MES IFS CASE revize

Transkript

MES IFS CASE revize
IFS BAfiARI H‹KAYES‹
MES Makina Hakk›nda
Kaynak makineleri, elektronik parçalar ve
kimyasallar üretmek üzere 1965 y›l›nda
‹stanbul-Cevizli'de kurulan MES Makina A.fi.,
1974 y›l›nda savunma sanayi için alüminyum
parçalar›n üretimine bafllad›. 70'lerin sonundan
itibaren üretim süreçlerini gelifltirerek tümüyle
alüminyum ve alüminyum alafl›m parçalar›n
üretimine odaklanan firma, bugün bas›nçl›
kaplar, otomotiv ve otomotiv yan sanayi ürünleri
ve savunma sanayi ürünleri olmak üzere üç
ana alanda faaliyet gösteriyor. 1998'de
Kocaeli-Gebze tesislerine geçen firma, üretim
teknolojilerine yapt›¤› yat›r›mlarla üretim
kapasitesini sürekli geniflletiyor.
MES Makina IFS ERP
Uygulamalar›yla
Kurumsallafl›yor
Faydalar
• IFS ERP Uygulamalar› MES Makina'da bir
ifl disiplini sa¤layarak manuel süreçlerin
otomatiklefltirilmesine ve güncel verilerin
kullan›lmas›na yard›mc› oldu.
• IFS ERP Uygulamalar›, planlanan ve
gerçekleflen maliyetler aras›nda bir sapma
olmas› durumunda uyar› yapt›¤› için, MES
Makina’n›n, ifl süreçlerini tekrar gözden
geçirerek düzenlemesini sa¤lad›.
• IFS ERP ile yar› mamul seviyeleri daha iyi
tan›mland› ve böylece maliyet
muhasebesinde daha detayl› verilere
eriflilebildi.
• Üretim süreçleri çok daha detayl› olarak
izlenebilir duruma geldi.
• MES Makina hem kalite sistemi hem de
üretim iflleyifli aç›s›ndan kurumsallaflmaya
çal›fl›rken, IFS ERP Uygulamalar› flirketin
bu hedefe ulaflmas›n› sa¤layacak en önemli
araçlardan biri oldu.
• Sevkiyatlarda oluflabilecek hatalar
minimuma indirildi.
• ‹K modülü sayesinde çal›flanlar›n
performans› çok daha iyi bir flekilde
yönetilebilir hale geldi.
"Hem kalite sistemimiz aç›s›ndan
hem de üretim iflleyiflimiz aç›s›ndan
kurumsallaflmaya, iflimizi insana
ba¤›ml› olmaktan ç›kar›p bir sisteme
dönüfltürmeye çal›fl›yoruz. Bunu
baflaracaksak ifllerin eskisi gibi
gitmemesi gerekti¤ini biliyoruz ve
bunu çal›flanlar›m›za da anlat›yoruz.
IFS ERP Uygulamalar›’n›n,
kurumsallaflmaya giden süreçteki
en önemli anahtarlardan biri
oldu¤una inan›yorum."
Seyhun Düzyol
Kalite ve Planlama Direktörü / MES Makina
70'li y›llar›n sonundan beri alüminyum
ve alüminyum alafl›m parçalar›n›n
üretimine odaklanan MES Makina, bugün
bu alanda Türkiye'nin lider firmas›. Siparifl
üzerine çal›flan ve üretiminin %50'sini
bas›nçl› kaplar oluflturan firma ayr›ca
otomotiv sanayi ve savunma sanayi için
de alüminyum parçalar üretiyor. Üretim
kapasitesini sürekli art›ran MES Makina,
kapasite ve stok planlamas›n› daha etkin
bir flekilde yapabilmek, üretim maliyetlerini
daha iyi kontrol edebilmek ve maliyet
muhasebesini yönetmek için IFS ERP
Uygulamalar› ile hayata geçirdi¤i ERP
sistemine güveniyor.
