E-Mail: [email protected] - EMLAK SAYFASI

Transkript

E-Mail: [email protected] - EMLAK SAYFASI
ücretsiz
kostenlos
Monatliche illustrierte Immobilien-Zeitung für den Großraum Stuttgart – Ausgabe August 2008 Nr. 11
In Kooperation mit
Maliyet vergisi „Abgeltungssteuer“
konusunda Martin Lenz ile söyleþi:
Kullandýðýmýz su
kimin?
Her yerde Maliyet vergisi, daha doðrusu „Abgeltungssteuer“ konusunda konuþuluyor. Bu tam olarak ne demek? Kimler için söz konusu?
Kime baþvurabiliriz? Bunlar cevaplanmasý gereken sorular. Bu sorulara
iliþkin Volksbank AG Sindelfingen’in müdürü bay Martin Lenz ile bir
söyleþi yaptýk.
Suyun temini varolmanýn vazgeçilmez bir
parçasýdýr. Kýsa bir süre önce, sahip olduðumuz en deðerli servetlerden biri olan
“Su”, konusunda bir panel düzenlendi.
Sayfa 7
Sayfa 4
Telefon 0 71 56 - 4 35 90
Macit Karaahmetoðlu,
Dr. Altan Heper (Avukat Türkei)
Jörg Khöber, Frank Störmer,
Peter Horrig, Alexander Freiherr
von Malsen-Waldkirch,
Nursel Özel
www.karaahmetoglu.de
EMLAK SAYFASI
Kiralýk, Satýlýk Daireler, Evler,
ve Ticari ilanlar
Sayfa 5
Uzmanlar Listesi
Yakýnýnýzdaki uzmanlar
Sayfa 2
„Bugünü yaþarken yarýnlarýnýzý
Garanti altýna almak mümkün“
konusunda Marco Stege ile
söyleþi:
Zor yollarla kazandýklarý paralarýný doðru bir þekilde
yatýrýmla deðerlendirmek isteyenler, olanaklar konusunda bilgilenmeye ve en iyi yolu seçmeye çalýþýrlar. Ascent
AG’nin satýþ müdürü, ekonomi mezunu, Marco Stege
ile yaptýðýmýz görüþmede borçlar ile nasýl baþedilebileceði, yatýrým olanaklarý, yaþlýlýk için alýnacak önlemler
üzerine deðerli bilgiler edindik.
Sayfa 6
Ýnþaat þirketini deðerlendirmede önemli kriterler
Bir önceki sayýmýzda yayýnladýðýmýz bir okur mektubu
yoluyla, ortak çalýþma ve görevlendirmede doðru inþaat
þirketinin seçilmesi üzerine önemli bilgileri sizlerle paylaþmýþtýk. Bu sayýmýzda yazýmýzý bir sonuca baðlayarak,
mutlaka dikkat edilmesi gereken noktalarý sizlere hatýrlatýyoruz.
Sayfa 8
Artýk evinizin`de bir
Nüfus kaðýtý olacak !
Ihr Haus bekommt
jetzt einen Pass!
Uzun zamandýr gündemde olan ve kýsa bir süre önce
yürülüðe giren Enerji Performansý Sertifikasý
„Energieausweis“ artýk Almanya`da ev sahipleri için
yasal bir zorunluluk. Sertifikanýn uygulanmasýndaki
ana hedef enerjinin genel olarak daha verimli olarak
kullanýlmasýný saðlamak ve enerji tüketimini azaltmak.
Ayrýca bu sertifika sayesinde ev sahipleri, kiracýlar
ve bilir kiþilerin çok daha kolay bir þekilde bir konutun enerji tüketimi ve teknik donanýmý konusunda
bilgi ve fikir edinebilecekler. Bu konu hakkýnda daha
ayrýntýlý bilgi edinebilmek için Mimar Devrim Yarkýn
Bey ile görüþtük.
Was lange im Gespräch war ist jetzt seit kurzem
Wirklichkeit geworden. Der sogenannte „Energiepass“ für Häuser ist in Deutschland nun per Gesetz
Pflicht geworden. Durch die Verabschiedung des
Gesetzes erhofft sich die Bundesregierung eine
Regulierung der Heizkosten und damit gleichzeitig
auch eine Senkung des Verbrauchs.
Der große Vorteil für Eigentümer und Mieter liegt in
der Transparenz des Verbrauchs an Energie bei
jeder Immobilie und sagt somit auch etwas über den
Zustand Wärmedämmung der Immobilie aus. Wir
sprachen mit dem Architekten Devrim Yarkin über
dieses Thema.
Ayrýntýlý Bilgi için Sayfa 3
Mehr dazu auf Seite 3
Þehir Merkezinde Bahçeli,
Balkonlu, Daireler
onsuz
Komisy
Engellilere Eyalet Konut Destek
Proðramý 2008 ile Teþvik
Olanaklarý
Ýþte size üç seçenek:
Sindelfingen Merkezinde
Apartman Daireleri
160.500 €´ dan itibaren
Sayfa 9
„Mehmet bir el at“ demeden
önce Mehmet’i güvence altýna
aldýnýzmý?
Büyük bir motivasyon ve coþkuyla baþladýðýmýz ev
yapýmý, inþaat veya tadilat durumunda ilk yaptýðýmýz
þey; Akrabalarýmýzý ve dostlarýmýzý yardým için organize
etmektir. Onlarýn yardýmlarý bütçemiz için büyük bir
maddi tasarruf saðlar. Ancak dostlarýmýzý yardýma davet
ettiðimiz bu ortam uzun bir süreçtir ve beraberinde bir
çok risk barýndýrýr.
Sayfa 11
Ýkinci Emekli Maaþýnýz
Emekliliðinizde Ay`da 700,- € kira geliriniz olsun!
BÖBLINGEN
Doðru Yer & Uygun Fiyat & Ýdeal Fýrsat
Yatýrým için Doðru Yer &
Uygun Fiyat & Ýdeal Fýrsat
Türkçe Danýþmanlýk sunulur.
Danýþmanýnýz Bayan Reyhan Tümbek:
Telefon (0) 711-222 946-34
Objekt-No. 2786
Fellbach Merkezinde
Apartman Daireleri
119.900,-€`dan itibaren
mükellef kýlmayan Resimli mecmua
ve Obertürkheim´da
Devlet Teþvikli Daireler
Filderstrasse 55
70771 Leinfelden-Echterdingen (Musberg)
Tel.: +49 711 - 341826-60
Fax: +49 711 - 341826-10
E-Mail: [email protected]
Web: www.micasa-immobilien.de
2 - Zimmer - ETW Haustiere erlaubt
Filderstadt - Bonlanden – Mehrfamilienhaus, Wohnfläche ca. 51 m², Baujahr
1972, ruhige Ortsrandlage, kurze Wege ins Zentrum, EBK, Loggia, Kellerraum
im UG, Tiefgaragenstellplatz, sofort frei (Objekt 1032)
72.000,– €
Zentral aber ruhig Wohnen und die Sonne genießen!
Neuhausen (Ortsmitte) – 2-Zimmer-ETW, Baujahr 1980, 1. OG in einem
6-Familienhaus, Wohnfläche 62 m², überdachter Südbalkon, TG-Stellplatz
sofort frei (Objekt 1059)
92.000,– €
HÝzmetlerÝmÝz:
Komisyonsuz Satýþ, Alým için ücretsiz
Danýþmanlýk, Emlak için Kredi Ýþlemleri,
Özel Kredi Ýþlemleri, Devlet Teþvik’li
(Lakra) Kredi Ýþlemi, Anahtar teslimatýna kadar tarafýmýzdan hizmet
Baþarý Real Estate`in Takým Ruhunda
Real Estate Stuttgart
TOP
Chartered Surveyors GmbH
OBILIE
M
Königsstraße 80, 70173
IM Stuttgart
Tel. 07 11-22 29 46 35
Huzurlu ve güvenli bir yaþam olanaðý!
Filderstadt - Bonlanden – Apartman, oturma alaný 51m², yapým yýlý
1972, sakin çevre alaný, merkeze kýsa mesafe, gömme mutfak, teras,
ZK bodrum oda, oto garaj, derhal boþ (Konu 1032)
72.000,– €
Merkeze uzaklaþmadan doðal ve güneþli bir ikamet!
Neuhausen (Þehir merkezi) – 2 Oda- Müstakil daire, yapým yýlý 1980,
6 daireli konutta 1. kat, oturma alaný 62m², üstü kapalý güney-balkon,
oto garaj, derhal boþ (Konu 1059)
92.000,– €
Freizeit pur... zum Greifen nahe
Filderstadt – Plattenhardt – 4,5-Zimmer-ETW mit schönem Süd/WestBalkon, Baujahr 1973, Wohnfläche ca. 99 m², gepflegte Wohnanlage, 3.OG,
Fahrstuhl und Hausmeisterservice, TG - Stellplatz, frei n. V. (Objekt 1026)
147.000,– €
Hayatýnýzý tatile dönüþtürün!
Sosyal ve sportif olanaklarý sunan keyifli bir ortam!
Filderstadt – Plattenhardt – 4,5 Oda- Güney-batý balkonlu müstakil daire
yapým yýlý 1973, oturma alaný 99m², bakýmlý ikamet yeri, 3. kat, asansör ve
kapýcý hizmetleri, oto garaj, anlaþmaya göre boþ (Konu 1026)
147.000,– €
Wohnung mit kleinem Garten
Filderstadt – Plattenhardt – Schicke neue 3 ½ -Zimmer-EG-Wohnung, Wohnfläche ca. 89 m², Baujahr 2007, Fliesen-/Teppichboden, moderne EBK, Tageslichtbad, Südterrasse, kleine WE – nur 6-Familienhaus, Stellplatz im Freien,
sofort frei (Objekt 1008)
189.000,– €
Zemin Katýnda bahçeli Daire!
Filderstadt – Plattenhardt – zarif 3 ½ Oda-Zemin kat, oturma alaný 89m²,
yapým yýlý 2007, Fayans-/ halýfleks, modern gömme mutfak, gün ýþýklý banyo,
güney-teras, küçük ünite – konut sadece 6 daireli, açýk hava park yeri,
derhal boþ (Konu 1008)
189.000,– €
Immobilien
Fax 07 11-22 29 46 31
[email protected]
www.real-estate-stuttgart.de
Büros in München und Berlin
Weitere Angebote: www.volksbank-filder-immobilien.de
Volksbank Filder eG | Immobilien | Plattenhardter Str. 3 | 70794 Filderstadt
Ihre Ansprechpartner: Silke Hauser, Rüdiger Jahncke und Wolfgang Mann
Telefon 07158 1818-141 | E-Mail: [email protected]
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aðustos 2008
1
Editorial - Editör
Investieren Sie in Informationen und Beratung bevor
Sie Ihr Geld investieren!
Saðlýklý Yatýrýmlar için önce
bilgiye ve iyi danýþmanlýða
yatýrým yapýn!
Liebe(r) Leser(innen),
bevor Sie den Schritt wagen, in eine Anlage zu investieren, sollten Sie davor ein wenig Zeit in eine
gründliche Recherche und Beratung investieren.
Nutzen Sie die vielfältigen Medien und das Internet
für Ihre Recherchen. Natürlich fahren auch wir
damit fort, Sie mit den nötigen Infos zu versorgen.
In dieser Ausgabe konzentrieren wir uns u.a. auf
die staatlichen Fördermöglichkeiten für Familien mit schwerbehinderten Angehörigen, gepaart
mit Infos über den neuen Energieausweis, der für
Wohneigentümer und solche, die es noch werden
wollen, sehr interessant sein dürfte. Darüber hinaus
berichteten wir in unserer letzten Ausgabe über die
Erfahrungen eines Bauträgers und möchten dazu
diesesmal weiterführende Hilfestellung leisten z.B.
bei der Frage, ob Helfer am Bau rechtlich
geschützt und vor allem auch abgesichert sind.
Wenn Sie über postive als auch negative Erfahrung
rund um den Bau oder Erwerb Ihrer Immobilie
berichten möchten, so freuen wir uns weiterhin, Ihre
E-Mail an [email protected] zu erhalten.
Gerne sind wir Ihr Sprachrohr in die Welt. Wir hoffen, Ihnen auch in dieser Ausgabe wieder wertvolle
Informationen weitergeben zu können.
In diesem Sinne.
Dilek Gündoðan
Saygýdeðer Okuyucularýmýz,
yatýrýmlarýnýzda bir adým daha öne geçmek ve saðlýklý
kararlar alabilmek için bilgiye ve iyi danýþmanlýða
yatýrým yapýnýz. Günümüz imkanlarý bize bilgilenme ve araþtýrma açýsýndan bütün imkanlarý sunuyor.
Ayrýca bizde Emlak Sayfasi Gazetesi olarak sizleri
bilgilendirmeye devam ediyoruz. Sizler için özenle
seçmiþ olduðumuz konu baþlýklarýmýz arasýnda bu
ay, devletin engelli vatandaþlarýn günlük yaþamlarýný kolaylaþtýrmak için sunduðu devlet
teþvik programýndan, yeni çýkan ve özellikle ev
sahipleri ve ev sahibi olmak isteyenler için çok önemli olan, enerji performansý Sertifikatýsýna kadar bir
çok farklý konuyu ele aldýk. Ayrýca geçen sayýmýzda
bir okurumuzun emlak sahibi olma aþamasýnda yaþadýðý tecrüberleri bizler ile paylaþmasýna istinaden,
bu sayýmýzda sizlere, inþaat yapmak isteyen kiþilere,
yapacaklarý sözleþmelerin içerikliðinden, inþaatta
çalýþtýracak olduklarý yardýmcý kiþi ve iþcilerin gerekli
yasal güvenliðine kadar, üzerinde önemle durulmasý gereken konularada yer verdik. Deneyimlerinizi bizlerle paylaþýnýz! Emlak Sayfasý aracýlýðý ile
emlak yatýrýmý aþamasýnda yaþadýðýnýz deneyimleri
[email protected] adresine iletmeye devam
ediniz. Deðinmiþ olduðumuz konularýn sizlere faydalý olmasý dileklerimiz ile !
Dilek Gündoðan
Verteilergebiete / Emlak Sayfasýný temin edebileceðiniz Adresler
STUTTGART
S-Mitte
Amt für Liegenschaften
Alanya Friseur
Steuerberater Aras
Aslan Kebap
ATA Consult
Bab Tour
Charisma Restaurant
DTC Dt.-Türk. Zentrum
IS Bankasý Stgt.
Luna Coiffeur
Memo Kebaphaus
Möbel Çilek
Öðer Türk Tours
Polaris
CLASS Restaurant
T.C. Ziraat Bankasý
World of Kebap
Wüstenrot
Yapý Kredi Bank. Stgt.
Fatih Touristik
Gül Kebap
Bad-Cannstatt
Aydýn Market
Ba&fa Deco Halýcý
Bäckerei Kamps
Bizim Kasap
Burg Finanz
Çakýr Export
Can Pizza & Kebaphaus
Cannstatter Kebaphaus
Cardak.-Caffee
Divan Döner
E Laser Epilation
Hilalspor
Köþem Marketler
Minder Cafe Bar
Nazar Nails
Niveu Butique
Saray Kebap
Tanyeli Brautmode
Ali's Fahrschule
BIL - Privatschule
Dr. Cihat Þen
Dr. Erhan Aydoðan
Dr.Yalçýn Tartar
Foto Serkan
Friseur Elite Türk
Kervan Fahrschule
Okyanus-Caffee
Yýldýz Kebap
Feuerbach
Alpagan Automaten
Cafe Sohbet & Wettbüro
DITIP-Feuerbach
Feuerbacher Kebaphaus
Hakverdi-Feuerbach
Dö-La-Pi Döner
IMEX ULUSOY
Marmaris Kaffee
Möbel Viva
Möbelhaus Gala
Nefis Restaurant
ÖZ Import Export
Piknik Restaurant
Seyhan Damenmode
Vuslat Alýþveriþ Merkezi
Aralan Export
Aslan Reisebüro
Göktaþ Restaurant
S-Ost
Aspendos Restaurant
Avrasya Touristik
By Kamil Handyladen
Export Hoþgel
Feinkost Akkaya
Friseur Meltem
Gürols Handy Shop
ÝL-PA Verlag
Kef-Bar
Mittelmeer Feinkost
World of Holiday
Kismet Restaurant
TURKUAZ Restaurant
ÜLKÜ Ocaðý - Stgt.
