Abonelik Sözleşmesi

Transkript

Abonelik Sözleşmesi
tahsil etmek hakkına sahiptir. Bu durumda TÜRKSAT’ın ayrıca zararları için yasal yollara müracaat hakkı saklıdır.
(indirme) kullanımları dahildir.
5.16Abone, hizmeti mevzuatta belirtilen esaslar çerçevesinde kullanmakla yükümlüdür. İnternet salonu vb.
umuma açık yerlerde ticari amaçla internet toplu kullanım sağlayıcılık hizmeti veren abonelerin sabit IP alması
zorunludur. Hizmetin veya hizmetten yararlanmak için gerekli cihazların mevzuata aykırı veya suç teşkil edecek
şekilde kullanılması, kullanılmasına aracılık edilmesi halinde TÜRKSAT, Abone’ye verilen hizmeti durdurup
sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir. TÜRKSAT, Abone’nin hizmeti mevzuata aykırı olarak, suç teşkil
edecek şekilde veya yasa dışı faaliyet için kullanıp kullanmadığını denetlemekle sorumlu ve yükümlü olmayıp, bu tür
kullanımlardan Abone tek başına sorumludur. TÜRKSAT tarafından Abone’ye sunulan hizmetin kullanımı esnasında
fikri veya sınai mülkiyet konusu olan bir hak veya menfaatin ihlal edilmesi halinde, bundan kaynaklanan her türlü
idari, hukuki, cezai ve mali sorumluluk Abone’ye aittir. TÜRKSAT bu konuda maruz kaldığı her türlü hukuki
yaptırımlardan dolayı Abone’ye rücu eder.
5.26TÜRKSAT, ilgili mevzuat çerçevesinde ücret tarifesinde, kampanya ve tarife paketlerinde değişiklik
yapabilir. TÜRKSAT, ücret tarifesini, kampanya ve tarife paket bilgilerini Kurumsal Web Sitelerinden abonelerine duyurmak
ve abonelerin bu bilgilere her an ulaşabilmesini sağlamakla yükümlüdür. Tarife değişiklikleri, değişiklik yürürlüğe girmeden
önce kısa mesaj, e-posta ile veya Türksat Kurumsal Web Sitelerinden Abone’lere duyurulur. Bu duyurular Abone’ye yapılmış
bildirim hükmünde kabul edilir.
ABONE GÜNCEL BİLGİLERİNİ YILDA EN AZ 1 DEFA TÜRKSATA BİLDİRMEKLE YÜKÜMLÜDÜR. İLETİŞİM VE
BİLGİ EKSİKLİĞİNDEN DOĞAN HATALARDAN TÜRKSAT SORUMLU DEĞİLDİR.
5.17Abonenin menfaatinin korunması amacı ile, aboneye sunulan hizmetin mutat kullanım düzeyinin çok
üzerinde olduğunun tespiti, hukuka aykırı yada hileli bir faaliyetin varlığı konusunda haklı bir şüphenin bulunması
durumunda TÜRKSAT, Abone’yi bilgilendirerek Abone’ye verilen hizmeti durdurmaya ve o ana kadar oluşan hizmet
bedelini fatura ile talep etmeye yetkilidir.
5.18Abone, kendisine sunulan hizmetin iletildiği aynı ankastre kabloları üzerinden, TÜRKSAT tarafından verilen
hizmetin yanında uydu, kapalı devre kamera v.b. sistemleri de kullanmak istediğinde; TÜRKSAT’a yazılı olarak
başvuruda bulunur ve TÜRKSAT’la sözleşme yapmak şartı ile istediği hizmeti alabilir. TÜRKSAT’ın bu hizmetler için ek
ücret talep etme hakkı saklıdır.
5.19Abone, iş bu sözleşme uyarınca yararlandığı hizmetleri, hizmetin verildiği adresin değişmemesi devralanın da
abonelik şartlarını taşıması, devralanın adına da sözleşme yapılması ve o ana kadar tahakkuk eden tüm borçların
ödenmiş olması şartı ile devredebilir. Devir işleminin gerçekleşebilmesi için aboneliği devreden ve devralanın TÜRKSAT
abone merkezlerine birlikte başvurmaları gerekmektedir.
5.20Abone, nakil talep edilen adreste Kablo Sistemleri Altyapısının bulunması şartı ile abonelik hizmetinin başka
bir adrese naklini talep edebilir. Nakil talebi üzerine Abone ile yeni bir sözleşme imzalanır, yeni sözleşmenin imzalanması ile
işbu sözleşme kendiliğinden fesholur. Kampanyadan yararlanarak süre taahhüt eden Abone’nin, taahhüt süresinden
önce Kablo Sistemleri Altyapısı bulunmayan bir adrese aboneliğin naklini istemesi durumunda, işbu Sözleşmenin 5.13
madde hükmü uygulanır.
5.21İşbu Sözleşmedeki 5.19, 5.20 maddeleri uyarınca yapılacak nakil ve devir başvuruları Türksat Abone
Merkezleri’ne yazılı olarak ve bizzat yapılır. Bunun dışındaki fatura adresi değişikliği, abonelik iptali, hizmet değişikliği
başvuruları Türksat Abone Merkezlerinden,yetkili Türksat Satış Noktalarından, Türksat Kurumsal Web Sitelerinden veya
Türksat Kablo Hizmetleri Çağrı Merkezi’nden yapılabilir. Türksat Kablo Hizmetleri Çağrı Merkezi tarafından Abone’den
istenen güvenlik bilgilerinin doğru verilmemesi halinde Abone talebi karşılanmaz. Kablo Hizmetleri için Türksat
Kurumsal Web Sitelerinden veya Türksat Kablo Hizmetleri Çağrı Merkezi’nden, abonelik işlemlerinin yapıldığı tüm
noktalardan yapılan iptal başvurularının alındığı andan itibaren 24 saat içinde Abone’ye verilen hizmet durdurulur.
Hizmetin durdurulmasını müteakip 10 gün içerisinde Abone, Türksat Abone Merkezleri’ne yazılı başvurusunu iletmek
zorundadır. Aksi takdirde TÜRKSAT tarafından abonelik tekrar aktif hale getirilebilir.
5.22Abone, aboneliğinin herhangi bir sebeple iptalini takiben 6 (altı) ay içerisinde yeniden abonelik başvurusunda
bulunursa, kampanyalı abonelikler dışında kendisinden yürürlükte bulunan tarifesi üzerinden kurulum ve aktivasyon ücreti
alınır.
