ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Kar Zarar Tablosu I

Transkript

ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ Kar Zarar Tablosu I
ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
Kar Zarar Tablosu
I - TEKNİK BÖLÜM
A - HAYAT DIŞI TEKNİK GELİR (+)
1. Kazanılmış Primler (Reassürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1. Yazılan Primler (Reassürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1. Brüt Yazılan Primler (+)
1.1.2. Reasüröre Devredilen Primler (-)
1.1.3. SGK'ya Aktarılan Primler (-)
1.2. Kazanılmamış Primler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
1.2.1. Kazanılmamış Primler Karşılığı (-)
1.2.2. Kazanılmamış Primler Karşılığında Reasürör Payı (+)
1.2.3. Kazanılmamış Primler Karşılığında SGK Payı (+/-)
1.3. Devam Eden Riskler Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
1.3.1 Devam Eden Riskler Karşılığı (-)
1.3.2 Devam Eden Riskler Karşılığında Reasürör Payı (+)
2. Teknik Olmayan Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
3. Diğer Teknik Gelirler (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
3.1.Brüt Diğer Teknik Gelirler (+)
3.2.Brüt Diğer Teknik Gelirlerde Reasürör Payı (-)
4. Tahakkuk Eden Rücu ve Sovtaj Gelirleri
4.1. Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri (+)
4.2. Tahakkuk Eden Rücu Gelirleri Reasürör Payı(-)
4.3. Tahakkuk Eden Sovtaj Gelirleri (+)
4.4. Tahakkuk Eden Sovtaj Gelirleri Reasürör Payı(-)
4.5. Rücu ve Sovtaj Faaliyetlerinden Alacaklar Karşılığı (-)
B - HAYAT DIŞI TEKNİK GİDER (-)
1. Gerçekleşen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1. Ödenen Hasarlar (Reasürör Payı Düşülmüş Olarak)
1.1.1.Brüt Ödenen Hasarlar (-)
1.1.2.Ödenen Hasarlarda Reasürör Payı (+)
1.2. Muallak Hasar Karşılığında Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
1.2.1 Muallak Hasar Karşılığı (-)
1.2.2. Muallak Hasar Karşılığı Reasürör Payı (+)
2. İkramiye ve İndirimler Karşılığında Değişim ( Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
2.1. İkramiye ve İndirimler Karşılığı (-)
2.2. İkramiye ve İndirimler Karşılığında Reasürör Payı (+)
3. Diğer teknik Karşılıklarda Değişim ( Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak) (+/-)
4. Faaliyet Giderleri (-)
5. Matematik Karşılıklarda Değişim (Reasürör Payı ve Devreden Kısım Düşülmüş Olarak)
5.1. Matematik Karşılıklar (-)
5.2. Matematik Karşılıklarda Reasürör Payı (+)
6. Diğer Teknik Giderler (-)
6.1. Brüt Diğer Teknik Giderler (-)
6.2. Brüt Diğer Teknik Giderlerde Reasürör Payı (+)
C - TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI (A-B)
D - HAYAT TEKNİK GELİR
E - HAYAT TEKNİK GİDER (-)
F - TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT (D-E)
G - EMEKLİLİK TEKNİK GELİR
H - EMEKLİLİK TEKNİK GİDER (-)
I - TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK (G-H)
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden
Denetimden
Geçmemiş 1 Ocak Geçmemiş 1 Ocak
30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
108.571.457,17
79.103.600,18
95.459.456,43
72.641.717,47
119.848.002,36
79.536.132,39
166.228.593,61
126.338.181,59
-42.137.463,26
-42.941.024,54
-4.243.127,99
-3.861.024,66
