EMBA Couples

Transkript

EMBA Couples
TANITIM
EMBA Couples
Öncelikle zaman ay›r›p geldi¤iniz için ikinize de teflekkür etmek istiyorum. Bize
EMBA öncesi e¤itiminizden ve bunu izleyen ifl hayat›n›zdan k›saca bahseder misiniz?
BR: North Carolina State University’de
Kimya Mühendisli¤i ve Bio-Sciences e¤itimi ald›m. Mezun olduktan sonra Amerika’da bir sene British Oxygen Company’de “Computational Fluid Dynamics”
üzerinde çal›flt›m. ‹stanbul’a döndükten
sonra da Foster Wheeler’da 1.5 senesi
Italya’da olmak üzere 4 sene Proses/Proje mühendisi olarak ak›flkanlar dinami¤i
üzerinde çal›flt›m. 5 y›l›n sonunda bu resimde bir eksiklik hissederek MBA yapma
ihtiyac› duydum. EMBA’dan sonra hala
çal›flmakta oldu¤um Abdi ‹brahim ‹laç’ta
göreve bafllad›m.
gelen teklifi de¤erlendirip, Avrupa Bölgesi
için ‹stanbul ofisinde üretim ve kalite sistemleri denetimi yapan bölümde denetçi
olarak görev yapmaya bafllad›m. Üç y›l
kadar bu pozisyonda kald›ktan sonra, flirketteki yeni yap›lanma sürecinde, tecrübem ve pazarlama konusundaki iste¤im
de¤erlendirildi ve 2001 y›l›nda bu kulvarda çal›flmaya bafllad›m. EMBA program›
ile çak›flan bu dönemde, flirket bana her
konuda destek oldu.
Peki neden Bo¤aziçi Üniversitesi EMBA
program›n› tercih ettiniz?
ihtiyac› duymas› nedeniyle buna bir tesadüf diyebiliriz. Forster Wheeler’da
1997’den beri çal›flyordum ve bir at›l›m
yapmak, farkl› bir çizgide kariyerime devam etmek istiyordum. Alp de pazarlamaya geçmiflti ve bu e¤itime ihtiyac› oldu¤unu düflünüyordu ve ikimiz aç›s›ndan da
do¤ru zamand›.
AR: Pazarlamadaki yeni pozisyonda,
sadece orada ö¤reneceklerimle yetinmek
yerine teorik olarak da kendimi desteklemenin faydal› olaca¤›n› düflündüm. Banu
bütün baflvuru tarihlerini takip etti ve yetiflmemizi sa¤lad›. Daha önce ÖSS/ÖYS
gibi tecrübelerimiz de olmad›¤›ndan, baflta LES olmak üzere bu bizi çok ürküten bir
süreç oldu. Neyseki problemsiz atlat›p,
mülakatta da baflar›l› olduk ve programa
kabul edildik.
AR: Bo¤aziçi Üniversitesi, ailece hep
bir parças› olmak istedi¤imiz Türkiye’nin
en önemli e¤itim kurumlar›ndand›. Türkiye’ye döndükten sonra, kardeflimle birlikte ihtiyaçlar›m›za cevap verebilecek, kafa
yap›m›za uyabilecek, e¤itim kadrosu olaAR: Ben Banu’dan 4.5 sene önce yine rak da güçlü çok fazla okul olmad›¤›n› gör- Mülakatla ilgili özel bir an›n›z var m›?
North Carolina State University’de Kimya dük ve alternatifleri ikiye kadar indirdik.
Bu say›da bafllad›¤›m›z “couples” serisinde sizlere EMBA program›n›
bitiren çiftleri
BR: Hat›rlad›¤›m kadar›yla mülakatta
Mühendisli¤i okudum. Daha sonra Çevre Di¤er art›lar›n›n yan› s›ra ifl tempomuza
Bakanl›¤›na proje yapan bir dan›flmanl›k da en uygun e¤itim imkan› sa¤layan Bo- bizi evli sanm›fllard›, Metin Ercan hocam›z
tan›tmaya bafllayaca¤›z. ‹lk olarak tan›taca¤›m›z çift ilk mezunlar›m›zdan
derslerde de bundan s›k s›k bahsederdi.
firmas›nda 2.5 sene çal›flt›m. Bu esnada ¤aziçi EMBA program›nda karar k›ld›k.
