T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı T.C. İçişleri

Transkript

T.C. İçişleri Bakanlığı Jandarma Genel Komutanlığı T.C. İçişleri
T.C.
İçişleri Bakanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı
Jandarma her zaman yurt, ulus ve
cumhuriyete aşk ve sadakatle bağlı;
tevazu, fedakârlık ve feragat örneği
bir kanun ordusudur.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Her mutluluğun ve her faaliyetin ve bilhassa iktisadî ve ticarî gelişmelerin ilk
şartı, huzur ve sükûn ile emniyet ve âsâyişin, bozulması mümkün olmayan bir güçte
bulunmasıyla mümkündür.
Mustafa Kemal ATATÜRK
Jandarma Genel Komutanlığı
İÇİNDEKİLER
BAKAN SUNUŞU
ÜST YÖNETİCİ SUNUŞU
I. GENEL BİLGİLER................................................................................................................................................1
A. MİSYON VE VİZYON....................................................................................................................................1
B. YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR...........................................................................................2
C. İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER...................................................................................................................7
1. Fiziksel Yapı................................................................................................................................................7
2. Teşkilât Yapısı.........................................................................................................................................12
3. Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar.......................................................................................................13
4. İnsan Kaynakları....................................................................................................................................31
5. Sunulan Hizmetler................................................................................................................................35
6. Yönetim ve İç Kontrol Sistemi......................................................................................................88
II. AMAÇ VE HEDEFLER....................................................................................................................................92
A. İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ....................................................................................................92
B. TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER...............................................................................................93
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER....................................................94
A. MÂLÎ BİLGİLER............................................................................................................................................94
1. Bütçe Uygulama Sonuçları.............................................................................................................95
2. Temel Mâlî Tablolara İlişkin Açıklamalar...............................................................................96
3. Mâlî Denetim Sonuçları.....................................................................................................................97
B. PERFORMANS BİLGİLERİ..................................................................................................................100
FAALİYET VE PROJE BİLGİLERİ...................................................................................................100
IV.KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN DEĞERLENDİRİLMESİ..............................103
A. ÜSTÜNLÜKLER.........................................................................................................................................103
B. DEĞERLENDİRME...................................................................................................................................103
V.ÖNERİ VE TEDBİRLER................................................................................................................................104
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Bakan Sunuşu
Dünyadaki yönetim anlayışı; kaynakların
kullanımında verimliliğin sağlanarak, siyasî ve
yönetsel hesap verme mekanizmaları ile saydamlığın
geliştirilerek, kamu hizmetlerinde etkinliğin artırılması
yönünde bir değişim göstermiştir.
Modern kamu yönetimi anlayışındaki bu yeni
gelişmeler ışığında düzenlenen Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu; kalkınma plan ve programlarında
yer alan politika ve hedefler doğrultusunda, kamu
kaynaklarının etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde elde edilmesi ve kullanılmasını, hesap
verebilirliği ve malî saydamlığı da sağlamak üzere, kamu malî yönetiminin yapısı ve
işleyişine yeni bir boyut kazandırmıştır.
Her geçen gün biraz daha fazla küreselleşen dünyamızda, başta terörizm olmak
üzere, bilişim suçları, yasadışı göç ve insan ticareti, narkotik ve psikotrop madde
kaçakçılığı ve organize suçlar ülkelerin ekonomik, ticarî ve sosyal hayatını olumsuz yönde
etkilemektedir.
Ülkeler, bu olumsuzlukları giderebilmek veya en aza indirebilmek, vatandaşlarının
huzur ve güven ortamında yaşamalarını sağlayabilmek için modern silâh, araç ve
malzeme ile donatılmış nitelikli personele sahip bir teşkilât yapısına kavuşmak
istemektedirler.
İçişleri Bakanlığı; ülkemizin her köşesinde geniş bir şekilde örgütlenerek,
Bakanlığımıza bağlı kuruluşları vasıtasıyla, Anayasa ve yasalarımıza uygun olarak,
Türkiye Cumhuriyeti'nin ülkesi ve milleti ile bölünmez bütünlüğü, güvenlik ve asayişi, kamu
düzeni ve genel ahlâkı, Anayasamızda yazılı hak ve hürriyetleri korumak, suç işlenmesini
önlemek ve suçluları takip edip yakalamak, her türlü terörle, kaçakçılıkla ve organize
suçlarla mücadele etmek, sınır, kıyı ve deniz yetki alanlarımızın muhafaza ve emniyetini
sağlamak görevlerini yürütmektedir.
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Bu kapsamda; Jandarma Genel Komutanlığı da; kendisine tevdi edilen tüm
görevleri; Atatürk İlke ve İnkîlaplarının rehberliğinde, demokrasi, insan hakları ve hukukun
üstünlüğü temel değerlerinin ışığında, kaynakların etkinlik ve verimlilik ilkesiyle hizmet
gereklerine uygun bir biçimde kullanılması anlayışı içerisinde, başarıyla yerine getirmeye
devam etmektedir.
Bu yeni anlayışla birlikte gerçekleştirilen yasal düzenlemelerin sonuçlarından biri
olan faaliyet raporları, kamu idarelerince kaynakların hangi hedeflere yönelik olarak ve
nasıl kullanıldığı ile ortaya çıkan sonuçların belgelenerek kamuoyuna duyurulmasına aracı
olmuştur.
Halkımızın huzur ve güven ortamında yaşaması için bilgi çağının gerektirdiği bir
teşkilât yapısına ulaşmayı hedefleyen Jandarma Genel Komutanlığı, bu raporla 2011
yılında gerçekleştirdiği faaliyetler ile bunların sonuçlarını kamuoyunun bilgisine sunmuştur.
Jandarma Genel Komutanlığı 2011 Yılı Faaliyet Raporunun, vatandaşlarımızın bilgi
ihtiyacını karşılamasını temenni eder, raporun hazırlanmasında emeği geçen ve katkıda
bulunan tüm Jandarma personeline teşekkür ederim.
(İMZALIDIR)
İdris Naim ŞAHİN
İçişleri Bakanı
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Üst Yönetici Sunuşu
Günümüzde ekonomik, kültürel ve teknolojik alanda yaşanan hızlı değişim, etkisini
güvenlik alanında da hissettirmekte, yaşanan belirsizlik ortamı, kamu düzeni ve ulusal
güvenliğe yönelik algılamaların yeniden gözden geçirilmesini zorunlu kılmaktadır. Artık
yalnız kurumlar arası değil, uluslar arası işbirliğinin de gerekli olduğu böyle bir ortamda
kamu düzenini sağlamakla görevli kolluk kuvvetlerinin, kolluk-toplum ilişkisini ön plana
çıkaran şeffaflık ve hesap verilebilirlik temeline dayanan bir strateji çerçevesinde suç ve
suçlularla etkin olarak mücadele edebilecek bir yapıya kavuşmasına ihtiyaç bulunmaktadır.
Diğer taraftan, bu değişim bütün dünyada zaman ve mekân kavramına yeni
anlamlar yüklemiş ve toplumsal yaşamın her alanını etkilemiştir. Artık, vatandaşlar devletin
kendilerine sağladığı her türlü hizmeti sorgulayarak, bu hizmeti en kaliteli, kolay ve hızlı
yoldan almak istemektedirler.
Böyle bir ortamda, Jandarma Genel Komutanlığı kendini sorgulayarak, sürekli
gelişim içinde olmayı ve halkla işbirliği içerisinde öncelikle suçu önleme konusundaki
fonksiyonunu giderek daha etkin hale getirmeyi hedeflemektedir.
Değişen paradigmalar ve tehdit algılaması doğrultusunda, Jandarma Genel
Komutanlığının;
Etik değerleri içselleştirmiş, yeterli hukukî bilgi ile donanmış ve teknolojiyi
etkin şekilde kullanabilen, uzmanlaşmış personel yapısına,
-
İhtiyaç duyulan mahallere süratle ulaşabilen bir hareket yeteneğine,
Suçla mücadele faaliyetlerini maliyet etkin olarak destekleyen esnek bir
lojistik sistemine sahip olması gerekmektedir.
Varlığını halktan gördüğü kabul ve desteğe borçlu olan Jandarma Genel
Komutanlığının, ancak; böyle bir personel, teşkilât ve teçhizat yapısı ile sorumluluk
bölgesindeki vatandaşların kendisini güvende hissedeceği ve suç korkusu duymayacağı
bir güvenlik algısı oluşturabileceği ve vizyonunda belirtildiği şekilde, insan merkezli çağdaş
yönetim ve görev anlayışı ile ulusal, uluslararası alanda en mükemmel hizmet üreten
örnek ve vazgeçilmez kolluk kuvveti olma niteliğini kazanacağı değerlendirilmektedir.
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Güvenliğe yönelik, terörizm, uluslar arası göç, kaçakçılık, organize suçlar ve siber
terörizm gibi risk ve tehditlerin giderek arttığı, belirsizliklerin ön plana çıktığı yeni güvenlik
ortamında, Jandarma Genel Komutanlığı, sorumluluğuna verilen vatan topraklarında, tüm
suç unsurları ile mücadelede ahlakî ve meslekî değerlere bağlı, hukuka ve insan haklarına
saygılı, şeffaf bir kolluk kuvveti olarak, üstün bir gayret ve özveri içerisinde Türk Milletinin
huzur ve güveni için etkin bir asayiş hizmeti sunmayı kendisine amaç edinmiş ve bu
doğrultuda gerçekleştirilen faaliyetler ile bunların sonuçları “2011 Yılı Faaliyet Raporu” ile
halkımızın bilgisine sunulmuştur.
(İMZALIDIR)
Bekir KALYONCU
Orgeneral
Jandarma Genel Komutanı
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
I.
GENEL BİLGİLER:
A.
MİSYON VE VİZYON;
1.
Misyonumuz;
Emniyet, âsâyiş ve kamu düzenini sağlamak, korumak ve kollamak, kaçakçılığı men,
takip ve tahkik etmek, suç işlenmesini önlemek için gerekli tedbirleri almak ve uygulamak,
ceza infaz kurumları ve tutukevlerinin dış korumalarını yapmak,
İşlenmiş suçlarla ilgili olarak kanunlarda belirtilen işlemleri yapmak ve bunlara ilişkin
adlî hizmetleri yerine getirmek,
Askerî kanun ve nizamların gereği görevlerle, Genelkurmay Başkanlığınca verilen
görevleri yapmak,
Yukarıda belirtilen görevler dışında kalan, diğer kanun ve nizam hükümlerinin icrası
ile bunlara dayalı emir ve kararlarla jandarmaya verilen görevleri yapmaktır.
2.
Vizyonumuz;
İnsan merkezli çağdaş yönetim ve görev anlayışı ile ulusal ve uluslararası alanda en
saygın, en güvenilir, en mükemmel hizmet üreten örnek kolluk kuvveti olmaktır.
1
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
B.
YETKİ, GÖREV VE SORUMLULUKLAR;
1.
Yetki;
Jandarma; emniyet ve âsâyişi sağlamak ve kamu düzenini korumak amacıyla, 2803
sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu ile 2559 sayılı Polis Vazife ve
Salâhiyet Kanunu’nda belirtilen her türlü güvenlik tedbirlerini almaya yetkilidir.
2.
Görev;
Jandarmaya, başta 2803 sayılı Jandarma Teşkilât, Görev ve Yetkileri Kanunu olmak
üzere, birçok mevzuat görev vermektedir.
Jandarmanın sorumluluk alanındaki görevleri genel olarak; mülkî, adlî, askerî ve
diğer görevler olmak üzere dört ana başlık altında toplanmaktadır.
Mülkî Görevler
Askerî Görevler
a.
Adlî Görevler
Diğer Görevler
Mülkî Görevler;
Mülkî görevler, suç işlenmesini önlemek ve mevcut güvenlik ortamının idamesini
sağlamak maksadıyla, bir suçun işlenmesinden önce caydırıcı nitelikteki önleyici kolluk
tedbirlerinin alınmasını ve bu çerçevede yapılan faaliyetleri kapsamaktadır.
2
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Bu görevler özetle;
3
(1)
Emniyet ve âsâyiş ile kamu düzeninin sağlanması,
(2)
Halkın can, ırz ve malının korunması,
(3)
Ceza ve tutukevlerinin haricen korunması,
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
(4) Tutuklu ve hükümlülerin duruşmalara ve hastanelere götürülüp
getirilmesi, güvenliklerinin sağlanması, diğer ceza ve tutukevlerine nakledilmesi,
(5) Kendisine tahsis edilmiş bölgelerde sınır güvenliğinin sağlanması ve
sorumluluk alanında kaçakçılığın men, takip ve tahkiki,
(6) 6136 sayılı Kanun kapsamına giren ateşli silâhlar, bıçaklar ve diğer
aletler hakkında gerekli işlemlerin yapılması,
4
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
(7)
Doğal hayatın, çevrenin, av ve yaban hayatı ile kültür varlıklarının
korunması,
(8)
denetlenmesidir.
b.
Sorumluluk
bölgesinde
karayolu
trafiğinin
düzenlenmesi
ve
Adlî Görevler;
Adlî görevler; suçlar işlendikten sonra, bu suçlarla ilgili olarak, kanunlarda belirtilen
işlemleri yerine getirmektir. Bunlar;
(1)
Suç ve suçluların ortaya çıkarılması,
(2)
Şüpheliler ile delillerin aranıp bulunması ve yetkili makamlara
gönderilmesidir.
5
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
c.
Askerî Görevler;
Askerî görevler; askerî kanun ve nizamların verdiği görevlerle, Genelkurmay
Başkanlığınca verilen görevlerdir. Bunlar;
(1) Askerî firar,
muhafazası ve sevk edilmesi,
bakaya
ve
yoklama
kaçaklarının
yakalanması,
(2) Seferberlik ve savaş hallerinde, önceden belirlenmiş bazı birliklerin,
Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrine, sıkıyönetim ve olağanüstü hallerde ise, emniyet ve
âsâyiş birliklerinin, Sıkıyönetim Komutanlıkları harekât komutasına verilmesi,
(3) Genelkurmay Başkanlığı tarafından
“Garnizon Komutanlığı” görevlerinin yerine getirilmesidir.
ç.
belirlenen
garnizonlarda
Diğer Görevler;
Diğer görevler; mülkî, adlî ve askerî görevler dışında kalan, kanun ve nizam
hükümlerinin icrasını temin ve bunlara dayanan hükümet kararları ile verilen görevleri ifa
etmektir.
3.
Sorumluluklar;
Jandarma Genel Komutanlığı, eğitim ve öğretim ile askerî kanun ve nizamların
kendisine verdiği görevler yönünden Genelkurmay Başkanlığına, emniyet, âsâyiş ve diğer
görevlerin ifası yönünden İçişleri Bakanlığına bağlıdır.
Ayrıca, jandarma iç güvenlik birlikleri; mülkî görevlerin icrası esnasında Mülkî
Amirlere, adlî görevlerin icrasında ise Cumhuriyet Savcılarına karşı sorumlu olup,
bölgesindeki diğer bakanlık birimleri ile de ilişki içerisindedir.
Kural olarak, ülke genelinde il ve ilçe belediye sınırları içinde kalan yerlerde, emniyet
ve âsâyişi sağlamaktan polis, belediye sınırları dışında kalan yerlerde ise, jandarma
sorumludur.
6
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
C.
İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER:
1.
Fiziksel Yapı;
Jandarma Genel Komutanlığı, yasalarla verilen görevleri etkin bir şekilde yerine
getirmek amacıyla kendisine tahsis edilen çeşitli kışla ve hizmet binalarında, Teşkilât
Malzeme ve Kadrolarında (TMK) belirtilen silâh, araç, gereç ve personel ile faaliyetlerini
sürdürmektedir.
Stratejik Hedef Planı ve On Yıllık Temin/Tedarik Programı kapsamında, birliklerin
harekât, görev ve kadro ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla; bütçe imkânları
doğrultusunda tedarik planlamaları yapılmakta olup, tedariki gerçekleştirilen malzemeler,
maksadına uygun kullanılacak şekilde birliklere tertip edilmektedir. Bu kapsamda 2011
yılında;
-
Yol Tipi Devriye Müdahale Aracı,
-
Trafik Tim Aracı,
-
Termal Kamera,
-
Termal Silâh Dürbünü,
-
Termal El Dürbünü,
-
Optik/Holografik Nişangâh,
-
Balistik Koruyucu Başlık,
-
Balistik Koruyucu Gözlük,
-
Vücut Koruyucu Teçhizat,
-
Şeffaf Kalkan,
-
Vizörlü Kask,
-
1,5-2,5 Ton Taktik Tekerlekli Araç,
-
İçeriden Kontrollü, Silâh Kuleli, Termalli, Lastik Tekerlekli Hafif Zırhlı Araç,
-
9 mm Makineli Tabanca,
-
7,62 mm Keskin Nişancı Tüfeği,
-
5,56 mm Piyade Tüfeği,
-
Kritik ve Öncelik Arz Eden Mühimmat,
-
Diş Röntgen Cihazı,
Ekmek Dilimleme Makinesi, Motorlu Et Kıyma Makinesi, Çamaşır Yıkama
Sıkma Makinesi, Çamaşır Kurutma Makinesi, Fotokopi Makinesi ve Evrak İmha Makinesi
tedarik edilmiştir.
7
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı bina ve tesislerinin temin ve inşasında; özellikle görev
alanı nedeniyle kırsal ve taşrada mahrumiyet içinde bulunan ve iskân sorunu olan
birliklerin (Karakol, sınır birlikleri gibi), bina ve tesislerinin yapımı veya teminine öncelik
verilmektedir. Hizmet binalarının içerisinde erbaş ve erlerin koğuş, yemekhane, tuvalet,
banyo gibi temel ihtiyaçları ile görev odalarının modern hale getirilmesi hedeflenmektedir.
Birlik bazında öncelik ise terörün yoğun olarak yaşandığı Doğu ve Güneydoğu
Anadolu Bölgesindeki birliklerin iskân şartlarının iyileştirilmesi olmak üzere, karakolların ve
sınır birliklerinin onarımı ve yeniden inşasına öncelik verilmektedir.
Bu kapsamda 2011 yılında;
8
-
Bir adet Jandarma Komando Tabur Komutanlığı hizmet binası,
-
Yedi adet İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası,
-
32 adet Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası,
-
İki adet Jandarma Sınır Bölük Komutanlığı hizmet binası,
-
Üç adet Jandarma Sınır Karakol/Takım Komutanlığı hizmet binası,
-
İki adet ek hizmet binası,
-
Bir adet depo,
-
269 daire lojman,
-
Beş adet muhtelif tip inşaat tamamlanmıştır.
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Mevcut bina ve tesislerin iyileştirilmesine yönelik olarak Jandarma Genel Komutanlığı
binalarının daha modern bir yapıya kavuşturulabilmesi maksadıyla, mevcut yapıyı idame
ve iyileştirmeye yönelik çatı, kalorifer tesisatı, elektrik ve sıhhî tesisat gibi bakım ve onarım
faaliyetleri öncelikli olarak yapılmaktadır.
Halen;
-
Altı adet İl Jandarma Komutanlığı hizmet binası,
-
Bir adet Taktik Jandarma Komando Alay Komutanlığı hizmet binası,
17 adet Jandarma Komando Tabur/Jandarma Özel Harekât Tabur Komutanlığı
hizmet binası,
-
Üç adet Jandarma Âsâyiş Komando Bölük Komutanlığı hizmet binası,
-
Bir adet Jandarma Bölge Komutanlığı hizmet binası,
-
61 adet İlçe Jandarma Komutanlığı hizmet binası,
-
137 adet Jandarma Karakol Komutanlığı hizmet binası,
-
Bir adet Jandarma Sınır Tugay Komutanlığı hizmet binası,
-
Üç adet Jandarma Sınır Tabur Komutanlığı hizmet binası,
-
Dokuz adet Jandarma Sınır Bölük Komutanlığı hizmet binası,
-
10 adet ek hizmet binası,
-
10 adet depo,
-
5.639 daire lojman,
-
33 adet muhtelif tip inşaat yapımına devam edilmektedir.