THY-Kýzýlgül
YÜKSEL Service
GAZÝ/ Emektar Market
Naciye Dekor
Wangen
1A Geb. Reinigung
BKK & Finanzcenter Koral
Kuba Bazar-Wangen Camii
Kuba Kebap-Wangen Camii
SANCAR Reifendienst
Schlüsseldienst Kaya
Ümmet Markt
Mavi Boncuk-Caffee
ARENA Kulturhaus
Dr. Ahmet Akin
AVCI Grosshandel
Hotel Rössle-Wangen
Internet Call-Phone
Kebap Endstation
Untertürkheim
Ateþ Market
Çamlýca Kebap
Chilli Pomm Kebap
Genç Kebap
Sila Caffe
Ucar Backshop
S-West
West Market
Tevhid Kebap
Attila Hair-Design
City Kebap und Pizza
Dr. Senay Kura
S-Süd
Süd-Market
Sportwette Süd
Sultansaray Restaurant
Yayla Kebap
Hallschlag
Amanos Restaurant
Bäckerei Lang
Demet Kebap
Frischmarkt ACAR
König Kebap
Kosmetik-Hallschlag
Toto-Lotto Acar
Hak Verdi - Münster
Neugereut
Caffe Bistro K1
Mendes Supermarkt
Totto-Lotto Inkaya
Zuffenhausen
El Vekil Modeparadies
Karma Kebap
Orient Grill / Tantuni
Vodafone Haus
Yildirim Elektronik
Brasserne Kebap
Döneria Kebaphaus
Freiberger Kebaphaus
Amigo Pizza Service
Caffee Memo
Me-Za Obst & Gemüse
Böblingen
KSC Türkdamis e.V.
Ibo Döner
Internetcafe
Internetcafe
Orient Schmuck
GK Finanz AG
Frisierstube Kaþýkcý
Sevinç Schnellrestaurant
Vision Juwelier
Vodafone Shop
Efes Bistro Cafe
Sindelfingen
Wüstenrot Serv. Center
Milliyetçi Türk Ýþçileri Cem.
Türk. Kulturverein
Türk. Union Europa e.V.
Islam. Kulturzentrum e.V.
Altindað G. Lebensmittel
Coiffeur Erdal Friseur
Dt.-Tr. Gesellschaft
Ertuðrul Reisebüro
Karababa Metzgerei und
Lebensmittel
Þahin Markt
Onur Juvelier
Melis Hair Styling
SiFi Tor Döner Imbiss
Bei Kadir Grillhaus
Buðday Druck/Werbung
Evren Kebap
Brautmode Bircan
Übersetz. Tüzüner
Gala Immobilie
Ulucamii Moschee
Restaurant Göktaþ
Islamþ Kulturzentrum e.V.
Efe Automobile
Titan Motors
Aslan Automobile
Türkische Elternrat e.V.
Haarstudio Ipek
Istanbul Supermarket
Herrenberg
ÜLKÜ Ocaðý - Herrenb.
Türk-Ýslam Ulu Camii
Selimiye Camii
Friseursalon Özgül
Mehmet Özgül
Reisebüro
Reutlingen
Damat G. Antep Baklava.
Fenerbahçe Derneði
Mevlana Camii
Reisebüro Kapadokya
Ünal Supermarkt
Palast Kebap
Sultanyar Kebap
ÜLKÜ Ocaðý - Reutl.
Klas Friseur
König Kebap
Þahin Holiday
Sezer, Zehra Reisebüro
Yunus Emre Camii
Göppingen
Aydýnlýk Friseursalon
Demir Friseursalon
Emek Hairsyling
Friseurkunst Hamide
Hairdesign by Tülin
Kesmez Coiffeur
Erbasaran Friseursalon
Doðan Reisebüro
Esmer Reisebüro
Güven Reisen
Muazzez Dilsiz Reisen
Turan Reisebüro
Göpp. AKM Kulturverein
Verb. islam. Kulturzentren
e.V. Gemeinde Göpp.
ÜLKÜ Ocaðý - Göpp.
ATIB Camii Plochingen
Esslingen
Ahmet Yesevi Camii
Foto Side
Reisebüro Yalçýn
Yunus Emre Camii
Neckar Döner
Türkisch-islamischer e.V.
Friseurstudio Yangýn
Halime Friseur
Khalaf ismail Osman
Friseur
Reisebüro Yilmaz
Atilla Reisen
Samsun Textil
Sonne Pizza Kebap
Çýnar Kebap
Kervan Kebap
Birlik Schneiderei
Natascha Brautmode
Konuk Kebap
Feinkost Karabulut
Çýnar Exp.-Imp.-Handy
Blue Line Kebap
Sancak Schlüsselserv.
Senollar Supermarkt
Süd Markt
Ayten Frieseursalon
SERPA Esslingen
Baðtaþ Bäckerei & LM
Ari Früchte & Feinkost
Ludwigsburg
Serpa
DÝTÝB Ludwigsburg
ÜLKÜ Ocaðý - LB
Anatal Döner
AKM Kulturverein - LB
Fen & Tec Fensterbau
KÖÞEM Market
Islam. Bruderschaft
Arslan Reisebüro-Juw.
Özel Reisebüro
Pamuk Reisebüro
Nari Aktuna Reisebüro
Reisebüro Yusuf Sezgin
Akkuþ Reisebüro
Mobilcenter im Solitude
Waiblingen
KÖÞEM Market
Mert Super Markt
ÝGMG Yenicamii
ÜLKÜ Ocaðý- WN
Türkisch Islam. Union
--------------------------------
Gazete banada
gelsin diyorsanýz
bizi arayýn
Tel. 0711-7825093
✂
Ihr Fachmann vor Ort – Yanýnýzdaki Uzman
Tel. 0711-7825093
Tel. 0711-782 50 93
Tel. 0821-2276900
Tel. 0711- 745 72 86
Tel. 0711-6581385
Tel. 07 11- 2 53 73 11
Tel. 07024-500105
Tel. 07 11- 22 93 213
Kostenlose Kleinanzeigen
Ücretsiz seri ilanlar
Fax 0711-782 50 94 – E-Mail: [email protected]
Überschrift/
Baþlýk
Emlak piyasasý terimleri:
Abst.
App.
Ausst.
Abstand
Appartement
Ausstattung
Mesafe
Apartman
Yapý Özellikleri
BW/BaWa
Bj.
BK
Blk.
Bung.
bzb.
Badewanne
Baujahr
Betriebskosten
Balkon
Bungalow
beziehbar
Küvet
Ýnþaat edilen Tarih
Ek giderler
Balkon
Bungalow
hemen taþýnýlabilinir
CT
Courtage
kurtaj
DB
DG
DH
DHH
Do.-Gge.
DT
Duschbad
Dachgeschoss
Doppelhaus
Doppelhaushälfte
Doppelgarage
Dachterrasse
Duþ Kabini
çatý Katý
Ýkiz ev
ikiz ev yarýsý
ikiz garaj
Çatý Terasý
EBK
EG
EGW
EFH
ELW
EK
Etg.
Einbauküche
Erdgeschoss
Einfamilienhaus
Einliegerwohnung
Eigenkapital
Eigentumswohnung
gömme mutfak
Giriþ katý
Giriþ kat dairesi
Bir ailelik ev
müstakil ev dahili daire
öz Sermaye
Daire
Gge.
Grdst.
Gart.
Garage
Grundstück
Garten
Garaj
Arsa
Bahçe
HK
Hs.
Heizkosten
Haus
Isý Masraflarý
Ev
Erdgeschosswohnung
Komf.
KM
KP
KT
Komfort
Kaltmiete
Kaufpreis
Kaution
Konfor
Soðuk Kira
Alýþ fiyatý
Depozit
Lg.
Lage
Konum
MM
mtl.
Monatsmiete
monatlich
Aylýk kira bedeli
aylýk
NB
Nutzfl.
NK
Neubau
Nutzfläche
Nebenkosten
Yeni Konut
ek kullaným alaný
Ek masraflar
OG
Obergeschoss
1. Kat
Prov.
prov.-fr.
Provision
provisionsfrei
Komisyon
Komisyonsuz
RH
Reihenhaus
Sýra konut
Terr.
Terrasse
Teras
VB
Verhandlungsbasis
Pazarlýkpayý
WE
Wohnfl.
Whg.
Wohneinheit
Wohnfläche
Wohnung
Konut
Oturum alaný
Daire
z. BAB
Zi.
ZH
zur Bundesautobahn
Zimmer
Zentralheizung
Otoban yakýný
Oda
Merkez Baðlý Kat
Kaloriferi
Inhalt/
Ýçerikler
Tel.: 0711-782 50 95
Fax: 0711-782 50 94
E-Mail: [email protected]
max. 380 Zeichen
Vorname, Nachname / Adý, Soyadý
Impressum Emlak Sayfasý
G. Yýlmaz
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Telefon: 0711- 782 50 93
Telefax: 0711- 782 50 94
E-Mail: [email protected]
2
Redaktionsleitung:
M. Göðüþ – [email protected]
Marketing/Vertriebsleitung:
D. Gündoðan – [email protected]
Konzept, Design & Technik
Y. Yanaz – [email protected]
Anzeigenleitung:
Ümran Gürkale
Ausgabe:
monatlich
Preis:
kostenfrei
Auflage:
7.000 Ex.
Verbreitung: Großraum Stuttgart
www.emlaksayfasi.de
www.es-bw.de
www.türkischeimmobilienzeitung.de
Adresse / Adres
Telefon
✔
E-Mail
Ja, ich möchte den Newsletter von Emlak Sayfasi erhalten. Er informiert regelmäßig über aktuelle Entwicklungen in der
Immobilienbranche und gibt Tipps & Trick
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aðustos 2008
Aus der Sicht des Architekten „Energiepass?“
Mimar Gözü ile „Enerji Belgesi“
Der Energiepass
Enerji Performansý Sertifikasý
Herr Yarkin, in der August-Ausgabe der Emlak
Sayfasi befassen wir uns mit dem Thema Energieausweis. Es wird sehr viel darüber gesprochen,
aber dennoch hat man das Gefühl, man ist nicht
ausreichend genug informiert. Können Sie uns
bitte knapp erklären was der Energieausweis ist?
lanýcýdan baðýmsýz bir bilgi sunarlar ve yenilenmesi gereken
Wer ein Gebäude vermietet, verkauft oder verpachtet, muss
layacak olanlar enerji giderlerini doðru analiz edebilirler ve
einen Energieausweis vorlegen. Für Wohngebäude bis ein-
yapýlacak olan yenileme çalýþmalarý için bina hakkýnda daha
schließlich Baujahr 1965 ist der Energieausweis ab dem 1. Juli
somut önerilerde bulunabilirler.
noktalar hakkýnda bilgi verirler. Önemli olan talepmi veya
kullaným belgesininmi seçilmesi gerektiði konusunda ev sahiplerinin, bu belgeyi sunacak olan þirketlerin calýþma kalitesine
dikkat etmeleri gerekir. Kullaným enerji beglesi için yerinde bir
hesaplama yaptýrýlmasý tavsiye edilir. Bu þekilde belgeyi hazýr-
2008 Pflicht, für jüngere Wohngebäude ab dem 1. Januar
Okuyucularýmýza enerji belgesini nasýl çýkartabileceklerini açýklayabilirmisiniz?
2009. Miet- und Kaufinteressenten zeigt der Energieausweis,
wie gut die energetische Qualität eines Gebäudes ist und hilft
den zukünftigen Energieverbrauch abzuschätzen. Eigentümer
den
1. Uzman biri bulunmalý.
Den
Ev sahipleri, enerji belgesi çýkarabilen uzman kiþilere ulaþmak
Energieausweis gibt es in zwei Varianten: als Bedarfs- und als
için, mimarlar odasýnýn veya inþaat mühendisleri ve çalýþanla-
Verbrauchsausweis.
rý odasýnýn bilgi bankasýný kullanabilirler.
erfahren,
welche
Energieverbrauch
Modernisierungsmaßnahmen
deutlich
senken
können.
2. Uzman kiþinin danýþmanlýðýna baþvurmak.
Können Sie uns bitte den Unterschied zwischen
den beiden Ausweisen erläutern?
Hangi enerji belgesi sizin amaçlarýnýz için daha uygun: Talep
enerji belgesi mi kullaným enerji belgesi mi? Enerji belgesi ne
Gebäudeeigentümer können in den meisten Fällen zwi-
kadar bir maliyetle hazýrlanýyor ? Enerji belgesinin geçerlilik
schen den beiden Varianten frei wählen.
süresi varmý? Yapýlacak bir görüþmede bunlarý size enerji bel-
Beim Bedarfsausweis nimmt der Fachmann in einer techni-
gesini hazýrlayacak danýþmanýnýz cevaplayacaktýr, sürecin nasýl
schen Analyse die Bausubstanz und die Heizungsanlage des
iþleyeceði konusunda bilgilendirecektir.
Gebäudes genau unter die Lupe. Er deckt die energetischen
3. Yerinde enerji kontrolü.
Evin planý, odalarýn durumu, görünüþ ve faturalar üzerinden
Energieausweises? In einem persönlichen Gespräch klärt der
Devrim bey, aðustos sayýmýzda enerji performansý
Sertifikatý kisaca „enerji Belgesi“ konusunu iþliyoruz. Bu konuda çok konuþuluyor ama görünen o ki
yeterince bilgi yok. Bize kýsaca enerji belgesinin ne
olduðunu açýklayabilir misiniz?
Der Verbrauchsausweis entsteht auf der Grundlage der
Aussteller gemeinsam mit dem Hausbesitzer dessen Wünsche
Bir bina kiralayan veya satan kiþi bir enerji belgesine sahip
faturalarý bulundurulmalýdýr. Eksik bilgileri gidermek ve bin-
Heizkostenabrechnungen und gibt den Energieverbrauch der
und die Vorgehensweise ab und beantwortet Fragen zum
olmalýdýr. 1965’in sonuna kadar yapýlmýþ olan binalar için 1 Tem-
anýn zayýflýklarýný doðru tespit edebilmek için, her iki belge
Gebäudenutzer bei Heizung und Warmwasser in den letzten
Energieausweis.
muz 2008’den itibaren enerji belgesi zorunlu olacaktýr. Daha
için de görevlinin binaya yerinde bir kontrol yapmasý önerilir.
drei Jahren an. Die Bewertung eines Gebäudes im
3. Energie-Check vor Ort.
yeni binalar için bu zorunluluk 1 Ocak 2009’dan itibaren ola-
Verbrauchsausweis hängt somit auch vom individuellen
Grundrisse, Schnitte, Ansichten und Abrechnungen liefern
caktýr. Kiracý ya da alýcýlara enerji belgesi binanýn enerji tasar-
Enerji belgesini hazýrlayacak olan görevli bütün belgeleri
Heizverhalten der Bewohner ab.
dem Aussteller erste Hinweise zum energetischen Zustand des
rufu bakýmýndan ne kadar iyi olduðunu gösterir ve sonraki
aldýktan sonra bilgisayar aracýlýðý ile hesaplamaya baþlar.
Gebäudes. Zum Beispiel zur Qualität der verarbeiteten
enerji giderleri hakkýnda bir tahmin yapma imkâný verir. Ev
Belgenin hazýrlanmasý bittikten sonra ev sahibine kiþisel ola-
Würden Sie einen bestimmten favorisieren?
