Tapuya Kayıtlı Site Yönetim Planı

Transkript

Tapuya Kayıtlı Site Yönetim Planı
MAgffi&TT'Aru
Y*ruFTXM
sirnsf
{Pg:AruX
VASHA TTAN Si TF Si YONFI]M PLANI
1- XISALTMALARI
[,1K
KMK
Mashattan
Kooperalrf
BK
Medenr Kan!n
Kat Mtlkiyeti Kaaunu
Tapuda $i9li Ayazada 2 pafta 1 ada t3g parsel nu$aras,:ie kavr{L
trS.nmaZin L;erir Oe , u.ulU lun b nalar. l,aprra.'.e bunta n e<le4tiF:l
"{irnriL Sor1lmlu |!,lashattan Site igletme Kooperatifi' Mashatlan
Siiesi Ydnetiolini icra edecek olan isletme kooperatit I
: Boa9iar Kanunu
2. GENEL HOXUMLER VE NiTELiK
Ydnetim Planrna Konu r,na gayrtmenkul
istanbul ili, $i$li jlEesi, Ayazaga mahallesinde kai!, iapunun 2 pafla 1 ada ve 135 numarall
parsel 0zerjnde kat mirlki/etine konu olscak ana gayrimenkulde mevcut 10 (on) blol.ita kain
tirm baarmsrz bol0mler ve bunlafln eklentisi olan dioer b;rimler (ortak kullanrm alanla.r, spor
tesisleri, sosyal tesisler, lican amati, kullanl'at,ilecek tesisJer, havuzlar, gqlet ve otoparklar
vs.) bu yonetim planr h0karmlerince ydnetjlecektir
2.'1
I I I antmlal
Bu yonetim planr hukunrle.inin yorurnunda aga0rdaki tantmlar gdzetileceldi.
2-2.'l Ana gayrimenkuJ Parseli: Tapuda, kat li[|kiyetj kililo0 adt alhnda dizenlenmig siciie
kaydedilecek ve oze.indeki yapilarda kat m0lkiyei; tesis edilecek parsel numarast ile ifacle
edi'en ana gaynmenkul arcasrnrn batOnleyici par9" nileli6;ndeki yapllada biriikte olugturdugu
hukuki bui0nluk
2.2.2 Bagrms,z Bdliim: Tahsis ed!1digi amaq dodniltusunda her bia kat malik,n'n
yaradanmasrna aynlmll ve kal mLlkiyeti kut0g0ode kendisioe sayfa'aynlm$ yapr bd[]t!tleri
konut amaQ ve nitelikli oiut), bagrrnsrz mDlkiyei hakkina konu olan yapt b6limleridir.
2.2.3 Kat maliki: Baormsrz bdlilm Ozerinde ayni hak o,arak mDlkiyet hakkr sahibi iek k'$i
veya toplu molkjyet olarak elbirlioi ve paylr milkiyet hakkr sahiplen birligidif. l.tfa, oturma
(s0kna), ost hakkr giba baqrmsrz boklml kullanma imkanr vefen ve tapuya tescil edilmi$ ayni
hak sahipleri de niteloi elverdigi olgilde bu kavraft iQinde d€edendirileceklerdjr.
2.2.1 Mathafran Sitesi Sakini: Mevcut bagrmsrz b,6ltmle.de gerek kal maliki oiarak,
gerekse (kifa, a.jyet, oturma, ir1'fak gibi) herhangi bir hukuki iligkrye dayana.ak {iiien
oturnakta olan l0m kigiler.
2.2.5 Site {Ana gayri.ner.ikul) Ortak Yer ve Tesisleri: Rlok ayr:mr yaprlrTlaksrzrn sitede
r'nevcut lam kat mal'klenne tahsis edilmis ver ve tesislet.
2.2.6 Eklenti: EkJeolilete rlilkin KMK hr.lkUmleri uyaflnca gerekli kogullara uyularak, baz
badrmsrz b6lumlere lisiede gdslerilmek suretjyle tahsis edilen bagr01srz b6liimlenn dlglnd?
olan iesrs ve Yerler.
2.2.7 Li.ste:- Kai malkiyeii kurulusu srrasrnda KMK htkm|lnc€ verilen ve bu ydaetim plan
agrsrndan baglayrcl res.ni belge
sitenin isimlendirilmesi
Yukanda tanrmt veril.'rit srle, ttzel kisilik 1;lr.nayao n;leligi
MASHAfiAN' isrli iie anrJi:cakttt
2.3
i')
{.
ile Dir t'iitiln
,'tr
I
I',
l.-
:
ola13k
/.I
3. YONETiM PLANINA JLigKiN HUXI.iMLER
3.1 Yonetim Pianrnrn Baglay'ctllg'
K[rK auo ilgili madde hikmr]nce hazrrlanan bu yonetim plarr, iliskin oldigu si(ede mevcur
llim kal malikleiinive bagtmsrz b0lamlere iliskin herhangj bir stn'dl ayni hak veya kira, adyet
g;bi lahsi hak elde eden zilyetleri {ma'jkteini ve kullanrcrlar|nt) baqlayrcr bir sdzlesme
niteligindedk
Beyeniar hanesinde varigrna igaret edilmig bu ybnetim planr htkam,erinj, MK da yer alan
tapu kiltogln0n agrklJgr (aleniyel;) ilkesigereoince hiQ klmse bilnledioini iddia edemez
3.2 Ydnetim Planrnrn Degigtirilmesi
Bu yonetim planr iligkin olduou sitede mevcLn tiim kat matikle.jnin 4/5
karar ile dediFtirilelllir. Bu ydnetim planr lte betl-d6nffiifffiliive
ve gidedere katrlm ylkijmltllgont kaldrran veya kattlma oranrnr azaltafl
yaptlamaz
unlukla v
n Ka anma
+ SiTE YONE IiMi IORGANLARI)
[rashafi:an Sitesi 'Srnrdr Sorurnlu l\,lashaitao Site Illetde Koopefatifi" tarafrndan
ydnetilecektir. Bu durumda bu koope.atifin genel kurulu "Kat Malikleri G4nel Kurulu' nuo,
kooperatifin yonetim kuruiu 'Kat Malikleri Ydnetim Kurulu" nun, koop€rdifn denelim kuru,u
ise "Kal Malikleri Denelirn Kurulu" nun gdrev ve yetkilerini kutlanacaktrr. Bu nedenle aynca
KMK'na g6re organlar oluiturulmayacaklrr Bu kooperatif, kal millkiyet taddarinrn a|nmasr
ve hak sahiplerine teslirni aqamasrndan dnce kurulacaKrr.
Bu ydnetim pian, KMK'nun ilgili hCk[mleri iJe Yargriay kararlaal esas aInarak hazrdanm,? bir
sozleime nilelioinderiir- Kooperatif t&zel kjtilidinin devam ett'gi st.ece turd; iligki kurulmug
olmasr halinde dahi tlirn baormslz b6,ilm maliklen ana gaynmenkulult y6netimindeki
KMK'non amir hok0mlerl sskl kalmak ko$Lrluyla kooperatmer melzuetr hUk0mlerinin
uygulanmasrnr kabul et'niglerdir.
4.t lsletre Kooperatiti Klrutugu, T:izel Kisilidin
Kazanrlmasr ve
Aie
siizlesmesi,
Unvan, Merkez, sii.e, Amag ve Faaliyel Konulan
Kooperatif, sitedeki t0m bagrmsE bolomlerin kat molkiyet tapuiarlnrn ]hak sahiplerine
'yeni
kuruJug" olarak
a9amasrnda
Mash
gergeklegtirilecektir. Kooperatifin unvanr'Srorrlr so
o{acaktrr. Kooperatif merkezi U?9b4lge!-:&9i-igi!ge
ibi buluncj!0u
Koooeratit silresiz olacaKr.. KooDeratifin amao. onaklannrn
l.n nl2'.lrn
va
vrrk.d.lr
.,a!rlrn
onek
alanlar
ve
eklemllerden
OJUSST
6an le vut inoa sa)rldn;4;k [email protected]
oah,tinoeki llat l''laliklenni.l oftlk gerekstnmelerini karErlamPk, aSaglda Mytlan faalivet r'e
tbfevle.i yerine getiimeE!!! Brr (oooefalife rjve lorlak) olmaJan kal mslikleri ortak vel q'
tesislerden vara.-i,a!?OezlAr
fiamazlar
rnr-iddrE dd-erek aiderlere katrlrnaktan
alatlana
verjlmesi iferdile$meoin tamamlanmast
;;aR;
Kooperatitn organlan.
1) Genel Kunrl
2) Yooetim Kurulll
3) Denetirn Kurulu
Genel kuRrlu Mashattan snesi 'Kal llaliklen Kurulu" olugturur Eundan
Korulu" olarak anllacakf rr
,'.
-.!
/-l
t,
lr
.'4
./
iLj
rtr;
: ril'
'Kdt ftral'klefi
'-t
.'
I
Ydnelim Kurulu bundan sonra Site yonetim
XumlL!, olarak anrlacakiir_
ijenelim Kurulu bundan soora,sile Denei|I
KLirulu, olafak an lacakitr
4.2 Kat Malikteri Kurutu
6.2.1 Zorunh) Organ: Site Kat Maliklen Kurutu
4.2.J.1 Olr.tgurnu
Site Kel Malikle.i Kurulu, KMK Hitkijmterince, sitede mevcut
liim baornlsrz b6l0mlerin kat
-att!,ten veyd kat .nal i Jenn,n ver^rti ya o r t anun, temsilcr.erinin (atrl,-;, ;,e
oluSUr- Sitenin
yorcr'rlr tSteUTe Looperalifi ra.atnOan ge.cptlelltnln esi dLrumu'lda
bL
organrn yennl
L
oopFrat,f genel kurulLr alrr
4-2.1,2 Kunrla Kabtma ve Oy Hakk,
Kat Mal;kleri Kuru'unda her kat .oaliki baormsE b6lom bagrna bjr oy
krtrnrn sahro oJdudu bird-n fazta bagrn"s:z bdlrj-n igrn ayr| oy hakkl
durumda bir kai malikinin sahip oldugu oy sayrs,, pars
mevcul t
SavLstna
beliden.-ris olan
n tarnem
na sahiptir. Bir
ardrr. Ancak her
bagrmslz bdlllm
Kat maliklerinden her biri oyunu yetklli krlacadt iradi bir temsilci ile kuuanabilir. Kat malikle.i
adrna oy kullanmada, blr kigi, oy sayrsrnrn trEte bidnden fazlasjnr kuilanmek uzere temsilcl
olarak atanamaz €hliyetsiz olan kat ma,ikini kanuni durumura gdre veli y? da vasisi lemsil
eder.
Temsil yetkisi yaztl! bir belge;Je verjlir. Toplantr ba9lamadan dnce bu ttelgeler ioplantryr
acacak vonetcj tarafrndan konlrol ed;lir.
ahrslar. bu konuda imzd.tn be
belgcalllgedcpe]r krsrdrr.
i konlsu bailmsE Varqt oagantannrn karar ile ve
yetki 6ergresini adha d',entenrig [email protected]"
Yetki belgele.inin sayrsr, bi. kisinin ku anatljteceoi. azamil*kiJag-6iiEii-s-aruil
idd:dlrl ve beMeri konuarda oiabtleceh rUraz haltnde divan ijyeten-taraftooan qerekceh
o aral iliraz Fahrbi tarafrnoan.da rm.,alanaek brr tulanai hdilnij
lanrlan bir
Kllqtra bu nedenie genet kl] iunanc€k davacr olacak ki
,olmesaydt yeier
Yetki belqele.i
ds lehine hiklm veya
sonuQ
d€lracak)
a
kahlm
an {aleyhine ya
hakkr olmaklB
konusu karann a|nmasrnda oy kulJanma hakk, yoKyr,
. -beraber, s6z
4.2,1.3 Olagaii Kat Malikled Kurulu Toplantgrnrn ouyurulmasl
Ola0an top'antrlar, bu yiinetirn planrnda belidilen yer ve tadhte yaprlmak koiulu ite yalnrzca
hatrrlatmak amrcl ile loplan! tarihinden 15 (on b€g) gitn dnce toplanh taaihiiin yen ve saati
aje belirtilerek girndem her blogun giris'ndeh duyuru panosuna A4 kagidr ebe annda,
y6neiicinin imzasr ile asilLr Hlg kimse y6netim plantnrn bu hukma gEfe!i duyurlyu
!OnneCigini ve gLJodemi biimedtgjni iddia edemez. Bagrmsrz b6lilmi.in zityeili6ini
gibil
ini (kira gibi)
kL,]lanrrnrn devrjne y6relik bir akitie bagkalar'na devretmi9 olanlar, baormslz bdJum maliki
malik
ilarak kendiJerioe duyur! yaprJmasr gereklidint ijel"i siremezlet Arcak, yizrlr bir lalepte
t]|rl!nmak
bul!nmak kaydtyla. flilen aparlrnanda olur'nJilyan kal maliki, olagan loplarilrn,n kendisine
I
l
, jt" \,
l,i
..--
n
O{EldL1
ayfrca biidinlmesini isteyebrlrr Bu takdirde bu ki rlere bildinm,
iadell IaahhtiJu mel(uo ile
an m
ar o [al m
elme aidalJna ekle,
yaprJrr ve bundao
foplan! Zamanr ve Eagrl
\9]]49{!1 x,,1r" t,.' rakvrn yr,,r,n Oc€k a/rrrn ,kin(l
Incr pazaf gtnd
Iesrsler laii
anrf tsu
4.2.1.4
'#
f4 00 oe avnr
I f+++
f ,,+"onEi,m
".J-"J;3=G,,so*=="tGffif;
yerde yaprt
;13n;; 6onnrl6fffit,"i"l
yer vermeyecek
maliklerine
iek de saptayai
lay'cr hUka
da belirtilen gekrller dr$rnda bir
at
14 00 de sosyal
incrl pazar
nnihi
kuya
t
la ile bildtril
42.1.5 Site Kat Malrkleri Kurutu Olaganrisrii Toplahtsl
unem| D r nederrLn Qrkmasr hatrnde ydnetacini|, denetginin veya kat maiikle.inin
bl.inin
stent uzer,ne.sapli'1acJk toptantr grjnunde'1 asgari 15 ton bei) gun 6nceil9te
bulun kat
marK,enne, topiantr nedeni bi' gdndem ile belinrlerek bag,mstz b6t0mijnde
ofurmayan kal
malikjne laahhuttu,mekrupta, dioerterine ise imza kargrligr teUligat kalunu
nunmterince
xenorsrne ya da DaErms,z bdtimde brrlikle.oturdLrEu yak,n'afloa, personeline
veya k;ract yada
irilen kullanrcrsrna duyututafak kat maliklei ol;g;olstrj topiant,ya
calntaUifr.. Bagrrnsru
tebrrsal yaptdrsr srrada butunamamair harinoe. [omqu
Tg,ik:'l
.Tl:31"-_":YI:i
f:]. nrn de jmzasr allnaaak dijzenlenecek matbu
MasnaEan unest saktn
drl!ru be,gest tanzim
edilir ve bu belgeye ilg;tjnjn posta kltus!na btrakrjrr. Brnncl toplaritrda yeter sayrntn
saglaramamast halinde, ikjncin toplantrnln nerede ve hangr tarihte yaptladgr
da anrlan
dLrVUruda belirtrl.
4.2,1,6 Site Kat Dlalikteri Kurulunun Gdrcvle.l ve Oteoan Kat Malikle.i Kararlann,n
Konusu
Sits Kat l\'lalikleri Kurutu denelici ve yoneticj segimi ile avans njteljdinoe atdalarrn
p.ojesinin karare bagtlnmasr ve buntara iligkin konular"oiagan
toptantr
l?l]:l:=,tl?F.q.
gilndemini
olugturur Olagan toplantriardtiitetme pro]esi maooeir gunoe;e- k;nmasa oa
oll
y0nelim plant ile olagan.gijrdem maddesina olu9tunJ| ve bu toplant-rda i$teime projesi
karara
baglan,r l$Jetme proJesini otugtura-r tatemtenn-betrdenmesini" ;i,"";k ;;;; karaflannda
Ana gayrimenkuitn odak yer ve tesislerine iligkin alrnmasr gerekli ti:m idaii kararlar, yenijlk
ve ilaveleri. sosydl ba,rSr sJgldr"aya yonet,k teoolen ve
!.g.!d]!4", _yElfl, ojarak b,tdrritd;a
oa(j,n,sr.,
borlrrden
herhangi
bn
EIq49++g4utcii-YFyr
$Il-r,dtGE;:nam;-?6sffi
9rKar uVugmazl'hta Cozarnlemeye yonetik ka,arla alabjJir.