Modüller
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
IFS ERP Sat›fl Yönetimi
IFS ERP Sat›nalma
IFS ERP Muhasebe
IFS ERP Envanter
IFS ERP Üretim Yönetimi
IFS ERP Üretim Planlama
IFS ERP Doküman Yönetimi
IFS ERP Stok Yönetimi
IFS ERP Sevkiyat Yönetimi
IFS ERP E¤itim Yönetimi
IFS ERP ‹K Yönetimi
IFS ERP Maliyet Muhasebesi
IFS Türkiye
Muhittin Üstünda¤ Sok. No. 47
Kofluyolu - Kad›köy
‹STANBUL
Tel: +90 (216) 545 96 96
Fax: +90 (216) 545 90 76
www.ifs.com.tr
[email protected]
Soldan sa¤a: Fuat Örnek (Mes Makine Proje Mühendisi ve Üretim Planlama Sorumlusu),
Seyhun Düzyol (Mes Makine Kalite ve Planlama Direktörü), Ahmet Gültekin (IFS Proje Yöneticisi)
www.terminaliletisim.com.tr, ocak 2009
IFS BAfiARI H‹KAYES‹
Bas›nçl› kaplar alan›nda bir sektör lideri
olan, ayr›ca otomotiv sanayi ve savunma
sanayi için alüminyum parçalar üreten
MES Makina, üretiminin büyük k›sm›n›
ihraç ediyor. 200'ü aflk›n personele sahip
olan firma, üretiminin %50'sini oluflturan
bas›nçl› kaplar alan›nda a¤›rl›kl› olarak
yang›n tüpleri, dal›fl tüpleri ve medikal
tüpler üretiyor. Otomotiv sektörü için rot
kollar›, anti-vibrasyon elemanlar›, pistonlar
üreten MES Makina, savunma sektöründe
Makina Kimya Endüstrisi Kurumu için a¤›r
tüfek aksamlar› baflta olmak üzere proje
bazl› üretim yap›yor ve Finlandiya,
Almanya, Hollanda, Romanya, ‹sviçre gibi
çeflitli Avrupa ülkelerinin özel flirketleri ve
devlet kurumlar› ile de çal›fl›yor. Y›ll›k
alüminyum alafl›m hammadde girifli 4000
ton olan ve siparifl üzerine çal›flan MES
Makina, özellikle 2000'li y›llarda üretim
bantlar›na ve teknolojilerine yapt›¤› yeni
yat›r›mlar›yla kapasitesini art›rm›fl
durumda.
fiirketin Kalite ve Planlama Direktörü
Seyhun Düzyol, MES Makina'n›n pazardaki
konumu ve üretimi hakk›nda flunlar›
söylüyor: "Kaynaks›z ve dikiflsiz olarak
üretilen yüksek bas›nçl› kaplar alan›nda
Türkiye'de tek firmay›z; Avrupa'da da iki
firmadan biriyiz. Karbondioksit yang›n
sektöründe Avrupa'da en yüksek pazar pay›na
sahip üreticiyiz. Yine darbeli ekstrüzyon
teknolojisiyle alüminyum dövme alan›nda
Türkiye'nin tek büyük firmas›y›z. Bas›nçl›
kaplar›n ciromuzdaki pay› %50; tam
kapasiteyle çal›flarak ayda 75 bin bas›nçl› tüp
üretiyoruz. Otomotiv parçalar›n›n
ciromuzdaki pay› ise %30-35 civar›nda.
Dolayl› olarak yurtd›fl›na giden parçalarla
birlikte otomotiv üretimimizin %90'›n› ihraç
etti¤imizi söyleyebiliriz."
Seyhun Düzyol, kendisinden önce güvenilir
bir kalite sistemi oluflturulmufl olmas›na
ra¤men, flirkette bir ERP sisteminin
kurulmas› için yap›lan giriflimlerin sonuca
ba¤lanamad›¤›n› belirtiyor: "MES Makina
büyükbabam fievki Düzyol taraf›ndan
kuruldu; ben üçüncü jenerasyonum ve aktif
göreve üç y›l önce bafllad›m. Bir de¤iflime
ihtiyaç oldu¤unu düflünüyordum ve bu düflünce
ERP konusuna da e¤ilmeme neden oldu. O
zamanki üretim planlama müdürümüz ve
kalite direktörümüz en az›ndan üretim
planlama, üretim ve muhasebe alanlar›nda
bir ERP sistemine geçilmesi için giriflimlerde
bulunmufltu ancak çeflitli nedenlerle bu
giriflimler sonuca ba¤lanamam›flt›. Üretim
planlama müdürümüz görevden ayr›ld›¤›nda
bu konuda bir boflluk oluflmufltu; maliyet
muhasebesi çok sa¤l›kl› gerçeklefltirilemiyordu.
