yap› 287 Ekim 2005

Transkript

yap› 287 Ekim 2005
yap›
287 Ekim 2005
Görüfl-Tart›flma
12
• Ne olacak bu ‹stanbul’un hali?
• Alt› y›l sonra..
Ya da Berlin’de Büyük Oyuncaklar-2
• Büyükada’n›n “güzellikleri”
yok olmas›n..
Haberler
16
• IMF’ye en borçlu ülke Türkiye
• H›zl› Tren projesi sil bafltan
• Kemal Dervifl’in raporu: Türkiye
geriledi
• AB’den GAP için restorasyon deste¤i
• Marmara Denizi’nde yeni faylar
saptand›
• Galataport ihalesi tart›flmal›
• Cargill’e “Özel Yasa”
• Müteahhitler Birli¤i: “‹nflaat
sektöründe büyüme yeterli de¤il”
• Katrina tayfunu New Orleans’› y›kt›
• “Camilere en büyük zarar› buralar›
korudu¤unu sananlar veriyor”
• 3. Ulusal Tasar›m Kongresi:
“Türkiye’de Tasar›m› Tart›flmak”
• “Göztepe Park›’na cami” tart›fl›l›yor
• Topkap› ve Ayasofya iflletmeleri
özellefltiriliyor
• “Antalya Dokuma Fabrikas› korunsun”
• “Mimarl›k Sunufllar›: Olas› Gelecekler”
• Zaman›n Penceresinden...
• 2005 Tarihe Sayg› / Yerel Koruma
Ödülleri sahiplerini buldu
• Yap› Buluflmalar› IV: “Türkiye’nin
Kad›n Mimarlar›”
• Mimarl›klar Toplant›s›: Ergino¤luÇal›fllar
• ‹stanbul’da Christoph Ingenhoven
konferans›
• Arkitera ‹flveren Ödülü’nü kazananlar
belirlendi
• Dünya Mimarl›k Günü’nde “Ça¤dafl
Mimari Söylemin Yüzeyselli¤i”
• Sanal Mimarl›k Müzesi’nde
“Vedad Tek’in Defterleri: Mimar ne
düflünür?”
• “‹stanbul Design Week 2005”
tasar›m dünyas›n› buluflturdu
• Mimarl›k ve Felsefe Toplant›lar› 3:
“Zaman-Mekân”
• Yitirdiklerimiz
• Yap› 2005 Ankara Fuar› yap›ld›
• “Sesmekân: Ça¤dafl Müzikte Mekânsal
Çal›flmalar”
• Pembe Kale Magdeburg’da yükseliyor
Büyüteç
26
• Allianoi’yu kurtar›n!
Bas›ndan
28
• Yaflama Düflman
• Galataport...
• ‹nflaata dayal› büyüme modeline
dönüfl
• Üç Küçük Harf
Bir Konu
30
• Divan Edebiyat› (Galata Mevlevihanesi)
Müzesi
Yavuz Özdemir
Türk Karikatürü
32
• Özcan Çal›flkan
Ürünler
34
• Arla Mühendislik’ten Ak›ll› Evler
• Lamp 83’ten Prospot
• Kale Stone’dan iki yeni ürün
• Mardav’dan Trespa Meteon
• OSC’den Econo-Heat panel ›s›t›c›
Sanat
36
• Nelli Sanat Evi’nde “3-5-7”
• “Adnan Turani ve Ö¤rencileri”
• “Ve o zaman mutsuzduk.
Hey gidi güzel günler”
• Nihat Kemankafll› ‹layda’da
• “Dengeler” Galeri X’te
• “‹stanbul ve ‹stanbul’un Erkekleri”
• “Türk Foto¤raf›nda Genç Soluklar”
• Kare Sanat’ta “Akdeniz’in Ifl›¤›”
• “Çekim Merkezi” ‹stanbul Modern’de
• Galeri Nev’de “T›k›r›nda Herfley”
Yay›nlar
38
• 2004 Mimarlar Odas›
9. Ulusal Mimarlik Sergisi ve Ödülleri
• ‹zmir Mimarl›k Rehberi 2005
• Üst ve Alt Yap›larda
Beton Karot Deneyleri ve
De¤erlendirmesi
• Architecture in Turkey Around 2000
Issues in Discourse and Practice
yap›
287 Ekim 2005
Kimin Mal› Kime
(Nas›l) Sat›l›yor?
45
Do¤an Hasol
‹flte AKP hükümetinin planlama,
özellefltirme, saydaml›k ve demokrasi
anlay›fl›. Oysa Baflbakan’›n UIA 2005
‹stanbul Dünya Mimarl›k Kongresi aç›l›fl
töreninde binlerce kiflinin önünde
söyledikleriyle ne güzel umutlanm›flt›k.
O’nun ‹çin Mimarl›k ‹badetti.. 47
fievki Vanl›
Duyarl›l›¤›n sanat›n temel niteliklerinden
birisi olmas›, sanatç›n›n kolay etkilenmesi
ve çok kez kendini yenilemekten uzak
tutamamas›, onu de¤iflkenlik riski ile karfl›
karfl›ya b›rakabilir. Nezih böyle bir
biçimsel zay›f yaklafl›m göstermemifl,
tasar›m›n özünden ayr›lmam›flt›r.
Turgut Cansever ile
Nezih Eldem Üzerine...
50
Söylefli: Derya Nüket Özer
Nezih son nefesine kadar ö¤retmenli¤e
devam etti. Bütün yaflam enerjisini
gençlerle do¤ruyu bulmak için
kullan›yordu. Hassas, zarif ve uzlaflmac›
tavr› çok say›da genç insan› kendine çekti..
