIRAT-3S FLAT
Kod
4100730
Renk
Opal
.........................................................................................
Fiyat
44.00
FIRAT-3S FLAT
Kod
4100740
Renk
Antik
.........................................................................................
Fiyat
44.00
FIRAT-3S FLAT
Kod
4100750
Renk
Ananas
.........................................................................................
Fiyat
44.00
TOROS-S
Kod
4100760
Renk
Split
.........................................................................................
Fiyat
66.00
TOROS-S
Kod
4100770
Renk
Opal
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
18
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
18
.........................................................................................
Fiyat
66.00
TOROS-S
Kod
Renk
4100790
Ananas
Fiyat
66.00
TOROS-3S
ROUND
Kod
Renk
4100800
Split
Fiyat
66.00
TOROS-3S
ROUND
Kod
Renk
4100810
Opal
Fiyat
44.00
ROUND
Kod
Renk
4100830
Ananas
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
1x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
18
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
4
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
4
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
4
.........................................................................................
Fiyat
42.00
Fiyat
120.00
Fiyat
110.00
42.00
TOROS-3S
.........................................................................................
.........................................................................................
Fiyat
Fiyat
110.00
40
fiyat listesi 2013
6DUN×WODU
TOROS-2S
FLAT
Kod
4100840
Renk
Split
.........................................................................................
TOROS-2S
FLAT
Kod
4100850
Renk
Opal
.........................................................................................
FLAT
Kod
4100870
Renk
Ananas
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
*ÖÁ
2x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
8
.........................................................................................
.........................................................................................
Fiyat
78.00
TOROS-3S
FLAT
Kod
4100880
Renk
Split
.........................................................................................
Fiyat
74.00
TOROS-3S
FLAT
Kod
4100890
Renk
Opal
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
6
.........................................................................................
*ÖÁ
3x60W
.........................................................................................
Duy
Tipi
E27
.........................................................................................
Koli
6
.........................................................................................
120.00
Fiyat
110.00
dekoratif
,íÜNODQGÜUPD
Fiyat
41
TOROS-2S
Fiyat
74.00
TOROS-3S
FLAT
4100910
Kod
Ananas
Renk
.........................................................................................
3x60W
*ÖÁ
.........................................................................................
E27
Tipi
Duy
.........................................................................................
6
Koli
.........................................................................................
.........................................................................................
Fiyat
110.00
NDUDQOÜNWDNL
JÐ]ÖQÖ]
¶5¶1/(5
« LOTUS SERİSİ
<¶.6(..$/ñ7(/ñ0$/=(0(
« LANDA SERİSİ
« MILANO SERİSİ
fiyat listesi 2013
/('ûHULW*o.D\QDù×.RQWURO|U
ñ¡0(.$1/('ì(5ñ7
',ì0(.$1/('ì(5ñ7
STRIP
STRIP
SAAT
Kod
Fiyat
5/100
5510010
6ÜFDN%H\D]
:P
......................................................................................................................................................................................................
6RðXN%H\D]
:P
5/100
5510030
......................................................................................................................................................................................................
5/100
5510040
6DUÜ
:P
.....................................................................................................................................................................................................
.ÜUPÜ]Ü
:P
5/100
5510050
........................................................................................................................................................................................................
5510060
<HíLO
:P
5/100
......................................................................................................................................................................................................
5/100
5510070
0DYL
:P
6ÜFDN%H\D]
:P
5/100
5510090
......................................................................................................................................................................................................
5/100
5510100
6RðXN%H\D]
:P
......................................................................................................................................................................................................
5*%
:P
5/100
5510110
5510120
6ÜFDN%H\D]
:P
5/100
......................................................................................................................................................................................................
:P
5/100
5510130
6RðXN%H\D]
......................................................................................................................................................................................................
5/100
5510140
5*%
:P
¡ñ3/ñ
Kutu-Koli
P/('
P/('
*ÖÁ
¡ñ3/ñ
Renk
P/(' P/('
¡ñ3/ñ
P/('
¡ñ3/ñ
P/(' P/('
Kod
SAAT
Renk
*ÖÁ
Kutu-Koli
6ÜFDN%H\D]
:P
5/100
5500010
.......................................................................................................................................................................................................
:P
5/100
6RðXN%H\D]
5500020
.......................................................................................................................................................................................................
6DUÜ
:P
5/100
5500030
.......................................................................................................................................................................................................
:P
5/100
.ÜUPÜ]Ü
5500040
.........................................................................................................................................................................................................
<HíLO
:P
5/100
5500050
.......................................................................................................................................................................................................
0DYL
:P
5/100
5500060
:P
5/100
6ÜFDN%H\D]
5500070
.......................................................................................................................................................................................................
6RðXN%H\D]
:P
5/100
5500080
.......................................................................................................................................................................................................
:P
5/100
5*%
5500090
6ÜFDN%H\D]
:P
5/100
5500100
.......................................................................................................................................................................................................
5/100
6RðXN%H\D]
:P
5500110
.......................................................................................................................................................................................................
5*%
:P
5/100
5500120
7HOHIRQLOH|]HOIL\DWDO×QDELOLU
ì(5ñ7/('ñ¡ñ1*¶¡.$<1$ï,
Kod
*ÖÁ
Amper
Kutu-Koli
Fiyat
6240030
15W
$
1/35
34.00
6240040
30W
$
1/50
53.60
...................................................................................................................................................................................................................
6240060
40W
$
1/30
72.00
...................................................................................................................................................................................................................
6240070
60W
$
1/10
100.00
...................................................................................................................................................................................................................
6240020 100W
$
1/20
170.80
43
7HOHIRQLOH|]HOIL\DWDO×QDELOLU
ì(5ñ7/('ñ¡ñ1.21752/°5
.................................................................................................. ................................................................................................................
Fiyat
6210010
:0D[
..................................................................................................
[$
..................................................................................................
1/20
..................................................................................................
106.00
Kod
*ÖÁ
Amper
Kutu-Koli
Fiyat
..................................................................................................
fiyat listesi 2013
* 5 ana kablolu
220V adaptör
paketin içindedir.
44
fiyat listesi 2013
Projektör & Metal Halogen Projektör
NODE-118
NODE-78
Kod
3000020
Renk
6L\DK
*ÖÁ
150W
...................................................................................................
'X\7LSL 56PP
...................................................................................................
.XWX.ROL
1/30
...................................................................................................
Fiyat 12.20
NODE-189
Kod
3000050
Renk
6L\DK
*ÖÁ
500W
...................................................................................................
'X\7LSL 56PP
...................................................................................................
.XWX.ROL
1/20
...................................................................................................
Fiyat 17.40
Kod
3000080
Renk
6L\DK
*ÖÁ
1000W
...................................................................................................
'X\7LSL
56PP
...................................................................................................
.XWX.ROL
1/6
...................................................................................................
Fiyat 36.40
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
NODE-118S
NODE-78S
Sensör
Kafes
Sensör
Kafes
Kod
3000140
Renk
6L\DK
*ÖÁ
500W
...................................................................................................
'X\7LSL 56PP
...................................................................................................
.XWX.ROL
1/10
...................................................................................................
Fiyat
44.00
Kod
3000110
Renk
6L\DK
*ÖÁ
150W
...................................................................................................
'X\7LSL 56PP
...................................................................................................
.XWX.ROL
1/20
...................................................................................................
Fiyat
36.80
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
VENTA-D
VENTA-E
$WHíOHPH6LVWHPOL
$WHíOHPH6LVWHPOL
Kod
3010050
Renk
6L\DK
*ÖÁ
150W
...................................................................................................
'X\7LSL
56PP
...................................................................................................
.XWX.ROL
1/4
...................................................................................................
Fiyat 102.60
45
Kod
3010020
Renk
6L\DK
*ÖÁ
400W
...................................................................................................
'X\7LSL
E40
...................................................................................................
.XWX.ROL
1/1
...................................................................................................
Fiyat
148.40
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
fQya\TQ[te[Q2013
Downlight
VECTOR-2.5V-3V-4V-5V
ñÁ
Mekan
)tÄS,QSea,ownlQgh\;erQ[Q
Kod
2000090
2000100
2000030
2000040
2000050
2000060
2000070
2000080
Renk
nn%H\D]
nn1LNHO
nn%H\D]
nn1LNHO
nn%H\D]
nn1LNHO
nn%H\D]
nn1LNHO
*ÖÁ
40W ...................................................
40W ...................................................
40W ...................................................
40W ...................................................
40W ...............................................
40W ...............................................
40W ...............................................
40W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27 ...................................................
E27 ...................................................
E27 ...................................................
E27 ...................................................
E27 ...............................................
E27 ...............................................
E27 ...............................................
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/60 ....................................................
1/60 ....................................................
1/60 ....................................................
1/60 ....................................................
1/50 ...............................................
1/50 ...............................................
1/24 ...............................................
1/24
...................................................................................................
Fiyat
6.20
7.00
7.20
8.20
11.40
12.60
15.40
16.80
.................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. .............................................................................................................................................
...................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
VECTOR-3GV-4GV-5GV
ñÁ
Mekan
KaXISCIUTÄ,QSea,ownlQgh\;erQ[Q
Kod
2000220
2000230
2000240
2000250
2000260
2000270
Renk
nn%H\D]
nn1LNHO
nn%H\D]
nn1LNHO
nn%H\D]
nn1LNHO
*ÖÁ
40W ...................................................
40W ...................................................
40W ...................................................
40W ...................................................
40W ...............................................
40W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27 ...................................................
E27 ...................................................
E27 ...................................................
E27 ...................................................
E27 ...............................................
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/60 ....................................................
1/60 ....................................................
1/24 ....................................................
1/24 ....................................................
1/24 ...............................................
1/24
...................................................................................................
Fiyat
12.52
13.40
17.10
19.20
23.60
23.48
.................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. .................................................. ...............................................
...................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................................................................
VECTOR-6H-8H
)tÄSYataa,ownlQgh\;erQ[Q
ñÁ
Mekan
VEGA -6RGH-8RGH
KaXISCIUTÄYatay
,ownlQgh\;erQ[Q
ñÁ
Mekan
2000150
2000160
2000180
2000200
2000340
2000360
2000370
2000380
Kod
nn%H\D]
nn1LNHO
nn%H\D]
nn1LNHO
nn%H\D]
nn1LNHO
nn%H\D]
nn1LNHO
Renk
2xE27 ...................................................
2xE27 ...................................................
2xE27 ...................................................
2xE27 ...................................................
2xE27 ...............................................
2xE27 ...............................................
2xE27 ...............................................
2xE27
*ÖÁ
...................................................................................................
E27 ...................................................
E27 ...................................................
E27 ...................................................
E27 ...................................................
E27 ...............................................
E27 ...............................................
E27 ...............................................
E27
Duy Tipi
...................................................................................................
1/16 ....................................................
1/16 ....................................................
1/12 ....................................................
1/12 ....................................................
1/16 ...............................................
1/16 ...............................................
1/12 ...............................................
1/12
Kutu/Koli
...................................................................................................
20.60
23.60
31.60
33.40
26.00
29.20
36.80
42.00
Fiyat
.................................................................................................................................................... .................................................. ........................................................................................................
.............................................................................................................................................
...................................................................................................
.........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
46
fiyat listesi 2013
Downlight
TROY-O
;Äva AT\Ä
Salyangoz Metal
Armatür
ñÁ
Mekan
Kod
2030010
2030020
Renk
Beyaz
Gri
*ÖÁ
70W
150W
...................................................................................................
...................................................
Duy Tipi
G12 ...................................................
G12
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/12 ....................................................
1/12
...................................................................................................
Fiyat
73.00
73.00
;Äva AT\Ä
Kare Metal
Armatür
....................................................................................................................................................
...................................................................................................
...................................................
...................................................................................................
...................................................
Kod
2000850
2000870
2000890
Renk
Beyaz
Krom
Mat Krom
*ÖÁ
2x40W ...................................................
2x40W ...................................................
2x40W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27 ...................................................
E27 ...................................................
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/12 ....................................................
1/12 ....................................................
1/12
...................................................................................................
Fiyat
41.80
48.60
48.60
ñÁ
Mekan
Kod
2030030
2030040
Renk
Beyaz
Gri
*ÖÁ
70W
70W
...................................................................................................
...................................................
Duy Tipi
R7s ...................................................
R7s
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/16 ....................................................
1/16
...................................................................................................
Fiyat
33.60
33.60
....................................................................................................................................................
MARA-8H
47
TROY-S
ñÁ
Mekan
PLUTON
Kod
2011230
2011240
2011250
Renk
Beyaz
Krom
Nikel
*ÖÁ
50W ...................................................
