iixirrn,Rsir

Transkript

iixirrn,Rsir
(IANIKIRI kl.ARA
iixirrn,Rsir
t,ll frueni
ircri:isADi
F,{KI.ILTE
2014IYILI
FA,I\LI.YETRA
ILI]UILER
IQlllDlryJL,tll&
Usl'rr)tvnlici slrNttJ$u
I- cENEl git-cilnR, . . .
It- Mis;zonve \/i;uifon...
I)- Y'etki.GorevrzeSorumluluklar.
C- i<lareyeiliqkin .Bilgiler.
'Vapt.
l- Iliziksel
-.
-:r'
2- Orgiit Yerptsr.
Kaynaklar
3- Iltilgive'Ielnmolojik
4- insanKaynaklarl....
Hizmetler...
i!- Iir.rnulan
6-'t'onetimve ig KontrolSistenri
D- Di[er Husur;lar
il- l\lV{AQve I{EDEF[,ER
Ama<;ve Hedefleri...
,\- idare,nin
ve Oncelikler
Il-'l'enrLelPolitikratar
{J-Di[er Hususlar
rrr-FAALiYprlBtulil-i$Kixsil-ci'rE,DEG RLENDIRMIIJ]LER
,A,-lvlaliBileiler
Sonuglarr
1- .BiitgeU'yg;urlama
Agrkla l a r . . .
NlaliTablolaraitigt<in
i2-'ltemel
3- fvlali Dene,timSonuQlan
4- IlrigerHususlar
Biitgileri...
B- Performans
1- Ilaaliyetvt::ProjeBilgileri
Tablosu.. ".....
Sonuglan
2- Performan.s
Deiierlendiri
Sonuglanntn
3- Performians
Bilgi SistemininDe[erl
4- PerformanLs
5- Diger HusuLslar
NT-I(IJIIUIv{SAL I?\.BILIYET ve KAF'ASI
Si
D EG'EIRLEINDIRII,N/I]E
A- Ur;ttinliiklerr
.
B- 1l',ayrflrklar
C- Deferlendirrne
\/I] TEDE}JIRLER
V- ETXERT
tsuNU$
gok dnennli
Gtintimii,zdi.inyasrndateknolojik, ekonomik, siyasal,sos al, ktilti.irelI'b. arlanlarda
De[iqim r:lbetteki beraberindekaliteyi e ilerlemeyi getirmelidir.Her ;ef i11
de[iqinLler)/a$r.yoruz.
uygulamalanve
de[igtigi, hig trir qeyin aynr )kalrnadrfrbir dtinyada de[i$ime irenmek, eskinaig
efitim metotlannt lercih etm'e]kdo[ru bir yaklagrmol
de$igendtinYantn
az. FakUltemiz:
ve giriEimci
ihtiyaglalnaoevapverenlisansefitimiyle alanlalndayeterli bi gi, beceri,genell<tiltiire
yetigtirmeyihLedeflemeedir. (ieng, v,3 dinamik akadeniik
yetenefieresahip nhtr;likliolirenLciler
sunatrilm':yi
kadrosuylada bilim:sel yayrn ve e[itim alanlanndzrkitiretim i toplumun fa"'ydasrna
misyon'edinmi$tir:.
ve falkiihemizinsaflrkh geliqebilmesi rsrndan,etkinlik r,'everimlilik g;ibi
Universitemiz:in
orgtitsel kavramlann ya$am al,ar:ubulabildigi, kalite ktilti.irti
bir Orgtitselktil'ttir
benirnserLdiiii
i mizitt ve o$rencilerimizin
bir liusustur.Tiim idari'veakade k personel
var olmasr,Snemli
ortamrnrn
iktisadive idari
r gerekmekterlir.
bu doiirultud,asorunnluluklannrhatrrlamasrve aksiyoner ol
e[itim hizmet kalitesini
Biliml,:r Fakiiltesi r:,laraksa,Ceo'e
il bununla birlikte insan kalitesini,
iqin siirekli trir gaba
sistemkalitesini,do,nantmkellit,:sini,i9 kalitesini,siiregkalite ini arlrrabilmek.
si.ireqigerisinde bireysel gaba rdan kururnsal gabaya dorriigmesi
igerisindeyiz.Bu <;erbalann
i etkili iletiqim ve igbirlifi yapabilen,
"Paydaqlarr
BunubagarabildiPimiztakdirde
gerekr:nekterdir.
ile ulusalve uluslara r olqektek.abulgoren,ig diinyasrnda
efitim kalitesive bilimselgahrlrnalarr
Ili'uyolda gaba516steren
edilenbir fal<tilteolmak." vizyonunrlhep birli te ulagaca$tz.