5.23Aboneye tahakkuk ettirilen ücretler Türksat ücret tarifesinde belirtilecek olup Türksat Kurumsal Web
Sitelerinde yayınlanacaktır. Abone, hizmetlerle ilgili kurulum ve aktivasyon ücretleri ile kullanım bedellerini, satın
aldığı cihaz ücretlerini, fazla kullanım bedellerini, haksız kullanımdan kaynaklanan cezaları, geç ödemeden
kaynaklanan gecikme bedelini vs. ücretleri, Türksat Ücret Tarifesine göre ödeyecektir. Sözleşmenin düzenlenmesi ve
uygulanmasından doğacak her türlü mevcut ve sonradan ihdas edebilecek vergi, resim, harç vs. aboneye ait olacaktır.
5.24- Kullandığın Kadar Öde tarifelerinde kullanım birimi Download esasına göre belirlenir. Kotalı internet tarifesi aboneye
verilen kota kullanım miktarına ve Download esasına göre belirlenir. Hizmete ilişkin ücretlendirme, hizmetin Abone’ye
fiilen sunulmasıyla başlar. Abonenin cihaz temin edememesi ve benzer nedenlerle sunulan hizmetten faydalanmaması
ücret ödemesini engellemez. TÜRKSAT, sunmadığı hizmetin bedelini Abone’den talep edemez.
Ekosınırsız tarifesi kapsamında adil kullanım uygulaması uygulanacaktır. Tarife bazında farklı adil
5.25kullanım noktaları uygulanmaktadır. Ay içinde adil kullanım noktasına ulaşıldığında müşterilerin bağlantı
hızları ilgili ayın sonuna kadar 3 Mbps’e kadar düşürülecektir. Hız düşürme ilgili ayın sonuna kadar uygulanır.
İlgili ay sona erdikten sonra, bir sonraki ay geldiğinde abonenin hızı mevcut tarifesine yükseltilecektir.
Bulunulan ay içinde adil kullanım noktasının aşılmaması durumunda erişim hızında herhangi bir değişiklik
olmayacaktır. Adil kullanım uygulamasına upload (yükleme) kullanımları dahil değildir. Sadece download
5.27- TÜRKSAT, mali mevzuata uyumlu fatura düzenlemek ve düzenlenen faturayı son ödeme tarihinden önce Abone’ye
posta ile ulaşacak şekilde göndermekle yükümlüdür. Abone’nin TÜRKSAT tarafından düzenlenmiş olan faturaların kendilerine
posta ile gönderilmesini istememesi halinde TÜRKSAT, fatura tutarı ve son ödeme tarihini ihtiva eden fatura bilgilerini
elektronik ortamda son ödeme tarihine en az beş gün kala, Abone’ye göndermekle yükümlüdür. Faturaların posta ile kendisine
gönderilmesini istemeyen Abone, her zaman bu tercihinden vazgeçme ve düzenlenmiş faturanın gönderilmesini talep etme
hakkına sahiptir. Bu halde talep bir sonraki fatura için geçerli olabilecektir. TÜRKSAT, abonelerin, fatura bilgilerine ve internet
trafik bilgilerine internet üzerinden ücretsiz olarak erişebilmelerini temin eder. Fatura gönderilmesine ilişkin masraflar
TÜRKSAT tarafından karşılanır. Abone, fatura adresindeki değişikliği, en kısa sürede TÜRKSAT’a bildirmekle
yükümlüdür. Kendisine fatura ulaşmayan Abone, durumu, hesap kesim tarihinden itibaren 15 gün içinde TÜRKSAT’a
bildirir. Aksi takdirde, gönderilen faturaların Aboneye ulaşmamasından dolayı TÜRKSAT sorumlu değildir.
5.28- Abone, verilen hizmete yönelik olarak TÜRKSAT çağrı merkezi ile yaptığı görüşmelerin
kaydedileceğini, 1 yıl süre ile saklanacağını ve internet üzerinden yaptığı işlemlerin TÜRKSAT
tarafından kaydedileceğini, saklanacağını ve yapılacak işlemlere esas alınacağını kabul eder.
5.29- Abone, faturanın adresine ulaşmasını beklemeksizin son ödeme tarihinden önce ödemelerini yapmakla
yükümlüdür. Faturanın adrese ulaşmaması halinde Abone, fatura bilgi ve tutarını, ödeme noktalarını, Türksat
Kurumsal Web Sitelerinden, Türksat Abone Merkezleri ve Türksat Kablo Hizmetleri Çağrı Merkezi’nden ve
TÜRKSAT’ın belirleyeceği diğer yerlerden öğrenerek belirtilen tahsilat noktalarına öder. TÜRKSAT’ın belirlediği
ödeme kanallarının haricinde ödeme yapılması durumunda sorumluluk aboneye aittir.
5.30- Faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmeyen fatura bedelleri için Türksat Ücret Tarifesinde belirtilen
oranda gecikme bedeli uygulanır. Fatura bedelinin son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde uygulanacak
gecikme bedeli oranı ile bir önceki dönemde geç ödenen faturaya uygulanmış gecikme bedeli oranı ve miktarı faturada
belirtilir. Abone tarafından fatura bedelinin ödenmemesi halinde TÜRKSAT, aboneliği tek taraflı olarak iptal edebilir
veya hizmeti kesebilir. Ödenmemiş borcu olduğu halde aboneliğin devam etmesi durumunda, Abone’nin ödeme
yükümlülüğü ortadan kalkmaz.
5.31- Faturada belirtilen son ödeme tarihine kadar ödenmeyen fatura bedelleri için Türksat Ücret Tarifesinde belirtilen
oranda gecikme bedeli uygulanır. Fatura bedelinin son ödeme tarihine kadar ödenmemesi halinde uygulanacak
gecikme bedeli oranı ile bir önceki dönemde geç ödenen faturaya uygulanmış gecikme bedeli oranı ve miktarı faturada
belirtilir. Ödenmeyen fatura bedelleri “Ödenmeyen fatura bedelleri %29 faizi ile birlikte tahsil edilir.”
5.32Faturaya yapılacak olan itirazlar tahsilat sürecini durdurmaz ve ödeme yükümlülüğünü ortadan kaldırmaz.
İtirazın haklı bulunması durumunda, Abone’ye iade edilmesi gereken tutar, Abone’nin isteği doğrultusunda 15 gün içerisinde
Abone’ye iade edilir veya Abone adına düzenlenecek ilk faturadan mahsup edilir. Aboneliğin başlama ve bitiş tarihleri,
ücretlerin tahakkuku vs. konularda itirazın değerlendirilmesinde TÜRKSAT kayıtları esas alınır.
5.33Abone, tesisin gerçekleştiği veya hizmetin alınmaya başladığı tarihten itibaren 7 (yedi) gün içerisinde herhangi
bir sebep bildirmeksizin cayma hakkını kullanabilir. Abone aynı hizmetle ilgili ikinci kez cayma hakkını kullanamaz.