Baumaterialien,
zum
sahipleri binalarýnda yapacaklarý ne tip yenileme çalýþmalarýnýn
rak verilmelidir. Böylece enerji görevlisi eksiklikler ve yapýla-
Ja, eindeutig den Bedarfsausweis, da er eine vom Nutzer unab-
Heizungssystem. Soll ein Verbrauchsausweis ausgestellt wer-
enerji tasarrufunu arttýrabileceðini görür. Enerji belgesinin iki
bilecek modernize calýþmalarý konusunda ev sahibine bilgi ver-
hängige Bewertung und einen optimalen Einstieg in die ener-
den, müssen die Heizkostenabrechnungen der letzten drei
çeþiti vardýr. Talep sonucu veya kullaným sonucu oluþturulan.
ebilir.
getische Modernisierung eines Gebäudes bietet.
Jahre vorliegen. Um fehlende Daten zu ergänzen und energe-
Bu iki belge arasýndaki farký söyleyebilirmisiniz?
Devrim bey, bu bilgilendirici söyleþi için çok teþekkür ederiz.
Schwachstellen auf und gibt fundierte Tipps für eine
2. Mit dem Fachmann beraten.
Modernisierung. Aufgrund des Zustands von Wänden,
Welcher Energieausweis eignet sich am besten für meinen
Fenstern, Dach und Heizung usw. berechnet er die Energie,
Zweck: Verbrauchs- oder Bedarfsausweis? Wie viel kostet ein
die für Heizung, Lüftung und Warmwasserbereitung bei
Energieausweis?
durchschnittlicher Nutzung benötigt wird.
Wie
zur
verläuft
die
Erstellung
Wärmedämmung
oder
eines
Aber ganz gleich ob Bedarfs- oder Verbrauchsausweis,
tischen Schwachstellen besser auf die Spur zu kommen, ist es
Eigentümer sollten auf die Qualität des angebotenen
ratsam, dass der Fachmann das Haus vor Ort prüft - sowohl
Energieausweises bzw. der Beratungsleistung des Ausstellers
beim Bedarfs- als auch beim Verbrauchsausweis.
achten. Es ist zu empfehlen auch beim Verbrauchsausweis eine
Ev sahipleri ikisinden birini almayý tercih edebilirler.
Talep belgeleri için teknik bir görevli binanýn yapýmýný ve
4. Persönliche Übergabe des Ausweises
binadaki ýsýtma tesisatýný detaylý bir þekilde inceler. Enerji
Vor-Ort-Begehung durchführen zu lassen. So kann der
Liegen dem Energieausweisaussteller alle notwendigen Daten
bakýmýndan zayýf noktalarý belirtir ve öneri verir. Duvarlarýn,
Aussteller die Plausibilität der vorliegenden Verbrauchsdaten
vor, beginnt die Berechnung am Computer. Ist der Ausweis
pencelerin, çatýnýn, kaloriferlerin vb. durumlarýna göre ýsýnma
besser überprüfen und die Modernisierungsempfehlungen
fertig, sollte er dem Hausbesitzer persönlich übergeben wer-
havalandýrma ve sýcak su için gerekli enerjiyi hesaplar.
ausgehend vom konkreten Gebäude ermitteln.
den. So kann der Aussteller die Details erläutern und das
Kullaným belgelerinde ise binanýn enerji kullanýmý baz alý-
mögliche weitere Vorgehen bei der Modernisierung direkt
nýr ve bugüne kadar binada yaþayanlarca son üç yýlda kullaný-
Würden Sie unseren Lesern erklären wie sie einen
Energieausweis erstellen lassen können?
besprechen.
lan enerji üzerinden deðerlendirme yapýlýr. Bir binanýn enerji
1. Fachmann finden.
Herr Yarkin wir bedanken uns für das Gespräch.
Einen
qualifizierten
Energieausweis-Aussteller
finden
etmiþ olur. Örneðin, binanýn yapýmýnda kullanýlan malzemelerin kalitesi, ýsý yalýtýmý veya ýsýtma sistemi. Eger bir kullaným
enerji belgesi çýkarýlacaksa, son üç yýldaki enerji giderlerinin
4. Belgenin verilmesi
Benim için bir zevkti. Ben teþekkür ederim.
Bu bölümdeki sorularýnýzý aþaðýdaki adreslere iletebilirsiniz.
kullanýmýna göre deðerlendirilmesi bu þekilde binada oturanlarýn ýsýnma veya enerji kullanma alýþkanlýklarýyla iliþkili olur.
Es war mir ein Vergnügen. Ich habe zu danken.
Eigentümer in Aussteller-Datenbanken der Architekten-,
Ihre Fragen zu dieser Rubrik richten Sie bitte an folgende
Birini favori gösterebilirmisiniz?
Ingenieur- und Handwerkskammern.
Adressen:
Evet. Kesinlikle talep belgelerini öneririm. Bina hakkýnda kul-
Emlak kredisinde
ikinci dönem kredisi
Dipl.-Ing.
Devrim Yarkýn
Architekt
E-Mail: [email protected]
E-Mail: [email protected]
Yeni Bina
görevli kiþi binanýn enerji durumu konusunda ipuçlarýný elde
Tadilat Kredisi
Finansmanlýkta hizmetinize
sunduðumuz özellikler:
- Almak istediðiniz konutun piyasa
deðerinin belirlenmesi
- Satýn almak istediðiniz
konutun fiyatý ve artý Masraflarýnýn
finansmanlýðý
- Banka / Noter iþlemlerinin
hazýrlanmasý ve takibi
Arsa üzerine inþaa etmek istediðiniz
yeni evinize Satýn almak istediðiniz
yeni daire veya binaya Müteahitlere
Proje Finansmanlýðý
Sabit faizli birinci dönem kredinizin
süresinin bitiminde, ikinci dönem
kredisini uygun faiz ile sabitleyin.
Birinci dönem kredisinin bitimine
2 sene öncesinden, ikinci dönem
faizini sabitleþtirebilirsiniz!
Krehlstr.1 – 70563 Stuttgart
Tel.: 0711 / 782 50 93
Fax: 0711 / 782 50 94
Mevcut evinizin tadilatý veya almak
istediðiniz evin tadilat masraflarý
finansmanlýðý !
E–Mail: [email protected]
Website: www.finanzoffice-stuttgart.de
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aðustos 2008
3
IM GESPRÄCH:
R E P O R TA J :
Interview zum Thema
„Abgeltungssteuer“
mit Martin Lenz:
Maliyet vergisi „Abgeltungssteuer“ konusunda Martin
Lenz ile söyleþi:
Überall wird über die „Abgeltungssteuer“ gesprochen. Was ist damit
gemeint? Betrifft mich das auch? An wen kann ich mich wenden? All
das sind Fragen, die beantwortet werden müssen. Wir führten dazu
ein Gespräch mit Herrn Martin Lenz, Filialdirektor der Vereinigten
Volksbank AG in Sindelfingen.
Her yerde Maliyet vergisi, daha doðrusu „Abgeltungssteuer“ konusunda konuþuluyor. Bu tam olarak ne demek? Kimler için söz konusu?
Kime baþvurabiliriz? Bunlar cevaplanmasý gereken sorular. Bu sorulara iliþkin Volksbank AG Sindelfingen’in müdürü bay Martin Lenz ile bir
söyleþi yaptýk.
Emlak Sayfasi: Herr Lenz, was heißt „Abgeltungssteuer“? Wer ist von dieser neuen Steuer
betroffen?
Martin Lenz: Von der Abgeltungssteuer betroffen
sind alle, die ab dem 01.01.2009 mehr als 801 Euro
Zinsen und Erträge aus Geldanlagen bekommen. (Bei
Ehepaaren sind es 1602 Euro). Dazu kommen 5,5
Prozent Solidaritätszuschlag auf die Abgeltungssteuer
und gegebenenfalls die Kirchensteuer – das macht
gesamt rund 28 Prozent. Damit ist die Steuerschuld
gegenüber dem Finanzamt abgegolten, also erledigt.
Daher kommt auch der Name „Abgeltungssteuer“.
Emlak Sayfasi: Wie ist die Regelung bisher?
Martin Lenz: Bis 31.12.2008 werden Kapitalerträge
zum persönlichen Steuersatz versteuert. Dieser
Steuersatz liegt in vielen Fällen über 25 Prozent.
Emlak Sayfasi: Was passiert, wenn der Kunde
nichts unternimmt?
Martin Lenz: Dann kann er sich unter Umständen
schlechter stellen als vorher, das heißt, es gibt
Geldanlagen, die von der neuen Steuer mehr betrof-
fen sind als andere. Das sollte aber in der persönlichen Beratung besprochen werden.
Emlak Sayfasi: Was ist Ihr Rat, damit keine
Nachteile entstehen?
Martin Lenz: Mein Rat ist immer, mit den
Fachleuten zu sprechen und die jeweilige Kundensituation genau zu beleuchten. Nur so können
Nachteile erkannt und entsprechend geregelt werden.
Emlak Sayfasi: Was kostet eine solche Beratung?
Martin Lenz: Bei der Vereinigten Volksbank AG ist
diese Beratung kostenlos. Wir bieten immer eine
Gesamtberatung an, bei den auch andere Wünsche
des Kunden besprochen werden. Dazu gehört die
(Immobilien)finanzierung, der Versicherungs-Check,
die private Altersvorsorge, etc.
Lassen Sie sich von uns beraten!
Herr Lenz wir bedanken uns für das informative
Gespräch.
Emlak Sayfasý: Bay Lenz, maliyet vergisi
„Abgeltungssteuer“ ne demek? Bu yeni vergiler
kimler için sözkonusu?
Martin Lenz: Bu vergi 01.01.2009 tarihinden itibaren yürürlüðe giriyor ve 801 Euro’dan daha fazla faiz
veya yatýrým geliri kazanan herkesi ilgilendiriyor.
(Çiftlerde bu miktar 1602 Euro). Ek olarak %5,5 oranýnda dayanýþma ve bazý durumlarda kilise vergisi de
geliyor ve yaklýþýk %28 oranýnda vergiye tekabül ediyor. Bu þekilde vergi dairesine olan vergi borcu ödenmiþ oluyor. Bu yüzden de adý maliyet vergisi.
Emlak Sayfasý: Þimdiye kadar nasýldý?
Martin Lenz: 31.12.2008 tarihine kadar mal varlýklarý kiþisel olarak vergilendirilecekler. Bu da %25 oranýnda vergiye tekabül ediyor.
Emlak Sayfasi: Müþterileriniz herhangi bir þey
yapmazsa ne olacak?
Martin Lenz: Büyük bir ihtamelle öncesine göre
daha kötü durumda olacaktýr. Bu þu demek, bazý yatýrýmlar diðerlerine göre daha çok vergiye mahsus. Bu
kiþisel bir görüþmede konuþulmalýdýr.
Emlak Sayfasý: Herhangi bir mahzurun oluþmamasý için ne öneriyorsunuz?
Martin Lenz: Önerim uzman kiþilerin danýþmanlýðýný almak ve kiþisel durumu konusunda bilgilenmektir.
Ancak o þekilde zararlar görülebilir ve karþýsýnda
önlem alýnabilir.
Emlak Sayfasý: Bu danýþmanlýk hizmetinin ücreti nedir?
Martin Lenz: Volksbank AG’de bu danýþmanlýk hizmeti ücretsiz. Biz müþterinin diðer isteklerinin de
konuþulduðu toplu bir daniþmanlik hizmeti sunuyoruz. Bunlar arasýnda emlak finansmaný, sigortalar,
özel emeklilik sigortasý gibi konular sayýlabilir.
Danýþmanlýk hizmetimizden yararlanýn.
Sayýn Lenz, bu bilgilendirici konuþma için çok
teþekkür ederiz.
Danýþmanýnýz:
Vereinigte Volksbank AG
Martin Lenz
Privatkunden
Telefon: 07031/864-174
Fax: 07031/864-9174
[email protected]
www.diebank.de
Bannasch & Partner Immobilien – Kompetenz rund um die eigenen vier Wände !
Leonberg
3-Familienhaus
Leonberg-Ramtel
Reiheneckhaus
Leonberg-Eltingen
Doppelhaushälfte
Leonberg-Teilort
Reiheneckhaus
Lage: Ruhige zentrumsnahe
Lage: Ruhig gelegen. Alle
Lage: Sehr ruhig & ganz in
Lage: Ganz ruhig gelegen in
Lage. Einkaufsmöglichkeiten,
Schulen, zu Fuß erreichbar.
Einkaufsmöglichkeiten, Schulen, sind zu Fuß erreichbar.
der Nähe des Leonberger
Zentrums.
einer reinen Wohngegend in
ortsrandnaher Lage.
Ausstattung: 13,5 Zimmer,
Wohnfläche ca. 235 m²,
Grundstück ca. 495 m², Tageslichtbad, sep. WC, Garten
Ausstattung: Wohnfläche
Ausstattung: Wfl. a. 125 m²,
ca. 90 m², Grundstück ca. 252
m², Tageslichtbad, sep. WC,
Garten und Terrasse
Grundstück ca. 113 m², 6 Zimmer, Einzelgarage, Hof mit Tor,
ZUM RENOVIEREN
Ausstattung: 6,5 Zimmer,
Wohnfläche ca. 180 m²,
Grundstück ca. 227 m², Garten
& Terrasse, Einzelgarage
Kaufpreis € 198.000,-
Kaufpreis € 295.000,-
Kaufpreis € 490.000,Mollenbachstraße 37
71229 Leonberg
Telefon (07152) 335 29 23
Kaufpreis € 185.000,Mollenbachstraße 37
71229 Leonberg
Telefon (07152) 33 52 90
Mollenbachstraße 37
71229 Leonberg
Telefon (07152) 33 52 90
Mollenbachstraße 37
71229 Leonberg
Telefon (07152) 335 29 23
Leonberg
3-Zimmer-Wohnung
Leonberg-Eltingen
4-Familienhaus
Ludwigsburg
Doppelhaushälfte
Schwieberdingen
3-Familienhaus
Lage: Direkt am Leonberger
Lage: Ruhig und zentrumsnah
Lage: Reine AnliegerSiedlung
Lage: Ruhiger Ortsteil von
Stadtpark. Alle Einkaufsmöglichkeiten vor der Haustür.
gelegen. Alle Schulen sind
schnell zu Fuß erreicht.
in Ludwigsburg. Ausreichend
Freizeitgestaltungen möglich.
Schwieberdingen. Kindergarten vor Ort.
Ausstattung: Aufzug, Wohn-
Ausstattung: WfL ca. 463
m², Grundstück ca. 711 m²,
Gewerbeeinheit, Solarkollektoren, Garten, Garage & Stpl.
Ausstattung: 6 Zimmer, ca.
fläche ca. 92 m², EBK, Bad,
sep. WC, großer Balkon, HMS,
TG-Box, teilmöbliert
Ausstattung: 3 Einzelwohnungen, Gesamt-Wohnfläche
ca. 190 m², Grundstück ca.
505 m², großer Garten
Kaufpreis € 138.000,-
Kaufpreis € 450.000,-
Mollenbachstraße 37
71229 Leonberg
Telefon (07152) 335 29 16
Mollenbachstraße 37
71229 Leonberg
Telefon (07152) 335 29 16
198 m² Wohnfläche, Grundstück ca. 311 m², EBK, Sauna,
Kaminofen, 2 Stellplätze
Kaufpreis € 405.000,Mollenbachstraße 37
71229 Leonberg
Telefon (07152) 335 29 22
Kaufpreis € 290.000,Mollenbachstraße 37
71229 Leonberg
Telefon (07152) 335 29 22
Bannasch & Partner Immobilien + Baufinanzierungen
TOP Finanzierungskonditionen !
Auch im Neubau sind SIE bei uns gut beraten.
w w w . b a n n a s c h . d e - Rufen Sie an: (07152) 33 52 90
4
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aðustos 2008
WHG – DAÝRE
HAUS – EV
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
Schöne neu renovierte
86m² Wohnung.
Lage:
Beliebte ruhige Lage nähe Hölderlinplatz
S-West.