Sile Kat Maljkleri KuRllu mevcut ortak ye. ve tesislerjn sayisrnr artttrabil;cegi gibi orevrilrt
oianlann tahsis amaglanor degigti.ebilir veya bu tesislerin faaliyeue.ine geg;;
olarak, yenilik ve ilaveJere iligkifl karar nisabr ile sgn verebiljr.
Sile Kat Maliklen Kututu, her blok igin bir
asrJ ve bjr yedek olmak itzere,"blok l€msilcisi"
seqebilia. EJok temsitcilerl ydnetici sdatroda olmayrp, bir blogu iigjtendiren soruntarrn site
yonetimine iletilmesinde ve gerek,i ha,erde 4.2.2 maddeshde,fadJ edilen 'brok kat
marik,eri
kun-rlLr- nu toplamanrn drgrnda her hangj bir yetki ve so.umlulugu yoklur. Btok
temsilcisine her
hangi blr ilcret (maa$ ve benzeri) ddenmeyeceklir.
4,2-1.7 Kararta.tn Baolaytctlgr ve Duyurulmasl
Sile Kat Mal;kleri Kuru,u un karaila'l, toplanhya veya karara kaltlrnrmrg olsalaf d6hi, tam kal
mal,kleini ve lapuda yaprlmrt rslemle bagrmsrz bolome itishn ayni bif hakkr ectinnliS otenJarl
baolar. Baormsrz bol0nte rlitkin ayni hakktn kazanrlmasr durumunda kar:irrn sonl6la na
bao|lk anr, lgili ayn; hlkkin {mirlkiyet, rntda. otufina gibi) lapu sicit yasasr uyannc;} rapu
kntugtnun yevFnrye deierine ,/azrlmak su.etjyle doomasl anrdJr.
{:1 {aIkleri Ku.Lllun(€ ahnao kararjar yonetici laraftndan, kurulun o toplantrstna Kal marnr$
!:,il r,lalikleanin de birglsjn'n sagranmasr amacr ire duyurulur. gildjrim,
ioneticinin takdjrjne
i.:6!i;, olarak anemine gofe yazllt olafak ya da ilan panosuna duyuru seklinde yaprlablltr
:,,,i,ta, lniernet sitesinde kararlar|n grlncellenerek duyurulmast saglanabjli;
4:.1,8 Toplantr Divanrnrn Olugumu
J,te Kat l\.,lalikleri Ku.ulunca sall qodunlukF aksine karar altnmadrkEa agaoldaki ilkelere
:':irlur
a) Toplanhlar ydnetici tarafrndan agtrr- Toplanan kat malikleri, hazirun aetvelindeki
imzalann konirolil ile gerekli qogonluoun saolandrd' anlaglldrklan sonra, toplanlryr
ydnetmek iizefe btr bagkan ve ,ki 0ye seg€rler- Talep ilzerine, Site yoneticisi
taraindan kararlal bilgisayar ortamtnda yazacak bir kiqi site kal maljkleri kuruluna
yadtmc, ola.ak g6.evlendin'eceilir 8u kigi istenildioi takdi.de. katip iye olarak
alanabileceklir. Bu ka p Oye kararlan srrasr ile bilgisayar ortAmhda yazmakta
gdrcvlidir_ Karann konlsunun gizlilik gerekbmesi halinde, divan heyetj taraflndan bLr
personelinin dr$an Crkanlmasr miimklndrlr.
,D-i,v_6!l-1.ejeJijlt_ollslllgnlliler-,t"al m;ltrtl
9ls3l!.9r-utg.? gggllg4ret
b) Divan baSkanr, kanlna g6re toplantrntn
yilrUtulmesirr
sao,rkJr ve g0ven
yDklmlld0r. Toplantr igin ayfilmtg s[reye bag|hk 'Ciilde
esasilr. Bu amada
tooranlt zamantnda baglatrl ve oirinu lopranttda CodunlJqun olJsmadrdtna Jlskr
tLtanak toBlant baghma saatnden it'brten en geg yilnlia_ar lgnae-auze.teni
olur lkinci toplanblerda [Q kal malitunin varlr0r ile dah, karar altnabilecedijoilop'antl'9
saatinde y6neticinin agrhg konugmasr ile baglar. Geciken iiyeler'hazirun cetuetini
imzalayarak toplantrya katrlabilider .-Sllglgry*qunlGua_sadlqroasl_aeaqyla_
gogun'ug|]n karan i,e geriye- 9d-Ir0!1 .git4,e-- 1. lla_qdC-si t-a.d€rla0taz,. He. grndem
saClamakJa
'n.-.ltdesine-divaTr' heyeUna6-konushak igin 6nceden beUr,enmis s0i?nin bitimi ite bu
madde h0dmince gdrirtmelerde vetenil;h sagtanmtg olup oylamaya gegilir
c)
Batkanrn takdir hakklna bagll olarak gitndem maddeledne gelrneden once,
konugmak isleyen lilm kisileri beladeyerek konul$alafl toplantl si€sine uyum
amaoyla belidi bir sure ile srnrriardrEbilir.
!f".,f-"t!!ry1 -V_a4,91,11
d) Ioplantrda gundeme baglrltk esastrr Ancak, toplantrya kattlanlain riCte birinjn
dnens, ile g6.ii90lmesi istenen konutaf gr:jndeme ahnabitir. Olaoar toplaotrja.da kat
mijikiyetin'n hiktfilenne uygun ve ge€kti konuJarda gindeme bagirlk zorunluiugu
yoktur. Anc-ak, olaoanilstn loplallt'tq41?lfbt egSqllu& anndeme-alqaltAE!
lrjlq
kat ma!!qdn9 ek nafi-knbeL ynkbneme.E Bu tirr karariar yukandaki usule uvoun
diarai kat ma,rhrc.ine ddyu uracak yenr brr olaganustlr toptant, grin<ie-ni,ni olu5tr,.abirr
4-?-1-9 Toplantr Geqerlili6i ve Karar Yeter Say|sl
gile Kat Ma'ikleri Kurulu, ilk toplantlda parselde mevcut bladrmsrz bd'amlerin sayr ve a.sa
;rayr bakrmrndan yansrndan fazlasryla toplanJr ve loplanliya katrlanlann oy qoounluguyla isalt
icgLJnlukJa) karar verir
'r'eter sayr saglanamadril igin ilk lop'anb yaprlamazsa, yukarda yed, tarihi ve zamanr kesin
olarak belirlenmiq ikinci toplantlda ioplanir yeter sayrsl aaanmaksrzia, toplantrya ka|lanlann
oy 9o0unlugu (salt goE!rnluk ilkesi) ile kaiaf veritir
4.2.1.J0 Kararlann Yaztmr ve imzalanmasr
Sile Kat Maliklerj Kurulunca alnrnrg ka.arlar konLlsu, kuskuya yer vermeyecek bir Sekilde
iangi togunlukla ahndrgr da beliriilerek, he. bir kerar yazrm:nr iakiben, oylanm{S kara.a
uyllLlnlLrgunu kontrol etfiek amac'yla. ket p aye laratrndan sesli o,erak okunarak
l.-:rinleqtlrilrr Toplantrya son verilnresini takiben kaljp iye tarslrndan bilgisayarda yaztlnl$
kararlaflnAon hali uQ adel (niisha) olarak basrJrr Karafln bir aded' toplantt divan heyelrn.{)
!
/ I
tl 'il'
....-/
/'\'.
,_ll'' i \
/li
liil
'-"
Lmzalan?rak, (1) den baglayrp slrasryta giden sa!.fa numaralafl
ta9ryan. her sar,lasr noler
:iiirhr| ile onaylt bir "Kaaar Defteri'ne yaprirtr|rrr
t:;i:rfun celvelinin asrllaflndan birinln anrlan karar defteaine
yaptgttnlarak eklernnesr sonUcu
iopJanli lLrtanaklann' kat malikJeri adrna imza yeikjsi veitmii div;n heyetinin
rmzatamasryta
aJ,,i,fde, karara muhatefet lerhi koyan kat matikie.i veya temsiciterin;n
O'eyb,rtann,n geg,ntdroi
:$anaorn muhal;f i.lye tararrndan ;mzaranmasr sa{ranrr- Karar deflJdni; norer
tasdikri
laltaiafrna sonaadan yaprgitnlan karaa noshasrntn kogeleri, sile kagesi v; yonet|cintn rmzasl
ile sabitlenir
4.2"2 ihtiyari (;stege BaOtd Organ: Btok Kat Matikleri Kurutu
2 2.1 O,ugumu
{
!(:,riK'nln ilgili htkmu uya.nca S|TE de mevcut yat^tzca bt b:og! itgile.rdiren sorunlarda,
bok kat m6tikterinden birinin site ydneticisine bildirerek veyJ sil; ){6netjmince kabui
edrlmemesj halinde dogrudan kendisinin gegflsr uzerine, yukanda beli.tjle; karar yerer sayrsr
esas'afinaraa, blok kat malikleri toptanabileceklerdir
B ok kat malikleri loplantrsrnrn niteligi daima olaganijstij toplantr hOkUmlerinde olup, toptantl
gil:rdemi belirtilerek ga01 yaprlacaKrr Bu qa6fl blok kat matiklerine hitaben vazlmrs or.
rFgrrn,n oybirligi i,e imzalanmast suretiyte ya da s6z konusu taahhi ! mektup veya llogun
lln pto:uFl belirtilmesi sureti ite yaprtabjli.. Ayrqa, oniiqali Resmi posta Kurururllnca
(PTT, T0.i Telekom vs ) damgalanmrg faks ile de yaprtmasr miimkondtr. Dide. konularda,
hr.; ydnetim planrnrn Site Kat Maliklen Kurulu igin dngord&5ij hokijmlergeQed, olacakttr.
Ulok kat malikleri kurulu, Sile kat maljkleri korulu kararianna aykrn karar alamaz, uygulama
yapamaz, !rte_ y9!_etlminden. legrqtsrz glala! Oqlqe o!.19!ujatrg?- site y6r,etiminar yetki ve
soiumiulugunda olan ig ve iglemleri yapamaz Bu organda gdrev alanla,a 0ciet 6denmez
4"2"3 Site
fYiinetlcisi] Yon€tim Kurulu
4,2.3.1 S€gimi ve qahgma Usulleri
Aqa0rdak' gtifevlerj,e KMK da befirtrlen digpf gdre
n
yedek
\rlJek vdta
yedr asil
yedr yedek
yede( gerq€k
gerC€k kigi
veya ybii
asrl ve yedi
kisjvcjn{
lidndttci Sfte
l
!9-9,.9:{ v9 be!.
Sli.esi biLreden 6nce 6lam, ist,fa, medeni haklannr kullanma ehliyetini kaybetme gibi
nedenlerle bogalan y6neticjlik gbrcvine yedek iye alantr_
(L4K nt. ilgili hukmo geregi ydnetici brr yrt ola.ak gOrev yapar Ancak, Site Kat MaLikten
l(urulunun toplaramamasi veya ioplanmakla birlikte ydnelicj segimi yaprlamadan dagrlmasr
hal;nde ydnelicinin gdrevi yenl bi ydnelici atanrncaya kadar sorer. Bu konuda gdrev yapmak
istemeyen yanetici KMK ilgili h8kmDnce mahkernece ydnetici atanmas' iejn gerekli prosedijdl
ba9latabilir O'aoan Site Kat Malikleri Kurulunda gitndemde olmasa da ydneticisegimjyaplltr
Yanefici, Site Kat Malik'eri Kurulunun olaoan karar nisabrria
kairlanlarrn yandan bjr fazlasr ile atanrr
baol olarak
topJantrya
4.2.3.2 Ucrel H.kkr
(.t Malikleri Kurulu Yonetin Kurulu ilcretlerini serbestee beiirleyebilirAncak belidenecek net
ucret l.derece ve 4.kademeye uiaSmrs 1 srnrf devlet memurunun nel maagrrdan az olamsz.
4.2.3.3 Diger Haklart
Yonelicr prens;p olarak, vekilin heklanna sahipiir
4 2"3.4 Soru mlulu0u
n
,',4,'
h,l
1l Site yonetic si kat malikleintn vekili durumundadrr Bu nedenle kat maliklerine karsl avne'r
br vekil gibi sorrlmlLrduf Bu kapsamda yonetim iiinr lam bif ozen ytkijmlillugu rle y;rine
geli.rrek, faaliyel ve harcamala nr yasalara uygun olarak gergekleltimekle sorumludur
Konusu suQ olan hicblr faaliyei kat rnaliklerinin yaranna olaaak degerlendiai,ernez &l t!.r
laalyetlefde cezaiarl! $ahsrlrgr uyannca u0radror C4?:?i_ 6neyyi4_9ler lg9-e.!iy.J9- k?r
maiflennden hrgbir iekilde bu cezalafl taiep edeneyecegi gibi, dooacak hukuki sorumluluk
ktpsaininda- ta-zminatlardan da kendi malvarlrgr ile sotumludirdar Ancak, ihmal dr;mda kat
-m;liklerinin odbrnelerini gecikirmelen sonucu kasada 6ddmeye yeter miktarda
mebtao
bulunmarnasi nedeniyle siieye il'9kin mall odentile.jn gecikmesi sonuc.u dogacak her trlrlil
latz \e cezai garttan kat malikler; sorunrlu olacak ve buna iliqkin masranar S'te biJtQesindeo
karSrlanacaktrr.
Q4.aI-grdel-14: avans payl4llllirglD 6demey bif avdan lazla seelElrElt f?-! ma{iki aleyhinp
rs etilece< h{bjJklprogeeuruo za_mdlltnojr ba_$la'r'martasr harinde bit 4u"J doSp1ryrylq Ur_
rlggqneti"i+"f secsolJrnlu olacal*t'r
t"j
llgili kanrn hirkirmlennce geqedilik gekline baolanmamrg glsa bile, mebla0r ne olursa olsu',)
kat malikleri adrna vekil srfatryla yap.lmri olmasr dolayrsryla qg!,9!,s-E_Zle9n....-lel. llte-dal.ve..
evfak dosyastnda saklanaCaklrr Bu tur
rhtar cevaplarr r'azrlr oldra< {aprlaLa} ve brr orn€qi
-oran
I O (on) irldtr,
oFIgeJFri sakJarra sures' qerel i"mana5 rm. sur esi
2) Ydnetici yaprlac€k olagan Site Kat MalikJe.i Kurulu toplanllslnda o tarjhe kadar elde edile.
geliderin ve yapilmrg olan gidealenn hesabrnr bu amada konulan olacan gtndem maddesi
gereoi veya s'rf bu neclenle toplanmrs ola6anUstil kat rnalikleri kurulu toplan|slnda vermekle
yllkriml0dor. Bu hesabr verme kapsamrnda b0ttn ha.camabn belgeli otarak yapmakla
yilkumlod0r. Vergi usul kanunu hikimleri uyaon.a glder makbuzu dlzenlenmeqine imkan
\en,en ha'ler ,le i;,n dzellior gpregr oelgerenemeyecek durumlarda. bu hususu dg)ellgrl,e.
k-rulL 'nzasr :p 'ulJnaqa badlayarr' hdrLarna/r ancak bu9e\ildegeced' ole_ak yapabilif.
Gegerii belge ve tulanakla.a dayalt olarak hazrdanmtt gelir ve gider duru$ cetvelini toplant!
duyurusu ile birlikle kat maliklerjnin bilgisine sunar. Y6netici yaptrir gideden {aluta ve
belgeledne ,stinaden muhasebeleqtirir ve saklar- Sdzlesme ve s6zleimeye dayall belgeler
drqrndaki belgelerin saklanma siitesi bel yridrr.