Bir de mühendislik altyap›s›na sahip olduUNC Chapell Hill’de bir master program›Banu ve Alp Refik kardefller. Yo¤un bir ifl gününün sonunda
yorgunluklar›m›z›
na kat›ld›ktan sonra ayn› flirkette bir y›l Ayn› anda bafllaman›z tamamen bir tesa- ¤umdan, MBA program›na kat›lmay› aç›kdaha çal›flt›m. K›br›s’tan burslu olarak düf mü oldu yoksa birbirinize destek ol- lamak, iflletme okumufl biriyle karfl›laflt›r›s›cak bir sohbet ile atmaya çal›flt›k.
l›nca, çok daha kolay olmufltu.
okudu¤umuzdan, 1996 y›l›nda geri dön- mak aç›s›ndan m› düflündünüz?
memiz gerekti. 1997 y›l›nda ‹stanbul’a geBR: Ayn› dönemde ikimizin de kariye- Peki, sizce bu program›n “en” leri nedir?
lip MT pozisyonunda Unilever’de bir sene
kadar çal›flt›m. Daha sonra Coca Cola’dan rindeki geliflmeler ve bir de¤ifliklik yapma En sevdi¤iniz yönü, en zorland›¤›n›z nok-
30 • Leaders Aral›k 2005
INFORMATION
EMBA Couples
As of this issue, we shall be introducing our
readers to the ‘couples’ who have graduated from
the EMBA program. Banu and Alp Refik are
siblings and are among our first graduates. After
a busy day at work, we got together to chat away
the strains of the day.
First of all, thank you both for taking the time to
be with us. We’d like to hear a little about your
pre-EMBA education and your experiences in
professional life after graduation.
ATA ORKAN GENÇ, EMBA’05
[email protected]
talar gibi.
BR: Program›n›n en be¤endi¤im yönü
s›n›fta her sektörden arkadafllar›n olmas›yd›. Bu da¤›l›m, s›n›fta tart›fl›lan konularda farkl› fikirlerin ortaya ç›kmas›na yard›mc› olmufltur. Bankac›lar›n, iflletmecilerin ve mühendislerin düflüncelerini ayn›
ortamda duymak güzel bir deneyimdi.
AR: Sonuçta geri dönüp bakt›¤›m›zda o
çok yo¤un geçen bir senede bizim için en
büyük kazançlardan birinin de o dönem
içerisinde kazand›¤›m›z arkadafll›klar oldu¤unu söyleyebilirim. Bo¤aziçindeki insanlar›, e¤itim hayat›n› tan›ma f›rsat›m›z oldu.
Bunlar bizim için en önemli kazan›mlard›.
En büyük zorluk ise ifl hayat› ile okulu bir
arada götürebilmekti. Belki çok orjinal bir
cevap olmad› ama gerçekten özellikle o ilk
ve son ay oldukça zorlu geçti. Özellikle son
aya geldi¤imizde art›k bitirme projesi ve di¤er herfleyin yan›nda pilinizin de bitti¤ini
hissediyorsunuz. Dersler de ilk ay oldu¤u
gibi temel konular üzerine de¤ildi. Çok fazla enerji harcamak zorunda kalm›flt›m.
Sosyal ve ifl hayat›n›z bu durumdan hep
sekteye u¤ruyor ama kesinlikle kampüse
gelmekten her zaman mutluluk duymufltum. Zaten aksi taktirde bu sene çok daha
zor biterdi. Kapsam oldukça yeterliydi, hiçbir zaman “keflke flu konular› da ö¤renseydik” dedi¤im bir nokta olmad›.
Ben de size hala görüfltü¤ünüz kifliler var
m› diye soracakt›m zaten.
BR: Evet, Alp’in ve benim ayr› ayr› gruplar›m›z var. Biz zaten okulda da hep ayr›
gruplarda çal›flm›flt›k. Ayn› evde kal›yorduk, hep beraberdik, bu sebeple kendimize daha faydal› olabilmesi için gruplar›m›z› ayr› tuttuk. Sonuçta amaç sadece s›n›f
geçmek ya da not de¤il, bir katma de¤er
sa¤lamak, yeni fleyler ö¤renmekti. Bu aç›dan bak›nca zor olan› tercih edip ayr›
gruplarda çal›flmay› seçtik.
AR: Bunun bizim için farkl› bir anlam›
daha var. K›br›s do¤umlu ve üniversiteyi
yurtd›fl›nda okumufl kifliler olarak bizim ‹stanbul’da küçük bir çevremiz vard›. Okulda her zaman konuflacak, birfleyler paylafl›p dan›flabilece¤imiz insanlar oluyordu.