Objektbeschreibung:
Neu renovierte helle 3-Zi.-Etagenwohnung im 3.OG in einem gut erhaltenen
MFH Bj. 1958.
Ausstattung:
Wohnräume Laminatböden, Tageslichtbad/WC gefliest, Kunststofffenster,
ZH, Süd-Balkon, Keller.
Kaufpreis:
Schöne 4 Zi.-Whg.
mit Balkon in S-Süd!!
Altinoluk/TK
Komfortables Wohnund Ferienhau
Lage:
Ruhig dennoch zentral. 3 min. zum
Marienplatz.
Objektbeschreibung:
Schöne 4 Zi.-Etagenwohnung in einem
MFH. Bj. 1958; Wfl. 90m²
Ausstattung:
Wohn u.- Schlafbereich Teppich*
Flur gefliest* PVC-Fenster* 2 Bäder*
EBK* Balkon.
Lage:
ruhige Hanglage mit Meerblick ca. 3 km
vom Ortszentrum von Altinoluk entfernt
Objektbeschreibung:
freistehend, mit Einliegerwohnung, Baujahr
1992, Wohnfläche 170 m², Grund 550 m²,
Auto-Stellpl.
Ausstattung:
Komplett komfortabel möbliert mit moderner Einbauküche, Marmorböden
Kaufpreis:
149.000,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
170.000 ,- €
Kaufpreis:
129.000,- €
Türkei 0090-266-3964347 oder deutsch 0160-3691372
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Altinoluk/TK Komfortables
Wohn und Ferienhaus
170 m² Wohnfläche mit Einliegerwhg.
550 m² Grundstück mit gepfl. Garten,
sof. beziehbar
Kaufpreis: 129.000,- €
Türkei : 0090-2666-3964347 oder
deutsch 0160-3691372
Winkelbungalow in
traumhafter Lage
Side/Manavgat, 4 Zimmer,
Wohnfl. 120.0m², Grdstk.
500.0m², Baujahr 2008, EUR
140.000,00, Kontakt: 0049-1773700988
Karlsruhe
4 - Zimmer
Wohnung im
Zentrum!
Objektbeschreibung:
Sehr schöne Helle Wohnung
am Kongresszenrtum.
Ausstattung:
Durchgehend Neuwertig
Laminat. Im Bad, WC und
.FKHÀLHVHQ
Kontakt:
Besichtigungstermin unter
Tel: 017620333415.
Keine Maklerprovision!!
IS24 Objekt-ID: 45765236
IS24 Objekt-ID: 45877047
Krehlstraße 1 – 70563 Stuttgart
Internet: www.finanzoffice-stuttgart.de
B&B Systembau GmbH
Neckarstr. 218 – 70190 Stuttgart
Neue Eigentumswohnungen
in Fellbach
Ausbauen, einziehen,
wohlfühlen!!
Lage:
entrale Lage von Herrenberg-Affstätt,
S-Bahn Anschluss.
Objektbeschreibung:
Schöne 3 Zi DG-Maisonette Whg.
Bj.2007, Wfl. 83 m², Erstbezug.
Ausstattung:
PVC-Fenster, ZH, Balkon,Innenausbau
noch möglich, Inkl. TG-Stellplatz.
Kaufpreis:
Kaufpreis:
190.000,- €
Tel: 0711-22 93 213 – Fax: 0711-22 93 343 – [email protected]
Verkauf : Restaurant +
Wohnhaus am Niederrhein
Gaststätte/Restaurant 740 qm
und eine Doppelhaushälfte mit
ehmaliger Werkstatt 240 qm
Kaufpreis:
Waiblingen, 4-Zi-Whg, 100m²,
2 gr.Balkone und Einzelgarage,
2002 komplett renoviert, ab
sofort verfügbar, EUR 159.000.-Tel: 0711-5180862
IS24 Objekt-ID: 46924585
Privat! Mehrg. Haus Ausbaumöglich, Gewerbe Fl.
EFH mit ELW Keller und
Garage !! 556qm Grund !!
Billigheim-Allfeld, Nähe NSU,
HN und MOS, 9 Zimmer, 3
Bäder, Wohnfl 230 m², Nutzfl
370 m², Grdst. 680 m², teilverm,
EUR 209.000,--, 0170 4726046
Wiernsheim, 8 Zimmer,
Wohnfl. 140m² zusätzlich 160qm
ausbaubar,Sauna, gr.Garage
m.Werkstatt,Grube etc.EUR
279.000,00, Tel: 0163-4741338
Bad Herrenalb Rotensol, 4 Zi,
NFL ca.136m², Keller, ÖZH,
Bj.73, ab sofort frei, 149.000,-€
(Prov. 3,0% zzgl.19%MwSt),
Tel. 0 1 6 3 - 4 7 7 9 8 2 7
IS24 Objekt-ID: 45132049
IS24 Objekt-ID: 46497784
IS24 Objekt-ID: 46378438
PRIVATANZEIGEN – ÖZEL ÝL ANL AR
155.000 ,- €
Finanzoffice, Tel.: 07 11/7 82 50 93, [email protected]
Helle 3 1/2 Zimmer-Wohnung sucht Nachmieter
Korb
Schöne 4-Zi-Whg in Waiblingen (Ameisenbühl)
300.000,- €
[email protected]
Renditeobjekt: Mehrfamilienhaus mit Lagerhalle
Vaihingen/Enz, Panorama Blick
Zentrum, verkehrsgü., zentral: 31/2 ZKBB,
DG, 75 qm, 2. OG, Wohnküche, TGL-Bad,
Laminat, Doppelgar., gepfl., EBK, G-WC,
Kabel-TV, Keller, frei ab Sept. 08, KM 590,, KT 2 MM. Tel: 07144- 29097
Vaihingen-30siger Zone, sehr ruhig, Randlage,
ruhig, verkehrsgü., zentral: 3 ZKBB, 90 qm,
Badew.+Du., ZH, Öl, Teppich, Stellpl., SüdWest, Bj. 70, gepfl., EBK, Kabel-TV, Keller,
Speicher, Zzgl. 1,5 MM. + MwSt. Prov., frei ab
sofort, KM 630,-, NK 120,-, KT 2 MM. Tel:
07042- 3767491
Vaihingen: Büro Top
Geschäftslage
Vaihingen 3 Zi-ETW Stadtnähe
Büro 70 qm, in Vaihingen/ Enz, 8 J.
K. Miete: 530,- + Nk.: 100,- 2 MM. Kt.
1 Stpl., Keller, zzgl. 2 MM + MwSt.
Prov. Tel: 07042- 3767491
4 Zimmer EG - Whg. ca.
100 m², mit Gartenanteil
Ihre letzte Chance!
Nur noch eine Wohnung.
Ruhige 5-Zimmer-Wohnung
in Bad Cannstatt
S-Möhringen
3 Zi.-Whg – HINGUCKER
Privatverkauf!
Sonnige und ruhige Wohnlage,
Südterrasse. Freier Blick auf die
Weinberge, Innenstadtlage.
4-Zi.-Whg. in Feuerbach, Erstbezug
nach Renovierung, 1. OG, ca. 101 m²,
große Wohnküche, TL-Bad
ca. 122 m² Wfl., kl. Balkon,
Tageslichtbad, in einem ruhigen
5-Familien-Haus.
3 Zi-Wohnung, 72 m², EBK, 2.OG, Bad,
sep.WC, Balkon, Garten, Garage, Baujahr 1960.
Grüne Umgebung, gemeinsame Gartennutzung.
Öl- ZENTRALHEIZUNG (reichlich vorgesorgt).
Holz- Doppelglasfenster. Waschküche/ Trockenraum, Fahrradraum. Dach bereits wärmegedämmt. Prov. 3,57% Courtage vom Käufer zu
bezahlen Tel: 0711- 6207658 und 6401252
77 m², Küche, Bad, sep.WC, Terrasse, begrünter Innenhof, Fassade mit Fachwerk und das
Dach sind frisch gerichtet, Wohnung im Erdgeschoß ist sonnig hell, mit 3 gleich großen
Wohn-Räumen. Gemeinsam genutzte SONNENTERRASSE auf 1.Stock Anbau. Provision
4,76% Courtage vom Käufer oder Mieter zu
zahlen Tel: 0711- 6207658 und 6401252
2 Zi.-DG-Whg., mit toller Aussicht
über Stuttgart zu Verk., zur Königstr.
zu Fuß 15 Min.; 63m², Keller, Abstellraum, Bad, Fenster u. Boden (Cutto)
neu, VHB 130.000,- Tel: 0163/
2578110 und 07141/5052004
Stuttgart City
71665 Vaihingen/Enz
Wer gibt uns eine Chance?
1 Zimmerwohnung, möbliert, sep.
Eingang, WC/Dusche, Singleküche,
Nähe Haltestelle, zentrale Lage, ab
sofort/später, + 30,- NK + 3 MM KT,
KM 270,00 EUR FP, Tel: 017648143838
Vaihingen-Zentrums Nähe, Randlage, ruhig, verkehrsgü., zentral: 3 ZKBB, 82
qm, 1 OG, Badew.+Du., ZH, Öl, TG,
gepfl., EBK, G-WC, Hausmeisterservice,
Kabel-TV, Keller, Zzgl. 1,5 MM.+MwSt.
Prov., frei ab sofort, KM 600,-, NK 130,KT 2 MM, Tel: 07042- 3767491
Kaufpreis: 232.900,- €
FIWO Immobilien - [email protected] www.fiwo.de - 07151-95 99 00
Privatverkauf, 3-Zimmer-Wohnung
in 69126 Heidelberg, preisgünstig
aus Altersgründen abzugeben.
90.0m², 1.OG; öffentl. Verkehrsmittel, Schulen und Läden in der Nähe.
EUR 69.000,00 Tel:02232/27379
Schöne 3,5-Zimmer Wohnung in
bester Lage von Ebersbach
Wohnfl. 92.5m², BJ 1973, Renoviert
2002, Balkon, TG-Stellpl.
VB: EUR 135.000,00,
Tel: 07163-165550
IS24 Objekt-ID: 46504350
IS24 Objekt-ID: 45711263
Kaufpreis: 180.000,- €
BBT Aktiengesellschaft,
Tel. 0711/7507750, www.bbt.de
4 Zi. S-Zuffenhausen
Zentrale Lage in der Stammheimer Str.
in einem 4 Familienhaus mit
Gemeinschaftsgarten.
Kaufpreis: 125.000,- €
i-mobilien.de, Enzstr. 49, 70376 Stgt.
0711-9005470 Gaby Beil
Kaufpreis: 198.000,- €
MILLER IMMOBILIEN Hr. Osteroth
0711-7 69 60 60 www.miller-immo.de
Haus mit Ladengeschoß
und Lagerraum im EG.
Imbissladen mit Küche, Garage und
Carport. 1.OG: 3 ZW DG: 3,5 Zi.Mais.-Whg.
Kaufpreis: 369.000,- €
i-mobilien.de, Enzstr. 49, 70376 Stgt.
0711-9005470 A.Herrmann
Objektbetreuer
Knud Kessler
Tel. 0 70 31/8 64-3 74
Eigentumswohnungen
Grafenau-Döffingen (6108)
Großer Garten 3,5 Zimmer, EG, 3-Fam.haus,
Bj. 1972, ca. 68,5 m² Wfl., KfZ-Stellplatz,
Süd-Terrasse
€ 119.000,–
Freibad, Wfl. ca. 63 m² , Bj. 62, z.Teil
renoviert, frei
€ 89.000,--
Region Böblingen/Sindelfingen
Objektbetreuerin
Yvonne Reinhard
Eigentumswohnungen
Tel. 0 70 31/8 64-179
Häuser
Sindelfingen (6174)
2,5-ZI-ETW im 3.OG, ca. 72 m² Wfl. zentrale
Innenstadtlage, teilw. renovierungsbedürftiger Zustand, Hausmeisterservice, Aufzug,
Keller, eine Grage im Außenbereich kann
für 10.000 € dazu erworben werden.
€ 79.000,–
Sindelfingen (6126)
Komplett renovierte 3-Zi-ETW am Goldberg, ca. 84 m² Wfl, neue Fenster, neues
Badezimmer, Markeneinbauküche kann
übernommen werden, Stellplatz,…
€ 125.000,–
Böblingen – Rauher Kapf (6176)
Ideal für Einsteiger – 2-Zi.-Wohnung in
schöner Lage am Waldrand. Wfl. ca. 54 m²
im 2. OG, Balkon, Hausmeister, PKWStellplatz. Die Außenfassade und Fenster
wurden in 2006 erneuert.
Sofort frei
€ 68.000,–
Schönaich (6191)
3 Zi.-Erdgeschoß-Whg. mit Garten,
Wfl.82 m², Bj.98, zentrale und ruhige
Lage, EBK, Tageslichtbad, PKW-Stellpl.
€ 159.000,–
Böblingen (6117)
3 ½ Zi-ETW in schöner Stadtrandlage, Wfl.
81 m², Balkon, hochwertig modernisiert, 4.
OG mit Aufzug, Hausmeistervollservice,
kurzfristig beziehbar
€ 98.000,–
Böblingen (6107)
Außergewöhnliche 4-Zimmer-Studio-Wohnung, Stadtmitte, Wfl. ca. 88 m², Garagenbox, kurzfristig frei
€ 143.000,–
Objektbetreuer
Eberhard Hess
Sindelfingen (6214)
Gepflegtes 1-2 Fam-Haus mit Reihenhauscharakter. Sep. ELW im DG mit ca.
55 m² Wfl. Grdst. ca. 255 m², Fliesenböden, teilweise renovierungsbedürfti-
Tel. 0 70 31/8 64-4 33
Eigentumswohnungen
Tel. 0 70 31/8 64-745
Häuser
Gärtringen (6087)
Raumwunder – Doppelhäushälfte mit
Einzelgarage und Stellplatz, Garten mit
Freisitz, Baujahr um 1978, Grundstück
gesamt ca. 266 m². Wfl. ca. 135 m², gepflegt, guter Allgemeinzustand, kurzfris€ 248.000,-tig frei
Grafenau-Döffingen (6045)
Großzügiges Wohnen mit Aussicht:
4 bis 5 Zi. ETW, 1.OG, gepflegt, 7 FH, Bj.
1976, Wohnfl. ca. 127 m², Balkon,
Einzelgarage, Einbauküche, Abstellraum,
frei
€ 169.000,–
Region Schönbuch
Objektbetreuer
Hans A. Rauner
Sindelfingen –Goldberg (6252)
Reihenmittelhaus mit ca. 130 m² Wfl.,
Bj. 1964. Das Grundstück mit ca. 255 m²
kann entweder direkt über die Stadt
gekauft oder über eine monatliches
Entgelt „angemietet“ werden. Mit
Garage im Außenbereich € 160.000,--
Grafenau-Dätzingen (5974)
Sonniges Wohnen 3,5 Zi-Whg. im 1.OG,
Südbalkon, Außen- und TG-Stellplatz, ca. 72
m² Wfl., BJ 1996, kurzfristig beziehbar
€ 129.000,–
Böblingen (6112)
Wohnen wie im eigenen Haus:
3 ½-Zimmer–Wohnung mit großem Gartenanteil, Wfl. ca. 87 m², hochwertig
modernisiert, Garagen-Box, kleine Wohneinheit, ruhige Stadtrandlage mit Anbindung zum Schulzentrum € 178.000,–
Holzgerlingen (6084)
-Singleparadies1 Zi.-App. mit Südbalkon und off. Stellpl.
neu renoviert, Küchenzeile, Wfl. ca. 24 m² ,
Keller, vermietet - auch für Kapitalanleger
geeignet
€ 39.500,–
Holzgerlingen (6204)
Klein aber mein – helle 3 Zi.-ETW in ruhiger und sonniger Lage unweit vom
Objektbetreuer
Paul Raisch
Tel. 0 70 31/6 36-2 40
Häuser
Schönaich (6246)
DHH in ruhiger Wohnlage, Bj. 54,
erweitert 1966, einfache Ausstattung,
Wfl. ca. 158 m², Grdst. ca. 374 m², 7
Zimmer + großzügige Nebenräume, 2
Garagen, sofort beziehbar
€ 199.000,–
Steinenbronn (6236)
2-Fam.-Haus, zentrumsnahe Lage, 2 x
4Zi.-Whg., Ges.-Wfl. 172 m², Grdst. 388
m², Bj. 1912 Umbau 1956,
Kunstoffenster,
Öl-Kachelofenhzg.