Doğu ve Güneydoğu Anadolu Bölgesinde kiralık ev bulunmayan yerler ile güvenlik
nedeniyle kirada oturulması sakıncalı olan yerlerde ve ev kiralarının çok yüksek olduğu
önemli turizm merkezlerinde lojman yapımına öncelik verilmektedir.
9
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu kapsamında, 2011 yılı içerisinde 308 şehit
yakını ve malûl gaziye kira yardımı yapılmıştır.
İçişleri Bakanlığı (Jandarma Genel Komutanlığı) aleyhine açılan 13 kamulaştırmasız el
atma davası sonucu 154.000 m2 yüzölçümlü taşınmaz ve 773.000 m2 şahıs arazisinin
kamulaştırılması için ödenek ilgili birlik komutanlıklarına tertip edilmiştir.
Jandarma kışla arazileri ve Jandarma Genel Komutanlığına tahsisli arazilerin
ağaçlandırılması yapılmaktadır. 2011 yılında 60.417 adet fidan dikilmiştir.
10
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının
karşılanması Millî Savunma Bakanlığı koordinatörlüğünde İl Özel İdareleri ve Büyükşehir
Belediye Başkanlıkları marifetiyle yürütülmektedir.
Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının
karşılanması kapsamında 2011 yılında toplam 43 birliğin içme ve kullanma suyu ihtiyaçları
karşılanmış olup, halen 84 birliğin içme ve kullanma suyu ihtiyaçlarının karşılanması
çalışmalarına devam edilmektedir.
Jandarma Genel Komutanlığının güvenlik yolları ihtiyaçları Millî Savunma Bakanlığı
koordinatörlüğünde Mahallî İdareler Genel Müdürlüğü ve Karayolları Genel Müdürlüğü
sorumluluğunda karşılanmaktadır.
Jandarma Genel Komutanlığına ait güvenlik yolları ihtiyacının karşılanması
kapsamında 2011 yılında 151 km yol yapımı tamamlanmıştır. Halen yapımı planlanan
1.456 km güvenlik yolundan, 1.305 km’sinin yapımına devam edilmektedir.
11
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
2.
Teşkilât Yapısı;
Jandarma Genel Komutanlığının teşkilât yapısı aşağıda belirtilen unsurlardan
oluşmaktadır.
a.
Karargâh ve Bağlı Birlikleri,
b.
İç Güvenlik Birlikleri,
(1)
Mülkî Teşkilâta Tâbi Olmayan Jandarma Birlikleri,
(a)
Jandarma Komando ve Jandarma Komando Özel Harekât
(b)
Jandarma Havacılık Birlikleri,
Birlikleri,
(2)
12
Mülkî Teşkilâta Tâbi Olan Jandarma Birlikleri,
(a)
Jandarma Bölge Komutanlıkları,
(b)
İl Jandarma Komutanlıkları,
(c)
İl Merkez ve İlçe Jandarma Komutanlıkları,
(ç)
Jandarma Karakol Komutanlıkları,
(d)
Jandarma Koruma Birlikleri,
(e)
Jandarma Âsâyiş Komando Birlikleri,
c.
Sınır Birlikleri,
ç.
Eğitim Birlikleri ve Jandarma Okulları,
d.
İdarî ve Lojistik Destek Birlikleri,
e.
Görevin Özelliğine Bağlı Olarak Kurulacak Diğer Kuruluşlar.
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
3.
Bilgi ve Teknolojik Kaynaklar;
Jandarma Genel Komutanlığının mevcut ve muhtemel tehditler karşısında aslî
görevlerini yerine getirebilecek kuvvet yapısı ve hazırlık durumunda olması ve bu amaca
yönelik tahsisli kaynakların yerinde, zamanında ve etkin kullanılması maksadıyla; kısa,
orta ve uzun vadedeki ihtiyaçlarının yer aldığı Harekât İhtiyaçları Planı (HİP), Stratejik
Hedef Planı (SHP) ve On Yıllık Temin/Tedarik Programı (OYTEP) hazırlanmaktadır.
Jandarma Genel Komutanlığının kullanmakta olduğu bilgi ve teknolojik kaynaklar
kapsamında;
a.
sıralanmıştır.
Modernizasyon
(1)
projeleri
ve
bu
projelerin
ana
hedefleri
aşağıda
Taktik Tekerlekli Araç;
Komando birliklerinin operasyonel faaliyetlerde hareket kabiliyetinin artırılması
hedeflenmiştir.
(2)
Devriye Müdahale Aracı;
İç güvenlik birliklerinin olaylara anında ve daha etkin müdahalesi hedeflenmiştir.
13
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
(3)
Trafik Tim Aracı;
İç Güvenlik Birliklerinin trafik hizmetlerinin yürütülmesi maksadıyla, trafik hizmetlerinin
gerektirdiği güçte ve görünümde Trafik Tim Aracı tedarik edilerek birliklerin kullanımına
verilmiştir.
(4)
Balistik Koruyucu Malzemeler;
(a) Balistik Koruyucu Başlık;
İç güvenlik, emniyet ve âsâyiş hizmetlerinde, terörle
mücadele ve barışı destekleme harekâtında görev yapan
personelin, silâhların mermi etkisi, mayın tuzakları ile
uzaktan komutalı patlayıcıların infilâk ve parçacık
tesirlerine karşı korunması hedeflenmiştir.
(b)
Balistik Koruyucu Gözlük;
Jandarma komando, jandarma özel harekât, iç
güvenlik birliklerinin beka yeteneğini artırmak, personelin
mayın tuzakları ile uzaktan komutalı patlayıcıların infilâk
ve parçacık tesirlerine, tabanca, makineli tabanca
mermilerine, şarapnel parça tesirlerine karşı korunması
hedeflenmiştir.
(5)
Gece Görüş Cihazları;
(a)
Termal Kamera;
İç güvenlik harekâtında ve sınırda görevli jandarma
birliklerinin gece harekât, gözetleme ve keşif kabiliyeti
ile görev etkinliğinin artırılması hedeflenmiştir.
14
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
(b)
Termal Silâh Dürbünü;
Jandarma Genel Komutanlığı birliklerinin
operasyonel faaliyetlerde ateş gücü, gece görüş
ve gece atış kabiliyetinin artırılarak, terörle
mücadelede daha etkin olması hedeflenmiştir.
(c)
Termal El Dürbünü;
Gece, sis, pus ve yağmur gibi doğal hava
koşulları ile toz, duman, yangın ve kamuflaj gibi
muharebe sahası koşullarında, görüşün zayıf ve
sınırlı olduğu tüm ortamlarda hedefin tespit, teşhis
ve izlenmesi hedeflenmiştir.
(6)
Hafif Zırhlı Araç;
Terörle mücadele harekât bölgesinde
konuşlu jandarma birliklerinin hareket, gece ve
gündüz gözetleme, keşif ve atış kabiliyetinin
artırılması hedeflenmiştir.
(7) BTR-60 Zırhlı Muharebe
Aracı Genel Bakım ve Gece Atış Yeteneği
Kazandırılması;
Ana muharebe araçlarının arızalanmasını
beklemeksizin, belirli kıstas ve sürelerde genel
bakım ve kullanım ömürlerinin uzatılması ile gece
koşullarında hedefleri sağlıklı ve etkili bir şekilde
ateş altına alması amaçlanmıştır.
15
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
b. Diğer taraftan, devamlı değişen ve gelişen havacılık ve savunma
teknolojileri takip edilmekte olup, bunlara paralel olarak imkânlar dâhilinde hava araçları ve
sistemlerin revizyonları ve modernizasyonları yaptırılmaktadır. Bu kapsamda;
(1) Helikopterlerin güdümlü füzelere karşı korunmasını sağlamak
maksadıyla başlatılan ve Genelkurmay Başkanlığı koordinesinde Savunma Sanayi
Müsteşarlığınca yürütülen Helikopter Elektronik Harp Sistemlerinin (HEWS-Kızılötesi
Bastırıcı, Kızılötesi Karıştırıcı, Füze, Radar ve Lazer İkaz Sistemleri, Radar Frekans
Karıştırıcı, Karşı Tedbir Atma Sistemi) tedarik ve entegrasyon çalışmaları devam
etmektedir. Bütün S-70 helikopterlerine Füze İkaz ve Karşı Tedbir Atma Sistemi takılmış
olup diğer sistemlerin üretim faaliyetleri devam etmektedir.
(2) Helikopterlerin daha hassas ve güvenli seyrüsefer ile emniyetli uçuş
yapabilmeleri, diğer kuvvetlerle müşterekliğin sağlanması ve kriptolu muhabere
yapılabilmesi maksadıyla; Avionik Sistem Modernizasyonu, Hareketli Harita ve Termal
Görüş Sistemi (FLIR) tedarik çalışmaları kapsamında Savunma Sanayi Müsteşarlığı
(SSM) ile ASELSAN A.Ş. arasında sözleşme imzalanmış olup, birer adet S-70 ve AB-205
helikopterinin prototip çalışmaları devam etmektedir. Mayıs 2012 tarihinde birinci prototip
çalışmaları tamamlanarak helikopterlerin teslim alınması planlanmaktadır.
16
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
(3) Jandarmanın emniyet ve âsâyiş ile kamu düzeninin sağlanması,
kaçakçılığın men ve takibi gibi görevlerde Jandarma Havacılığının etkin olarak kullanılması
maksadıyla, kadro ihtiyacı olan Genel Maksat Helikopteri alımı için “TSK Helikopter
Tedariki Projesi”ne dâhil olunmuştur. Savunma Sanayi Müsteşarlığı koordinatörlüğünde
ilgili firma ile sözleşme görüşmeleri devam etmektedir.
c.
Jandarma Genel Komutanlığının suç ve suçlu ile mücadelede kriminal
etkinliğini artırmak maksadıyla konusunda uzman personelden oluşan bir “Kriminal
Sistem” oluşturulmuştur. Bu sistem içerisinde, kriminal laboratuvarların yanı sıra, Olay
Yeri İnceleme Timleri ile Parmak İzi İnceleme ve Arşiv Kısım Amirlikleri de yer almaktadır.
Olay yerini teknik ve bilimsel yöntemlerle sistematik olarak incelemek, olay yerinden
elde edilecek maddî delilleri usulüne uygun olarak toplamak, ambalajlamak ve
laboratuvarlara göndermek olayın aydınlatılmasında ilk basamağı oluşturmaktadır.
Jandarma Genel Komutanlığının bu alanda daha etkin bir şekilde faaliyetlerini yerine
getirebilmesi maksadıyla İlçe Jandarma Komutanlığı bünyesinde “Olay Yeri İnceleme
Birimi” olarak görev yapan unsurların kapasiteleri güçlendirilerek “Olay Yeri İnceleme
Timi” şeklinde yapılandırılması sağlanmıştır.
Olay Yeri İnceleme Timlerinde görev yapan personel tarafından yürütülen olay yeri
inceleme faaliyetleri, “Delilden Suçluya” gidilmesinde önemli bir rol oynamaktadır. Olay
yerinden titiz ve bilimsel yöntemlerle toplanan deliller Cumhuriyet Savcısının talimatı
doğrultusunda en kısa sürede Kriminal Laboratuvarlara ulaştırılmaktadır.
17
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Adlî/idarî soruşturma ve kovuşturmalarda elde edilen maddî delilleri bilimsel
yöntemlerle incelemek, değerlendirmek ve bilirkişi raporu hazırlamak kriminal
laboratuvarlarının temel görevlerindendir. Ayrıca, yapılan analiz sonucunda tespit edilen
bilgilerin ilgili mevzuat kapsamında arşiv kayıtlarını tutmak ve “suç” ile “suçlu”nun
tespitinde, güvenlik kuvvetlerine ve adlî birimlere yardımcı olmak görevleri arasındadır.
Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı ile Van, Bursa ve Aydın Jandarma Bölge
Kriminal Laboratuvar Amirlikleri, uzmanlık alanlarına giren adlî/idarî soruşturma ve
kovuşturmalarda; savcılık ve mahkemeler, Jandarma Genel Komutanlığı ve Sahil Güvenlik
Komutanlığına bağlı birimler, askerî birimler, adlî görevlerle ilgili olarak Emniyet Genel
Müdürlüğü merkez ve taşra teşkilât birimleri tarafından elde edilen ve ilgili muhakkik, savcı
veya hâkimin yazılı oluru alınarak gönderilen bulgu ve delilleri, yapılan inceleme talepleri
doğrultusunda değerlendirmekte ve sonucu rapor halinde doğrudan talepte bulunan birime
göndermektedir. Kriminal laboratuvar uzmanlık bölümlerinin görevleri şu şekildedir:
Parmak İzi İnceleme Şube Müdürlüğünde; laboratuvar ortamında bulgu ve
deliller üzerinde ışıksal, fiziksel ve kimyasal yöntemler kullanılarak parmak ve avuç izleri
görünür hale getirilmekte, görünür hale getirilen parmak ve avuç izleri, öncelikle mağdur ve
şüpheli şahısların parmak ve avuç izleri ile mukayese edilmekte, ayrıca Otomatik Parmak
İzi Teşhis Sistemi (OPTES) yardımı ile veri tabanından sorgulama ve karşılaştırmaları
yapılabilmektedir.
18
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Balistik İnceleme Şube Müdürlüğünde; olayların aydınlatılmasında yardımcı
olabilecek ateşli silâh, fişek, kartuş, kovan ve mermi çekirdekleri incelenmekte olup aynı
zamanda, mermi ilk hızı ve ateşli silâhların tetik çekim kuvvetinin ölçümü ile ateşsiz silâh
incelemeleri de yapılmaktadır. Ayrıca atıldığı silâh tespit edilemeyen kovan ve mermi
çekirdeklerinin arşiv kayıtları tutulmaktadır.
El Yazısı ve Doküman İnceleme Şube Müdürlüğünde; bulgu ve deliller
üzerindeki el yazıları, makine yazıları ve imzalar ile mukayese el yazıları, makine yazıları
ve imzalar arasında inceleme ve karşılaştırma yapılmaktadır. Ayrıca, damga, mühür, kaşe,
kâğıt, pul ve kıymetli evraklar üzerinde optik incelemeler yapılarak sahte olup olmadığı ya
da üzerinde tahrifat yapılıp yapılmadığı hususları ile varsa belgeler üzerindeki kalem baskı
izleri tespit edilmektedir.
19
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Kimyasal İnceleme Şube Müdürlüğünde; toprak, metal, boya, kumaş, lif, cam
gibi nesnelerin analiz ve karşılaştırmaları yapılmakta, nesneler üzerinde ise; atış artığı, atış
yönü ve atış mesafesi analizleri, yangın olaylarına ait bulgu ve deliller üzerinde yangın
başlatıcı tespiti analizleri, olay yerinden elde edilen artıklar ile zararsız hale getirilen veya
imha edilen patlayıcı madde içeren malzemeler, münferit mayınlar ile el yapımı geliştirilmiş
patlayıcı madde ve düzeneklerinin incelenmesi ile imal tekniklerinin, kullanılan ateşleme
sistemlerinin, malzeme cins ve menşeilerinin belirlenmesi, toksik madde analizleri, kan ve
idrar örneklerinde narkotik ve psikotrop madde tespitine yönelik analizler ile kan
örneklerinde alkol analizleri yapılmaktadır.
Moleküler Biyolojik İnceleme Şube Müdürlüğünde; bulgu ve deliller üzerinde
insanlara ait biyolojik örneklerin tespit edilmesi ve niteliklerinin belirlenmesi için inceleme
ve değerlendirmeler yapılmakta, tespit edilen biyolojik örnekler üzerinde adlî amaçlı DNA
analizleri gerçekleştirilmekte, DNA analizleri vasıtasıyla babalık, annelik, soy bağı tespitleri
yapılmakta ve kimliği belirsiz cesetlerin kimlik tespiti yapılmaktadır.
20
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Bilişim Teknolojileri İnceleme Şube Müdürlüğünde; Cumhuriyet
Savcılıklarından ve mahkemelerden gönderilen; sabit disk, el bilgisayarı, dizüstü
bilgisayar, disket (floppy disk), multimedya kartlar, cep telefonu, SIM kart, CD/DVD
çeşitleri, dijital kamera, dijital fotoğraf makinesi, kredi kartı kopyalama cihazları vb.
içerisinde veri saklayabilen diğer tüm cihaz, araç ve malzemeler ile her türlü dijital ve
analog ses ve görüntü kayıtları üzerinde teknik incelemeler yapılmaktadır.
Narkotik Madde Analiz Şube Müdürlüğünde; 2313 sayılı Uyuşturucu
Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereği;
Uyuşturucu Maddelere Dair Uluslararası 1961 TEK Sözleşmesine istinaden, ülkemiz
adına, önemli narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı olaylarında yakalanan narkotik ve
psikotrop maddelerin menşeinin tespit edilmesi amacıyla bilimsel araştırma ve analizler
yapılmaktadır. Ayrıca narkotik ve psikotrop maddelerle ilgili kriminal laboratuvarlar
tarafından düzenlenen raporlar arasında farklılık bulunması durumunda talep olduğu
takdirde, konuya ilişkin görüş bildirilmektedir.
21
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Yapay İzler İnceleme Şube Müdürlüğü; Jandarma Kriminal Daire Başkanlığı
bünyesinde farklı inceleme laboratuvarları tarafından yürütülen inceleme faaliyetlerinin tek
elden ve daha etkin yürütülmesi maksadıyla teşkil edilerek 05 Eylül 2011 tarihinden
itibaren inceleme ve analiz faaliyetlerine başlamıştır.
Yapay İzler İnceleme Şube Müdürlüğünde, olay yerinde tespit edilerek incelenmek
üzere gönderilen ayakkabı izi, araç lastik izi ve alet izleri ile şüpheli ayakkabı, araç lastiği
ve aletler üzerinde bilimsel yöntemler kullanılarak inceleme ve mukayese yapma, ateşli ve
ateşsiz silâhlar ile motor ve şasilerin seri numaralarındaki tahrifatların tespit işlemleri
yapılmaktadır.
Jandarma Genel Komutanlığında 2011 yılı içerisinde temin edilen cihazlar ile kriminal
birimlerin imkân ve kabiliyetleri artırılarak, analizlerin daha kısa sürede yapılması ve
teknolojik gelişmelerin takip edilmesi sağlanmıştır. Bu maksatla, 2011 yılı içerisinde tedarik
edilen cihazlar aşağıda belirtilmiştir.
Lazerli Mesafe Ölçüm Cihazı; bu cihazla
birlikte personelin kısa zamanda ve net ölçüm yapmaları
sağlanmıştır.
-
Çok Dalga Boylu Işık Kaynağı; cihazla birlikte,
olay yeri incelemesinde özellikle biyolojik bulguların
araştırılmasının daha etkin bir şekilde yapılması
sağlanmıştır.
22
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Sayısal (Dijital) Fotoğraf Makinesi; Olay Yeri
İnceleme
Timlerinde
mevcut
analog
fotoğraf
makinelerinin sayısal (dijital) fotoğraf makineleriyle
değiştirilmesi maksadıyla tedarik edilerek, ilgili birimlerin
kullanımına sunulmuştur.
Birebir Kopyalama Cihazı; ilgili mevzuat
kapsamında,
olay
yerinde
elde
edilebilecek
bilgisayarlarda yer alan verilerin kopyasının alınarak
laboratuvarlara
incelemek
üzere
gönderilmesi
sağlanmıştır.
Narkotik ve Psikotrop Madde Profilleme Sistemi; 2010-2012 Bağımlılık
Yapıcı Maddeler ve Bağımlılıkla Mücadele Ulusal Politika ve Strateji Belgesinin
Uygulanması İçin Eylem Planında yer alan “Türkiye Uyuşturucu Menşe Takip Sistemi
(TUMTASİS)’nin Güçlendirilmesi” faaliyeti kapsamında; 2313 sayılı Uyuşturucu Maddelerin
Murakabesi Hakkında Kanunun Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik gereği, ulusal seviyede
narkotik ve psikotrop madde menşe tayin çalışmalarını yürütmekte olan Narkotik Madde
Analiz Laboratuvarı bünyesinde narkotik ve psikotrop maddelerin kimyasal ve fiziksel
profillerine ait verileri sayısal ortamda analiz ve değerlendirme kabiliyetine sahip olarak
tesis edilmiştir.