3) Ydneticinin hesap vermeden ibrasr itlemi s6z konusu olamaz KMK hlk0mlerinin
rdrr Anqrk, Qp
emfedici hukilmleri Lrvannca kat maliklerinln bu konudaki
oava hakklnrr kula.l, abr'mest rqir. kat malktrt'r She l'\at l\,4altKeri KurLluna kat!Jm'$- 9lrnagr
ve hesap vermeye iligkin gindem meddes;ne muhalefet $erhi \oym,us olmasl i3rtt'r.
4.2.3.5 Site Y6neticiliginin veya y6nctim Kurulu 0yeli0inin Sona Ermcsi
Site yoneticiligi veya ydnetim kurulu tyelioi; dJ0m, g6revioi yapmasrna engel oJacak gekilde
devamlr sakat!k, azil ve medeni hakJan kullanma ehliyetinden yoksun kalftak, yuz klza.tlcl
suQian mahkom olmak hallerinde sona erer Sile yctneticisi hakll b'r sebiep one sdrerek
tyeliklen her zaman istifa edebilir 3u halle.de ydnetici seqimi srrasrnda seEilen yedek tye
gdrevj devralrr
4.2.3,6 Giirevleri
cenel Olarak
Slte YdneUcisi. KMK'da belidenen ve Ozellikle agag'da somul olatak belirtilen igleri yapar'
BLI
isler;n gerek KMK hOkrlmlerine gerekse Ydnelim planr hllkomleajne g6re sorunsuz ve rllzll
yerine !e rilebilmesi amacryla, hukuk mrigavl.i, avukat, mali anusavir - muhasebeci' degisik
i:zmanlik alanlarrnda leknik personel ve benzededni daimi veya ihliyaq nalirlde ge9rci
statLide istihdam eder
Kal Maliklen Kurulunca venlen kararlarr yeflne gelirlr
I
fl) r.
t!
..'.
,,
:
b)
Yonetici. Site Kat Malikleri Kurutu toplantrs
rn In .orunlu grlndem
maddesi olmasl
r'dri,srda bLr lopdnliva ha?rdr1 ,
,i,",rgnr;;;",
1,ii",,.,
l\y'_a l,te,, KurLL.Ur o yrl
.rtrnde gorevr ,grh
toDtanamaras.r
^oldrla_11-"1
Inadde Lyaflrca devam
eoen yonetici Sile Xat l4atikter, Kurutu
toplantlr y"piri""t,"'irrui,r"" srte rgretn]e
yo"uti.i, r.pi",liit.iii,L,.r""" .,u
li:11"'li
!.1...
j$lehe proiesi hatinde
f""l
rqrnoe .esen
bir 9:slanamamasr
haztrlar. Bu proiede ozefliXte, lir-it"tirx srte nu,.
crtat<
tahmini gider.ve b.rna bagtr ;tarak get;r
l,,1arianni, bu
ve
,uJ
KMK
nrn
jlrskjn
lrdertere
hikmrlnce hef kal matikrne oos"""t irrl*i"i
mih,"r"i
gio.,
mrtilariannr, muhtemet aiderle[l kaErlamak
bef tJ."ilt;ni,i u"J.ruo
.""' g"."f,"n
.atze.e
avans miktarnr ve bu avanslarfl ddeme gekifu"
aurnon,n, q6rl".ir_
,,*,",
;;;i;'p;;;.
Bu $ekitde yonetici tarafrndan hazrdamn jSletme p.qesi,
kat maljklerine yaz r ouyuru
J:^:3:il:
i*T["en
riiren varariaoanra
ra imziart r"isii'sino1 i"'v" .,ru ir"'
ba$tayarak 7 gun rcinde igtetme projesine
Pjl11ry:l
slte Kat Maltkleri Kurulu
kat matikterince itrraz editirse
bu gtindemle olagani.istr: toptanar"t< iti#i--ti"erer
ve haklr
gonjtmesi hatinde igletme projesi bu,ku*to,
ot
o-.ltifli'u""7
1y.oiy gon
rqrnde difaz edilmeyen j$letrne projesr
"rf,i"i.
KesrnEgrr_
cJ
o
-)
Ydnetjcl, sjte oda,k yer ve tesisler jle_sitede mevcut
yapllenn amaclna uygun okrak
kullao masr, korunmasr, baktmr, irletilmesi ve onaimr
igjn gerekli
t"oOnf"l.i
al . Bu tedbrrlerin icap ettrrdjqj
"Lg1o gairqma
yapar srte Q€lllanlarrntn
saauarjnr ve gekrrni ddzen,ur ru dunil,3ri9t"'"n
:j:-:li#|fiJ::?i:,,'j;.lll,l,:l:#.x5,ll*,,',.n""
sdre b€,ir,enmis site
borg ve yuk0mfill0kterinj yenne getifteyen
l]'ukr_n
5i:^Ti]if.u"_"
zryellere ve 0Qunc.,
kar maiihenne dlge.
$ahtslara kars,.goreunrn kapsamrna g;ren isler nedeniyle
kal
'tr"ir.rji
matikterini temsilen tabkjm yoluna gider, tahkme
konu otrn'"yrn
,""
c"r,
aqaf, icra takibinde butunur ve glrekirse kanuni
ip.rrt f,,"it ni
rnuniyufi
kiltoqune tescitini sallar Kat matikj;ri taraf,"o""
,iir"ri".v"
go"rJ"i"ii
,li!.rn,nor*,
jle !9nncu ki$iler iarafrndan
aqrlan.davalan rakp-eder, gerek ouyutdr.:!u
l$l,el.neden]
takdride vekit tayjn eder Soz konusLr dava
;ideden ortat groJrterd;; ;:;;i;",l".
"lli
f)
silenin tiimilnt irgirendi.en tebrigadan kabur ede.. cefeken ha,rerrre
ise
maJikierine duyu,ulmasrnr lem jn
erj6r_
g)
Slie. Kat MeJikl€rj KurulLt ka.arryla veya xlrutca
vellten yelkj uyannca yone,ici
taraftndan sozle$ft esi feshedilen vr
sorevreri nedeni.ire raf:;
y;-,rt;
nir ,;il?Jl?'"l1lr"l;,i.",,11ilj"J:;|'ii
Bu sare iqinde t,osattrtmad,kJan takd;rde yetkiti
u"Jt]irlsini sagtamat
;;;;i
r9rn mtllki amire basvurur
''
'i
kar
;:"i"
"ii,r"il"r*
:::"i:f,:",r'il;,"?i.:i:,1 lxJi,f ?j;n:"5il13Ti1:i
.#,"*::*'i3j""5
uzun vadeI balrm onanm planlannln yaptlmasrnl, iglelme teknik hjzmetieftnin
yurttil,nesLnisaglar
Site ortd( ie.lerinde gere\ dLyutd|r.tJrn stgorta rsle-n e n | (aze,iikle tlcari
alnilele.le ile
,lailt 1 iar< malt mcsJlyet sraoiarr le onak
/e lesrsler igir aisk sigortasr)
,e,
yaplrrl. Yapttnlan sigorla prjmlerine tim kai malik len baormstz bdlilm0nri
orancla kalr{!f
.iJgilendf{digi
ri :li ,--"
,(l[' {'", ,i/
)]
Stte Kat MalkJei KunJlu karar ve.digj takdirde,
site ortak yer ve tesislerjnin, ucan
uniielenn igletijmesine, k,raya veril;esrne, bunla,
uzennde tasam,'f veva roal
rgtemlerde but!nuimasina itiskin sozlegnrelerive
aiger fruiuf<i i"ua*"ti*i
*"J"i-
Sjteyr ilgrlendiren bir surenin gegmesine veya hea hangi bjr
hakkln kaybtna meyoao
vemeyecek gereklj ledbirled aLr
Sitenio yonetimiyle iigli dige. bi]titn ddemelerin kabutijnii
ve yijnetjm dolayrsryra
dogrn bor(.a rr ode^.ne5r^j Ve, r1- ger,f
!-n)
Kal malikle.j kurulunu ioplanttya qagrfl..
Vergi dairele.i ve di6er tilm resmi kurum ddemeleinj ieme.rilde
di,lgmeden ganitnde
dder.
ol Kat
zorunJu devrini gerektireo btr sebebin yad16l halinde
,millhyetinin
{baktntz tj.4.3
maddesi), bu durumu site kat maliklerine duyurur Mt:rJkiyet h;kktn,n
,i"unnis"O,".ax
tzere dava lQar ve .nahFemece oeriFenece^ oedeli kat maltklerinden toptai --=
pl
Mli,kjyetinde olan ortak, genel hizmet tesjslerinin ve malkiye|eri i.jzerindeki
yaprlann 1163 Saytlt Koopemtmer Kaounu h[kijmleri uyarrnca iglelilmesiniJe diger
n,raya
verilmesjni sao,ar, bunlann baktm, koruha ve onartm{ar| ile ilgili gerek?idnJemlen
atrr.
0 Amacrna uygun gddogtj menkulleri satto altr, veya yaptrr, gerekirse, Mashallan
bol alln v.eya uysun yerte.e imar ptanr ve proje
:fl^::d^" T:11"1J:ou.,o1?!
,htyaQlafl kargrlamak ozere isterme faatiyerinin gerekti k;ldr!l
:"^1.1:11"-^s-T,
:1:\
inlaa(]al genel r(urut\afarhta
uygLn olarak yaoat leyayaplnn
4.2-3-7 Mashattan Sitasi ydnetimince Gergeklegtirilebilecek Ozel Hizmet
ve Akliviteler
{Mashattan Silesine O.g0 Gdrevter,}
Sile Y6netim Kurulu, ataotda saylan hizrnetlerin tijm0ni veya bir ktsmrnr proresyonel
ay veya patet hizmet olarak yaptrrabjhr.
'y'dnetjm. hjzmetieri veren hizmel
$irkellerine ayn
denetjmini sa0layabilir.
4-2,3.7.1 Mashattan Sitesi y6netimince iglefne Aidatt Kapsamtnda Gergekte$tiritecek
Hizmet ve Alliviteler
a)
G0venliginSa0lanrnast:
Mashattan'nrn lemel yagam standadlanndan balsini olu:turan g0venllk,51BB sayrll
yasa hrlkijmlerine uyguo otarak kurulmul ozel gWenlik qj.ke{e.i taraftnclan
KaagrJanacakl'f. Anc€k, zotunlu durumlaada (ekonomik kosultann uygln olmamasl
veya hizmet y6netmelio;nde yer alan krjterlere uygun 6zet bir gaveolik
$irketi ite
s6zle$me imzelanamamas' durumunda) site yonetimi 51BB sayrt! yas€ htjkilmlerine
uymak kaydryla !liienlik hizmellerini hizmet girketi yerine islihda.n edeceOi personel
kadrosu ve arag qereg parkr ile gerq€klestircbilir.
Grlvenlik Sirketi personeli, iqve.en flrma taralndan istihdam edilse de hiyerafgik
olarak Mashattan srntrlafl tginde ydreiim kurulunun emir ve talimatlanna bagL olarak
g6fev yapacaklrr Bu hLrsus fiffia ile yaprlacak sozlegmeye aQtk bir yitkitmlitJitk otarak
konacak ve haklr bir sebep olmakstzrn iayetsizlik halinde sozleQmenin feshi nedenr
oiac€k1rr,\
/L
(i
llf
.-^ -
i ., 1 r
.l-1'
,al
,.)
"r
/
Bu amagla 0uveolik amir ve elefianlal site yonetimi ta.afindan betrflenecek
noKatarda guvenlik merkezleri otugturabrecek, betirji bir kurala riayet ve saygr
iie site
yonelimrni iemsrlen k-jnlik sotabiecek, illphel
!ahtsla emniyel brrimlerine
bildifebilecek, m,safirleri teyji amacryla gtvenlik mer,(ezlerinde krsa
bir sofe
alrkoyarak kat malikierinin onaytnt alarak 1e$ise girjle rnilsaade edebilecek ve bu gibi
gavenlr0in gerektjrdioi fiil ve iglemteri yaprjabitecekir.
Bu amagla yaprlac€k hizmeUerin nelerden iba.et oldugu ve bunlafl uygulanma tarzj
hakkinda
hazrrlanara_k,. kat nraliklefi kurlllunun onaytndan gegirilmeii
.yonelrnehk
su.6t )r- I lm s tp saktntcrne duvu.u'dbilf
b)
Ternizlikl
Gerek sile alanrnrn gerekse sile odak yer ve tesislerinin temizlioi, hizmet
lirketi
aracrlr0iyla yilRltiihtr Ancak, zorunlu durumlarda {ekonomik kogu,arrrr uygun
olmamast veya hizmet yonetmellojnde ye. alan knledere uygun dzel bir temjzljk
Sirketi ile sdzlegme imzalanamamast durumunda) site yoneljmi iemizlik hjzme erini
hjzmet girketi yerine isiihdam edecegi pe.sonel kadaosu ve arag gefeE parkt jle
gergekle$tirebilir.
Temizlik ve Qdp konusunda standari bir hzmetin verilebilmesi site kal maliklerl
kurulunun kararlefi dooruftusunda, b6yle somut bir karar olmadrir halde site
y0netimj.n alacag, ka.adar dogruttusunde yq!.tetm.gllk i3g,lllaaAtpj( saOlanabitir
Binalaln dr9 cephe temizlidi ile itgrtr olarah yaprljek-hizmeuer bu ydnehelikte yer
almak zorundadrr. Bu h0kitmlere fiayetin saOtanmasr site y6neliminin gdfevlerl
arastnoaoia.
c)
Spor Alan,anna Y6neljk Hizmei,edj
Site ydnetimi, site ortak yer ve tesislerinden olusan iam Spor alanlannln tahsis edildi6j
sportif faallyei d€rultusunda baktm, onanm, yenilik galtgmalarrar yaparak devamli
olarak hizmete hazrr bulundurmakia yUkUrniUdilr.
Spo. alanJarnda geleneksele$ecek ve site sakinteri arasrndaki dos$u6u pekiSlirecek
her tilrhl spof tumuvasr dozenleyebilir Kat!lacak takrmlara forma ve benzen malzeme
yardrmrni sponsorlar temini ile veya site biitgesindeB kargrlayarak lumuvaoa oerece
alanlara 6dtlJer da0rtrlabilir.
d)
e)
Kaza Siaortasr:
site sakinleinin, site stnrrla.r itensinde, gonl0k yagamda karsrlasabileceoi
hef
^,4ashstlan
trlrl! kaza olastll0taa karlt sigoata sistemi geljgtirerek, acil durumlafda iak
madahalenin yaprlrnaslnt ve som{jt olayln 6zellikJerinin gereldirdiqi en yakrn sagllk
brflmine !'agtrrlmasrnt saglayacak organ?asyonu kurar. Bu amagja, amourans,
ambulans helikopter, leknik eleman bulundurabilecegi ve bunlan amac€ uygun
koordine eden bir birim kurab;lec€i gibj ozel bir sigorta gir*etjyle veya bj. sag|k
kurum ,kurulu9 veya $iaketj ;le yaprlacak sdzlesme ite de gereeklestirebjtecektjr
Ula9rm ve Traflk Dazeninin Sadlanmasl
lgletme projes:nde yer almasr koguluyla, a[9veri9 merkez]erine, spof kompleksine,
metroya ve diger rnekanlara UlaStml temin arnactyla site iginde utaglm araetafi temin
ederek. ring lurlar d0zenleyerek bunl6[ln organi?rsyonunu saglar.