50W ...................................................
50W
...................................................................................................
Duy Tipi
MR16 ...................................................
MR16 ...................................................
MR16
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/200 ....................................................
1/200 ....................................................
1/200
...................................................................................................
Fiyat
2.46
2.90
2.90
.................................................................................................................................................... ..................................................
.................................................................................................................................................... ..................................................
...................................................................................................
......................................................................................................
...................................................................................................
......................................................................................................
ñÁ
Mekan
fiyat listesi 2013
Spot Armatür
VERA-1S
Spot Armatür
ñÁ
Mekan
VERA-3SR
Spot Armatür
ñÁ
Mekan
Kod
2100440
2100450
2100470
2100480
2100490
Renk
Beyaz
Siyah
$OWÜQ
Krom
Nikel
*ÖÁ
40W ...................................................
40W ...................................................
40W ...................................................
40W ...............................................
40W
...................................................................................................
Duy Tipi
R50-E14 ...................................................
R50-E14 ...................................................
R50-E14 ...................................................
R50-E14 ..............................................
R50-E14
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/30 ....................................................
1/30 ....................................................
1/30 ....................................................
1/30 ...............................................
1/30
...................................................................................................
Fiyat
11.12
11.12
13.00
13.00
13.64
.................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. ...............................................
...................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
VERA-1B
Spot Armatür
ñÁ
Mekan
Kod
2100740
2100750
2100760
Renk
Beyaz
Krom
Nikel
*ÖÁ
3x40W
3x40W
3x40W
...................................................................................................
......................................................................................................
Duy Tipi
E14 ...................................................
E14 ...................................................
E14
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/12 ....................................................
1/12 ....................................................
1/12
...................................................................................................
Fiyat
41.00
48.00
48.60
.................................................................................................................................................... ..................................................
...................................................................................................
......................................................................................................
VERA-3BR
Kod
2100500 ..................................................
2100510 ..................................................
2100520 ...................................................
2100530 ...............................................
2100540
..................................................................................................
Renk
Beyaz ...................................................
Siyah ...................................................
$OWÜQ ...................................................
Krom ...............................................
Nikel
...................................................................................................
*ÖÁ
40W ...................................................
40W ...................................................
40W ...................................................
40W ...............................................
40W
...................................................................................................
Duy Tipi
R80-E27 ...................................................
R80-E27 ...................................................
R80-E27 ...................................................
R80-E27 ..............................................
R80-E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/30 ....................................................
1/30 ....................................................
1/30 ....................................................
1/30 ...............................................
1/30
...................................................................................................
Fiyat
14.40
14.40
18.80
18.80
19.60
VERA-1B
Spot Armatür
Spot Armatür
ñÁ
Mekan
ñÁ
Mekan
Kod
2100600
2100610
2100620
2100630
2100640
Renk
Beyaz
Siyah
$OWÜQ
Krom
Nikel
*ÖÁ
100W ...................................................
100W ...................................................
100W ...................................................
100W ...............................................
100W
...................................................................................................
Duy Tipi
R80-E27 ...................................................
R80-E27 ...................................................
R80-E27 ...................................................
R80-E27 ..............................................
R80-E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/30 ....................................................
1/30 ....................................................
1/30 ....................................................
1/30 ...............................................
1/30
...................................................................................................
Fiyat
15.00
15.00
19.20
19.20
19.92
Kod
2100860
2100870 2100880
2100930
Renk
Beyaz
Krom
Nikel
$OWÜQ
*ÖÁ
3x100W ...................................................
3x100W...................................................
3x100W ................................................
3x100W
...................................................................................................
Duy Tipi
R80-E27 ...................................................
R80-E27...................................................
R80-E27 ................................................
R80-E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/12 ....................................................
1/12....................................................
1/12 ................................................
1/12
...................................................................................................
Fiyat
49.80
63.20
67.40
66.00
.................................................................................................................................................... .................................................. .................................................. ...............................................
.......................................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................
......................................................................................................................................................
48
fiyat listesi 2013
Ayna ve Resim Aydinlatma Armatürleri
DECO-G9
ñÁ
Mekan
.................................................................................................................................................... ..................................................
........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................
......................................................................................................
...................................................................................................
......................................................................................................
DECO-G4
Dahili Elektronik Trafo
Kod
2110010
2110020
2110030
Renk
Krom ...................................................
$OWÜQ....................................................
Nikel
...................................................................................................
*ÖÁ
2x20W ...................................................
2x20W....................................................
2x20W
...................................................................................................
Duy Tipi
G4 ...................................................
G4....................................................
G4
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/20 ....................................................
1/20....................................................
1/20
...................................................................................................
Fiyat
54.40
54.40
54.40
........................................................................................................................................................................................................
ñÁ
Mekan
Kod
2110050
2110060
2110070
Renk
Krom
$OWÜQ
Nikel
*ÖÁ
2x20W ..................................................
2x20W....................................................
2x20W
...................................................................................................
Duy Tipi
E14 ..................................................
E14....................................................
E14
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/20 ..................................................
1/20....................................................
1/20
...................................................................................................
Fiyat
57.00
57.00
57.00
Kod
2110150
2110160
2110170
Renk
Krom
$OWÜQ
Nikel
*ÖÁ
2x25W ...................................................
2x25W ...................................................
2x25W
...................................................................................................
Duy Tipi
G9 ...................................................
G9 ...................................................
G9
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/12 ....................................................
1/12 ...................................................
1/12
...................................................................................................
Fiyat
42.40
42.40
42.40
49
DECO-E
ñÁ
Mekan
DECO-T
Dahili Elektronik Ballast
Kod
2110100
2110120
2110140
Renk
Krom
Nikel Parlak Siyah
*ÖÁ
8W ......................................................................................................
8W
8W
...................................................................................................
Duy Tipi
T4 ......................................................................................................
T4
T4
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/20 ......................................................................................................
1/20
1/20
...................................................................................................
Fiyat
54.40
54.40
54.40
........................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................
......................................................................................................
ñÁ
Mekan
fiyat listesi 2013
Mutfak & Banyo ve Dolap Bant Armatürleri
DIA-A
ñÁ
Mekan
Kod
2300140
2300090
2300130
*ÖÁ
8W
12W
26W
Duy Tipi
T4 ..................................................
T4 ...................................................
T4
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/30
1/30
1/30
...................................................................................................
.....................................................................................................
Fiyat
10.80
11.20
16.20
NEVA-A
ñÁ
Mekan
Kod
2300190
2300160
2300170
2300180
*ÖÁ
8W
12W
16W
20W
Duy Tipi
T4 ..................................................
T4 ...................................................
T4 ................................................
T4
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/30
1/30
1/30
1/30
...................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Fiyat
17.60
19.20
21.60
24.00
.......................................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
.....................................................................................................
...................................................................................................
.....................................................................................................................................................
NEVA-B
ñÁ
Mekan
Kod
2300230
2300200
2300210
2300220
*ÖÁ
8W
12W
16W
20W
Duy Tipi
T4 ..................................................
T4 ...................................................
T4 ................................................
T4
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/30
1/30
1/30
1/30
...................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Fiyat
18.20
20.00
23.00
25.80
TESLA
ñÁ
Mekan
Kod
2300650
2300620
2300630
2300640
*ÖÁ
8W
13W
21W
28W
Duy Tipi
T5 ..................................................
T5 ...................................................
T5 ................................................
T5
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/12
1/12
1/12
1/12
...................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Fiyat
29.80
39.20
57.20
72.60
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................
.....................................................................................................................................................
LIMA
ñÁ
Mekan
Kod 2300050 2300070 2300010 2300030 2300040
*ÖÁ
6W
8W
13W
21W
28W
Duy Tipi
T5 ..................................................
T5
T5
T5
T5
...................................................................................................
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/30
1/30
1/30
1/30
1/30
...................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Fiyat
16.60
17.00
21.00
32.00
40.00
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
.....................................................................................................................................................
50
fiyat listesi 2013
Mutfak & Banyo ve Dolap Bant Armatürleri
ARC
ñÁ
Mekan
TERMA
Kod
2300570
2300580
2300590
*ÖÁ
10W
15W
18W
Duy Tipi
T8 ..................................................
T8 ...................................................
T8
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/12
1/12
1/12
...................................................................................................
.....................................................................................................
Fiyat
39.00
42.40
49.40
ñÁ
Mekan
Kod
2300540
2300560
*ÖÁ
18W
36W
Duy Tipi
T8 .....................................................
T8
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/30
1/30
...................................................................................................
.....................................................
Fiyat
19.80
29.00
.......................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................
.....................................................................................................
...................................................................................................
.....................................................
PLUS
ñÁ
Mekan
Kod 2300350 2300370
*ÖÁ
18W
36W
Duy Tipi
T8
T8
...................................................................................................
..................................................
Kutu/Koli
1/10
1/10
...................................................................................................
..................................................
Fiyat
25.80
40.20
..................................................................................................
..................................................
...................................................................................................
..................................................
BAND-P / BAND-2P
ñÁ
Mekan
Kod
2300270
2300300
2300280
2300290
*ÖÁ
1x8W
1x36W
2x18W
2x36W
Duy Tipi
T8 ..................................................
T8 ...................................................
T8 ................................................
T8
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/50
1/50
1/30
1/30
...................................................................................................
.....................................................................................................................................................
Fiyat
10.00
12.60
19.20
25.80
51
BAND-M
$OHPL\XP5HIOHNWÐUOÖ
Kod
2300310
2300320
*ÖÁ
1x18W
1x36W
Duy Tipi
T8 .....................................................
T8
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/50
1/50
...................................................................................................
.....................................................
Fiyat
9.60
12.40
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................
.......................................................................................................................................................
...................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................
.....................................................
ñÁ
Mekan
fiyat listesi 2013
Bant Armatür
rma
m
LINE
ñÁ
Mekan
Kod
2300480
2300490
2300500
2300510
*ÖÁ5HQN
2x18W Beyaz 2x18W GÖmÖí 2x36W Beyaz 2x36W GÖmÖí
Duy Tipi
T8 ..................................................
T8 ...................................................
T8 ................................................
T8
...................................................................................................
Koli Adedi
6 ..................................................
6 ...................................................
6 ................................................
6
...................................................................................................
84.20
Fiyat
54.80
58.00
78.04
LEON
ñÁ
Mekan
Kod
2300390
2300410
2300440 2300470
*ÖÁ
18W
36W
2x18W
2x36W
Duy Tipi
T8 ..................................................
T8 ...................................................
T8...................................................
T8
...................................................................................................
Koli Adedi
10 ..................................................
10 ...................................................
6...................................................
6
...................................................................................................
Fiyat
31.40
48.00
48.00
67.20
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................
...................................................
...................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................
.....................................................................................................
...................................................
SLIM %DQW$UPDWUPDJQHWLNEDODVWOÖ
ñÁ
Mekan
Kod
3300020
3300040
3300070
3300090
*ÖÁ MAG 1x18W MAG 1x36W MAG 2x18W MAG 2x36W
Duy Tipi
T8 G13 ..................................................
T8 G13 ...................................................
T8 G13 ................................................
T8 G13
...................................................................................................
Koli Adedi
10 ..................................................
10 ...................................................
10 ................................................
10
...................................................................................................
Fiyat
16.80
20.00
20.40
30.20
SLIM Bant Armatür (HOHNWURQLNEDODVWOÖ)
ñÁ
Mekan
Kod
3300100
3300120
3300130
3300140
*ÖÁ
ELC 1x18W
ELC 1x36W ELC 2x18W ELC 2x36W
Duy Tipi
T8 G13 ..................................................
T8 G13 ...................................................
T8 G13 ................................................
T8 G13
...................................................................................................
Koli Adedi
10 ..................................................
10 ...................................................
10 ................................................
10
...................................................................................................
Fiyat
18.00
21.40
23.00
32.00
.......................................................................................................................................................................................................
..................................................................................................
......................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
.....................................................................................................................................................
...................................................................................................
.....................................................................................................................................................
LINEA S
IP 65
LINEA S
Kod
3310030
*ÖÁ
1x36W
Duy Tipi
T8
...................................................................................................
Koli
Adedi
8
...................................................................................................
Fiyat
48.80
Kod
3310020
*ÖÁ
1x18W
Duy Tipi
T8
...................................................................................................
Koli Adedi
10
...................................................................................................
Fiyat
34.00
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
LINEA S
Kod
3310040
*ÖÁ
2x18W
Duy Tipi
T8
...................................................................................................