-24.249.489,92
-7.479.602,68
-23.306.852,43
-11.583.022,75
-1.073.331,87
3.615.544,61
130.694,38
487.875,46
-139.056,01
585.187,76
-139.517,22
1.187.267,42
461,21
-602.079,66
10.531.158,29
6.861.553,33
37.611,88
0,00
37.611,88
0,00
0,00
0,00
2.543.230,57
-399.670,62
1.441.058,40
321.749,40
326.327,06
-678.732,08
763.682,03
-195.256,03
0,00
0,00
12.163,08
152.568,09
-107.235.752,27
-78.010.703,03
-74.438.456,58
-50.113.354,11
-50.545.008,65
-52.861.611,73
-70.187.841,07
-64.035.027,65
19.642.832,42
11.173.415,92
-23.893.447,93
2.748.257,62
-40.399.964,61
-9.103.686,95
16.506.516,68
11.851.944,57
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-759.181,86
-691.112,55
-25.487.868,23
-23.244.935,31
-1.284.293,98
253.907,06
-1.284.293,98
253.907,06
0,00
0,00
-5.265.951,62
-4.215.208,12
-5.265.951,62
-4.215.208,12
0,00
0,00
1.335.704,90
1.092.897,15
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
ANKARA ANONİM TÜRK SİGORTA ŞİRKETİ
Kar Zarar Tablosu
I - TEKNİK OLMAYAN BÖLÜM
C - TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT DIŞI (A-B)
F - TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - HAYAT (D-E)
I - TEKNİK BÖLÜM DENGESİ - EMEKLİLİK (G-H)
J - GENEL TEKNİK BÖLÜM DENGESİ (C+F+I)
K - YATIRIM GELİRLERİ
1. Finansal Yatırımlardan Elde Edilen Gelirler
2. Finansal Yatırımların Nakte Çev.Elde Edilen Karlar
3. Finansal Yatırımları Yeniden Değerlemesi
4. Kambiyo Karları
5. İştiraklerden Gelirler
6. Bağlı Ortaklıklar ve Müşterek Yönetime Tabi Teş.Gelirler
7. Arazi, Arsa ile Binalardan Elde Edilen Gelirler
8. Türev Ürünlerden Elde Edilen Gelirler
9. Diğer Yatırımlar
10. Hayat Teknik Bölümden Aktarılan Yatırım Gelirleri
L - YATIRIM GİDERLERİ
1. Yatırım Yönetim Giderleri – Faiz Dahil
2. Yatırımlar Değer Azalışları
3. Yatırımların Nakte Çev.Son.Oluşan Zararlar
4. Hayat Dışı Teknik Bölüme Aktarılan Yat.Gel.
5. Türev Ürünler Sonucunda Oluşan Zararlar
6. Kambiyo Zararları
7. Amortisman Giderleri
8. Diğer Yatırım Giderleri
M - OLAĞAN DIŞI FAAL.GELİR VE KARLAR İLE GİD.VE ZAR.(+/-)
1. Karşılıklar Hesabı
2. Reeskont Hesabı
3. Özellikli Sigortası Hesabı
4. Enflasyon Düzeltmesi Hesabı
5. Ertelenmiş Vergi Varlığı Hesabı
6. Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü Gideri
7. Diğer Gelir ve Karlar
8. Diğer Gider ve Zararlar
9. Önceki Yıl Gelir ve Karları
10. Önceki Yıl Gider ve Zararları
NET DÖNEM KARI / ZARARI
Bağımsız
Bağımsız
Denetimden
Denetimden
Geçmemiş 1 Ocak Geçmemiş 1 Ocak
30 Eylül 2014
30 Eylül 2013
1.335.704,90
1.092.897,15
0,00
0,00
0,00
0,00
1.335.704,90
1.092.897,15
17.965.526,99
8.379.661,80
10.531.158,29
6.861.553,33
0,00
0,00
0,00
0,00
6.898.528,23
1.373.013,66
9.070,96
0,00
0,00
0,00
526.769,51
145.094,81
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-15.931.963,94
-8.221.369,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
-10.531.158,29
-6.861.553,33
0,00
0,00
-4.936.170,39
-745.984,76
-464.635,26
-613.831,89
0,00
0,00
-2.239.310,67
-1.045.032,32
-1.316.777,20
-1.095.141,84
-867.923,19
-61.151,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
64.325,97
190.849,72
-118.936,25
-79.589,20
0,00
0,00
0,00
0,00
1.129.957,28
206.156,65

Benzer belgeler