Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik

Transkript

Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
4077 Sayılı
TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN'la ilgili olarak
Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Yönetmelik
GARANTİ BELGESİ UYGULAMA ESASLARINA DAİR YÖNETMELİK
Amaç
Madde 1 — Bu Yönetmeliğin amacı; hangi malların garanti belgesi ile satılmak zorunda olduğunu,
bunların azami tamir sürelerini ve garanti belgesinin onaylanmasına ve uygulanmasına ilişkin usul ve esasları
düzenlemektir.
Kapsam
Madde 2 — Bu Yönetmelik, garanti belgesi ile satılmak zorunda olan, ekli listede yer alan ve tüketici
işlemine konu olan mallara uygulanır.
Dayanak
Madde 3 — Bu Yönetmelik, 23/2/1995 tarihli ve 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında
Kanunun 31 inci maddesi ve bu Kanunun 4822 sayılı Kanunla değişik, 13 üncü maddesine dayanılarak
düzenlenmiştir.
Tanımlar
Madde 4 — Bu Yönetmelikte geçen;
a) Bakanlık: Sanayi ve Ticaret Bakanlığını,
b) Genel Müdürlük: Tüketicinin ve Rekabetin Korunması Genel Müdürlüğünü,
c) İl Müdürlüğü: Sanayi ve Ticaret İl Müdürlüğünü,
d) TSE: Türk Standardları Enstitüsü Başkanlığını,
e) Kanun: 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanunu,
f) Mal: Alış-verişe konu olan taşınır eşyalardan Bakanlıkça, bu Yönetmeliğin eki listede tespit ve ilan
edilen, garanti belgesi ile satılması zorunlu olan malı,
g) Garanti Belgesi: İmalatçı – üretici veya ithalatçıların, sattıkları, ürettikleri ve/veya ithal ettikleri
mallar için düzenlenen ve malın garanti süresi içerisinde meydana gelebilecek arızalarının en az iki yıl süreyle
veya özelliği nedeniyle belirlendiği ölçü birimi içerisinde, ücretsiz olarak yenisi ile değiştirilmesinin, tamirinin,
bedel iadesinin veya bedel indiriminin taahhüt edildiğini ve satıcı ile tüketicinin yükümlülüklerini gösteren
belgeyi,
h) Servis İstasyonu: İmalatçı - üretici ve/veya ithalatçıların, ürettikleri veya ithal ettikleri mallar için;
kullanım ömürleri süresince satış sonrası montaj, bakım ve onarım hizmetlerini yürütmek üzere, kendileri
tarafından ve/veya aralarındaki sözleşme uyarınca, bu amaçla yetki verilen gerçek veya tüzel kişiler tarafından
kurulan ya da kurulmuş bulunan tesisleri,
ı) İmalatçı-üretici: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listedeki mallardan,
tüketiciye sunulmuş olanları üretenler ile mal üzerine kendi ayırt edici işaretini, ticari markasını veya unvanını
koyarak satışa sunanları,
i) İthalatçı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere, bu Yönetmeliğe ekli listede sayılan mallardan
herhangi birini yurt dışından getirerek satışa sunan gerçek veya tüzel kişiyi,
j) Satıcı: Kamu tüzel kişileri de dahil olmak üzere ticari veya mesleki faaliyetleri kapsamında tüketiciye
mal sunan gerçek veya tüzel kişileri,
k) (Ek:RG-24/4/2011-27914) İş Günü: Ulusal, resmî ve dini bayram günleri ile yılbaşı, 1 Mayıs ve
pazar günleri dışındaki çalışma günlerini,
ifade eder.
Garanti Belgesi Düzenleme Zorunluluğu
Madde 5 — İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, imal veya ithal ettikleri, ekli listede yer alan mallar
için; Bakanlığa başvurarak garanti belgelerini onaylatmak ve tüketicilere verilecek garanti belgesi düzenlemek
zorundadırlar.