Bir ERP program› yard›m›yla üretim
planlamas›n› daha aktif flekilde
gerçeklefltirebilece¤imizi, kapasitemizi ve
stoklar›m›z› daha iyi yönetebilece¤imizi ve
böylece müflterilerimizin taleplerine daha iyi
cevap verebilece¤imizi düflündüm."
Alternatif çözümlerin de¤erlendirilmesi
ve IFS ERP tercihi
MES Makina böylece bir yandan daha önce
üzerinde düflünülen ERP programlar›n›n
üreticileriyle yeniden temasa geçerken,
ayn› zamanda bu dönüflümün kullan›c›
al›flkanl›klar›n› nas›l de¤ifltirece¤ini ve
flirketin hangi noktalar›nda dirençle
karfl›lanaca¤›n› de¤erlendirmeye bafllad›.
Seyhun Düzyol flöyle diyor: "Alaca¤›m›z
ERP çözümü, muhasebe taraf›nda
kulland›¤›m›z program›n yerini de alacakt›.
Gerekli araflt›rmalar› yapmaya bafllad›k, hatta
baflka firmalardaki uygulamalar›
inceledi¤imizde, en fazla muhasebe alan›nda
dirençle karfl›lafl›ld›¤›n› gördük.
‹ncelemelerimiz sonucunda, üzerinde
durdu¤umuz ERP çözümlerinin say›s›n› ikiye
indirdik. Bunlardan biri IFS'nin, di¤eri yerli
bir üreticinin çözümüydü. IFS fiyat›yla,
kurulumuyla, verilere ulafl›mda sa¤lad›¤›
kolayl›kla, bak›m ve deste¤iyle daha avantajl›
oldu¤u gibi, daha güçlü bir kurumsal imaja
sahip bir firmayd›. Zaten bize geri dönüfllerinde
de rakiplerinden çok daha profesyonel bir
firma izlenimi verdi. Ayr›ca birlikte çal›flt›¤›m›z
IFS kullan›c›s› baz› firmalarla görüfltük.
Onlar›n olumlu referanslar›n› da al›nca IFS
ERP'yi seçmeye karar verdik."
IFS dan›flmanl›¤›nda kolay geçifl
MES Makina ERP projesine 2007 Haziran
ay›nda bafllad›. fiirket, IFS'nin
dan›flmanl›¤›nda ilk etapta muhasebe,
üretim, sat›n alma, kalite ve sat›fl
departmanlar›n› IFS ERP Uygulamalar›’na
geçirdi. Seyhun Düzyol flöyle devam ediyor:
"Öncelikle bütün mevcut verilerimizi yeni
sisteme aktarmam›z gerekiyordu ve projenin
"Firmam›z sürekli büyürken manuel
süreçler iflimizi takip etmemizi
giderek daha zor hale getiriyor.
IFS ERP manuel süreçleri ortadan
kald›rmam›z gerekti¤ini bize
göstererek bir ifl disiplini sa¤l›yor.
IFS ERP Uygulamalar› ile
oluflturdu¤umuz ERP sistemini, bu
kontrolü yeniden elimize
geçirmemizi sa¤layacak,
kurumsallaflmam›za ve kurum
kültürü de¤iflimine destek olacak
bir çözüm olarak görüyoruz.."
Seyhun Düzyol
Kalite ve Planlama Direktörü /
MES Makina
Daha fazla bilgi için, [email protected] adresine e-posta atabilir ya da www.ifs.com.tr adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
IFS BAfiARI H‹KAYES‹
en çok zaman alan aflamalar›ndan biri bu
oldu. Ayr›ca donan›m›m›za da yat›r›m
yapmam›z gerekiyordu; sunucumuzu ve baz›
bilgisayarlar›m›z› yenileyerek sa¤lam bir
yap›yla ifle bafllad›k. Bugüne dek belirli
al›flkanl›klar edinmifl olan kullan›c›lar›m›z›
da s›kmak istemiyorduk; bu yüzden farkl›
departmanlardan gelen geri beslemelere büyük
önem verdik. Bu geri beslemeler ›fl›¤›nda
IFS'nin ekibiyle toplant›lar düzenleyerek
onlar›n önerilerini ald›k."