Abonenin özel isteği üzerine iş bu sözleşmenin 6.2 maddesinde belirtilen projeler kapsamında sunulan hizmetlerde
abone cayma hakkını kullanamaz. Ürün veya hizmetin ayıplı olması ve bu durumun TÜRKSAT tarafından tespit edilmesi
halinde Abone, tesisin gerçekleştiği veya hizmetin alınmaya başladığı tarihten itibaren 30 (otuz) gün içerisinde hizmetin
iptalini talep edebilir. Ayıplı hizmet nedeniyle Abone’ye herhangi bir ücret tahakkuk ettirilmez.
5.34- TÜRKSAT tarafından Abone’ye peşin, vadeli veya bedelsiz verilen cihazlar, cayma hakkının veya ayıptan dolayı
iade hakkının kullanıldığı süre içerisinde, sağlam ve çalışır şekilde, cihaz kutusuyla ve verilmişse Smart Kartla birlikte
Türksat Abone Merkezlerine teslim edilir. Söz konusu cihazların Abone’den kaynaklanan nedenlerle sağlam ve çalışır
durumda olmaması ya da eksiksiz teslim edilmemesi halinde cihazlara ait bedeller Abone’den fatura yolu ile tahsil
edilir.
5.35Ulusal numaralandırma planında değişiklik yapılması, teknik gereklilikler ya da mücbir sebeplerin varlığı
halinde TÜRKSAT, Abone’yi bilgilendirmek kaydıyla, Uydunet VoIP numarasını değiştirebilir. Ayrıca TÜRKSAT
teknik gereklilikler ve mücbir sebeplerin varlığı halinde, Kablo Hizmetleri ve interaktif hizmetler numarası ile
abonelere tahsis edilen sabit ip adreslerini ve ip bloklarını değiştirebilir.
5.36İş bu Sözleşmenin tümü veya bazı hükümleri Aboneye en az bir ay önceden bildirilmek koşuluyla TÜRKSAT
tarafından tek taraflı olarak değiştirilebilir. Söz konusu değişiklikler Türksat Kurumsal Web Sitelerindenduyurulur.
Yapılan değişikliklerin kabul edilmemesi halinde Abone, o zamana kadar birikmiş borçları dışında hiçbir sorumluluğu
olmaksızın Sözleşmeyi feshetme hakkına sahiptir. Taahhütlü Abonelerin, yapılan değişiklikleri kabul etmemesi halinde,
işbu Sözleşmenin 5.13 maddesinde belirlenen kampanyadan çıkış prosedürü uygulanır.
5.37- Uydunet VoIP hizmeti kullanımı esnasında oluşacak veri trafiği, kullandığın kadar öde ve kotalı internet
tarifelerinde kullanım miktarına ilave edilir. Abone, Uydunet VoIP hizmetinin kullanımı sırasında yasalarla kendisine
yüklenen ve ileride ihdas edilecek her türlü mükellefiyeti yerine getirmeyi peşinen kabul eder. TÜRKSAT, Uydunet
VoIP hizmetini teknik ve yasal nedenlerle her zaman sonlandırabilir. Bu durumda Abone’nin tazminat talep hakkı
olmayacaktır.
5.38İş bu sözleşmede belirtilen adres, Abonenin ikamet adresi olarak kabul edilir ve tüm tebligatlar bu adrese
yapılır. Abonenin, adres değişikliklerini usulüne uygun şekilde Türksat’a bildirmemesi halinde, en son bildirdiği adrese
yapılacak her türlü tebligat, abonenin şahsına yapılmış sayılır. Kablo Hizmetlerinden yararlanılmakta olan adresin
tahliyesi durumunda abone, abonelik sözleşmesini iptal ettirmek zorundadır.
MADDE 6- ÖZEL HÜKÜMLER
6.1- TÜRKSAT, Abone’ye ait iletişim bilgilerini ve kişisel bilgileri ancak Abone’yi bilgilendirme amacıyla kullanır, üçüncü
kişilerle paylaşamaz. Söz konusu bilgiler, yasalarla belirlenen hallerde, yasal yollardan talep edilmesi halinde ilgililere
verilebilir.
6.2- TÜRKSAT, Kablo Sistemleri Altyapısı bulunmayan yerlere hizmet sunabilmek amacı ile, abonelerin özel isteği
doğrultusunda, altyapı maliyetlerinin kısmen veya tamamen Abone tarafından karşılanması ve Abone’nin hizmetin
belirli bir süre iptal edilmeyeceği taahhüdünde bulunması şartı ile gerekli altyapı tesisini kurarak Abone’ye hizmet
verebilir. Bu yolla hizmet sunulan Abone, cayma hakkını kullanamaz. Bu yolla hizmet sunulan Abonenin taahhüt
süresinden önce aboneliğini iptal etmesi halinde, iptal tarihinden itibaren taahhüt süresi sonuna kadar ödemesi gereken
ileriye dönük fatura bedelleri CEZAİ ŞART olarak Abone’den tahsil edilir.
MADDE 7-SÖZLEŞMENİN SÜRESİ
İş bu sözleşme taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer ve taraflardan herhangi biri tarafından feshedilmediği sürece
yürürlükte kalır.
Abone, talebini Türksat Abone Merkezlerine yazılı olarak bildirmek kaydıyla her zaman aboneliğe tek taraflı son
verebilir.Türksat, aboneliğe son verme isteğini, yazılı bildirimin kendisine ulaştığı tarihten itibaren en geç yedi gün içinde
yerine getirmekle yükümlüdür. Türksat, herhangi bir sebep göstermeksizin sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetme hakkına
sahiptir.
MADDE 8. UYUŞMAZLIKLARIN GİDERİLMESİ
İş bu sözleşmeden doğan herhangi bir uyuşmazlık durumunda Abone, Türksat Abone Merkezlerine uyuşmazlık konusu
ve çözüm talebi ile ilgili yazılı olarak başvuruda bulunur. Abone’nin talebi, ilgili birim tarafından incelenip
değerlendirilerek Abone’ye 20 gün içerisinde yazılı cevap verilir. Yazılı cevabın Abone’yi tatmin etmemesi halinde Abone,
Tüketici Hakem Heyeti’ne veya Mahkemelere başvurabilir. Sözleşmeden kaynaklanan uyuşmazlıkların giderilmesinde
hizmetin sunulduğu yerdeki Mahkemeler ve İcra Daireleri yetkilidir.
MADDE 9. SÖZLEŞMENİN TARAFLARCA KABULÜ
Bu Sözleşmeyi imzalamadan önce Sözleşmede yer alan şartlardan oluşan her bir maddeyi ayrı ayrı okudum, bütün
maddeleri aynen kabul ettim.
“İş bu Sözleşme, sureti Aboneye verilmek üzere 1 nüsha olarak …………………… İl/İlçesinde ..../..../..... tarihinde
düzenlenmiştir.”
TÜRKSAT UYDU HABERLEŞME KABLO TV VE İŞLETME A.Ş.
