Kullanılmış İkincii El Makina İthalatı 2014

Transkript

Kullanılmış İkincii El Makina İthalatı 2014
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Kullanılmış İkinci El Makina İthalatı
2014
AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş
Uzmanları Tarafından Hazırlanmıştır
© Tüm Hakları Saklıdır.
https://www.abcustoms.eu
SUNUŞ
Dış ticaret mevzuatı sıklıkla revizyona tabi tutulması
ve farklı bakış açılarıyla yorumlanmaya müsait yapısı
nedeniyle ayrıca dikkat ve uzmanlık ister.
“AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY”
hazırlamış olduğumuz çalışmaların, dış
işlemlerinizin her aşamasında katma
sağlayacağını düşünüyoruz.
olarak
ticaret
değer
Dış ticaret mevzuatı ile ilgili olarak gerçekleşebilecek
değişiklikler, kısıtlamalar ve ilaveler uzman ekibimiz
tarafından titizlikle takip edilmektedir.
Biz “AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY” olarak, çok
dikkat isteyen bu alanda her hangi bir hataya mahal
bırakmamak için, konunun uzmanlarından yardım
alınmasını öneririz.
AB GÜMRÜK MÜAŞVİRLİĞİ VE DANIŞMANLIK A.Ş.
uzmanları tarafından hazırlanan ve bu çalışmalarda
yer alan, bilgilerden dolayı şirketimizin yasal
sorumluluğu bulunmamaktadır.
SAYGILARIMIZLA,
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş. kurulduğu
yıldan bu güne kadar yapmış olduğu yatırımlar ve
yürütmüş olduğu projeler ile ticari kar elde etmenin
yanında, sosyal sorumluluk anlayışı ve yaratılan
ekonomik katma değerler ile birlikte büyük bir
heyecanla faaliyetlerini, sürdürmektedir.
AB Gümrük Müşavirliği ve Danışmanlık A.Ş. bugün;
ilgili
departmanlarında
görevli
organizasyon
kabiliyetleri yüksek, ekip ruhu ile hareket eden ve her
biri kendi alanlarında uzmanlaşmış organize personel
yapısıyla entegre dış ticaret ve lojistik hizmetlerin en
önemli temel taşlarından sayılan gümrük müşavirliği
ve danışmanlık hizmetleri vermenin yanında aynı
zamanda; müşterileri adına çeşitli projeler ile ilgili dış
ticaret strateji planları hazırlama, efektif stratejik
çözümler üretme ve bu projelerin başından sonuna
kadar yürütülmesini sağlamakta uzmanlaşmış
personelleri ile sektörde marka olmak hedefiyle, hali
hazırda faaliyetlerine devam etmektedir.
Kullanılmış İkinci El Makina İthalatı 2014
Kullanılmış İkinci El Makina İthalatı Mevzuatı
Eski, kullanılmış, yenileştirilmiş, kusurlu (defolu) ve
yatık (zamanla dayanıklılığını yitirmiş) malların
ithali, ithalat rejim kararı uyarınca izne tabidir. İzni
veren merci ise Ekonomi Bakanlığı'dır.
2010 yılına kadar makinaların yaşlarını kriter kabul
ederek yürütülmekte olan sistem (İthalat Tebliği
2010/9) özellikle yaş tespiti konusunda yaşanan
sıkıntılar nedeniyle ve kamu yararının gözetilmesi
açısından yeniden düzenlenmiştir.
İlgili Bakanlık, her yıl ülkemiz menfaatlerini dikkate
alarak Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak
İthal
Edilebilecek
Bazı
Maddelere
İlişkin
Tebliğini (İthalat 2014/9) ve ekli listelerini Sanayi
Bakanlığı
görüşünü
de
almak
suretiyle
güncellemektedir.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Kullanılmış İkinci El Makina İthalatı 2014
Kullanılmış veya Yenileştirilmiş Olarak İthal
Edilebilecek Bazı Maddelere İlişkin Tebliğ
(İthalat: 2014/9)
Tebliğ ekinde 3 farklı liste bulunmaktadır
EK 1/A İzin Belgesi
Alınmayacak eşya
Yurt içinde üretimi olmayan makinelerin bu liste
içine alınarak, söz konusu eşyaların ithalatına
herhangi bir yaş veya kıymet sınırlaması olmaksızın
izin verilmiştir.
EK 1/B İlgili Kurumlardan
Uygunluk Yazısı Alınacak Eşya
Sivil hava taşıtları, sivil hava taşıtlarında
kullanılmaya mahsus eşya ve deniz taşıtları, Sivil
Havacılık Genel Müdürlüğü ve Denizcilik
Müsteşarlığı'ndan alınacak uygunluk belgesi ile
ithal edilebilmektedir.
EK 2 İzin Belgesi
Alınacak Eşya
Yurt içinde üretimi olan makinelerin bu liste içine
alınmaları ve bunların ithalinde belli CIF değerler
belirlenerek, bu değerlerin üzerinde yer alan
makinelerin ithalinin izne gerek olmaksızın
yapılabilmesine, altında olanların ise izne tabii
olması sağlanmıştır. Bu sayede, hem
hurda/değersiz makinelerin kontrolsüz bir şekilde
ülkeye girişi önlenmeye çalışılmakta, hem de fiyatı
yüksek sıfır makineleri alamayacak güçte olan
sanayicilerin, izin yoluyla da olsa ihtiyaçlarına cevap
verilebilmektedir.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Kullanılmış İkinci El Makina İthalatı 2014
2010/9 Sayılı İthalat Tebliği ile Sonrasında Yayımlanan Tebliğler