1er:ciih
mezurLlart
r l a rd i l i y o n r n .
yiirelitenkutluyorve gahqmalannda
ttim gahEmaarka.da{;lranmr
'.
lkri
XlrlHasan AKQA
Universitesi
Qankrrrti.arat,e,kin
DtekanV'
Faki.iltesi
tlilimler
i ve idari
I- GENEI, ]B]iI-,G]iLER
A. Misyonl'e V'izYon
Misy'on
cevapverenlisanse[iti iyle alanlanndayeterli bilgi, bece:ri,
Defiigendiiny'antnihtiyaqlanna
yayrn ve efitint
genelkiiltiire ve girir$imciyellelekleresahipnitelikli bireyler etiqtirerekbilirnsel
sunabilme:ktir.
faydasrna
i.iretiminitoplumLun
alanlanndak.i
Vizyon
ile etkili ileti;;iimve igbirlifi yapabilen,efit
Payda.qian
kalitesi ve bilimsel gahqmalanile
mezu
0lgektel<abulgoren,iq di.inyasrnda
ulusalve ulusleLrarasr
tercih edilen bir fakiilte olnnakttr,
B. Yetki. Giiirevve liorumlululklar
Fak.iilteOrg;nnlan
Delian
ve fakLilte
ku.rullannabraqkanhketmek, fakiilte kurulla nrn kararlannt uygulamak
1. FalkijLlte
birimleri arastndadftrenli qahqrtrayrsafilamak.
ve igleYigihakkrnda
2 ' I f < > r 6 [ r e 1 ' i n r y t i t s o r r u n d a v e i s t e n d i f i i n d e | a k tgenel
i l t e n durumlr
raporverl-n.ek.
RektorlukVal<atntna
odenel<''re kadro ihtiyaglannt
3. Fakiih;eniLn
fakiilte biiriqesiile ilgili oneriyi fakiilte yonetim kurulunun
ile birlikte lti.ektorltifebildimrek,
gori.igtinii
aldrktansonrarelktorlLtiIe
sunmak,
gozetim ve denrltim
4. F,aktiltenirrbirimleri ve her dtizeydeki personeli uzerinde genel
gdrevini yaprnall,
kanun jle l'rendisineverilen diler gorevle yapmaktrr.
sayrlLt
5.',15,4'7
ve
bafihbirimlerininofretimkapasitesinin yonel bir Eekildekullanrlma'stnd'a
Fal<tiltenin,ve
al nmastnda,o$ri:ncileregerekllisosyal
g6venlikonlen-rlerinin
gerekti[i zannan
geliEtirilmes;inde,
epiLtim- 6[retim, bilimsel araqti
hizmetlerinsa[l.annaasrnda,
diizenli bir
ve yaylnr faaltiyetlerinin
takip ve kontrol
biittirr faaliyetlerin gozetirnve dene iminin yaprlmastnda,
gekilcleyi.ifliit{ilmes'inde,
rektoreka:qrbirinci erecedesorumludur.
altnmastnda
VeSonuglannln
edilmesinJQ
FakiilterKurruLllu
1. Faktilteninr:fiitim - oilretim, bilimsel aragttrmave
yrm faaliyetlei:iverbu faaliy'etlerle
ilgili esaslarr,pllan,program ve eliitirn - ofretim takvimini kar
rrmak.
2. Fakiilte ydnetim kurulu'trai.iyesegmek,
3.2547 sa'yrhl:anunlaverilendi$ergorevleri1'apmaktrr
Fakiilte YiinartimKuruhu
u gulanmasrndla
dekarrayardrmetmek,
1. Fekiilte kururlununkaran'lanile tespit ettifi e,saslann
2. Faki.ilterrinefitim - ofretim, plan ve progratnlarrile
vimin uygulanrnasrnrsa[lameLk,
hanr\
3. Faktilterrinyatrnm,prograrnve bi.itgetasans;rnr
yonet.irni
falci.ilte
ile ilgili getirecefibiitiin iql
4. D,sl,.a:nrn
kararalnrak,
i e efitim - cigretimve srnavlaraait
vegrkaurlmalan
5. 0[rencilerinkabulii,dersintibaklarr
vermek,
iqlemleri hakkrncla
k.iarar
6.2:;47sayrhlianunlaverilendi[er gorevlerilrapmaktrr.