Koli Adedi
10
...................................................................................................
Fiyat
41.00
LINEA S
3310050
Kod
2x36W
*ÖÁ
T8
Duy Tipi
...................................................................................................
6
Koli Adedi
...................................................................................................
68.40
Fiyat
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
52
fiyat listesi 2013
Nemli Yer Armatürleri
ARES-S1
Kod
3400030
Renk
%H\D]
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/18
...................................................................................................
Fiyat
14.24
Kod
3400060
Renk
%H\D]
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/18
...................................................................................................
Fiyat
15.24
ARES-S1
Kod
3400090
Renk
6L\DK
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/18
...................................................................................................
Fiyat
14.24
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
ARES-S2
Kod
3400130
Renk
6L\DK
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/18
...................................................................................................
Fiyat
15.24
LEDNA-A
Kod
3410240
Renk
6ÜFDN%H\D]
*ÖÁ
18x0.1W
...................................................................................................
Duy Tipi
LED
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/24
...................................................................................................
Fiyat
40.20
LEDNA-B
Kod
3410240
Renk
6ÜFDN%H\D]
*ÖÁ
12x0.1W
...................................................................................................
Duy Tipi
LED
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/24
...................................................................................................
Fiyat
33.40
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
RENDA-S
Kod
3410220
Renk
Gri
*ÖÁ
25W
...................................................................................................
Duy Tipi
E14
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/40
...................................................................................................
Fiyat
13.60
53
ARES-S2
RENDA-M
Kod
3410180
Renk
Gri
*ÖÁ
40W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/24
...................................................................................................
Fiyat
17.00
RENDA-L
Kod
3410170
Renk
Gri
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/18
...................................................................................................
Fiyat
21.60
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
fiyat listesi 2013
Nemli Yer Armatürleri
LANDA-S
LANDA-O
SAAT
Kod
3410040
3410050
3410060
Renk
6ÜFDN%H\D] 6RðXN%H\D]
0DYL
*ÖÁ
14x0.1W ...................................................
14x0.1W ...................................................
14x0.1W
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/40 ...................................................
1/40 ...................................................
1/40
...................................................................................................
Fiyat
58.00
58.00
58.00
SAAT
Kod
3410010
3410020
3410030
Renk
6ÜFDN%H\D] 6RðXN%H\D]
0DYL
*ÖÁ
14x0.1W ...................................................
14x0.1W ...................................................
14x0.1W
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/40 ...................................................
1/40 ...................................................
1/40
...................................................................................................
Fiyat
58.00
58.00
58.00
.................................................................................................................................................... ..................................................
.................................................................................................................................................... ..................................................
...................................................................................................
......................................................................................................
...................................................................................................
......................................................................................................
LANDA-S1
LANDA-S2
SAAT
Kod
3410070
3410080
3410090
Renk
6ÜFDN%H\D] 6RðXN%H\D]
0DYL
*ÖÁ
15x0.1W ...................................................
15x0.1W ...................................................
15x0.1W
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/30 ...................................................
1/30 ...................................................
1/30
...................................................................................................
Fiyat
68.00
68.00
68.00
SAAT
Kod
3410110
3410120
3410130
Renk
6ÜFDN%H\D] 6RðXN%H\D]
0DYL
*ÖÁ
18x0.1W ...................................................
18x0.1W ...................................................
18x0.1W
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/20 ...................................................
1/20 ...................................................
1/20
...................................................................................................
Fiyat
73.00
73.00
73.00
........................................................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................................... ..................................................
...................................................................................................
......................................................................................................
...................................................................................................
......................................................................................................
LANDA-R
MALDIV-R
SAAT
Kod
3410140
3410150 3410160
Renk 6ÜFDN%H\D] 6RðXN%H\D]
0DYL
*ÖÁ
12x0.1W ...................................................
12x0.1W 12x0.1W
..........................................................................................
................................
Kutu/Koli
1/40 ...................................................
1/40 ................................
1/40
..........................................................................................
Fiyat
47.00
47.00
47.00
MALDIV-R1
SAAT
Kod
3410260
3410270 3410280
Renk 6ÜFDN%H\D] 6RðXN%H\D]
0DYL
*ÖÁ
18x0.1W ...................................................
18x0.1W 18x0.1W
..........................................................................................
................................
Kutu/Koli
1/50 ...................................................
1/50 ................................
1/50
..........................................................................................
Fiyat
62.00
62.00
62.00
SAAT
Kod
3220010
3220020 3220030
Renk 6ÜFDN%H\D] 6RðXN%H\D]
0DYL
*ÖÁ
39x0.1W ...................................................
39x0.1W 39x0.1W
..........................................................................................
................................
Kutu/Koli
1/40 ...................................................
1/40 ................................
1/40
..........................................................................................
Fiyat
78.00
78.00
78.00
........................................................................................................................................... ...............................
........................................................................................................................................... ...............................
........................................................................................................................................... ...............................
..........................................................................................
...................................................................................
..........................................................................................
...................................................................................
..........................................................................................
...................................................................................
54
fiyat listesi 2013
Ledli El Fenerleri
TORCH-9
ñÁ
Mekan
TORCH-P
$OXPLQ\XPJÐYGH&UHH/('
Kod 5000010
Renk
<HíLO
.........................................................................................
Kod 5000060
Renk
*ÖPÖí
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ 9x0.1W
Kutu/Koli
1/16
.........................................................................................
Fiyat
23.40
*ÖÁ 5000060
Kutu/Koli
1/16
.........................................................................................
Fiyat
48.00
.........................................................................................
TORCH-P
$OXPLQ\XPJÐYGH&UHH/('
.........................................................................................
ñÁ
Mekan
TORCH-19
Kod 5000050
Renk
Siyah
.........................................................................................
Kod 5000030
Renk
Gri
.........................................................................................
*ÖÁ 1x5W
Kutu/Koli
1/16
.........................................................................................
48.00
Fiyat
*ÖÁ 19x0.1W
Kutu/Koli
1/12
.........................................................................................
Fiyat
59.00
.........................................................................................
.........................................................................................
Kod 5000120 5000130
Renk
.ÜUPÜ]Ü
0DYL
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ 19x0.1W
19x0.1W
Kutu/Koli
1/10
1/10
.........................................................................................
56.00
56.00
Fiyat
.........................................................................................
55
ñÁ
Mekan
.........................................................................................
.........................................................................................
NAVIGA-19
ñÁ
Mekan
ñÁ
Mekan
TORCH-35
ñÁ
Mekan
Kod 5000020
Renk
6DUÜ
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ 35x0.1W
Kutu/Koli
1/16
.........................................................................................
Fiyat
58.00
.........................................................................................
fiyat listesi 2013
,ü×OGDNODU
RINA
ñÁ
Mekan
.........................................................................................
*ÖÁ 27x0.1W
Kutu/Koli
1/8
.........................................................................................
Fiyat
52.00
*ÖÁ 36x0.1W
Kutu/Koli
1/8
.........................................................................................
Fiyat
54.00
.........................................................................................
.........................................................................................
ñÁ
Mekan
Kod 5010040
Renk
Beyaz
.........................................................................................
MIRA-120
ñÁ
Mekan
Kod 5010050
Renk
Beyaz
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ 90x0.1W
Kutu/Koli
1/12
.........................................................................................
Fiyat
77.00
*ÖÁ 120x0.1W
Kutu/Koli
1/8
.........................................................................................
Fiyat
94.00
.........................................................................................
PHAROS-2
ñÁ
Mekan
Kod 5010020
Renk
Beyaz
.........................................................................................
Kod 5010010
Renk
Beyaz
.........................................................................................
.........................................................................................
MIRA-90
TINA
.........................................................................................
ñÁ
Mekan
PHAROS-44L
Kod 5010120
Renk
Beyaz
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ 2x6W
.........................................................................................
Duy
Tipi T5
.........................................................................................
.........................................................................................
ñÁ
Mekan
.........................................................................................
Kutu/Koli 1/10
.........................................................................................
Fiyat
45.50
Kod 5010160
Renk
Beyaz
.........................................................................................
*ÖÁ 44x0.1W
Kutu/Koli
1/10
.........................................................................................
Fiyat
64.00
56
fiyat listesi 2013
$FLOd×N×ü/DPEDODU×
EXIT-6L
ñÁ
Mekan
Kod 5020060
Renk
<HíLO
..........................................................
.........................................................................................
*ÖÁ 6x0.06W
Kutu/Koli
1/20
..........................................................
37.00
Fiyat
*ÖÁ 10x0.06W
Kutu/Koli
1/100
.........................................................................................
Fiyat
31.00
..........................................................
Kod
¡ÜNÜíODUÜ
5030100
6RO
*ÖÁ
Kutu/Koli
Fiyat
5x0.06W
1/25
11.60
ñÁ
Mekan
EXIT-10L
Kod
¡ÜNÜíODUÜ
5030110
6Dð
*ÖÁ
Kutu/Koli
Fiyat
5x0.06W
1/25
11.60
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
..........................................................
Kod 5030090
¡ÜNÜíODUÜ
$íDðÜ
..........................................................
..........................................................
*ÖÁ 5x0.06W
Kutu/Koli
1/25
..........................................................
11.60
Fiyat
..........................................................
57
.........................................................................................
..........................................................
EXIT-10L
ñÁ
Mekan
Kod 5020070
Renk
Gri
.........................................................................................
..........................................................
EXIT-10L
EXIT-10L
ñÁ
Mekan
EXIT-10L
Kod 5030120
¡ÜNÜíODUÜ
<XNDUÜ
..........................................................
..........................................................
*ÖÁ 5x0.06W
Kutu/Koli
1/25
..........................................................
11.60
Fiyat
..........................................................
ñÁ
Mekan
ñÁ
Mekan
fiyat listesi 2013
'HNRUDWLI/('/DPEDODU×'HNRUDWLI Mumlar
CABILED-R
Dekoratif Led Lambasi
ñÁ
Mekan
Kod 5720010
Renk
Turuncu
.........................................................................................
*ÖÁ 3x0.1W
Kutu/Koli
1/24
.........................................................................................
Fiyat
3.32
Kod
Renk
Dekoratif Led Lambasi
.........................................................................................
*ÖÁ 3x0.1W
Kutu/Koli
1/24
.........................................................................................
Fiyat
3.32
.........................................................................................
Dekoratif Led Lambasi
.........................................................................................
ñÁ
Mekan
5720030
Beyaz
CABILED-S6
Kod
Renk
5720040
6DUÜ
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
3x0.1W
1/24
19.00
*ÖÁ
Kutu/Koli
Fiyat
6x0.1W
1/24
23.60
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
.........................................................................................
CANDELA
Dekoratif Mum
¶IOHVÐQVÖQÖIOH\DQVÜQ
Kod 5710070
Renk
6DUÜ
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ 12x0.1W
Kutu/Koli
1/24
.........................................................................................
Fiyat
15.60
.........................................................................................
ñÁ
Mekan
ñÁ
Mekan
Dekoratif Led Lambasi
.........................................................................................
*ÖÁ
Kutu/Koli
Fiyat
ñÁ
Mekan
Kod 5720020
Renk
Gri
.........................................................................................
.........................................................................................
CABILED-S3
CABILED-T
FLAMY
ñÁ
Mekan
'HNRUDWLI0XP3LOOL
Kod 5710010
Renk
Beyaz
.........................................................................................
.........................................................................................
*ÖÁ 024W
Kutu/Koli
1/24
.........................................................................................
Fiyat
9.40
.........................................................................................
DGHW%OLVWHU
58
fiyat listesi 2013
*HFH/DPEDODU×
PEACOCK
ñÁ
Mekan
0LQL*HFH/DPEDVÜ
Kod
5200510
*ÖÁ
3x0.1W
Koli
72
.......................................................................................................................
Fiyat
12.00
.......................................................................................................................
ñÁ
Mekan
0LQL*HFH/DPEDVÜ
Kod
5200520
*ÖÁ
3x0.1W
Koli
72
.......................................................................................................................
Fiyat
12.00
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
PUFFY
ñÁ
Mekan
0LQL*HFH/DPEDVÜ
Kod
5200530
*ÖÁ
3x0.1W
Koli
72
.......................................................................................................................
Fiyat
12.00
.......................................................................................................................
BILLY
ñÁ
Mekan
0LQL*HFH/DPEDVÜ
Kod
5200540
*ÖÁ
3x0.1W
Koli
72
.......................................................................................................................