23
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
2011 yılında Kriminal Daire Başkanlığı ile Van, Bursa ve Aydın Jandarma Bölge
Kriminal Laboratuvarlarınca toplam 33.373 adet dosya içeriğindeki bulgular üzerinden
722.928 adet analiz faaliyeti icra edilerek bilirkişi raporu tanzim edilmiştir. 2010 yılına göre
dosya sayısında % 53’lük artış, analiz sayısında ise % 20’lik bir azalış meydana gelmiştir.
(Grafik-1)
1.000.000
900.000
800.000
700.000
600.000
500.000
400.000
300.000
200.000
100.000
0
904.869
722.928
21.806
33.373
Dosya Sayısı
2010
Analiz Sayısı
2011
Grafik-1 Kriminal Laboratuvarlarının Dosya-Analiz Sayıları Mukayesesi
Jandarma Kriminal Daire Başkanlığınca 2011 Yılı Yurt İçi Mesleki Gelişim Planı
kapsamında; 226 personele “Olay Yeri İnceleme Temel ve Tekâmül Kursu”, 14 personele
“Parmak İzi Tekâmül Kursu”, 10 personele “Patlayıcı Madde İmha Uzmanlığı Temel Kursu”
olmak üzere toplam 250 personele kurs verilmiştir. İç Güvenlik Harekâtı bölgesindeki
birlikler bünyesinde teşkil edilen tahrip uzmanı ve elemanı kadrolarında görev yapmak
üzere Foça Jandarma Komando Okul ve Eğitim Merkezi Komutanlığında verilen “Mayın,
Mühimmat ve El Yapımı Patlayıcı Tahrip Kursu”na eğitici personel görevlendirilmiştir.
24
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Jandarma Okullar Komutanlığında icra edilen İl Jandarma/Alay ve Eşidi Birlik
Komutanlığı Kursu, Âsâyiş Şube Müdürlüğü Oryantasyon Kursu, Subay Özel Tekamül
Kursu, İlçe Jandarma Komutanlığı Kursu ve Teknik ve Yardımcı Sınıf Subay ve Astsubay
Oryantasyon Kursu kapsamında kursiyerlere “Jandarma Genel Komutanlığı Bünyesinde
Yürütülen Kriminal Faaliyetler” konusunda ders verilmiştir.
2011 yılında kamu personeline verilen eğitimler kapsamında; İçişleri Bakanlığında
kurs gören 65 Kaymakam Adayına, Türkiye Adalet Akademisinde eğitim gören 148 savcı,
hâkim ve savcı adayına, Adalet Bakanlığı bünyesinde görev yapan 179 adlî emanet
memurlarına “Jandarma Genel Komutanlığında Yürütülen Kriminal Faaliyetler ve Delil
Toplamada Kullanılan İleri Teknolojik Yöntemler ile Suç Delillerinin Muhafazası ve
Gönderme Usulleri” konularında eğitim verilmiştir.
Kriminal Daire Başkanlığınca; Kosova Yargı Enstitüsü yöneticileri ile 35 hâkim
adayına, Kazakistan Savcılık Enstitüsünde görevli 80 savcı ve adli kolluk görevlisine
Jandarma Genel Komutanlığında Yürütülen Kriminal Faaliyetler konusunda eğitim
verilmiştir.
Ayrıca, 27 İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme Timi ile kriminal faaliyetlerde
etkinliği artırmaya yönelik “Yerinde Eğitim”, üç İl Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme
Timi ile “Görev Başında Denetim” faaliyeti icra edilmiştir.
Olay yerinden mahkeme safhasına kadar yürütülen kriminal faaliyetleri standart hale
getirmek, laboratuvarlarda çalışan personelin gelişen teknolojiye paralel eğitim seviyesini
yükseltmek ve laboratuvar çalışanları arasında bilgi alışverişini sağlamak maksadıyla,
1998 yılında üye olunan Avrupa Kriminal Laboratuvarları Organizasyonu (European
Network of Forensic Science Institutes) üyeliği etkin bir şekilde yürütülmektedir. Üye
olunan tarihten itibaren, organizasyon bünyesinde bulunan çalışma gruplarının
toplantılarına katılım sağlanarak, adlî bilimler alanındaki son gelişmeler takip edilmekte ve
yapılan çalışmalardan elde edilen sonuçlar ilgili uzmanlarla paylaşılmaktadır.
25
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Kriminal Laboratuvarlar Organizasyonu, 17'nci Narkotik ve Psikotrop Maddeler
Çalışma Grubu (DWG) toplantısı Jandarma Genel Komutanlığının ev sahipliğinde, 28
ülkeden 58 narkotik ve psikotrop madde analiz uzmanın katılımı ile 24-26 Mayıs 2011
tarihleri arasında Ankara’da düzenlenmiştir.
Kriminal Daire Başkanlığı laboratuvarları tarafından verilen bilirkişi hizmetlerinin
uluslararası geçerliliğinin sağlanması amacıyla, 10 Ekim 2006 tarihinde başlatılan
akreditasyon çalışmalarının tamamlanmasını müteakip, 21 Kasım 2007 tarihinde akredite
olmuştur. Kapsam genişletme çalışmaları sonucunda akredite edilen deney metodu
sayısını 03 Mayıs 2011 tarihi itibarıyla 26’ya çıkarmıştır. 05-07 Ekim 2011 tarihleri
arasında Türk Akreditasyon Kurumu (TÜRKAK) tarafından gerçekleştirilen akreditasyon
yenileme denetimi başarıyla tamamlanmıştır.
ç.
Jandarma Entegre Muhabere ve Bilgi Sistemi (JEMUS) Projesi;
Teknolojinin çok hızlı geliştiği günümüzde, yasadışı unsurlar da teknolojinin bütün
imkânlarından azamî derecede yararlanmaktadır. Öte yandan, bireysel hakların ön plana
çıktığı günümüz hukuk sisteminde gözaltı süresinin kısalması, sorgulama ve
araştırmalarda insan haklarının azamî derecede korunması, mahkemelere tanık
ifadelerinin yanında maddî delillerin de sağlıklı bir şekilde sunulması zorunluluğu,
jandarmanın çalışmalarında teknolojiden azamî derecede yararlanmasını; hızlı, güvenilir,
emniyetli, esnek bir muhabere sistemine sahip olmasını “Olmazsa olmaz” bir zorunluluk
haline getirmiştir.
26
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Bu zorunluluk karşısında; suç ve suçlu sorgulama, bilgi toplama, saklama ve bilgiye
ulaşım ile karar verme faaliyetlerinin otomasyona geçirilmiş sistemler üzerinden yapılarak,
ses ve verinin devriye seviyesine kadar ulaştırılıp alınabilmesine imkân sağlayacak olan
JEMUS projesinin telli bölümü 2004 yılında tamamlanmıştır.
JEMUS Telsiz Bölümünün birinci safhasında, 2006 yılı itibarıyla Aydın Jandarma
Bölge Komutanlığında (Altı il) devreye alınmış olup, kapasite artırımı çalışmalarına 2009
yılında başlanmıştır. İkinci safha kurulumlarına 2006 yılından itibaren İstanbul, Ankara ve
Bursa Jandarma Bölge Komutanlıklarında (18 il) başlanarak, 2010 yılında devreye alma
çalışmaları tamamlanmıştır.
Üçüncü safha kapsamında yer alan Konya ve Kastamonu Jandarma Bölge
Komutanlıkları (11 il) JEMUS Telsiz Bölümünün kurulum çalışmalarına 2008 yılı içerisinde
başlanmış olup, 2012 yılında tamamlanması planlanmaktadır. Dördüncü safha
kapsamında yer alan Adana ve Kayseri Jandarma Bölge Komutanlıkları (15 il) JEMUS
Telsiz Bölümünün tedariğine yönelik sözleşme 2011 yılında imzalanmış olup, 2014 yılında
tamamlanması planlanmaktadır.
Bütçe imkânları doğrultusunda 2016 yılına kadar ülke genelinde tamamlanması
hedeflenen proje ile jandarma birliklerine; modüler, diğer sistemlerle bütünleşebilir ve
teknolojik gelişmelere açık yapıda, sayısal, sabit ve mobil sistemlerden oluşan bir
haberleşme ağına kavuşturulmakta, ulusal savunma sanayi sektörüne uluslararası
standartta bir kamusal telsiz haberleşme teknolojisi kazandırılmaktadır.
27
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Araç Takip Sistemi Uygulamaları
JEMUS Projesi Telsiz Bölümünün devreye alınmasıyla birlikte, İl Jandarma
Komutanlıkları Harekât Merkezlerinde 24 saat esasına göre görev yapan operatörlere
teknolojik destek sağlanmakta, motorlu devriyelerin konumları anlık olarak takip edilerek,
en kısa zamanda istenen bölgeye yönlendirilmesi sağlanmaktadır.
Plâka Tanıma Sistemi Uygulamaları
İhtiyaç duyulan noktalarda karayolları üzerine kurulan Plâka Tanıma Sistemleri ile
çalıntı/kayıp araçların etkinlikle takibi yapılabilmektedir.
28
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Sorgulama Uygulamaları
JEMUS
Şebekesi
İlçe J. / Krk.K.lıkları /
Mobil Devriyeler
Elde Edilen
Tüm Bilgiler
Girilir
Şahısla İlgili
Suç Bilgileri
Listelenir.
Yaya Devriyeler
Motorlu Devriye Seviyesinde;
Mesajlaşma,
Suçlu ve suç sorgulama,
Silâh ve silâh ruhsatı sorgulama,
GPS Modüllü El
Araç ve araç ruhsatı sorgulama,
Telsizi
Ehliyet ve ceza puanı,
Kayıp malzeme sorgulaması yapabilme kabiliyeti kazanılmaktadır.
Yaya Devriye Seviyesinde;
SMS mesajlaşma,
Suçlu ve suç sorgulama,
Araç sorgulama yapabilme kabiliyeti kazanılmaktadır.
29
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
d.
Bilgi Sistemleri Teçhizatı Projesi;
Jandarma Genel Komutanlığı karargâh, kurum ve birliklerinde idarî, mâlî işlemler ile
emniyet ve âsâyiş hizmetlerinin daha etkin, süratli ve kesintisiz yürütülmesi maksadıyla
ihtiyaç duyulan bilgi sistem malzemelerinin karşılanmasına yönelik olarak yürütülmektedir.
Emniyet ve âsâyiş hizmetlerinin, uygulama yazılımlarından azamî istifade edilerek
otomasyon ortamında yürütülmesini sağlamak üzere gerçekleştirilen Bilgi Sistemleri
Teçhizatı Projesi kapsamında bilgisayar ve çevre birimlerine yönelik olarak;
-
İhtiyaç analizi,
-
Planlama,
-
Tedarik,
-
İşletim faaliyetlerine devam edilmektedir.
e.
Web Tabanlı Bilgi Sistemi Yazılımları;
Tüm jandarma birliklerince ihtiyaç duyulan kurumsal yazılımlar WEB tabanlı yapıda
merkezî olarak hizmete geçirilmiştir.
Bunun sonucunda, Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde personel, harekât,
istihbarat ve lojistik konularında bilgiye ulaşım ile karar verme faaliyetlerinin otomasyona
geçirilerek daha sağlıklı, süratli ve güvenilir bir şekilde yapılması sağlanmaktadır.
f.
İnternet Hizmetine Açılan Yazılım Paketleri;
Vatandaşların internet üzerinden bilgilendirilmesi maksadıyla, Jandarma Genel
Komutanlığının ve yürütülen faaliyetlerin tanıtımına yönelik olarak iki adet internet sitesi
kurularak hizmete açılmıştır.
www.jandarma.tsk. tr
www.jandarma.gov.tr
Bu internet siteleri üzerinden ihale ilanları, insan hakları ihlalleri, 156 ihbar hattı gibi
yazılım paketleri kullanıma açılmıştır.
30
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
4.
İnsan Kaynakları:
Jandarma Genel Komutanlığı personel sistemi; en etkili insan gücü yapı ve
ihtiyacının belirlenmesi, bu yapı için gerekli olan uygun sayıda nitelikli personelin temini,
yetiştirilmesi ve istihdamı çalışmalarının yürütüldüğü faaliyetler zinciridir.
İnsan gücü, yapı ve ihtiyacı, önceden tayin edilen kuvvet yapısına göre
belirlenmektedir.
a.
Personel Politikasının Esasları;
Profesyonel İş Gücü; teknik bilgi ve uzmanlık gerektiren işlerde profesyonel
personel istihdamı öngörülmektedir. Bu kapsamda özellikle yükümlü (Yedek subay/
erbaş/er) personel istihdam edilen bu tür yerlerde uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil
memur görevlendirmek suretiyle geçici personel istihdamı azaltılmakta, böylelikle
profesyonel bir yapı oluşturulmaktadır.
İstihdam; Jandarma Genel Komutanlığının görev etkinliğini ve verimliliğini artırmak
için, modern yönetim usulleri uygulanmakta, istihdamda "İşe Göre Personel"
prensibinden hareketle, personel özelliklerine en uygun kadro görev yerinde
çalıştırılmaktadır.
Sivil personel; üniforma giyilmesini gerektirmeyen görev yerlerinde devamlılığı
sağlamak için, büyük karargâhlarda, sosyal hizmetlerde ve teknik alanlarda sivil personel
istihdam edilmektedir.
Muharip kuvvetlere öncelik; insan gücü yapısının bel kemiği olan muharip birliklere
ve bu birliklerde görevli personele her alanda öncelik verilmektedir.
b.
İnsan Gücü Yapısı;
Jandarma Genel Komutanlığı insan gücü yapısının oluşturulmasında, görev
ihtiyaçlarının zamanında ve uygun personelle karşılanması esas alınmaktadır. Bu amaçla
kısa, orta ve uzun vadeli insan gücü planlamaları yapılmakta, sistemde görülen aksaklıklar
giderilmektedir.
Jandarma Genel Komutanlığının insan gücü yapısı; profesyonel personel olarak,
subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sivil memur ve işçiler ile yükümlü
personel olarak; yedek subaylar, kısa dönem erbaşlar ile erbaş ve erlerden oluşmaktadır.
Profesyonel Personel Kaynakları;
Subay kaynakları; Kara Harp Okulu ve GATA mezunları, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin
ihtiyaç duyduğu alanlarda üniversite mezunlarından alınan muvazzaf veya sözleşmeli
subaylar ve subaylığa geçmeye hak kazanan astsubaylardır.
Astsubay kaynakları; iki yıllık Astsubay Meslek Yüksek Okulu mezunu astsubaylar,
meslek yüksek okulu ve fakülte mezunları arasından seçilerek asgarî bir yıl eğitim verilen
uzman jandarma, uzman erbaş ve sivil kaynaklılar ile meslek yüksek okulu ve fakülte
mezunları arasından seçilerek asgarî bir yıl eğitim verilen sözleşmeli bayan astsubaylardır.
Uzman jandarma kaynağı; 18-24 yaşlarında, asgarî lise diplomasına sahip erkek
vatandaşlar arasından sınavla alınarak Uzman Jandarma Okulunda bir yıl eğitim
gördükten sonra mezun olan uzman jandarmalardır.
31
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Uzman erbaş kaynağı; muvazzaflık hizmetini tamamlayan ve terhis tarihinden
azamî üç yıl geçmiş olan, en az ilköğretim okulu mezunu erbaş ve erlerdir.
Sivil memur ve işçi temini sivil kaynaktan Kamu Personeli Seçme Sınavına göre
yapılmaktadır.
c.
Eğitim Sistemi;
Jandarma Genel Komutanlığında eğitim, iç güvenlik ve diğer kuvvet komutanlıkları ile
ortak eğitim ihtiyaçları ve değişen risk faktörleri sonucu elde edilen tecrübeler göz önüne
alınarak planlanmakta ve icra edilmektedir.
Jandarma Genel Komutanlığı Eğitim Sistemi, Türk Silâhlı Kuvvetleri Eğitim
Sisteminin bir alt parçası olarak, Türk Millî Eğitim Sistemi ve Türk Yüksek Öğretim
Sistemine paralel bir yapı içindedir. Bu doğrultuda Jandarma Genel Komutanlığı Eğitim
Sistemi, subay, astsubay, uzman jandarma, uzman erbaş, sivil memur, sivil işçi, erbaş ve
erlere Türk Silâhlı Kuvvetlerinin anayasa ve yasalarla verilmiş görevlerini icra etmesi için
gerekli yeteneklerin kazandırılması amacıyla kurulmuş bir eğitim, öğretim sistemidir.
Jandarma Genel Komutanlığının eğitim ve öğretim sistemi birbirini tamamlayan ve
eğitim merkezî, okul ve birlik üçlüsü üzerine bina edilen, iki alt sistemden oluşan bir
bütündür. Bu alt sistemler;
Subay, astsubay, yedek subay, sivil memur, uzman jandarma, uzman erbaş ile erbaş
ve er eğitimini kapsayan ferdî eğitim ve birlikleri muharebeye hazırlayan birlik eğitimidir.
(1)
Subay Eğitimi;
Jandarma Genel Komutanlığının muvazzaf subay kaynağı Kara Harp Okuludur. Kara
Harp Okulunda dört yıllık lisans düzeyinde, Silâhlı Kuvvetlerin taktik, teknik ve idarî
faaliyetlerini yeterli düzeyde uygulayacak, askerî disiplin, genel kültür, bilim ve beden
yeterliliklerine sahip ve müteakip safhalarda ihtisas eğitimi ve öğretimini takip edebilecek
nitelikte muvazzaf subay yetiştirilmektedir.
32
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Harp okullarına ilâve olarak, Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ihtiyaç duyduğu alanlarda
üniversite mezunlarından alınan muvazzaf subaylar ile sözleşmeli subaylar ve
astsubaylardan subaylığa geçmeye hak kazananlar da muvazzaf subay kaynağını
oluşturmaktadır.
Kara Harp Okulunda lisans düzeyinde “Sistem Mühendisliği” eğitimi verilmektedir.
Harp Okullarından mezun olan subayların meslekî ihtisas eğitimleri beş aydan iki yıla
kadar değişen bir süre için sınıf okulları/eğitim merkezi komutanlıklarında verilmektedir. Bu
kapsamda;
Jandarma sınıfı subaylar Jandarma Genel Komutanlığınca eğitilmekte, diğer sınıf
subaylar ise Kara Kuvvetleri Komutanlığına bağlı sınıf okulları/eğitim merkezi
komutanlıklarında eğitim görmektedirler. Sözleşmeli subay ve astsubaylıktan subaylığa
geçenler ise Harp Okulundaki nosyon kazandırma eğitimini müteakip, Harp Okulu kaynaklı
subaylarda olduğu gibi sınıf okulu eğitimine tâbi tutulmaktadırlar.
Subaylar, görev ihtiyaçlarına göre Uzman Personel Temin ve Yetiştirme Planında
belirtilen branş/dallarda kuvvet nam ve hesabı ile kendi nam ve hesabına
lisansüstü/doktora eğitimi yapabilmektedirler.
(2)
Astsubay Eğitimi;
Astsubayların eğitimi Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulu ile Jandarma
Astsubay Temel Kursunda yapılmaktadır. Jandarma Astsubay Meslek Yüksekokulunda,
sivil liselerden mezun olan öğrenciler arasından üniversite giriş sınavında aldıkları puana
göre seçilen astsubay adayları iki yıl süreyle eğitim ve öğretim görmektedir.
Jandarma Astsubay Temel Kursunda ise yüksekokul veya fakülte mezunlarından
sınavla alınan öğrenciler ve kıt’a kaynağından sınavla alınan astsubay adayı uzman
jandarma ve uzman erbaşlar, 4,5 ay temel askerî eğitim, 9,5 ay meslekî eğitim olmak
üzere toplam 14 ay süreyle eğitim ve öğretim görmektedir.
33
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Eğitimlerini başarıyla tamamlayan öğrenciler astsubay çavuş naspedilmektedir.