C. idareye iligt<i,nBiriltgiler
C. idareyeitigxinBiilgiter
\lapr
1- Iti:zlila;el
1 . 1 -lliEitimAl:rnlarrDerslikler
EIitim
Alanr
Anfi
Srnrf
Bilgisayar
Lab.
Okuma
Salonlan
Tonlam
1.2-Sosyalhlilnlar
1.2.l.Kanti nler rreltlafeteryalaLr
KantinSayrsr:I Adet
KantinAlanr: 114mlZ
KafeteryaSiaylsr:Yol.:
Kapasitesi
251-Uzeri
l.2.2.Yemekhaneler
(faktilternLri:ze
ait) met,outdefildir.
Yemekhane
1.2.3.Misafirhaneler
Misafi rhane (.faktilterni:ze ait) merrout defildir.
r:iY urtlan
1.2.4.6!ren
yurdume:v'cut
defii1idir.
ait 6[renciL
Fakiiltemize
l.2.5.Lojmanlar
ait llojmanmevputdeiiildir.
Faktiltemize
1.2.6.Spor
Tesisileri
de[ildir.
ait sportesislerimet'c:ut
Fakiiltemize
1.2.7.Anfi
Fakiiltemiztrinasmrngiriq kptrnda80 kigiliik2 adetanfi bulunm tadrr,
Salonu
1.2.8.Sinema
defildfu.
salopum,elvcut
ait sinemar
Fakiiltemize
1.2.9.E[itimve DinlenmeTesis]le:ri
mevcutd'efildir'
tesislerri
ait Egitimve DinlenLnne
Faktiltemize
1.2.10.Ofrenr:iKuliipleri
OgrenciKultipleriSayrsr:1[ Adet
OgrenciKultipleri'nernekdpyetersizlifi nedeniylehen0zbir ala tahsisedilememigtir.
S4[hk, Kiiltiir ve Spor DaiLre
Kuli.ipler,UniLversiternLiz
etmektedirler.
l.2.ll.Mezun O grenciler pernreili
ofrqncilerdemefi mevcutdefiildir.
a,itmezunL
Fakti,ltemize
Oncesiv,eilk$gretjirnOkulu Alanlan
1.2.12.Oku|
defildir.
mevcutt
bir te:sis
bu baghkta
Faktiltemizeradt
r[r uhdesindefaaliyetlerine
1.3.Iil4metAlanlart
Alanlan
1.3.1iAkademikPersonel
S'ayrst
Alanl
(.Adet)
(m2)
Kulla an Saytst
(iqi)
.\^
6l
2
120
40
OJ
r44
l0l
Qahshaodast
6l
ToplafltrOdasr
Toplafm
1.3.?.idari Personel[Iiz et Alanlan
Kull ran Saytst
liayrsr
Alanr
(,4'det)
(m2)
l2
90
\4
120
t4
2ta
14
Servib
Odast
Qalr$fna
Topl{ntiOdasr
Topl4m
IJ
1.4.1AmbarAlanlan
Ampar Sayrst:1 Adet
Ambar Alam: l0 m2
1.5.ApgivAlanlart
kattadtr.
Fakfillemizeait argiv alan frrzz:,emrn
1.6.1Atiilyeler
Fak[iltemize ait at6lye me cutclefildir.
l.7,lHastaneAlanlan
Uniiversitemize ait hastan alanrbulunmamaktadrr.
rr. ORGiir !'A,PISI
i rn$rilar gnvlnsr
IFAKULTES
ixrisnoi vtoiuani Bir.iNII-nR
LIJ
51I1,JI
611
F,AKUI.TE
DEKANV.
AKQr\
ProfDr Hasarn
l\KQr\(l3i'tgkan)
Pn:f.Dr Hasan
KbarQEi-tlN(l-Jyr,,:,'1
r\l'rmet
Dor;.Dr
TllFtZl
)r S'erkan
Dr-:r;
DrRehaY'lLil/lt,Zl
Yn!,Doq
I'Jyrr)
Dr.ElaC;ANUOLT\T(
Yrrjl,lroQ,
r ,r i t i l A n t
Y n JD o g . DYi
\/ARlllMclLAFtl
DEil#\N
t..t
t,
tx1
t i ttye1
c z:t-:
TERZ:l
Dr.Serk:ran
Dor;,
in1[tye;
rbuz0,2:Di:iM
Yrd.Dog,Dr.Gu
\/rd DoEDr,FehaYlLI\/A;Z
Til"l(Uye)
Dr.HasanME:
Yrd.Dog.