Garage, frei 12/08
€ 210.000,–
Eigentumswohnungen
Schönaich (6142)
3 Zi.-Whg. Wfl. 57 m², gute Wohnlage,
3 ½ Zi.-Whg., Marbach, 110 m²,
3-Zi.-Whg., Cannstatt, 87 m²,
Tel. 0711/ 9932993
Paar sucht Wohnung in
S-Süd, ab 65m²
Nettes Paar (Realschullehrerin und Student,
verlobt) sucht Whg. zum 1.10.08. Max 25
minuten mit Öffentlichen zur Uni Hohenheim, bzw. Plieningen, ab 2,5 ZW und Nfl.
ab 65 qm, KM bis ca. 550,-. gerne mit
Blk./Terr. Tel: 0179- 1484950
Warum noch verreisen…?
Weil der Stadt (6134)
Großzügige 3-Zi.-EG-Wohnung, Gebiet
„Blammerberg“, sonniger Garten mit
unverbaubarem Blick auf WdS, ca. 106
m² Wfl., 2 Keller, TG-Box, frei nach
Vereinb.
€ 175.000,-Objektbetreuer
Frederic Menz
Region Calw/WdSt.
Hildrizhausen (5822)
Hell – ruhig - attraktiv
4 ½ Zimmer Eckwhg. in ruhiger sonniger Ortsrandlage mit großzügigem
Wohn- u. Essbereich, großer Süd-/Westbalkon, kl. Einheit, Wfl. ca. 107 m² , s. g.
Zustand, off. EBK usw. , TG-Stellpl., +
off. Pkw-Stellpl., kurzfr. frei
€ 174.900,–
Privatverkauf
I.OG, Öl-Kachelofen, Tageslichtbad,
kurzfristig beziehbar
€ 69.000,–
Altdorf (6180)
Großzügige und helle 2- Zi.-Whg. in 4Fam.-Haus, super EBK, Wfl. ca. 57 m²,
Bj. 1992, Westbalkon, großer Kellerraum, 2 off. Pkw - Stellpl. kurzfristig frei
€ 109.000,–
Eigentumswohnungen
ger Zustand (Sanitär- und Küchenbereich). Die Gesamtwohnfläche beläuft sich auf ca. 195 m². Mit Garage im
Außenbereich sowie 2 Pkw-Stellplätze!
Ihr Anruf lohnt sich….
€ 305.000,--
Dringend! Wir, berufstätige Mama und
Tochter (beide NR) suchen zum 1.9. schöne 3-Zi-Whg im Raum Möhringen/Vaihingen. Mögl. mit Balk/Terr od. Garten und
Badewanne. WM bis ca. 550,- Falls Sie ein
Angebot für uns haben dann schnell ran
ans Tel.! Vielen Dank! Tel: 0177- 5468811
Vaihingen-zentral: 3 ZKBB, 86m2, 1 OG, TGLBad, ZH, Öl, Teppich, Einzelgarage, Süd, Bj.
1970, ren.bed., EBK, G-WC, Hausmeisterservice, Isoliervergl., Kabel-TV, Keller, Die Whg.
bringt einen Jahresmietertrag v. 6.000,- EUR,
zum Verkaufspreis wird eine Makl.prov. v. 3%
zzgl. MwSt. fällig., vermietet, Finanz. mgl.,
Maklergebühr 3%, VHB 139.000,-. Tel:
07042- 3767491
Tel. 07051/16 85-32
Objektbetreuerin
Carolinda Di Laudo
Häuser
Tel. 0 70 33/302-2 41
Häuser
Ideal für die junge Familie!
Magstadt (5682)
Neubau-Reihenhäuser in zentraler
Wohnlage, mit 4 ½ Zimmer auf ca. 105
m² Wfl., mit DG-Ausbau auf ca. 140 m²
Wfl. erweiterbar, Grundstücksgrößen
zwischen ca. 121 und 263 m², auf
Wunsch mit 2 TG-Stellplätzen, keine
Käuferprovision.
€ 236.900,–
Hier stimmt Preis-Leistung
Weil der Stadt – Hausen (596)
Geräumiges frei stehendes 1-2 Familienwohnhaus, auf einem 734 m² großem Grundstück., mit ca. 207 m²
Wohnfläche und mindestens 90 m² Nfl.,
in ruhiger Wohnlage, kurzfristig beziehbar.
€ 259.000,–
Eigentumswohnungen
Bad Liebenzell-Unterhaugstett (5629)
Großzügige Doppelhaushälfte Bj. 1996
mit Wintergarten, ca. 170 m² Wfl. 3
Bäder in 3 abgeschlossenen Wohnungen. Ideal als Mehrgenerationenhaus oder für Freiberufler. Mit 2 Garagen und 3 Stellplätzen.
Bezugsfrei
€ 230.000,–
Bad Liebenzell-Möttlingen (4964)
Großes Bauernhaus mit Ausbaureserve,
Scheunenanbau, Schuppen und Garagen. Grdst. 1.431 m²
€ 240.000,–
Calw (6017)
3 Familienwohnhaus (Bj. 1972) mit 2
Einliegerwohnungen, Wfl. ca. 330 m², 4
Wohnungen bezugsfrei, 1 Garage und 1
KFZ-Stellpatz
€ 249.000,–
Bad Liebenzell-Monakam (6101)
Großes 2-Familienhaus mit ELW (Bj.
1962), 4 Garagen und ca. 1.700 m²
Grundstück. Renovierungsarbeiten sind
notwendig
€ 279.000,–
Hier werden Sie sich wohl fühlen…
Simmozheim (5809)
Helle und gut geschnittene 3-Zi.-Whg.
im 1.OG eines gepflegten 5-Fam.Hauses, ca. 91 m² Wfl., großer SW-EckBalkon, Einzelgarage, Bj. 83, gute und
zentrale Wohnlage, frei nach
€ 149.000,–
Vereinbarung
Unser Gesamtangebot mit mehr Detailinfos und vielen Bildern finden Sie unter: www.diebank.de/immobilien
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aðustos 2008
5
I M G E S P R ÄC H :
R E P O R TA J :
Interview zum Thema
„Wohlstand heute und
morgen“ mit Marco Stege:
„Bugünü yaþarken yarýnlarýnýzý Garanti altýna almak
mümkün“ konusunda
Marco Stege ile söyleþi:
Wer sein schwer verdientes Geld sicher und renditestark anlegen
möchte, tut gut daran, sich über die verschiedenen Möglichkeiten zu
informieren, um zu verstehen, in welche Kanäle sein Geld fließt. Wir
sprachen mit Herrn Marco Stege, Dipl. Bank-Betriebswirt und zugleich Vertriebsleiter der ascent AG über das Thema Geld und erfuhren dabei Interessantes über Schuldenabbau, Anlagemöglichkeiten,
Vermögensaufbau und Absicherung fürs Alter.
Zor yollarla kazandýklarý paralarýný doðru bir þekilde yatýrýmla deðerlendirmek isteyenler, olanaklar konusunda bilgilenmeye ve en iyi yolu
seçmeye çalýþýrlar. Ascent AG’nin satýþ müdürü, ekonomi mezunu,
Marco Stege ile yaptýðýmýz görüþmede borçlar ile nasýl baþedilebileceði, yatýrým olanaklarý, yaþlýlýk için alýnacak önlemler üzerine deðerli
bilgiler edindik.
ES: Herr Stege, Sie verstehen sich selbst als Berater
und nicht als Verkäufer. Worüber kann ich mich denn
bei Ihnen beraten lassen?
M.Stege: Tatsächlich bin ich kein Verkäufer sondern berate meine Kunden in allen Bereichen, die mit Geld und vor
allem mit Geldvermehrung zu tun haben. Dazu gehört eine
solide Baufinanzierung für Immobilienerwerber oder auch
alles für die Altersvorsorge oder Risikoabsicherung wie
Unfall, Tod, Krankheit oder Berufsunfähigkeit.
Schwerpunktmäßig berate ich meine Kunden in Bezug auf
Vermögensaufbau aber auch Schuldenabbau. Das sollte
nämlich zuerst kommen.
ES: Das klingt interessant und wichtig. Aber diese
kostenlose Beratung bekomme ich auch von meiner
Bank oder meinem Versicherungsvertreter. Was
unterscheidet die ascent AG denn z. Bsp. zu den
Banken?
M.Stege: Diese Frage ist natürlich berechtigt und ich
möchte sie wie folgt beantworten: Wir haben keine eigenen
Produkte, die wir an unsere Kunden verkaufen sondern
sind Vermittler und somit unabhängig. Wir analysieren und
bewerten alle Produkte individuell und leiten dann das
jeweils beste Angebot für den Kunden weiter.
ES: Welche Produkte meinen Sie genau, Herr Stege?
M.Stege: Wenn man den Weg des Geldes einmal in der
Grafik 1.0 beobachtet, sieht man sehr schnell, dass am
Ende immer in die Wirtschaft investiert wird, um somit
bestmögliche Erträge zu erwirtschaften.
Mit sogenannten Investmentfonds beteiligen Sie sich
unmittelbar direkt an der Wirtschaft und können somit
sicher gehen, das Beste aus Ihrem Geld zu holen. Die ascent
AG hat sich dabei auf diese Fonds-Anlagen spezialisiert und
arbeitet mit den besten Fonds weltweit, über 12.000 davon
gibt es alleine in Deutschland.
ES: Das hört sich verlockend an, aber mal ehrlich Herr
Stege, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, gehen
doch auch meine Werte der Fonds in den Keller und
ich mache dabei Verluste, fast schon wie an der
Börse, oder nicht? Da zahle ich doch lieber in eine
sicherere Geldanlage ein?
M.Stege: Das stimmt so nicht ganz. Natürlich gibt es
Schwankungen in der Wirtschaft aber das ist nur kurzfristig
gedacht. Wenn Sie einmal die Entwicklung der Fonds in den
letzten Jahrzehnten vergleichen, sehen Sie, dass es bei großen
Krisen wie zum Beispiel der Ölkrise, dem Zweiten Weltkrieg
oder dem elften September zwar immer kurzzeitig nach unten
ging, aber wenn man die Gesamtentwicklung betrachtet, sind
Fonds immer die beste Anlagemöglichkeit. Wie das genau
funktioniert und was zu beachten ist, erfahren Sie in unseren
regelmäßigen Fachvorträgen.
ES: Fonds sind also für mittel- bis langfristig angelegte Ziele?
M.Stege: Absolut. Natürlich gibt es dabei sehr viele verschiedene Möglichkeiten. Zum Beispiel eine mit stetigem,
solidem Wachstum nahezu ohne Kursschwankungen, oder
aber wiederum andere mit spekulativem Charakter, die größeren Schwankungen unterliegen, dafür aber mehr Geld
erwirtschaften. Mit diesen Möglichkeiten finden wir für
jeden die passende Anlageform.
ES: Alles schön und gut. Hört sich toll an.
Vermögensaufbau, Geld erwirtschaften, Rendite
sichern. Was aber ist mit Menschen, die kein
Vermögen besitzen, um es zu vermehren sondern
ganz einfach nur Schulden haben?
M.Stege: Das ist kein Problem. So wie in allen Bereichen
des Lebens gibt es auch in unserer Branche Experten im
Umgang mit dem Geld. Diese Experten analysieren
zunächst ganz individuell und unverbindlich die jeweilige
Situation der Menschen und erstellen danach einen
„Spielplan“ fürs Geld – wie es sich erholt und vermehrt.
Ähnlich wie ein Fußballtrainer, der seine Spieler studiert
6
und danach das Beste aus ihnen herausholt. Was Fatih
Terim mit seiner B-Mannschaft im Spiel gegen die
Deutschen im EM Halbfinale auf die Beine stellte war
schon sehr beeindruckend.
ES: Bay Stege bir satýcý deðil bir danýþman olduðunuzu ifade ediyorsunuz. Size hangi konularda danýþabilirim?
M.Stege: Gerçekten de ben bir satýcý deðilim, müþterilerimi para ile özellikle paranýn arttýrýlmasý ile ilgili konularda
bilgilendiriyorum. Bunlara emlak almak isteyenler için
emlak kredisi veya yaþlýlýk sigortasý, kaza, ölüm, hastalýk, ya
da iþ yapamama durumlarýna karþý risk sigortalarý da dahil.
Aðýrlýklý olarak müþterilerime yatýrým konusunda ve ayný
zamanda borçlarýn ödenmesi konusunda da danýþmanlýk hizmeti veriyorum.
Çünkü öncelikle borçlar
yokedilmeli.
ES: Weshalb halten Sie es für notwendig, türkische
Mitbürger mit Emlak Sayfasi in deren Muttersprache
anzusprechen?
M.Stege: Gerade durch die sprachlichen Probleme kam es
in der Vergangenheit immer
wieder
zu
Missverständnissen, zum
Beispiel beim Hauskauf
oder sonstigen Krediten
oder Versicherungen, die
ES: Bu oldukça enterdie Rente sichern sollten.
esan ve önemli görünüyDiese Missverständnisse
wurden oft von manchen
or. Ama bu hizmeti bankBeratern zum ihrem eigeamdan veya sigorta temnen Vorteil ausgenützt.
silcimden de alabiliyoWir möchten, dass die
rum. Ascent AG’yi bankMenschen erst verstehen,
alardan ayýran nedir?
was mit ihrem Geld passiert
M.Stege: Bu çok yerinde
und die Verantwortung
bir sorudur ve tek bir cevadafür nicht einer dritten
bý var. Müþterilerimize satPerson überlassen, sondern
mamýz gereken bir ürünüwieder selbst in die Hand
müz yok. Biz sadece aracý
nehmen. Deshalb informieolduðumuz için tamamýyla
ren wir die Menschen über
baðýmsýzýz ve herhangi bir
alle Bereiche des Geldes in
þirkete baðlý deðiliz. Bu sayunseren bundesweit stattede bütün yatýrým ürünlerifindenden Fachvorträgen.
ni birbirleriyle analiz ederiz
Die nächsten Termine in
ve müþterimiz için en iyisini
Ihrer Nähe finden Sie in
önerebiliriz.
der
nebenstehenden
Anzeige.
ES:
Hangi ürünleri
Grafik. 1.0: Der Weg des Geldes/ para akýþ þemasý
Übernehmen Sie wieder
kastediyorsunuz, Bay
die Verantwortung für
Stege?
Ihr Geld!
M.Stege: Paranýn gideceði yolun grafiðine 1:0 ölçeðinde
bakýldýðýnda, hýzlýca farkedilir ki ekonomik yatýrýmlar yapýES: Herr Stege, ich bedanke mich für dieses ange- lacak ve bu þekilde kazanç saðlanacaktýr. Yatýrým fonlarý
nehme Gespräch und freue mich jetzt schon auf ekonominin en önemli parçasýdýr ve bu þekilde paranýzýn
einen Ihrer Vorträge.
en iyi þekilde deðerlendirileceðini garantiler. Ascent AG bu
M.Stege: Das Vergnügen war ganz auf meiner Seite, und fonlar ile ilgili uzmanlaþmýþtýr ve dünya genelindeki en iyi
ich hoffe, einen kleinen Einblick in die Welt der Finanzen fonlarla çalýþmaktadýr, bunlarýn 12.000’den fazlasý
und Anlagen vermittelt haben zu können.
Almanya’da bulunmaktadýr.