(Değişik fıkra:RG-24/4/2011-27914) Bu Yönetmelik hükümlerine ve Genel Müdürlükçe onaylanmış
belgeye uygun olarak hazırlanacak garanti belgesinin tasdik edilerek tüketiciye verilmesini temin etmek ve
ayrıca, bu yükümlülüğün yerine getirildiğini ispat etmekle satıcı, bayii veya acenteler sorumludurlar.
(Değişik fıkra:RG-24/4/2011-27914) Satılan mala ilişkin olarak düzenlenen faturalar garanti belgesi
yerine geçmez. Ancak, servis istasyonlarında yapılan onarım ve parça değişimi işlemleri sonucunda verilen
fatura, bu Yönetmeliğin öngördüğü garanti şartlarını içermesi kaydıyla, garanti belgesi yerine geçer.
Garanti ve Tamir Süresi
Madde 6 — Garanti süresi; malın tüketiciye teslim tarihinden itibaren başlar ve en az iki yıl ve/veya
ilişik listedeki ölçü birimi ile tespit edilen değer kadardır.
Garanti süresinin başka bir ölçü birimi ile belirlenmiş olması halinde, malın üzerinde bu ölçü biriminin
tespitine yönelik bir düzeneğin bulunması veya yapısının bu değerin tespitine uygun olması gerekir. Aksi halde
garanti süresinin 2 yıl olduğu kabul edilir.
Malın arızalanması durumunda, tamirde geçen süre garanti süresine eklenir.
(Değişik fıkra:RG-24/4/2011-27914) Malın tamir süresi, ekli listede ilan edilen azami tamir süresini
geçemez. Bu süre mala ilişkin arızanın servis istasyonuna, servis istasyonunun olmaması durumunda, malın
satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçısı-üreticisinden birine bildirim tarihinden itibaren
başlar. Tüketicinin arıza bildirimini; telefon, faks, e-posta, iadeli taahhütlü mektup veya benzeri bir yolla
yapması mümkündür. Ancak, uyuşmazlık halinde ispat yükümlülüğü tüketiciye aittir.
(Değişik fıkra:RG-24/4/2011-27914) Malın arızasının 10 iş günü içerisinde giderilememesi halinde,
imalatçı-üretici veya ithalatçı; malın tamiri tamamlanıncaya kadar, benzer özelliklere sahip başka bir malı
tüketicinin kullanımına tahsis etmek zorundadır.
Garanti Belgesinde Bulunması Zorunlu Bilgiler
Madde 7 — Tüketicilere verilecek garanti belgesinde aşağıda belirtilen bilgi ve açıklamalar yer alır:
a) İmalatçı- üretici ve ithalatçı firmanın unvanı, merkez adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
b) Satıcının unvanı, adresi ile yetkilisinin imzası ve kaşesi,
c) Fatura tarih ve sayısı,
d) Malın cinsi, markası, modeli ile varsa bandrol ve seri numarası,
e) Malın tüketiciye teslim tarihi ve yeri,
f) Garanti süresi,
g) Azami tamir süresi,
h) Malın bütün parçaları dahil olmak üzere tamamının en az iki yıl ve/veya Bakanlıkça belirlenen ölçü
birimi ile tespit edilen değere göre garanti kapsamında olduğu,
ı) Malın ücretsiz tamir, değiştirme, bedel iadesi ve bedel indirimi yükümlülüklerine ilişkin bu
Yönetmelikte düzenlenen şartlar,
i) Kullanım hataları,
j) Tüketici lehine tanınabilecek haklarla ilgili diğer hususlar,
k) Bakanlık izin tarihi ve sayısı.
İzin
MADDE 8 – (Değişik:RG-24/4/2011-27914)
İmalatçı-üretici veya ithalatçı firmalar, ürettikleri veya ithal ettikleri, ekli listede ilan edilen
kullanılmamış mallar için, Genel Müdürlüğe garanti belgesi onaylatmak zorundadırlar. Genel Müdürlük onayı
bulunmayan garanti belgeleri geçersizdir.