Fiyat
12.00
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
HONEY
ñÁ
Mekan
0LQL*HFH/DPEDVÜ
HONEY / BILLY
ñÁ
Mekan
0LQL*HFH/DPEDVÜ
Kod
5200560
*ÖÁ
6x0.1W
Koli
36
.......................................................................................................................
Fiyat
24.00
.......................................................................................................................
Kod
5200550
*ÖÁ
3x0.1W
Koli
72
.......................................................................................................................
Fiyat
12.00
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
ROSE
ñÁ
Mekan
*ÖO7LSL/('nOL*HFH/DPEDVÜ
59
LADYBUG
%877(5)/<
ñÁ
Mekan
.HOHEHN7LSL/('nOL
*HFH/DPEDVÜ
Kod
Renk
*ÖÁ
Koli
Fiyat
Kod
Renk
*ÖÁ
5200350
5200360
5200370
5200380
Mavi
<HíLO
Pembe
Beyaz
4x0.1W
4x0.1W
4x0.1W
4x0.1W
200
200
200
200
3.44
3.44
3.44
3.44
5200390
5200400
5200410
5200420
Mavi
<HíLO
Pembe
Beyaz
3x0.1W
3x0.1W
3x0.1W
3x0.1W
Koli
200
200
200
200
Fiyat
3.36
3.36
3.36
3.36
fiyat listesi 2013
*HFH/DPEDODU×
681
ñÁ
Mekan
*ÖQHí7LSL/('nOL
*HFH/DPEDVÜ
Kod
Renk
*ÖÁ
5200430
5200440
5200450
5200460
0DYL
<HíLO
3HPEH
%H\D]
4x0.1W
4x0.1W
4x0.1W
4x0.1W
Koli
200
200
200
200
Kod
Renk
*ÖÁ
3.58
3.58
3.58
3.58
5200470
5200480
5200490
5200500
0DYL
<HíLO
3HPEH
%H\D]
3x0.1W
3x0.1W
3x0.1W
3x0.1W
ñÁ
Mekan
.HGL7LSL/('nOL
*HFH/DPEDVÜ
Renk
*ÖÁ
5200080
5200090
5200100
5200110
5200120
0DYL
<HíLO
3HPEH
%H\D]
6DUÜ
4x0.1W
4x0.1W
4x0.1W
4x0.1W
4x0.1W
Koli
200
200
200
200
200
*ÖÁ
5200290
5200300
5200310
5200320
3HPEH
0DYL
<HíLO
%H\D]
4x0.1W
4x0.1W
4x0.1W
4x0.1W
Koli
200
200
200
200
3.80
3.80
3.80
3.80
3.80
5200200
5200220
5200230
5200260
5200280
0DYL
<HíLO
3HPEH
%H\D]
6DUÜ
4x0.1W
4x0.1W
4x0.1W
4x0.1W
4x0.1W
Kod
Renk
*ÖÁ
5200010
%H\D]
4x0.1W
Koli
200
Fiyat
200
200
200
200
200
3.70
3.70
3.70
3.70
3.70
ñÁ
Mekan
3HQJXHQ7LSOL
/('nOL*HFH/DPEDVÜ
Kod
Renk
*ÖÁ
3.70
3.70
3.70
3.70
5200140
5200160
5200170
5200180
0DYL
<HíLO
3HPEH
6DUÜ
4x0.1W
4x0.1W
4x0.1W
4x0.1W
8ðXU%ÐFHðL7LSOL
/('nOL*HFH/DPEDVÜ
Koli
3(1*8
Fiyat
ñÁ
Mekan
3.30
3.30
3.30
3.30
ñÁ
Mekan
*ÖÁ
LADYBIRD
200
200
200
200
<XYDUODN7LSL/('nOL
*HFH/DPEDVÜ
Renk
ñÁ
Mekan
Fiyat
5281'
Kod
/('nOL*HFH/DPEDVÜ
Renk
Koli
Fiyat
RODY
Kod
ñÁ
Mekan
.DOS7LSL/('nOL
*HFH/DPEDVÜ
Fiyat
.,77<
Kod
+($57
Koli
Fiyat
200
200
200
200
3.70
3.70
3.70
3.70
9,67$
ñÁ
Mekan
/('nOL0DQ]DUD*HFH/DPEDVÜ
Fiyat
Kod
Renk
*ÖÁ
4.20
5200340
%H\D]
4x0.1W
Koli
200
Fiyat
4.20
60
fiyat listesi 2013
0DVD/DPEDODU×
PLANE-50
ñÁ
Mekan
Kod & Renk
5300670 Siyah
5300680 Mavi
5300690 .ÜUPÜ]Ü
.......................................................................................................................
5300700%H\D]
.......................................................................................................................
*ÖÁ
60W
.......................................................................................................................
Duy Tipi
E27
.......................................................................................................................
Kutu/Koli
1/20
.......................................................................................................................
Fiyat
23.40
IRIS-67
ñÁ
Mekan
Kod & Renk
5300800 Siyah
5300810 Mavi
5300820 .ÜUPÜ]Ü
.......................................................................................................................
5300830%H\D]
.......................................................................................................................
*ÖÁ
60W
.......................................................................................................................
Duy Tipi
E27
.......................................................................................................................
Kutu/Koli
1/30
.......................................................................................................................
Fiyat
22.00
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
FLEX-73
ñÁ
Mekan
5300970 Siyah
5300980 Mavi
5300990 .ÜUPÜ]Ü
.......................................................................................................................
5301000%H\D]
.......................................................................................................................
*ÖÁ
40W
.......................................................................................................................
Duy Tipi
E27
.......................................................................................................................
Kutu/Koli
1/12
.......................................................................................................................
Fiyat
39.60
BANKER-90
ñÁ
Mekan
Kod & Renk
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
IRIS-106
Kod & Renk
5301050 <HíLO
*ÖÁ
60W
Duy Tipi
E27
.......................................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
.......................................................................................................................
Fiyat
103.20
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
ñÁ
Mekan
ELEGANT-37
Kod & Renk
5301060 Siyah
5301070 .ÜUPÜ]Ü
5301080 %H\D]
.......................................................................................................................
*ÖÁ
40W
.......................................................................................................................
Duy Tipi
E27
.......................................................................................................................
Kutu/Koli
1/12
.......................................................................................................................
Fiyat
20.60
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
IRIS-38
ñÁ
Mekan
Kod & Renk
5300550 Siyah
5300560 Mavi
5300570 <HíLO
.......................................................................................................................
5300580.ÜUPÜ]Ü
.......................................................................................................................
5300590 GÖPÖí
.......................................................................................................................
*ÖÁ
40W
.......................................................................................................................
Duy Tipi
E14
.......................................................................................................................
Kutu/Koli
1/8
.......................................................................................................................
Fiyat
40.00
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Kod & Renk
5300600 Mavi
5300610 <HíLO
5300620 6DUÜ
.......................................................................................................................
*ÖÁ
40W
.......................................................................................................................
Duy Tipi
E14
.......................................................................................................................
Kutu/Koli
1/8
.......................................................................................................................
Fiyat
30.00
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
61
ñÁ
Mekan
fiyat listesi 2013
0DVD/DPEDODU×
FLEX-69
ñÁ
Mekan
Kod & Renk
5300840 Siyah
5300860 .ÜUPÜ]Ü
5300880 %H\D]
.......................................................................................................................
*ÖÁ
11W
.......................................................................................................................
Duy Tipi
PL
.......................................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
.......................................................................................................................
Fiyat
44.00
......................................................................................................................
Kod & Renk
5300890 Siyah
5300910 .ÜUPÜ]Ü
5300930 %H\D]
.......................................................................................................................
*ÖÁ
11W
.......................................................................................................................
Duy Tipi
PL
.......................................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
.......................................................................................................................
Fiyat
38.00
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
PLANE-70
FLEX-69B
ñÁ
Mekan
Kod & Renk
5300940 Siyah
5300950 *UL
5300960 %H\D]
.......................................................................................................................
*ÖÁ
11W
.......................................................................................................................
Duy Tipi
PL
.......................................................................................................................
Kutu/Koli
1/12
.......................................................................................................................
Fiyat
35.00
KIDA-95
5310030 Mavi
5310040 <HíLO
5310050 3HPEH
.......................................................................................................................
*ÖÁ
11W
.......................................................................................................................
Duy Tipi
PL
.......................................................................................................................
Kutu/Koli
1/10
.......................................................................................................................
Fiyat
58.00
.......................................................................................................................
5310060 Mavi
5310070 <HíLO
5310080 3HPEH
.......................................................................................................................
*ÖÁ
11W
.......................................................................................................................
Duy Tipi
PL
.......................................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
.......................................................................................................................
Fiyat
36.00
ñÁ
Mekan
Kod & Renk
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
Kod & Renk
2
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
KIDA-96
ñÁ
Mekan
ñÁ
Mekan
KIDA-97
ñÁ
Mekan
Kod & Renk
5310090 Mavi
5310100 <HíLO
5310110 3HPEH
.......................................................................................................................
*ÖÁ
11W
.......................................................................................................................
Duy Tipi
PL
.......................................................................................................................
Kutu/Koli
1/16
.......................................................................................................................
Fiyat
35.20
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
.......................................................................................................................
62
NQaI\TQ[\M[Q2013
Nemli Yer Armatürleri & Bahçe Armatür Serileri
LARIS-S
LARIS-R
SAAT
Kod
3200130
3200140
Renk
Mavi 6ÜFDN%H\D]
*ÖÁ
12x0.1W ...................................................
12x0.1W
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/16 ...................................................
1/16
...................................................................................................
Fiyat
72.00
72.00
GRANDE-12
SAAT
Kod
3200110
3200120
Renk
Mavi 6ÜFDN%H\D]
*ÖÁ
12x0.1W ...................................................
12x0.1W
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/16 ...................................................
1/16
...................................................................................................
Fiyat
66.40
66.40
SAAT
Kod
3200150
*ÖÁ
50W
Duy Tipi
GU10
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/13
...................................................................................................
Fiyat
70.00
....................................................................................................................................................
....................................................................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................
...................................................................................................
...................................................
...................................................................................................
Fiyat¼IJIlastImp]TvMatMÆleyicQdIPQTdMÂQldir
LOTUS-48
MODUS
TrafWFiyata
dIPQTdMÂQldir
Kod
3220050
3220070
3220080
3220090
Renk
6ÜFDN%H\D]
<HíLO
Mavi
5*%
*ÖÁ
48x0.1W ...................................................
48x0.1W...................................................
48x0.1W...................................................
48x0.1W
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/8 ...................................................
1/8...................................................
1/8...................................................
1/8
...................................................................................................
Fiyat
172.00
172.00
172.00
204.00
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................
...................................................
...................................................
...................................................................................................
PANAMA-S
Kod
3230110
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/8
...................................................................................................
Fiyat
75.20
63
Kod
3220110
*ÖÁ
50W
Duy Tipi
GU5.3
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/16
...................................................................................................
Fiyat
57.00
....................................................................................................................................................
..................................................
..................................................
PANAMA
Kod
3230120
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/8
...................................................................................................
Fiyat
45.20
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
fiyat listesi 2013
Bahçe Armatür Serileri
MILANO-D
Kod
3240070
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
100.00
MILANO-D
Kod
3240100
Renk
Siyah
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
100.00
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
MILANO-H
Kod
3240080
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
100.00
MILANO-H
Kod
3240110
Renk
Siyah
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
100.00
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
MILANO-80
Kod
3240090
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/4
...................................................................................................
Fiyat
142.00
MILANO-80
Kod
3240120
Renk
Siyah
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/4
...................................................................................................
Fiyat
142.00
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
64
fiyat listesi 2013
Bahçe Armatür Serileri
MADRID-D
Kod
3240130
Renk
Siyah
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy
Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/10
...................................................................................................
Fiyat
35.20
Kod
3240170
Renk
Siyah
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy
Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/10
...................................................................................................
Fiyat
44.00
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
MADRID-H
Kod
3240140
Renk
Siyah
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/10
...................................................................................................
Fiyat
35.20
PRAG-H
Kod
3240180
Renk
Siyah
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/10
...................................................................................................
Fiyat
44.00
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
MADRID-40
Kod
3240150
Renk
Siyah
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/10
...................................................................................................
Fiyat
35.20
PRAG-50
Kod
3240190
Renk
Siyah
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/10
...................................................................................................
Fiyat
44.00
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
MADRID-120
Kod
3240160
Renk
Siyah
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/10
...................................................................................................
Fiyat
66.00
65
PRAG-D
PRAG-120
Kod
3240200
Renk
Siyah
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/10
...................................................................................................