KABLO HİZMETLERİ ABONELİK SÖZLEŞMESİ
MADDE 1. TARAFLAR
Sözleşme Seri No.:
HİZMET VEREN: TÜRKSAT Uydu Haberleşme Kablo TV ve İşletme A.Ş. ( “TÜRKSAT” )
Ankara, Ticaret Sicil No: 192881
Adres : Konya Yolu 40. km. Gölbaşı/Ankara
Web
: www.turksatkablo.com.tr, online.turksatkablo.com.tr
Tel
: 444 0 126 veya 126 (“TÜRKSAT Kablo Hizmetleri Çağrı Merkezi”)
ABONE:
Hizmet No
:
Adı Soyadı : ……………………………………(“Abone”)
T.C. Kimlik No :
Abonelik hizmetinden yararlanılacak adres :……………………………………………………………………….............…
……………………………………………………………………………………………….…………………………................
MADDE 2. ABONENİN TALEP ETTİĞİ HİZMETLER
TÜRKSAT TARAFINDAN KABLO SİSTEMLERİ ALT YAPISI ÜZERİNDEN VERİLEN ve ABONE TARAFINDAN
TALEP EDİLEN HİZMETLER
Gerçek Kişi [ ]
MÜŞTERİ TİPİ :
Tüzel Kişi [ ]
Resmi Kurum [ ]
Yabancı Uyruklu Kişi [ ]
YARARLANILAN KAMPANYA:…………………………………….….
*Taahhüt Süresi :……………………
Taahhüt süresinden önce kampanyadan çıkmam, aboneliğimi iptal ettirmem, Kablo Altyapısı bulunmayan bir adrese
taşınmam veya fatura borcum nedeni ile sözleşmemin feshedilmesi durumunda, kampanya kapsamında tarafımdan
alınmayan cihaz ve kurulum bedelleri ile yapılan diğer indirim bedelleri tarafımdan tahsil edilecektir.
İmza:
*Kampanya Kapsamında Yararlanılan Hizmetler Aşağıda Belirtilmelidir.
KABLO TV (Analog TV Yayını)
[ ]
TELEDÜNYA (Sayısal TV Yayını)
SD Sinema Paketi
[ ]
Temel Paket:
Altın Sinema Paketi:
[ ]
Üst Paket:
[ ] ...……………...…Paketi:
[ ]
[ ]
UYDUNET (İnternet)
Tarife Tipi
Kullandığın Kadar Öde: [ ]
Eko Sınırsız Tarifeler
Download / Upload / Akn
10 Mbps / 1 Mbps / 50 GB‘e kadar
10 Mbps / 1 Mbps / 100 GB‘e kadar
20 Mbps / 2 Mbps / 50 GB‘e kadar
20 Mbps / 2 Mbps / 100 GB‘e kadar
20 Mbps / 2 Mbps / 200 GB‘e kadar
50 Mbps / 4 Mbps / 100 GB‘e kadar
50 Mbps / 4 Mbps / 200 GB‘e kadar
100 Mbps / 4 Mbps / 100 GB‘e kadar
100 Mbps / 4 Mbps / 250 GB‘e kadar
100 Mbps / 4 Mbps / 500 GB‘e kadar
Simetrik Tarife
[
[
[
[
[
[
[
[
[
[
]
]
]
]
]
]
]
]
]
]
5 Mbps / 5 Mbps
Kotalı İnternet: [ ]
Sınırsız: [ ]
Kota Seçenekleri
Download / Upload / Kota
10 Mbps / 1Mbps / 5 GB Kotalı [ ]
10 Mbps / 1Mbps / 10 GB Kotalı [ ]
20 Mbps / 2Mbps / 20 GB Kotalı [ ]
Sınırsız Seçenekleri
Download / Upload
10 Mbps / 1 Mbps
20 Mbps / 2 Mbps
[ ]
[ ]
Kullandığın Kadar Öde Seçenekleri
Download / Upload
10 Mbps / 1 Mbps
[ ]
‘e kadar
[ ]
. .…….../ ….…… ‘e kadar [ ]
• Yukarıdaki hızlar Türksat altyapı imkanları dahilinde verilebilecek maksimum hızlardır.
Güvenli İnternet hizmeti almak istiyorum: Evet [ ] Hayır [ ]
Güvenli İnternet
Eko Sınırsız: [ ]
: Aile Profili [ ]
Çocuk Profili [ ]
[ ] Oyun Site ve Uygulamalarına Girmek İstemiyorum
[ ] Sohbet Site ve Uygulamalarına Girmek İstemiyorum
[ ] Sosyal Medya Site ve Uygulamalarına Girmek İstemiyorum
Antivirüs
[ ]
Sabit IP : [ ]
verilebilmektedir)
•
•
Ip Bloğu : 4 [ ]
8 [ ]
16 [ ]
32 [ ]
64 [ ]
(IP bloğu sabit ip hizmeti ile
10 Mbps üzeri internet hızları Docsis 3 özellikli Modemler ile verilebilir
Güvenli İnternet hizmeti BTK tarafından temin edilen veritabanı esas alınarak verilmektedir.
UYDUNET VoIP TELEFON ABONELİĞİ : [ ]
……………...…:
Hattımın 900’lü hatlara açık olmasını istiyorum
Numaramın Abone Rehberinde Yer Almasını İstemiyorum
Hattımın Yurtdışı Aramalara Açık olmasını istiyorum
[ ]
[ ]
[ ]
[ ]
Bilgilendirme
E-MAIL: Türksat’ın hizmetlerine ilişkin tanıtıcı ve bilgilendirici e-mail göndermesini istemiyorum
[ ]
SMS/CONAX SMS: Türksat’ın hizmetlerine ilişkin tanıtıcı ve bilgilendirici SMS göndermesini istemiyorum [ ]
TELEFON: Türksat’ın hizmetlerine ilişkin tanıtıcı ve bilgilendirici ARAMA yapılmasını istemiyorum
[ ]
Veri işleme izni, TÜRKSAT A.Ş KABLO TV hizmetlerinde aboneliğiniz devam ettiği sürece bilgilerinizin
sistemlerimiz tarafından işlenerek, bu süre zarfında size özel avantajlı tarife ve kampanyalarımızdan
haberdar olmanızı sağlayan bir izindir.
TÜRKSAT Veri işleme iznini;
· Avantajlı tarife ve kampanyalarımız hakkında bilgiler sunabilmek,
· Uygun kampanyalar teklif edebilmek,
· Data / görüntü hizmetinizi en hesaplı ve en kaliteli şekilde kullanabilmeniz için alternatif teklifler
getirebilmek,
· En son çıkan servisler hakkında bilgilendirmeler yapabilmek,
· İnternet ihtiyacınızı karşılayacak en avantajlı tekliflerimizi sunabilmek,
· Paket aşımı yaptığınızda alternatif öneri yapabilmek,
· Çağrı merkezimizde ihtiyaçlarınız doğrultusunda hizmet verebilmek için alır.