IJR(Uyre)
SAilt/
Yrd.Dog.Dr,Cerngiz
ARI(RraPortti,r)
Canan
KAYII{AKLAR'
TII. BiLGi IYETE]K:hIOLCDJIK
3.1"Yazrhmlar
3.2-Bilgisayarlar
Iiay'tst:: Adet
tisttibilgisayrar
Marsa
"220
liayrsr
: 19Adet
trilgisal'31
Tar;rnabilir
3.3.KiitiiphaneK ayrrralklarrr
kiitiiphanebuIunmamaktarjtr'
Fal<iiltemizcte
KURUI-u
t'r5tqe'rint
FI\KULTE
r\l'(Q,t\(Bagkan)
Prof, Dr,Has;an
(lJye)
Prof.Dr.Ziya$,h4{)El(
();Al(lFl
(tJye),
Prof.Dr.Mehmr,;t
l'fibar
Doq.Dr.Ahnret
QtiTlN(Uye)
lli:RZl,UYe)
Doq.Dr.Serllan
Dr,Yiijit,4ntl
Yrd.Doq
n
r " l 7 F : ri P Ltlr K\ ! \/v l. t" l \vr /o \
vvaL-Lll
ARI(Rapofior)
Canan
3.4. Difier Bilgi ve Telinoloiik KaynakJlar
AragtrmaAmagh
Cinsi
(Adet)
Projeksiyon
Slaytmakinesi
Tepegdz
Episkop
BarliotOkuyucu
makinesi
Baslcr
Fotokopimakinesi
Fotografmakinesi
Kanreralar
Telovizyonlar
Tarayrcrlar
DVD ler
IV. INSAN KAY}{I\I(LAIIJI
4.1.Akademik Personel
Personel
Akademik
Kadrc'lannDoluluk OranrnaCiore
Kadrolartn ihdam$eklineGore
TamZamanlr
Yrd. Dogent
OlnetimG0revlisi
Egirim-
tim
Planlamacrsr
AragtrrmaGcirevlisi
Uzman
4.1!.YabancrUynnldu AkademilfiPersonel
yabancr uyruk[u akfldemilipersonelbulunmannaktadlr.
Faki.iltemizde
Yal Zamanlr
t0
4.3. Baqkaiiniversitel,erdenUniversitemizdeGiSrevlendirilenAkad
UniversitemizdeGorevlendirilen A
BiagkaLJrLiversitelerdenL
ik Personel
mik Personel
G e l d r f ,U
r ntverslte
Qahgtr[rB0lUm
Unviln
Profasdr
Dogr:nt
Yrd. Doqent
-bgr.xir
Gdrevlisi
Okutman
- - i
Qevirici
ESitim O[retim Planlarnactst
ArarlttrmaGdrevlisi
Uznran
Perloo.t,
Akardemik
Gliirevlendiirilen
4.4,Difer tiniversitelerde
irilenA kade ik Perso n e l
Gtirevlend
Difer Univr:rsitelerder
Unvan
ttaflr Oldufu B0liim
.
Universi'
G0revlendirildifi
ProFesdr
DoQent
Yrcl,Dogent
im G0revlisi
Okrrtman
Qevirici
Planlarmacrst
ESitimOgretim
l$letme
ArilgtrrmaGdrevlisi
*
Eskiqe
i,t -.tt*.
".*n*,
Igletme
D o k u zEvliilUniversitesi
I$letme
i
GaziLIniversites
lgletme
CialatasarayIJniversttest
U l u s l a r a r a sl lri g k i l e r
MarmrraUniversitesi
U l u s l a r a r a si lri q k i l e r
Ankara Universitesi
Iktisat
Ankara LJniversitesi
lEletmer
Universitest
Y r l d rm
r Beyazrt
Iktrsat
Q u k uova
r Universitesi
U l u s l a r : a r aIsl irE k r l e r
Marmara Universitesi
S i y a s eB
t il ve Kamu Yc'n
Gazit J n i v e r s i t e s r
SiyaseB
r il ve Kamu Yc,n
Orta I )o[u Teknikt.iniversitesi
SiyasetBil ve Kamu Ytrn
MarmaraUniversitesi
SiyasetBil ve Kamu Yc'n
GaziIJniversitesi
SiyasetBil ve Kamu Yon
9 Eylill Unrversites;r
Ik t i s a t
Aksaray tJnrversrtesr
Uiman
Toplam
t6
IC
4.5.Stizleqmeli
AkardemikP'rersonpl
persorrel
Fakiiltemizde
sozlegmelli
akack:mik
bulunmamaktadrr.