Fiyat
72.00
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
fiyat listesi 2013
Bahçe Armatür Serileri
HAVANA-D
Kod
3240010
Renk
Siyah
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy
Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
89.00
VIANA-D
Kod
3240040
Renk
Gri
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/12
...................................................................................................
Fiyat
92.00
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
HAVANA-30
Kod
3240020
Renk
Siyah
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
89.00
VIANA-45
Kod
3240050
Renk
Gri
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
104.00
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
HAVANA-50
Kod
3240030
Renk
Siyah
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/4
...................................................................................................
Fiyat
100.80
VIANA-80
Kod
3240060
Renk
Gri
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/4
...................................................................................................
Fiyat
126.60
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
66
fiyat listesi 2013
Bahçe Armatür Serileri
HAWAI-D
Kod
3240310
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy
Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
121.00
Kod
3240330
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy
Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
108.00
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
HAWAI-65
Kod
3240320
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
140.00
67
HAWAI-30
HAWAI-100
Kod
3240340
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/4
...................................................................................................
Fiyat
172.00
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
fiyat listesi 2013
Bahçe Armatür Serileri
LIZBON-D
LIZBON-H
198x175 mm
Kod
3240680
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
75.20
Kod
3240640
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
72.20
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
LIZBON-30
LIZBON-45
198x175 mm
LIZBON-110
198x175 mm
198x175 mm
198x175 mm
Kod
3240660
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
70.80
Kod
3240650
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
72.60
Kod
3240670
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/4
...................................................................................................
Fiyat
100.00
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
LAGOS-A
Kod
3240490
Renk
Siyah
*ÖÁ
35W
...................................................................................................
Duy Tipi
GU10
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/40
...................................................................................................
Fiyat
21.80
LAGOS-B
Kod
3240500
Renk
Siyah
*ÖÁ
35W
...................................................................................................
Duy Tipi
GU10
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/40
...................................................................................................
Fiyat
21.80
LAGOS-C
Kod
3240510
Renk
Siyah
*ÖÁ
35W
...................................................................................................
Duy Tipi
GU10
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/40
...................................................................................................
Fiyat
21.80
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
68
fiyat listesi 2013
Bahçe Armatür Serileri
VARNA-D
GENOVA
Kod
3240350
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy
Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/4
...................................................................................................
Fiyat
90.00
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
VARNA-45
Kod
3240360
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/4
...................................................................................................
Fiyat
92.00
VARNA-80
Kod
3240370
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/4
...................................................................................................
Fiyat
118.00
RIO-D
Kod
3240720
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
62.00
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
RIO-30
Kod
3240700
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
57.00
69
Kod
3230150
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy
Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
71.20
..................................................................................................
RIO-50
Kod
3240690
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
74.00
RIO-80
Kod
3240710
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/4
...................................................................................................
Fiyat
94.00
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
fiyat listesi 2013
Bahçe Armatür Serileri
OSLO-DS
Kod
3240590
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/8
...................................................................................................
Fiyat
56.80
OSLO-45
Kod
3240600
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/4
...................................................................................................
Fiyat
43.60
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
OSLO-D
Kod
3240580
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/8
...................................................................................................
Fiyat
30.00
OSLO-110
Kod
3240620
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/4
...................................................................................................
Fiyat
81.20
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
OSLO-65
Kod
3240610
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
56.20
BERLIN
Kod
3240390
Renk
Nikel
*ÖÁ
60W
...................................................................................................
Duy Tipi
E27
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/6
...................................................................................................
Fiyat
51.80
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
70
fiyat listesi 2013
Sensör & Elektronik Balast & Elektronik Transformatör
PHS02
PHS04
Kod
6100020
Renk
Beyaz
0D[<ÖN
AC - 10A
...................................................................................................
1000W
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/100
...................................................................................................
Fiyat
14.00
Kod
6100040
Renk
Beyaz
0D[<ÖN
AC - 25A
...................................................................................................
3000W
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/100
...................................................................................................
Fiyat
16.60
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
MS01
Kod
6110020
Renk
Beyaz
*ÐUÖí$ÁÜVÜ
Š
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/60
...................................................................................................
Fiyat
20.00
ñÁ
Mekan
MS02
ñÁ
Mekan
Kod
6110040
Renk
Beyaz
*ÐUÖí$ÁÜVÜ
Š
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/36
...................................................................................................
Fiyat
19.60
MS03
ñÁ
Mekan
Kod
6110060
Renk
Beyaz
*ÐUÖí$ÁÜVÜ
Š
...................................................................................................
Kutu/Koli
1/50
...................................................................................................
Fiyat
19.60
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
ELEKTRONIK BALAST
ñÁ
Mekan
ELEKTRONIK
TRANSFORMATÖR
ET60
6000030
6000050
6000070
6000080
Kod
6000060
1x18W
1x36W
2x36W
4x18W
*ÖÁ
2x18W
1/200
1/200
1/200
1/50
Kutu/Koli
1/200
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
8.00
9.80
17.80
34.20
Fiyat
16.20
71
6300050
Kod
60W/12V
*ÖÁ
10/200
Kutu/Koli
....................................................................................................
7.40
Fiyat
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................
.................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
....................................................................................................
ñÁ
Mekan
fiyat listesi 2013
'X\ODU.DS×=LOL6WDUWHU.DEOR %DùODU×
258
E27 Plastik Duy
ñÁ
Mekan
Kod
7300020
Renk
'Ö]%H\D]
Kutu/Koli
1/400
...................................................................................................
Fiyat
1.00
259
E14 Plastik Duy
ñÁ
Mekan
Kod
7300030
Renk 5RQGHODOÜ%
Kutu/Koli
1/500
...................................................................................................
Fiyat
1.00
269
ñÁ
Mekan
E27 Bakalit Duy
Kod
7310020
Renk 5RQGHODOÜ6
Kutu/Koli
1/400
...................................................................................................
Fiyat
1.44
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
267
E40 Porselen Duy
Kod
Kutu/Koli
Fiyat
ñÁ
Mekan
7320110
1/100
4.20
264
G6.35-10cm
Seramik Duy
Kod
Kutu/Koli
Fiyat
ñÁ
Mekan
7320060
100/2000
0.34
264
ñÁ
Mekan
G6.35-15cm
Seramik Duy
Kod
Kutu/Koli
Fiyat
7320070
100/2000
0.44
261
E14 Porselen Duy
Kod
Kutu/Koli
Fiyat
ñÁ
Mekan
7320020
1/400
0.52
263
ñÁ
Mekan
E27 Porselen Duy
Kod
Kutu/Koli
Fiyat
7320050
1/360
0.88
...................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
264
G6.35-20cm
Seramik Duy
Kod
Kutu/Koli
Fiyat
ñÁ
Mekan
7320080
100/2000
0.48
265
ñÁ
Mekan
GU10-15cm
Seramik Duy
Kod
Kutu/Koli
Fiyat
7320090
100/2000
0.90
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
DBELL-W1 DBELL-W2
STARTER-10
.DSÜ=LOL
5800020
Kod
5800010
Beyaz
Renk
Beyaz
1/48
Kutu/Koli
1/48 ...................................................
...................................................................................................
24.00
Fiyat
24.00
Kod
6400010
0D[<ÖN
4-65W
Kutu/Koli
25/1000
...................................................................................................
Fiyat
0.42
ñÁ
Mekan
STARTER-2
Kod
6400020
0D[<ÖN
4-22W
Kutu/Koli
25/1000
...................................................................................................
Fiyat
0.48
....................................................................................................................................................
..................................................................................................
..................................................................................................
...................................................................................................
...................................................
...................................................................................................
...................................................................................................
KABLO BAGLARI
ñÁ
Mekan
Fiyat
Kod
Model
Renk
Kutu/Koli
White
100/500
1.40
7100010
2.5x100
White
100/500
2.34
7100020
2.5x150
........................................................................................................................................................................................................
7100030
2.5x200
White
100/250
3.16
........................................................................................................................................................................................................
3.62
3.6x150
White
100/200
7100040
........................................................................................................................................................................................................
4.80
7100050
3.6x200
White
100/200
