01 Haziran Meclis Kararları

Transkript

01 Haziran Meclis Kararları
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:230
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 230 : Gündem maddelerinin görüĢülmesi tamamlanmıĢ olduğundan Haziran ayı
meclis toplantısının birinci birleĢiminin kapatılmasına, bir sonraki meclis birleĢiminin 7
Haziran 2016 Salı günü saat 17.00’da yapılmasına iĢaret oylamayla oy birliği ile karar
verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:229
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 229 : Meclis Üyesi Ali Muzaffer TUNÇAĞ, Yılmaz KARAKOYUNLU, Ertan
CERTEL, AyĢın AKYARLI SAVATLI ve Okan ĠRGE’nin mazeretinin kabulüne iĢaret
oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:228
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 228 : Necati CUMALI Edebiyat Ödülleri 2017 yarıĢması “Oyun Yazma” dalında
yapılacağından, yarıĢmada sadece birinci seçilen metin yazarına ödül verilecek miktarın
belirlenmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere Plan ve Bütçe ile Kültür-Sanat ve Turizm
Komisyonlarına havale edilmesine iĢaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:227
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 227 : BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programına sunulan “Urla Misafirhaneleri”
baĢlıklı proje hakkında yapılacak iĢlemler için Belediye BaĢkanına yetki verilmesi ile ilgili
konunun incelenmek üzere Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine iĢaret
oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:226
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 226 : BirleĢmiĢ Milletler Kalkınma Programına sunulan “Uzunkuyu Huzurla”
baĢlıklı proje hakkında yapılacak iĢlemler için Belediye BaĢkanına yetki verilmesi ile ilgili
konunun incelenmek üzere Hukuk ile Plan ve Bütçe Komisyonlarına havale edilmesine iĢaret
oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:225
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 225 : Türkiye Korunmaya Muhtaç Çocuklar Vakfı ile iĢbirliği Protokolü
imzalanması için Belediye BaĢkanına yetki verilmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere
Hukuk Komisyonuna havale edilmesine iĢaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:224
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 224 : Ġlçemizde sosyal destek ve eğitim faaliyetleri yürütülmesi amacıyla Ġzmir
BüyükĢehir Belediyesi ile Ortak Hizmet Protokolü imzalanması için Belediye BaĢkanına yetki
verilmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine iĢaret
oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:223
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 223 : Urla Roman Kültürü Sosyal YardımlaĢma ve Halk Oyunları Derneği ile
iĢbirliği protokolü imzalanması için Belediye BaĢkanına yetki verilmesi ile ilgili konunun
incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine iĢaret oylamayla oybirliği ile karar
verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:222
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 222 : Urla Kadastro Biriminin talebi üzerine, Ġlçemizin Zeytinalanı Mahallesinde
3402 Sayılı Kadastro Kanununun ek 4.maddesi uygulaması iĢlemlerinde, uygulama
ekipleriyle birlikte görev yapmak üzere Belediye Meclisimizin 08.04.2016 tarih ve 157 sayılı
kararı ile bilirkiĢi olarak seçilen Cemil ADIYAMAN’ın, bilirkiĢilik görevinden imtina
etmesinden dolayı, yerine aĢağıda ismi, TC kimlik numarası ve telefon numarası belirtilen
kiĢinin bilirkiĢi olarak seçilmesine iĢaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Adı ve Soyadı
TC Kimlik No
Telefon No
1-Hüseyin DUR
22439211970
05333467204
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:221
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 221 : Belediye Meclisimizin 06.05.2016 tarih ve 206 sayılı kararında, Mülkiyeti
Belediyemize ait Ġlçenin Yenice Mahallesi 1913 ada 2 parselin Hasan DEMĠRCĠOĞULLARI
tarafından satın alınma talebi uygun görülmüĢtür. Ancak söz konusu meclis kararında Hasan
DEMĠRCĠOĞULLARI, sehven Hasan DEMĠRCĠOĞLU olarak yazıldığından, buna göre;
Belediye Meclisimizin 06.05.2016 tarih ve 206 sayılı kararının “Ġlçemizin Yenice Mahallesi
1913 ada 2 parseli, taĢınmaz üzerindeki binanın maliki Hasan DEMĠRCĠOĞULLARI’nın
satın alma talebinin kabulüne” Ģeklinde düzeltilmesine, iĢaret oylamayla oybirliği ile karar
verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:220