Ancak flimdikinden farkl› olarak 35 kiflilik
s›n›f mevcudu içinde bir 10 kifliyiye ulaflamayabiliyorsunuz.
Mezuniyet akabinde EMBA ifl hayat›n›z›
nas›l etkiledi?
BR: Türkiye’de kendi sektöründe iki y›ld›r ciro ve kutu baz›nda pazar lideri olan
Abdi ‹brahim ‹laç flirketine EMBA’den sonra kat›ld›¤›m› düflünürsek olumlu etkiledi
diyebilirim. Burada proje ve validasyon flefi olarak görev yap›yorum. Daha önce çal›flt›¤›m flirketlerdeki pozisyonlar›mdan
farkl› olarak, fabrikada bana ba¤l› olarak
çal›flan ve raporlama yapan bir tak›m var.
Projeler devam ederken önceliklere karar
vermek, finansal ve teknik aç›dan de¤erlendirmeler yapmak gibi sorumluluklar al-
BR: I’m a Chemistry Engineering graduate
from North Carolina State University and have
also studied Bio-Sciences. Following graduation,
my first professional experience was with the
British Oxygen Company for a year in the US
where I worked in the field of “Computational
Fluid Dynamics”. After having returned to
Istanbul, I worked for four years at Foster
Wheeler as a Process / Project Engineer in Fluid
Dynamics, one and a half of which was spent in
Italy. After five years I felt as though something
was missing and realized that an MBA was what I
needed. Ever since I graduated from the EMBA
program, I’ve been working for Abdi ‹brahim ‹laç.
AR: Just like my sister, I obtained a degree in
Chemical Engineering from NC State but four and
a half years before her. I then joined a
consultancy firm that provided services to the US
Department of Environment for two and a half
years. In the meantime, I enrolled in a masters
program at UNC Chappell Hill and worked for
another year in the same company. As we were in
receipt of a scholarship from the Cypriot
Government, we were expected to make our
return before the end of 1996. In 1997, I was in
Istanbul for an MT position at Unilever, which
lasted a year until an offer came from the Coca
Cola Company. I was employed as an auditor in
the Istanbul Office of the European Region
overseeing production and quality assurance.
After having worked in this capacity for three
years, an opportunity came up and I began a
career in marketing during the restructuring of
the company. In 2001, I started working in the
marketing department, which happened to
coincide with my EMBA studies during which I
had the full backing of my company.
Could you tell us as to why you preferred the
Bo¤aziçi University EMBA program?
AR: Bo¤aziçi University has always been an
institution, which we have always wanted to be a
part of. On our return to Turkey, we were in
search of an MBA program that would meet our
expectations. Honestly speaking, not too many
options existed. We narrowed our options down
Leaders December 2005 • 31
TANITIM
to two and seeing that the program at Bo¤aziçi
fitted in with our work schedules and at the same
time had clear advantages over our other choice,
we opted for the Bo¤aziçi EMBA.
Was it just a coincidence that the two of you took
the course at the same time or did you think that
studying together would enable you to support
each other?
BR: One may call it a coincidence since the
opportunity arose at a time when we were both at
a turning point in our careers and we felt that a
change was needed. I had been working at
Forster Wheeler since 1997 and I was looking for
a change along my career path. Likewise, Alp had
moved into marketing and it seemed a most
appropriate time for both of us.
AR: In the marketing post that I was, I thought
that instead of just getting by on what I already
knew, it would be useful to supplement my
knowledge with the theory. Banu did the hard
work of keeping track of the application
deadlines. As we had no idea of the examination
system in Turkey, we were fairly intimidated particularly about the LES exam. Fortunately
everything went fine and we were accepted.
Do you recall anything in particular about the
interview itself?
BR: If I remember correctly the interviewers
presumed that we were a married couple. Apart
from that, I do remember that it was easier to
explain the reason why both of us who had an
engineering background, had intended to do an
MBA degree.
What would you say are the aspects that you like
or dislike the most about the program?
BR: The best thing I liked about the program
was that it pooled together individuals from
almost every field. In turn, this provided a
platform where professionals from different
walks of life aired and exchanged alternative
opinions. This in itself was a wonderful
experience.
AR: At the end of the day, when one looks
back upon that year, which in many ways was
quite intensive, the friendships that we made on
the program are among the most precious.