........................................................................................................................................................................................................
White
100/200
6.27
7100060
3.6x250
........................................................................................................................................................................................................
White
100/150
7.90
7100080
3.6x300
........................................................................................................................................................................................................
4.8x200
White
100/150
6.70
7100110
........................................................................................................................................................................................................
8.80
7100120
4.8x250
White
100/100
........................................................................................................................................................................................................
100/100
10.04
7100130
4.8x300
White
........................................................................................................................................................................................................
White
100/100
12.30
7100140
4.8x350
........................................................................................................................................................................................................
4.8x400
White
100/100
15.60
7100150
........................................................................................................................................................................................................
........................................................................................................................................................................................................
72
Kalite & Güvenlik
www.raina.com.tr
fiyat listesi 2013
Otomatik Sigortalar
3kA Otomatik Sigortalar C Tipi
Monofaze
Model
Kutup
6D\ÜVÜ
Anma
$NÜPÜ
.HVPH
.DSDVLWHVL
Kutu-Koli
Fiyat
BG03 1P 2A
BG03 1P 3A
BG03 1P 4A
BG03 1P C6
BG03 1P C10
BG03 1P 16A
BG03 1P 20A
BG03 1P 25A
BG03 1P 32A
BG03 1P 40A
BG03 1P 50A
BG03 1P 63A
BG03 1P 80A
BG03 1P 100A
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
2A
3A
4A
6A
10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A
80A
100A
3kA
3kA
3kA
3kA
3kA
3kA
3kA
3kA
3kA
3kA
3kA
3kA
3kA
3kA
12/240
12/240
12/240
12/240
12/240
12/240
12/240
12/240
12/240
12/240
12/240
12/240
12/72
12/72
5.70
5.70
5.70
4.90
4.90
4.90
4.90
4.90
5.70
5.70
5.80
5.80
17.80
17.80
Model
Kutup
6D\ÜVÜ
Anma
$NÜPÜ
.HVPH
.DSDVLWHVL
Kutu-Koli
Fiyat
BG03 2P 25A
BG03 2P 32A
BG03 2P 40A
BG03 2P 63A
2P (1P+N)
2P (1P+N)
2P (1P+N)
2P (1P+N)
25A
32A
40A
63A
3kA
3kA
3kA
3kA
6/120
6/120
6/120
6/120
10.00
10.00
11.60
12.00
3kA Otomatik Sigortalar C Tipi
ñNL.XWXSOX
3kA Otomatik Sigortalar C Tipi
Trifaze
Model
Kutup
6D\ÜVÜ
Anma
$NÜPÜ
.HVPH
.DSDVLWHVL
Kutu-Koli
Fiyat
BG03 3P 6A
BG03 3P 10A
BG03 3P 16A
BG03 3P 20A
BG03 3P 25A
BG03 3P 32A
BG03 3P 40A
BG03 3P 50A
BG03 3P 63A
CDB17 3P 80A
CDB17 3P 100A
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
6A
10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A
80A
100A
3kA
3kA
3kA
3kA
3kA
3kA
3kA
3kA
3kA
3kA
3kA
4/80
4/80
4/80
4/80
4/80
4/80
4/80
4/80
4/80
4/24
4/24
14.90
14.90
14.90
14.90
14.90
15.30
16.70
17.30
17.30
53.00
53.00
74
fiyat listesi 2013
Otomatik Sigortalar
3kA Otomatik Sigortalar C Tipi
'ÐUW.XWXSOX
Model
Kutup
6D\ÜVÜ
Anma
$NÜPÜ
.HVPH
.DSDVLWHVL
Kutu-Koli
Fiyat
BG03 4P 25A
BG03 4P 32A
BG03 4P 40A
BG03 4P 63A
4P (3P+N)
4P (3P+N)
4P (3P+N)
4P (3P+N)
25A
32A
40A
63A
3kA
3kA
3kA
3kA
3/60
3/60
3/60
3/60
19.80
19.80
22.40
23.20
10kA Otomatik Sigortalar C Tipi
Monofaze
Model
Kutup
6D\ÜVÜ
Anma
$NÜPÜ
.HVPH
.DSDVLWHVL
Kutu-Koli
Fiyat
BG10 1P 6A 10kA
BG10 1P 10A 10kA
BG10 1P 16A 10kA
BG10 1P 20A 10kA
BG10 1P 25A 10kA
BG10 1P 32A 10kA
BG10 1P 40A 10kA
BG10 1P 50A 10kA
BG10 1P 63A 10kA
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
1P
6A
10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A
10kA
10kA
10kA
10kA
10kA
10kA
10kA
10kA
10kA
12/240
12/240
12/240
12/240
12/240
12/240
12/240
12/240
12/240
11.50
11.50
11.50
11.50
11.50
11.70
12.00
12.40
12.40
Model
Kutup
6D\ÜVÜ
Anma
$NÜPÜ
.HVPH
.DSDVLWHVL
Kutu-Koli
Fiyat
BG10 3P 10A 10kA
BG10 3P 16A 10kA
BG10 3P 20A 10kA
BG10 3P 25A 10kA
BG10 3P 32A 10kA
BG10 3P 40A 10kA
BG10 3P 50A 10kA
BG10 3P 63A 10kA
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
3P
10A
16A
20A
25A
32A
40A
50A
63A
10kA
10kA
10kA
10kA
10kA
10kA
10kA
10kA
4/80
4/80
4/80
4/80
4/80
4/80
4/80
4/80
36.00
36.00
36.00
36.00
37.20
38.40
40.40
40.40
10kA Otomatik Sigortalar C Tipi
7ULID]H
75
fiyat listesi 2013
.DoDN$N×PYH<DQJ×Q.RUXPD$QDhWDUODU×
.DÁDN$NÜP.RUXPD$QDKWDUODUÜ
Monofaze 30mA
0RGHO
.XWXS
6D\ÜVÜ
$QPD
$NÜPÜ
'X\DUOÜOÜN
'HUHFHVL
.XWX.ROL
)L\DW
BGK2 2P 25A 30mA
BGK2 2P 32A 30mA
BGK2 2P 40A 30mA
BGK2 2P 63A 30mA
2P (1P+N)
2P (1P+N)
2P (1P+N)
2P (1P+N)
25A
32A
40A
63A
30mA
30mA
30mA
30mA
1/100
1/100
1/100
1/100
33.80
33.80
33.80
36.60
0RGHO
.XWXS
6D\ÜVÜ
$QPD
$NÜPÜ
'X\DUOÜOÜN
'HUHFHVL
.XWX.ROL
)L\DW
BGK4 4P 25A 30mA
BGK4 4P 32A 30mA
BGK4 4P 40A 30mA
BGK4 4P 63A 30mA
4P (3P+N)
4P (3P+N)
4P (3P+N)
4P (3P+N)
25A
32A
40A
63A
30mA
30mA
30mA
30mA
1/50
1/50
1/50
1/50
46.80
46.80
46.80
50.60
0RGHO
.XWXS
6D\ÜVÜ
$QPD
$NÜPÜ
'X\DUOÜOÜN
'HUHFHVL
.XWX.ROL
)L\DW
BGK2 2P 25A 300mA
BGK2 2P 32A 300mA
BGK2 2P 40A 300mA
BGK2 2P 63A 300mA
2P (1P+N)
2P (1P+N)
2P (1P+N)
2P (1P+N)
25A
32A
40A
63A
300mA
300mA
300mA
300mA
1/100
1/100
1/100
1/100
33.80
33.80
33.80
36.60
.DÁDN$NÜP.RUXPD$QDKWDUODUÜ
Trifaze 30mA
.DÁDN$NÜP<DQJÜQ.RUXPD$QDKWDUODUÜ
0RQRID]HP$<DQJÜQ
.DÁDN$NÜP<DQJÜQ.RUXPD$QDKWDUODUÜ
7ULID]HP$<DQJÜQ
0RGHO
.XWXS
6D\ÜVÜ
$QPD
$NÜPÜ
'X\DUOÜOÜN
'HUHFHVL
.XWX.ROL
)L\DW
BGK4 4P 25A 300mA
BGK4 4P 32A 300mA
BGK4 4P 40A 300mA
BGK4 4P 63A 300mA
BGK4 4P 80A 300mA
BGK4 4P 100A 300mA
BGK4 4P 125A 300mA
4P (3P+N)
4P (3P+N)
4P (3P+N)
4P (3P+N)
4P (3P+N)
4P (3P+N)
4P (3P+N)
25A
32A
40A
63A
80A
100A
125A
300mA
300mA
300mA
300mA
300mA
300mA
300mA
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
46.80
46.80
46.80
50.60
82.00
88.00
173.00
76
fiyat listesi 2013
BGKT Tip Kontaktörler
0LQL.RQWDNWÐU
BGKT Tip
Model
$QPD
*ÖFÖ
$QPD
$NÜPÜ
%RELQ
*HULOLPL
.RQWDN
1$1.
.XWX.ROL
)L\DW
BGKT 610-M
BGKT 910-M
BGKT 910-M 24AC
N:
N:
N:
6A
9A
9A
220V AC
220V AC
24V AC
1 0
1 0
1 0
1/100
1/100
1/100
21.00
21.00
21.00
Model
$QPD
*ÖFÖ
$QPD
$NÜPÜ
%RELQ
*HULOLPL
.RQWDN
1$1.
.XWX.ROL
)L\DW
BGKT 09 01
BGKT 09 10
BGKT 12 01
BGKT 12 10
BGKT 18 01
BGKT 18 10
BGKT 25 01
BGKT 25 10
BGKT 32 01
BGKT 32 10
BGKT 40 11
BGKT 50 11
BGKT 65 11
BGKT 80 11
BGKT 95 11
BGKT F115
BGKT F150
BGKT F170
BGKT F205
BGKT F245
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
75Kw
N:
N:
N:
9A
9A
12A
12A
18A
18A
25A
25A
32A
32A
40A
50A
65A
80A
95A
115A
150A
170A
205A
245A
220V AC
220V AC
220V AC
220V AC
220V AC
220V AC
220V AC
220V AC
220V AC
220V AC
220V AC
220V AC
220V AC
220V AC
220V AC
220V AC
220V AC
220V AC
220V AC
220V AC
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/40
1/40
1/40
1/40
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
21.20
21.20
21.80
21.80
24.40
24.40
30.60
30.60
44.00
44.00
72.00
77.00
90.00
121.00
140.00
230.00
300.00
360.00
540.00
600.00
.XWXSOX.RQWDNWÐUOHU
BGKT Tip
1
0
1
0
1
0
1
0
1
0
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
7LSñÁLQ.DSDVLWÐU
.RQGDQVDWÐU.RQWDNWÐUÖñÁLQ
77
Model
$QPD
*ÖFÖ
.XWX.ROL
)L\DW
BGKT 09-12-18-25 coil
BGKT 32 coil
BGKT 40-50-65 coil
BGKT 80-95 coil
%*.7$LÁLQ
%*.7$LÁLQ
%*.7$LÁLQ
%*.7$LÁLQ
10
10
10
6
25.40
27.60
37.00
40.00
fiyat listesi 2013
Termik Röleler
%*.77LS.RQWDNWÐUOHU
ñÁLQñODYH.RQWDN%ORNODUÜ
0RGHO
Kontak
6D\ÜVÜ
Kutu
.ROL
)L\DW
F4/20
F4/02
F4/11
F4/22
F4/40
F4/31
F4/13
F4/04
2
0
1
2
4
3
1
0
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
6.00
6.00
6.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
0
2
1
2
0
1
3
4
-567HUPLN5ÐOHOHU
%*.77LS.RQWDNWÐUOHUñÁLQ
0RGHO
Tip
7HUPLN$\DU
6DKDVÜ
.XOODQÜOFDN
Kont. Tipi
.XWX.ROL
)L\DW
JRS1-D1305 0.63-1A
JRS1-D1306 1-1.6A
JRS1-D1307 1.6-2.5A
JRS1-D1308 2.5-4A
JRS1-D1310 4-6.3A
JRS1-D1312 5.5-8A
JRS1-D1314 7-10A
JRS1-D1316 9-13A
JRS1-D1321 12-18A
JRS1-D1322 17-25A
JRS1-D2353 23-32A
JRS1-D3355 30-40A
JRS1-D 13
JRS1-D 13
JRS1-D 13
JRS1-D 13
JRS1-D 13
JRS1-D 13
JRS1-D 13
JRS1-D 13
JRS1-D 13
JRS1-D 13
JRS1-D 23
JRS1-D 33
0.63-1A
1-1.6A
1.6-2.5A
2.5-4A
4-6.3A
5.5-8A
7-10A
9-13A
12-18A
17-25A
23-32A
30-40A
BGKT 09..32
BGKT 09..32
BGKT 09..32
BGKT 09..32
BGKT 09..32
BGKT 09..32
BGKT 09..32
BGKT 09..32
BGKT 09..32
BGKT 09..32
BGKT 25..32
BGKT 40..95
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/100
1/50
1/50
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
21.00
27.00
50.00
0RGHO
Tip
7HUPLN$\DU
6DKDVÜ
MotoU*ÖFÖ
(Kw)
.XWX.ROL
)L\DW
JRS2-63 0.63-1A
JRS2-63 1-1.6A
JRS2-63 1.6-2.5A
JRS2-63 2.5-4A
JRS2-63 4-6.3A
JRS2-63 6.3-10A
JRS2-63 10-16A
JRS2-63 16-25A
JRS2-63 25-40A
JRS2 - 63
JRS2 - 63
JRS2 - 63
JRS2 - 63
JRS2 - 63
JRS2 - 63
JRS2 - 63
JRS2 - 63
JRS2 - 63
0.63-1A
1-1.6A
1.6-2.5A
2.5-4A
4-6.3A
6.3-10A
10-16A
16-25A
25-40A
0.25kW
0.37kW
1 kW
1.5 kW
2.2 kW
4 kW
7.5 kW
11 kW
15 kW
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
1/50
37.00
37.00
37.00
37.00
37.00
37.00
37.00
37.00
39.00
-567HUPLN5ÐOHOHU
%*.77LS.RQWDNWÐUOHUñÁLQ
78
fiyat listesi 2013
BGKS Tip Kontaktörler
.XWXSOX.RQWDNWÐUOHU
%*.77LS
0RGHO
$QPD
*ÖFÖ
$QPD
$NÜPÜ
%RELQ
*HULOLPL
.RQWDN
1$1.
.XWX.ROL
)L\DW
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
%*.6$
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
N:
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
$
110A
$
$
$
$
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
9$&
0 1
1 0
1 1
0 1
1 0
1 1
0 1
1 0
1 1
0 1
1 0
1 1
1/8
1/8
27.00
27.00
27.00
27.00
28.60
28.60
28.60
28.60
36.00
36.00
36.00
36.00
38.40
38.40
38.40
38.40
70.00
102.00
116.00
176.00
200.00
285.00
295.00
488.00
534.00
813.00
1$1RUPDOGHDÁÜN1.1RUPDOGH.DSDOÜ
(QGÖVWUL\HO5ÐOHOHU
8 Pin / 10 Amper
0RGHO
3LQ$PSHU
.RQWDN
6D\ÜVÜ
9ROWDMÜ
.XWX
$GHGL
)L\DW
03$&
03'&
03$&
8 PIN/10 AMPER
8 PIN/10 AMPER
8 PIN/10 AMPER
9$&
9'&
9$&
12.00
12.00
12.00
0RGHO
3LQ$PSHU
.RQWDN
6D\ÜVÜ
9ROWDMÜ
.XWX
$GHGL
)L\DW
(53$&
(53'&
(53$&
8 PIN/10 AMPER
8 PIN/10 AMPER
8 PIN/10 AMPER
9$&
9'&
9$&
10
10
10
15.20
15.20
15.20
(QGÖVWUL\HO5ÐOHOHU
8 Pin / 10 Amper
79
fiyat listesi 2013
.RPSDNWûDOWHUOHU5|OHOHU
(QGÖVWUL\HO5ÐOHOHU
14 Pin / 10 Amper - 11 Pin / 10 Amper
14 Pin
0RGHO
3LQ$PSHU
.RQWDN
6D\ÜVÜ
9ROWDMÜ
.XWX
$GHGL
)L\DW
M14P 24AC
M14P 24DC
M14P 220AC
14 PIN/10 AMPER
14 PIN/10 AMPER
14 PIN/10 AMPER
4
4
4
24V AC
24V DC
220V AC
20
20
20
12.40
12.40
12.40
11P 24AC
11P 24DC
11P 220AC
11 PIN/10 AMPER
11 PIN/10 AMPER
11 PIN/10 AMPER
3
3
3
24V AC
24V DC
220V AC
10
10
10
16.00
16.00
16.00
11 Pin
5ÐOH6RNHWOHUL
0RGHO
3LQ6D\ÜVÜ
.XWX
$GHGL
)L\DW
11PS 90
8PS 90
8PS 78
14PS 78
11 PIN
8 PIN
8 PIN
14 PIN
10
10
10
10
6.60
6.60
5.90
5.90
%*...ÖÁÖN7LS$NÜPYH<DQJÜQ.RUXPD5ÐOHOL.RPSDNWìDOWHUOHU
Kombine
0RGHO
7LS
1RUPLQDO
$NÜP
$NÜP.HVPH
.DSDVLWHVL,FXN$
.XWX
$GHGL
BGKK 100A
BGKK 125A
BGKK 160A
BGKK 200A
BGKK 225A
BGKK 250A
BGKK 315A
BGKK 400A
BGKK 225
BGKK 225
BGKK 225
BGKK 225
BGKK 225
BGKK 400
BGKK 400
BGKK 400
100A
125A
160A
200A
225A
250A
315A
400A
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
35 kA
35 kA
35 kA
1/8
1/8
1/8
1/8
1/8
1/2
1/2
1/2
)L\DW
430.00
480.00
510.00
530.00
600.00
1.036.00
1.076.00
1.140.00
%*$.7LS$\DU6DKDOÜ.RPSDNWìDOWHUOHU
0RGHO
7LS
1RUPLQDO
$NÜP
$NÜP.HVPH
.DSDVLWHVL,FXN$
.XWX
$GHGL
)L\DW
BGAK 63/80A
BGAK 80/100A
BGAK 100/125A
BGAK-225RT 125/160A
BGAK-225RT 160/200A
BGAK-200-250A
BGAK
BGAK
BGAK
BGAK
BGAK
BGAK
63-80A
80-100A
100-125A
125-160A
160-200A
200-250A
15 kA
15 kA
15 kA
15 kA
15 kA
15 kA
1/20
1/20
1/12
1/12
1/12
1/12
120.00
120.00
210.00
220.00
230.00
240.00
* Ics=%50 Icu
80
fiyat listesi 2013
.RPSDNWûDOWHUOHU
%*6.7LS6DELW.RPSDNWìDOWHUOHU
$ÁWÜUPD%RELQ7DNÜODELOLU
0RGHO
Tip
1RUPLQDO
$NÜP
$NÜP.HVPH
.DSDVLWHVLIcu (kA)
Kutu
$GHGL
%*6.$
%*6.$
%*6.$
%*6.$
%*6.$
%*6.$
%*6.$
%*6.$
%*6.$
%*6.$
%*6.$
%*6.$
%*6.