Verilerinizin işlenmesi için verdiğiniz izni dilediğiniz zaman iptal edebilirsiniz.
Verileriniz hiçbir şekilde 3. Şahıslarla paylaşılmamaktadır.
Kabul Ediyorum: [ ]
Kabul Etmiyorum: [ ]
Abone yukarıdaki tablodan herhangi bir bilgilendirme yöntemini seçmez ise tüm bilgilendirmeleri kabul etmiş
sayılacaktır.
E- Fatura almak istiyorum
Detaylı Fatura Almak İstiyorum
Evet
Evet
[ ]
[ ]
Hayır
Hayır
[ ]
[ ]
TÜRKSAT’ın vermiş olduğu Detaylı Fatura hizmeti aboneye ücretli olarak sunulur.
(5.10 madde uyarınca Abone, 444 0 126 TÜRKSAT Kablo Hizmetleri Çağrı Merkezinden, TÜRKSAT Kurumsal Web
Sitelerinden veya yetkili TÜRKSAT Abone Merkezlerine bizzat başvurmak sureti ile, yukarıda talep ettiği hizmet kalemlerinde
ekleme ve çıkarma yapma hakkına sahiptir. Kampanya kapsamında alınan hizmetlerde taahhüt süresinde önce bu hükmün
uygulanabilmesi ve hizmet kalemlerinde değişiklik yapılabilmesi için işbu Sözleşmenin 5.13 maddesinde belirlenen
kampanyadan çıkış prosedürü uygulanır) Revizyon Tarihi: …/…./….
Kapıdan Satışlara İlişkin Uygulama Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik maddesi kapsamında 'Tüketicinin hiçbir
hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı/hizmeti
teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya
hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı
veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı/hizmeti geri almayı TÜRKSAT taahhüt eder.
MADDE 3. TANIMLAR
Bu Sözleşmede Kullanılan:
ANKASTRE: Bina içi dağıtım şebekesini oluşturan dağıtım kutusu, kablo vs. her türlü teçhizatı,
BTK: Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu’nu,
DOWNLOAD: İnternetten veri indirilmesi, çekilmesi işlemini,
GÜVENLİ İNTERNET: Abonelerin talebi üzerine, ücretsiz olarak sunulan çocuk ve aile profilinden oluşan hizmeti
AİLE PROFİLİ: BTK tarafından işletmecilere gönderilen aile profiline ilişkin listedeki alan adı, alt alan adı, IP adresi ve
portlara abonenin erişiminin sağlanmadığı profili,
ÇOCUK PROFİLİ: BTK tarafından işletmecilere gönderilen çocuk profiline ilişkin listedeki alan adı, alt alan adı, IP adresi
ve portlara abonenin erişiminin sağlanmadığı profili,
ANTİVİRÜS: Müşterinin her hangi bir uygulama yüklemesine ihtiyaç duyulmadan, merkezi güvenlik cihazları marifetiyle ,
20 Mbyte ve altındaki, internet üzerinden indirilen dosyaların virüs taramasından geçirilmesi,
ENGELSİZ TARİFE’YE, engel oranı %40 ve üzerinde olan vatandaşlarımız abone olabileceklerdir. Engelli vatandaşlarımız
bu indirimden, adlarına kayıtlı sadece bir abonelik paketi için yararlanabileceklerdir. Abonenin birden fazla aktif indirimli
paketi olamaz. Uydunet hizmetine dair indirim belirtilen tarife ücretleri ve kota aşım ücretleri için geçerlidir. Engelli
Müşterimizin abone olduğu interaktif hizmetler bu indirim kapsamında değildir. (Sabit IP, VoIP, Antivirüs Hizmeti vb.)
Başvuru esnasında aşağıdaki belgelerden birinin ibrazı ve fotokopisinin teslimi gereklidir:
- T.C. Özürlüler İdaresi Başkanlığı'nca verilen Özürlü Kimlik Kartı
- Devlet Hastanesinden verilen en az 5 imzalı sağlık kurulu raporu
- Nüfus cüzdanına işlenmiş ve engel oranı yüzde 40 ve üzerinde olanların nüfus cüzdanı
- Devlet hastanesinden verilen ve oran belirten maluliyet kartı
EKOSINIRSIZ TARİFE’Sİ, kapsamında Adil kullanım uygulaması uygulanacaktır. Ekosınırsız tarifesi kapsamında; tarife
bazında farklı adil kullanım noktaları uygulanmaktadır. Ay içinde adil kullanım noktasına ulaşıldığında müşterilerin bağlantı
hızları ilgili ayın sonuna kadar 3 Mbps’e kadar düşürülecektir. Hız düşürme ilgili ayın sonuna kadar uygulanır. İlgili ay sona
erdikten sonra, bir sonraki ay geldiğinde abonenin hızı mevcut tarifesine yükseltilecektir. Bulunulan ay içinde adil kullanım
noktasının aşılmaması durumunda erişim hızında herhangi bir değişiklik olmayacaktır. Adil kullanım uygulamasına upload
(yükleme) kullanımları dahil değildir. Sadece download (indirme) kullanımları dahildir.
GAZİ VE ŞEHİT YAKINI TARİFE’SİNDEN, Şehitlerin birinci derece yakınlarından birisi (eş, anne, baba, çocuk) ve
Gaziler; tek bir Uydunet hizmeti için yararlandırılacaktır. Abonenin, Emekli Sandığı tarafından verilen "Emekli Serbest
Kartı"nı sunması ve fotokopisini tarife geçişi sırasında teslim etmesi gerekmektedir. Gazi vatandaşlarımızın abonelikleri kendi
adlarına açılacaktır. Şehit yakınlarına abonelik açılırken "Şehit" olan vatandaşımızın da TC numarası alınarak sisteme
kaydedilecektir. Her bir Şehit vatandaşımız için tek bir indirimli Uydunet hizmeti müşterilerimize sunulacaktır. Uydunet
hizmetine dair indirim; belirtilen tarife ücretleri ve kota aşım ücretleri için geçerlidir. Gazi ve Şehit yakını tarifesinde olan
müşterilerin; abone olduğu interaktif hizmetler bu indirim kapsamında değildir. (Sabit IP, VoIP, Antivirüs Hizmeti vb.)