Kafiu iasarru{Lrnda olmayaB sile jgi yollarda traik d[zeninin i$leyi9ifli d0zenleyebilif,
hrz engellen koyabilir, ters girigleri oniemek amacry'a kapan ku.abiiir. a$ag!da
beilrlenecek cezai gart yilkilml0l0gI ali]nda hrz limilieri koyabilir ve ti.lm bunlara iligkin
sile lrafik ydnel']leligi clu'lurabilir
!1,
,.",
ll i',
fi.,t,
|
'.,
.///
I
narg ve ibaalel OrganEasyonLr Hjzmelen.
sitenin rhtiya.rnr kaerrayacak bilyilk'tkre b, kaparr
aian, mesciL olarak ia.srs eoel
Bu alanrr temrljk ve bakrm hizme erint yaplnt, 24 saaf h,zrneG
n"".,, n"tOa
tutu rnastnr sa0lar. Din gorev|sj tahsts edebilir
Br$kantrgrnLa kabul edirmeyen her hansi bir inanre rern yer
l*'::31::::t
ransts eJrtemez, .'_tl",l
loplantrJanna mUsaade edilerneZ. bu tur ayin ve-benzeri
faaliye erve
orgaoizasyonlardan habe.daf oiunmast durumunda ilgiji emniye{
birimlerine derhal
t'jlgi ve.jler€k gerekli dnlenllerjn alinmast saolantr
q)
Cenaze Hizmelleril
aidau Iar$rr,sr.da yaradanacak'an cenaze kardrrma rs, rre
.:ll:
^::!ll,]:'lil!,1r,"'me
gI orarat
(o enrn mensLrp oldugu dinio vecrteleoni de yeine getirmek
sureiiyle) her
t!lrlu faaliyeti yedne getirebjJecek bjr organEasyon kurula.ak lqlerlloint
sagIal.
Cenazenin yapriacak tdrede kadar muhafazi edrteceQi qprs,u."-ggsl[iniy"o,rn,
u*
'?le/ig;r' tem l. de bL kapsamda yer oltl
h)
Sosyal Ofganizasyon Hizmeflerjl
Balo, kongre, sempozyurt, konferans gibj sosyal bilimsel ve ktiJiilrel o|.ganizasyontar
iQin bir salon ayrr€rak bunlarn koordinasyonunu yirttebjlj, Bu an,aq"|e konrgrnac,
davele ve hea torl- davet masra{ ve ocreljnj sile ydnetim botgesiaden kargrlamaya
yetkllidir
Geleoeksel kutlamalar ggrgevesjnde olabalecegi gibi, hafla sonu veya rcsmi rz,n
ganlerinde €lence amagl, konser, balo vs. diizenlevebiljr
$enJikler kermesler, eski esyalann sattldtgl bitpazan, 0retici paza.r gibi 9e$nt!
organlzasyoolar' diizenleyebilir. Bu oaganizasyonlar site sai;nlerj i"r"f,nc"n
dazenlenirse alan tahsisi kar$rtrornda alan lahsis uc.€ti allna-bjlir tabsil edilecek bedel
site bdtqesine gelir olarak kaydedilir.
ii
Mashattan Tahkim Hizmeiinin y0nitUlmesr:
A9agrda belirienmig tahkjm htktmled dogruttLrsunda tahkim kllrulunun gdrevlerint jera
edeceoi mekan (bhkjm - kamu delretttsi odasrnr) donantm ve olganizasyon
hizroet'ennin yedne getiri,mesi ve tahkiD hizmelerini yedne getiren her tlrE itye
ve
te_knik bilid(ili ar.etleri, sekelerya hjzmet giderjeri vs. giderierin kar$rlanmasr sile
ydnetiminin gdrevled arasrndadrr
Oylama (Anket
l)
-
Halk Oylamasr) Hlzmeti
Sjte
zaman jeode olu$abilecek fad<lJ soruntanna getirjlecek E{jzum
,sakinlerjnin
onenlerinin, ya da yeni bif uygulamantn demokratik bir gekilde ve sakinrerrn
katrlrrnryja karara baglanmas nt saglamak ijzere, aJtflacak kararr oylamaya agabilir.
ilu oylamanrn zahmetsrz ve tartr$maya yef vermeksizin yaptlabilmesi amaclyla belJi
hir yer tahsis edL'rek bu yerde kurul! bi'gisayar aractltgryla herkesin dzg0r i;desini
rfade eden oylarrn kigiye dzgt gifretendjriterek oy hakk! sahipterine giritik sadtayarak,
bel! tarihler arasrnda verilmesini iemin ederek bu oy'ama sonucuna gdre yaprlacak
uygulamayl L€lirleyeb;ljr. Oy verme hakkj resit ve temyiz kudretine sahio her sits
sakrnine tan'nabilir
BU sislern yerleqti6inde ve leknotojlk inlkanhfrn geligimi sonuclrnda l-rerhangr orr
uygulama sakrncasr kalmamasr halin.je siie k.i mallkleri ku.u{u toplanirsinrn da avnr
yollr bilgisayar aracrhgtyla yaptlmasr saglanabili.
:)
l,
Belirl; G
v,""^'.'2:r
i'
,,
.
.
I
1;'!/'
"i'"t
\i
Masha
- ..' o"rd
a srlesinde yrlbagr
ei vrp ,rhrr,. "8. R;;i:l"iii-'"
nuramalar n mas.ara"
l)
,hurban
g"t
"'
dr 'e re.ir,
.;r#:il;::J;j.:i'"ffi;'i::*,::':il:l;[-ff ]i";?
Sanalsat Faaljye0e.
'!analsat amaqla,la kullantlacal
qibr) aldryere. in!a ede|;
**:,::;Lij:I:;l,ntffl
arorvesi. er sanaflai aroryesi
Sile otlak yer ve tesislerjnden
H:,'f ::j:*rxI*iffi
aerl
a,n
rnJ
oJarak) ucrersi. 0,,
Otopa* Hizme eri:
;J';r**;lJ?ril';':lT,Xek
bdtumlerin 75m2
.:l:eadf ralsis
il
$i,"""in, ::il+,lrii,:J:,,.;:,H:i:,:1i"'a'
! iil]' il:,li!?
**,,0."["n.11
jlXfllT:s
J."j#'
ff ilitf:li
otopa'krar
ttarrrcin
brf
en kuerrk konur birimi (en
adet otmai garrr rle badrmsrz
^1"l,T,tlir).
""-il;r,^#Jl
s"**.il:'"iiiy.,i^"",iiFjif
"0i,,""r
;:.f"[i:o,n"g*,"'oan
vararlanrna r'e otopart
'r:{":titi" ;:;r;::
ar..' Jt!'vi,i"i,L r,,,rrn*
OtoparkJardan siie sakjnler;ne
;:::*1,#i; *iil:::l.,,,fl !.ilflfl
:
ffi"il"iil:li:ff
sanarsa,
"i"lfi
jffi ,iiJT;:,*iff i,;
pian]nda ver alan toprak osrii'deki
lmasr site y6nelrn uruiu taraf
r.dan
Y.:
y" da ucretsiz olmasr' iicretli ise Iiicret
miklarr...sitp
"ffJgiJj;S:iil-
saSlana caktrr. e"
yonetimitaranndan";J"";i.!i'l
befirr"""*'lti.
,iliT"
lr,"J
vararlandr
rr
kuruJu otoparktafln nasr, kultanrlac€Ol,
g,n9_grkr9 denelrm,, park
j\uJJanma yonefn_e,r9i
diizeni
ha-,rrtamatrla yelrt,dri
i.:5J9T!l
ot h rsus'ardr
n)
o)
Kutilphane ve Okuma Salonu Hizmetien:
Mashattan sitesi jejnde sile o,1a
ruropnane ve oium'a ;;;,#;*-,,u,,"";i,:;
$,i.
lT;:fl#:|1,.-k€par,
mekanraida
Qocuk Pa*J ve Oocuk AkiviteJeri:
saaravac',k vetedi mikterda aErk qocuk
;,",i$f iJif :i!ii ?:giH.:JTT1"rrn'1
srronu
me^bfr lahs's ve isrelrlmesir), iei n
, oe, gr, ,tanra.rr oo;;;t#.::,:l:t
sormeveceqr marzeme ire donalr ve
""ri'"r",i t'-ii"J" ["n;#;Ji"iiJi#l:i:,"1
tsu elaolada srnrrlj gLtvenlik ve h;zm
onceoen auyurutari-t';;;;';#;'' '"'anran rrhsrs eder Belrdi qiln ve saailerde
:derek bu aiinrarda so*ib,,J;;;'"*::::1Ji!1,j"11,,"ff1, no.t." srubu vs craver
p)
Peyzaj ve AoaeJandirma Hlzmefleri
Mashaflan sitesinde ye$jl doku icin
leknik eleman islihdamr donan m ri:.:"11'""k
BY
kapsamda; gerekli ll:nr
":':tll
n.,*,"J",,," yol'n?[r.ij,"r,; ;:lilffi ] f,,,rj;,",J,.
'1 I:li,ni,"":r
;:iii[Xl
lirks otduoU iddias,yta krsrnrrya
;ite;;;:;u
\
sidirnresi talep
::1r,.:lil9"" ve bakrmr qiderlerjne
;r,an,afin
duzentenmesr
katr|mdan kamuya ait ofaif"iOiio unrg"C,l"rur.
agaEtandrnna ve rrtm ye$iJ alantarn gelgtiriimesi
ve-o-alm,"f.Jnuir-X'1uu,"r",
:l!.r'zal,
'rn1,-.lnrnug,
DLrda mr.
ot femizJjdi. Eap,t;n.: us oeratlr brr
-,rta9la/na
*27.,
il"
ii
! |
i
i:/
-=' :!i r
ri
',,1 '
.. .,.t.li
-,
I
beiirtenebitif Oze,kte birincizemin kafiaki bagtmslz bOlrntlere
t6hsis edilmi$ bulunan
eklenli bahqelerin peyzajrorn gener gdrirnirmii bozmayacak
$ekirde berr.h kuralara
baglanmasr anilan y6nelmelikle sadlanabii t.
r) Ola0antstu
Harcamalar Fonu:
Kat maliklennden her ay ddenen isletme aida aftndan Genel iijetme Butgesinin
%2 st ofanlnda belirlenen miktar ayqlarak ,olaganislaj harcamatar fonu,
olugturulacakif lgletme p.ojesi haztrlanl*en 6ng6r0tmeyen anz niteliktekj gidede; ile
igten QJkarilan igCilerin ktdem ve ,hbar tazminatr gibi toplu ddemeter bu fondan
kargrlantr Fo.tdan yaptlan harcamalar bulgeden tamamlanarak ton yent harcamalaa
rErn haztr buiundurulur. Fona aynlan mikar ycjnetic' lafaftndan, site ortak aide.
paylannrn yatrrrldrgl bankada muhafaza edjlir ve d€erlendinlir.
Baglmstz bdl0mlerjn devri haljnde, kat malikine bu fonda bjriken pa€lar iade edilmez
Bu gekilde fonda biiken parala. ortak tesislerin amodjsman, kaerhir olaraK aynlmtg
kabuledilir
4.2,3.7.2- Mashattan Sitesi Ydnetimince 0cret Karsrhgt Organize Edilecek Hizmet ve
Aktivileler
a)
Qocuk Kresive Bakrciror:
Mashatlan silesj iqinde site hizmetj olarak okul tagr oncesi yag grubu iqin Qocuk
kregleri ve baklm elieri a9abilir. Bu hizmetin yd.&0lmesiigin gerekli teknjk eleman ve
donanrmr temin edelilif ve a91tgr bu keglerde hem galr$an ebeveynler igin giln boyu,
hem de klsa streli baktm ve eiitim hizmetierj ve.ilrnesini saglayabitir.
Aylca, kuracaljr bir organtasyonla gece veya gandilz,
sriaeklj veya s0reli olafak
gozetjmi
baklmr
ve
hizmelini
evlerde
veiebilecek
Qocuk
ejemanlaria ihtiyag sahipleri
arasrnda i.tibah sedlayabilia Bu hizmetj kaDtjtgr, tem;n ettjgt elemanrn ijcrettnden
elde edecegi komisyon getiri olLrp, bu kaiemlerden elde ettigi gelirter site bttgesine
gelir olarak kay.jediJir
b)
Qocuk ve Genqllk Kulapleri.
Mashanan silesi igiode yagayar ve okul gadrndaki Cgcuklann ge|ek birbiriyle tan,stp
iletigim kurmalafinr lemin, ge.ek okul dtgtnda kalaF zaman dilimlerini arkadas
o.tamrnda eglence'i ve verimli geQirme'erihi saglamaya yonelik olarak Qocuk kut0plefj
kurabilir. Bu kuloplerde oye olao tam eoculdarn bjrtririyle irtbahnr saSlayacak hef
tlldo b;lg;nin (adres. ielefon, hobi, yelenek gibi) kaydr lutularak, zaman zsmen bu
bilgiler kalalog gekiinde trasrlarak duyurabi!i.. BOylece ilgi atanja.na gore ileligim
kurmalan saglanabileceoi gii,i, gerektidinde dozenlenecek akjvitele.de
bilgilerden yararlanrlabileceklir
de
bu
Srte yonetiminin saglayacagr uygun bir mekanda yaprlanac6k otan eocuk kulijb0
iyelen bu mekanr iletiS;m ve bo9 zamanlartnr dege.lendi.mek amacryla
kuJlanabrlecekleri gibr. ayarlan okuma salonlannda derslerjn' de yapabilec€kleinden
kaynek oiarak kullenrlabilec€k yeteri kadar bagvuru kaynao, da lemin edilebilil
Bilgisayar odas'. hobi odasr ve deney odasr gibi bu ya9 grubunun iigisinj Qekebilecek
yaprlanma saglanabilrr
Site sakin, liim okul Eagr Qoclklarn do6al ilyesi olacagr bu kultlp Llenze.i lise ve Usl0
ya9 grubLJ iqin "Gengl,k Kul0bi" olarak organize edilebilir.
c)
Do0aya Donuk Aktiviteler Organizasyonu:
Dooa gezileri, yriruylr$ler piknikler ve seyahat acenieleri aracJ|dr ile gezrler tedip
ederek,(TshaHanS'le$ki'rle.itinla gtpkaynagmasrtemrl-edilebiljr
.i
tl
.l
_.,....-,!ir
i-...,,iii
--i
i /
4.2.3.7.3 Ticari Ljniteterin Organizasyon ve igletilrnesi
Sjte ige.isinde yer aian ve her hangi blr bagtmstz bdlitme (baglmslz bohjm mattklenne)
ad
llmayan, ticai amaqta ku'lanrlabitecek yerler ite site saiinlerinjn trrnune alt bagtmstz
bdllmler {6me0in 4 2.3 6-<) bendi ve 6 4 j maddesi ger€ince motkiyeti tom kar matrklerj.e
ail olan) geliri sile ydneiim brt'tEesine kaydeditmek uzere iicari amaqta deoerlendrntebilir Bu
kapsamda, fesloran, gay bahgesi, markel, spa salonu, sauna, hamam, kapah vg 3g1k spsr
saJonlan, b0fe, irfln, bulik, alrgverig merkezi, konlerans ve sinema salonlan, dllkkenlar ve
benzeri mahaller igletme projesa kapsamtnda kiralanabili. ve/veya isletiJebilir Bu Itr atantann
kuaJarmasr ve igletilnlesi ile ilgiti olarak kira bedellerinin tespiti, tahsil usu,rl, kira streteri ve
benzeri hususlarda site y6nelim kl]rvl! yetkilidir Ay.rca. site sakjnle.inin her nevi tamir
sorunlannr hrz| ve gavenlj bir SekiJde gidennek emacryla, teknik ekip o'uqturaraK, saoece
par9a Llcretr ve galEma saati kar$rlrg: belirli bir ncreije Qalgan ve her nevi elektronik esya
tamirine cevap verebilen bir yetkiti tamir servisi ag'iabi,ir ve igtetitebilir. igyerle.inin igletitm;li,
mesai sijreleri ve saalleri konulannda Stte ybnetimince bir yOnetmelik haztflanrr.
Bu tria mahallere ve all$veri! merkezle.ine ulagrm amacryla gerekli organjzasyonta. sle
ydnetimince saglanabilir B|l tar igleanelerin deneijmi site ydnetjmi ta.aflndan saclanrr.
Ticari iiniielere emiia getifen araElann {kamyon, kamyonel, minib0s, olob0s vb_) siieye girig
ve trkr9lan, park, yirk indirme ve yakjeme ile ilgjli ditzenleme site yonelim kurulunca
hazrrlanacak ydnetmelikle belidenecekiir Bu t0rden arag,ann sileye girig
- g,krgleflntn
denetiminden ve teh,ikeli madde tagtyan araglann siteye sokulup sokulmamastna karar
verilmesi konusunda yonetim kurulu vetkilidir.