%*6.
%*6.
%*6.
%*6.
%*6.
%*6.
%*6.
%*6.
%*6.
%*6.
%*6.
50A
63A
80A
100A
125A
160A
225A
250A
315A
400A
600A
800A
20 kA
20 kA
20 kA
20 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
25 kA
-
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/12
1/12
1/4
1/4
1/4
1/2
1/2
0RGHO
Tip
1RUPLQDO
$NÜP
$NÜP.HVPH
.DSDVLWHVLIcu (kA)
Kutu
$GHGL
CDM2 50A
CDM2 60A
CDM2 75A
CDM2 100A
CDM2 125A
CDM2 150A
CDM2 225A
CDM2 250A
CDM2 300A
CDM2 400A
CDM2 600A
CDM2 800A
CDM2 100
CDM2 100
CDM2 100
CDM2 100
CDM2 225
CDM2 225
CDM2 225
CDM2 400
CDM2 400
CDM2 400
CDM2 600
CDM2 1250
50A
60A
75A
100A
125A
150A
225A
250A
300A
400A
600A
800A
14 kA
14 kA
14 ka
14 kA
20 kA
20 kA
20 kA
25 kA
25 kA
25 kA
35 kA
45 kA
1/16
1/16
1/16
1/16
1/8
1/8
1/8
1/3
1/3
1/3
1/1
1/1
Fiyat
100.00
100.00
100.50
100.00
180.00
184.00
184.00
480.00
490.00
524.00
964.00
1.230.00
* Ics=%50 Icu
&'07LS6DELW.RPSDNWìDOWHUOHU
* Ics=%50 Icu
81
Fiyat
101.00
101.00
101.00
101.00
222.00
222.00
236.00
300.00
310.00
342.00
760.00
1.160.00
fiyat listesi .RPSDNWûDOWHUOHU
+/7LS.DÁDN$NÜP5ÐOHOL.RPELQH
.RPSDNWìDOWHUOHU
0RGHO
Tip
1RUPLQDO
$NÜP
.HVPH
.DSDVLWHVL,FXN$
.XWX
.ROL
)L\DW
HL20-160 100A
HL20-160 125A
HL20-160 160A
HL20-250 200A
HL20-250 250A
HL20-400 315A
HL20-400 400A
HL20-160
HL20-160
HL20-160
HL20-250
HL20-250
HL20-400
HL20-400
100A
125A
160A
200A
250A
300A
400A
12 kA
12 kA
12 kA
15 kA
15 kA
20 kA
20 kA
1/4
1/4
1/4
1/4
1/4
1/1
1/1
250.00
280.00
300.00
350.00
372.00
580.00
600.00
* Ics=%50 Icu
%*+/0RWRU.RUXPDìDOWHUOHUL
0RGHO
.XWXS
6D\ÜVÜ
'X\DUOÜOÜN
'HUHFHVL
.XWX.ROL
)L\DW
BG518 1.6-2.5A
BG518 2.5-4A
BG518 4-6.3A
BG518 6-10A
BG518 9-14A
BG518 13-18A
BG518 17-23A
BG518 20-25A
BG518 24-32A
BG - 518
BG - 518
BG - 518
BG - 518
BG - 518
BG - 518
BG - 518
BG - 518
BG - 518
1.6-2.5A
2.5-4A
4-6.3A
6-10A
9-14A
13-18A
17-23A
20-25A
24-32A
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
1/20
53.00
53.00
53.00
53.00
53.00
53.00
53.00
53.00
53.00
0RGHO
Tip
.XWX.ROL
)L\DW
BG518 BOX
BG - 518
1/50
20.00
%*+/0RWRU.RUXPD
ìDOWHUOHUL.XWXVX
%*+/0RWRU.RUXPD
ìDOWHUOHUL<HGHN%ORNODUÜ
0RGHO
Tip
.RQWDN
1$1.
.XWX.ROL
)L\DW
BG518 YBY
%*<%¶
BG - 518
BG - 518
1 1
1 1
1/100
1/100
1$1RUPDOGHDÁÜN1.1RUPDOGHNDSDOÜ
82
fiyat listesi 2013
Switchler
Limit Switch - Metal Seri
Model
$ÁÜNODPD
Kutu
Koli
Fiyat
LS11
LS12
LS13
LS14
LS15
LS16
LS18
Dogrusal Pim
Kol Makara
'Ö]0DNDUD
'ÐQHU.RO0HWDO0DNDUD
$ÁÜVDO0HWDO0DN$\DUOÜ8]XQ.RO
$ÁÜVDO¡RN<ÐQOÖ7HO
$ÁÜVDO¡RN<ÐQOÖ6SLUDO
10/90
10/90
10/90
10/80
10/80
10/80
10/80
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
26.00
Model
$ÁÜNODPD
Kutu
Koli
Fiyat
LS21
LS22
LS23
LS23 R
LS24
LS25
LS26
LS27
LS28
LS29
Dogrusal Pim
'ÐQHU.RO0HWDO0DNDUD
Dogrusal Makara
'RJUXVDO0DNDUD5HVHWOL
Dogrusal Kol Makara
$ÁÜVDO0HWDO0DN$\DUOÜ8]XQ.RO
$ÁÜVDO¡RN<ÐQOÖ7HO
Dogrusal Kol Makara
$ÁÜVDO¡RN<ÐQOÖ6SLUDO
$ÁÜVDO$\DUOÜ8]XQ'ÐQHU.RO0DNDUD
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/50
16.00
16.00
16.00
18.40
16.00
16.00
16.00
16.00
16.00
17.80
/LPLW6ZLWFK3ODVWLN6HUL
83
fiyat listesi 2013
Switchler
Limit Switch
0HWDO*ÐYGH3ODVWLN.DSDN
0RGHO
$ÁÜNODPD
.XWX
.ROL
Fiyat
/60*ÐYGH
/60*ÐYGH
/60*ÐYGH
/60*ÐYGH
/60*ÐYGH
/60*ÐYGH
/60*ÐYGH
/60*ÐYGH
Dogrusal Pim
Dogrusal Makara
Dogrusal TERS Makara
'ÐQHU.RO0HWDO0DNDUD
$ÁÜVDO¡RN<ÐQOÖ6SLUDO
$ÁÜVDO$\DUOÜ¡XEXN.RO
$ÁÜVDO$\DUOÜ.RO0HWDO0DNDUD
$ÁÜVDO¡RN<ÐQOÖ7HO
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
10/100
18.00
18.00
18.00
21.80
18.00
18.00
22.40
20.00
0RGHO
$ÁÜNODPD
.XWX
.ROL
Fiyat
'Ö]3DOHW
.ÜVD3DOHW
0DNDUDOÜ3DOHW
0DNDUDOÜ.ÜVD3DOHW
.ÜVD3LP
'Ö]3LP
'Ö]0DNDUD
7HUV0DNDUD
20/480
20/480
20/480
20/480
20/480
20/480
20/480
20/480
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
10.00
11.00
11.00
0LNUR6ZLWFK
/60LNUR6ZLWFK
/60LNUR6ZLWFK
/60LNUR6ZLWFK
/60LNUR6ZLWFK
/60LNUR6ZLWFK
/60LNUR6ZLWFK
/60LNUR6ZLWFK
/60LNUR6ZLWFK
84
fiyat listesi 2013
ú]ROH<NVNYH3DEXoODU
ñ]ROHOL7HN*LULíOL<ÖNVÖN
0RGHO
.DEOR
.HVLWL
<ÖNVÖN%R\X
(mm)
5HQN
.XWX
$GHGL
)L\DW
ITY 0508
ITY 7508
ITY 1008
ITY 1508
ITY 2508
ITY 4009
ITY 6012
ITY 10-12
ITY 16-12
ITY 25-16
ITY 35-16
ITY 50-20
0.50 mm
0.75 mm
1 mm
1.5 mm
2.5 mm
4 mm
6 mm
10 mm
16 mm
25 mm
35 mm
50 mm
8.00
8.00
8.00
8.00
8.00
9.00
12.00
12.00
12.00
16.00
16.00
20.00
Turuncu
Beyaz
6DUÜ
.ÜUPÜ]Ü
Mavi
Gri
Siyah
Fildisi
Koyu Yesil
Kahverengi
Krem
$ÁÜN<HVLO
500
500
500
500
500
250
250
100
100
50
40
20
16.80
17.00
17.00
17.00
22.00
15.40
26.00
12.70
23.20
20.60
20.60
15.50
ñ]ROHOL¡LIW*LULíOL<ÖNVÖN
0RGHO
.DEOR
.HVLWL
<ÖNVÖN%R\X
(mm)
5HQN
.XWX
$GHGL
)L\DW
ICY 0508
ICY 7508
ICY 1008
ICY 1508
ICY 2510
ICY 4012
ICY 6014
2x0.50
2x0.75
2x1
2x1.5
2x2.5
2x4
2x6
8.00
8.00
8.00
8.00
10
12
14
Beyaz
Mavi
.ÜUPÜ]Ü
Siyah
Gri
Turuncu
Yesil
500
500
500
500
250
100
100
34.00
34.00
34.00
34.00
26.00
20.40
ñ]ROHOL<XYDUODN7LS3DEXÁ
85
0RGHO
.DEOR
.HVLWL
&LYDWD
'HOLN¡DSÜ
(mm)
5HQN
.XWX
$GHGL
)L\DW
IYP 1.5-4 YUV
IYP 1.5-5 YUV
IYP 1.5-6 YUV
IYP 1.5-8 YUV
IYP 2.5-4 YUV
IYP 2.5-5 YUV
IYP 2.5-6 YUV
IYP 2.5-8 YUV
IYP 6-4 YUV
IYP 6-5 YUV
IYP 6-6 YUV
IYP 6-8 YUV
0.50-1.5 mm
0.50-1.5 mm
0.50-1.5 mm
0.50-1.5mm
1.5-2.5 mm
1.5-2.5 mm
1.5-2.5 mm
1.5-2.5 mm
4-6 mm
4-6 mm
4-6 mm
4-6 mm
M4
M5
M6
M8
M4
M5
M6
M8
M4
M5
M6
M8
4.3
5.3
6.5
8.4
4.3
5.3
6.5
8.4
4.3
5.3
6.5
8.4
.ÜUPÜ]Ü
.ÜUPÜ]Ü
.ÜUPÜ]Ü
.ÜUPÜ]Ü
Mavi
Mavi
Mavi
Mavi
6DUÜ
6DUÜ
6DUÜ
6DUÜ
200
200
200
200
200
200
200
200
100
100
100
100
17.00
19.20
27.40
27.40
20.20
26.40
45.40
46.00
25.00
26.40
32.60
41.90
fiyat listesi 2013
ú]ROHOL3DEXoODU
ñ]ROHOL¡DWDO7LS3DEXÁ
0RGHO
.DEOR