4.6.AkademikPersonrelin
Yaqitipariylke
Da[rlrnnr
A k a d e m i kP e r s o n e l iYn a g I t i b a r i y l eD a g r l
2 l - 2 5Y; a q
3 l - 35 Y a ;
4 l - 5 0Y a g
Kigi lSayrsr
)
'7'l
4.7.ldari Personel
ldari Personel(KadLrolarrrr
Dolulttk Orarruna
Gdre)
f6'plam
t4
Gene,l
IdariHizmetler
S a [ l r kH i z m e t l e rSi r n r f r
Teknik HizmetleriSrnrfr
Egitimve O$retimHiznretlerri
srnrfr
AvutriathkH izmetleri Srnrfi,
Din llizmetleriSrnrfr
Yardrmcr
Hizmetli
t4
Toplam
4.8.Idari Personelin
Efitim Durqmu
EEitimDurumu
idariPersonelin
Y.L.ve Dokt
lk0f,retinr
KigiSayrsr
4.9. Idari Personelinr
llizmet Siireleri
l d a r i P e r s , o n e lHi ni z m e lS U r e s i
l l - 1 5Y r l
Kigi Saysr
2l -U,zeri
Ilag itiibariyleDar$rhmr
4.10.idari Personelinr
YagitibariyleDaprlrmr
idariPersonelin
Yas
2t-2:,5
26-30YaE
3 l - 3 : 5Y a q
3 6 - 4 0Y a q
4 l - 5 0Y a q
4.11,Iqgiler
i gq:ibulunmamaktad.rr.
Faki.iltemizde
4.12,SiirekliiqqilerirrllizmellSiireleri
amaktar:hLr.
i gq:ibulr:'nm
Faki.lltemizde
itibariyle Darifrhmr
4.13.Siirekliiqgilerin'Yaq
tr.
Faktiltemizdeiigq:ibuluurmarrirakta,J
Hizmetlier
5. Srnnulan
5.1.18fitimHizmetleri
5.1.1.Ofrenci SaytlarrrL
OgrenciSaytlarr
B i r i m i nA d r
G e n e lT o p l a r n
5.1.2.Yabanct Dil Ha:zrrhklirnrfi Ofrre'nciSaytlart
dil hazrrhl<stnlfi yoktur'
FakiiltemizdleyiabancrL
5.1,3.Ofrenci Kontenrjanlan
ve Doluluk
r)grenciKontenjanlan
BoqKalan(Kaydt
Birimin Adt
D o l u l u kO r a n t
silinendahil)
%102.3
ve DohtoraProgramlarr
5.1.4.YiiksekLisanrs
YiiksekLisansprogramlanSosyalBilimlerEnstittisiitarafinda ytiriittilmektedir.
5.1.5.YabanctUyruklu Ofirenciler
r.
uyruklu6firenci6flren hayatrnr siirdLirrnekt,;di
26 (YinMiALTI)'yabanct
Fakiiltemizde
Sa$rkHizmetleri
5.21.
bir birimbulu
ile ilgili h,srhangi
sa$hkhiz.metleri
Fak[iltemizdr:
5.il.idari Hizmetl,er
aktadrr,
IJ
5.4.Di[erHizrmetler
5.4.1.iktisadiveiclari BilirnlerFakiiltesiOryantasyonHaftasrEtki likleri
Faktiltemizde2011-iLcl|2esitirn oEretim yrhndan itibaren frenim gorecekofrencilerimi:re
Universitemiz:i,Fakiilte:mrzi'ue Qankrn ilini tanrtmak amacrylaher vrl selenekselolarak drizenlenen
ge
Irtkinlikter:i20ll:i-2014 6[r:etim yrluun 2.haftasrnda
l e q t i r i l d iE
. t k in l i k l e rq e r g e v c : s i n c l e
OryeLntasyon
ofrencileriylebuluqtu
her boltim belirledisi siinler rzesaatlerdeflakiiltemizkonf.eranssalon
Toplantrlarderhe:rofretim elemanrtek tek dfrencilere tanrtrld tan sonra ogrencilerehitap e:ttiler.