During that time, we were able to acquaint
ourselves with both the academic life and the
people at Bo¤aziçi. It’ll come as an overused
statement but the most difficult part was to strike
a balance between studies and work, particularly
in the first and final months of the program. Yet,
it was always a pleasure to be on the campus.
32 • Leaders Aral›k 2005
“Program›n›n en be¤endi¤im yönü s›n›fta her
sektörden arkadafllar›n olmas›yd›. Bu da¤›l›m,
s›n›fta tart›fl›lan konularda farkl› fikirlerin
ortaya ç›kmas›na yard›mc› olmufltur.”
d›m. Ayr›ca art›k gazetelerin ekonomi sayfalar›n› daha zevkle ve anlayarak okuyorum, eskiden bilmedi¤im pek çok finansal
konular› art›k anlayabiliyor, de¤erlendirebiliyorum. Bu da bana mutluluk veriyor.
Kültürümün de artt›¤›n› hissediyorum ve
herfleyin mühendislik olmad›¤›n› görebiliyorum.
AR: Burada ö¤rendiklerim özellikle pazarlama departman›na geçti¤im dönemdeki baz› zorluklar› aflmamda bana çok
faydal› oldu. Coca Cola’da ürün müdürüyken yapt›klar›m› bir temele dayand›rabiliyor olmak beni mutlu ediyordu. Ayr›ca
MBA’in flirketlerin çal›flma sistemlerini,
nas›l yönetildiklerini, iç dinamiklerini anlatma ve genel kültür aç›s›ndan faydal› oldu¤una inan›yorum. fiirkette uygulamakta oldu¤umuz stratejilerin de temelsiz de¤il,
sayg›n üniversiteler taraf›ndan ö¤retilmekte olan bir tak›m metodlar oldu¤unu görme f›rsat›m oldu. Hocalar›m›z›n deneyim
seviyesi çok tatmin ediciydi ve onlar›n teorik ve piyasa bilgilerinden faydalanabilmek, derslerini dinlemek zevkli bir deneyimdi. Çok yeni bir geliflme sonucunda Kas›m ay› itibar› ile McKinsey & Company’de
yönetim dan›flmanl›¤› pozisyonuna geçtim. Coca Cola çok baflar›l› ve pazarlama
konusunda lider bir flirketti, McKinsey de
dan›flmanl›k konusunda lider bir flirket.
Oradan da ö¤renece¤im çok fley olaca¤›na eminim.
Sizin bize söylemek istedi¤iniz, keflke sorsayd› dedi¤iniz birfley var m›?
BR: Çift olarak bu programa kat›lman›n
art› ve eksilerinden bahsedebilirim. Alp ve
benim yaflad›¤›m›z avantajlar› düflündü¤ümde akl›ma tak›lan her soruyu rahatça
sorabilece¤im birinin yak›n›mda olmas›
diyebilirim. Dezavantaj› ise ayn› dönemlerde her ikimizin de yo¤un, sinirli ve gergin olmas›yd›. Ayn› evi paylaflt›¤›m›zdan
bu bazen sorun yaratabiliyordu. Ama sonuçta kardefliz, bu gibi tart›flmalar k›sa ve
zarars›z sona eriyor. Bu programa kat›lmak isteyen evli arkadafllara ayn› dönemde baflvurmalar›n› pek tavsiye etmiyorum,
efller kardefl gibi olmuyor ne de olsa.<
INFORMATION
Do you still meet up with your classmates?
BR: Sure, Alp and I had a different circle of
friends. Even while on the program we worked in
different groups. In fact, we settled with the more
difficult option by sticking to different groups of
friends.
AR: Having grown up in Cyprus, and
completed university studies in the US, it meant
a lot to be able to have close friends around us
with whom we could share our feelings and
opinions.
In what ways would you say the EMBA might have
contributed to your career?
BR: I should say positively, bearing in mind
that I happened to join Abdi ‹brahim ‹laç, which
has been the leader for the last two years in the
market in terms of its turnover. Further more, in
my present post, I have a team that directly
reports to me, unlike in my previous work history.
I have the privilege of determining priority areas
and making both technical and financial
evaluations.
AR: What I have learned on the EMBA has
helped me to overcome several problems that I
had encountered in my previous marketing
experience. An MBA provides you with an
insight into the operational systems of a
corporation, its management structure and
internal dynamics combined with a global
perspective of business, which is an essential
and rewarding experience. Only recently, I
began working as a Management Consultant for
McKinsey & Company, which is one of the
leading companies in its field. <
Leaders December 2005 • 33

Benzer belgeler