5_ SITE DENET'Mi {DENETLEME KURULU}
5.1 Denetglsi Atanmasl
U9 asil ve iiq yedek gerQek kiqi denet9i olarak Site Kat Malikleri Kurulunca toptantrva
katrlanlafln satt Qoguniugunc€ atanlr. Slresi bitmeden 6nce dllm, istiia, medeni haklannl
klllanma ehliyetrnl kaybetme gibi nedentede bogalan site d€nelQisinin ye.jne yedek aye
atantt. Site denelleme kurulu ilyeleri haklr nedenle. her an istifa hakktna sahiplir
Gerek Sile Kat Maliklerj Kr]rulu kamn ile gerek Ydnetim Kurulu veya denetgilenn alacao'
karar ile bao{mslz denetleme kuruluglarrna da aynca rapoa lemin sureti ile denelleme
yaptrrab,ilir veya konLisunda uzman bir mall rnDgavirden rapor allnabilir. Bu konuda masrafiar
sile genel bll'tqesinden karirlan,r.
5.2 Denetleme Farl;yeteri
Denetqj, ydneticrnin hesaplannr en az irQ ayda bir denetler ve olaoan toplantrda, Site Kat
Malikleri Kuruluna verecegi raporda denelim sonucunu ve ydnetim tarzr hakkrndaki
gijrasle.ini bildi.jt
DenetEi, vereceoi kararlafr ve buniara ili$kjr raporu notef mlhruyle lasdikli bir deftere
yazarak tmza eder. Karar ve .aporiann uzun olmasr ya da gaafik, labio vs $ematik
aErklamala.r igermesi oedeniyle bllgjsayar ortamrnda yazllmasr gereken hallerde Srte Kal
Maliklerj Kurulu karada.rnrn y.v'tmasrna ili$kan usul ve ydntemtere uyulur Denetleme
laaliyetlerinin sonuglan inlernel shesinde gerekli srkhkla gijncellenerek duyutulabilir
6, KAT MAL|KLERiNiN HAKLART YE Yi]KOMLBLUKLER.
6-1 Badrmsu Biiliime iliSkin Genel Kural
Kat maliklerl, mulkiyetlerinde bulunan baglmsrz bolimlet i-lzennde (KMK'nln ve bu yonelinl
planinrn hikrmlen sakl kalmak kaydryla) Medeni Kanunun malikJere taod,gr bttan hak ve
./Ftlilore s.r l- ipti'lc -
.',
I
Ir
i
iln
,
h
(h
/
'
ll/,/
'/
\'
,{ii
mahkJen badr|!]srz bblitmlennin igjnde ana yaptya zarat verec€k niteltKe
olmanlak
koydiyla arzu eRikleri onanm, tesis ve degigiklikleri site yonetiminin yaztlt
o,uru alinmak
iaydryla yapabitirte.. Tagryrcr kotontarda ve gafttarda her iangi bir d4igiklik ysptlamaz.
Merkezi rsrlma, so6|ltma, havalanchrma sislemi, yangrn, giivenlik ve-;larm
slslemleanj
ttkileyecek nitelikle her hangi bir onanm veya Oegig;itit s;te y6neiminin oturu ile yaprtabjtir.
Kal maliklennin uzun sareli olarak daireletinde bltlunmamalan durumunda diger bagtmsrz
bolumleri ilgilendiren zorunl! durlJmlarda kendjsine ularttebitmesinr saglayacak gekjlde
iletisim bilgilerini ydnetime bildirmek zoninoaorr
Biiltimlere iligkin yiikiimliiliiklerin Genel Xaosa.nl
l(:lt malikleri, baormsiz boltmlerini kullanrrken bu ydnetim ptanrnda belrrlenmtg kuratJara
uymakla yilkijmltd0der Y6netim ptan'nda h0kim bulu.mayan ha erde mirlkiietjn yasal
st:lrlamblalnr olugturan t0m emredici hak[mler kendilerini baolar. Bu baglamda, dii[J$fli]k
krirairna LJymak, dioer kat maliklenni rahatstz edecek harekellerdea, yasata ve bu yonelim
planrna aykrfllrk te$kil edecek veya hakkln kotiiye kul'antlmasrnr oluituracak davrantslardan
6 1.1 Badrms|z
kattnrnak zorundadrrlar
6.
1.2
BagIca Yiikiimliliikler,
malikleri, yaprnrn ve ba6rmsjz b6lumOniio bakimtnt ve mimart dururnu jle
glrzelli5ini ve saglamrgrn, en azrndan drt gOriino$ itba.iyle titizl:kte korumaya
mecburdurlar. Kat malkiyetinin kurulmaslna dayanak olugturan m;marj p.oje bu
anlamda baglayrcrdtr Bagrmsrz bdlom maljkleri bu ydnetjm pJanr ite belirtilen jzne
konu g'er drgrnda bu projeye aykrrr olarak de$isiklik ve imalat yapamaz.
a) Kat
Kendi bagrrnsrz boJamande ise bJogun buthtE60ne zarar verecek nilelikte onanm
tesis ve degigiklik yapafiaz favan,laban veya dwar ;le birlsjrine Llaglantrlt bulunan
bagrmstz b6ltmlerin bailanttlr yerlerinde, bu bdllm maliklerinin ortak nzas! ile ve site
y6neiim kutulunun bilgisi ve oluru dah,linde yaptya {blok) zara. vermeyecek onalm,
iesls ve deo;siklik yaprlabil;r.
Ba0rmsrz bolamlerin iginde ruhsat alrnmaslnr gercklirmeyen ara duvar ytkmak gibi
6nemli tadjlatlar yapttracak kat maljklerj, site ydneticisine ba9vuraaak dncetikle proie
onayr almak zorllndadrrlar Ancak, statik projesine ayktn olmayan ve ana yaptya
zarar vermeyen onanm ve tadilatlara irn verilebilir, Proje onay! aJtnmadan yap,laa
ladilatlar nedeniyle ortaya gtkabilecek her t0rlu hasar, sebep olan kat maliki ve
baormstz bdltmii kullanan taraftndan kargtantr ve muleselsjJen sorumludurlar.
tr) Ne t6rde Lrlursa
olsun Sjte itjnde fia)r'an besleyeFez, gezdiremezler,ne turde olu€a
olsun Slleye hayvan s akarnazlat.
a)
Bagrmsrz bdlimlerinde d;ger kat maliklerini rah6tstz edecek nilelikle loplantrlar terlip
edemezler. gtrtltillir hareketlerde bulunamazlar_
di
BaSrmsrz bol[rm1efin drg pencerelennden higbir Fekttde su dokemezler. gdp benzen
madde ve esva aiamaz ve silkemezJer.
e)
Baorrnsrz b610mle.ini kumarhane, randevu eva Oibi kanuna, ahlaka ve adaba aykin
sayrlacak bi. gekilde kullanarnazlar. Ticarj amaqla kullanamazlar,
il
Bagrmsrz b6l0mler iqinde kullanrlacak her tlrla rsrircl alel eleklr;kli olmak zorundadrr.
TUp gaz, dogal gaz, odun veya kdmtr yaka.ak rsrtmayr sagJayan aletlerin kullanrlmasl
yasakirr Yanrcr ve parlayrcl maddeleain bulundurulmasr yasaktrr.
(;,)
\i
4+,
q)
B30rmsrz bolimler rtindeki her taidit maten.r.nim ctz (lamamlayrcr !nsLrr) niieligindeki
teknik tesisai ve leJenuaiiann onaflmt, dioea baoroisrz bolumlefe zarar vermeyecek
gekrlde yaprl r
h)
Kat malikleri bir baormsrz b6lirmde veya orlak yerlerde meydana gelen a.'za,afl
gidenlmesi iQin bagrmsrz b(ilamle.ine girme mecburiyetinin bulundudU hallerde gerekli
mLsaadeyi vealneklen kaqrnamazlar
i)
Kat malikleri, bloklar'n oilak alanlafrna ve dr$ cephesine gdrunlr gekilde klima vs
tesrsai ve ara9 monte et|remezjer.
Kal maliklen veya fiilen kullanma hakktna sahip bulunanlar, baglms,z bdlamde ikamet
edenlerin ve i:19 gLlnden lazla sirreyle misafir olarak ikamet edec€k olanlann kirn|k
bilqjlerini y0netime bildirmek zorundadrdar.
kl
Bro- ve s le rgeflsr']op gener al.lal !p adaoa ayfurr k,yJrelle oo.alarna2lar.
6.2 Site Ortak Yer ve Tesis,erine lli$kin Genel Kural
Kat malikleri afsa payrna ba0lr olarak site ortak yer ve tesisle.inden egillik ilkesince
yalallafi,nar.
6.2.1 ortak Yeriere lligkin Hak ye Ytkfimloliikleri
malikleri, ana laqrnmazrn blian orlak yerlerin€ payl (mU$lerek) malkiyel
hlkomler;ne gore maliktirler. Bu yederden kanua ve ydneiim p'ant h0kilmierine gaife
yaradanma hakkrna sahiptlrler- Bu konuda qkacak uyugmazllklarda ydnettm planrnde
\0kilm bulu:-rmayan hallerde MK'nrn paylr molkiyele il;9kin hilkimleri uyannca gdzirm
ai Kal
bL]UNLT
b)
Kat malikien, silenin bakrmrn, ve mimati durumu i,e gitzelljoini ve saolamlrgrnl titizlikJe
korumaya mecburdudar Kat miikiyetinin kurulmasloa dayenak olugtu.an mrmeri
pfoje bu anlamda baolayrcrd,f. Hef bailmsrz bd,um maliki bu yoneljm planr ile
beiidilen izne konu iSIer dlglnda bu p.oieye aykln olarak degitiklik ve inalat yapamaz.
c)
Her kat maliki site ortak ye. ve lesisled jle di5e. baolmsrz biililmlere, klsuru ,le verdigj
zarardan doisyr diger kat malikleriae kargl sorumludur.
maliklerinin yonetim planrna iliikin temel bofcu olarak site orlak yer ve
tesjslea;nln igletiJme bakrm ve onarlm' nedeniyle dooan ve baglmsrz bdlii.nuniin
bulundugu pamele arsa payr oran'nda isabel eden tllm di5er masratlaadan iglelrne
d) Kal
aidatr adr altrnda paylanna dijSen odemeleri yapmakla yuk0mludurler.
Site ortak yer ve tesisiefi ile ilgill olarak yeni sorunlar ve ihtiyaQlarln glkmasr halinde, Kal
Malikieri Kun-rlu veya yonetirn kutulunun alacagr kararlara ve bu hususlatda ditenlenen
kullanma yonelmeJig;ne uymak zorundadrdar.
6-2.2 Asansdtlerin kull3nllmasl
Her b okla 6 adel asansdr brr unrnakadir Bu asansdrlerden brftanest yangtn asansoril olup,
aciJ durumlar iyangLn, patlama ve benzerj ola5an dlgt durumla4 ve darrelere taslnma
buldnan
srastnda yijk tasrma amacr drglnda kullanrlnlasr yasaktlr' Her blokta bir adet olerak
elde
ve
El
igin
kullanrl3caktlr
talrmasr
Qanlasr
Insan
,"',nron,,^ ,trn.o, sadec€
raSrr-raFr
yacd<1'l
ile
dc.rrsor
vuq
Ir
I
d'),r
la
br
ir.,,r., le. er rq l l.r(r , dnl
kullanrlabil;r'
He. blokla 4 adet olarak butunan asansorler insan ve yuk taslnla amadl olafak
hsngr
hangi
as'nsoderin
oitrp
8u asans6fldii\ kullanlml sile yoneiimitaraftndan belidenecek
i
iI
ll
I i
r'
r,j
.,n:-
,'
i.'
I
),
't.
1 ..;..
)
katlarda duracagj, yuk tasrma esasla.r
.r..ians6rlefin baktm ve onaflmrnr da i9eren
ve
bar
benzeri hususlar dahil olmak tlzere
Lijm
yonetmelik siie ydnelim klJntlunca hazrdaori
!
2.3 Bagrmsrz bdliimleIe (konutlar) tagrnma ve ye.lesme
6a0!msrz boltmlefe lag'nacak ve yerlegecek sile sakinleainin bil amaq igin kullanrlabijecek
r-cans{iriin drgrndaki asansdderi kullanmasr yasakha.
Esya tagryan araglar {kamyon, kamyonet ve benzei) bu amaq igin duzenlenen a'ana park
edecek ve esyalar yak asansdrii ile konuta tasrnacaktrr. Bina onune veya bahQey€ yuk ve
eiya tagryan a.agiarrn park etmesi dutumunda sile y6netim klrrulu taraftndan gerekli uyarr
yaprlacak buna riayet edilmemesi durumunda gerekli yaptlflm sile ydnetimi tatafrndan
r rygulanacaKlrr
6.2.4 Sosyal ve ticari tesislere mal, yok ve eqya tasrnmast
:rte yonetimr tarafrndan haztrlanacak ydnetmeliKe sosyal ve ticari tesislele mal, ysk ve egya
iag'nmasr kufallarr, saatled, ara! ve geregleri tanlmlanacakt'r' Bu yonetmelio;n kurallarlna
riatet etmeyen ticarj iilelnre sorumlularrna gerekli yaptlrlfi site ydaelimince uygulanir'
|,,rrallafn ihlalinin sirteklilik kazanmasr durumunda bu durum belgelenmek kaydtyla' kurallarr
ihlal eden i$letmenin tasfiye edilmesi hususunda site yonetimi yelkilidir'
6.3 Eklentilere iliEkin Hak ve Yiikomtiiliikleri
Her kat mal;ki, mijlkiel hakkrnin kapsamlna b[ttnleyici pa.9a ntteligi ile dahil olan ve ekli
iistede belirtilen eklentiterinden malik sfattyla ya.adanabilir6.3.1 Mekanik tesisat katlanflln kullanlml
Mekanlk lesisal katlannln, lesisallafln bulundugu alan,n drglnda kalan krslmlar! site yonelimi
israf,ndan dilzenlene.ek s,te sakinlerinin hizmeline sunulabili.. 8u t0r alanlar sohttet, oyun,
fitrp oXunl" ve benze.j amaqlarla kullanllabilecegi gibi Ptitli sosyal faaliyetlere de tahsis
edilebi{ir Mekanik tesisata ve teqhizata her hangi bir zarat vermemek, givenlik zafiyeti ve
lehlike olusturmartak kaydlyla bu ala.|lann kullanrnllna y6nelik olarak site y6nelimjnc€
hazrrlanacak y6netmeliklerle diizenlemeler yap'labilir
6-3.2 Site iEirdeki trato ve ieneratiirlerin kullantml, baklml ve onanml
site ydnellm; taraflndan
lenet"toaurin ieinik ozel,ikle,i de dikkate ahnarak getgekletlirileceldi'
trazrrtanac"t yon.tm"likle bu teEh,zahn kullanlmt, ttakrm! ve onanml
irrto u.
6,3.3 Su depolarl, yangln a12rm siglemleri kullanlml, baklml ve onanml
yangln senaryosuna
Site proje ve teknjk garlnarneleainin temel unsudaarndan biriniolusturan
yonetrnelioe
96te su depolantlrn ve
davatr olarak site ionetimi tarahndan haz,rJanacak
vanqrn alarm sislemlerinin ku'lanlml, baktml ve onanml organize edilecektlr'
6.3,4 Giivenlik sistemleri, ktlllanrmr' baklm! ve o'\anml
kaprlarrnda
iii"v-vuv. ve a,aQ girig ve grkrllarrnda gilvenlrqrn sa0lanmasl
1il:ll1^:'1"
gilvenldi'n
. pcn,i ekio'eri o.uslUrulacaklrr' Ayrre, 6totta'rn sosyal ve tican tesislenr
mekanrar' makine
:;;;;;.t ;;"",t,i ekiPler olust;rxlacaklrr- Skiplerin kullanacaklan
ve teknolojinin getekletine g-dre sile v6nelrrnl
;;';;;;;;, q;;;t;" eleklronik sisiemler 9a5rn
gergeklegtirilecekiir Giivenlik sislemlnin isieyl9r'
i"-oi,nJ".i
- ri"t,rrrn""ak vonelmeliklerle bikrmi onanmr' giirncellenmesi konulafl bu
!"ntonlr, sistemleriri
*"?,"" -"'- ""
vonelmelikle belirleneceKlrr'
6.4 Diger Genel Yukumlulikler
ililkin Yijkumlulirkleri , , ,i a.1 iat Mallrle,inin Adraslerinin Iespilineotunnuvorlarsa'
teblisal adresle'ini bu adreslekl
;; ;;;;;;;, ;;;';;rz b6lilrnlerinde blzzat
bir srfatla oturanlarrn ad'
,,..girrtdlil"" * 6"Oitsrz bolimiennde krracr olarik veya bagka
ydnellmine bildrrlrie' 41lca
.ri"i
adresierini en geq 15 {on bes) grln ignde sile
\///
"q]s
i)
)rt
j-
t].1
./\
'
.)