Genel Müdürlük, başvuruları değerlendirirken gerek duyması halinde tüketicilerin sağlık ve güvenliği
ile ekonomik çıkarlarını korumak amacıyla; belgelendirme yapılacak ürünle ilgili olarak, gerekli incelemeleri
yapmaya veya yaptırmaya yetkili olup, daha önce onaylanmış kuruluşlardan alınacak raporları ve ürünle ilgili
olarak diğer kamu kurum ve kuruluşları tarafından verilen belgeleri de dikkate alabilir.
Diğer kamu kurum ve kuruluşlarının mevzuatları gereği istenilen ancak, ekli listede yer almayan
ürünler için düzenlenecek garanti belgelerine dair talepler Genel Müdürlükçe sonuçlandırılır.
Başvuru
MADDE 9 – (Değişik:RG-24/4/2011-27914)
Garanti belgesi başvuruları, Bakanlığın internet sayfasından, elektronik imza ile yapılır ve elektronik
imza ile onaylanır.
Başvuru ile ilgili usul ve esaslar Bakanlığın internet sayfasında ilan edilir.
Satış sonrası hizmet verilmesi gereken mallar için yapılan garanti belgesi başvuruları sırasında, Genel
Müdürlükçe onaylı Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik Belgesi aranır. Ancak, malın teknik özellikleri itibariyle
bakım gerektirmemesi ve tamirinin de mümkün olmaması durumunda, Satış Sonrası Hizmetleri Yeterlilik
Belgesi aranmaz. Bu tür talepler Genel Müdürlükçe değerlendirilerek karara bağlanır.
Garanti belgesi geçerlilik süresi ve diğer işlemler
MADDE 10 – (Başlığı ile birlikte değişik:RG-29/08/2006-26274)
(Değişik fıkra:RG-24/4/2011-27914) Genel Müdürlük tarafından onaylanan garanti belgelerinin
geçerlilik süresi 2 yıldır.
Garanti belgelerine yönelik unvan, adres değişikliği, model ilavesi ile bu Yönetmeliğin 18 inci
maddesinde belirtilen muafiyet işlemleri ve benzeri müracaatlar sırasında istenecek bilgi ve belgeler Genel
Müdürlükçe ayrıca belirlenir.
Garanti Belgesi İptali
Madde 11 — Bu Yönetmeliğe aykırı uygulamaların tespiti ve bununla ilgili olarak Genel Müdürlüğün
veya İl Müdürlüğü’nün yazılı uyarısına rağmen, verilen süre içerisinde durumun düzeltilmemesi halinde,
firmanın garanti belgesi iptal edilerek mensubu olduğu meslek odasına ve diğer ilgili kamu kuruluşlarına Genel
Müdürlükçe ayrıca bildirilir.
İhtiyari Garanti Belgesi
Madde 12 — (Değişik:RG-24/4/2011-27914)
Bu Yönetmeliğe ekli listede yer almayan bir malı imal veya ithal eden firmalar, kendi sorumlulukları
çerçevesinde, ihtiyari garanti belgesi düzenleyebilirler. İhtiyari garanti belgesinin içeriği ve garanti şartlarına
ilişkin hususlar imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı firma tarafından belirlenir. Bu belgelerin onaylanması için
ayrıca Genel Müdürlüğe başvuru yapılmaz..
Ücretsiz Tamir Yükümlülüğü
Madde 13 — Satıcı, malın; garanti süresi içinde, gerek malzeme ve işçilik gerekse montaj hatalarından
dolayı arızalanması halinde işçilik masrafı, değiştirilen parça bedeli ya da başka herhangi bir ad altında hiçbir
ücret talep etmeksizin tamirini yapmak veya yaptırmakla yükümlüdür.
Arızalarda kullanım hatasının bulunup bulunmadığı servis istasyonları, servis istasyonunun mevcut
olmaması halinde sırasıyla; bu malın satıcısı, bayii, acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden
birisi tarafından düzenlenen raporla belirlenir.
Tüketiciler, bu maddenin ikinci fıkrasında belirtilen rapora ilişkin olarak bilirkişi tarafından tespit
yapılması talebiyle ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurabilir.