Gösteri Mimarl›¤› veya
Mimarl›¤›n Gösterisi
54
Vedat Tokyay
Gösteri mimarl›¤› ak›lsal olan› ve anlam›
kullanmaz. Önemli olan, belle¤ini giderek
yitirmekte olan tüketicinin karmafl›k,
çekici, belirsiz ve büyülü olan
görünümlerden etkilenmesi de¤il midir?
inalar›n d›fl kabu¤unda yer alan gösterge,
simge, referans ve gönderme cümbüflünün
mimarl›¤› oluflturan de¤il ona eklenen
unsurlar olmas› tercih edilir.
Do¤u Sanatlar› Merkezi
fianghay, Çin
61
Tasar›m: Paul Andreu Arch›tecte /
ADP›-ECADI
‹nci grisi renkli kavislerden ve k›vr›mlardan
oluflan bir bina... Kentteki baflka hiçbir
binaya benzemiyor. Çok büyük bir heykel
gibi, yollar›n ortas›nda a¤açlar›n aras›nda
yer al›r. Yans›malarla ve gölgelerle dikkat
çeker; çevresinde dolaflt›kça flekli de¤iflir.
Boston Kongre ve
Fuar Merkezi
67
Mimari Tasar›m: HNTB Arch›tecture
Rafael Vݖoly
Arch›tects
Yap›n›n uzun, metalik, çift cidarl› kavisli
çat›s› bu iki bölge aras›nda e¤imli olarak
yerleflmifltir. Çat›n›n ifl bölgesindeki
bölümü yerden 61 metre, üç katl›
müstakil evlerden oluflan konut
bölgesindeki bölümü ise 12 metre
yüksekli¤indedir.
Finansbank ‹zmir Bölge
Müdürlü¤ü Binas›
75
Mimari Tasar›m: Sibel Dalokay Bozer Boran Ekinci
Yap›, plan kurgusu ve cephe ifadesinde
iflleve paralel olarak net, yal›n ve güçlü
bir anlay›flla biçimlenmifl olup, estetik ve
teknik çözümlerin birlikte ele al›nd›¤›
ayr›nt›larla üretilmifltir.
Anadolu Üniversitesi Yabanc›
Diller Yüksekokulu Projesi 80
Mimari Tasar›m: Selim Velio¤lu Yüksel Demir Sunay
Yusuf - Erce Funda
‹ri, ölçeksiz ve uzun bloklar yerine,
güneflten yararlanan ve do¤al hava
sirkülasyonunu sa¤layan bir düzen
önerilmifltir. Binalar aras›nda oluflan
aç›k alanlarda yap›lacak peyzaj
düzenlemeleri ö¤renci ve e¤itmenlerin
moralini yüksek tutacak, motive edecek
bir çevre oluflturur.
Antalya Kent Merkezi
Do¤u Garaj› ve Halk Pazar›
Alan› Düzenlenmesi Projesi 84
Mimari Tasar›m: Ozan Erkal
Projenin temel hedefi olan canl› ve
heterojen programlarla beslenen bir
kent yaflant›s›n› bar›nd›racak toplu
mekân, ma¤aza ve restoran blo¤una
paralel olarak uzanan yeflil promenad ile
arsa içinde kurgulanm›flt›r.
Gebze Tarihi Kent Merkezi için
Kentsel Tasar›m Fikir Projesi 88
Mimari Tasar›m: Korhan Torcu Ali Akarsu
Hareket süreklili¤inin ve kamusal
kullan›m›n belirleyicili¤inde geliflen
proje, iki tarihsel bölge aras›nda,
kentsel ifllevlerin yo¤unlu¤u nedeniyle
silikleflen ba¤lant›y› yaya hareketi
üzerinden yeniden kurar.
2. Bayezid Hamam›
Restorasyon Projesi
92
K. Kutgün Eyüpgiller - Ahmet Ersen
Kaya Özgen - Tu¤ba Barl›k
Bayezid Hamam›, tarih boyunca geçirdi¤i
afet ve müdahaleler nedeniyle önemli
onar›mlar geçirmifltir. 1964 ve 1971-72-73
y›llar›nda restorasyon geçirmifl ve baz›
bölümleri yenilenmifltir. 2000 y›l›nda
kamulaflt›r›larak ‹Ü Rektörlü¤ü’nün
mülkiyetine geçmifltir. Uzun çabalardan
sonra restorasyon projesinin yap›lmas›
aflamas›na gelinmifltir.
El Vard›r El Üstüne
Meyer’in Ayar Gerektirmeyen
Ezânî Saati
99
fiinasi Acar
Böyle bir saatin mevcudiyetinin ilk kez
bu yaz›yla gün ›fl›¤›na ç›kar›ld›¤›n›
san›yoruz. Belli olmaz, belki bir gün
saatin kendisine de ulafl›r, dahas› onu
Dolmabahçe Saray› Saat Müzesi’nde
sergileme olana¤›na bile kavufluruz..
Sinerjisi Olmayan Bienal..
105
Özkan Ero¤lu
9. ‹stanbul Bienali’nde ciddi bir eksiklik
olan sinerji yoklu¤u en önemli sorundu
bence. Ortada yay›nlar, bas›n deste¤i,
sponsorlar her fley var gözükmesine
karfl›n, bunlar›n ayn› paydada ve bir enerji
kapsam›nda buluflamad›klar›n› aç›k
flekilde görebiliyorsunuz.