Wer möchte, kann sich gerne unverbindlich näher über
unser immer größer werdenden Unternehmen informieren
ES: Kulaða rahatlatýcý geliyor ama gerçekci olursak,
und schauen, welche Möglichkeiten es bietet.
ekonomi kötüye gittiði durumlarda fonlar da deðer
10.000 Euroluk yatýrýmýn aylýk performans grafiði
kaybedecek ve borsada olduðu gibi paranýn deðeri de
düþecektir. Deðil mi? Bu durumda daha güvenli bir
yatýrým olanaðýna yatýrým yapmayý tercih ederim.
M.Stege: Bu tam olarak doðru deðil.. Elbette ekonomide
deðiþimler oluyor. Ama bu sadece kýsa vadeli düþünüldüðünde böyle. Geçmiþe baktýðýmýzda Petrol krizi, 2. dünya
savaþý gibi zamanlarda ekonomi ciddi bir þekilde düþmüþ
ama uzun vadede bakýldýðýnda yatýrým fonlarý hep deðer
kazanmýþtýr. Bu sürecin tam olarak nasýl iþlediði konusunda, bu konu hakkýnda düzenlediðimiz seminerlerimizde bilgilenebilirsiniz.
ES: Yatýrým fonlarý bu durumda daha çok uzun vadeli yatýrýmlar için mi?
M.Stege: Kesinlikle. Elbette bunun yanýnda çeþitli olanaklar daha var. Örneðin düzenli büyüyen bir ekonomide,
herhangi bir kur hareketi olmayan, veya tam tersi spekülatif bir ortamda daha çok para kazanýlabilir. Bu þekilde herkes için en uygun yatýrým þeklini bulabiliyoruz.
ES: Herþey çok güzel ve kulaða hoþ geliyor. Yatýrým
yapma, parayý karlandýrma, karý garantileme. Peki
parasý olmayan veya borcu olan kiþiler için neler var?
M.Stege: Sorun deðil. Hayatýn her alanýnda uzmanlar olduðu gibi bizim alanýmýzda da para konusunda uzmanlar var.
Bu uzman analizi tamamýyla kiþiye ve duruma özel olup,
sonucunda paranýn bir hareket alaný oluþturulur. Böylece
para nasýl arttýrýlabilir görünür olur. Bu oyuncularý çalýþtýran ve onlardan en iyi sonucu alan bir futbol antrenörü
gibi. Fatih Terim’in B-Takim oyuncularýyla Almanya’ya karþý
çýkartýðý oyun oldukça etkileyiciydi.
ES: Neden Emlak sayfasý aracýlýðý ile Türk’lere ana
dilinde seslenmek istediniz?
M.Stege: Tam da dil problemi yüzünden örneðin ev alýmlarýnda, kredilerde veya emekliliði garanti altýna almasý gereken sigortalarda geçmiþte yanlýþ anlaþmalar oldu. Bu yanlýþ
anlaþmalardan danýþmanlar çýkarlar saðladýlar.
Biz istiyoruz ki, insanlar öncelikle paralarý ile ilgili olacaklarý anlasýn ve bunun sorumluluðunu baþkasýna býrakmasýnlar aksine kendi ellerinde tutsunlar. Bu yüzden Almanya
genelinde bu konularda insanlarý bilgilendirmek için özel
seminerler veriyoruz. Gelecek seminer tarihimizi yandaki
ilanda görebilirsiniz.
Paranýzýn sorumluluðunu kendi elinize alýn!
ES: Bay Stege, bu güzel sohbet için size çok teþekkür ediyorum ve seminerinizi sabýrsýzlýkla bekliyorum.
M.Stege: Finans ve yatýrým konusunda bilgi verebilmemi
saðladýðýnýz için ben çok teþekkür ederim.
Ek Olarak: Ýnsanlarý sevip yeni bir iþ yapmak isteyenler
kendilerini bize tanýtabilirler. Tamamen bu iþte devam
etmeye ya da ek iþ olarak para kazanmaya kendileri karar
verebilirler. Ilgili her kiþiyi konu ile ilgili bilgilendirebiliriz.
Danýþmanýnýz:
ascent AG
Marco Stege,
Neckarstr. 34, 73728 Esslingen.
Tel: 07 11 / 41 49 17 33, Fax: 07 11 / 41 49 17 39
Email: [email protected]
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aðustos 2008
Wem gehört unser Wasser?
Kullandýðýmýz su kimin?
Die Wasserversorgung ist unverzichtbarer Teil der Daseinsvorsorge
In einer Forumsdiskussion ging es kürzlich um unser wichtigstes Gut
– Das Wasser!!!
Suyun temini varolmanýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. Kýsa bir süre
önce, sahip olduðumuz en deðerli servetlerden biri olan “Su”, konusunda bir panel düzenlendi.
Manfred Kanzleiter: Eine der größten Leistungen
der Kommunalpolitik in Baden Württemberg ist die
Schaffung einer Wasserversorgung mit höchster
Qualität. Die Landeshauptstadt Stuttgart hat hierzu
durch Beteiligung sowohl an der Landes-als auch an
der Bodenwasserversorgung einen entscheidenden
Beitrag geleistet. Die Versorgung mit Trinkwasser
hängt heute ausschließlich an diesen Unternehmen.
Rund 3 Millonen Einwohner in ca. 250 Gemeinden
erhalten durch die Landeswasserversorgung ihr tägliches Trinkwasser, von der Bodenseewasserversorgung
ca. 4 Millionen Einwohner. Landes- und Bodenseewasserversorgung sind kommunale Zweckverbände,
die das benötigte Trinkwasser fördern, aufbereiten, in
eigenen großen Leitungsnetzen in die Verbrauchsgebiete transportieren und dort an die örtlichen
Versorgungsunternehmen übergeben. In Stuttgart
waren dies früher die zu 100% städtischen
Technischen Werke (TWS). Die TWS war gleichzeitig
- quasi im Auftrag der Stadt Stuttgart- Eigentümerin
an den Wasserzweckverbänden.
Und hier beginnt das Problem: Mit Fusion der
TWS zu den Neckarwerken (NWS) und deren
Verkauf an die EnBW hat Stuttgart 2002 vollständig
auf eine eigene Wasserversorgung verzichtet. Das
Einzige was der Stadt blieb, sind vertraglich vereinbarte- also nicht durch Eigentum legitimierte Stimmrechte in den Gremien der Wasserzweckverbände. Sie Fallen weg, falls es in der
Wasserwirtschaft zu einer Liberalisierung kommt
oder die Zweckverbände aufgelöst werden sollten.
Nach Auffassung der SPD in Stuttgart ist die
Wasserversorgung Teil der Daseinsvorsorge für
Bevölkerung und Wirtschaft. Wir wollen dass alle
Bürger unabhängig von Ihrer materiellen
Leistungsfähigkeit zu angemessenen Preisen davon
gebrauch machen können.
Seit einigen Jahren wird, unterstützt von zahlreichen
Initiativen Unternehmen, Verbänden und Parteien
angestrebt, einen möglichst großen Umfang öffentlicher Dienstleistungen dem Mark zu überlassen. Es
gilt das Motto: " Privat vor Staat". Die Auswirkungen
dieses neoliberalen Dogmas sind allerdings bereits zu
besichtigen, etwa der Niedergang des britischen
Eisenbahn- und Busverkehrs nach der Privatisierung
oder die Kostenexplosion auf dem französischen
Wassermarkt nach dessen erzwungener Öffnung. Die
Politik muss darauf reagieren und die richtigen
Weichen stellen. Die SPD in Stuttgart, als auch im
Landtag befassen sich derzeit intensiv mit den komplizierten Fragen, die es zu lösen gilt. Unser Ziel ist
es zu verhindern, dass die Wasserwirtschaft in die
Abhängigkeit von Internationalen Konzernen und
Finanzanlegern fällt.
Der Ausstieg der Stadt aus der Energie- und
Wasserversorgung war aus heutiger Sicht eine fragwürdige politische Entscheidung, die für die Zukunft
große Risiken enthält.
Es gilt deshalb darauf hin zu arbeiten, die
Wasserversorgung wieder unter öffentlicher Regie in
Verantwortung der Stadt zu betreiben. Dazu gehört
es, eine kommunale Mehrheit an den EnBW zu
sichern, bzw. über den Rückkauf der Leitungsnetze
zu diskutieren und zu entscheiden. Eine Gelegenheit
hierzu ist die Neuvergabe Städtische Konzessionen
für die Leitungsnetze 2013. Daneben muss geprüft
werden, welche Möglichkeiten vorhanden sind, sich
Landeshauptstadt wieder an den Zweckverbänden der
Wasserversorgung als Miteigentümer zu beteiligen.
Wir wissen, Fehler beseitigen ist schwierig.
Aber wo ein Wille ist, ist auch ein Weg.
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aðustos 2008
Manfred Kanzleiter: Baden-Württemberg’te gerçekleþtirilen hizmetlerin en önemlisi saðlanan yüksek
kaliteli sudur. Stuttgart belediysi su teminatýný, eyalet
su tesislerine (Landeswasserversorgung) ve Bodensee
su tesislerine (Bodenseewasserversorgung) aktarma
aracýlýðý ile dikkate deðer bir sonuç elde etmiþtir. Ýçme
suyunun saðlanmasý bugün bu þirketler tarafýndan
gerçekleþtirilmektedir. 250 belediyeye baðlý bulunan
yaklaþýk 3 milyon kiþi su ihtiyaçlarýný Landeswasserversorgung , 4 milyon kiþi de Bodenseewasserversorgung aracýlýðý ile saðlamaktadýr.
Her ikiside bölgesel kurulmuþ, su ihtiyacýný saðlayan, daðýtýmý geliþtiren ve kendi ulaþtýrma kanallarý aracýlýðý ile suyu bölgesel merkezlere iletmeyi gerçekleþtiren kurumlardýr. Stuttgart’ta daha önceden %100
belediye tesisleri (TWS) kullanýlmaktaydý. TWS belediye için calýþmaktaydý ve ayný zamanda su tesislerinin sahibiydi.
Problem de burada baþlýyordu.
TWS’in
(Technischen Werke) NWS (Neckarwerke) ile birleþmesinden ve NWS’in EnBW’ye satýlmasýndan sonra
belediye su teminati üzerindeki kontrolünü kaybetti.
Belediyeye kalan tek çözüm, sözleþmeler aracýlýðý ile
anlaþýlacak, sahiplik iliþkisi olmayan, su tesisleri birliði oldu. Suyun saðlanmasýnda özelleþtirmeler geliþti-
rildiði taktirde böylelikle bu birlikler devre dýþý býrakýlabilecek. SPD’nin görüþüne göre Stuttgart’taki su
teminatý ekonominin ve halkýn yaþamasýnýn vazgeçilmez bir parçasýdýr. Ýstiyoruz ki halkýmýz, koþullarýndan baðýmsýz olarak su ihtiyaçlarýný makul bir fiyata
giderebilsinler. Yýllardýr, Avrupa Komisyonu tarafýndan da çeþitli þekillerde desteklenerek, ilgili þirketler
aracýlýðý ile, partilerin ve birliklerin ortak isteði
dogrultusunda bu ceþit belediye hizmetleri özel þirketlere býrakýlmaya çalýþýlýyor.
Slogan ‚belediyenin özelleþtirilmesi’. Bu tür tezlerin
etkileri ise, ingiliz demir ve otobüs yollarýnýn özelleþtirilmeden sonra batmasý ve Fransa’da su iþletmelerinin özelleþtirmeye açýlmasýndan sonra fiyatlarýn çok
yükselmesi gibi örneklerde görülebiliyor. Politikacýlar
bu konuda reaksiyon göstermeli ve zayýf noktalar üzerinde çalýþmalýdýr. SPD hem Stuttgart’ta hem de
mecliste bu sorunlarý çözmek adýna ciddi çalýþmalar
yapmaktadýr. Amacmýz, suyun özel uluslararasý þirketlerin ve yatýrýmcýlarýn kontrolüne býrakýlmamasýdýr.
Belediyenin enerji ve su saðlama iþlerinden vazgeçmesi, gelecekte önemli sorunlarý beraberinde getirecek tehlikeli bir karardýr. Bu yüzden suyun saðlanmasýnýn belediyenin kontrolünde olmasý için çalýþmalar yapýlmalýdýr. Bunlarýn arasýnda EnBW’nin elinde
bulunan tesislerin geri alýnabilmesi ya da çoðunluk
saðlanmasý da tartýþýlmasý gereken noktalardan biridir.
Bunun için bir imkanda su daðýtým ruhsatlarýnýn
2013’de yeniden daðýtýlmasýdýr. Ayrýca gözden geçirilmesi gereken bir konuda, belediyenin nasýl tekrardan
su daðýtým kurumlarýnda ortak mülk sahibi olarak
bulunabileceðidir.
Biliyoruz; hatalarý düzeltmek oldukça zordur.
Ama istek olduðu sürece çözüme giden yol elbet
bulunur.
7
Der richtige Bauträger – wesent- Ýnþaat þirketini deðerlendirmede
önemli kriterler
liche Kriterien zur Bewertung
In unserer letzten Ausgabe konnten Sie aus einem Leserbrief wichtige
Informationen bezüglich der Zusammenarbeit und Beauftragung des
richtigen Bauträgers lesen. In dieser Ausgabe möchten wir daran anknüpfen und Ihnen vier wichtige Punkte aufzählen, die man auf jeden
Fall berücksichtigen sollte:
Qualitätssicherung:
Wie wird bei Ihrem Bauträger die Qualität der
Ausführung gesichert? Werden diesbezüglich keine
Festlegungen des Bauträgers gemacht, so ist dies
schlecht. Besser wären da Qualitätszertifikate oder
Gütezeichen, die ein Unternehmen erworben hat und
die es Ihnen vorweisen wird. Am besten stehen
Unternehmen da, die Mitglieder in Gemeinschaften
zur Qualitätssicherung sind und deren Qualität von
unabhängigen Sachverständigen regelmäßig überprüft wird.
Gewährleistungsfrist:
Die Gewährleistungsfrist, die Ihnen geboten wird sollte vier Jahre oder noch besser fünf Jahre betragen.
Mit weniger sollten Sie sich nicht zufrieden geben,
erst recht nicht, wenn damit ein günstigerer Preis verbunden ist.
Abschlagszahlungen:
Um sich finanziell gegenüber dem Bauträger abzusichern, vereinbaren Sie vom Baufortschritt abhängige
Abschlagszahlungen, die stets mit einer Teilabnahme
verbunden sind. Lässt sich Ihr Vertragspartner darauf
ein, so ist das ein Hinweis auf die Seriosität des
Unternehmens. Achten Sie aber darauf, dass die
Abschlagszahlungen wirklich vom tatsächlichen
Baufortschritt abhängen und auch dessen Wert (max.
40% der Gesamtsumme nach der Fertigstellung) entsprechen und nicht bauzeitabhängig vereinbart werden, wobei Sie dann zahlen würden, selbst wenn
nicht weiter gebaut wurde!
Sicherheitsleistungen:
Letztlich ist die Zahlungsfähigkeit des Unternehmens
zu erkunden. Weist der Unternehmer seine
Zahlungsfähigkeit durch eine Abtretungserklärung
über einen mit der Bank abgeschlossenen
Darlehensvertrag nach? Oder erbringt er noch besser
eine Vertragserfüllungs- und eine Gewährleistungsbürgschaft seiner Bank? Diese Bürgschaften sind
enorm wichtig, denn bei einer Insolvenz des Unternehmens kommt die Bank für die Fertigstellung Ihres
Hauses auf und sorgt damit dafür, dass die ausführenden Baufirmen nicht ebenfalls Konkurs machen. Es
ist wichtig, das im Falle eines Konkurses begonnene
Arbeiten von den Baufirmen zu Ende geführt werden, weil sonst bei längerem Baustop schwere
Schäden (z.B. ein halb fertiges Dach bei Sturm,
Regen und Schnee) an der Bausubstanz entstehen
können. Diese Arbeiten werden jedoch nur bereitwillig ausgeführt, wenn die Firmen zumindest für diese
noch ausbezahlt werden. Andernfalls werden die
Baufirmen sofort alle Arbeiten einstellen, was für Sie
weiteren Schaden bedeutet. Sicherheiten kann der
Bauträger von Ihnen ebenfalls verlangen.