Diğer Yükümlülükler
Madde 14 — Tüketicinin onarım hakkını kullanmasına rağmen malın;
a) (Değişik:RG-24/4/2011-27914) Tüketiciye teslim edildiği tarihten itibaren, garanti süresi içinde
kalmak kaydıyla, bir yıl içerisinde en az dört defa veya imalatçı-üretici ve/veya ithalatçı tarafından belirlenen
garanti süresi içerisinde altı defa arızalanmasının yanı sıra, bu arızaların maldan yararlanamamayı sürekli
kılması,
b) Tamiri için gereken azami sürenin aşılması,
c) Firmanın servis istasyonunun, servis istasyonunun mevcut olmaması halinde sırasıyla satıcısı, bayii,
acentesi, temsilciliği, ithalatçısı veya imalatçı-üreticisinden birisinin düzenleyeceği raporla arızanın tamirinin
mümkün bulunmadığının belirlenmesi,
durumlarında, tüketici malın ücretsiz değiştirilmesini, bedel iadesi veya ayıp oranında bedel indirimi
talep edebilir.
Bu maddenin (c) bendinde belirtilen raporun, tüketicinin başvuru tarihinden itibaren yedi gün içerisinde
düzenlenmesi zorunludur. Tüketici, raporun belirtilen süre içerisinde düzenlenmemesi veya raporu kabul
etmemesi hallerinde, ilgili tüketici sorunları hakem heyetine başvurarak mevcut durumun tespit edilmesini
isteyebilir.
Satıcı, tüketicinin bu Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü maddelerinde belirtilen taleplerini reddedemez.
Tüketicinin bu taleplerine karşı satıcı, bayii, acente, imalatçı- üretici ve ithalatçı müteselsilen sorumludurlar.
Hizmet Yükümlülüğü
Madde 15 — İmalatçı-üretici veya ithalatçılar, garanti belgesi ile sattıkları malların bakım onarım ve
kullanımına ilişkin satış sonrası servis hizmetlerini yeterli olarak vermek ve bunun için gerekli tedbirleri almak
zorundadır.
Değiştirilen Ürünün Garanti Süresi
Madde 16 — Garanti uygulaması sırasında değiştirilen malın garanti süresi, satın alınan malın kalan
garanti süresi ile sınırlıdır.
Kullanım Hatası
Madde 17 — Tüketicinin malı kullanma kılavuzunda yer alan hususlara aykırı kullanmasından
kaynaklanan arızalar hakkında Yönetmeliğin 13 ve 14 üncü madde hükümleri uygulanmaz.
Garanti Belgesi Muafiyet İşlemleri
Madde 18 — (Değişik:RG-24/4/2011-27914)
Garanti belgesi ile satılmak zorunda olan bir malın imalatının veya ithalatının yalnızca bir gerçek veya
tüzel kişiliğin siparişi üzerine, özel olarak gerçekleştirilmesi durumunda; sipariş veren ile imalatçı-üretici
ve/veya ithalatçı arasında satış sonrası hizmetlerini de kapsayacak şekilde, bu Yönetmelik hükümlerine uygun
yazılı bir sözleşmenin bulunması kaydıyla ve ayrıca kendi ihtiyacında kullanılmak üzere yapılacak imalat veya
ithalatlarda, garanti belgesi düzenleme zorunluluğu aranmaz.
Ceza
Madde 19 — Bu Yönetmelik hükümlerine aykırı hareket edenler hakkında, Kanunun idari para cezası
ile ilgili hükümleri uygulanır.
Kaldırılan Hükümler
Madde 20 — 21/12/2001 tarihli ve 24617 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan "Garanti Belgesi
Uygulama Esaslarına Dair (TRKGM-2001/6) Tebliğ" ile 13/06/2002 tarih, 24784 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan "Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğde Değişiklik Yapılması Hakkında (TRKGM2002/2) Tebliğ" yürürlükten kaldırılmıştır.