.HVLWL
&LYDWD
'HOLN¡DSÜ
(mm)
5HQN
.XWX
$GHGL
)L\DW
,&3¡7/
,&3¡7/
,&3¡7/
,&3¡7/
,&3¡7/
,&3¡7/
,&3¡7/
,&3¡7/
,&3¡7/
0.50-1.5 mm
0.50-1.5 mm
0.50-1.5 mm
1.5-2.5 mm
1.5-2.5 mm
1.5-2.5 mm
4-6 mm
4-6 mm
4-6 mm
M4
M5
M6
M4
M5
M6
M4
M5
M6
4.3
5.3
6.5
4.3
5.3
6.5
4.3
5.3
6.5
.ÜUPÜ]Ü
.ÜUPÜ]Ü
.ÜUPÜ]Ü
Mavi
Mavi
Mavi
6DUÜ
6DUÜ
6DUÜ
200
200
200
200
200
200
100
100
100
19.00
21.20
26.00
26.00
22.00
23.60
21.20
24.80
24.80
ñ]ROHOLñðQH7LS7HUPLQDO
0RGHO
.DEOR
.HVLWL
5HQN
.XWX
$GHGL
)L\DW
,,7
,,7
,,7
0.50-1.5 mm
1.5-2.5 mm
4-6 mm
.ÜUPÜ]Ü
Mavi
6DUÜ
200
200
100
22.60
24.80
24.80
0RGHO
.DEOR
.HVLWL
'Üí¡DSÜ
(mm)
5HQN
.XWX
$GHGL
)L\DW
IEM 1.5
IEM 2.5
IEM 4
0.50-1.5 mm
1.5-2.5 mm
4-6 mm
1.7
2.3
3.4
.ÜUPÜ]Ü
Mavi
6DUÜ
100
100
100
13.60
17.00
26.40
0RGHO
.DEOR
.HVLWL%R\
6RNHW*HQ
(mm)
'Üí¡DSÜ
(mm)
5HQN
.XWX
$GHGL
)L\DW
IFE 1.5
IFE 2.5
IFE 4
1.5 mm/21
2.5 mm/21
4 mm/25
6.35
6.35
6.35
4.3/1.7
4.3/2.3
5.7/5.7
.ÜUPÜ]Ü
Mavi
6DUÜ
200
200
100
30.40
30.40
24.00
0RGHO
.DEOR
.HVLWL
5HQN
.XWX
$GHGL
)L\DW
,'7
,'7
,'7
0.50-1.5 mm
1.5-2.5 mm
4-6 mm
.ÜUPÜ]Ü
Mavi
6DUÜ
200
200
100
27.50
30.00
22.80
ñ]ROHOL(N0XI
ñ]ROHOL)DVWRQ(UNHN7HUPLQDO
ñ]ROHOL)DVWRQ'LVL7HUPLQDO
86
fiyat listesi 2013
6LQ\DOOHUú]ROH3DEXoODU
7DPñ]ROHOL)DVWRQ'LíL7HUPLQDO
0RGHO
.DEOR
.HVLWL
5HQN
.XWX
$GHGL
)L\DW
TDT 0.5-1
TDT 1.5-2.5
TDT 4.6
0.50-1.5 mm
1.5-2.5
4-6 mm
.ÜUPÜ]Ü
Mavi
6DUÜ
100
100
100
19.80
19.80
28.40
0RGHO
.DEOR
.HVLWL
5HQN
.XWX
$GHGL
)L\DW
YDT 0.5-1
YDT 1.5-2.5
YDT 4.6
0.50-1.5 mm
1.5-2.5 mm
4-6 mm
.ÜUPÜ]Ü
Mavi
6DUÜ
100
100
100
28.20
28.20
24.00
0RGHO
.DEOR
.HVLWL
5HQN
.XWX
$GHGL
)L\DW
YET 0.5-1
YET 1.5-2.5
YET 4.6
0.50-1.5mm
1.5-2.5 mm
4-6 mm
.ÜUPÜ]Ü
Mavi
6DUÜ
200
200
100
19.60
19.60
28.20
0RGHO
7LS
.XWX
.ROL
)L\DW
LAY5-EV163
LAY5-EV164
LAY5-EV165
<HíLO
.ÜUPÜ]Ü
6DUÜ
10/500
10/500
10/500
1.70
1.70
1.70
0RGHO
7LS
.XWX
.ROL
)L\DW
LAY5-BE102
.ÜUPÜ]Ü
100/1600
1.60
0RGHO
7LS
.XWX
.ROL
)L\DW
L.ZB 16-LAB2
L.ZB 16-LAB2
500/4000
0.32
<XYDUODN'LíL7HUPLQDO
<XYDUODN(UNHN7HUPLQDO
6LQ\DOOHU
%$V1HRQ$PSÖO'DKLOGLU
6WRS.RQWDN%ORJX
,,,5R]HW
87
fiyat listesi 2013
Butonlar
Start Butonu
Model
Tip
Kutu
Adedi
Fiyat
LAY5-EA310
<HíLO
20/320
4.00
Model
$ÁÜNODPD
5HQN
Kutu
Koli
Fiyat
LAY5-EA420
LAY5-EL8325
6WRS%XWRQX
ñNL]%XWRQ
.ÜUPÜ]Ü
.ÜUPÜ]Ü<HVLO
20/320
20/240
4.00
7.80
Model
Tip
Kutu
Koli
Fiyat
/$<%(
<HíLO
100/1600
1.60
Model
$ÁÜNODPD
5HQN
Kutu
Koli
Fiyat
LAY5-EA4322
LAY5-EA4342
LAY5-EA5331
LAY5-EC420
LAY5-ES542
ñíDUHWOL6WRS%XWRQX
ñíDUHWOL6WRS%XWRQX
ñíDUHWOL6WRS%XWRQX
0DQWDU.DID.D\ÜFÜ
0DQWDU.DID¡HN¡HYLU
.ÜUPÜ]Ü2
.ÜUPÜ]Ü6WRS
<HVLO6WDUW
.ÜUPÜ]Ü
.ÜUPÜ]Ü
20/240
20/240
20/240
20/240
20/240
4.00
4.00
4.00
4.40
6.30
Model
$ÁÜNODPD
5HQN
Kutu
Koli
Fiyat
LAY5-ED210
LAY5-ED330
LAY5-EJ210
LAY5-EJ330
LAY5-ED410
LAY5-ED530
LAY5-EJ410
LAY5-EJ530
LAY5-EG330
LAY5-EG530
.ÜVD0DQGDO%XWRQ7HN7DUDI.DOÜFÜ
.ÜVD0DQGDO%XWRQ6DJ6RO.DOÜFÜ
8]XQ0DQGDO%XWRQ7HN7DUDI.DOÜFÜ
8]XQ0DQGDO%XWRQ6DJ6RO.DOÜFÜ
.ÜVD0DQGDO%XWRQ7HN7DUDI.D\ÜFÜ
.ÜVD0DQGDO%XWRQ6DJ6RO.D\ÜFÜ
8]XQ0DQGDO%XWRQ7HN7DUDI.D\ÜFÜ
8]XQ0DQGDO%XWRQ6DJ6RO.D\ÜFÜ
$QDKWDUOÜ%XWRQ6DJ6RO.D\ÜFÜ
$QDKWDUOÜ%XWRQ6DJ6RO.DOÜFÜ
6L\DK
6L\DK
6L\DK
6L\DK
6L\DK
6L\DK
6L\DK
6L\DK
6L\DK
6L\DK
20/240
20/240
20/240
20/240
20/240
20/240
20/240
20/240
20/240
20/240
4.20
5.40
4.20
5.40
4.20
5.40
4.20
5.40
9.20
9.20
Butonlar
6WDUW.RQWDN%ORðX
,VDUHWOL6WDUW6WRS%XWRQODUÜ
Mandal Butonlar
88
fiyat listesi 2013
6LQ\DO/DPEDODU×
10 mm Kablolu Sinyal
Model
Renk
Kutu
Koli
Fiyat
SDL-005G
SDL-005R
SDL-005Y
Yesil
.ÜUPÜ]Ü
6DUÜ
200/2400
200/2400
200/2400
1.00
1.00
1.00
Model
Renk
Kutu
Koli
Fiyat
AD22-22DS-G
AD22-22DS-R
AD22-22DS-Y
Yesil
.ÜUPÜ]Ü
6DUÜ
10/500
10/500
10/500
4.90
4.90
4.90
Model
Renk
Kutu
Koli
Fiyat
AD22-24DS-G
AD22-24DS-R
AD22-24DS-Y
Yesil
.ÜUPÜ]Ü
6DUÜ
10/500
10/500
10/500
4.90
4.90
4.90
Model
Renk
Kutu
Koli
Fiyat
AD22-22SM
AD22-24SM
.ÜUPÜ]Ü9
.ÜUPÜ]Ü9
8/400
8/400
10.00
10.00
/('nOL6LQ\DO/DPEDODU
9+]
/('nOL6LQ\DO/DPEDODU
24V-AC/DC
/('nOL%X]]HU
IP40
89
fiyat listesi 2013
9LQo.XPDQGD.XWXODU×
%Rí.XPDQGD%XWRQ.XWXODUÜ
IP54
0RGHO
$ÁÜNODPD
5HQN
.XWX
.ROL
)L\DW
LAY5-BJ010
LAY5-BE010
LAY5-BE020
LAY5-BE030
mOL
nOL
mOL
nOÖ
6DUÜ6L\DK
*UL6L\DK
*UL6L\DK
*UL6L\DK
1/100
1/100
1/100
1/100
4.00
4.00
5.70
6.70
0RGHO
$ÁÜNODPD
5HQN
.XWX
.ROL
)L\DW
3SP-A371
3SP-A571
3SP-A771
nOÖ7HN+Ü]OÜ$FLO6WRSOX
nOL7HN+Ü]OÜ$FLO6WRSOX
nOL7HN+Ü]OÜ$FLO6WRSOX
6DUÜ6L\DK
6DUÜ6L\DK
6DUÜ6L\DK
1/20
1/20
1/20
53.00
60.00
78.00
0RGHO
$ÁÜNODPD
5HQN
.XWX
.ROL
)L\DW
VK 2
VK 4
9LQÁ.XWXVXnOL
9LQÁ.XWXVXnOÖ
7XUXQFX
7XUXQFX
1/72
1/72
9.50
14.40
0RGHO
$ÁÜNODPD
.XWX
.ROL
)L\DW
SSS 2M
6X6HYL\H.RQWURO&LKD]Ü0W.DEOROX
30
21.60
9LQÁ.XPDQGD%XWRQ.XWXODUÜ
IP65
9LQÁ.XPDQGD%XWRQ.XWXODUÜ
IP65
6ÜYÜ6HYL\HìDOWHUOHUL
90

Benzer belgeler

RAINA FIYAT LISTESI.xlsx

RAINA FIYAT LISTESI.xlsx RAINA TOROS‐S OPAL BEYAZ RA212513 RAINA ARMATUR TOROS‐S ALACA RA212562 RAINA ARMATUR TOROS‐S ANANAS RA212611 RAINA TOROS‐3S ROUND RA212612 RAINA TOROS‐3S ROUND OPAL RA212712 RAINA TOROS‐2S FLAT OPA...

Detaylı

(San Francisco County, Calif.) city directory

(San Francisco County, Calif.) city directory Bozmagian V retd hl641 Irving St Bozman J hS60 Oak St Apt 12 " Marion V h287 Anderson St Bozoki Geo J h405 Davis St Apt 702 Bozorg Shirud 4 Chami h350 22d Av Apt 1 Bozorth Robt E h50 Chumasero Or A...

Detaylı

Croom butik

Croom butik ÜLKEMİZDE VE BÖLGEMİZDE TERCİH EDİLEN AYDINLATMA MARKASI İLETİŞİM VE TEKNİK DESTEK www.avonni.com

Detaylı

Örnek proje için tıklayın

Örnek proje için tıklayın 2X1+1mm2 PVC 5(1X6W) LED+7(1X15W) AVIZE+4X18W Flo. LAMBA

Detaylı