Abstract

Yorumlar

Transkript

Abstract
Kement & Güçer/JRTR 2015, 2 (3), 16 -27
Journal of Recreation and Tourism Research
Journal homepage: www.jrtr.org
ISSN:2348-5321
KAMPİNG YAPAN BİREYLERİN ÇEVRE DOSTU REKREASYON
DAVRANIŞLARINA EKOLOJİK TUTUM VE REKREASYONEL
MOTİVASYON DEĞİŞKENLERİNİN ETKİSİNİN İNCELENMESİ
Üzeyir KEMENTa
Evren GÜÇERb
a
Bingöl Üniversitesi, Sosyal Bilimler MYO, Öğr. Gör. ([email protected])
b
Gazi Üniversitesi, Turizm Fakültesi, Yrd. Doç. Dr. ([email protected])
ÖZET
Bu araştırma kamping faaliyetinde bulunan bireylerin çevre dostu rekreasyon davranışlarına etki ede faktörlerin belirlenmesi
amacıyla yapılmıştır. Araştırmada veri toplama tekniği olarak anket kullanılmıştır. Kamping faaliyetine katılan 1006
bireyden toplanan veriler, güncel istatistik programında analiz edilmiş ve araştırmanın amacına uygun olarak yorumlanmıştır.
Araştırmada regresyon analizi ile elde edilen sonuçlara göre ekolojik tutum ve rekreasyonel motivasyonun çevre dostu
rekreasyon davranışına etki ettiği ve rekreasyonel motivasyonun ekolojik tutum ile çevre dostu rekreasyon davranışının
arasında aracı etkisinin olduğu sonucuna ulaşılmıştır.
Anahtar Kelimeler: Çevre dostu rekreasyon davranışı, ekolojik tutum, rekreasyonel motivasyon, kamping.
THE EFFECT OF ENVIRONMENTAL ATTITUDE AND RECREATIONAL MOTIVATION ON CAMPING
INDIVIDUALS’ ENVIRONMENTALLY FRIENDLY RECREATION BEHAVIORS
ABSTRACT
This research study was conducted in order to identify the factors that affect the environmentally friendly recreation
behaviors of the individuals, who are at a camping activity. Questionnaires were used as a collecting data technique. The data
collected from 1006 individuals, who participated in camping activities, were analyzed by current statistics program and were
interpreted in accordance with the aim of this study. According to the results obtained by the regression analysis, it was
concluded that the environmental attitude and recreational motivation affect environmentally friendly recreation behavior and
the recreational motivation has mediating effect on between environmental attitude and environmentally friendly recreation
behavior.
Keywords: Environmentally friendly recreation behavior, environmental attitude, recreational motivation, camping.

Benzer belgeler