Benzer belgeler

yap› 278 Ocak 2005

yap› 278 Ocak 2005 • Müteahhitler Birli¤i: “‹nflaat sektöründe büyüme yeterli de¤il” • Katrina tayfunu New Orleans’› y›kt› • “Camilere en büyük zarar› buralar› korudu¤unu sananlar veriyor” • 3. Ulusal Tasar›m Kongres...

Detaylı

yap› 286 Eylül 2005

yap› 286 Eylül 2005 • Zaman›n Penceresinden... • 2005 Tarihe Sayg› / Yerel Koruma Ödülleri sahiplerini buldu • Yap› Buluflmalar› IV: “Türkiye’nin Kad›n Mimarlar›” • Mimarl›klar Toplant›s›: Ergino¤luÇal›fllar • ‹stanbu...

Detaylı

yap› 291 fiubat 2006

yap› 291 fiubat 2006 tasarlanan yap›, kentten ayr›lan bir ada üzerinde deniz k›y›s›nda yükseliyor. Duvarlar bükülüyor, katlan›yor, dalgalan›yor ve bir yüzeyden ötekine

Detaylı

303

303 •“Magnum Foto¤raflar› ile Türkiye”

Detaylı

yap› 296 Temmuz 2006

yap› 296 Temmuz 2006 canland›rma” birçok boyutu içinde bar›nd›r›r.

Detaylı

yap› 280 Mart 2005

yap› 280 Mart 2005 • AB’den GAP için restorasyon deste¤i • Marmara Denizi’nde yeni faylar saptand› • Galataport ihalesi tart›flmal› • Cargill’e “Özel Yasa” • Müteahhitler Birli¤i: “‹nflaat sektöründe büyüme yeterli d...

Detaylı