Arasındaki Farklar ve Benzerlikler
1. 2010/9 sayılı tebliğ ile G.T.İ.P ve tanımları belirtilen eşyaların eski, kullanılmış veya yenileştirilmiş olarak
10 yaşına kadar (10 yaş dahil) izin alınmaksızın ithali mümkün iken, 10 yaşından büyük olanlar ile
tebliğde yer almayanlarla ilgili olarak ise İthalat Rejimi Kararı'nın 7'nci maddesi çerçevesinde Ekonomi
Bakanlığı’ndan izin almak gerekiyordu. 2010 yılından itibaren bu sınır ortadan kaldırılmıştır.
2. 2010/9 sayılı Tebliğ'de yer almayan eşyaların tamamı, İthalat Rejimi Kararı'nın 7'nci maddesi gereğince
Ekonomi Bakanlığı'nın iznine tabi tutulmuş olup, bu durum 2014/9 sayılı Tebliğ'de de aynı şekilde yer
bulmuştur.
3. 2009/9 sayılı Tebliğ'de izin merci olarak sadece Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü)
belirtilmekte iken, 2014/9 sayılı Tebliğ'de bir ayrıma gidilerek, Tebliğ eki EK-I B'de yer alan liste
kapsamı kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyanın ithalatında listede belirtilen kurumdan (Ulaştırma
Bakanlığı veya Denizcilik Müsteşarlığı), diğer kullanılmış veya yenileştirilmiş eşyalarla ilgili olarak ise
Ekonomi Bakanlığı'ndan izin alınması öngörülmüştür.
4. 2010/9 sayılı Tebliğ eki EK II'de yer alan eşyalarla ilgili, eşya kıymetinin belli değerin altında olması
durumunda izne tabi tutulması, belirlenen değerin üstünde olması durumunda da izne gerek
olmaksızın ithaline imkan tanınması bir yenilik olmuştur.
5. 2014 yılından itibaren getirilen yeniliklerden bir diğeri de, yine Tebliğ eki EK II'de yer alan eşyalardan,
bir beyannamede yer alan 12'li G.T.İ.P'ler bazında 10 adet ve 50 kg. (her iki şartın birden sağlanması
koşuluyla) veya daha az miktarda olanların ithalinin izne gerek olmaksızın yapılabilmesi olmuştur.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Kullanılmış İkinci El Makina İthalatı 2014
Kullanılmış Makina İthalat İzin Belgesi Süreçleri
Kullanılmış Makina İthalatı İçin Gerekli Olan Belgeler
İthal Edilmek İstenilen Eşya ya Ait Fotoğraf
İthal Edilmek İstenilen Eşya ya ait tanıtıcı Katalog / Teknik Çizim
Proforma Fatura **(Proforma Faturada Olması Gerekenler Aşağıda Sunulmuştur)
Firma Evrakları **(Firma Sicil Evrakları Aşağıda Sunulmuştur)
Proforma Faturada Olması Gereken İbareler
Makinanın Tam Adı
Makinanın Seri No’su
Makinanın Marka ve Model No’su
Makinanın İmalat Tarihi
Makinanın Ağırlık Bilgileri
Makinanın Adeti / Birim Fiyatı
Makinanın Teslim Şekli
Makinanın Menşei Bilgisi
Makinanın Kapasitesi
Makinanın Enerji Sarfiyatını İçeren Bilgi
Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu (Customs Number)
İhracatçı firma bilgileri ve satış sorumlusunun irtibat bilgileri
Firma Sicil Evrakları
Şirket İmza Sirküleri (Noter Tasdikli veya Asıl)
Ticaret Sicil Gazetesi (Kuruluş, Unvan, Sermaye, İmza Yetkisi) (Noter Tasdikli veya Asıl)
Kapasite Raporu (Odaca Tasdikli)
Komple Tesislerde (Ekonomik ve Teknolojik Durum Belgesi)
Tesisin bulunduğu ülke veya eyaletteki Ticaret ve/veya Sanayi Odasınca veya görevli özel veya kamu
kuruluşlarınca onaylanmış model ve imal yıllarını da içerecek şekilde tesisi oluşturan makine ve teçhizatları,
tesisin ekonomik ve teknolojik olarak çalışabilecek durumda olup olmadığını belirten onaylanmış belge ile
gerekli görülen hallerde bunların yeminli tercüme bürolarına yaptırılmış tercümeleri(Belgelerdeki onayların
belirtilen yetkililere ait olduğunun ilgili ülkelerdeki Türk Konsolosluğunca da tasdik edilmesi gerekmektedir.)
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY
Kullanılmış İkinci El Makina İthalatı 2014
Kullanılmış Makina İthalat İzin Belgesi Süreçleri
Ekonomi Bakanlığı (İthalat Genel Müdürlüğü), 2014/9 sayılı Tebliğ Eklerinde bulunan ve İzin Belgesi
vereceği eşyalara yönelik İthal İzni Soruşturması gerçekleştirmektedir. Bu soruşturma kapsamında, Sivil
Toplum Kuruluşları ile il veya bölgelere ait Sanayi Odaları aracılığıyla, bu kuruluşlara üye olan firmalara
yerli imalat bilgisi sorulmakta olup, bu sayede söz konusu eşyanın ülkemizde imalatının yapılıp yapılmadığı
teyit edilmektedir. Gönderilen görüş sonrası, ithal iznin verilip verilmediği ise takip edilememektedir.
AB CUSTOMS AGENCY ACADEMY

Benzer belgeler

2012/35 - KAYSİS

2012/35 - KAYSİS tebliğde yer almayanlarla ilgili olarak ise İthalat Rejimi Kararı'nın 7'nci maddesi çerçevesinde Ekonomi Bakanlığı’ndan izin almak gerekiyordu. 2010 yılından itibaren bu sınır ortadan kaldırılmıştı...

Detaylı