Jandarma sınıfı astsubayların tamamı mezuniyetlerini müteakip, atandırıldıkları birliklerine
katılışlarının ardından, Jandarma Komando Okul Komutanlığında 19 hafta süreli
Komando/Komando Ağırlıklı İç Güvenlik Kursuna katılmaktadır. Kara Kuvvetleri
Komutanlığı Astsubay Meslek Yüksek Okulu (Balıkesir)’nu bitiren teknik ve yardımcı sınıf
astsubay çavuşlar ise kendi branşları ile ilgili sınıf okullarında eğitim görmektedirler.
(3)
Uzman Jandarma Eğitimi;
Uzman Jandarmaların eğitimi bir yıl süre ile Uzman Jandarma Öğrenci Alay
Komutanlığında yapılmaktadır. Uzman jandarmalar mezuniyetlerini müteakip İç Güvenlik
Birliklerinde altı ay süreli görevbaşı eğitimine tâbi tutulmaktadırlar.
(4)
Yedek Subay;
Yedek subay adayları, 13 haftalık temel eğitimden sonra asteğmen rütbesinde
göreve başlamaktadırlar.
(5)
Uzman Erbaş Eğitimi;
Uzman erbaşlar, seçim kriterlerine göre seçildikten sonra birliklerine atanmakta ve
görev yaptıkları süre içinde tazeleme eğitimlerine alınmaktadırlar.
34
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
5.
Sunulan Hizmetler:
a.
Âsâyiş Hizmetleri;
Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen son iki yılın âsâyiş olay sayıları
Grafik-2’de görülmekte olup, 2011 yılında toplam 264.585 âsâyiş olayı meydana gelmiş,
bunların % 93’ü aydınlatılmıştır. 2011 yılında meydana gelen olay sayısı 2010 yılına
nazaran % 2 oranında azalmıştır.
Olay Sayısı
300000
269.526
264.585
2010
2011
250000
200000
150000
100000
Yıllar
50000
Grafik-2 Âsâyiş Olayı Sayıları
Âsâyiş olaylarının % 39’unu kişilere karşı suçlar, % 23’ünü takibi gereken olaylar,
% 15’ini malvarlığına karşı suçlar, % 15’ini kabahatler, % 7’sini topluma karşı suçlar ve
% 1’ini millete ve devlete karşı suçlar oluşturmaktadır. (Grafik-3)
Kişilere Karşı Suçlar
(102.229)
% 39
Takibi Gereken
Olaylar
(60.409)
% 23
Millete ve Devlete
Karşı Suçlar
(3.414)
%1
Topluma Karşı
Suçlar
(18.942)
%7
Kabahatler
(39.198)
% 15
Malvarlığına Karşı
Suçlar
(40.393)
% 15
Grafik-3 Âsâyiş Olaylarının Genel Dağılımı
35
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Kişilere karşı işlenen suçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde (Grafik-4);
trafik kazası sonucu taksirle yaralama, kasten yaralama, tehdit, kişiye veya hatırasına
hakaret, taksirle yaralama, trafik kazası sonucu taksirle öldürme ve kişiyi hürriyetinden
yoksun kılma suçları ilk sıralarda yer almaktadır.
Trafik Kazası
Sonucu Taksirle
Yaralama
(31.675)
% 30
Diğer
(7.184)
%7
Kasten Yaralama
(30.542)
% 30
Kişiyi Hürriyetinden
Yoksun Kılma
(2.625)
%3
Trafik Kazası
Sonucu Taksirle
Öldürme
(2.886)
%3
Taksirle Yaralama
(2.927)
%3
Tehdit
(17.428)
% 17
Kişiye veya
Hatırasına Hakaret
(6.962)
%7
Grafik-4 Kişilere Karşı Suçların Türlerine Göre Dağılımı
Mal varlığına karşı suçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde (Grafik-5);
hırsızlık, mala zarar verme, hakkı olmayan yere tecavüz, dolandırıcılık, güveni kötüye
kullanma ve yağma suçlarının ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.
Hırsızlık
(23.316)
% 58
Mala Zarar Verme
(10.010)
% 25
Diğer
(526)
%1
Yağma
(562)
%1
Güveni Kötüye
Kullanma
(1.202)
%3
Hakkı Olmayan
Yere Tecavüz
(3.287)
%8
Dolandırıcılık
(1.490)
%4
Grafik-5 Mal Varlığına Karşı Suçların Türlerine Göre Dağılımı
36
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Topluma karşı suçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde (Grafik-6); çevreye
karşı suçlar, kötü muamele, aile hukukundan kaynaklanan yükümlülüğün ihlali, taksirle
yangına neden olma, resmî belgede sahtecilik, genel tehlike yaratan diğer suçlar ve silâhla
ateş etme suçları ilk sıralarda yer almaktadır.
Kötü Muamele
(3.839)
% 20
Çevreye Karşı
Suçlar
(5.046)
% 28
Aile Hukukundan
Kaynaklanan
Yükümlülüğün
İhlali
(2.437)
% 13
Diğer
(1.786)
%9
Silâhla Ateş Etme
(1.248)
%7
Genel Tehlike
Yaratan Diğer
Suçlar
(1.763)
%9
Taksirle Yangına
Neden Olma
(1.793)
%9
Resmi Belgede
Sahtecilik
(1.030)
%5
Grafik-6 Topluma Karşı Suçların Türlerine Göre Dağılımı
Millete ve devlete karşı işlenen suçların türlerine göre dağılımı incelendiğinde
(Grafik-7); ateşli silâhlar ve bıçaklar ile diğer aletler hakkında kanuna muhalefet, kolluk
kuvvetlerine direnme, suç üstlenme/uydurma veya yalan tanıklık, avda, sporda kullanılan
tüfek, nişan tabancası ve av bıçağı yapımı, alımı, satımı ve bulundurmaya dair kanuna
muhalefet, fikir ve sanat eserleri kanununa muhalefet ve diğer kamu görevlilerine direnme
suçlarının ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.
Kolluk Kuvvetlerine
Direnme
(583)
Suç Üstlenme/
% 17
Uydurma veya Yalan
Ateşli Silâhlar ve
Bıçakler ile Diğer
Aletler Hakkında
Kanuna Muhalefet
(1.208)
% 35
Diğer
(803)
% 24
Tanıklık
(275)
%8
Diğer Kamu
Görevlilerine Direnme
(157)
%5
Fikir ve Sanat Eserleri
Kanununa Muhalefet
(177)
%5
Avda,Sporda
Kul.Tüfek, Nişan
Tabancası ve Av
Bıçağı Yapımı, Alımı,
Satımı ve
Bulundurmaya Dair
Kanuna Muhalefet
(211)
%6
Grafik-7 Millete ve Devlete Karşı İşlenen Suçların Türlerine Göre Dağılımı
37
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Kabahatlerin türlerine göre dağılımı incelendiğinde (Grafik-8); kimlik bildirme
kanunundaki kabahatler, çevre kirliliğine dair kabahatler, emre aykırı davranış, tütün
mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanundaki kabahatler ilk sıralarda yer
almaktadır.
Tütün Mamüllerinin
Çevre Kirliliğine Dair
Zararlarının
Kabahatler
Önlenmesine Dair
Emre
Aykırı
Davranış
(3.958)
Kanundaki Kabahatler
(3.919)
% 10
Kimlik Bildirme
(2.525)
% 10
Kanunundaki
%6
Kabahatler
(4833)
% 12
Sarhoşluk
(2.415)
%6
Kaçak Yapılaşmaya
Dair Kabahatler
(2.196)
%6
İlköğretim ve Eğitim
Kanunundaki
Kabahatler
(1.776)
%5
Rahatsız Etme
(1.624)
%4
Diğer
(10.091)
% 26
İş Kanunundaki
Kabahatler
(1.296)
%3
Hayvan Sağlığı ve
Zabıtası Kanunundaki
Kabahatler
(1.442)
%4
Maden Kanunundaki
Kabahatler
(1.521)
%4
Su Ürünleri
Kanunundaki
Kabahatler
(1.602)
%4
Grafik-8 Kabahatlerin Türlerine Göre Dağılımı
Takibi gereken olayların türlerine göre dağılımı incelendiğinde (Grafik-9); kazalar
(trafik kazaları hariç), intihara teşebbüs (yönlendirme olmayan), kaybolma (kayıp şahıs)
olaylarının ilk sıralarda yer aldığı görülmektedir.
İntihara Teşebbüs
(Yönlendirme Olmayan)
(7.004)
% 12
Kazalar
(Trafik Kazaları Hariç)
(43.038)
% 70
Kaybolma (Kayıp Şahıs)
(3.828)
%6
Şüpheli Ölüm
(Cmk M:159)
(1.828)
%3
Kayıp Eşya ve Mal
(Araç, Silâh, Hayvan,
Belge vb.) (1.778)
%3
Diğer
(949)
%2
Doğal Afetler
(979)
%2
İntihar
(Yönlendirme Olmayan)
(1.005)
%2
Grafik-9 Takibi Gereken Olayların Türlerine Göre Dağılımı
38
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
2011 yılında âsâyiş olaylarına karışan 249.697 şüpheliden % 99’u (246.095)
yakalanmış, % 1’inin (3.602) ise yakalanması için çalışmalara devam edilmektedir.
(Grafik-10)
400.000
350.000
Olay Sayısı
300.000
260.606
250.000
257.554
249.697
246.095
200.000
150.000
100.000
50.000
3.052 3.602
0
Toplam Şüpheli Sayısı
Yakalanan Şüpheli Sayısı Takipteki Şüpheli Sayısı
2010
Şüpheli Türü
2011
Grafik-10 Şüphelilerin Yakalanma Durumu
(1)
Kaçakçılık ve Organize Suç Olayları;
(a)
Kaçakçılık Olayları;
Narkotik ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı ile Mücadele; Jandarma Genel
Komutanlığı sorumluluk bölgesinde, 2010 yılında meydana gelen toplam 2.745 narkotik ve
psikotrop madde kaçakçılığı olayında 4.201 şüpheli yakalanmış, 2011 yılında ise meydana
gelen toplam 2.560 olayda 4.055 şüpheli yakalanmıştır. Bir önceki yıla göre olay sayısında
% 7, şüpheli sayısında % 3 azalış meydana gelmiştir. (Grafik-11)
6.000
5.000
4.201
4.055
4.000
3.000
2.745
2.560
2.000
1.000
0
Olay
Şüpheli
2010
2011
Grafik-11 Narkotik ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı Olayları ile Yakalanan Şüpheli Durumu
39
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
2010-2011 yıllarında icra edilen operasyonlarda ele geçen narkotik psikotrop
maddelerin miktarı Tablo-1’de görülmektedir.
ELE GEÇEN NARKOTİK VE PSİKOTROP MADDE
MALZEMENİN CİNSİ
2010
2011
Eroin (kg)
2.122
497
Afyon (kg)
129
14
Morfin (kg)
20
3
Kokain (kg)
2,5
225
Esrar (kg)
38.982
28.813
Sentetik Ecza (tablet)
21.642
47.288
Captagon (tablet)
17.976
20.850
Extacy (tablet)
68.662
2.214
Asetik Anhidrit (lt)
16
49
Metamfetamin (kg)
3,5
51
Tablo-1 2010-2011 Yıllarında İcra Edilen Operasyonlarda Ele Geçen Narkotik ve Psikotrop
Maddelerin Miktarı
Narkotik ve Psikotrop Madde Kaçakçılığı ve Yasadışı Ekim Olaylarının
Değerlendirmesi;
Bir önceki yıla göre yapılan yakalamalarda; esrarda % 26, eroinde % 77, psikotrop
maddelerde % 35 azalış meydana gelmiştir.
Esrar yakalamalarında meydana gelen azalışın, terör açısından kritik olan bölgelerde
2010 yılında yapılmış toplu yakalamalardan kaynaklandığı,
Eroin yakalamalarında meydana gelen azalışın, 2011 yılında Afganistan’da haşhaş
bitkisinde meydana gelen hastalık nedeniyle afyon üretiminde büyük düşüş yaşanmış
olması, İran İslam Cumhuriyeti’nin Afganistan sınırında almış olduğu sıkı kontrol tedbirleri
nedeniyle eroin güzergâhı olarak Kuzey Karadeniz Rotasının kullanılmaya başlandığı,
alternatif güzergâh olarak da Güney Akdeniz Rotasının kullanılmasından kaynaklandığı,
Psikotrop madde yakalamalarında meydana gelen azalışın, 2010 yılında İstanbul
ilindeki 66.004 tablet extacy gibi yüksek miktardaki yakalamanın bu dönemde
gerçekleşmemesinden kaynaklandığı değerlendirilmektedir.
40
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
2010 yılında PKK/Kongra-Gel bölücü terör örgütüne yönelik yapılan operasyonlarda;
toplam 23 kg esrar, 2.7 kg eroin ile birlikte iki terörist ele geçirilmiştir (Diyarbakır, Edirne).
2011 yılında terör bağlantılı narkotik ve psikotrop madde kaçakçılığı olayı meydana
gelmemiştir.
Petrol Ürünleri Kaçakçılığı;
2010 yılında 2.088 akaryakıt kaçakçılığı olayına müdahale edilmiş, bu olaylarda
2.372 şüpheli ile birlikte 8.933 ton akaryakıt yakalanırken, 2011 yılında meydana gelen
2.480 olayda 2.659 şüpheli ile birlikte 9.947 ton akaryakıt yakalanmıştır. Bir önceki yıla
göre olay sayısında % 19, şüpheli sayısında % 12, akaryakıt miktarında % 11 artış
meydana gelmiştir. (Grafik-12)
15.000
12.000
8.933
9.000
9.947
6.000
3.000
2.088
2.480
2.372
2.659
0
Olay
Şüpheli
2010
Akaryakıt (Ton)
2011
Grafik-12 Petrol Ürünleri Kaçakçılığı Olaylarında Yakalanan Şüpheli Durumu ile
Ele Geçirilen Akaryakıt Miktarı
41
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
2011 yılında müdahale edilen 2.480 akaryakıt kaçakçılığı olayında 8.090 ton motorin,
948 ton madenî yağ, 314 ton solvent ve 277 ton gazyağı/neft başta olmak üzere, diğer
akaryakıt ürünleri (LPG, gazyağı/neft, solventler, ham petrol, madeni yağlar) ile birlikte
toplam 9.947 ton akaryakıt ürünü ele geçirilmiştir.
İl Jandarma Komutanlıklarınca, petrol piyasasında yapılacak denetimlerde
kullanılmak üzere Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu (EPDK) tarafından temin edilerek
Jandarma Genel Komutanlığına tertip edilen ve İl Jandarma Komutanlıklarına dağıtımı
yapılan 104 adet Ulusal Marker Saha Kontrol Cihazı ile 83 adet Numune Taşıma Aracı
denetimlerde kullanılmaktadır.
42
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı;
2010 yılında 7.829 sigara kaçakçılığı olayı olmuş, 10.205 şüpheli, 30.189.613 paket
sigara ele geçirilmiştir. 2011 yılında ise 6.630 sigara kaçakçılığı olayı olmuş, 8.293 şüpheli,
39.746.755 paket sigara ele geçirilmiştir. Bir önceki yıla göre olay sayısında % 15, şüpheli
sayısında % 19 azalış, sigara miktarında ise % 32 artış meydana gelmiştir. (Grafik-13)
15.000
12.000
9.000
10.205
7.829
8.293
6.630
6.000
3.019
3.000
3.975
0
Olay
Şüpheli
2010
Sigara
(Paketx10.000)
2011
Grafik-13 Tütün ve Tütün Mamulleri Kaçakçılığı Olaylarında Yakalanan Şüpheli Durumu ile
Ele Geçirilen Sigara Miktarı
Jandarma tarafından 2011 yılında ele geçirilen 39.746.755 paket sigaranın değeri
119.240.265 TL’dir. (Bir paket sigara 3 TL’den hesaplanmıştır.)
43
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Alkollü İçki Kaçakçılığı;
Alkollü içki kaçakçılığı olaylarında 2010 yılında 329 olayda 495 şüpheli ile birlikte
207.828 litre alkollü içki ele geçirilmiştir. 2011 yılında ise 414 olayda 606 şüpheli ile birlikte
126.897 litre alkollü içki ele geçirilmiştir. Bir önceki yıla göre olay sayısında % 26, şüpheli
sayısında % 22 artış, alkollü içki miktarında ise % 39 azalış meydana gelmiştir.(Grafik-14)
900
800
700
600
500
400
300
200
100
0
606
414
495
329
208
127
Olay
Şüpheli
2010
Alkollü İçki (Ton)
2011
Grafik-14 Alkollü İçki Kaçakçılığı Olaylarında Yakalanan Şüpheli Durumu ile Ele
Geçirilen Alkollü İçki Miktarı
Jandarma tarafından 2011 yılında ele geçirilen 126.897 litre alkollü içkinin değeri
6.344.850 TL’dir. (Bir litre alkollü içki 50 TL’den hesaplanmıştır.)
44
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı;
Kültür ve tabiat varlıkları kaçakçılığı olaylarında 2010 yılında 1.654 olayda 4.177
şüpheli ile birlikte 35.400 adet muhtelif eski eser ele geçirilmiştir. 2011 yılında ise 1.255
olayda 2.973 şüpheli ile birlikte 17.472 adet muhtelif eski eser ele geçirilmiştir. Bir önceki
yıla göre olay sayısında % 24, şüpheli sayısında % 29, eski eser miktarında % 51 azalış
meydana gelmiştir. (Grafik-15)
40.000
35.400
35.000
30.000
25.000
17.472
20.000
15.000
10.000
5.000
1.654
1.255
4.177 2.973
0
Olay
Şüpheli
2010
Eski Eser
2011
Grafik-15 Kültür ve Tabiat Varlıkları Kaçakçılığı Olaylarında Yakalanan Şüpheli Durumu ile
Ele Geçirilen Eski Eser Miktarı
45
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Parada Sahtecilik;
2010 yılında 256 sahte para olayında 400 şüpheli ile birlikte 13.046 adet sahte para,
2011 yılında ise 335 olayda 463 şüpheli ile birlikte 8.611 adet sahte para ele geçirilmiştir.
Bir önceki yıla göre olay sayısında % 31, şüpheli sayısında % 16 artış, sahte para
miktarında ise % 34 azalış meydana gelmiştir. (Grafik-16)
15000
14000
13000
12000
11000
10000
9000
8000
7000
6000
5000
4000
3000
2000
1000
0
13.046
8.611
256
335
Olay
400
463
Şüpheli
2010
Sahte Para
2011
Grafik-16 Parada Sahtecilik Olaylarında Yakalanan Şüpheli Durumu ile Ele Geçirilen
Sahte Para Miktarı
Ele geçirilen sahte paraların; % 85,8’i TL, % 8,6’sı ABD Doları % 5,6’sı Avro ve diğer
ülke paraları olarak karşımıza çıkmaktadır.
46
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Silâh ve Mühimmat Kaçakçılığı;
2010 yılında meydana gelen 153 silâh ve mühimmat kaçakçılığı olayında 309 şüpheli
ile birlikte 258 adet uzun namlulu, 494 adet kısa namlulu olmak üzere toplam 752 adet
silâh ele geçirilmiş, 2011 yılında ise meydana gelen 167 olayda 287 şüpheli ile birlikte 212
adet uzun namlulu, 848 adet kısa namlulu olmak üzere toplam 1.060 adet silâh ele
geçirilmiştir. Bir önceki yıla göre olay sayısında % 9, silâh miktarında % 41 artış, şüpheli
sayısında ise % 7 azalış meydana gelmiştir. (Grafik-17)
1500
1250
1.060
1000
752
750
500
250
309
153
287
167
0
Olay
Şüpheli
2010
Silâh
2011
Grafik-17 Silâh ve Mühimmat Kaçakçılığı Olaylarında Yakalanan Şüpheli Durumu ile
Ele Geçirilen Silâh Miktarı
47
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
2010 yılında 47.817 adet, 2011 yılında ise 116.132 adet mühimmat ele geçirilmiştir.