Toplantrlarsonunda6[rencilere bUlteniolan boltimler bliltenlerini takdi ettiler.
birebir de gdriigmr:imkanr bulan bdlttimbagk lan taleplerini dinleyerek kayda
Ofirenc:ilerle
gegirdiler.
FakiilteDergisir;al[qnnLala
n
5.4,ia,
201I yrhnrJayayrnhayatrnabaglayan'
b'iin),esincle
Faki.iht:miz
yrh Gtiz dcjneminde
7. say
D,e:rgisi'nin
2{")14
ve Idari Bilimler Falctiltes:i
Ikrisadi
rn KaratellinUni'versitesi
grkarrlmrgtrr.lDergimizqu andai\9
indekstetaranmalitadrr.
uluslararasr
iktisat Kuliitrii
5.4.3.1.
igletmeToplulugu
5.4.3;.2.
5.4.3i.3.
SivilI'oplumve SosyalProjelerKuliibii
Toplulu[u
5.4.2i.4.
Tiirk Dii nyasrA ragtrrrnalar
Toplullu[u
GelecefinAkademisyrenleri
5.4.3.5.
iliqrkiler'I'oplul
u[u
Uluslarrarasr
5.4.3.6.
. BegiktaghlarT'oplutluliut
5.4.:\.7
ihr Toplulufiu
Fenerbahgel
5.4.3.8.
5.4.3.9.
Lider GenglikI'oplulujiu
5.4.:1.10.
QevreKulijibii
lloplulup;rn
5.4.3.1
1.GenqTemaL
5.5. Fakiilte'Web !iirtersirrin'yemilenmesii
t a
I J
t,+
FaktiltemizinS/eb Sitesi 2014 yrhnda herhangibir defigi i$e uframamrg ancak ofretim
elenLanlannrn
ozgegmigleri
silr'ekliolaraliyenilenmigtir.
II- ltMAQ ve HEDEFILER
Fakiiltemizstratej
ik pIanrhazrrlanmaaqeumasrndadu.
III. FAALIYNTUInIEIiLiSKiN BiLGi VE DEGERLENDiRMEL R
A.MtaliBilgiler
1-
BiitgeUygulLama
Sonuglarr
1.I -JBtitge
Giderlerii
2014
BUTCE
BA$LANGTQ
OOENeCi
TL
20t4
iERQEKL,E$ME ciERQEK.
OrrANr
TOPLAMI
TL
%
BUTQEGIDEIIT.ERT
TOr'rLAMl
3.425.000
3.642.300
o t06,3,+
O1- PERSONE]L
GIDERT,ERI
2.846.000
3,040.000
% 1 0 6 ,| 8
39r .000
428.600
%109,61
r88.000
t73.700
%92,39
02 - SOSYALGUVEN]-IlK
KURIJMLARINA,
DEVT,ET
PRIMII
CIDERT,ERI
O i i- M A L V E H I Z M E ' l A
- LIM CIDERLERI
05 - CARI TKA,NSFERL,ER
06 - SERMA'TI]
GIDERL,ERI
Biitge hedel: ve gerg:eklegmeleriL
ile meydana gelen sapma; aktiltemizintek binaya tagrnmesf
rlolayrsrylabazt kalemle,rin Universitemizirr diEer birimleri l
rfindan da i.irstlenmesinedeniyl$
olugmugtur.
I
11
1.2JliitgeGelirleri
2or+surcPTAHI/
-r+ cEnqeKLEgME
GEFiQK.
ORANI
|.t24.200
ffiCE cEt-inlaniToPI,AMI
o/ol13,60
02- vERGi Dl$l GELIRLI-R
03 - SERMAYE GELIIII-ERI
04- ALINAN BAGI$ VIE'TARDIIvILAR
2- ifemel Mali Tablol'araillligkinAgrklamalar
Sonurglart
3- I{ali Denetirm
Bilgilleri
B- Performans
1- Faaliyetve Projerllilgileri
1.1. FaatiYetBilgile'ri
FA,ALIYET
SAYISI
ve Kongre
Sempozyum
A<:rkOturum
Strylegi
Tiyatro
Sergi
Kiiltiir Gezisi
I.2.Yayrnlarlailgili F aali'yetBilgile'ri
ut
t)
l6
aprlan \layrnlar
ind*kslere Gi,renH.akr:mrliDrelgilerde''!1
YAYIN T][JRI.]