Geçici Madde 1 — TRKGM-2001/6 sayılı Garanti Belgesi Uygulama Esaslarına Dair Tebliğin 11 inci
maddesi gereğince belgeleri iptal edilen firmalar, bu Yönetmeliğin yürürlülük tarihinden itibaren başvurmaları
halinde belgelerini yeniletebilirler.
GEÇİCİ MADDE 2 – (Ek:RG-29/08/2006-26274)
Daha önce onaylanan ve geçerliliği devam eden garanti belgeleri, geçerlilik süresi bitmeden önce
Bakanlığa müracaat edilerek, bu Yönetmelik hükümlerine göre yenilenir.
Yürürlük
Madde 21 — Bu Yönetmelik 14/6/2003 tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme
Madde 22 — Bu Yönetmelik hükümlerini Sanayi ve Ticaret Bakanı yürütür.
***
Geçici Madde 1 — (Bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce onaylanan veya vize edilen belgeler,
onay veya vize tarihinden itibaren iki yıl geçerlidir.(1)
__________________
1) 24/2/2004 tarihli ve 25383 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Yönetmeliğin Geçici 1 inci
maddesidir.
(Değişik:RG-24/4/2011-27914)
EK-1
4077 SAYILI TÜKETİCİNİN KORUNMASI HAKKINDA KANUN GEREĞİNCE GARANTİ BELGESİ İLE
SATILMASI ZORUNLU OLAN ÜRÜNLER LİSTESİ
SEKTÖR/ÜRÜN
1
2
3
4
SAĞLIK SEKTÖRÜ
1.1
KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI
1.1.1
TANSİYON ALETLERİ
1.1.2
KAN DEĞERİ ÖLÇEN CİHAZLAR
1.1.3
İŞİTME CİHAZLARI
1.1.4
KONUŞMA CİHAZLARI
1.1.5
ATEŞ ÖLÇEN CİHAZLAR
1.2
ANNE VE ÇOCUK ÜRÜNLERİ
1.2.1
ELEKTRONİK GÖĞÜS POMPALARI
1.2.2
BİBERON ISITICILARI
1.2.3
BİBERON STERİLİZATÖRLERİ
1.2.4
MAMA HAZIRLAMA SETLERİ
1.2.5
ÇOCUK OTO KOLTUKLARI
1.2.6
MAMA SANDALYELERİ
1.2.7
ÇOCUK ARABALARI VE PUSETLERİ
1.3
MASAJ ALET VE CİHAZLARI
1.3.1
MASAJ ALETLERİ
1.3.2
MASAJ KEMERLERİ
1.3.3
MASAJ KOLTUKLARI
1.3.4
MASAJ YATAKLARI
1.4
BEDENSEL ÖZÜRLÜLERE AİT CİHAZLAR
1.4.1
TEKERLEKLİ SANDALYELER
1.4.2
ENGELLİLER İÇİN AKÜLÜ ARAÇLAR
GÖZLÜKLER
2.1
GÜNEŞ GÖZLÜKLERİ
2.2
GÖZLÜK ÇERÇEVELERİ
ISITMA VE HAVALANDIRMA CİHAZLARI
3.1
KLİMALAR
3.2
ISI POMPALARI
3.3
FAN KOİLLER
3.4
BRÜLÖRLER
3.5
BUHAR KAZANLARI
3.6
KALORİFER KAZANLARI
3.7
KAT KALORİFERLERİ
3.8
KOMBİLER
3.9
DOĞALGAZ / LPG SOBALARI
3.10
GAZYAĞLI SOBALAR
3.11
KATI YAKIT SOBALARI
3.12
ELEKTRİKLİ ODA ISITICILARI
3.13
ŞOFBENLER
3.14