:
../
i
eleklronik posta adresleri, laks ve tagrnabilir leleion oumaralafinl da bildirebilirler Teblioat
:ilfesinl veya bundaki degi9ik,roi bildirmeyen kat malikinin yonetimde mevcut son adresine
,taprlan tebligai geqefli sayrlrr
Kal maiikleri,
ba6rmsrz bdlilm,ennde kira gibi ivazll
bir
sdzle$meyle baSkalarrna
!L,llandrrdrklari takdifde, yonetim plantntn bir kopyasrnrn baolmsrz bohlmu kullaranlara
;elrldi0ine dair bildirim belgesini ve kifalayanrn kimlik bilgjlerini ydneticiye vefllleye ve
lii0rmsrz boiijmLl kullananla.a borQ ve y0kSmlillukle.ini bildirmeye mecburdur
1.4-2 Kat Malikleri Hakkrnda Gelirilmis Tilm Hak ve Yiikimliiliiklerin DiSer Zilyetiere
tsagh H0k0m ve Sonuglan
(MK nun ve bu kanun ba.yesinde uygulanacak olan MK orn baolmsrz bolimlere iliskin hak
f. yetkilerire maljk ile yaptrklan sozleime t€rgevesinde sahlp olan bagrmsrz bolilrn maliki
dr$rndaki diger zilyetler {kira, ariyet gibi sdzlegmeye dayanao aiacakJr'ar ile olurna, intifa gibi
rin,rlr ayni hakka bagl hak sahipleri), sozleFnede bu konuda bi hiik[m yer almasa da bu
yoietim planrnrn kat malikine tanrdrg, orlak yer ve tesis ile hizmet ve allivitelere ili$kin tLm
haklardan esitlik ilkesince yaradanrdar
B Y6netjm plannda ve KMK' da kat maliklerinin yuk8mlilgklenne iligkrn olarak yer alan
5atrn haktimle. bagrmsrz bolimden kirao olarak veya herhangi ba9ka bir seb€ple devamlr
bir Sekilde yaradananlara da aynen uygulanrr-
6.4,3 Kat Miilkiyetinin Zorunlt, Devri
K"l maliklerinden biri, KMK' ya ve bu ydnetim planrna gtre kendisine dt$en bordqrl ve
yikumleri yerine getimemek suretiyle, diger kat maliklednin haklannt, onlar iqin Eekilmez
ha,e gelecek derecede ihlal ede,se; d;ger kat malikleri, o kat maljkinin mustakil bolilmir
L{erindeki milkiyet hakkrn'n kendiletine devredilmesini hakimden isteyebilir,er-
B.r hikmtn muhatabr kat maliki hakkrnda, badrmsrz b6lumiin mlllklyetin;n dava tarihjndeki
dede.i o kat malikine ddenerek, bu miilkiyetin d'oet kat maliklerine, arsa paylai oranlnda
.iev.edi,mesi iQin dava aqlmasrna Site Kat Malikleri Kurulunca karar ve.ilir. Bu karan almak
;lin toounluk saolanamazsa veya kal maliklenrden bir ktsmt bu davayl a9ftak isternezse
{lavayr dieki kal malikleri agar ve davaInrn baqtmsIz bolLjmliniin mi]lkiyeli, davayt agmrF olan
kat malikler;ne, afsa paylarl oranrnda, devro,unur.
..,qagrdaki duru'nlarda, gekilmezJik, her halde mevcul fa.z edil;r
a) o.tak
gidederden ve avanslgn kendine dssen borglal atdemedigi iQin bakkrnda ikl
iakvim yrlr iginde 89 deJa acfa veya dava takibi yaprlmasrna sebep o'unmasl.
b)
Bagrmsrz bdlumtn bulunduou yerjn sulh hakimi tarallndan ver;len ernae raqmen, bu
yonelmelike yazrlt ttorc ve ylkiimleri yerine gelitnemek sir.etiyle 6teki kat
maliklerinin hakierLnr ihlel etmekle devamlr olarak bir yll rsrar edilmesi (bu maddeyi
geQersiz krlmak maksadryla mevcL't boiQlsrrndan bir klsmrn:n odenmesi bu hakkl,r
k6trye kullanrlmasr anlamlnr taglr ve kat miikiyetinin devrini engellemez )
c)
Kendi baglmslz bdlum0nO trcari amaqLa olmasa da' randevu evi' kumarhane veya
benzeri amaQlarla kullanmak surctiyle kanun, ahlak ve adaba ayklrr harekelle
bulunulmasr.
Bu dava hakkr, sebebrnin ogrsnilmesi tarihrnden baslayarak alil ay ve her ha1'ie dava
haiikinrn doolrmundan baglayarak be9 yll iQinde kullanrlmazsa ve dava sebebl de orladan
iaflhrnden
kalkmrgsa, diger- Ayk'ntrL devamllIk a|z ediyotsa dava aQma st'esi son ayklrrhk
rl
:tfi",
i: i,
'-'r
Aykrfllrir 9ikeyet Hakktnrn Kullantlmast ve Uy|lsmazltgtn Ciizijmii
Bu yonetim planrnda belirtilen yakrimliiljktef e ve komguluk hukukundan dogan dider kanuni
ytkamlr:lliklere aykrr!lrk olutmasr halinde, konrguiuk ili$kjterinin Zaraf gdrmemesi iQin S kAyet
eden bagJmsrz bdlilm maliki lik6yetinin sozl, olarak veya isimsiz yazrlr dilekceyte site
6.5 Y6netim Planrna
y6netjcisine bildi.dilli takdrrde gikayet9tnin js.ni gizli kalacak bir tutanak dirzenlenerek kayda
geginlir Bu hususu yonelicinin haklr bulmast halinde e9emi gerQeklettjren muhalaba ydnetici
tafafrndan Cekilen ihtarla hukuka aykrnIga son verilmesi veya kaldrr!lmasi bildirilir Bu ihta|a
fagmen $ikayet konusunun 5 (beq) iS gnnn iqerisinde giderilmemesi halinde eylemine uyan
cezai ssrt tahakkuk ettirilir
7. ORTAK GlDERLERE KATILMA
7.1 Gider Xalemlerive Ittirek Payt
7.1.1 ortak Yer Ve T€sisler lle Ortak Giderlere Katrltm Esaslatt
a) Tirm ortak yer ve tesjslerin ve bunlann teknik teehizattn,n baklm, onarlm ve korunma
mas.aflaflra, igletme giderleine geaekli karariai altnmakla son teknolojilere bagll
olaIak yenilenme ve de0i$iklik masrallanna,
al O.tak yea ve tesislerin su, elektrik gibi enerji sarfiyatlanna,
c) Site Kat Malikleri Kurulunca yeni bir ortak yer diizenlenmesi veya tesis yaplmrna
karar veri{mesi halinde imabt masraflanna,
o) Qev-e dOrenlemesi bd\9e peFaJ gidcrlerine.
e) Yonetici ve denetci ucretleri ile kaprc| jstjhdamr halinde bu gibi elemanlarrn ayhk
icret, sigorla primi, lerainal gibi t0m giderleri ile b! kigile.in krdem tazminatr iQin
olugluru'acak fon ve avansa
Tum kat malikleri arsa paylart oranlnda kahldar Ticarj les;s olarak kiraya verilen velveya
i$letjlen alanlarda yukar,da tayllan orl3k giderler kullanrm yiizdlqlmleri ile otanhlr olarak
igletmecileri tarafrndan karSrlanir.
7.1.2 Bloklara lli$kin Giderle.e Kattllm Esaslan
Bioklarda kullanrlnrakla olu$an genel gjderlet site bttqesjnden ka.tllanl.. Bu giderlere, b,ok
ayrnmr yaprmaksrzrn sitede yer alan ber bir kat maliki arsa payl otannda kal,llrlar'
7.1-3 Baqrmslz B6laimlerin €nerji 6iderlerine Kattllm Esaslarl
Mashattan stlesinde baglmslz balLmlerin isllma, sogutina, havalandlrma, k!llanma ve s'c€k
su servisi gibi enerji temini hizmetlen merkezi sistem,e kaQllanacakttr Bu s;slemlerrlen
yararlanma miktarlan pay dlgedetle (elektronik sayadarla) belidenecettir' Bunlarm her biri
payl
;gin yonelim taraftndan belirienecek esaslara gdre her bir baotmsrz b{illime d09en gidef
hesaplanarak o ba6rmslz bolumun katlllm payrna eklenecektir7.2 Ortak Gidertetle ilgili Xutallar
a) Kat maliklerl, ortak ye. ve tesisler uzerindeki klllanma hakkrndan vazgeemek veya
keodi bagtmsrz bolomlniin durumu dolaytslyla bunlardan faydalanmaye lilTurn ve
ihliyaq duymadlolnr ileri satmek slrelyte "otlak gider ve avans payrnr"
"'iemekten
l. aeJnana/la .
b)
y'jnellnr
O,1ak gidea ve avans paylnln hef ayrn hangi giinune. kada' odeneceoi
gidef
Orlak
ve
avans
tafaflndan belirlenerek tam site sakinlerine duyurulacaktr'
jQ'n
girnle'
geoktlgi
paytnln tamamlnl zamanlnda ddemeyen Kat Maliki 6demede
ilgili ay iain gecikl'rilen gOn
o..ika" ,"n,ln' odemek zoruudadrt Geokme zammr'temerr'lde
dilEolmesi halrnde
iesabryta tansil edili lgletme aidairnrn ddenrnesinde
gunden
nruaccel
ihiar ve uygun mehii venlmeye gerek olmaksrzin borcun
-olduou
yurulu
emez
rarz
t3rzrne
itibaren gecikme taizi islemeye ballaya'-:klrr Geclkme
c)
gecjken kat mallkj hakk'nda,
Ortak glder ve avans PaY nl odemede bir aydar tazla
yoneticr.Pu Y0netrm Planrna KMI{ na vc genel huktmlele g0re dava aQmak veya icra
yoneticrrq!
'r!
tlJ
.1,',,,
iu
it,'
1\
,!ir'
,,I
lakrbi yapnrak ve bu gectkmenin sumes' halinde kal mllkiyetinin zorunlu devrlne
iliSkin huktmleri uygulama hakkrve yetkisine saltiotir
d) Ortak giderlerdea ka$rlanan
masraflara, kal malikle.inden veya cocui<taflndaa b.ri
veya onun ba0rmstz bolum0nden yaraalanmakta olan kl$i (ktracr vb) kusuflu
hareketiyle sebep olmugsa, yaprlan ddemeden zamra sebep olan ve kat maliki blrtlkte
sorumludur
?-.3 Yenilik, ilaveler ve Giderlerine Katrtma
Sile ortak yer ve tesisierinin dilzg0n veya daha rahat kuJlantlabi'i. hale getirjlmesine veya bil
t"-'rlerden e{de edilecek faydanrn eogaltrlmasrna iJigkin yenjlik ve ilaveler S'te Kat Malikleri
KLtauiunun kat maiiklerinin sayt ve arsa payr Qogunluguyia veaecek'en karar tzerjne yaptltr.
gu yenilik ve ilavele.in giderlen arsa payt orantna gdre odenjf_
?.4 isletrne Aidatr Odehe Yuktimliil[Oiine Bagtr Otarak Oider Zityetterin Sorumtdlugu
Ba0rmsrz blililmden kiracr oiarak veya diger bir sebeple bir bagkastatn yaradanmaKa olmasl
kai malikinin orlak gider ve avans ademe sorum'uluOunu ve zoruRluluounu onaoan
kaldrmaz. Aync€, BK hikamleonce borcunu aralatnda yapttktafl sozlegme ile nakleftigini
ileri s[remez-
Dioer zilyetle., malikle aralaflnda yapttKaa sOzlesmede aqrkga yazttr olmasa veya sahip
olduklan aynl hak nedeniyle kar9rlamakta ylk0mlt olmasalar dahi, ydnetim plantnda
dilzenlenmis bulunan igietrne aidalrndan ayfi ayn ve kal ma,ikleri ile birlikte sorumJudurlar
8u nedenle y6netici kat malikine d09en ortak gider ve avaas payrnr d€rudan d€ruya
bagrmsrz bdlunrden devamll olarak yaradanandan isleyebilir. Anc€k kiractnrn sorumluiu6|r
odemekle yuk0mlil oldlgu kira bedeli ile srnlrl,drr. Kiracr yaptrgr ddemeyi kifadan mahsup
etr.e hakkrna sahiptir Au nedenle k'ract, igletme aidalMa temer.ilde ditsijlmesi halinde, sjte
yoneticisinin bu alacak talebine iligkin yaz,slnrn teblioin: takiben, muac.;l olacak kjra
b€dellerine iliskin odemeyi kiralayana yapmamak
ve alacak| site yonetin nesaolna
gecikmeksizin vermekle yijkilml0durler.
3- HESAP DONEMi VE MUHASEBE iLKELERi
llesap diihemi her yrlto 1 Ocak - 31 Aratrk taihteri arasrdrr Ydnetici, iqtetme projesinde bort
ve avans taleplerini bu ddneme gdre belirier. celir - gider, igletme deftcrj yanroda igin
ilereKlrdioi muhasebe ilkelerine uygun defte.ter tutulabileceKir. Deffederin saklama sdresi
Inali sorumluiuk agrsrndan 5 (bet) yrl, galtEantann sosyat giivenlik sistemi il€ ilgati hukuki
sorynlan aCrsrndan ise 10 (on) ylldrr_ Be$ yrltn dolmastndan Once bir uyugmazltk oldugu
takdlfde soz konusir defler uyugmazlrk sonuqlantn€aya kadar saklanmaya devam edilir
iiietnle kooperatitl tarafrndan sitenin yonetjlmesi durumuoda yukandak, blkiimter yerjne
k1)op€ratif mevzualJarrnda yer alan hilk0rnter uygulan€6aktrr.
3, DiGER HtiKOMLER
9.1 Hi.zmet 9irkeune Y6nelik }|rikiimler
9 '1.1 Hizmet 9irketlerinden Yararlanma
l,{ashattan sitesiode slandad bir kalite yonetiminin vadr0r esastr. Bu nedenle gerek site kai
maliklerj kur!lunca a|nan kararla ve gerekse her ytl seeilecek site ycioetim kuru unca
alrnacak kafarla, giivenliginin guvenlik qirketleri tarafrndan yerine geti.il.lesinden
vezgetjlemez ve 6nc€likli olarak lercih edilecektir- Ancak zorunlu durumla.da (Bu tor
tiftetlerin sciz,esmesinin fesih olmasr, uygun teklifin gtkmamasr ve hizmet s6zle9mes'
inr:elanamamasr, hizmetlerde bosluk oluQmasr durumunun bellrmesi, isterren vedmn
airnamamas, vb) ilgil yasai rnevzuatlara uymak koquluyla kendi bunyeslnde personel
ladrosu istihdam edebilecektir
i\
,
l"
{.1
i./
il
ffl . .-,.{'
,!,/
t'
,1'
: t'
-':
ilr
/ '/
.,/
'
'-t! tl
!
