Seviye Tespit Tutanağı

Transkript

Seviye Tespit Tutanağı
EK-22
FORM – 20
SEVİYE TESPİT TUTANAĞI ÖRNEĞİ
YİBF No: …………
İlgili İdare
:
Yapı Sahibi
:
Yapı Ruhsat Tarihi ve No
:
Yapının Adresi
:
Pafta/Ada/Parsel No
:
Yapı İnşaat Alanı (m²) ve Cinsi
:
Yapı Denetim Kuruluşunun Unvanı/İzin Belge No :
İşin Tanımı (Yapı Bölümü)
a) Ruhsat alınması aşamasında ödenecek olan proje inceleme bedeli
b) Kazı ve temel üst kotuna kadar olan kısım
c) Taşıyıcı sistem bölümü
d) Çatı örtüsü, dolgu duvarları, kapı ve pencere kasaları, tesisat alt
yapısı dahil yapının sıvaya kadar hazır duruma getirilmiş bölümü
e) Mekanik ve elektrik tesisatı ile kalan yapı bölümü
f) İş bitirme tutanağının ilgili idare tarafından onaylanması
Toplam :
Taksit
Oranı (%)
10
10
40
Gerçekleşme
Oranı (%)
20
15
5
100
...../...../...... tarihi itibariyle yukarıda özellikleri belirtilen yapının gerçekleşme oranı yüzde
.................... (yazıyla) 'dır. İş bu tutanak işin feshedilmesi / yapı denetim kuruluşunun
faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması / yapı denetim izin belgesinin iptali sebebiyle üç nüsha
olarak düzenlenmiştir.
DÜZENLEYENLER
Yapı Denetim Kuruluşu
Yetkilisi
Adı-Soyadı
Unvanı
İmza
Yapı Müteahhidi veya adına
Şantiye Şefi
Adı-Soyadı
İmza
ONAYLAYANLAR
İlgili İdare Yetkilisi
Adı-Soyadı
Unvanı
İmza
Yapı Sahibi
Adı-Soyadı
İmza

Benzer belgeler