Makale
Uluslararasl
UlusalMakale
Bilcliri
Uluslararasr
U l u s a lB i l d i r i
SAYISI
l9
2l
I J
l0
1
llaprlan iliili Anlaqmalar
l.3,Universil.elery'rrastnida
1.4.Proje Bilgilerii
2- PerformansSolnuQlanlf atrlosu
In Deferlenrdirilmesi
3-PerformansSonuqllartn
3JPerformansBilgi' IiiistemininDefiert'endirilmesi
4-lDifer Hursuslar
DE(;ERLEN
I\/. KURU]MSAI,K.Al}il,i}'ET ve I{iAPASiTENiN
inil-vtE,si
A- Ustiinltikler
olmastnara$tnen'
've idari Bilimier Fak ItesiyerLikuLrulrnuq
QarLkrnKalatekiLniJniversites:iiktisadi
laik ve
defierlerine,
yerine getirebilmek ve CurnLhuriyetin
b:ir Fakiiltc olarak usttine clilrgensorurmluluklan
onciiefitim ve
ve Devrimlerinioziimse ig bireyleryeti;;1-irecek
ilke
Atati'lrk
sahip,
di1qtinc:e'ye
domokratik
yi.ik bir gayrertsarf etmektedir' Bu
faktilte olmak iqin
ofiretim kurumlen igerisirrde yer alan bir
biiytik bir tizveri ile
e idari pers;on.,.:l
s,crumluluk.larrnyerinegetirilmesindeisegerekakademi]rgerekse
bUyiik'bir(inem
v kurumsallaqmastncla
Bu husus yeni kumlan bir fak{ilteninkoklegmesi
gahgmakta,crr.
serekse de 6ilel sektordeiq inrkant
tlngrmaktaclrr.F.akulr|e6i7"crfirencilerrimizinE,erekkamusalalanda
almalizorunda
olup' 6!renctlert zin eAitimleriesnastnda
farkrrLda
dlilin6nem:Lnin
trulabilmelerinde
1'aba:ncr
yarunda
ingilizce efiitimine aErrhl<vennek,tedlr.l3unlartn
oldukla' yabancrdil dlersi'e,ek olaretk,mesleki
,;e ilk kez bu fakiilte biinyesi e vedlecek clerslerile o[r'oncilerine
rntifredatrnayerLi eklenen spesifik
tr
amac'tndad
ayncalrk k.azandtrma
G
l6
B- Zayt
C- De[erle
v- ()NERi
$,rnunim,nn
lan btittin iini
bulu
2014y r h
2
yaklaqrk
faktlltelerdedldufu gibi
Bu eksflkliklerdeen 0nBmlisiFaktlltemipbinast
1kayr itibariYleo
(mezunolacako
gel
i sayrmtz1811oluPbq saYrnrn
ba$holarak)olmasrbek
sarylsma
temizin de birgok eksiklik
i fiziki eksikliklerin giderilmesi
yrl4N5 o[rencinineklenmesi
ktedIr.
17
l8
]IIARCAI{A YETK|LiSi
BEYA
ie roNrRor cUvENCIE
Harcamayetkilisi olarak yetkim d6hilinde;
Bu rapordayer alan bilg.ileringiivenilir, 141nr/e do[ru oldufunu
2014 yrhna ajLtbu raporda agrklanan faaliyetler igin idari
planJanmrqamaglardofrrultusundave iyi mali ydnetim ilkelerine uyg
ve tahsis edilmig kaynak.lartn,
olarak kullanrldrflnr ve ig kttntrol
bildiririm.
sisteminin,iglemlerinyasalhkve di.izenlilifineiliEkinyeterligtivenceyi [ladrgrnr
Bu gi.ivence,iil;t dtizey yonetici olarak sahip oldufum bilgi ve de
olarak tist yOneticilerdenalmrg oldufum bilgiler, i9 denetqi raporlar
dayanmaktadrr.
ddhitindekihmsuslara
Burada raporlanmayan,idarenin menfaatlerine zarar veren he ansi bir husus hakkrnda bilgim
5)
olmadrfrnrbeyanederim.(28.01.201
. Dr. HasanAKQA
Itktisadi idari Itilimler FakliltesiDelianV
t8

Benzer belgeler