İNTERAKTİF HİZMETLER: Kablo Sistemleri Altyapısı üzerinden verilen çift yönlü veri akışı ile sağlanan (VoIP, oyun,
eğitim vb) hizmetleri,
IP ADRESİ: Ağ üzerinde bilgisayarların birbiri ile haberleşmesine imkan sağlayan İnternet Protokol numarasını,
IP BLOĞU: TÜRKSAT tarafından Aboneye tahsis edilen IP grubunu,
KABLO HİZMETLERİ: TÜRKSAT tarafından Kablo Sistemleri Altyapısı üzerinden abonelere sunulan analog televizyon,
sayısal televizyon, VoIP, radyo yayını hizmetleri, internet hizmetleri, interaktif hizmetlerle özel devre hizmetleri vs.
hizmetlerini,
HD: Yüksek çözünürlük veya yüksek netlikteki yayını
SD: Standart çözünürlükteki yayını
KABLO SİSTEMLERİ ALT YAPISI: Kablo Hizmetlerinin fiber optik kablo, koaksiyel kablo ve benzeri bir fiziki ortam
üzerinden abonelere ulaştırılmasına imkân sağlayan telekomünikasyon alt yapısını,
KABLO TV: Kablo Sistemleri Altyapısı üzerinden verilen analog televizyon yayını hizmetini,
KULLANDIĞIN KADAR ÖDE: Abonelerin aldıkları internet hizmetinin 1 GB download başlangıç kotasından sonra,
download esasına göre belirlenen ve kullanım miktarına göre ücretlendirilmesini esas alan tarifeyi, 0-1 GB arası ücretler her
ay sabit olarak faturalara yansıtılır. Kullandığın Kadar Öde hizmetleri için aylık olarak ödenecek ücret, aynı hızın sınırsız
tarifesinin %30 fazlasını geçemeyecektir. Tüm Kullandığın Kadar Öde hızlarında kullanılan her artı GB için (GB Sabiti *
Kullanılan GB miktarı) kadar faturaya eklenecektir. En son içinde bulunulan GB miktarı için kıst ücret uygulanmayacak olup
tam GB ücreti alınacaktır.
KOTALI İNTERNET: Belirlenen tarifede abonelerin aldıkları sınırlı internet hizmetini, tarifede belirlenen GB`lar için
ücretler her ay sabit olarak faturalara yansıtılır. Kotalı hizmetler için aylık olarak ödenecek ücret, aynı hızın sınırsız tarifesinin
%30 fazlasını geçemeyecektir. Tüm kotalı hızlarda kullanılan her artı GB için (GB Sabiti x Kullanılan GB miktarı) kadar tutar
faturaya eklenecektir. En son içinde bulunulan GB miktarı için kıst ücret uygulanmayacak olup tam GB ücreti alınacaktır.
MODEM: Uydunet ve VoIP (ses portu olması durumunda) hizmetlerinin alınmasını sağlayan kablolu veya kablosuz cihazı,
SABİT IP: IP atanabilen herhangi bir cihazın hep aynı IP adresini kullanması
SAYISAL YAYIN: Kablo Sistemleri üzerinden uluslararası DVB-C (Sayısal Görüntülü Geniş bant Kablo Yayını) standardına
uygun SD (standart çözünürlüklü yayın) ve/veya HD (yüksek çözünürlüklü yayın) formatındaki televizyon yayını,
SET TOP BOX (“STB”): Teledünya hizmetinin, SD veya HD çözünürlükleri ile alınmasını sağlayan set üstü sayısal yayın
alıcısını,
SINIRSIZ TARİFE kapsamında, kullanım miktarı ile ilişkili olarak herhangi bir hız düşürme söz konusu değildir. Kullanım
miktarına bağlı olarak ek ücret alınmaz.
CONAX MODÜL: Teledünya SD ve HD yayınlarını ayrıca bir alıcı kullanmadan televizyona takılan küçük bir kart çeşidini,
SMART KART (“SC”): Teledünya Hizmetinin alınmasını sağlayan akıllı kartı,
TAAHHÜTLÜ ABONE: Türksat tarafından yapılan kampanyalar kapsamında imzaladıkları taahhütnamelerle, belirli süre
boyunca aboneliklerini devam ettirmeyi taahhüt etmiş olan abonelerdir.
TELEDÜNYA: Kablo sistemleri altyapısı üzerinden verilen sayısal televizyon ve radyo yayını hizmetini,
TÜRKSAT ABONE MERKEZİ: TÜRKSAT tarafından yetkilendirilen ve abonelikle ilgili her türlü işlemin yapılabildiği iş
yerleri ile TÜRKSAT Şubelerini
TÜRKSAT ÇAĞRI MERKEZİ: Türksat Kablo Hizmetleri ile ilgili abonelere mobil hizmet sağlanan 444 0 126 veya 126
numaralı telefonları,
TÜRKSAT KURUMSAL WEB SİTESİ: Türksat Kablo Hizmetleri ile ilgili abonelere yönelik yayın yapan TÜRKSAT’a ait
www.turksatkablo.com, online.turksat.com.tr ,www.turksat.com.tr internet sitelerini
TÜRKSAT SATIŞ NOKTASI: Türksat tarafından yetkilendirilen ve abonelikle ilgili TÜRKSAT’ın yetki verdiği işlemleri
yapabilen işyerlerini
TÜRKSAT ÜCRET TARİFESİ: Kablo Hizmetlerine ilişkin kurulum ve aktivasyon ücretleri, kullanım bedelleri, cihaz
ücretleri, gecikme bedelleri ve diğer ücretler ile ücretlendirmeye ilişkin esasların yer aldığı, TÜRKSAT Yönetimi tarafından
belirlenen, Türksat kurumsal web sitelerinde yayınlanarak yürürlüğe giren tarifeyi,
UPLOAD: İnternete veri gönderilmesi işlemini,
UYDUNET: Kablo sistemleri altyapısı üzerinden verilen internet hizmetini,
UYDUNET VoIP : Kablo sistemleri altyapısı üzerinden verilen ses iletim hizmetini,
ifade eder.
TELEDÜNYA HİZMET PAKETLERİ: İçeriği Türksat tarafından belirlenen ve Türksat Ücret Tarifesine göre
ücretlendirilen, Temel Paket, Üst Paket, Sinema Paketleri vs. sayısal yayın paketlerini,
ifade eder.
Hız değişimine izin veren kampanyalar kapsamında taahhüt alınmış aboneler; abone alımına açık tüm tarifelere; abone olduğu
hızdan (fiyat olarak) geriye doğru hız değişikliği yapmamak şartı ile, ileri yönlü (fiyat olarak) abone olduğu hızdan daha düşük
bir hıza geçmemek şartıyla istediği gibi hız değişikliği yapabilecektir. Hız değişimine izin vermeyen kampanyalara taahhüt
veren aboneler, yeni tarifelere taahhüt süresi içinde geçiş yapamazlar.
· 20 Mbps ve üzeri hızlar Docsis 3.0. standartlarına uygun olan modemler ile karşılanabilecektir. Docsis 3.0. standartlarına
uygun modem kullanmayan abonelerin tercih ettikleri hızda internet bağlantısı yapamamalarından Türksat A.Ş. sorumlu
değildir.