Temizlik iglerinin belediyelenn: g0venlik hizmetlerinin ise emniyet guglerinin gOrevine girdigi
iddiasr le bu konLlda akshe karar altnaJnaz. Bu konuda an an hizmetlere KMK hukamlerinc{)
ka$t kon!lamaz ve giderlere katrlma /iikunrlatl0gi.lnden kaglnrlamaz.
g.'1.2
Hiznet 9irkeii ile Yaprlacak Stizlesmenir gekli ve Sij.esi
S6zlegmeler yazrlr olarak yaprlmak zo.irndadrr Hizmet girkeiiyle yaprlacak sozlesmenin
su.esi 5 (bes) yrldan fazla olamaz ve sriresi sonunda kendihEinden sdzleqme sona efer
36zle9me soresinin sona erme tanhinden cinc€ yeni bir s6zletmenin yukanda itade edilen
kuaallar eereevesinde gerEeklegtirilememesi durumunda, hizmeUerio aksatrlmamasl
maksadiyla site yooetimi tarafrndan sozieSrne s0resi bir yll uzatrlabilir.
9-1.3 Hizmet 9irt(eti Sdzlesmesinin S0resinin Yerilenmesi, Fesih Nedenleri
Hizmet Sirketinin gdrevine siaesinden 6nce, site sakinler;nden gelen gikayetlerin s6zJe9mede
hak| sebep olarak belirJefmig konuiarda yog{.rnla9masr iizetine yapllacak oylama (bu
yOnetim planrnrn 4-2.3 71-j bendine gdae) sonucuna gore site yonetim kurulu karaft !!e son
verjlebilir H;zmei girkel;nin faaliyetlerinden memnun olunuP oiunmadlgrnl sapiamak
amaclyia hizmet sllresinin sonunda 4 2.3 7.1j bendine gore oylama yaprlr.. Yaprlan oylarna
kat maliklerinin 23 QoounlugunLrn katrlmasr garhyla kahlanlaflo yartdan bi. fazlastnln
glumsuz oy kuilanmasr halinde, site yonetim kurulu ka.anyla hizmet sozleSmesi
yenjienmeyerek sona erdirilif- Site hizme erinden olal oylama hizmetnin ali yaprsl
haz'danrncaya kadar geqen sil.e igerjsinde ise hak| neden,e fes'h ye&isj sile talmaliklFnkurulyl_a 1!lll
Hakl; bir neden olmaksrzrn hizrnel girketiyle yaprJan sg/egme feshedilemez ve suresj
sonurda kendilioinden sona erer. Bu sirenin bitiminde aynr hizmet gi.ketilie sozleimenin
uzatrlmasr veya yeni b;r hizmet Sirketiyle sozleFme imzalanmasr konusunda site kat maiikle.i
kurulunc€ her hangi bir karar alrnamamrg ise sile yonetim;nce sdzleqme bir yrl uzatrlabjlir Bu
husus hizrnet ii*etyle yaprlacak sdzlegmenin bir maddesinde yer almas zoruBludur.
Eunun dr$rnda sdzleg.nenin hakk tedenle teshini gerekt;rebilecek ag{k yLkirmltlak ihlalle.;nin
ba9l|calafi gunlardrr:
a) Hizmet iirketjnin aksattrgr bir g6revi. somul olafak yazlll ibtarla bildirilmesine ragmen,
verilen su, e iinde gerqekjellirilmearesi.
b) Hizmei giri<eti personel segiminde ozg0r olmakla biriikte. siie sakinlerine kaet suE
igleyen, kaba ve ozensiz hareketlerle sakinleai huzursuz eden kjgllerin gdrevlefine son
(0q) giln iginde galrevdeil
verilmesi hususundak; ihtann tebligini fakiben
uzaklagtrnlmamas! ve islihdamrna devam edilmesi,
Hizmet Sirketi ile yaprlan sozlesme qarllanna uyulmamasr halinde Site Ydnetim
Kurul! sozlesmeyi tek taraflt olarak ieshedebilir. Bu husus Hizmet giaketi ile yaprlacak
s6z,egmede aQ'k ve delayfi olarak yer alacaklr.
Hizmel ve vekalet akitlerinio hakh nedenle teshini getelliren BK dB yaz,lr dioer hsll-"r
de fesih nedenidrf
3
9.r.4 Hizmet $irketinin ve Ucretinin Tespiti
Yapllacak olan hizmetler bir lanname te site yonetimi taraflndan tarit edilir ve sile kat
malikleri kurulu bu hizmet sartnamesini onaylar Hizmet ga.tnamesine uygun olarak sile
yonetinri lafaitndan hizmete talp olan en az ilQ giiketlen alcretleri v,e 6deme,kogullarlnl da
igeren teklif ahnrr. Alroan tehmerden hangisinin uygun teklif oldogunun -deoerlendinlmes!
y6neiim kunrlundadrt. S;le yonetim kurulu gerekl; gonnesi hallnde bu yetkisini
*tLi"i
";t. slte kat malikieij kuruluna gidebilif Uygun bulunan leklifte yer alan
kullanmayLp
'cret
Lrzerinden site aleyhine olmamak ve hizmetlerden 6drn vermemek kaldryla pazarlik
yaprlabiirr
9.2 I ahkirn
ii
+{
utiine ilitkin lliikijnrler
i,"'.,.
/ri',
','
9,2.1 Tahkim Marjfeti ile Uyu5mazhktarrn Halli
Bu yonetim planrnrn uygulanmasrna baolt olarak kat maljklerinin arastnda veya dlrardan
seqiJen yonetjcr ile kal malikled veya bu0larla denetgiler arastnda BK na tabt olarak vente
yapma, katlanma ve kagtnma geklinde olusan her lUrlu borcun iiast ile ilgili uyugmazlrklal
tahkim yoluyla Qozillebitir.
Tahkim yolunun kullanrlrnasr durumunda hakem heyetiiQ kisiden te9ekkil, edet.
Ydnetim planrndan dooan bif uyusmazlrgrn orlaya Qrkmast halinde y6netim planlntl tahkim
$artr olugtlJran bu blikmt bakr kalmak gariryla, igin niieljgine gdre tritetlnr ooaelikle 9L!Ef_
bir ay iQinde siie ket oaljkleri kunrlu|.u olagan uslir loplantryd Qag||arak bu uyutma;]{
koouso- ile oLindem oluslurabilir
Bagvuru Uslllii Ve Hakem Heye$nin Tegkili
Uyugmazirorn yonetimin illem veya eylemlerjne ;ligkin o,masr balinde, davacr kat
malikleri, siie yonetim ku.ulBna kendi taraf hakemlerini de belirleyerek, bir dilekE€ ;le
ba$vururlaf. Ydnetaci, bu talebi olagan kal maliklen toplanhsrodaki usule uygun
olarak, davacrlar drsrndaki ilgili tnm kat maliklerine bildirir.
Ydnelici, t?!d! hakkl qlal]nc€, -kat-malikleti arasladaki uyulmazl,klatrn gazilmlinde
yetkili karar merci olan kat malikleri kurulunu loplantya gagtracak oltrtsa, bu kurullann
ulutmaz||6a iligkrn ka.an beklenrl
Site kat malikleri kuruhrndan davacr taraf lehine karar Srklrgt takdirde, site ydnetiil
,turDtrtalep dootultiis-dndtiSEm yapmakla yU!o-ml!d!J-
Sile kal malikler, kurulunun, uyusmazlk hakkrnda davad aleyhine karar verdigi
takdirde, bu toplantr sonunda {davacr larafrn hazrr bulunmasl halirde) divan baSkanl
sulh p,otokoJo 6nerir. Kabul haiinde tut6na6a gegirite.ek uyugmazll0a son verilir. S!lh
an'aqmasrnrn davac| tarar9a kabuledihemesi halinde ise (balwru dilekqesinde tafaf
hakemini belirlememi$se) aynr toplantda ketdi taraf hakem atamasrtl yaparak en
gee yedi gln iqinde kargr tarafa teblio eder.
Yonelicr takdir hakkr uyarnca, site kat malikle.i kurulunu toplantlya lagrrmaya liiat]m
gdmezse, en geg yedi gOn iqinde hakemini seqerek karqr laaafa teblio eder. Davact
taraf, hakemini belidemeksizin talepte bu,unmussa, y6netjcj hakemini bildiren cevabi
ihlannda davao tarafa leblioden itjbaren en ge9 on grln iginde kendi hakemini
belirtmesi gereoini de bildirrr.
Denetgiler aleyhine ba$vuru, aynr usule ba6h olarak kendilenne yaptltr.
llgjlendirmeyen, sadec4 site sakinleti araslnda komsuluk hukukunun
getifdigi yukuml0Jtlklere iligkin itilaflarda yukatlda belirlenen tahkim usulU, davall
tarafrn kendi tarat hakemini se9mesi yo,uyla yenne getirllir Bu konuda da sile
yonetim, tirm mastaflan karirlamak ve tahkim iglernlerini yiirtimekle yaktr.Dltdt.
b) Yonetim'
Her iki dummda da, taraflarrn hakemini belirleyip kargr larafa tebligin! takib'en, taraf
hakernleri en geQ on be9 giln iqinde br araya geieaek 0Q6ncu tarafslz rrakeml
segealer. Bu konuda aolaqma lemin edilemeTce, taraflafdan herhangi b nnin
ba$Vurusu lzenne tarafslz hakem yetkili mahkemece belirlenir.
9.2,3 Uyusmazl'd'n Qdzijm $ekli
Ytjnc-lim
lahkim- kurulunu"n uyugmazlLgrn gdzDmande y6neiim planrnl uygulafias' esastlr
ve
yassl
de'lerlenclirir
gerlel
heyetl
lahkrrr
QerQevede
plnrnda hut<lm fulunmayan aallerde
leri uyal]nca karar verrl
l--""'"ry'
ii
,jil"
Kafar. hukuklr lemet ilkeleri ve hakkanjyel uyannca
vedlir Tahkim kurutu k3t millkieti
xcnusunda uzman hukuk faklttesi dg.elim
ayete;nden b,fi*,g;rqp;rrl
iihkim kurulu ijg ay iginde uyusma
taydryia, 0q ayri'ek'sui"
trri"l"ilii,it"*
"iniiir.
hakk)nda karar ve'melidir' Ancak gerekqeii
olnr?k
c?.i
gad ynkiimtijlij6[ne ltiSkin
Hdk0mter
r.r.I r.ezat !antn Konrtsu. Niteli0i ve ispatr
marrKie.. bu ydnetlm ptanr rle BK,ntn cezai ga.la iliskio
hak0inleri uyanoca, KtrK ve
^ar
/dnetim plan'nda b-alirtjJen kat maliklerinin yapmama ve MK,nrn komguluk
hriiuxLrndan dogan
yiikrimliiltklere aykrn davranrstannrn varJlor
halinde. ifa etmeme nltin.,"ki.n.n *.", g",1
jktarr
i.3
otarak belidilen
flr
ddernekje yiktrrntudLlrter.
Bu- konudaki ,spat Sa.tr, yapmama edimine ilirk;n fiit;n yapltmasr
-
anlrda bunu goren rki
baormsrz b6r0m sakini (marik veva zirye0ide jayaoarak
kuranan) tnrairnoan naz,rtanm,g
r{rtanaotnr, tiitin niteligi, giin ve saati belirlenerek bir mesai gOnit
ifini" u;-tu yin"ti"i"in" iUr".
sureti iJe olur Aynj gekitde guventik elemanlannrn
olay amirlerine bjidimek sureiiyle
.
diizenleteceklen tutanak da ispal rartlnt yerine getjreceKir.
1.3.2Cezai $arta Konu Bagltca Eylemrer
Jlf;:"llrl"or"."
edrmtenne bagr, otarak, cezai
iart gerektiren fti enn batlrcatai aSagrda
Bairmsrz bdl0mlerinde elektrikli alet dt$tnda herl.tangi bir enerii sistemi
ku anmax, ye|e
inkfrnnek, gop atrnak pence,e ve balkonJardan pp ve herharigi
uii
maoJe aroak bitkr
koparmak, site iginde hrz limiflerine uymamak, giirlitl yasagrnl iltaiameX,
iliran oesrumux
kapr dn0ne ayakkabt b'rakrnak. sile icinde arabada yijksek;esle
mezik d,;bm;k, yolarda ve
yd.une
irafik akr$
itigkin d0zentemet;!-e uymamak, otopark i;tallerrc9;
r;;;ma kural ihtaii
sjle Onak yer ve tesjslerinden varadanma kurallal]nt rhlal etmek (du9
-hal
almadan' havr_:za grrmeX
gibi)ahiak.
ve hareket kurallannr vb. yonlti. plao, ve kuflanma
_ve adaba ayk,r'
ydnetmeJiklerine aykJn t[m eylemler
9"3.3 Cezai 9art [,tiktafl, Tahsili usutii ve Gecikme Faizi
h",, o,l
lrl.;qin kullanma ydnetmetik'eri ile betirlenen miktardlr. Tulanak ke.rdisine
_q:_.:,113,t1
bu riitin rrtenr$ bigjmine 96re ve $ahrstar arasrnda sgbjekrif ha
j,L:,Iu":,'"rsi.
erin
:lj:ii,..-l
vanrgrn, drxxate atarak bu cezai sadr ilgilt kal malikinin illet
ne ajdatr avans borouDa o ay ve
ii,tjn,devam etti\ii he. ay igin ekieyeceitii Cezai garfrn'oCenmesi"O" g;"ki;"
her ay igin
gec,kme fahj uygutanrr, eylemin tekertru halind;
he, bjr eylem igin'afr a-yrr cezar garr
tahakkuk etlirilir
.10-TlcaRi
iNITELER VE SOSYAL T€S|SLERiN h!0LKiyEriNE iLigKiN HTiKUMLER
Otust!rmasl
lesjsle*n mulkiyeli ilgi]i
.',e-vzual [email protected] esyaya bagrr markiyet esaslanna tabi krr'nmrgtrr.
Buoa gore anr'an
baormsrz Mlilmlerio m0lktyeti, her bir baotmsE bolilmi.jn rnrjlkjyet haoesine
lum blokjann
numararan yazrrmak s!retiyre tesis edirecerftr. BLr sure|e, ticari ;nhe,er
ve sosyaJ resls'ede
nLllkjyet hakkr, tOm blokJann tescili ile blok aytrrrnr yaptlmaksrzrn tr.Lm ml'sxen
nrtetiklj
ve.sosyal Nirelikti BagrmsE B.itiimlerin Egy"y" erst, ;;ilyir
j
i9 Ii:11
gaynmenxut parsetrnde mevcL,t t[m ljcari 0nitele. ve sosyal
Ana
ba0rmsrz b6lomlere ve dolayrstyla bu baOtrnsrz b61il.n ma,iklerjne ail olacaktrr
bir |cari ve
brri.ne rligkin borglandrlct ve sattg i$Jemleri (kira
vs.) konusunda hali
.sosyal
srte yonetjm
kutulu yelkili otac€ktl.. Ba6rmslz tiofl_f.l. ii.n"j" ,rrnrrtr
aynr hak
5rrutmasr ve malkiyet hakktdevirlen titm mesketnitelikli
U"g,*",2 loiumlrln f,at fiatrkJerinin
sall logunlug..,nun (yardan bir razlasrnrn) frazrr buJuna&r
ropranrrrlrda
gogunrukra
l_le.
talrf
z:
kararlaShfl Jabllec€(1ir.
:jl:,JirH::
kuruiuna verilmit tahsir yerkisi mevcul sire ydnerim kurutu
dedist,rilmedikge
ilc€rj ve sosyal badrmsrz birimrerin her tijrit semeresi rjzerjade higbjr
mesken sahjb, kazang
payla$ma hakktnr 6ne sil.erek nakdi alacak hakklna sahip
olamayacaktrr_ Bu getirter mesken
:.,thjplerjnjn bu yonetim piannrn ilgili maddelerinde duzenlenmiq aidat
odJme borEla|na
,nah.suben tahsjl edileceK;.. O ddneme ajt aidati agan gel;r
etd; ediJmesi hatrnoe sonrakr
S'd",'1."r: mahsup editmek iizere
(3) ay vadeti hesapra yonerim
:11^"'].