2011 yılında yakalanan mühimmat miktarında bir önceki yıla göre % 143 oranında artış
meydana gelmiştir. (Grafik-18)
150.000
116.132
125.000
100.000
75.000
50.000
47.817
25.000
0
2010
2011
Grafik-18 Ele Geçirilen Mühimmat Durumu
48
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Tehlikeli Madde Kaçakçılığı;
2010 yılında meydana gelen yedi olayda 26 şüpheli ile birlikte, 5.063 g kimyasal
madde ele geçirilmiş, 2011 yılında ise iki olayda altı şüpheli ile birlikte 5.039 g kimyasal
madde ele geçirilmiştir. Bir önceki yıla göre olay sayısında % 71, yakalanan şüpheli
sayısında % 77, ele geçen kimyasal madde miktarında % 1 azalış meydana gelmiştir.
(2010 ve 2011’de meydana gelen dokuz olayda yapılan tetkiklerde ele geçirilen
maddelerin radyoaktivite içermediği belirlenmiştir) (Grafik-19)
35
30
26
25
20
15
10
5
7
6
2
5
5
0
Olay
Şüpheli
2010
Kimyasal Madde
(Kg)
2011
Grafik-19 Tehlikeli Madde Kaçakçılığı Olaylarında Yakalanan Şüpheli Durumu ile
Ele Geçirilen Kimyasal Madde Miktarı
(b)
Organize Suç Olayları;
2010 yılı içerisinde jandarma tarafından müdahale edilen organize suç olayı sayısı
238 olup, 2011 yılında 196 olaya müdahale edilmiştir. 2010 yılına göre olay sayısında
% 18 oranında azalış meydana gelmiştir. (Grafik-20)
300
250
238
196
200
150
100
50
0
2010
2011
Grafik-20 Müdahale Edilen Organize Suç Olayı Sayıları
49
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
2011 yılında meydana gelen organize suç olaylarında; 2.361 şüphelinin kimliği
belirlenmiş, bunlardan 2.184’ü yakalanmış, 177’si ise takipte kalmıştır. Geçen yıla göre
toplam şüpheli miktarında % 28, yakalanan şüpheli sayısında % 29 azalış, aranan şüpheli
sayısında ise % 2 artış meydana gelmiştir. (Grafik-21)
4.000
3.500
3.267
3.000
3.094
2.361
2.500
2.184
2.000
1.500
1.000
173
500
177
0
Toplam Şüpheli
Yakalanan Şüpheli
2010
Aranan Şüpheli
2011
Grafik-21 Organize Suç Olaylarındaki Şüpheli Durumu
(c)
Bilişim Suçları;
2010 yılında meydana gelen 73 bilişim suçu olayında 81 şüpheli yakalanmış, 2011
yılında meydana gelen 90 bilişim suçu olayında ise 62 şüpheli yakalanmıştır. Bir önceki
yıla göre olay sayısında % 23 artış, yakalanan şüpheli sayısında ise % 23 azalış meydana
gelmiştir. (Grafik-22)
125
90
100
75
81
73
62
50
25
0
Olay
Şüpheli
2010
2011
Grafik-22 Bilişim Suçları Olayları ile Yakalanan Şüpheli Durumu
50
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
2011 yılında meydana gelen 90 olay incelendiğinde; 56 olayda banka veya kredi
kartlarının kötüye kullanılması, 10 olayda müstehcenlik, sekiz olayda hukuka aykırı olarak
bilişim sistemine girme, sekiz olayda sistemi engelleme, bozma, verileri yok etme veya
değiştirme, beş olayda nitelikli dolandırıcılık, iki olayda 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri
Kanunu’na Muhalefet, bir olayda nitelikli hırsızlık suçlarının işlendiği tespit edilmiştir.
(Grafik-23)
8
5
21
8
56
10
Banka ve Kredi Kartlarının Kötüye Kullanılması
Müstehcenlik
Hukuka Aykırı Olarak Bilişim Sistemine Girme
Sistemi Engelleme, Bozma, Verileri Yok Etme veya Değiştirme
Nitelikli Dolandırıcılık
5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na Muhalefet
Nitelikli Hırsızlık
Grafik-23 Bilişim Suçlarının Türlerine Göre Dağılımı
(ç)
Yasadışı Göç ve İnsan Ticareti ile Mücadele;
2010 yılında Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen 2.673 olayda 683
organizatör ile birlikte 16.589 göçmen yakalanmış, 2011 yılında ise meydana gelen 3.469
olayda 564 organizatör ile birlikte 24.440 göçmen yakalanmıştır. Bir önceki yıla göre
meydana gelen olay sayısında % 30, yasadışı göçmen sayısında % 47 artış, yakalanan
organizatör miktarında ise % 17 azalış meydana gelmiştir. (Grafik-24)
30.000
27.000
24.000
21.000
18.000
15.000
12.000
9.000
6.000
3.000
0
24.440
16.589
2.673 3.469
Olay
683
564
Organizatör
2010
Göçmen
2011
Grafik-24 Yasadışı Göç Olayları Durumu
51
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Meydana gelen olaylarda en çok yasadışı göçmenin yakalandığı iller sırasıyla Edirne,
Van, Antalya, Ağrı, Tekirdağ, Bitlis, Iğdır, Aydın, Şırnak ve Hatay illeri olup, bu illerde 2011
yılında toplam 23.650 yasadışı göçmen yakalanmıştır.
Yasadışı göç olaylarındaki yoğunluk bakımından; Edirne, Antalya, Van, Hatay,
Şırnak, Mardin, Ankara, Ağrı, Şanlıurfa, Tekirdağ illerinin önümüzdeki dönemde de
önemini koruyacağı değerlendirilmektedir. (Grafik-25)
Olay Sayısı
2.500
1.983
2.000
1.500
1.000
500
214
130
102
77
73
64
63
57
53
İller
ağ
Te
ki
rd
ıu
rfa
Şa
nl
Ağ
rı
ar
a
An
k
M
ar
di
n
k
Şı
rn
a
Ha
ta
y
Va
n
al
ya
An
t
Ed
irn
e
0
Grafik-25 Yasadışı Göç Olaylarının İllere Göre Dağılımı
2010 yılında meydana gelen toplam 17 insan ticareti olayında 94 insan taciri
yakalanarak 36 mağdur kurtarılmış, 2011 yılına ise toplam dokuz olayda 93 insan taciri
yakalanarak 54 mağdur kurtarılmıştır. Geçen yıla göre meydana gelen insan ticareti
olaylarında % 47, yakalanan insan taciri miktarında % 1 azalış, kurtarılan mağdur
sayısında ise % 50 artış meydana gelmiştir. (Grafik-26)
120
94
100
93
80
54
60
36
40
20
17
9
0
Olay
İnsan Taciri
2010
Mağdur
2011
Grafik-26 İnsan Ticareti Olaylarında Yakalanan İnsan Taciri Durumu ile Kurtarılan Mağdur Sayısı
52
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
(2)
Terörle Mücadele:
2011 yılında Jandarma sorumluluk sahasında; 71’i teslim olma, 41’i silâhlı saldırı,
96’sı taciz ateşi, 53’ü toplumsal olay, 87’si çatışma, 87’si mayına basma ve patlayıcı
madde kullanma, 211’i terörist/işbirlikçi yakalama, 134’ü silâh/malzeme ele geçirme, 111’i
mayın ve patlayıcı madde bulma, 47’si sabotaj ve kundaklama, 192’si diğer olaylar olmak
üzere toplam 1.130 terör olayı meydana gelmiştir. (Grafik-27)
Taciz Ateşi; 96
%8
Toplumsal
Olaylar; 53
%5
Çatışma; 87
%8
Silâhlı Saldırı; 41
%4
Terorist/İşbirlikçi
Yakalama; 211
% 19
Teslim Olma; 71
%6
Diğer Olaylar;192
% 17
Sabotaj ve
Kundaklama; 47
%4
Mayına Basma
ve Patlayıcı
Madde
Kullanma;87
%8
Mayın ve
Patlayıcı Madde
Bulma; 111
% 10
Silâh/Malzeme
Ele Geçirme; 134
% 12
Grafik-27 Terör Olaylarının Türlerine Göre Dağılımı
Terör olayları 2011 yılı içerisinde en çok Şırnak ve Hakkâri illerinde meydana
gelmiştir.
53
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Dönem içerisinde meydana gelen terör olaylarında 114 personel şehit olmuş,
232 personel yaralanmıştır. (Grafik-28)
350
300
240
250
232
200
150
100
114
94
50
0
Şehit
Yaralı
2010
2011
Grafik-28 Güvenlik Gücü Personeli Zayiat Durumu
Dönem içerisinde meydana gelen terör olaylarında 18 vatandaşımız hayatını
kaybetmiş, 40 vatandaşımız ise yaralanmıştır. (Grafik-29)
60
50
40
40
30
27
23
18
20
10
0
Ölü
Yaralı
2010
2011
Grafik-29 Vatandaş Zayiat Durumu
54
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
2011 yılında, terör örgütü mensuplarınca tuzaklanmış 111 mayın ve patlayıcı madde
bulma ve tahrip etme olayı meydana gelmiştir. Bu olaylarda ele geçen malzemeler
içerisinde bulunan 175 adet patlayıcı madde düzeneği, güvenlik güçlerince önceden tespit
edilerek tesirsiz hale getirilmiştir. Meydana gelen 111 mayına basma ve patlayıcı madde
kullanma olayının 58’i uzaktan komutalı olarak gerçekleştirilmiştir.
Mayına basma ve patlayıcı madde kullanma olaylarında; 28 güvenlik gücü mensubu
şehit olmuş, 81 güvenlik gücü mensubu ise yaralanmıştır. Terör olaylarındaki şehitlerin
% 25’i, yaralıların % 35’i patlayıcı madde olayları sonucu meydana gelmiştir. (Grafik-30)
200
Mayına Basma/Patlayıcı Madde Kullanma
Diğer
151
160
120
86
81
80
40
28
0
Şehit
Yaralı
Grafik-30 Mayına Basma ve Patlayıcı Madde Kullanma Olaylarındaki Zayiat Durumu
Terör örgütü tarafından yıl içerisinde kamuya ait ekonomik tesislere yönelik yedi
eylem gerçekleştirilmiştir.
55
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
2011 yılında meydana gelen terör olaylarında 390 terör örgütü mensubu (174’ü ölü,
58’i sağ, 158’i teslim) tesirsiz hale getirilmiştir. (Grafik-31)
250
Olay Sayısı
225
206
200
174
175
158
150
125
100
117
93
58
75
50
25
0
Ölü 210
Sağ
Teslim
2011
Yıllar
Grafik-31 Ele Geçirilen Terör Örgütü Mensubu Durumu
2011 yılında icra edilen operasyonlarda ise 137 piyade tüfeği, 10 makineli tüfek, 21
tabanca, 17 roketatar, 266 el bombası, 1598,5 kg patlayıcı madde ve 92 el telsizi ele
geçirilmiştir.
56
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
(3)
Cezaevi Olayları:
Hâlen cezaevlerinde; 117.530’u adlî, 3.257’si çıkar amaçlı suç örgütü, 8.250’si terör
iltisaklı olmak üzere 129.516 tutuklu ve hükümlü bulunmaktadır.
2011 yılında 2.273 cezaevi olayı meydana gelmiş olup, geçen yıla nazaran olaylar
% 40 artmıştır. (Grafik-32)
3.000
Olay Sayısı
2.273
2.500
2.000
1.623
1.500
1.000
500
0
2010
Yıllar
2011
Grafik-32 Cezaevi Olayı Sayıları
Olayların % 72’si (1.638 olay) adlî nitelikte, % 28’i (635 yemek yememe tercihini
kullanma olayı) siyasî niteliktedir. (Grafik-33)
Siyasî
% 28
(635)
Adlî
% 72
(1.638)
Grafik-33 Cezaevi Olaylarının Dağılımı
57
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Cezaevlerinde meydana gelen adlî nitelikli olaylar incelendiğinde; yaralama, eceli ile
ölüm, intihara teşebbüs ve firara teşebbüs olayları dikkat çekmektedir. (Grafik-34)
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
395
382
410
328
195 209
92
38
Yaralama
Ölüm
İntihara
Teşebbüs
2010
Firara Teşebbüs
2011
Grafik-34 Dikkat Çeken Cezaevi Olayları
2011 yılı içerisinde cezaevlerine girişte ve cezaevi içerisinde yapılan arama ve
kontrollerde ele geçirilen malzemeler içerisinde; 1.604 g esrar, 2.982 g hint keneviri, 623
adet cep telefonu sim kartı, 266 adet cep telefonu ve 145 adet cep telefonu bataryası
dikkat çekmektedir. (Tablo-2)
Cinsi
Miktarı
Cinsi
Miktarı
Esrar (g)
1.604
Batarya
145
Hint Keneviri (g)
2.982
Hafıza Kartı
76
Maraş Otu (g)
213
Kesici-Delici Alet
60
Cep Telefonu
266
Flash Bellek
23
Sim Kart
623
Tabanca Fişeği
17
Şarj Cihazı
38
Diğer
100
Tablo-2 Cezaevlerinde Ele Geçen Malzeme Durumu
58
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
(4)
Âsâyiş Hizmetlerine İlişkin Diğer Faaliyetler:
Turistik ve mesire yerlerinde emniyet ve
âsâyiş hizmetlerinde kullanılmak maksadıyla
görevlendirilen Atlı Jandarma Unsurlarınca;
kaybolma, 5682 sayılı Pasaport Kanununa
Muhalefet, trafik kazası, darp ve boğulma
olaylarına müdahale edilmiş, turiste yol tarifi,
BTİK ve araç plâka sorgulaması ile ulusal
bayramlarda resmî tören geçiş faaliyetlerinde
bulunulmuştur.
Jandarma Âsâyiş Bot Komutanlıklarınca;
1380 sayılı Su Ürünleri Kanununa Muhalefet,
3621 sayılı Kıyı Kanununa Muhalefet, 2873 sayılı
Millî Parklar Kanununa Muhalefet, 2872 sayılı
Çevre Kanununa Muhalefet, İç Su Araçları
Yönetmeliğine Muhalefet, suda boğulma, gümrük
ve tekel kaçakçılığı olaylarına müdahale edilmiş,
emniyet tedbiri, arama ve kurtarma faaliyetleri
icra edilmiştir.
Jandarma Motosikletli Âsâyiş Timlerince
icra edilen devriye faaliyetlerinde; hırsızlık, oto
hırsızlığı, trafik kazası, darp, sarkıntılık, çevre
suçu olaylarına müdahale edilmiş, yapılan
trafik kontrolleri esnasında tespit edilen
aranan şahıs ve ehliyetsiz sürücüler
yakalanarak adlî makamlara sevk edilmiştir.
59
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Ulusal ekonomiye önemli ölçüde katkısı bulunan; toplam 27 tesis (hava meydanları,
barajlar, TRT verici istasyonları, petrol üretim ve depolama tesisleri, Topkapı Sarayı ve
Malatya Fırat Demiryolu Köprüsü) ile 2.379 km’lik ham petrol ve doğal gaz boru hatlarının
(Türkiye-Irak, Türkiye-İran ve BTC) güvenliği için gerekli tedbirler alınmıştır.
Söz konusu boru hatlarına (Türkiye-Irak, Türkiye-İran, BTC) ilâve olarak;
-
Batman-Dörtyol ham petrol boru hattı,
-
Ceyhan-Kırıkkale ham petrol boru hattı,
-
Ülkenin çeşitli kesimlerine yayılmış bulunan petrol ve doğal gaz iletim hatları,
Askerî NATO Tesisleri ikmâl boru hattı da, jandarma birlikleri tarafından genel
emniyet ve âsâyiş hizmetleri kapsamında korunmaktadır.
60
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Özel güvenlik hizmetlerine ilişkin faaliyetler sorumluluk sahası esasına göre;
merkezde İçişleri Bakanlığı adına Jandarma Genel Komutanlığı ve Emniyet Genel
Müdürlüğü tarafından, illerde ise İl Valilikleri adına İl Jandarma Komutanlıkları ve
İl Emniyet Müdürlükleri tarafından yerine getirilmektedir.
2011
yılı
sonu
itibariyle,
Jandarma
sorumluluk bölgesinde kaybolduğu bildirilen ve
KİHBİ Bilgi Toplama Programına kaydedilen 4.220
şahıstan 2.852’si bulunarak ailelerine teslim
edilmiş, halen 1.368 şahsın aranmasına devam
edilmektedir.
61
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
2521 sayılı Avda ve Sporda Kullanılan Tüfekler, Nişan Tabancaları ve Av
Bıçaklarının Yapımı, Alımı, Satımı ve Bulundurulmasına Dair Kanun kapsamında İl/İlçe
Jandarma Komutanlıklarınca; 2010 yılında 54.636 adet belge verilmiş iken, 2011 yılında
50.593 adet belge verilmiş olup, bir önceki yıla göre % 7 azalış olmuştur. (Tablo-3)
TOPLAM BELGE
SAYISI
RUHSAT CİNSİ
Yivsiz Tüfek
Ruhsatnamesi
Satıcılık Belgesi
Toplam
2010 YILI
VERİLEN
2011 YILI
VERİLEN
1.265.423
54.617
50.573
-7
138
19
20
5
1.265.561
54.636
50.593
-7
ORAN (%)
Tablo-3 İl/İlçe Jandarma Komutanlıklarınca Verilen Belgeler
Jandarma sorumluluk bölgesinde 2011 yılında toplam 8.652 silâh ruhsatı verilmiş
olup, bir önceki yıla göre % 14 azalış olmuştur. (Tablo-4)
RUHSAT CİNSİ
Taşıma
TOPLAM
BELGE SAYISI
2010 YILI
2011 YILI
ORAN (%)
57.805
1.032
1.151
12
185.726
6.115
5.767
-6
80.351
2.812
1.572
- 44
Emekli Kamu
Görevlisi Taşıma
1.253
9
18
100
Yivli Av Tüfeği
3.645
88
144
64
328.780
10.056
8.652
- 14
Bulundurma
Kamu Görevlisi
Taşıma
Toplam
Tablo-4 Jandarma Sorumluluk Bölgesinde Verilen Silâh Ruhsatları
62
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
(a) Çocuk Suçları ve Kadına Yönelik Şiddetin Önlenmesi
Kapsamındaki Faaliyetler;
2010 yılında 15.796 ve 2011 yılında 6.816 çocuk hakkında çeşitli suç ve
kabahatlerden işlem yapılmıştır. 2010 yılına göre suça sürüklenen ve kabahat işleyen
çocuk sayısında % 57 azalma olmuştur. (Grafik-35)
Çocuk Sayısı
25000
20000
15.796
15000
10000
6.816
5000
Yıllar
0
2010
2011
Grafik-35 Suça Sürüklenen ve Kabahat İşleyen Çocuk Sayısının Yıllara Göre Dağılımı
2010 yılında 14.994 ve 2011 yılında 30.736 korunma ihtiyacı olan (mağdur, tanık,
sokakta yaşama/çalışma, evden/kurumdan kaçma, kayıp, vb.) çocuğa işlem yapılmıştır.
(Grafik-36)
Çocuk Sayısı
40000
35000
30.736
30000
25000
20000
14.994
15000
10000
5000
Yıllar
0
2010
2011
Grafik-36 İşlem Yapılan Korunma İhtiyacı Olan Çocuk Sayısı
63
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
2010 yılında 7.403, 2011 yılında 7.492 aile içi şiddet olayı (aile bireylerine yönelik
işlenen tehdit, baskı ve kontrol içeren fiziksel, cinsel, ekonomik, psikolojik zarar görmesine
veya acı çekmesine sebep olan her türlü davranışı içermektedir) meydana gelmiş olup
olaylarda bir önceki yıla göre % 1’lik artış meydana gelmiştir. (Tablo-5)
Fail Durumu
Toplam
Olay Yılı
Olay Sayısı
0-17 yaş
Mağdur Durumu
18 yaş ve üzeri
0-17 yaş
18 yaş ve üzeri
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
Erkek
Kadın
2010
7.403
209
42
7.007
666
275
710
1.164
5.966
2011
7.492
172
38
9.182
599
247
630
909
6.475
TOPLAM
14.895
381
80
16.189
1.265
522
1.340
2.073
12.441
Tablo-5 Aile İçi Şiddet Olayları Durumu
Çocukların suçtan korunması, suç işlemelerinin önlenmesi, suça sürüklenen ve
korunma ihtiyacı olan çocuklar ile kadına yönelik şiddetin önlenmesi kapsamında,
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde düzenlemeler yapılmış, bu suçların en çok
işlendiği İl Jandarma Komutanlıklarında çocuk ve kadın kısım amirlikleri teşkil edilerek
personel görevlendirilmiştir.