MADDE 4. SÖZLEŞMENİN KONUSU
Bu sözleşme, TÜRKSAT’a ait Kablo Sistemleri Altyapısı üzerinden Abone’ye sağlanan Kablo Hizmetleri ile ilgili tarafların
karşılıklı hak ve yükümlülüklerini düzenler.
MADDE 5. TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
5.1- TÜRKSAT, abonelik başvurusunu takiben 10 gün içerisinde, Abone’nin hizmet almayı talep ettiği adresinde gerekli
kurulum işlemlerini gerçekleştirerek teknik imkânlar ve stok durumu dâhilinde Abone’nin hizmetlerden yararlanmasını
sağlamakla yükümlüdür. Kurulum işlemlerinin gerçekleştirilmesini müteakip TÜRKSAT, Abone’ye ait cihazlar veya test
cihazları vasıtası ile hizmetin kurulumunun eksiksiz gerçekleşip gerçekleşmediğini kontrol eder ve kurulum iş emrini Abone’ye
veya adreste bulunan 18 yaşından büyük ve sezgin olan yakınına imzalattırır. Abone, kurulum için gerekli koşulları
sağlamakla yükümlü olup, adresin kapalı olması, adreste 18 yaşından büyük ve sezgin birinin bulunmaması, adresin
yetersiz veya yanlış olması, abonenin kayıtlı telefon numarasından irtibat kurulamaması, ankastrenin bulunmaması,
arızalı olması veya standartlara aykırı olması vb. nedenlerle bağlantının zamanında gerçekleştirilememesinden
TÜRKSAT sorumlu değildir.
5.2- Hizmetin verileceği adreste kablo sistemleri altyapısının bulunmaması, binadan kaynaklanan elektrik arızaları,
bina yönetiminin izin vermemesi, ankastre sorunları vb. teknik nedenlerle kurulumun gerçekleştirilememesi
durumunda, bu engeller aşılıncaya kadar abonelik başvurusu askıya alınır, askı süresi 90 (doksan) günü geçemez. Bu
durumda Abone, TÜRKSAT’tan herhangi bir talepte bulunamaz. Abonenin TÜRKSAT’a Kablo Hizmetleri’nden
dolayı ödenmemiş borcunun bulunması halinde, borç ödeninceye kadar kurulum işlemi ertelenir.
5.3- TÜRKSAT Abone’ye teknik destek, bakım ve onarım hizmeti vermekle yükümlüdür. Abone, arıza bildirimini veya
hizmetle ilgili taleplerini, Türksat Kurumsal Web Sitelerine, Türksat Kablo Hizmetleri Çağrı Merkezi’ne, Türksat Abone
Merkezlerine veya Türksat satış noktalarına usulüne uygun yapacağı başvuru ile TÜRKSAT’a iletebilir. TÜRKSAT, arıza
kaydının bırakılmasını takiben 3 gün içerisinde arıza ile ilgili onarım faaliyetlerine başlamakla yükümlüdür. TÜRKSAT’ın
kusuru dışında oluşan, uzun süreli elektrik kesintileri, altyapı çalışmaları, idari prosedürler, doğal afetler vs. nedenlerle
oluşan kesintilerden TÜRKSAT sorumlu değildir. TÜRKSAT’ın kusurundan kaynaklanan arıza ve kesintilerin, TÜRKSAT
Kablo Hizmetleri Çağrı Merkezi’ne bildiriminden itibaren bir günü aşması halinde, hizmet verilemeyen tam günlere ait
kullanım bedeli, Abone’nin talebi üzerine bir sonraki faturasından mahsup edilir. TÜRKSAT, 1 (bir) ay önceden Aboneyi
bilgilendirmek kaydıyla arıza hizmetleri için ücret talep edebilir.
5.4- Abone tarafından temin edilen cihaz ve alıcılardaki arızalar, binadan kaynaklanan elektrik arızaları, ankastre
sorunları, bina tadilat ve tamiratı vb. Abone kusurundan kaynaklanan teknik nedenlerden dolayı meydana gelen arıza
ve kesintilerden Abone sorumludur; bu durumlarda Abone TÜRKSAT’tan herhangi bir talepte bulunamaz.
5.5- TÜRKSAT tarafından onaylanmayan ve BTK standartlarına uygun olmayan cihaz kullanımından kaynaklanan
arıza ve kesintilerden TÜRKSAT sorumlu değildir. Standartlara uygun olmayan veya arızalı olarak çalıştığı tespit edilen Set
Top Box, conax modül, modem, telefon, bilgisayar, televizyon vb. her türlü cihazın Kablo Sistemleri Altyapısına zarar
verdiği tespit edildiği takdirde TÜRKSAT aboneden sorunlu olan cihazı değiştirmesini isteyebilir, Abonenin cihazı
değiştirmemesi durumunda TÜRKSAT sözleşmeyi tek taraflı olarak feshetmeye yetkilidir.
5.6- BTK standartlarına göre güvenli internet hizmeti ücretsiz olarak sunulur. Abonenin talebi doğrultusunda, BTK
standartlarına ek olarak sunulan antivirüs hizmeti Türksat ücret tarifesinde belirtilen ücret karşılığında sunulur. Abone,
internet trafiğinden kaynaklanan zararlara maruz kalmamak için gerekli antivirüs, antispam, firewall, şifre gibi gerekli
tüm güvenlik tedbirlerini almak zorundadır. TÜRKSAT’tan kaynaklanmayan nedenler ile oluşacak trafik artışları
sonucunda Abone’nin uğrayacağı zararlardan TÜRKSAT sorumlu değildir. Abone Kablosuz Modem kullanımlarında
gerekli tedbirleri (şifreleme vb.) almak zorundadır.
5.7- Hizmetin alınması için gerekli Set Top Box, conax modül, modem, telefon, bilgisayar, televizyon vb. her türlü cihazı
temin etme yükümlülüğü Abone’ye aittir. Uydunet VoIP hizmetinden faydalanabilmek için kullanılacak cihazların
Uydunet VoIP sistemine uyumlu olması gerekmektedir. Kurulum sırasında, test cihazları ile hizmetin verilip
verilmediği tespit edilir ve hizmetin tam olarak verildiğine yönelik Abone onayı alınır. Cihazların temin edilememesi
nedeniyle hizmetten yararlanılamaması durumunda tüm sorumluluk Abone’ye aittir.