",1 ]lalJ.r da bulunmaf
v .:l.lrunc.d Do/curJIma
yelki,idrrlel
dzere
!:l?T1"
,ti
Bagrmsrz b6rilm niteriginde burunmayan lica.i ve sosyar niterikri
kapsamrndadtr.
oftk
aranlar
da bu hiik0m
I'oklann bodrum kallanndaki depo alanlafl ve otoparklarda arag park edi'emeyen aranlan
;rts ydnetimince yapllacak dizenlemeler ve belirienecek Bcret ile sile sakinlerinden
thtivacl
olanlara kiraya veri'ebilir.
1
,'. DiGER HUSUSLAR
':1.1 Genel H[k[mle.in Uygutanmasl
BLr ydnetim planrnda hilkim bufuJnmayan haflerde KMK uygulanacaktr.. KMK, da yer
tnayan konr.Jlarda ise MK v€ BK ile bLl kanunlara daya[ dioer iigili mevzua! hi]kiimle
i:vq!rlanacaktrr. KMK' da emredic, nitelikte bir hakitni ge|ren O{igitti-k yaprjmas
halinde bu
huktm ydnetim planr hBkm0o0n yerine geqecaktjr
f "2 Kullanma Yainetrnelikleri Haztrtama yetkisi
:ilte yonetim kurulu yetkiri ki$irerc€ imzaramak su.eri ire ortak yer ve tesisre.inin kuIanrmrnr,
kendjne dzgu iqletme masrafiar;nlo ve uyulacak ortak davrants bigimlerinin olugturulmas,
amad rle (6megin spor kompteksjnden, y0zme havuzu, otopark ve ye$il ianlardan,
yararlanma Seklini belirlemek amacr ;le) KMK genel htk8mleri ve ydnetim'plima.'na
ayxrrr
'|
bljkilm getirmemek ko$ulu ile ku|anma ydnelmeligi haztdamak surcii ile d0z€nl€yebit,rter Bu
yinetmelikaer lam baormsrz boilm sahiplerine bu ydretim planrnda betirtjlefl
ilkele,
doo.ultusunda bildirilir, Kat malikleri de yukanda b€lirtildigj $ek,i ile bunu kiac,tara ve devir
::lanJara bildinr
Aynca, yukanda site yonetjmjnjn gOrev rlanr,la giren 6zel amaqfu hizmet ve aklivitelerjn
ilJeyig; kendine has dzel,ik goslerebi,ecegioden bu hususla. ve bu hjzmet ve aktivitele.den
./a,arlanma ko$uilarl ile bu hlzrne erde islihdam edilen personelin,
krll*. ktyafet. davranrl
biqimleri
vb hususlar haztrlanac€k ydoetmelik jle belirlene.ek duyurulabili..
!'\ullanma y6nel.nelikledyle somul davrants biEimleri belir'enerek, bu davrarE b'Cimlertne
aykrf!lrk halinde ceza;9art uygulamasrna tabi olacao,na itigkin kurat koyutabitir.
Ku,lanma ydnetmeliklerinin hlkilmlerine ve uygulan'9 b'9in]ine iligkin itirazlann fazlalr0l
|]edeni ,le sile yonetimi bazi ydnetmelik maddelerini kat malikleri kuauluna golorme yetkisine
sahiptrr. Bu dutumda genel k!tula giindem maddesi olaaak getirilmek sureliyle karara
baglanrr.
i
Duzenle,.ren kullanma ydnelmetiklerinde degrSrkLik yaprlmasr,
y(ioek
r l!$mlu,-i.ryej-e!ain
213
atacaktan kar?r
.:,lr_:lo:,
rl-.-lrr.roat.
\qryf
lerq,"_
S.,,n.J
brglahrnrE olan mddoFlFr volelrn kLr,rtu t a.a r e rjegtstrrJlemez
!:o0unlu0u
i
e
'*
1l-l
11.3 lgyerleri istigat Me,.zuunda Tektik yeya Srnjrtr Say! ltkesi
Tcaf, uniteler gLjnun, eLonomik ko'ullannin getitdigi ;kabet o.tamtnrn
olurnsuzjuklarjn,n
goenrnest ve Qettiltltotn saq{anmast amac, jle i$letme me\rzuunda
{eklik veya srnldl sayl
sistemi geti.ilmigtir. Tjcari rlnitelef ve sosyal tesisJerin kullan,m amac, proletenarrme
a9amasrnda a.sa sahiplerj tarattndan
olarak betijenhigtjr Odax oavranrg
yaknmlal00n olarak, hef ka1 maiikive onun .sojnut
krl'rive ctzihalefleri, bu ti;ri iinitererde. bif diger
ticafi aniie igin belidenmit igletrne fie!-zuunda rekabet etrneme tura[ (rekablt
memnutyeq
uyar]nca faaliyetle bulunamayacagrni yonelim planrnrn bu hukmit kar!l;lirda bilmediainj
ile;
c!llemez
Zamen,.einde deErSen ihtryaglar Iledeniyle bir baOrmsrz birimin belirlenmjq i$tigat melzuunda
de0r$ klrh yapniak gerel irse. \dretrm kdn lL yent iFttgal mewunu berjrlevetrtir
Rekabel yasagr.a tabi olan site onak ticarj alanlal devralac€k kigileri b! konlda
bilgileldinnek ve devir 0iiia triyer oibil-rgr6n Eiiiffe-6fri!-sutun rfiku-rfl?lirnrziiinm-asrni
sagtamaya- y6netjrn-.kurulu yetkjtidir_ ydnetim l€raftndan. matbt.-olarak,llq4rtalrn!+
otaL
r9letme-arewuund.. teklk ve srhirtr.sayr sastemi hakkinda''Biigii;ii6'i6rie''--Selgesi,ni ticari
0niteler ilzerinde hak kazanacak krgilere (taahhr:rtname ger€i yapmama edimr do!!.aca,(
5eK|lOet tmzataltttr
Rekabet yasao'na uymayan ircan inile isletrnecited bu y0ktrntiJ0g0n ihtali nedeniyle yrlltk
kira bedellerinin oI! &AlnA -ka_dgf e€!4.q!-q{q-gu miktarn betidenmesi husLrsunda sile
ydnetlm kurulu yetkitidk. Cazt iiiikttn - yrii* t<ira OeOeln;n ikj katrndan daha az ojarak
belirienemez Beri.ienen ceza rniklan ydnetmelikte aErkia yer al'r v€i gerekli halrerde irgi'irere
hatrrlelmak amac'yla bildanmde butunulabilir Buna ragmen rekabet yasaorna uyma.na
eyleminin tekran, o igJetjcinin faaliyetine son verjlmesi ve mevcrjt s6ztegmeslnin feshi jqin
hakl neden olugturlr.
r2- cEelci H0KUMLER:
12.1 Kat lrtifakrna lliskin Gegici Hiikrimter
GeCicl Madde:1) Kat liliilkiyetjne cegi$
KMK hiiklmlerjnce yapr kullanma izin belgesi (iske! ruhsatr) altnmasrnr takiben siiede
mevcut her badrmslz b6lom maliki kat mijlkjyeline ge9i9, ilgili tapu sicil mDdnd0ganden tatep
yetkisine sahlptir. Ancak, ydnetim organlarr kat mitkiyetine gegis tatebinde bLrt:rnmakta
dncelikle yukimll ve sorumlududar Yapr kullanma izin belgesinin altnmasr hususundaki
,glemler ilgili ;darelerde Mirteahhit firma Oa$yap, tarairndao ytrijiillecek ye tim 0cret ve
masrailan bu finna tarafrndan kafstanaGK ..
Gegici Madde: 2) KMK ve Ydnetim Plant Hijklmterinin Uygulanma Ant
KMK'n,n ttrn hiktmlerj kat irtifakrndan kat m0lkjyetjne geSjg ile uygulanmaya ba$tar. Bu
takdlrde baEtmsrz bdl0mleinden yararlanmaya baglanmasl ile bid'kte igletme aidatr borcu
.Jogdr lt'etne eoatr borcLnul. oogmdsr .qin /apr kultar.na.zrn belg-.s;tn, rsr yel:rdr;
rdp, kLrta .na r/r belgesr aln'nrs, nalnoe \ai murhryetine gegilmerfiig oi- dahr a5aQrdi
belirtilen 2/3 fiilen oturma kogulu aranmakszrn tttm kat irti{akr sahipleri KMK ve bu ydnetim
planr htkiimlerinc€ belirlenen kurallara ve ybneiimden dogan tilm masraflara rttirak l,e
yiik0mlSdur'ef.
Gegici Madde: 3) Yapr Kullafima izin Belgesi Alrnmadan Kat lrtifakma Badlr Olarak
Fiilen Oturma
;
\
. n
1
ll
,' '/1
rf '
4".. M
\
l
t',
!
".11.{fr1/
,..''' '1,
# '. i "lwf
t
I
-.n
l
.
_
Kat idfakrn3 baolt olj,"L ,ap.'ulldnrya ,ztn betge.r b,J,"rnmais,?tr s,teLje rnpvcul bad m..tz
bolrlmlennde ?,r-dnde filpn ,r'-.ulrrayr Daslinm,5 ise ou ialde oe KM( h-l-umln.,
uygijl€nm-ia oa9raf.
Gegici Madde:4) Kat lrtifakrna Bagtr t$ashatten y6netrmi
Kar iilifakrnda y0netime
uyugmaztrkjarda niteli5' elverdigi dlgtjde bu ydnetim planr
hrikin'rien uygu'anacakttf.'li$kjn
Bu ydnetjm pianrnda hukitm bolunmaya,t hallerde ye;egik
Yargrtay iQtihatlafr gdz dnUnde bulundurularak uyugmazirk'a. qdzumlenecektir
tabi bloklarrn yaplmr devam ettigi mitddetge KMK'da ve bu ydnelim plantnda
kat
maliklen
site
kuruluna iliqkin tum yiiktm ve sonuqlar kat inrfak sahipteri kurulu hahkrnda
ija uyguianacakirr Kai rntifuyei,ne gegig srjreciode bu ydnelim plaornda ong6rulmirs
o'ganlar. ayrr Lve ,iceriEr ve rardi nt\apafr le bL dela kal rrtrfakt sahipefl \uruIu \e kal
rdrfak yonetjm kurulu- 'kat rnrfa(r dele eme kLru.u" ,smi ite kat irlrf-ai;;;ileliga4e b;gji
ohia.'kEE ici-tdGli-6€v yaparlar Site yonetim krrulunuogd.elq,yAtkj ve sonrmtutuktanna
dair rtiklimfer. kaflnrlakr ydneiim.kurulLr hekkrnda dr dyguk"rnr
Ka1 id,takrna
Ge9ici Madde:-5) Kat irtifukl Sahiplerinit Yapr Kullanma izin Belgesi Al|nrnasrna
Yttnelik Olarak Ingaa{ann Tamamlatmasr Borglarl
Kal irtifakr sahipleri bu hakka konu olan o.tak a|sa itzerinde, ilerjde kat m0lkiyetine Qevrjlmek
Uzefe yap'lac€k yaprnrn sozle$meye ve plana gdfe tamamlanmasr icin kendiierjne d0$en
g6rev ve yOktimliilokleri vaktinde yerine getjrmek ve yapt itini dogruluk kaideleri lyannca
kolaylagt,rmakla kar!rIkli olarak yik0mludilrler
Kat idifak sahiple.inden biri kendine d!$en borgleq foterlikQe yaptlfllan ihtara fadmen bLl
ihtar tarihinden baslayarak iki ay iQinde yerine getirmezse diqederinin yazrh astemi itzerine
hakim, onun arsa payrnrn ve kat irtifaktntn o zamanki deoeri kargrltgrnda, dtekt paydallara
aise oavlan oraninda devrine karar verir
Kai idifakr sahiplerinden birinin kusufu yirziinden yaprntn kanrini sUre iginde yaprlamamasl
sebebiyle kat irtifakr dtgerse, kusudu taraf dioerlerinin bu ydzdeo ugradrklan zarar! iazminle
y0kilmlgdUr.
l(at idifakr sahipleri blgklaflna iligkin olarak aynr blogu olusturan iki bagrmsrz bdliim maiiki,
blodun ortak yer ve lesislerini iamarnlama borcu konusunda bir diderine vs sile ortak yer ve
tesisle.ini tamamlama konusunda ise sileyi ollJituran tom kat irlifah sahipleri birbirlerjne
karSr
yiikijmlidlrler-
Gegici M6dde: 6) Ka! ini akr Sahiplerinin Kat Miilkiyetinc Ge9i9 Oncesi Site Ortak Yer
ve Tesislerinln wlasraflatlna Katrlma Bo.Cla!!
Kal i.tifakr silrecinde sitede mevcut baormsrz bol0mlerde yapr kullanma izin belgesi ahnmasr
anrna kadar kat iititakr sahiplerj site ortak yer ve lesislenrlin bakrm, onarrm ve korunma
.nasrailaflna igtirak ei,nekle yil k0 m liidirrle r
Crlak yer ve lesislenn igletrne masraflanna igtirak, silede meveut bagrmsrz bolumlerin
2j3'unde iilen olurulmasr anrna baolrdrr Bu saylya ulalma halinde KMK hOkOmlerinin
yirtrli.lge girmesi sonuc! yLrka.rda belirtilen yonetim rnas.aflanna igtirak yrlki:mlalnaa dogar.
12.2 iki Kigi Malik_Yitnetjmine iligkin Gee ici Hiikamle.
cegici Madde: 7) iki Kigi Malik Miilkiyertnde Kat irtiJakr Yanetimi
Yukandakage9ici madde 4 hirkmil uyannca kal irtifakr sahipleri kurulu k!ruluncaya' kal ifiifakl
getrcr
Konut
dnetim
.'."i
'l
Seeisi Uadds; 8l iki Kigt na$* Ybae$iiqde.S€:*nlsr
{at irtilsk $netim arganlff! qtu3-unc€ya kadar kat i,6fakr sahiper kurutu goree lcfa
etmeyec*, sib vofteflrr qutulu olarak Srnrflr SorurrlJ Otornob{ Yedek Pare€ fthalatgrlan !€
Toptanfllarr r$'nu Yapr Kooperalifi rle Ta€ Yafi, ln$. Taal*ilt $ar Tie, A.$.iaranrdan
ssgrlen g€-ctci'y&1etim kuqtiJ gorev yapacsk!. Bu *fiim kat idiAk aprrannrF hurul
sa.nlasj orgtslrhnn
ioplanffa$na i.nkan verecet{ sayda kbiya.devir nieeiigtne *la-srr:agr
olusmasryla son bulacahrr.
s
l
1a3 Yi.1drn F alnn6 alt€*in Gsgli, |{A*S,l1
*sdd9: lBJ Slsy€ut t$lx De$![!ildik Taia{r$lutr Yss.*aerRas]&s Beil}
YiBetitt Pts|;{nrn ln{ibak 8*run!
GeCtui
:E
olrak
Bu ydr€tim plbnr Adsle! Bakarligfn'3 t€eFlasmq kant* lEsad$mn [email protected] kaan tast
ilzeiine kai rlalikle.ine tanrnan dirzer$eme yetkjsi g*${i Ylrdirn Ptatllll}n d6g,$ink *i
ger€kmeksizinr geqerlilik kazanacakir. Bugtnhj mevalal kar€tslnda ise Ya?g*gy
ittth€tlafi*ca tiatru! edilrnig *ktiyle yBn€tim phfl{nrn S;i€lme nieliginda olmasl 6:3li6i,
gkeeaf [email protected] tah:i{tm krruiu iA|srndat} gdz nnt4de bfr{Ad( karsr v#kir.
:!
iqb! yendim llarr Sinrrlr Ssnnrt! Oiq|E6$v Y€dek pa&a lih{tli4sian \ie TcpEnqlFfl K6r!i
Yap! Ke6p6astifi rt6 Tag Yagr lng- Taahitii San. T!c. A.S, !€taindsfl Kr,eK, 1*. ve 28- &kdde
[email protected] h€ziienBrg ve irnra alhne dnmriflr.
5
?
a
*
:
q
"2
g
t
|
'
u'';.,,
-,.!4
'.tii,i
3
3
i,'
.

Benzer belgeler