MES Makina uygulama çal›flmas›n›n
ard›ndan gerekli testleri gerçeklefltirerek,
Ekim 2007'de yeni ERP sistemini eski
muhasebe sistemiyle paralel kullan›ma ald›
ve hemen ard›ndan Kas›m ay›nda IFS ERP
Uygulamalar›’n› tümüyle canl› kullan›ma
geçirdi. IFS ERP Uygulamalar›’n›n 5 ay
gibi çok k›sa bir sürede hayata
geçirilmesinin çok önemli oldu¤unu
belirten Seyhun Düzyol, di¤er
firmalardakinin aksine muhasebe
departman›n›n IFS ERP Uygulamalar›’na
kolayca uyum gösterdi¤ini de vurguluyor.
IFS ERP'nin sa¤lad›¤› ifl disiplini
MES Makina, bu uygulama sonras›nda
sat›nalma ve sat›fl süreçlerini tamamen IFS
ERP Uygulamalar› üzerinde
gerçeklefltirmeye bafllad›. Proje Mühendisi
ve Üretim Planlama Sorumlusu olarak
görev yapan Fuat Örnek, üretim
süreçlerinde IFS'den tam anlam›yla
yararlanmak için ise önlerinde bir ad›m›n
kald›¤›n› belirtiyor: "Hammaddenin son
mamule dönüflüm noktas›nda hala manuel
bir operasyonumuz bulundu¤u için, üretim
planlamas› ve üretim takip süreçlerinde biraz
daha yol kat etmemiz gerekiyor. Bundan
sonraki aflamada üretim departman›yla
ortaklafla çal›flarak üretim süreçlerinde de
anl›k ve gerçek veriye ulaflmay› hedefliyoruz."
MES Makina tüm departmanlar›n›n veri
al›flveriflini IFS üzerinden gerçeklefltirmesi
için kendisine 1.5 y›ll›k bir hedef belirlemifl.
Seyhun Düzyol flöyle diyor: "Baz›
bölümlerimiz, örne¤in muhasebe
departman›m›z IFS ERP’ye h›zla geçti. Üretim
birçok yere ba¤l› oldu¤u için üretim
departman›n›n geçifli daha çok zaman al›yor.
Üretim ve buna ba¤l› olarak maliyet
muhasebesi konusunda daha net ve anl›k
sonuçlar almam›z gerekti¤ini biliyoruz.
Firmam›z sürekli büyürken manuel süreçler
iflimizi takip etmemizi giderek daha zor hale
getiriyor. IFS ERP Uygulamalar›yla
oluflturdu¤umuz ERP sistemini, bu kontrolü
yeniden ele geçirmemizi sa¤layacak, bir
www.terminaliletisim.com.tr, ocak 2009
“Belli bir üretim aflamas›na kadar ayn›
üretim sürecinden geçen ürünlerimiz
var. Bu parçalarda ayr› ifllemleri, ayr›
kay›tlar üzerinden yürütmektense, IFS
ERP ile kay›tlar› teke indirip belirli bir
yoldan sonra da¤›tmay› tercih ettik.
Bu zaman avantaj›n›n yan› s›ra
çal›flanlar›m›z aç›s›ndan kolayl›k
avantaj› sa¤lad›. Ayr›ca sevkiyatlar›m›z›
da IFS ERP üzerinden planl›yoruz;
böylece sat›fl ve depo sevkiyat birimleri
ortak bir yap› üzerinden konuflturduk
ve sevkiyatlarda oluflabilecek hatalar
minimuma indirildi.”
Fuat Örnek
Proje Mühendisi ve Üretim Planlama
Sorumlusu / MES Makina
anlamda KOB‹'likten kurumsall›¤a geçiflimizde
bize yard›mc› olacak en önemli araçlardan
biri olarak görüyoruz. IFS ayn› zamanda bu
gibi manuel süreçleri ortadan kald›rmam›z
gerekti¤ini bize göstererek bir ifl disiplini
sa¤l›yor. Eski verilerimizin güncellenmesine
vesile yarat›yor ve kültür de¤iflimine destek
oluyor."