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 220 : Ġlçenin Atatürk Mahallesi 2025 Sokağın (1173 ada 14 parseli) içkili yerler
krokisine dahil edilmesi ile ilgili talebin incelenmek üzere Ġmar ve Hukuk Komisyonlarına
havale edilmesine iĢaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:219
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR
219 : Mülkiyeti Belediyemize ait Ġlçenin Hacıisa Mahallesi Necati Cumalı
Caddesi no:3/41 sayılı iĢyerinin, Tüketici Koruma Derneği Urla ġubesinin kullanımına
verilmesi ile ilgili konunun incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine iĢaret
oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:218
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 218 : Ġlçemizin AltıntaĢ Mahallesi Muhtarlığının yanında yapılmakta olan parka
isim verilmesi ile ilgili talebin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine
iĢaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:217
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 217 : Ġlçemizin ÇeĢmealtı Güvendik Mahallesinde uygun bulunan bir parka isim
verilmesi ile ilgili talebin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine iĢaret
oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:216
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 216 : Ġlçemizin Bademler Mahallesinde uygun bulunan bir caddeye veya parka
isim verilmesi ile ilgili talebin incelenmek üzere Hukuk Komisyonuna havale edilmesine
iĢaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:215
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 215 : Ġlçenin Yelaltı Mahallesi 657 ada 22-23 parsellere iliĢkin hazırlanan
Uygulama Ġmar Planı teklifi ile ilgili konunun incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havale
edilmesine iĢaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:214
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 214: Ġlçenin Naipli Mahallesinde Seferihisar RES-Urla II Trafo Merkezi Enerji
Ġletim Hattı Ġrtifak Hakkı Tesisi kurulması ile ilgili talebin incelenmek üzere Ġmar
Komisyonuna havale edilmesine iĢaret oylamayla oy birliği ile karar verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:213
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 213 : Mülkiyeti Belediyemize ait Ġlçenin Rüstem Mahallesi 639 ada 2 parselin
satın alınma talebi ile ilgili konunun incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havale edilmesine
iĢaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:212
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 212 : Mülkiyeti Belediyemize ait Ġlçenin AltıntaĢ Mahallesi 32 pafta 447 ada 9
parselin satın alınma talebi ile ilgili konunun incelenmek üzere Ġmar Komisyonuna havale
edilmesine iĢaret oylamayla oybirliği ile karar verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip
T.C.
ĠZMĠR ĠLĠ
URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI
Karar Tarihi
:01.06.2016
Toplantı No
:06
Birleşim No
:01
Karar No
:211
BİRLEŞİME KATILANLAR:
Meclis Başkanı
: Sibel UYAR
Üyeler
: A.Bahri YALAZ, Fatma GÜRSOY, Öğün ÜNAL, Oben SEZER,
Çağlagül ÖZÇELĠK TUNÇ, Mehmet BĠLGĠN, Okan TOPAL, Selçuk BALKAN, Lütfi
ÖZBEY, Aytül TOKGÖZLÜ, Muammer GAġGĠL, Ali Haydar YILDIRIM, Bülent ONAT,
Hüseyin DEMĠR, Remzi TAKTAKOĞLU, Zeki ALDI, Günseli ÇELĠK, Mehmet DUMAN,
RaĢit DUR, Hasan Serdar ġENER.
KARAR 211 : Türkiye Yelken Federasyonu, Mülkiyeti Belediyemize ait Ġlçenin Ġskele
Mahallesi 1077 adada bulunan taĢınmazı “Olimpik ve Milli Takım için 7-25 yaĢ Milli Takım
sporcularına hizmet edecek, uluslararası kamp ve yarıĢların düzenlendiği, tüm Türkiye
takımlarının kamp alanı olarak kullanacağı, doğal dokuya uygun olimpiyat köyü niteliğinde
olan ve tüm dünyanın sayılı yelken merkezlerinden biri olarak tesisi kurma “ amacıyla ,
tahsisini talep etmektedir. Söz konusu talep komisyonlarımızca detaylı olarak incelenmiĢ
olup, Ġskele Mahallesi 1077 ada 9 parselin Ali Rıza Mete Yelken Kulübüne tahsis edilen alan
dıĢında kalan alanın ve Ali Rıza Mete Yelken Kulübüne tahsis süresi bittikten sonra 1077 ada
9 parselin tamamının Türkiye Yelken Federasyonuna 10 (on) yıllığına tahsis edilmesine, Ġmar
Komisyonu ve Hukuk Komisyonu Ortak Raporu doğrultusunda iĢaret oylamayla oybirliği ile
karar verildi.
Sibel UYAR
Meclis Başkanı
Selçuk BALKAN
Katip
Çağlagül ÖZÇELİK TUNÇ
Katip

Benzer belgeler

08 Ekim 2014 Meclis Kararı

08 Ekim 2014 Meclis Kararı İZMİR İLİ URLA BELEDİYESİ MECLİS KARARI Karar Tarihi

Detaylı