kalıte bırım memuru gorev tanımı

Yorumlar

Transkript

kalıte bırım memuru gorev tanımı
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTENEİ
KALİTE BİRİM MEMURU GÖREV TANIMI
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
GT.326
10.07.2013
01
01.01.2016
1/2
1. BİRİMİ: Kalite Yönetim Birimi
2. GÖREV ADI: Kalite Birim Memuru
3. AMİR VE ÜST AMİRLERİ: Hastane Müdür Yardımcısı
4. GÖREV DEVRİ: Yıllık izin veya herhangi bir sebepten görevine gelemeyen kalite birim memuru yerine
hastane müdür yardımcısı birimdeki diğer memurlardan birine görevlendirme yapar.
5. GÖREV AMACI:
Hastane Organizasyonu içerisinde ISO 9001, ÇYS 14001 , ISG OHSAS 18001 , MMYS 10002 ve SKS
çalışmalarının koordinasyonunu sağlar.
6. KISALTMALAR:
SKS: Sağlıkta Kalite Standartları
ISO: Uluslararası Standartlar Teşkilatı
ÇYS: Çevre Yönetim Sistemi
ISG: İş Sağlığı Ve Güvenliğİ
MMYS: Müşteri Memnuiyeti Yönetim Sistemi
YGG: Yönetimin Gözden Geçirilmesi
KYS: Kalite Yönetim Sistemi
7. TEMEL İŞ VE SORUMLULUKAR/YETKİLER:
 Kurumun kalite yönetimi konusundaki misyon, vizyon ve ilkelerini belirleyerek, hizmet sunumuna
yönelik politikalar geliştirir ve bu politikalara uygun stratejik planlamaları yapar.
 Kurumun performans ve kalite hedeflerini belirlemek, bu hedeflerin gerçekleştirilmesi için gerekli
çalışmaları planlaar, organize eder, izler ve değerlendirir.
 Bölüm tarafından belirlenen bölüm hedeflerine yönelik analiz sonuçlarının değerlendirir.
 Kurumdaki mevcut sorunları tespit eder, öncelik sırasına koymak ve bu doğrultuda süreç iyileştirme
çalışmaları yapar ve yapılmasını sağlar.
 Sağlıkta kalite standartlarını sağlar ve değerlendirmek amacıyla öz değerlendirmeler planlar, yürütür ve
yönetir.
 Kalite birim sorumlularının ihtiyacı olan eğitimleri planlar ve bu eğitimleri almalarını sağlar.
 Bölüm kalite sorumlularının çalışmalarının koordinasyonunu sağlar.
 Kurumun ulaştığı kalite düzeyini saptamak amacıyla kriterler geliştirir ve elde edilen veriler sonucunda
çalışmaları yönlendirir.
 Kurum çalışanlarının faaliyetlere katılımını sağlamak amacıyla gerekli teşvik mekanizmaları oluşturur.
 İstatistiksel çalışmalar sonucu ile ortaya çıkan uygunsuzlukların üst yönetime raporlanması, gerektiğinde
düzeltici ve/veya önleyici faaliyetlerin planlanması ve takibi işlemlerini yürütür ve denetler.
 Çalışan anket sonuçlarını değerlendirir.
 SKS, KYS, ÇYS, ISG ve MMYS çerçevesinde hazırlanan yazılı düzenlemeleri kontrol eder ve
revizyonunu takip eder.
 Dış kaynaklı dokümanların güncelliğini takip eder.
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR
T.C.
NECMETTİN ERBAKAN ÜNİVERSİTESİ
MERAM TIP FAKÜLTESİ HASTENEİ
KALİTE BİRİM MEMURU GÖREV TANIMI
DOKÜMAN KODU
YAYIN TARİHİ
REVİZYON NO
REVİZYON TARİHİ
SAYFA NO
GT.326
10.07.2013
01
01.01.2016
2/2
 Bütün çalışanların bilgi ve beceri düzeyinin yükseltilmesi, iş ve görev tanımına uygun olarak
çalıştırılması, birim içi koordinasyonun sağlanması ve sürekli gelişmeye dayalı bir ortamın yaratılmasının
sağlar.
 Dokümanların yılda en az bir defa gözden geçirilerek değişmesinde fayda görülen dokümanlar
değiştirilmesini sağlar.
 Olağan toplantı gününden en az 3-7 gün önce toplantı yerini, saatini ve gündemini katılımcılara İç
haberleşme formu ile duyurur.
 Olağan YGG toplantılarının öncesinde veya gerektiği zaman üst yönetime KYS ve istenen konularda
performans raporu verir.
 YGG toplantısında alınan kararlar içinde düzeltici ve önleyici faaliyet gerektiren konular varsa bu kararlar
için tamamlama süreleri ve sorumlular belirleyerek diğer bütün kararlarla birlikte Toplantı karar formuna
kaydederek birim sorumlularına dağıtılır.
 Tetkik edilecek birimi veya tetkikçileri tetkikten önce yazılı olarak bilgilendirir.
 Öz değerlendirmeye katılacak ekibi görevlendirir.
 Kendisine gelen raporları onaylayarak muhafaza eder.
 İç tetkiklere ilişkin bilgileri düzeltici önleyici faaliyet formu ile takip eder ve sonuçlarını bu forma işler.
 İç tetkiklerde tespit edilen uygunsuzlukları konularına ve sayısına göre tetkik dönemlerinden sonra toplar
ve sonuçları YGG toplantılarına sunar.
 Öz değerlendirme sonucu tespit edilen uygunsuzlukları öz değerlendirmeden sonra toplar ve sonuçları
YGG toplantılarına sunar.
 Kendisinde toplanan bu verileri bilgisayar ortamında histogram, yüzde analizi, pareto, kılçık diyagramı,
beyin fırtınası, çetele, sütun, çizgi, çubuk, pasta vb. istatistiki tekniklerden biri veya birkaçını kullanarak
değerlendirir ve sonuçlardan acil olanları veya üst yönetimin istediklerini hemen, diğerlerini ise YGG
toplantılarında üst yönetime sunar.
 Yıl bazında hangi konularda ve ne kadar zamanda kaç adet iyileştirme yapıldığını tespit eder ve YGG
toplantılarında üst yönetime sunar.
 Komitelere üye olarak katılır.
 Hizmet sunumuna yönelik istatistik bilgileri değerlendirir.
 Güvenlik raporlama sistemi ve gösterge yönetiminin; bildirim, analiz ve raporlama sürecini akip eder.
 TS EN ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi, TS EN ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemi, TS 18001 İş
Sağlığı Güvenliği Yönetim Sistemi, TS ISO 10002 Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi
gerekliliklerini yerine getirir.
“Kalite Yönetim Sistemi” Klasöründe bulunan belge güncel ve kontrollü olup, baskı alınmış KONTROLSUZ belgedir.
ELEKTRONİK NÜSHA. BASILMIŞ HALİ KONTROLSUZ KOPYADIR