genel değerlendirme ve ö- neriler

Transkript

genel değerlendirme ve ö- neriler
ARAŞTIRMA İNCELEME GEZİLERİ
BOTANİK BAHÇE ZİYARETİ
* Yaklaşık 2000 hektar araziye
kurulmuş olan botanik bahçede
tüm dünyadan birçok bitki türü
yer almakta. Ziyaretçiler park içe­
risinde bazı bölümlerde yürüye­
rek bazı bölümlerde ise elektrikli
araçlarla etrafı gezme fırsatı bulu­
yorlar.
‘ Fotoğraf çekme konusunda ol­
dukça istekli olan Çinli turistleri
fazlasıyla memnun edecek birçok
manzara noktası oluşturulmuş.
DAİ KÖYÜ ZİYARETİ
* Dai Köyü Çin devleti tarafından
koruma altına alınmış bir bölge.
Burada yaşayan azınlıkların su
festivali gibi etkinliklerine katıl­
maları için girişte bir ücret öde­
meleri gerekiyor. Ayrıca, köydeki
evlerde belirli bir ücret karşılığın­
da konaklama imkanı da sunulu­
yor.
STONEFOREST ZİYARETİ
* Birçok doğal taş formun'un çe­
şitli doğal etkenler ile aşınması
sonucu oluşan, ülkemizdeki peri
bacalarını andıran, doğal oluşum­
lar milli park alanı içerisinde ko­
ruma altına alınmış.
38 Rize Ticaret Borsası
* Altyapı iyileştirmelerinin yakın zamanda ta­
mamlandığı park içerisinde elektrikli otobüsler
ile seyahat etme imkanı sağlanıyor. Çeşitli ya­
pay göller ile parkın görsel cazibesi artırılmış.
GENEL DEĞERLENDİRME VE ÖNERİLER
ULUSLARARASI ORGANİZASYONLARDA
TEMSİL
İki yılda bir yapılan Uluslararası Çay Kongresi'
ne bu yıl Türkiye'den ilk defa katılım sağlan­
mıştır. Kongre süresince yapılan sunumlar ile
küresel çay piyasasındaki mevcut durum ve
gelişmelere ilişkin bilgiler alınmasının yanı sıra
çeşitli ülkelerden çay sektörü temsilcileri ile ta­
nışma ve görüşme şansı yakalanarak uluslara­
rası ağ oluşturulması da mümkün olmaktadır.
Bu ve benzeri organizasyonlar Türk çayının kü­
resel çay piyasasında tanınırlığının artırılması
açısından son derece önemli görülmekte ve
düzenli olarak katılım sağlanması tavsiye edil­
mektedir.
Bu yıl ki organizasyonda Türkiye ile ilgili sunum
yapılmamış olmasına rağmen bundan sonra
katılım sağlanacak organizasyonlarda bu ko­
nuya özellikle önem verilmesi Türkiye'nin ve
Türk çayının etkin tanıtımı açısından son dere­
ce önemlidir. Türk çayının tanıtımı için kısa bir
video hazırlatılması ve sunumun bir parçası olarak izletilmesinin etkili olacağı düşünülmek­
tedir. Birebir yapılan görüşmeler ile Türkiye çay
pazarı hakkında bilgiler verdiğimiz kişilerin ya
Türkiye'de çay üretildiğinden hiç haberdar ol­
madığı ya da eksik bilgi sahibi olduğu gözlen­
miştir. Dünyanın en büyük beşinci çay üreticisi
ülkesi olduğumuz ve yılda yaklaşık 220.000
ton çay üretimi gerçekleştirdiğimiz ifade edildi­
ğinde görüşülen kişilerin çoğu şaşkınlıklarını
ifade etmişlerdir.
ULUSLARARASI KURUMLARA ÜYELİK
Türk çayının uluslararası arenada temsil edil­
mesi için küresel ölçekte faaliyet gösteren bazı
kurumlarda da temsil edilmesi son derece
önemlidir. Uluslararası Çay Komitesi (ITC) bun­
ların en önemlilerinden biridir. ITC başkanı Dr.
Norman KELLY yeni üyelerin katılımı konusun­
da kurum olarak son derece açık olduğunu ifa­
de etmektedir. ITC çay ile ilgili dünyadaki üre­
tim, tüketim vb. istatistikleri yayınladığı yıllık
bülten hazırlayarak üye olan kurumlara dağıt­
maktadır. Diğer taraftan, ITC Yönetim Kurulun­
da temsil için tam üyelik gerektiği ifade edil­
mektedir. Türkiye gibi önemli bir çay üreticisi
ülkenin, çay üretimi henüz dış ticaret açısından
büyük bir hacim oluşturmasa da dünyadaki ge­
lişmeleri yakından takip edebilmek adına, ITC'
ye tam üyelik için girişimlerde bulunarak yöne­
tim kuruluna temsilci göndermesi gerekli gö­
rülmektedir. Bu maksatla tüm Türk Çayı adına
Ulusal Çay Konseyi tarafından bir başvuru ya­
pılması uygun olabilir.