Üretimde izlenebilirlik
Düzyol, IFS ERP Uygulamalar›’n›n Stok
Yönetim modülüne de henüz
geçmediklerini ancak stoklar›n› canl› olarak
görebildiklerini ve ifllerinin yap›s› itibar›yla
stok yönetiminde bir problemleri
olmad›¤›n› belirtiyor: "Bizim iflimizde giren
hammadde ile ç›kan ürün aras›nda stok takibi
aç›s›ndan bir s›k›nt› yoktur; oluflan fire de stok
takibinden de¤il do¤rudan üretim tekni¤inden
kaynaklan›r. Öte yandan planlanan
maliyetlerle gerçekleflen maliyetler aras›nda
çok büyük sapma beklenmese bile, IFS bize
bunun güvencesini verecek. Böylece herhangi
bir sapma durumunda, süreçlerimizi tekrar
gözden geçirerek gözümüzden kaçan bir fley
olup olmad›¤›n› anlayabilece¤iz."
Ayr›ca MES Makine'de çok fazla yar› mamul
seviyesi oldu¤u için bunlar›n yönetilmesi
gerekiyor. Eskiden ürün a¤ac› sadece
alüminyumdan olufluyorken, flimdi IFS
ERP ile birlikte daha detayl› yar› mamül
seviyeleri tan›mlanabiliyor ve bunlar
rahatl›kla yönetilebiliyor. Böylece maliyet
muhasebesinde daha ayd›nlat›c› verilere
eriflilebilmek mümkün oluyor. Örne¤in
bas›nçl› kaplarda ortak olan parçalar›n
ortak planlanmas›yla üretim zamanlar›n›n
optimize edilmesi ve miktarlar›n do¤ru
ayarlanabilmesi mümkün.
Fuat Örnek ise flöyle devam ediyor:
"Örne¤in belli bir üretim aflamas›na kadar
ayn› üretim sürecinden geçen ürünlerimiz var.
Bu parçalarda ayr› ifllemleri, ayr› kay›tlar
üzerinden yürütmektense, kay›tlar› teke indirip
belirli bir yoldan sonra da¤›tmay› tercih ettik.
Bu zaman avantaj›n›n yan› s›ra ve
çal›flanlar›m›z aç›s›ndan kolayl›k avantaj›
sa¤lad›. Ayr›ca sevkiyatlar›m›z› da ERP
Daha fazla bilgi için, [email protected] adresine e-posta atabilir ya da www.ifs.com.tr adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.
IFS BAfiARI H‹KAYES‹
www.terminaliletisim.com.tr, ocak 2009
sistemimiz üzerinden planl›yoruz; böylece
sat›fl ve depo sevkiyat birimleri ortak bir yap›
üzerinden konuflturduk ve oluflabilecek hatalar
minimuma indirildi."
Farkl› ifl süreçlerinde verimlilik
MES Makina IFS ERP Uygulamalar›’n› farkl›
ifl süreçlerini iyilefltirmek ve verimliklerini
art›rmak için kullan›yor. Seyhun Düzyol
"Özellikle parça üretti¤imiz otomotiv
firmalar›, belirli bir süre birlikte çal›flt›ktan
sonra verimlilik indirimi istiyorlar" diyor.
"Bizim de bu indirimi sa¤layacak konuma
gelip gelmedi¤imizi, ifl süreçlerimizde ne
kadar verimlilik art›fl› sa¤lad›¤›m›z›
ölçebilmemiz laz›m. IFS iflte bize bu verileri
sa¤layacak. Örne¤in bu verilerle bir
parçan›n hangi ifllemlerini hangi mavi yakal›
iflçilerin gerçeklefltirdi¤ini, bunun için kaç
saat çal›flt›¤›n›, kaç ürünü hurdaya
ç›kard›¤›n› görebilece¤imiz gibi, performans
ölçümleriyle iflçilerin ayn› sürede ayn›
üründen kaç birim ürettiklerini
karfl›laflt›rmam›z da mümkün."
Düzyol çal›flanlar IFS ERP'yi ö¤rendikçe,
verimlili¤i art›racak önerilerin bizzat onlar
taraf›ndan geldi¤ini söylüyor: "IFS ERP
gelifltirilebilir bir yap›ya sahip. Örne¤in
muhasebe departman›m›z art›k IFS'yi ö¤rendi
ve IFS'nin gelifltirilmesi ile ilgili taleplerle
gelebiliyorlar. Ayn› flekilde di¤er birimlerimizde
de IFS benimsendikçe verimlili¤i art›rmaya
yönelik benzer öneriler gelecek. Onlarla
düzenli toplant›lar yaparak taleplerini IFS'ye
iletece¤im; böylece küçük modifikasyonlarla
uygulamay› da zaman içinde ihtiyaçlar›m›za
en uygun hale getirebiliriz."