TERMOSİFONLAR
3.15
PENCERE TİPİ FANLAR
3.16
VANTİLATÖRLER
3.17
DAVLUMBAZLAR
3.18
ASPİRATÖRLER
3.19
FANLI ELBİSE KURUTUCULAR
3.20
HAVA NEMLENDİRİCİLER
SIHHİ TESİSAT ALET VE CİHAZLARI
4.1
HİDROFORLAR
4.2
SU ARITMA CİHAZLARI
4.3
MOTORLU SU POMPALARI
4.4
VANALAR
4.5
BATARYALAR (SIHHİ TESİSAT)
4.6
SENSÖRLÜ MUSLUK APARALARI
4.7
REZERVUARLAR
4.8
KÜVET VE DUŞ TEKNELERİ
4.9
LAVABOLAR
GARANTİ
SÜRESİ
AZAMİ
TAMİR
SÜRESİ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
5
6
7
8
4.10
KLOZETLER
4.11
EVİYELER
TAŞINABİLİR ELEKTRİKLİ EL ALETLERİ
5.1
TESTERE MAKİNELERİ
5.2
POLİSAJ MAKİNELERİ
5.3
MATKAPLAR
5.4
LEHİM TABANCALARI
5.5
VİDALAMA MAKİNELERİ
5.6
ZIMPARA MAKİNELERİ
MOTORLAR
6.1
ELEKTRİK MOTORLARI
6.2
İÇTEN YANMALI MOTORLAR
6.3
DIŞTAN TAKMALI DENİZ MOTORLARI
GÜNEŞ ENERJİSİ ISITMA ALET VE CİHAZLARI
7.1
GÜNEŞ KOLLEKTÖRLERİ
7.2
GÜNEŞ ENERJİSİ SU DEPOLARI
7.3
GÜNEŞ ENERJİSİ PAKET SİSTEMLERİ
ELEKTRONİK, TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI
8.1
TELEKOMÜNİKASYON ALET VE CİHAZLARI
8.1.1
SABİT HATLI TELEFONLAR
8.1.2
CEP TELEFONLARI
8.1.3
UYDU TELEFONLARI
8.1.4
MODEMLER
8.1.5
FAKSLAR
8.1.6
ARAÇ İÇİ KONUŞMA KİTLERİ
8.2
BİLGİSAYAR VE ÇEVRE BİRİMLERİ
8.2.1
BİLGİSAYARLAR
8.2.2
MAUSE
8.2.3
MONİTÖRLER
8.2.4
YAZICILAR
8.2.5
TARAYICILAR (SCANNER)
8.2.6
SES KAYIT CİHAZLARI
8.2.7
KLAVYELER
8.2.8
HARİCİ DİSK ÜNİTELERİ
8.2.9
PC KAMERALAR (WEBCAM)
8.2.10
OYUN KONSOLLARI
8.2.11
İŞLEMCİLER
8.2.12
KART OKUYUCULAR
8.2.13
AĞ GÜVENLİK CİHAZLARI
8.2.14
HARD DISKLER
8.2.15
ANAKARTLAR
8.2.16
KİTAP OKUYUCULAR
8.3
GÜVENLİK VE ALARM SİSTEMLERİ
8.3.1
GÜVENLİK AMAÇLI KAMERALAR
8.3.2
GÜVENLİK AMAÇLI MONİTÖRLER
8.3.3
GÜVENLİK AMAÇLI KAYIT CİHAZLARI
8.3.4
ALARM CİHAZLARI
8.3.5
EV İÇİ DİNLEME VE İZLEME CİHAZLARI
EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRONİK
8.4
CİHAZLAR
8.4.1
TELEVİZYONLAR
8.4.2
PİKAP-PLAK ÇALARLAR
8.4.3
MÜZİK SETLERİ
8.4.4
RADYOLAR
SES KAYDEDİCİ VE OYNATICI
8.4.5
CİHAZLAR(CD,DVD,VCD)
8.4.6
MEDYA OYNATICILAR(MP3, MP4)
8.4.7
EV SİNEMA SİSTEMLERİ
8.4.8
AMLİFİKATÖRLER
8.4.9
HOPARLÖRLER
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
8.4.10
8.4.11
8.4.12
9
10
KULAKLIKLAR
DATABANKLAR