Çocuklarla ilgili işlemleri yürütecek personelin özel bir bilgi ve beceriye sahip olmaları
gerektiği bilinciyle personele çocuk hukuku, çocuk suçluluğunun önlenmesi, çocuk gelişimi
ve psikolojisi, sosyal hizmet gibi konuları kapsayan “Çocukları Koruma Kursu” verilmiştir.
(b)
Trafik Hizmetleri:
2011 yılında Jandarma bölgesinde meydana gelen 33.756 trafik kazasında 1.253
vatandaş hayatını kaybetmiş, 43.925 vatandaş yaralanmıştır. (Grafik-37)
5.000
4.228
3.740
4.000
3.213
3.000
3.604
2.903
2.652
2.263
2.118
2.804
1.949
2.000
2.533
1.749
1.000
0
OCA
ŞUB
MAR
NİS
MAY
HAZ
TEM
AĞU
EYL
EKİ
KAS
ARA
Grafik-37 Aylara Göre Kaza Sayıları
64
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Sürücü ve yayaların trafik konusunda bilinçlendirilmelerini sağlamak maksadıyla,
Jandarma Trafik Timlerince, 2011 yılında, ülke genelinde düzenlenen eğitim semineri ve
konferanslarda yaklaşık 1.000.000 vatandaşımıza trafik eğitimi verilmiştir.
Jandarma Trafik Timlerince 2011 yılında yapılan denetim ve kontrollerde; yaklaşık
11 milyon araç kontrol edilmiş, ceza yazılan 242.383 sürücüden 30.934’ü Cumhuriyet
Başsavcılığına sevk edilmiş, 82.019 araç trafikten men edilmiş ve 8.500 sürücü belgesi
geri alınmıştır.
(c)
Çevre Koruma Faaliyetleri;
Çevre, ekolojik denge ve doğal hayatın korunması, çevre kirliliğinin önlenmesi, çevre
bilincinin geliştirilmesi maksadıyla, İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde; modern
malzeme ile teçhiz edilmiş çevre koruma timleri 37 ilde 40 çevre koruma timi kadrolu
olarak, 44 ilde ise personel ikiz görevlendirilmek suretiyle çevre koruma faaliyetlerine
devam edilmektedir.
65
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Çevre Suçları;
Jandarma sorumluluk bölgesinde 2011 yılında 20.272 olaya el konulmuş, bir önceki
yıla oranla (29.935) % 32 azalış gerçekleşmiştir. (Grafik-38)
Olay Sayısı
35000
29.935
30000
25000
20.272
20000
15000
10000
5000
Yıllar
0
2010
2011
Grafik-38 Çevre Suçlarının Yıllara Göre Dağılımı
Çevre suçlarının türlerine göre dağılımı incelendiğinde; çevreyi kirletme, tütün
mamullerinin zararlarının önlenmesine dair kanuna muhalefet, kaçak yapılaşma, su
ürünleri kanundaki kabahatler, orman kanununa muhalefet, hayvan sağlığı ve zabıtası
kanununa muhalefet ve maden kanunundaki kabahatlerin yer aldığı görülmektedir.
(Grafik-39)
Çevreyi Kirletme
% 19 (3.958)
Tütün Mamüllerinin
Zararlarının
Önlenmesine Dair
Kanundaki Kabahatler
% 12 (2.525)
İmar Kirliliği (Kaçak
Yapılaşma)
% 11 (2.196)
Kaçak Yapılaşmaya
Dair Kabahatler
% 11 (2.196)
Su Ürünleri
Kanunundaki Kabahatler
% 8 (1.602)
Diğer
% 17 (3.621)
Maden Kanunundaki
Kabahatler
% 7 (1.521)
Hayvan Sağlığı ve
Zabıtası Kanununa
Muhalefet
% 7 (1.535)
Orman Kanuna
Muhalefet
% 8 (1.568)
Grafik-39 Çevre Suçlarının Türlerine Göre Dağılımı
66
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
2011 yılında ülke genelinde 508 orman yangını meydana gelmiş olup, bu yangınlarda
2.106 hektar ormanlık alan yanmıştır. 2010 yılında ise meydana gelen 328 orman
yangınında 3.215 hektar ormanlık alan yanmıştır. Orman yangını sayısında % 55’lik artış,
yanan alan miktarında ise % 34’lük bir azalış meydana gelmiştir.
(ç)
Arama Kurtarma Faaliyetleri;
2011 yılında illerde bulunan Jandarma Arama Kurtarma Timlerince; kış turizmine
yönelik kayak merkezlerinde meydana gelen olaylarda 851 şahsa ilk yardım ve kurtarma,
21 kaybolma, 146 mahsur kalma ve bir ölüm olayına müdahale edilmiştir. Jandarma Özel
Âsâyiş Komutanlığı Arama Kurtarma Tabur Komutanlığınca, Van ilinde meydana gelen
depremde 85 şahıs ölü olarak enkaz altından çıkartılmış, 11 şahıs ise yaralı olarak
kurtarılmıştır. Ayrıca Sualtı Timlerince, çeşitli nedenlerle suda boğularak hayatını
kaybeden 12 vatandaşımız su altından çıkarılmıştır.
67
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Jandarma Havacılık Birlikleri tarafından emniyet, âsâyiş ve kamu düzeninin
sağlanmasına yönelik 2011 yılında toplam 12.316 saat uçuş gerçekleştirilmiş, bu
kapsamda;
-
68
Birliklerin havadan intikali, personel ve malzeme nakli,
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
-
69
Terörle mücadelede gece ve gündüz aktif hava desteğinin sağlanması,
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Halka yardım faaliyetleri, hasta ve yaralıların havadan nakli hizmetleri etkin bir
şekilde icra edilmiştir.
70
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
71
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
(d)
156 Jandarma İmdat Telefonu;
156 Jandarma İmdat, vatandaşın can ve mal güvenliğini, toplumun huzurunu,
memleketin âsâyişini bozan durumlarda vatandaşlarımız tarafından yapılan başvurulara
ivedi olarak cevap veren bir hizmettir.
156 Jandarma İmdat Telefonunun önemli bir özelliği de; ihbarı yapılan olayın
meydana geldiği il neresi olursa olsun o ilin İl Jandarma Komutanlığının Türkiye’nin her
yerinden doğrudan aranabilmesidir.
156 Jandarma İmdat Telefonu ücretsiz oluşu nedeniyle vatandaşlarımız tarafından
günün 24 saatinde rahatlıkla aranabilmektedir. Dolayısıyla; olaylar vatandaşlar tarafından
anında bildirildiğinden, vakit kaybetmeden jandarmanın olay yerine intikali sağlanmaktadır.
b.
Dış İlişkiler Kapsamında Yürütülen Faaliyetler;
(1) Avrupa ve Akdeniz Jandarma ve Askerî Statülü Kolluk
Kuvvetleri Birliği (FIEP);
(a) Avrupa Jandarmaları arasındaki işbirliğini geliştirmek amacıyla
1994 yılında kurulan Avrupa ve Akdeniz Jandarmalar ve Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri
Birliği (FIEP)’nin, sekizi aslî (Fransa, İtalya, İspanya, Portekiz, Türkiye, Hollanda, Fas ve
Romanya), biri gözlemci (Ürdün) ve ikisi ortak (Arjantin ve Şili) olmak üzere toplam
11 üyesi bulunmaktadır. Jandarma Genel Komutanlığı FIEP’e 1998 yılında üye olmuştur.
(b)
FIEP faaliyetleri kapsamında 2011 yılı içerisinde;
(I) 14-17 Mart 2011 tarihleri arasında Ankara’da icra edilen
“Yeni Teknolojiler ve Lojistik Toplantısı”na,
(II) 23-26 Mayıs 2011 tarihleri arasında Romanya’da icra
edilen “Avrupa İşleri Komisyon Toplantıları”na,
(III) 12-14 Eylül 2011 tarihleri arasında Fransa’da icra edilen
“Hizmet İçin Teşkilâtlanma Toplantısı”na,
(IV) 26-29 Eylül 2011 tarihleri arasında Fas’ta icra edilen “Zirve
Hazırlık Toplantısı”na,
(V) 19-26 Ekim 2011’de Fas’ta icra edilen “FIEP Özel
Kuvvetler Yarışması”na,
72
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
(VI) 23-27 Ekim 2011 tarihleri arasında icra edilen “Zirve
Toplantısı”na,
(VII) 15-17 Aralık 2011 tarihleri arasında İtalya’da icra edilen
“İnsan Kaynakları Komisyon Toplantısı”na katılım sağlanmıştır.
(2) Avrupa Jandarma Kuvveti (AJK);
(a) Kriz bölgelerinde âsâyişin sağlanması maksadıyla, FIEP üyesi
olan beş Avrupa Birliği ülkesi tarafından 2004 yılında kurulmuştur. Romanya Aralık
2008’de AJK üyesi olmuştur. 27 Mayıs 2010’da Jandarma Genel Komutanlığının AJK’ya
Gözlemci Statüde üye olmasına ilişkin hukukî süreç tamamlanmıştır. AJK’ya hâlen altı ülke
aslî üye, Türkiye gözlemci üye, iki ülke ise ortak üyedir.
(b)
2011 yılı içinde AJK faaliyetleri kapsamında;
(I) 02 Mart 2011 tarihinde Madrid-İspanya’da icra edilen
“Çalışma Grubu Toplantısı”na,
(II) 13 Nisan 2011 tarihinde Madrid-İspanya’da icra edilen
“Çalışma Grubu Toplantısı”na,
(III) 05-08 Mayıs 2011 tarihleri arasında Portekiz’de icra edilen
“Portekiz Ulusal Cumhuriyet Muhafızları Komutanlığı Yüzüncü Kuruluş Yıldönümü
Kutlamaları”na,
(IV) 13 Mayıs 2011 tarihinde Madrid-İspanya’da icra edilen
“AJK Bakanlar Yüksek Komitesi (CIMIN) Toplantısı”na,
(V) 30 Mayıs-07 Haziran 2011 tarihleri arasında İtalya’da icra
edilen “İtalyan Birliğinin kurulmasının 150’nci, İtalya Cumhuriyeti’nin Kuruluşunun 65’inci
ve İtalya Karabinieri Genel Komutanlığının Kuruluşunun 197’nci Yıldönümü
Kutlamaları”na,
(VI) 28 Haziran 2011 tarihinde Vicenza-İtalya’da icra edilen
“AJK Komutanlığı Devir Teslim Töreni”ne,
(VIII) 22 Eylül 2011 tarihinde Madrid-İspanya’da icra edilen
“Çalışma Grubu Toplantısı”na,
(VIII) 26-27 Eylül 2011 tarihleri arasında Logrono-İspanya’da
icra edilen EGEX-11 Tatbikatının Plânlama ve İcra Safhası”na,
(IX) 05 Ekim 2011 tarihinde yapılan “EGEX-11 Tatbikatı Seçkin
Gözlemci Günü”ne,
(X) 16 Ekim 2011 tarihinde Madrid-İspanya’da icra edilen
“Değerlendirme Toplantısı”na,
(XI) 13 Aralık 2011 tarihinde Madrid-İspanya’da icra edilen
“Çalışma Grubu Toplantısı”na,
(XII) 14 Aralık 2011 tarihinde Madrid-İspanya’da icra edilen
“CIMIN Toplantısı”na katılım sağlanmıştır.
(3) Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilâtı;
Avrasya Askerî Statülü Kolluk Kuvvetleri Teşkilâtı kurulması çalışmaları kapsamında,
Jandarma Genel Komutanlığı ev sahipliğinde, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan ve
Moğolistan teşkilât temsilcilerinin katılımıyla,
(a) 01-04 Mart 2011 tarihleri arasında “Çalışma Toplantısı”,
(b) 07-10 Haziran 2011 tarihleri arasında “Komutanlar Toplantısı”
yapılmıştır.
73
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
(4)
Askerî Eğitim İşbirliği Faaliyetleri;
Jandarma Genel Komutanlığına bağlı eğitim ve öğretim kurumlarında dost ve
müttefik ülke silâhlı kuvvetlerine mensup personele, ilgili askerî eğitim işbirliği anlaşma ve
protokolleri kapsamında eğitim ve öğretim verilmektedir. 2011 yılında 74 misafir askerî
personele eğitim verilmiştir.
(5) Barışı Destekleme ve Koruma (BDK) Harekâtı Kapsamında
Yürütülen Faaliyetler;
Jandarma Genel Komutanlığı, barışı destekleme ve koruma harekâtlarına, karargâh
personeli ve birlik göndermek suretiyle aktif katılım sağlamaktadır. Bu kapsamda halen,
Afganistan, Bosna-Hersek ve Kosova’da jandarma personeli bulunmaktadır.
(6)
Yurt Dışında Geçici Görevli Personel Durumu;
2011 yıl sonu itibarıyla Jandarma Genel Komutanlığına mensup yurt dışında geçici
görevli personel sayısı 237’dir.
(7)
Diğer Faaliyetler;
(a) Türkiye ve ABD arasında yürürlükte bulunan İhracat Kontrolü ve
Sınır Güvenliği Anlaşması (EXBS) çerçevesinde, 26-30 Eylül 2011 tarihleri arasında,
Washington’da icra edilen “Radyasyon Önleme Eğitimi”ne katılım sağlanmıştır.
(b) Uluslararası Göç Örgütü tarafından, 24-28 Ekim 2011
tarihlerinde, Minsk/Belarus’ta icra edilen “İnsan Ticaretiyle Mücadele Çalıştayı”na katılım
sağlanmıştır.
c.
İnsan Hakları Alanında Yürütülen Faaliyetler;
(1)
Avrupa İnsan Hakları Mahkemesine Yapılan Başvurular;
2011 yılında, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesince Hükümetin bilgisine getirilen
Jandarma sorumluluk bölgesinde meydana gelen olaylar ile ilgili 32 başvuru hakkında
çalışma yürütülmüştür.
(2)
Eğitim Faaliyetleri;
İnsan hakları, Jandarma Okullar Komutanlığında, 1992-1993 Eğitim-Öğretim yılından
itibaren ayrı bir ders olarak okutulmaya başlanmıştır. 2010-2011 Eğitim-Öğretim Yılında
İnsan Hakları dersi;
(a)
Jandarma Subay Temel Kursunda 36 saat,
(b)
Jandarma Astsubay Temel Kursunda 12 saat,
(c)
Jandarma Astsubay Meslek Yüksek Okulunda 34 saat,
(ç)
Uzman Jandarma Okulunda ise 32 saat süreyle okutulmuştur.
(3) Jandarma Genel Komutanlığındaki Nezarethanelerin Standart
Hale Getirilmesi ve Kamera Durumları;
Avrupa İşkencenin Önlenmesi Komitesi (AİÖK)’nin Türkiye ziyaretleri sonucundaki
tavsiyelerine ilişkin yapılan çalışmalar kapsamında başlatılan proje kapsamında, Jandarma
Genel Komutanlığında mevcut nezarethanelerin tamamı uluslararası standartlara uygun
hale getirilmiştir.
74
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
(4) Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme
Merkezî (JİHİDEM)’nin Faaliyetleri;
(a) Jandarma İnsan Hakları İhlallerini İnceleme ve Değerlendirme
Merkezî (JİHİDEM); Jandarma personeli tarafından icra edilen görevler sırasında meydana
gelebilecek insan hakları ihlâli iddialarını incelemek, değerlendirmek, araştırmak ve
iddianın doğru olması halinde gerekli yasal işlemlerin başlatılmasını sağlamak maksadıyla
26 Nisan 2003 tarihinde faaliyete geçirilmiştir.
(b) JİHİDEM’e 2011 yılında toplam 143 başvuru yapılmıştır. Bu
başvuruların 18’i JİHİDEM kapsamında, 125’i JİHİDEM kapsamı dışındadır. (Grafik-40)
JİHİDEM
Kapsamında
(18)
% 13
JİHİDEM
Kapsamı
Dışında
(125)
% 87
Grafik-40 JİHİDEM’e Yapılan Başvuruların Dağılımı
(c) JİHİDEM kapsamında olan başvurulara ilişkin yapılan araştırma
sonucunda; 37 başvuruda iddiaların doğru olmadığı anlaşılmış, sekiz başvuruyla ilgili daha
önce adlî soruşturma başlatıldığı tespit edilmiştir. Ayrıca iki başvuru ile ilgili personel
disiplin âmirince cezalandırılmıştır. (Grafik-41)
Disiplin Âmirince
Cezalandırılan
(2)
%4
İddiaları Doğru
Olmayan
(37)
% 79
Adlî Soruşturma
Başlatılan
(8)
% 17
Grafik-41 JİHİDEM Kapsamında Olan Başvuruların Sonuçları
75
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
ç.
Seferberlik Faaliyetleri;
23-30 Eylül 2011 tarihleri arasında Aydın Jandarma Bölge Komutanlığı ile Aydın,
Denizli, İzmir, Manisa, Muğla ve Uşak İl Jandarma Komutanlıklarında 38 yedek personelin
katılımı ile Ferdî Seferberlik Eğitimi icra edilmiştir.
Ferdî Seferberlik Eğitimi’nde; yedek personelin, tertip edildikleri birliklere seferber
olma süresi içerisinde katılışlarının denenmesi, bilgilerinin tazelenmesi, Türk Silâhlı
Kuvvetlerine bağlılık duygularının kuvvetlendirilmesi, katılmayanların katılmama
nedenlerinin araştırılması ve yedek personelin harbe hazır hale getirilmesi hedeflenmiştir.
Ferdî Seferberlik Eğitimi’ni icra eden birlik ve kurumlar, teslim alma kurulu kollarının
faaliyetleri, yedek personelin karşılanması, teçhizi, donatılması, iaşe ve ibatesi ile eğitim
ve atışı konularında deneyim ve tecrübe kazanmışlardır.
76
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Ferdî Seferberlik Eğitimi’ne katılan yedek personele; yeni silâh, araç ve malzeme ile
Türk Silâhlı Kuvvetlerindeki gelişmelerin görev başı eğitimi şeklinde öğretildiği, birlik
personeli ve yedek personel arasında kaynaşmanın sağlanarak, birlik ruhunun
kuvvetlendiği tespit edilmiştir.
Bu eğitimle Seferberlik Sisteminin denenmesi ve yedek personelin harbe hazır hale
getirilmesi sağlanmıştır.
Eğitim amacına uygun bir şekilde icra edilmiş olup, sekiz günlük eğitim sonunda
yükümlülere terhis töreni ile başarı ve takdir belgeleri verilmiştir.
77
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
d.
Toplumsal Gelişime Destek Faaliyetleri (TGDF);
Jandarma Genel Komutanlığı; emniyet, âsâyiş ve kamu düzeninin korunması ile ilgili
kanun ve nizamların verdiği görevleri yerine getirirken, aynı zamanda halka yardım
görevleri kapsamında, halk ile jandarma arasındaki iyi ilişkileri güçlendirmek ve
geliştirmek, eğitim, kültür, sağlık, çevre gibi temel konularda halka destek olmak, halkın
sorunlarının çözülmesine katkı sağlamak maksadıyla, ülke genelinde toplumsal gelişime
destek faaliyetleri gerçekleştirilmektedir.
2011 yılı içerisinde Türkiye’nin değişik illerinde icra edilen toplumsal gelişime
destek faaliyetleri kapsamında;
Ülke genelinde 137 okulun boya, badana ve küçük çaplı onarımlarına katkıda
bulunularak, öğrencilerin öğrenimlerinin daha uygun fizikî şartlarda gerçekleştirmelerine
imkân sağlanmış,
Çocuklarımızdan maddî durumu yetersiz ve yardıma muhtaç olanların, daha
uygun koşullarda öğrenimlerini sürdürmelerine imkân sağlamak maksadıyla, toplam
5.287 öğrenciye çeşitli yardımlar yapılmış,
78
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Maddî imkânsızlıklar nedeniyle herhangi bir dershaneye gidemeyen veya
dershane bulunmayan yerlerde ikamet eden gençlerimizi üniversite sınavlarına hazırlamak
maksadıyla açılan 20 Mehmetçik Dershanesinde, 1.520 öğrenciye üniversiteye hazırlık
kursu verilmiş, (Sınava giren öğrencilerin % 73’ü baraj puanını geçmiştir.)