5.8- TÜRKSAT, Set Top Box, Conax modül, modem, telefon vb. cihazları Abone’ye peşin veya taksitle satabilir, ya da
kiralayabilir. Aboneliğin iptali halinde kalan taksitlerin tamamı tahsil edilir. Abone, TÜRKSAT tarafından satılan
cihazları almak zorunda değildir. TÜRKSAT düzenleyeceği kampanyalardan yararlanarak abone olanlara bu cihazları
indirimli veya ücretsiz olarak sağlayabilir. Kampanya kapsamında ücretsiz veya indirimli verilen cihazların mülkiyeti
Abone’ye geçecektir. TÜRKSAT tarafından Abone’ye kiralanan cihazın veya verilen “Smart Kart”ın mülkiyeti ise
TÜRKSAT’a aittir. TÜRKSAT’ın aboneye kiraladığı veya sattığı cihazlara ilişkin, binadan kaynaklanan elektrik
arızaları, ankastre sorunları, bina tadilatı, abone kusurlarından kaynaklanan arıza ve kesintiler, abonenin evinde
kullandığı TV, PC vb cihazlardan kaynaklanan uyumsuzluklardan abone sorumludur. Bu durumlarda abone
TÜRKSAT’tan herhangi bir talepte bulunamaz.
5.9- Sözleşmenin herhangi bir nedenle sona ermesi veya hizmetin durdurulması halinde Abone kiralanan cihazı ve
varsa Smart Kartı TÜRKSAT’a sağlam olarak iade etmekle yükümlü olup, aksi takdirde cihazın ya da Smart Kartın
ücreti Abone’ye tahakkuk ettirilir. Sözleşmenin ödenmeyen fatura borcu nedeni ile TÜRKSAT tarafından feshedilmesi
halinde, fesih tarihinden itibaren 10 gün içinde kiralanan cihazların yada Smart Kartın TÜRKSAT’a iade edilmemesi
halinde kiralanan cihazın yada Smart Kartın ücreti aboneye tahakkuk ettirilir.
5.10TÜRKSAT, teknolojik gelişmeler ve hukuki düzenlemelerden kaynaklanan nedenlerle hizmetin sunumu,
niteliği ve çeşitliliğinde değişiklik yapmak, yeni uygulamalar getirmek, hizmeti kaldırmak, yenilemek ve değiştirmek
hakkına sahiptir. TÜRKSAT, bu değişiklikleri yürürlüğe girmeden önce abonelere kendi Türksat Kurumsal Web
Sitelerinden duyuracaktır. Bu duyuru Abone’ye yapılmış bildirim hükmünde kabul edilir.
5.11- TÜRKSAT, Kablo Sistemleri Altyapısından iletilecek kanalları belirlemeye, Kablo Hizmetleri yayın planını
değiştirmeye yetkilidir. TÜRKSAT herhangi bir kanalın yayınlanması veya yayından kaldırılması konusunda Abone’ye
taahhütte bulunmaz.
5.12Abone, Türksat Kurumsal Web Sitelerinden Türksat Kablo Hizmetleri Çağrı Merkezi’nden veya Türksat Abone
Merkezleri’nden usulüne uygun yapacağı başvuru ile iş bu sözleşmede bulunan hizmetlerde ekleme ve çıkarma yapma
hakkına sahiptir. Ancak kampanya kapsamında alınan hizmetlerde taahhüt süresinden önce bu hükmün
uygulanabilmesi ve hizmet kalemlerinde değişiklik yapılabilmesi için iş bu Sözleşmenin 5.13 maddesinde belirlenen
kampanyadan çıkış prosedürü uygulanır. Kampanya kapsamında hız konusunda herhangi bir taahhütte bulunulmamışsa
Uydunet Hizmetlerinde ay içerisinde 1 kez ücretsiz olarak hız değişikliği yapılabilir. Aynı ay içinde 2. Kez hız değişikliği
yapılamaz. Kampanya kapsamında Teledünya paket hizmetinde herhangi bir taahhütte bulunulmamışsa, paket
değişimi ücretsiz olarak ay içinde 1 kez yapılabilir. Aynı ay içinde 2. kez paket değişikliği yapılamaz.
5.13TÜRKSAT, ilgili mevzuat çerçevesinde abone sayısının arttırılması amacı ile kampanyalar düzenleyebilir. Herhangi
bir hizmete ilişkin kampanyadan yararlanan Abone, aynı hizmetle ilgili başka bir kampanyadan yararlanamaz ve bu
kampanyalar birbiri ile birleştirilemez. Kampanyadan yararlanarak, aboneliğini belirli süre devam ettirmeyi taahhüt
eden Abone’nin, taahhüt süresinden önce kampanyadan çıkması, aboneliğini iptal ettirmesi, Kablo Sistemleri Altyapısı
bulunmayan bir adrese aboneliğin naklini istemesi veya ödenmeyen fatura borcu nedeni ile sözleşmesinin feshedilmesi
durumunda, kampanya kapsamında alınmayan cihaz ve kurulum bedelleri ile yapılan diğer indirim bedelleri
Abone’den tahsil edilir. Bunun dışında Abone’den, cezai şart veya cayma bedeli adı altında herhangi bir ücret talep edilemez.
5.14Hizmetin amacı dışında kullanılması, sözleşmede belirtilen adresin dışında başka bir adreste kullanılması,
ticari amaçla başka kişilere bireysel veya toplu olarak kullandırılması, kullanım sırasında TÜRKSAT’a ait sistem ve
teçhizata zarar verilmesi, analog veya sayısal yayınların TÜRKSAT’ın yazılı izni olmadan halka açık mekânlarda
izlettirilmesi, Kablo Sistemleri Altyapısı üzerinde ek ve değişiklikler yapılması durumunda TÜRKSAT, tek taraflı
olarak sözleşmeyi feshederek uğranılan zararın tazmini için hukuki yollara başvurmaya yetkilidir.
5.15Abone’nin internet hizmetini sözleşmesinde yazılı hızın üzerinde kullanması, abone olduğu Teledünya hizmet
paketlerinin haricindeki paketlerde bulunan yayınları izlemesi, Uydunet VoIP hizmetinden abone olmaksızın
yararlanması veya abone olduğu Uydunet VoIP hizmetini TÜRKSAT’ın yazılı izni olmadan ticari amaçla kullanması
veya kullandırması, abone olduğu hizmet kalemlerinden veya paketlerinden fazlasını kullanması durumunda
TÜRKSAT, abonelik sözleşmesini iptal ederek hizmeti durdurmak ve haksız yararlanılan hizmetin bedelini Abone’den

Benzer belgeler

ana sozlesme+ONAY - Türksat Gaziantep

ana sozlesme+ONAY - Türksat Gaziantep 5.17. TÜRKSAT, İşbu sözleşmede değişiklik yapabilir. Söz konusu değişiklikler TÜRKSAT kurumsal web sitelerinden ilan edilir. İlan tarihinden itibaren 1 (bir) ay içerisinde, yapılan değişiklikleri ...

Detaylı

Türksat Fatura

Türksat Fatura eklenecektir. En son içinde bulunan için GB miktarı için kıst ücret uygulanmayacak olup tam GB Eko-sınırsız tarifesi kapsamında; tarife bazında farklı adil kullanım noktaları uygulanmaktadır. Ay iç...

Detaylı