MES Makina'n›n kulland›¤› IFS ERP
modüllerinden bir di¤eri ise ‹nsan
Kaynaklar›. Fuat Örnek bu konuda flunlar›
söylüyor: "‹nsan kaynaklar› modülünü
devreye alm›fl durumday›z. E¤itim taraf›nda
baz› eksiklikler gözledi¤imiz için ilk etapta bu
modülle kalite sistemimizin e¤itim taraf›na
e¤ilmeye önem verdik. Sonraki aflamalarda
Seyhun Bey'in belirtti¤i gibi çal›flanlar›n
performanslar›n› da bu modülle ölçece¤iz."
MES Makina bas›nçl› kaplarda
müflterilerine 10 y›ll›k garanti veriyor.
Ürünler seri numaral› olarak üretildi¤i için
müflteriler bu seri numaralar› üzerinden
flikâyetlerini iletebiliyorlar. fiirket bu alanda
da takip edilebilirli¤i art›rmak için IFS'den
bir uygulama modifikasyon talep etmifl.
Fuat Örnek "Art›k eskiye nazaran çok daha
detayl› bir izlenebilirli¤imiz var" diyor.
"Eskiden sadece ürün girifl ve ç›k›fllar›n›
izleyebilirken, bugün nihai ürünü ça¤›rd›¤›m›z
zaman hangi yar› mamullerden üretildi¤ini,
hatta hangi sat›n alma siparifliyle geldi¤ini
izleyebiliyor, bu bilgileri müflterilerimize de
sunabiliyoruz."
MES Makina'n›n bünyesinde talafll› imalat
ifllerini yapt›rd›¤› bir tedarikçi firma daha
yer al›yor. Yönetimi ba¤›ms›z olan bu ortak
firma eskiden MES Makina'n›n ifl ak›fl›na
ba¤l› kalmak durumundayd›: MES
Makina'n›n ifl emirleri üzerinden bu firmaya
da siparifller geliyordu. IFS ERP'ye
geçildi¤inde bu ortak firman›n ifl
siparifllerinin ayr›lmas› ve kendilerine ait
standart sat›n alma siparifllerinin aç›lmas›
ve bu sipariflleri takip etmesi mümkün
oldu. Fuat Örnek böylece IFS ERP ile daha
etkin bir sat›nalma süreci oluflturduklar›n›
vurguluyor.
Bunlar›n yan› s›ra IFS, MES Makina'n›n
ka¤›ts›z ortama geçmesine de katk›da
bulunuyor. Seyhun Düzyol, "IFS ERP
sayesinde birçok ka¤›t ifli ortadan kalkacak,
çünkü bu süreçleri IFS'nin veritaban›na
yüklemifl olaca¤›z" diyor. "Bu bize kalite
yönetimi aç›s›ndan da büyük avantaj
sa¤layacak."
IFS ERP'nin kurumsallaflma sürecine
katk›s›
MES Makina'da IFS ile birlikte kurumsal
kültürde de bir de¤ifliklik yaflan›yor.
Böylece çal›flanlar ifl yapma al›flkanl›klar›n›
de¤ifltirirken, flirket de ifl süreçlerini sürekli
iyilefltirerek en verimli hale getiriyor.
Seyhun Düzyol "Bir aile flirketi, bir KOB‹
olarak yola ç›kt›k, ancak kurumsallaflma
yolunda h›zla ilerliyoruz" diyor. "Hem kalite
sistemimiz aç›s›ndan hem de üretim iflleyiflimiz
aç›s›ndan kurumsallaflmaya, iflimizi insana
ba¤›ml› olmaktan ç›kar›p bir sisteme
dönüfltürmeye çal›fl›yoruz. Bunu baflaracaksak
ifllerin eskisi gibi gitmemesi gerekti¤ini biliyoruz
ve bunu çal›flanlar›m›za da anlat›yoruz. IFS
ERP Uygulamalar›’n›n kurumsallaflmaya
giden süreçteki en önemli anahtarlardan biri
oldu¤una inan›yorum."
Daha fazla bilgi için, [email protected] adresine e-posta atabilir ya da www.ifs.com.tr adresindeki web sitemizi ziyaret edebilirsiniz.

Benzer belgeler