ELEKTRONİK SÖZLÜKLER
8.4.13
PROJEKSİYON CİHAZLARI
8.4.14
HESAP MAKİNELERİ
8.4.15
ELEKTRONİK PARA KASALARI
8.4.16
UYDU ALICILARI (RECEİVER)
8.5
UYDU YARDIMI İLE KONUM BELİRLEME CİHAZLARI
8.5.1
GPS YÖN BULMA KONUMLAMA CİHAZLARI
8.6
FOTOĞRAF MAKİNELERİ VE KAMERALAR
8.6.1
KAMERALAR
8.6.2
FOTOĞRAF MAKİNELERİ
ELEKTRİKLİ ALET VE CİHAZLAR
9.1
JENERATÖRLER
9.2
AKÜMÜLATÖRLER
9.3
KESİNTİSİZ GÜÇ KAYNAKLARI
9.4
DÖNÜŞTÜRÜCÜLER (İNVERTÖR)
9.5
REGÜLATÖRLER
TAŞITLAR
10.1
10.2
10.3
10.4
10.5
10.6
10.7
10.8
10.9
BİNEK OTOMOBİLLER
KAMYONETLER
TRAKTÖRLER
MOTOSİKLETLER
DENİZ MOTOSİKLETLERİ
KAR MOTOSİKLETLERİ
BİSİKLETLER
KARAVANLAR
OTOMOBİL YEDEK PARÇALARI
10.9.1
10.9.2
10.9.3
10.9.4
10.9.5
10.9.6
10.9.7
10.9.8
ARAÇ LASTİKLERİ
FARLAR
GÖSTERGE TABLOSU VE GÖSTERGELER
MERKEZİ KİLİTLER
EMNİYET KEMERİ VE BAĞLANTILARI
EMNİYET CAMLARI
EGZOZ BORU VE SUSTURUCULARI
ŞARJ DİNAMOSU
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL VEYA
5.000 SAAT
(Hangisi
Önce
Dolarsa)
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL VEYA
60.000
KM.
(Hangisi
Önce
Dolarsa)
2 YIL VEYA
100.000
KM.
(Hangisi
Önce
Dolarsa)
2 YIL VEYA
3.000 SAAT
(Hangisi
Önce
Dolarsa)
2 YIL VEYA
30.000 KM.
(Hangisi
Önce
Dolarsa)
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL VEYA
1,6 mm DİŞ
DERİNLİĞİ
(Hangisi
Önce
Dolarsa)
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
30 İŞ GÜNÜ
30 İŞ GÜNÜ
30 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
11
12
13
14
15
10.9.9
JANTLAR
10.9.10
KATALİTİK KONVERTÖRLER
10.9.11
AMORTİSÖRLER
10.9.12
RADYATÖRLER
10.9.13
OTO KLİMALARI
ARAÇ
DÖNÜŞÜM
10.10
KİTLERİ
10.10.1
LPG DÖNÜŞÜM KİTLERİ
10.10.2
CNG DÖNÜŞÜM KİTLERİ
10.10.3
ELEKTRİK DÖNÜŞÜM KİTLERİ
TEKSTİL SANAYİ
11.1
DİKİŞ VE NAKIŞ MAKİNALARI
BAHÇELERDE KULLANILAN MAKİNALAR
12.1
ÇİM-OT-ÇİT KESME MAKİNALARI
12.2
ÇİM BİÇME MAKİNALARI
12.3
ZİNCİRLİ TESTERE MAKİNALARI
ÖLÇME ALET VE CİHAZLARI
13.1
ELEKTRİK SAYAÇLARI
13.2
DOĞALGAZ SAYAÇLARI
13.3
SU SAYACLARI
13.4
ISI SAYACI PAY ÖLÇERLER
13.5
SAATLER
13.6
ODA TERMOSTATLARI
SPOR, AV ALET VE MAKİNALARI
SPOR
14.1
ALETLERİ
14.1.1
KONDİSYON BİSİKLETLERİ
14.1.2
KOŞU BANDLARI
14.2
AV ALETLERİ
14.2.1
AV TÜFEKLERİ