Vatandaşımızı emniyet, âsâyiş, trafik, sağlık, tarım ve hayvancılık konularında
bilgilendirmek maksadıyla, 4.543 konferans ve sohbet toplantısı düzenlenmiş,
Fakir ve yardıma muhtaç, herhangi bir sosyal güvencesi bulunmayan
vatandaşların sağlık sorunlarının tespiti ve tedavisinin yapılabilmesi maksadıyla icra edilen
sağlık taramalarında, askerî tabipler marifetiyle, 11.028 vatandaşımız sağlık kontrolünden,
10.322 vatandaşımız ise ağız ve diş sağlığı taramasından geçirilmiştir.
79
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Engelli vatandaşlara yönelik olarak düzenlenen bir günlük temsilî askerlik
uygulaması;
Temsilî askerlik uygulaması 2003 yılında yapılmaya başlanmış olup, uygulama
10-16 Mayıs (Engelliler Haftası) tarihlerinde yılda bir defa olmak üzere icra edilmektedir.
TSK birlik, karargâh ve kurumlarına yapılan “Temsilî Askerlik” başvuruları
değerlendirilerek talep sahiplerinin ikamet adreslerine en yakın Tugay/Alay ve daha üst
seviyedeki birliklerde temsilî askerlik yapmaları sağlanmıştır.
Temsilî askerlik uygulamasına o yıl 20 yaşını doldurmuş olan ve daha üzeri
yaşlardaki vatandaşların başvuruları kabul edilmiştir.
Temsilî askerlik uygulaması faaliyet programı bir mesai günü (gündüz) ile
sınırlanmış, günün anısına katılan engelli vatandaşlara temsilî terhis belgesi verilmiştir.
80
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Bu kapsamda; 2004 yılında 52 jandarma birliğinde 1.913, 2005 yılında 58 jandarma
birliğinde 1.268, 2006 yılında 30 jandarma birliğinde 791, 2007 yılında 20 jandarma
birliğinde 452, 2008 yılında 15 jandarma birliğinde 423, 2009 yılında 21 jandarma birliğinde
657, 2010 yılında 27 jandarma birliğinde 798 ve 2011 yılında 21 jandarma birliğinde 636
olmak üzere, 2004-2011 yılları arasında toplam 6.938 engelli vatandaşımız temsilî askerlik
uygulamasına katılmıştır.
-
Şehit Yakınlarına ve Gazilere Yönelik Faaliyetler;
Jandarma Genel Komutanlığı mensubu şehit aileleri ve gaziler dinî ve millî bayramlar
ile özel günlerde ziyaret edilmektedir. Bu kapsamda; 2011 yılında birliklerimizce 8.617
şehit ailesi ve 2.989 malul gazi olmak üzere toplam 11.606 ziyaret gerçekleştirilmiştir.
81
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Ramazan ve Kurban Bayramı ile 18 Mart Şehitler Günü münasebetiyle, 3.991
Jandarma Genel Komutanlığı mensubu, 1.824 diğer Kuvvet Komutanlıkları mensubu
olmak üzere toplam 5.815 şehit personel mezarı oluşturulan heyetler tarafından ziyaret
edilmiş, mezarlara taze çiçek konulmuş, 4.492 şehit ailesinin bayramı kutlanmıştır.
Şehit ailelerine, gazi ve yaralı personelimize nakdî tazminat ödenmesi, madalya
tevcihi, vakıf ödemelerinin takibi konuları başta olmak üzere diğer kurum ve kuruluşların
görev alanında bulunan konular da dâhil olmak üzere yasal haklarının tam ve zamanında
temini amacıyla azamî gayret gösterilmiştir.
Terörle mücadele görevlerinde yaralanarak Gülhane Askerî Tıp Fakültesi (GATF)
Komutanlığı ile TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezînde tedavî gören personelin
işlemleri, tedavileri süresince, kesin işlem raporu alana kadar irtibat personeli tarafından
takip edilmiş ve bunlardan erbaş ve erler ile geçici köy korucularına maddî yardım
yapılmıştır.
GATF Komutanlığı ile TSK Rehabilitasyon ve Bakım Merkezî Komutanlığında tedavî
gören personel, her hafta çarşamba günü oluşturulan heyet tarafından ziyaret edilerek
başta moral desteği olmak üzere her türlü konuda kendilerine yardımcı olunmuştur.
82
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
e.
Yarışmalar:
(1)
Ulusal ve Uluslararası Yarışmalar:
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde oluşturulan spor takımları ile; Genelkurmay
Başkanlığı koordinatörlüğünde düzenlenen 10 TSK Şampiyonası, 11 Astsubay Meslek
Yüksekokulu Şampiyonası, sekiz federasyon şampiyonası ve üç yurtdışı şampiyonasına
iştirak edilmiş, bu şampiyonalarda takım halinde; 23 birincilik, sekiz ikincilik, altı üçüncülük;
ferdî olarak 32 birincilik, 29 ikincilik, 26 üçüncülük elde edilmiştir.
(2)
Spor Faaliyetleri:
Jandarma Genel Komutanlığı Organizatörlüğünde İcra Edilen
Jandarma Genel Komutanlığı organizatörlüğünde, 2011 yılında sorumluluğu
Jandarma Eğitim Komutanlığında olmak üzere üç ulusal (kros, atış, satranç), üç
uluslararası (kros, satranç ve boks) olmak üzere toplam altı spor faaliyeti icra edilmiş,
yurtiçinde düzenlenen spor faaliyetlerinde toplam 19 sivil hakem (10 kros, üç satranç,
altı atış) görevlendirilmiştir.
Ayrıca, bu yıl içinde, Jandarma Genel Komutanlığı spor takımları ile okullarda
yürütülen eğitsel kol faaliyetlerindeki branşlarda öğrencileri çalıştırmak maksadıyla 17 sivil
eğitmen, Jandarma Okullar Komutanlığında icra edilen masa tenisi, satranç ve atletizm
branşlarında ise 12 hakem ve antrenör görevlendirilmiştir.
Jandarma Genel
müsabakalarda;
Komutanlığı
sorumluluğunda,
2011
yılında
icra
edilen
24-27 Şubat 2011 tarihleri arasında Almanya’da sekiz ülke arasında icra edilen
“CISM Avrupa Bölgesel Kros Şampiyonası”nda, uzun krosta Avrupa üçüncülüğü elde
edilmiştir.
83
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
13-26 Temmuz 2011 tarihleri arasında Brezilya’da icra edilen “Beşinci Dünya
Askerî Oyunları”nda TSK Boks Millî Takımından P.Er Rıdvan BUDAK 52 kg’da,
İkm.Onb.Ömer AYDOĞAN 91 kg’da dünya üçüncüsü olarak bronz madalya
kazanmışlardır.
06-13 Ağustos 2011 tarihleri arasında Litvanya’da icra edilen “22’nci NATO
Satranç Şampiyonası”nda 15 ülke arasından birincilik elde edilmiştir. (Ferdî sıralamada
J.Er Kıvanç HAZNEDAROĞLU birinci, J.Er Yakup ERTURAN ikinci olmuştur.)
84
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
15-26 Mart 2011 tarihleri arasında Jandarma Eğitim Komutanlığında beş takım
arasında icra edilen “TSK Satranç Şampiyonası”nda birincilik elde edilmiştir.
- 03-05 Ocak 2011 tarihleri arasında Jandarma Eğitim Komutanlığında dört takım
arasında icra edilen “TSK Kros Şampiyonası”nda ikincilik elde edilmiştir.
-
14-18 Kasım 2011 tarihleri arasında İzmir’de beş takım arasında icra edilen “TSK
Briç Şampiyonası”nda birincilik elde edilmiştir. (Ferdî sıralamada J.Öğ.Alb.Vedat Ünsal
TÜTÜNCÜ birinci olmuştur.)
85
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
- Jandarma Gücü Komutanlığı Oryantiring Takımı, 27-29 Mayıs 2011 tarihleri
arasında Bursa’da icra edilen “Türkiye Oryantiring Şampiyonası”nda genel takım tasnifinde
Türkiye Şampiyonu, ayrıca dört ayrı kademe yarışında Türkiye birincisi olmuştur.
- Jandarma Genel Komutanlığı Takımları Atış, Atletizm, Futbol, Hentbol, Kros ve
Oryantiring branşlarında lig müsabakalarına katılmış, futbol branşında 2010-2011
sezonunda Ankara Amatör Süper Liginde şampiyon olarak ilk kez Türkiye Deplasmanlı
Bölgesel Amatör Ligine (BAL) çıkmaya hak kazanmıştır.
86
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
g.
Jandarma Bando ve Orkestrası Tarafından Yapılan Faaliyetler;
Jandarma Bando ve Orkestrası tarafından 2011 yılında; 64 bayrak töreni, karşılama
töreni, cenaze töreni, resmî bayram töreni, konser ve kareografik gösteri ile orkestra görevi
icra edilmiştir.
Moral ekibi tarafından 2011 yılı içerisinde 16 il ve altı ilçede toplam 30 adet moral
konseri icra edilmiştir.
87
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
6.
Yönetim ve İç Kontrol Sistemi:
a.
İç Kontrol:
(1)
İç Kontrol Sistemi Kapsamında Yürütülen Faaliyetler;
(a) Jandarma Genel Komutanlığı iç kontrol sistemi; 5018 sayılı
Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu’nun ilgili hükümleri ile ”İç Kontrol ve Ön Mâlî
Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik” doğrultusunda, yasalarla verilen
diğer görev, yetki ve sorumlulukları da kapsayacak şekilde tesis edilmiştir.
(b) Kurulan iç kontrol sistemi ile Jandarma Genel Komutanlığı
Vizyonu, Temel Değerleri ve Stratejik Hedefleri ile Yılı Bütçe Masraf Planlarına uygun
olarak; faaliyetlerin etkili, ekonomik ve verimli bir şekilde yürütülmesi, varlık ve kaynakların
korunması, muhasebe kayıtlarının doğru ve tam olarak tutulması, mâlî bilgi ve yönetim
bilgisinin zamanında ve güvenilir olarak oluşturulması hedeflenmiştir.
(c) İç kontrol faaliyetleri; kontrol ortamı, risk değerlendirmesi,
kontrol faaliyetleri, bilgi ve iletişim ile izleme unsurlarından oluşmakta ve yönetim
sorumluluğu çerçevesinde öncelikle riskli alanlar dikkate alınarak yürütülmektedir.
(ç) İç kontrol sistemine ilişkin sorumluluk, süreçte yer alan bütün
görevlileri, mâlî ve diğer kontrolleri kapsamakta ve sistem yılda en az bir kez
değerlendirilerek, alınması gereken önlemler belirlenmektedir. Sistem kapsamında
yürütülen bütün düzenleme ve uygulamalarda; mevzuata uygunluk, saydamlık, hesap
verilebilirlik, ekonomiklik ve etkililik gibi mâlî yönetim ilkeleri esas alınmaktadır.
(d) Ana Ast Birlik Komutanlıklarında görevli Mâliye Şube Müdürleri
için mevzuat hükümlerindeki son gelişmeler ve yürütülmekte olan faaliyetler konusunda
10-11 Mart ve 28 Eylül 2011 tarihlerinde düzenlenen kurslar dâhilinde, iç kontrol, ön mâlî
kontrol ve kamu zararı konularında da uygulamaya yönelik bilgiler verilmesi, harcama
sürecinde karşılaşılan sorunların belirlenmesi ve değerlendirilmesi sağlanmıştır.
(e) İç kontrol sistemi içerisinde yer alan teftiş faaliyetlerine ilişkin
olarak, 2011 yılı teftiş semineri vasıtasıyla iç kontrol sistemindeki faaliyetler ve kamu zararı
takibi konularındaki uygulamalar konusunda Teftiş Kurulları Başkanlığı personeline yönelik
bilgilendirme faaliyeti yapılmış ve karşılıklı değerlendirme imkânı sağlanmıştır.
(f) Kamu
kurumlarının
iç
kontrol
standartlarına
uyum
çalışmalarında belirlenen tereddütlerini gidermek ve çalışmalarına rehberlik etmek üzere
yayımlanan “Kamu İç Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı Rehberi’’ gereğince
hazırlanarak Mâliye Bakanlığına gönderilen “Jandarma Genel Komutanlığı Kamu İç
Kontrol Standartlarına Uyum Eylem Planı”nda yer alan eylemlere ilişkin çalışmaların ilgili
birimler nezdinde takip edilmesi ve tamamlanması sağlanarak sonucu Mâliye Bakanlığına
bildirilmiştir.
88
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
(g) JGY 14-5 Jandarma Genel Komutanlığı İç Kontrol Yönergesi; iç
kontrol faaliyetlerini düzenleyen mevzuat hükümlerindeki değişiklikler, uygulama
alanlarında tespit edilen hususlar ile muhtelif birimlerin görüş ve önerileri de dikkate
alınarak güncellenmiştir.
(ğ) İç kontrol faaliyetlerine paralel olarak tespit edilen ve lojistik
birimlerde görevli personelin eğitimi ile faaliyetlerinin aksaksız yürütülmesine ve eğitim
faaliyetlerindeki etkinliğin artırılmasına olumlu katkıda bulunacağı değerlendirilen hususlar
ilgili birimlere bildirilmiştir.
(h) İç Kontrol ve Ön Mâlî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar’ın
sekizinci maddesinde yer alan; “İç kontrol düzenlemeleri ve iç kontrol sisteminin işleyişi,
yöneticilerin görüşü, kişi ve/veya idarelerin talep ve şikâyetleri ile iç ve dış denetim
sonucunda düzenlenen raporların dikkate alınarak yılda en az bir kez değerlendirmeye tâbi
tutulması ve gerekli önlemlerin alınması” hükmü gereğince Jandarma Genel Komutanlığı iç
kontrol sisteminin 2011 yılı değerlendirmesi risk odaklı bir çerçevede gerçekleştirilmiş,
belirlenen hususlara ilişkin alınacak önlemler konusunda gerekli düzenlemeler yapılmıştır.
(ı) İç kontrol, ön mâlî kontrol, kamu zararı konularında
yayımlanmış mevzuat bilgisine ve tespit edilen riskli hususlara güncel, süratli ve belli bir
mantık dâhilinde ulaşımı sağlamak maksadıyla Jandarma Genel Komutanlığı iç ağ
sayfasında İç Kontrol Bilgi Sistemi teşkil edilerek tüm personelin kullanımına açılmıştır.
(2)
Ön Mâlî Kontrol Kapsamında Yürütülen Faaliyetler;
(a) 5018 Sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu ile İç
Kontrol ve Ön Mâlî Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmelik gereğince
yürütülen ön mâlî kontrol faaliyetleri, Jandarma Genel Komutanlığı birimlerinin yönetim
sorumluluğu çerçevesinde, Mâliye Başkanlığı ve harcama birimleri tarafından yerine
getirilmektedir.
(b) Mevzuat gereğince, mâlî hizmetler biriminin ön mâlî kontrolüne
tâbi olan mâlî karar ve işlemlerden; harcama birimlerince gönderilen mal ve hizmet alımları
ile yapım işlerine ait taahhüt evrakı ve sözleşme tasarıları ile Jandarma Trafik Timlerinde
görevli personele ödenen seyyar görev tazminatı cetvelleri, sivil memur zam ve
tazminatlarını içeren yan ödeme cetvelleri ve sözleşmeli personel sayı ve sözleşmelerinin
ön mâlî kontrolü Jandarma Genel Komutanlığı Mâlîye Başkanlığı tarafından yazılı raporlar
tanzim edilmek suretiyle yerine getirilmiştir.
(c) Ön mâlî kontrol raporlarında belirtilen hususların incelenmesi ve
değerlendirilmesi neticesinde; harcama birimlerine önleyici, tespit edici ve düzeltici emirler
yayımlanmış, risk teşkil ettiği değerlendirilen önemli hususların da eğitim faaliyetlerine
dâhil edilmesi konusunda düzenlemeler yapılmıştır.
89
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
(ç)
Tablo-6’da belirtilmiştir.
2011
yılında
gerçekleştirilen
ön
mali
kontrol
faaliyetleri
2011 YILI ÖN MÂLÎ KONTROL FAALİYETLERİ
Taahhüt Evrakı ve
Sözleşme Tasarıları
Seyyar Görev
Tazminatı Cetvelleri
63
3.498
Yan Ödeme
Cetvelleri
Sözleşmeli Personel
Sayı ve Sözleşmeleri
2.433
30
Tablo-6 Ön Mâlî Kontrol Faaliyetleri
(3)
Kamu Zararı Kapsamında Yürütülen Faaliyetler;
(a) Jandarma Genel Komutanlığında, kamu zararlarının takip ve
tahsili konusundaki faaliyetler mevzuat hükümleri doğrultusunda düzenlenerek
uygulamaya konulmuştur. Bu kapsamda, “kontrol, denetim veya inceleme, Sayıştay’ca
kesin hükme bağlama, adlî, idarî veya askerî yargılama” sonucunda, belirlenen kamu
zararından doğan alacakların her biri için harcama birimlerince alacak takip dosyası
açılarak takip ve tahsil işlemleri yapılmaktadır.
(b) Harcama birimlerince takip ve tahsil işlemleri yapılan Sayıştay
sorgu ve ilâmları, MSB Askerî İş Müfettiş raporları, hazine alacaklarına ait mahkeme
kararları ile alacak takip dosyaları raporlama sistemi dâhilinde incelenmek ve
değerlendirilmek üzere Mâliye Başkanlığına gönderilmektedir. Söz konusu bilgi ve belgeler
Mâliye Başkanlığınca incelenerek, bu konularda yürütülen karargâh çalışmalarında
kullanılmaktadır.
(c) Ayrıca, önceki yıllarda kazanılan tecrübeler ve oluşturulan bilgi
sistemleri doğrultusunda, kamu zararı tespit, takip ve tahsil faaliyetlerinde dikkat edilecek
hususlar ve alınacak tedbirler risk odaklı olarak Jandarma Genel Komutanlığı iç kontrol
sistemi içerisinde değerlendirilmektedir. Bu bağlamda;
(I) Harcama birimlerine ait mâlî karar ve işlemlerin, Sayıştay
denetçileri tarafından denetlenmesi sonucunda, kamu zararına yol açan bir husus tespit
edildiğinde sorgu düzenlenmekte, düzenlenen sorgulara istinaden sorumluların
savunmaları alınarak “Yargılamaya Esas Rapor” hazırlanmaktadır. Yargılamaya esas
raporların Sayıştay daireleri tarafından yapılan yargılanması sonucunda ilâm
düzenlenmektedir. Düzenlenen ilâmlar Sayıştay Başkanlığı tarafından 6085 sayılı Sayıştay
Kânunu’nun 52’nci maddesi gereğince sorumlularına (harcama yetkilisi, gerçekleştirme
görevlisi vb.) ve Jandarma Genel Komutanlığına tebliğ edilmektedir.
(II) İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ve kamu zararı takip
ve tahsil faaliyetleri kapsamında, 2011 yılı içinde Jandarma Genel Komutanlığına intikal
eden sorgu ve ilâmlarda yer alan hususların gerek benzeri iş ve işlemlerde, gerekse diğer
harcama birimlerinde dikkat edilmesini sağlamak ve risk taşıyan uygulamalarda farkındalık
yaratarak önceden tedbir almak maksadıyla tüm harcama birimlerine yayımlanmıştır.
90
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
(III) MSB Askerî İş Müfettişleri’nce 2011 mâlî yılına ait
işlemlerin 4857 sayılı İş Kânunu ve paralelinde çıkarılan mevzuat hükümleri doğrultusunda
denetlenmesi sonucunda düzenlenen sonuç raporları Jandarma Genel Komutanlığı Mâliye
Başkanlığınca değerlendirmeye tabi tutulmuştur. İç kontrol sisteminin değerlendirilmesi ve
kamu zararı takip ve tahsil faaliyetleri kapsamında tespit edilen hususlar risk odaklı bir
anlayış içerisinde tüm birimlere yayımlanmıştır.