Quelle: immobilienscout24
Bir önceki sayýmýzda yayýnladýðýmýz bir okur mektubu yoluyla, ortak
çalýþma ve görevlendirmede doðru inþaat þirketinin seçilmesi üzerine
önemli bilgileri sizlerle paylaþmýþtýk. Bu sayýmýzda yazýmýzý bir sonuca
baðlayarak, mutlaka dikkat edilmesi gereken noktalarý sizlere hatýrlatýyoruz.
Kalite Güvencesi:
Ýnþaat þirketiniz size inþaat sürecinin kalitesini nasýl
garantileyecek? Bu konu hakkýnda herhangi bir ön
anlaþma yapýlmamasý oldukca kötüdür. Ýnþaat sirketinin sizlere kalite sertifikasý veya marka garantisi vermesi daha güvenceli olur. En iyisi kalite güvence birliklerine üye olan ve bu birlikler aracýlýðý ile iþlerinin
kalitesinin düzenli kontrolu gercekleþtirilen inþaat þirketleridir.
Garanti Süresi:
Garanti süresinin en az 4 yýl veya 5 yýl olmasý gerekir.
Daha az bir garanti süresine sadece uygun olduðu için
evet dememelisiniz.
Taksitli Ödeme:
Kendinizi inþaat þirketine karþý finansal olarak korumak için, inþaatýn geliþimine göre ödemelerinizi gercekleþtirmek üzere anlaþma yapmalýsýnýz. Bu da inþaat
þirketinin iþindeki ciddiyetini görmenizi saðlar.
Dikkat etmeniz gereken ödemelerinizi inþaat sürecine
uygun bir þekilde ayarlamanýzdýr. Bu da bitiminden
sonraki deðerin %40’ný geçmemelidir. Böylece yapýlmamýþ olan þeyler için ödeme yapmak zorunda kalmazsýnýz.
gösterebiliyor? Yoksa daha güvenceli olan, bankanýn
saðladýðý sözleþme ve garanti teminatýný mý gösteriyor? Bu teminatlar oldukça önemlidir. Çünkü eðer
inþaat sirketi iflâs ederse, banka yapýnýzýn bitmesi için
devreye girer ve ayný zamanda þirketin tamamýyla iflas
etmesini önlemeye çalýþýr. Ýflas etmiþ sirketlerin evlerinin bitirilmesi, yarým kalan evlerin uzun vadede
daha fazla zarara yolaçabilecek olmasýndan dolayý
(örneðin fýrtýnada veya kar yoluyla yarým kalan catýlarýn uçmasi gibi), önemlidir. Bunlar sadece bu teminatlari ödeyen þirketler için devreye girecektir. Ýflâsa
uðrayan diðerler þirketlerde bütün iþler durdurulacaktýr. Ýnþaat þirketleride sizden garanti talep edebilirler.
Kaynak: immobilienscout24
Teminatlar:
Son olarak þirketin ödeme gücü hakkýnda bilgi edinilmelidir. Þirket, banka üzerinden kredi sözleþmesi aracýlýðý ile mi ödeme gücünü belirten temlik beyanýný
✔ Dat’larý ücretsiz kontrol ediyoruz
✔ Posta ücreti yok
✔ Her türlü Dat’larý kullanabiliyoruz
Kart Vizitleri, Mektup Kaðýtlarý,
Flyer, Broþürler, Afiþler
ucuzmatbaa
uygun fiyatlar – ofset kalite
www.ucuzmatbaa.com
2Y
MEDIEN&DESIGN
Görsel imajýnýzý yenileyin!
Tüketiciye ulaþan, Þirketinize özel Ýnternet Sayfasý.
Stuttgarter Straße 204
73312 Geislingen
Telefon 0 73 31 / 680 733
e-mail: [email protected]
www.2y-design.de
zündende Ideen für Ihre Werbung
8
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aðustos 2008
Förderprogramme für Behinderte vom
Staat, die den Alltag erleichtern.
Den Alltag zu meistern ist für Menschen mit körperlicher Behinderung oft sehr schwer. Die Regierung hat
sich hierfür etwas einfallen lassen und unterstützt Familien, die behinderte Familienangehörige haben in
finanzieller Hinsicht, sei es beim Neubau oder auch bei bestehenden Immobilien. Emlak Sayfasi möchte
zusammen mit den zuständigen Ansprechpartnern vom Amt für Liegenschaften und Wohnen über diese
Hilfestellung berichten.
Fördermöglichkeit für Schwerbehinderte über das
Landeswohnraumförderungsprogramm dieses Jahr 2008
D
as Landeswohnraumförderungsprogr. 2008 richtet sich nicht nur an Paare und Alleinerziehende mit mindestens 1 Kind unter 18 Jahren, sondern es bietet auch die Möglichkeit, schwerbehinderte Menschen zu fördern, die auf Grund ihrer
Behinderung spezielle Wohnbedürfnisse hinsichtlich
Grundriss und Ausstattung haben. Für o. g. Personengruppen ist eine Förderung über die L-Bank jedoch
nur möglich, wenn das Gesamteinkommen eine vom
Gesetzgeber vorgegebene Einkommensgrenze einhält.
Haushaltsgröße (Zahl der Personen im
Haushalt, davon eine Person schwerbehindert)
Höhe der Einkommensgrenze
1-Personen-Haushalt
45.355 Euro
2-Personen-Haushalt
45.355 Euro
3-Personen-Haushalt
53.855 Euro
4-Personen-Haushalt
62.355 Euro
5-Personen-Haushalt
70.855 Euro
Das Gesamteinkommen ergibt sich aus dem Jahresbruttoeinkommen aller Haushaltsangehörigen abzüglich Werbungskosten. Beispiel: Das Bruttoeinkommen eines 2-Personen-Haushalts (davon ein Arbeitnehmer, eine Person schwerbehindert) darf maximal
46.275 Euro betragen. Abzüglich Werbungskosten-
pauschale von 920 Euro ergibt sich ein maßgebendes
Gesamteinkommen von 45.355 Euro. Damit ist die
Einkommensgrenze für einen 2-Personen-Haushalt
mit einem Schwerbehinderten eingehalten. Familien
und Schwerbehinderte können neben dem zinsverbilligten Z15-Darlehen auch Optionsdarlehen der LBank beantragen. Schwerbehinderte ohne Kinder
können ein Z15-Darlehen bis zu 40.000 Euro erhalten. Darüber hinaus gibt es zusätzliche
Fördermöglichkeiten für Schwerbehinderte: Sie können von der L-Bank ein zusätzliches Förderdarlehen
für Mehrkosten erhalten, die durch den behindertengerechten Ausbau von Wohnraum oder die behindertengerechte Anpassung von gebr. Wohnraum entstehen. Solche Maßnahmen sind dann erforderlich,
wenn auf Grund der Behinderung besondere
Probleme bei der Gestaltung des Wohnraums auftreten. Z.B. bei Rollstuhlbenutzern oder Blinden.
Höhe der zusätzlichen Förderung:
Schwerbehinderte können mit einem Z15-Darlehen
bis zu 75% der Mehrkosten finanzieren, die nachweisbar durch die Behinderung entstanden sind.
Allerdings gibt es Höchstbeträge:
– 30.000 Euro für eine Wohnung,
– 60.000 Euro für eine Wohnung für Rollstuhlnutzer.
Förderung für barrierefreies Bauen:
Es gibt ein weiteres Förderdarlehen, wenn die
Wohnung barrierefrei gestaltet wird, ohne das
Förderdarlehen für Schwerbehinderte in Anspruch zu
nehmen. Wenn das Objekt älter als vier Jahre ist, ist
Voraussetzung, dass der Wohnraum erwerbsnah
modernisiert wird. Die Wohnung ist z.B. dann barrierefrei, wenn sie rollstuhlgerecht oder seniorengerecht
ausgebaut wird.
Daten wie Einkommen, Eigenkapital und Finanzierungsbedarf ermittelt werden muss, stehen die
Mitarbeiter des Amts für Liegenschaften und Wohnen nach vorheriger Terminvereinbarung gerne zur
Verfügung:
Höhe der Förderung:
– bei rollstuhlgerechtem Ausbau von Wohnraum
(gemäß DIN 18025, Teil 1 Barrierefreie
Wohnungen, Wohnungen für Rollstuhlfahrer):
zusätzliches Z15-Darlehen von 20.000 Euro
– bei barrierefreier Gestaltung von Wohnraum
(gemäß DIN 18025 Teil 2 Barrierefreie
Wohnungen): zu-sätzliches Z15-Darlehen von
10.000 Euro.
Familienname
A – C
D – Kn
Ko – P
Q – Z
Beratung und Antragstellung:
Bauherren und Käufer, die in Stuttgart
Wohneigentum schaffen oder erwerben wollen, werden vom Amt für Liegenschaften und Wohnen,
Holzstr. 13, 70173 Stuttgart, beraten. Da die
Förderung im Einzelfall anhand der persönlichen
Amt für Liegenschaften und Wohnen, Wohnbauförderung
Postanschrift: Dorotheenstraße 2, 70173 Stuttgart
E-Mail: [email protected]
Ansprechpartner:
Ansprechpartner
Ursula Vogt
Manfred Ruck
Ina Ebeling
Silvia Reischl
Telefon
0711/216-22 98
0711/216-2117
0711/216-68 51
0711/216-2214
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet
unter www.stuttgart.de/wohnungswesen sowie www.lbank.de.
Quelle: Landeshauptstadtstadt Stuttgart/ Amt für
Liegenschaften und Wohnen
Engellilere günlük yaþamý kolaylaþtýracak ev projelerine devletten büyük teþvik!
Devlet ailenizin engelli ferdinin günlük yaþamýný kolaylaþtýrmak için, engellilere uygun bir þekilde tasarlanmýþ yeni bir ev alýmýnda, veya mevcut
olan konutunuzda yine engellilere uygun yapýlacak deðiþiklikler için büyük çapta maddi teþvik sunuyor. Emlak Sayfasý bu konudaki danýþmanlýðý
ve gerekli yasal onayý verecek olan Amt für Liegenschaften und Wohnen yetkililerinden edinmiþ olduðu bu önemli bilgileri sizlerle paylaþýyor:
Engellilere Eyalet Konut Destek Proðramý 2008 ile
Teþvik Olanaklarý
E
yalet konut destek programý 2008, sadece ailelere veya tek baþýna 18 yaþýndan küçük en az 1
çocuk yetiþtiren kiþilere deðil, ayný zamanda
ihtiyaçlarý doðrultusunda engellilerin de uygun plan
ve düzenlemelerle konut ihtiyaçlarýnda destek oluyor.
Yukarýda adý geçen kiþilere L-Bank aracýlýðý ile saðlanacak destekler, yasal olarak belirlenmiþ belli bir gelir
grubuna yönelik olarak geçerlidir.
Evde yaþayanlarýn sayýsý (Evdeki kiþi sayýsý,
bunlardan biri engelli olmak üzere)
Gelir üst sýnýrý
1- Kiþilik
45.355 Euro
2- Kiþilik
45.355 Euro
3- Kiþilik
53.855 Euro
4- Kiþilik
62.355 Euro
5- Kiþilik
70.855 Euro
Toplam gelir evdeki bütün kiþilerin brüt gelirlerinin
toplamýndan, tanýtým giderleri de denilen
(Werbungskosten) belirlli giderler çýkarýlarak bulunur. Örnek: 2 kiþilik bir evin brüt geliri (bunlardan
biri çalýþan, biri engelli olmak üzere) en fazla 46.275
Euro olabilir. Bundan 920 Eruo tanýtým giderleri
çýkarýldýðýnda dikkate alýnacak brüt gelir 45.355 Euro
olur. Böylece biri engelli olan 2 kiþilik bir ev için
belirlenen gelir üst sýnýrý saðlanmýþ olur. Aileler ve
engelliler, indirimli faizi olan Z15 kredisinin yanýsýra
seçenekli kredi için de L-Bank’a baþvurabilirler.
Çocuk sahibi olmayan engelliler en fazla 40.000 Euro
Z15 kredisi alabilirler.
Bunlarýn dýþýnda engelliler için baþka kredi olanaklarý da vardýr
Engelliler ayný zamanda satýn alacaklarý konutun
engellilerin yaþamýna uygun olmasý için yapýlacak deðiþikliklerden doðacak masraflar için de L-Bank`dan
masraf ek teþvik kredisi alabilirler. Bu çeþit yapýsal
önlemler engellinin ancak bu deðiþikliðe ihtiyacý olduðu durumda sözkonusu olabilir. Mesela tekerlekli sandelyede bulunan biri için veya körler için yapýlacak
deðiþiklikler.
Ek Teþvikin Miktarý:
Engelliler Z15 kredisi aracýlýðý ile yapýlacak deðiþikliklerden doðacak ek giderler için, engellerinin ispatlanmasý koþuluyla, %75’e kadar kredi kullanabilirler.
Ama miktar için bir üst sýnýr mevcut:
- 30.000 Euro bir konut için.
- 60.000 Euro tekerlekli sandelyeye uygun konut için.
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aðustos 2008
Engelsiz Yapýlar için Destek:
Eðer bir bina tekerlekli sandalyeye uygun hale getirilecekse engelliler teþvik kredisini kullanmadan da teþvik kredisi almak mümkün. Bu durumdaki bir tadilatta destek alýmý için zorunlu olan þart, binanýn 4 yýldan eski olmasýdýr. Bir evin uygun hale getirilmesi,
tekerlekli sandalye veya yaþlýlara uygun hale getirilmesi demektir.
Teþvik Miktarý:
- Tekerlekli sandalyeye uygun tadilatlar için (DIN
18025 Bölüm 1 uyarýnca, engelsiz evler ve tekerlekli
sandalyeye uygun evler) 20.000 Euro ek Z15 kredisi
- Konutun engelsiz hale getirilmesi için yapýlacak tadilatlarda (DIN 18205 Bölüm 2 uyarýnca Engelsiz
Konutlar) 10.000 Euro ek kredi.
Danýþmanlýk ve Baþvuru:
Stuttgart ve çevresinde ev yapacak veya alacak olanlar
konu ile ilgili, Holzstr. 13, 70173 Stuttgart’ta bulunan
Emlak ve Konut Dairesine danýþabilirler. Teþvik miktarý,
gelir miktarý, tasarruf miktarý ve kredilendirme ihtiyacý
doðrultusunda kiþiye göre deðiþiklik göstereceðinden
emlak dairesi çalýþanlarý önceden ayarlanacak randevu
ile sizlere bu konuda danýþmanlýk edebilirler.
Konut ve arazi dairesi, Konut inþaa programý
Adres: Dorotheenstr. 2, 70173 Stuttgart
E-Mail: [email protected]
Danýþman:
Soyiminize göre
Danýþman
Telefon
A – C
Ursula Vogt
0711/216-22 98
D – Kn
Manfred Ruck
0711/216-2117
Ko – P
Ina Ebeling
0711/216-68 51
Q – Z
Silvia Reischl
0711/216-2214
Daha fazla bilgiyi aþaðýdaki sayfalarda da bulabilirsiniz.
www.stuttgart.de/wohnungswesen ve www.l-bank.de.
Kaynak: Eyalet Baþenti Stuttgart Belediyesi/ Emlak ve
Konut Dairesi
www.stuttgart.de/wohnungswesen
Kendi eviniz
Ihr Schlüssel
için
sizin
zum eigenen
anahtarýnýz
Zuhause
9
M U S B E R G
Aileniz ile huzurlu bir gelecek için Musberg’te inþaa edilecek olan asansörlü, güneþ enerjisi sistemli, yer kaloriferli,
balkonlu ve bahçeli dairelerimizi incelemeniz, size ve ailenize gelecekte huzur ve mutluluklar saðlayacaðýna eminiz.