EV VE BENZERİ YERLERDE KULLANILAN ELEKTRİKLİ VE GAZLI
CİHAZLAR
EV
15.1
ALETLERİ
15.1.1
BUZDOLAPLARI
15.1.2
DERİN DONDURUCULAR
15.1.3
ARAÇ BUZDOLAPLARI
15.1.4
SU SEBİLLERİ
15.1.5
BULAŞIK MAKİNELERİ
15.1.6
ÇAMAŞIR MAKİNELERİ
15.1.7
ÇAMAŞIR KURUTMA MAKİNELERİ
15.1.8
ELEKTRİKLİ SÜPÜRGELER
15.1.9
FIRINLAR
15.1.10
OCAKLAR
15.1.11
MİKRODALGA FIRINLAR
15.1.12
BUHARLI TEMİZLİK MAKİNELERİ
15.1.13
BUZ YAPMA MAKİNELERİ
15.1.14
ÇÖP ÖĞÜTME MAKİNELERİ
15.1.15
ELEKTRİKLİ DÜDÜKLÜ TENCERELER
15.1.16
ÜTÜLER
KİŞİSEL KULLANIM CİHAZLARI (PİLLİ ÜRÜNLER
15.2
HARİÇ)
15.2.1
SAÇ KESME MAKİNELERİ
15.2.2
SAÇ ŞEKİLLENDİRME CİHAZLARI
15.2.3
SAÇ KURUTMA MAKİNELERİ
15.2.4
ELEKTRİKLİ TRAŞ MAKİNELERİ
15.2.5
EPİLASYON CİHAZLARI
SAKAL BIYIK KESME VE DÜZELTME
15.2.6
MAKİNELERİ
15.3
BESİN HAZIRLAYICI CİHAZ ve MAKİNELER
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
16
17
18
15.3.1
EKMEK KIZARTMA MAKİNELERİ
15.3.2
EKMEK KESME MAKİNELERİ
15.3.3
EKMEK YAPMA MAKİNELERİ
15.3.4
TOST MAKİNELERİ
15.3.5
YOĞURT YAPMA MAKİNELERİ
15.3.6
YUMURTA PİŞİRİCİLER
15.3.7
KARIŞTIRICILAR/BLENDERLER
15.3.8
ÇAY/ KAHVE MAKİNELERİ
15.3.9
MEYVE SEBZE SIKACAKLARI
15.3.10
ET KIYMA MAKİNELERİ
15.3.11
MISIR PATLATMA MAKİNELERİ
15.3.12
SU ISITICILAR (KETLE)
15.3.13
ELEKTRİKLİ PİŞİRİCİLER
15.3.14
BUHARLI PİŞİRİCİLER
15.3.15
MUTFAK ROBOTLARI
15.3.16
FRİTÖZLER
15.3.17
IZGARALAR
MÜZİK ALETLERİ
16.1
ORGLAR
16.2
PİYANOLAR
16.3
BAĞLAMALAR
16.4
BATERİLER
16.5
GİTARLAR
AHŞAP VE METAL MOBİLYALAR
17.1
KOLTUKLAR
17.2
MASALAR
17.3
SANDALYELER
17.4
VİTRİNLER
17.5
GÜMÜŞLÜKLER
17.6
TV SEHPALARI
17.7
SEHPALAR
17.8
DOLAPLAR
17.9
ŞİFONİYER
17.10
YATAKLAR
17.11
KARYOLALAR
17.12
BAZALAR
17.13
MUTFAK DOLAPLARI
17.14
BİLGİSAYAR MASALARI
17.15
KİTAPLIKLAR
17.16
VESTİYERLER
17.17
BANYO DOLAPLARI
17.18
AHŞAP VE METAL KAPILAR
17.19
YUKARDA SAYILANLARIN TAKIM HALİNDE SATILANLARI
KAPI AÇMA VE KAPAMA DÜZENEKLERİ
18.1
KAPI HİDROLİKLERİ
18.2
KAPI KİLİTLERİ
18.3
KAPI OTOMATLARI
Kaynak: Resmi Gazete, 13 Haziran 2003-25137
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
2 YIL
2 YIL
2 YIL
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ
20 İŞ GÜNÜ

Benzer belgeler