Giriþ Kat Daire 1– 91,16 m²
210.580,- € + 5.000,- € Oto Parký
Giriþ Kat Daire 2– 91,16 m²
220.600,- € + 5.000,- € Oto Parký
1. Kat Daire 3 – 91,2 m²
200.552,- € + 5.000,- € Oto Parký
1. Kat Daire 4 – 91,2 m²
200.552,- € + 5.000,- € Oto Parký
2. Kat Daire 5 – 91,2 m²
200.552,- € + 5.000,- € Oto Parký
2. Kat Daire 6 – 91,2 m²
200.552,- € + 5.000,- € Oto Parký
DI
L
I
T
A
S
Çatý Kat Daire 7 – 103,58 m²
227.876,- € + 5.000,- € Oto Parký
Çatý Kat Daire 8 – 103,58 m²
227.876,- € + 5.000,- € Oto Parký
Ýletiþim:
Krehlstr. 1 – 70563 Stuttgart
Fon: 0711 / 782 50 93
Fax: 0711 / 782 50 94
[email protected]
www.finanzoffice-stuttgart.de
FINANZIERUNGEN – ANLAGEN – IMMOBILIEN – PRIVATKREDITE
10
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aðustos 2008
Jemanden um Hilfe zu bitten ist „Mehmet bir el at“ demeden
önce Mehmet’i güvence altýna
einfach. Ist diese Person aber
auch für alle Fälle abgesichert? aldýnýzmý?
Bevor wir mit großer Begeisterung mit dem Bau oder den Renovierungsarbeiten beginnen, fragen wir zunächst alle Verwandten oder Freunde
und organisieren somit zuerst die Unterstützung. Das spart uns auf
jeden Fall einen großen Betrag an Kosten ein. Was wir hierbei jedoch
übersehen ist die Tatsache, dass sich Zeiten am Bau in die Länge ziehen können und dass ihnen viele unvorhergesehene Dinge oder gar
Unfälle zustoßen können. Oft wird das bewusst nicht berücksichtigt
und einfach ignoriert. Wenn wir uns jedoch im Vorfeld informieren,
was das Gesetz uns vorschreibt, können wir vielen Unannehmlichkeiten vorbeugen und uns und unseren Freunden eine Menge Ärger
ersparen. Mit einer so genannten „Bauhelferversicherung“ können
solche Unfälle abgedeckt werden.
Büyük bir motivasyon ve coþkuyla baþladýðýmýz ev yapýmý, inþaat veya
tadilat durumunda ilk yaptýðýmýz þey; Akrabalarýmýzý ve dostlarýmýzý
yardým için organize etmektir. Onlarýn yardýmlarý bütçemiz için büyük
bir maddi tasarruf saðlar. Ancak dostlarýmýzý yardýma davet ettiðimiz
bu ortam uzun bir süreçtir ve beraberinde bir çok risk barýndýrýr.
Çalýþma esnasýnda baþlarýna gelebilecek kazalarý genelde hesaba katmayýz. Ýnþaata baþlamadan evvel, yasalarýn ön görmüþ olduðu tedbiri
alýrsanýz hem dostlarýnýzý hemde kendinizi korumuþ olursunuz.
Bu tür kazalara karþý alacaðýmýz tedbir „Bauhelferversicherung“ sunmaktadýr. Bu sigorta tüm olumsuz geliþmelere karþý kanunen ön görülen bir sigortadýr.
Im Überblick:
Bauhelferversicherung
Eine Bauhelferversicherung ist nur dann notwendig,
wenn Sie Eigenleistungen erbringen wollen und
Verwandte, Freunde und Bekannte als Helfer zur
Bewältigung der Eigenleistungen hinzukommen.
Diese Helfer müssen von Ihnen bei der
Berufsgenossenschaft Bau (BauBG) gemeldet werden
und sind beitragspflichtig! Die Beiträge dienen dem
Versicherungsschutz und richten sich nach der
Menge der zu leistenden Arbeitsstunden. In den alten
Bundesländern beträgt der Beitrag rund 1,50 und in
den neuen Bundesländern ca. 1,20 pro geleisteter
Arbeitsstunde. Wichtig: Die Helfer anzumelden ist
Pflicht! Für das Nichtanmelden drohen Bußgelder
bis zu 2.500 €!
Die Versicherungsleistungen durch die Berufsgenossenschaft sind allerdings nicht sehr umfangreich
und Arbeitsunfälle mit Bauhelfern, die ja meist Laien
sind, passieren sehr häufig, weshalb eine Bauhelferversicherung sinnvoll ist. Die Bauhelferversicherung
gibt Ihnen und Ihren Helfern einen erweiterten
Versicherungsschutz im Falle eines Unfalls. Sie als
Bauherr und Ihr Ehepartner sind z.B. nicht versichert
und können sich freiwillig privat oder auch bei der
BauBG versichern.
Kýsaca:
Ýnþaat yardýmcý sigortasý
Ýnþaat yardýmcý sigortasý eðer yakýnlarýnýz ya da siz
inþaatta çalýþmak istiyorsanýz gereklidir. Bu yardýmcýlar sizin tarafýnýzdan inþaat meslek sendikasýna
(BauBG) bildirilmeli ve kiþiler için ödeme yapýlmalýdýr. Bu ödemeler sigorta için alýnmakta olup çalýþma
saatine göre belirlenmektedir. Eski eyaletlerde saat
baþý 1,50 Euro olan bu ücret yeni eyaletlerde 1,20
Euro. Önemli: Yardýmcýlarý bildirmek mecburidir.
Bildirilmeyen yardýmcýlar için 2.500 Euro’ya kadar
ceza vardýr.
Meslek sigortasý üzerinden yapýlan sigortalar kapsamlý deðildirler. Ýnþaat sýrasýnda çok hayati kazalar
olduðundan bu sigortalar oldukça önemlidir. Ýnþaat
yardýmcý sigortasý hem size hem de yardýmcýlarýnýza
chert wurde, herabfallendes Baumaterial Passanten
oder parkende Autos beschädigt. Nach der
Baufertigstellung ist die Bauherrenhaftpflicht nicht
mehr nötig aber es sollte eine private
Haftpflichtversicherung abgeschlossen werden.
Bauleistungen
Bauleistungen sind von dritten ausgeführte
Leistungen, die der Herstellung, Instandsetzung,
Instandhaltung, Änderung oder Beseitigung von
Bauwerken dienen. Bauleistungen können allerdings
auch in Eigenverrichtung ausgeführt werden, hier
spricht man dann von Eigenleistung. In der Regel
werden Bauleistungen jedoch durch professionelle
Bauunternehmen auf der Grundlage von Werks- oder
VOB-Verträgen ausgeführt und vergütet.
kazalara karþý yaptýrabileceðiniz ek bir sigortadýr. Siz
ve eþiniz eðer sigortalý deðilseniz, isteðe baðlý olarak
özel ya da BauBG aracýlýðý ile sigorta yaptýrabilirsiniz.
Ýnþaat sahibi mali sorumluluk sigortasý
Ýnþaat sahibi mali sorumluluk sigortasý inþaat yapmak
isteyen herkes için, bu süreçte kendiniz ve çevreniz
için tehlike oluþturduðunuzdan dolayý, önerilen
önemli bir sigortadýr.
Ýnþaattan dolayý 3. bir kiþi zarar gördüðü durumda
bu durumdan inþaat sahibi sorumlu tutulabilir. Bu
durum bir inþaat þirketi ya da mimar ile anlaþýlmýþ
olunsa bile böyle olabilir. Bu sigorta inþaat sahiplerini inþaat süresince olabilecek her türlü zarardan
korur. Örneðin trabazanlar gevþek yapýldýðý durumda
herhangi bir malzemenin yoldan geçen birinin ya da
aracýn üzerine düþmesi durumunda. Ýnþaat bittikten
sonra inþaat sahibi için mali sorumluluk sigortasý
gerekli deðildir ama kiþisel mali sorumluluk sigortasý
yapýlmalýdýr.
Yapý hizmetleri
Yapý hizmetleri üçüncü kiþilerce yapýlan, malzeme
saðlanmasý, montaj veya temizleme gibi hizmetlerdir.
Bu hizmetleri kiþiler kendileri de gerçekleþtirebilirler.
Genelde bu hizmetler konu üzerine çalýþan þirketler
tarafýndan VOB sözleþmeleri üzerinden verilir ve ödenir.
Bauherrenhaftpflicht
Bauherrenhaftpflicht besteht grundsätzlich für jeden
Bauwilligen, denn er schafft durch sein Vorhaben
eine Gefahrenquelle für sich und andere, weshalb eine
Bauherrenhaftpflichtversicherung angeraten ist.
Entstehen
Dritten
Schäden
durch
das
Bauvorhaben, kann der Bauherr von diesen in
Anspruch genommen werden. Das ist im Übrigen
auch der Fall, wenn der Bauherr sachverständige
Personen, wie Unternehmer, Handwerker oder
Architekten, beauftragt hat. Dies entbindet den
Bauherren nicht von seiner Sorgfaltspflicht. Die
Bauherrenhaftpflichtversicherung schützt Bauherren
während der gesamten Projektzeit vor möglichen
Ansprüchen, wenn ein entstandener Schaden durch
das Bauvorhaben verursacht worden ist.
Beispielsweise, wenn die Grube unzureichend abgesi-
Schicke 2 Zi.-Wohnung
für den Single oder für die Rente!!
Der Eingangsbereich sowie Wohn und Schlafzimmer sind mit einem
hellen Laminatboden ausgestattet.
Vom Wohnzimmer mit offener Einbauküche gelangt man auf die schöne Terrasse mit Süd-West Ausrich-
tung. Helle Fliesen im Bad mit Wanne und WC. Die Fenster sind aus
Holz und doppelt verglast. Beheizt
wird mit einer Gaszentralheizung.
Zur Wohnung gehört ein Doppelparkerstellplatz der im Kaufpreis
Krehlstr.1 – 70563 Stuttgart
Tel.: 0711 / 782 50 93
Fax: 0711 / 782 50 94
inbegriffen ist. Die Eigentumswohnung ist ruhig gelegen aber dennoch
zentral in S-Stammheim.
Die Anbindung an die A81, B10, A8
sowie zum Flughafen ist sehr gut.
E–Mail: [email protected]
Website: www.finanzoffice-stuttgart.de
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aðustos 2008
11
Kira öder
gibi
ev
sahibi
olun!
[Özsermayeli veya Özsermayesiz - Auch ohne Eigenkapital]
Kaufen statt Mieten
Başarılı bir Emlak Şirketi olarak sizleri ev sahibi yaparken danışmanlık hizmetlerimizi hiç bir komisyon hizmeti almadan sunuyoruz. Tam
bir finansman şekli; peşinatsız ve özsermayesiz sizleri hayalinizdeki
konut sahibi olmanızı sağlar. Konutunuzun finansman maliyetlerini
kira giderlerinzle karşılayabilirsiniz.
Stuttgart bölgesinde, emlak alanındaki kapsamlı tecrübemiz ve bilgi
birikimi sayesinde emlağınızın değerinin korunmasında, değerinin artışında uzman desteği sunuyoruz.
Profesyonel danışmanlık hizmetlerimiz ile Alman devletinin sunduğu
yapı tassarufu alanındaki teşvik ve primlere kolayca ulaşabilirsiniz.
Deneyimli Elamanlarımız, cağın bilgi ve iletişim taleplerine uygun kadromuzla sizlerin ihtiyaçlarınıza uygun hizmetler verirken bunları sadece finans danışmanlığıyla sınırlandırmıyoruz. Amacımız sizleri
Konut sahibi yaparken sizleri her konuda ayrıntılı bilgilendirmek.
Müşteri Hizmetlerinin büyük bir güven ortamı içerisinde gerçekleşmesi temel hedefimizdir. Bizimle birlikte çalıştığınızda bunu
hemen fark edeceksiniz. Sizleri hayal kırıklığına uğratmayacağız.
Sizde kararınızı kirasız bir yaşam için veriniz ve geleceğinize yatırım
yapınız.
Als kompetenter Partner für Wohnimmobilien bieten wir Ihnen Wohnungen direkt von uns als Eigentümer provisionsfrei an. Eine Vollfinanzierung ohne Anzahlung und ohne Eigenkapital ermöglicht Ihnen
den Kauf Ihrer Traumwohnung! Die Finanzierungskosten decken Sie
durch die Einsparung der Miete.
Unsere tiefgehende Kenntnis des Immobilienmarktes im Großraum
Stuttgart sichert Ihnen die Werterhaltung bzw. Wertsteigerung Ihrer
Immobilie. Unsere professionelle Beratung bei den staatlichen Fördergeldern birgt ein nicht unerhebliches Spar-Potential.
Da wir uns im Gegensatz zu vielen Mitbewerbern nicht als Makler
sehen, stehen Ihnen unsere qualifizierten Fachkräfte mit sachkundigem Know How, Flexibilität bei der Terminfindung und fundierter Beratung nicht nur bei der Finanzierung zur Verfügung.
.
ONSUZ
KOMISY
Service und Dienstleitung werden bei uns groß geschrieben! Der Kauf
einer Immobilie ist Vertrauenssache. Testen Sie uns, wir werden Sie
nicht enttäuschen! Entscheiden auch Sie sich für mietfreies Wohnen
als Investition in Ihre Zukunft.
wohninvest aktüel
65m² den 100m² ye kadar, komisyonsuz, ev sahibinden,
satılık daireler ve uygun finansman teklifleri sunuyoruz.
Wir verkaufen Eigentumswohnungen von 65 m² bis 100 m²
aus unserem Bestand zu attraktiven Konditionen.
Kantstraße 9, 71394 Stetten
4-oda, satılık daire, komple tadilat
edilmiş, gaz-merkezi-ısıtma
(Gaszentralheizung)
3-oda, satılık daire,
petrol-merkezi-ısıtma
(Ölzentralheizung)
Finansman örneği:
Finansman örneği:
4-oda, satılık daire, Balkon, 1. kat/sol
oturma alanı, 83 m², Satış Fiyatı
€ 139.000,€ 139.000,-
Satış Fiyatı
Yan masrafları
Artı edinim masrafları
Eksi Özsermaye/Eigenkapital
€ 6.950,€ 145.950,€ 10.000,-
Yıllık efektif faiz 5,1 % (10 yıl sabit)
ve 1% aylık borç ödeme
Aylık Toplam Yükümlülük
€ 691,-
3-oda, satılık daire, Balkon, 1. kat/sağ
oturma alanı, 78 m², Satış Fiyatı
Satış Fiyatı
Yan masrafları
Artı edinim masrafları
Eksi Özsermaye/ Eigenkapital
Yıllık efektif faiz 5,1 % (10 yıl sabit)
ve 1% aylık borç ödeme
Aylık Toplam Yükümlülük
€ 137.000,€ 137.000,€ 6.850,€ 143.850,€ 10.000,-
€ 680,-
Sunulan Finansman örnekleri tahminen hesaplanmışdır, dolayısıyla üstte su-
Sunulan Finansman örnekleri tahminen hesaplanmışdır, dolayısıyla üstte su-
nulan Finansman örneklerine ve özetlere kurumumuz herhangi bir şekilde
nulan Finansman örneklerine ve özetlere kurumumuz herhangi bir şekilde
sorunluk üstlenmez! Alle Angaben ohne Gewähr.
sorunluk üstlenmez! Alle Angaben ohne Gewähr.
Ihre Verkaufsberaterin:
Farnaz Moghaddamnia
Tel.: 0711 34 26 99 38
Fax: 0711 34 26 99 39
Mobil: 0173 5 76 24 59
[email protected]
12
Hans-Sachs-Straße 16,
70435 Stuttgart-Zuffenhausen
Wohninvest GmbH
Max-Planck-Straße 26
70736 Fellbach
Tel. 0711 34 26 99 30
Fax 0711 34 26 99 49
www.wohninvest.de
[email protected]
Stuttgart ve çevresi için aylýk Emlak Gazetesi – Sayý Aðustos 2008

Benzer belgeler