(IV) Kamu zararı takip ve tahsil işlemleri doğrultusunda
idarenin alacaklarını takip etmek kapsamında inceleme ve değerlendirmesi yapılan
işlemler Tablo-7’de belirtilmiştir.
2011 YILI KAMU ZARARI TAKİP FAALİYETLERİ
Sayıştay İlamı
Sayıştay Sorgusu
MSB İş Müfettişi
Raporu
Hazine Alacağı
Dosyası
8
18
20
3
Tablo-7 Kamu Zararı Takip Faaliyetleri
(4) Jandarma Genel Komutanlığı iç kontrol sisteminin en iyi
seviyede teşkil edilmesi ve işletilmesi maksadıyla;
(a) Tüm faaliyetlerin mevzuat hükümlerine, kurumsal amaçlara ve
etkin kaynak kullanma esaslarına uygun olarak yürütülmesi konusunda somut güvence
sağlayacak bir iç kontrol sisteminin teşkil edilmesi çalışmalarına sistemli olarak devam
edilecek,
(b) İç kontrol faaliyetlerinin, yasal değişikliklere paralel olarak
sürekli değerlendirilmesi ve bu doğrultuda tespit edilen tertip ve tedbirlerin süratle alınması
suretiyle proaktif bir anlayışla geliştirilmesi sağlanacaktır.
b.
İç Denetim:
Jandarma Genel Komutanlığının çalışmalarına değer katmak ve geliştirmek için,
kaynakların ekonomiklik, etkinlik ve verimlilik esasına göre yönetilip yönetilmediğini
değerlendirmek amacıyla teşkil edilen İç Denetim Birim Başkanlığı 01 Ocak 2008 tarihinde
faaliyetlerine başlamıştır.
2011 yılı İç Denetim Programı dâhilinde birlik ikmâl planları hazırlama ve uygulama
esasları 15 birimde, birlik alım usullerinin belirlenmesi dokuz birimde, ısınma ve pişirme
hizmetleri 13 birimde, ihale sürecinin incelenmesi sekiz birimde, kabul muayene işlemleri
16 birimde, erbaş ve erlerin çamaşır, banyo hizmetleri ve bu hizmetlerde kullanılan sarf ve
demirbaş malzemelerinin yönetim işlemleri 20 birimde iç denetim yapılarak, konularla ilgili
tespit edilen bulgulara göre geliştirilen öneriler uygulanmak ve izlenmek üzere ilgili
birimlere gönderilmiştir.
91
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
II. AMAÇ VE HEDEFLER:
A.
İDARENİN AMAÇ VE HEDEFLERİ:
1.
Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin temel niteliklerini ortadan kaldırmaya, emniyet,
âsâyiş ve kamu düzenini bozmaya yönelen her türlü faaliyete karşı kesintisiz mücadele
ederek etkisiz hale getirebilecek ve toplumun huzur ve güvenliğini sağlayacak etkin bir
gücü tesis, idame ve geliştirmek.
2.
Atatürkçü Düşünce Sistemi ve Türk Silâhlı Kuvvetlerinin temel değerlerine bağlı,
çağın gereklerine ve geleceğin ihtiyaçlarına cevap verebilecek nitelikte gelişim ve değişimi
rehber edinmiş, ön alıcı düşünme yeteneği gelişmiş, üstün eğitimli, yüksek moral ve
meslekî değerlere haiz, başarıya şartlanmış nitelikte ve yeterli nicelikte insan gücü ve
modern yönetim sistemlerine sahip olmak.
3.
Görev ihtiyaçları ve çağın gerekleri doğrultusunda aldığı vazife ve
sorumlulukları en iyi şekilde yerine getirebilecek ve temel değerlere uygun nitelikte
personel yetiştirebilen, değişimlere kolay uyum göstererek kendini yenileyebilen, modern,
yaygın, örgün ve sürekli bir meslekî gelişimi esas alan bir eğitim ve öğretim sistemi
oluşturmak ve geliştirmek.
4.
Sorumluluk bölgesinde, vatandaşın her türlü güvenliğini ve huzurunu üstün
görev ve sorumluluk anlayışı ile tam ve kesintisiz olarak sağlamak.
5.
Hareket imkân ve kabiliyeti artırılmış daha fonksiyonel birliklerden oluşan,
modüler, dinamik, esnek, çevik, yetenek tabanlı etkin bir komuta kontrol sistemi içeren bir
teşkilât yapısına sahip olmak.
6.
İhtisas gerektiren birim ve birlikler ile komando, özel harekât birliklerinin başta
terör olmak üzere suçla mücadelede yaşanan gelişmeler de dikkate alınarak eğitim,
nitelikli personel, teşkilât ve modern teçhizat bakımından sürekli olarak geliştirerek görev
etkinliğini en üst düzeye çıkarmak.
7.
Uluslararası boyutlara ulaşmış suç örgütleriyle mücadele kapasitesini en üst
düzeye çıkarmak.
8.
Halkla ilişkilere daha fazla önem vererek halkın sevgi, güven ve desteğini
arttırmak.
9.
Bugünün ve geleceğin ihtiyaçlarını ulusal kaynakları en iyi şekilde kullanarak
karşılayacak etkili, standart, basit ve ekonomik bir lojistik sistemi geliştirmek.
10. Jandarma Genel Komutanlığının modernizasyon yetenek ve kapasitesini ulusal
kaynaklara dayalı olarak, sürdürülebilir ve desteklenebilir bir sistem bütünlüğü içinde
geliştirmek.
92
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
11. Gelecekte daha fazla barışı destekleme ve insanî yardım harekât ve
faaliyetlerine iştirak edileceği dikkate alınarak, birlik ve personel bakımından verilecek
görevlere hazırlıklı olmak.
12. Uluslararası organizasyonlarda temsil, varlık ve etkinlik ile ikili ve çoklu işbirliği
faaliyetlerini geliştirmek.
13. Ulusal teknolojiye dayanacak şekilde bilginin en küçük, sabit ve hareketli unsura
kadar gerçek zamanlı, kesintisiz ve emniyetli olarak iletilmesini sağlayacak komuta-kontrol
ve yönetim bilgi sistemlerini tesis etmektir.
B.
TEMEL POLİTİKA VE ÖNCELİKLER:
Jandarma Genel Komutanlığının temel politikası, sorumluluk alanında, emniyet ve
âsâyiş ile kamu düzenini eksiksiz sağlamak ve korumaktır. Bu temel politika çerçevesinde
Jandarma Genel Komutanlığının öncelikleri;
1.
Görev ihtiyaçlarına cevap verecek nicelik ve nitelikte insan kaynağına ulaşmayı
hedefleyen etkin, modern ve insan merkezli bir personel yönetim sistemi geliştirmek.
2.
Görev ihtiyaçları doğrultusunda her türlü risk ve tehdide karşı kesintisiz
mücadele edebilecek, beka ve hareket kabiliyeti yüksek, profesyonel bir kuvvet yapısı
oluşturmak.
3.
Suçla mücadele imkân ve kabiliyetini güçlendirmek.
4.
Modern bir kolluk kuvveti olarak görev ve hizmet etkinliğinin ve kalitesinin
artırılması için gerekli projeleri bilimsel analizlere dayalı olarak hayata geçirmek.
5.
Dünya Jandarma teşkilâtları ile ilişkileri geliştirmek ve işbirliğini artırmak.
6.
Jandarma personelinin insan hakları bilincini en üst düzeye çıkarmaktır.
93
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
III. FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER:
A.
MÂLÎ BİLGİLER:
Jandarma Genel Komutanlığının 2011 yılı bütçesi, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi
ve Kontrol Kanunu’nun öngördüğü ilke ve esaslar dikkate alınarak mâlî saydamlığa, hesap
verilebilirliğe katkı sağlayacak ve somut hizmet öncelikleri ve hedeflerini ortaya koyacak
şekilde; T.C. Millî Güvenlik Siyaseti Belgesi ve Türkiye’nin Millî Askerî Stratejisi
(TÜMAS)’nden başlayarak Stratejik Hedef Planı (SHP) ve On Yıllık Tedarik Programı
(OYTEP) aşamalarına kadar Türk Silâhlı Kuvvetleri bütünlüğü içerisinde TSK’nın
planlama, programlama faaliyetleri paralelinde ve çok yıllı bütçeleme anlayışı
çerçevesinde üç yıllık dönemi kapsayacak şekilde hazırlanmıştır.
Jandarma Genel Komutanlığına ait 2011 yılı bütçesi, Jandarma Teşkilâtı Görev ve
Yetkileri Kanunu ve Yönetmeliğinde de belirtildiği gibi İçişleri Bakanlığının bünyesinde
olmakla birlikte, genel bütçe yapısı içinde bağımsız bir "fonksiyon" ifade etmekte ve İçişleri
Bakanlığının bütçesinden ayrı olarak düzenlenmekte olup Stratejik Planlarında yer alan
misyon, vizyon, stratejik amaç ve hedeflerle uyumlu olarak, ilgili mevzuat, bütçe
prensipleri, ülke ekonomisinin içinde bulunduğu durum ve tasarruf tedbirleri dikkate
alınarak hazırlanmıştır.
2011 yılı bütçesinin hazırlanması, yasalaşması ve uygulanması süreci, Merkezî
Yönetim Bütçesine dâhil diğer kurumlarda olduğu gibi bütçeleme sürecinin tâbi olduğu
takvim esas alınarak başta 5018 sayılı Kamu Mali Yönetimi ve Kontrol Kanunu olmak
üzere Orta Vadeli Program ve Mâlî Plan, Bütçe Çağrısı ve eki Bütçe Hazırlama Rehberi,
Yatırım Genelgesi ve eki Yatırım Programı Hazırlama Rehberi, Stratejik Hedef Planı ve
ilgili mevzuatında belirtilen usul ve esaslara uygun olarak yürütülmüştür.
Jandarma Genel Komutanlığı modernizasyon bütçesi, Planlama ve Programlama
sürecinden (SHP/OYTEP) geçirilerek gerçek ihtiyaçlar doğrultusunda ve 3833 sayılı Türk
Silâhlı Kuvvetleri Stratejik Hedef Planının Gerçekleştirilmesi Maksadıyla Gelecek Yıllara
Sari Taahhütlere Girişme Yetkisi Verilmesi Hakkında Kanun çerçevesinde hazırlanan 2011
yılı bütçe teklifinin carî giderler bölümü Mâliye Bakanlığına, yatırım bölümü ise Kalkınma
Bakanlığına gönderilmiştir.
Bütçe Tasarısının Türkiye Büyük Millet Meclisinde onaylanarak kabul edilmesini
müteakip Bütçe Kanunu’nun yürürlüğe girmesiyle, Jandarma Genel Komutanlığına tahsis
edilen bütçenin uygulanması; Bütçe Kanunu, Masraf Planları ve Ayrıntılı Harcama
Programı doğrultusunda yapılmıştır. 2011 yılında kaynaklarının kullanılmasında;
yürütülmekte olan faaliyet ve projeler gereklilik, etkinlik ve verimlilik açısından
değerlendirilmiş ve kamu harcamalarının sağlıklı bir temelde yapılması esas alınmıştır.
2011 yılına ait bütçe uygulama sonuçlarının izlenmesi ve değerlendirilmesi ise,
bütçenin uygulanması aşamasında olduğu gibi merkezde ve ödenek kullanan birliklerdeki
mevcut bilgisayarlardan elektronik ortamda yapılmıştır.
94
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
1.
BÜTÇE UYGULAMA SONUÇLARI:
Jandarma Genel Komutanlığı nihai bütçesi, 2011 yılı için kendisine tahsis edilen
4.566.661.600 TL’lik başlangıç bütçesine eklenen ödeneklerle birlikte 4.818.007.611,48
TL’ye ulaşmış olup, bütçe uygulama sonuçları Tablo-8’de görülmektedir.
95
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
2.
TEMEL MÂLÎ TABLOLARA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR:
Jandarma Genel Komutanlığı bütçesinin Merkezî Yönetim Bütçesi içindeki payı;
2002-2011 yılları arasında ortalama % 1,43 civarındadır. (Tablo-9)
(BİN TL)
YILLAR
GAYRİ SAFİ
YURTİÇİ
HASILA
MERKEZİ
YÖNETİM
BÜTÇESİ
J.GN.K.LIĞI
BAŞLANGIÇ
BÜTÇESİ
J.GN.K.LIĞI
BÜTÇESİNİN
GSYH
İÇİNDEKİ
PAYI
(%)
MERKEZÎ
YÖNETİM
BÜTÇESİNİN
GSYH
İÇİNDEKİ
PAYI
(%)
J.GN.K.LIĞI
BÜTÇESİNİN
MERKEZÎ
YÖNETİM
BÜTÇESİ
İÇİNDEKİ PAYI
(%)
2002
350.476.089
98.131.000
1.455.965,0
0,42
28,00
1,48
2003
454.780.659
145.949.120
1.821.759,0
0,40
32,09
1,25
2004
559.033.026
149.945.082
2.074.467,2
0,37
26,82
1,38
2005
648.931.712
155.627.544
2.371.673,4
0,37
23,98
1,52
2006
758.390.785
174.958.101
2.571.561,0
0,34
23,07
1,47
2007
843.178.421
204.988.546
3.137.341,0
0,37
24,31
1,53
2008
950.534.251
222.553.217
3.128.378,0
0,33
23,41
1,41
2009
952.558.579
259.155.933
3.690.760,0
0,39
27,21
1,42
2010
1.103.749.801
286.981.304
3.898.531,0
0,35
26,00
1,36
2011
957.325.530
312.572.607
4.566.661,6
0,48
32,65
1,46
Tablo-9 J.Gn.K.lığı Bütçesinin GSYH ve Merkezi Yönetim Bütçesi ile Karşılaştırılması
96
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
3.
MÂLÎ DENETİM SONUÇLARI:
Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi kapsamında yapılan her türlü harcama, TBMM
ile Sayıştay Başkanlığının denetimine tâbîdir. Ayrıca Genelkurmay Başkanlığı, Millî
Savunma Bakanlığı İş Müfettişleri, Jandarma Genel Komutanlığı Denetleme ve
Değerlendirme, Teftiş Kurulları ve İç Denetim Birim Başkanlıkları tarafından tüm birlik ve
kurumlarda denetlemeler yapılmaktadır.
Mâliye Başkanlığınca; eğitim vermek, inceleme yapmak, sorunları tespit etmek ve
karargâhtaki son gelişmeler hakkında bilgi vermek maksadıyla, harcama birimlerine
yerinde bilgilendirme ve koordinasyon faaliyetleri icra edilmiştir. Ayrıca, Ana Ast Birlik
Komutanlıklarınca yapılan denetleme faaliyetlerine mâliye üyeleri de dâhil edilerek, Mâliye
Şube Müdürlükleri/Kısım Amirliklerinin denetlenmesi sağlanmaktadır.
Bu mâlî kontrol ve denetimler; planlama aşaması, harcama öncesi ve harcama
aşamasında yapılan kontroller ile harcama sonrasında yapılan mal ve hesap
denetimleridir.
a.
Planlama Aşamasında Kontrol;
Başbakanlık Yüksek Planlama Kurulu ve Mâliye Bakanlığı tarafından bütçe ile ilgili
önemli makro hedef ve ilkeler, alınacak önlemler, izlenmesi gereken teknik veri ve
sınırlamaları kapsayan planlar, programlar, çağrı ve rehberler yayımlanmaktadır.
Bu esaslar doğrultusunda hazırlanan Jandarma Genel Komutanlığı Bütçe Teklifi
Mâliye Bakanlığına gönderilmektedir. Bu şekilde Başbakanlık ve Mâliye Bakanlığının
Jandarma Genel Komutanlığı bütçesi üzerinde planlama aşamasındaki kontrolü sağlanmış
olmaktadır.
Ayrıca, Bütçe Kanun Tasarısının, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu ile TBMM Genel
Kurulunda görüşülmesi esnasında, TBMM’nin denetimi ile planlama aşamasındaki denetim
tamamlanmış olmaktadır.
b.
Harcama Öncesinde Kontrol;
Mâliye Bakanlığı tarafından; Hükümetin mâliye politikasına uygun olarak ödeneklerin
dağılımı ve harcamaların kontrolü yapılmaktadır. Genel yönetim kapsamındaki kamu
idarelerinde olduğu gibi Jandarma Genel Komutanlığı da Bütçe Kanunu ile kendisine
verilen ödenek sınırları içinde kalmaktadır.
İç Kontrol ve Ön Mali Kontrole İlişkin Usul ve Esaslar Hakkındaki Yönetmeliğin 17’nci
maddesi gereğince; harcama birimlerinin, ihale kanunlarına tâbi olsun veya olmasın,
harcamayı gerektirecek taahhüt evrakı ve sözleşme tasarılarından (KDV hariç) mal ve
hizmet alımları için bir milyon TL, yapım işleri için iki milyon TL tutarlarını aşan
harcamaların ön mâlî kontrolü Mâliye Başkanlığınca yapılmaktadır.
c.
Harcama Aşamasında Kontrol;
Merkez ve taşrada bulunan Jandarma Genel Komutanlığı birimlerine ait her türlü
harcama belgeleri, 5018 sayılı Kamu Mali Yönetim ve Kontrol Kanunu uyarınca tesis
edilen iç kontrol sistemi içerisinde kontrole tâbi tutulmaktadır.
Jandarma Genel Komutanlığının mâlî yönetim ve kontrol sistemleri; harcama
birimleri, mâlî hizmetler birimi, ön mâlî kontrol ve iç denetimden oluşmaktadır.
97
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Ön mâlî kontrol, Jandarma Genel Komutanlığının tüm harcama birimlerinde,
işlemlerin gerçekleştirilmesi aşamasında yapılan kontroller ile merkez ve taşra birimleri
bünyesinde bulunan mâlî hizmetler birimi tarafından yapılan kontrolleri kapsamaktadır.
İç denetim ise, “İç Denetim Birimi Başkanlığı” tarafından, kaynakların ekonomiklik,
etkililik ve verimlilik esaslarına göre yönetilip yönetilmediğini değerlendirmek ve rehberlik
etmek amacıyla yapılan bağımsız, nesnel güvence sağlama ve danışmanlık faaliyetlerini
kapsamaktadır.
ç.
Harcama Sonrasında Yapılan Mal ve Hesap Denetimleri;
(1)
Sayıştay Başkanlığınca Yapılan Denetlemeler;
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından yapılan mal ve hizmet alımları ile yapım
işlerine ait tüm harcamaların belgeleri, Sayıştay Başkanlığı denetçilerince Mâliye Bakanlığı
Muhasebe Müdürlüklerine yapılan denetimler sırasında denetlenmektedir. Herhangi bir
hata veya ihmal tespit edilmesi durumunda, sorumluları hakkında işlem yapılmak üzere
sorgu yazısı gönderilmektedir. Bu kontrol ve sorgu sonucunda mevzuata uygun
bulunmayan harcamalar için Sayıştay denetçileri tarafından sorumlularına zimmet
çıkarılabilmektedir.
Sayıştay Başkanlığınca sorgu ve ilamların gerçekleştirme görevlilerine gönderilen
nüshalarından ayrı olarak, Sayıştay Kanunu’nun 52’inci maddesi gereğince bir nüshası da
Jandarma Genel Komutanlığına gönderilmektedir.
Bu kapsamda; 2011 yılı içinde Jandarma Genel Komutanlığına intikal eden Sayıştay
ilamlarının genel değerlendirmesi yapılmış, gerçekleştirme görevlilerinin sıkça yapılan
hataları öğrenerek aynı konularda sorguya muhatap olmamaları için gelen Sayıştay
İlamlarındaki önemli hususlarla ortak hata ve eksiklikler birlik ve kurumlara yayımlanmıştır.
(2)
Millî Savunma Bakanlığı İş Müfettişlerince Yapılan Denetlemeler;
Millî Savunma Bakanlığı İş Müfettişlerince 2011 mâlî yılına ait işlemlerin
denetlenmesi sonucunda düzenlenen sonuç raporları Jandarma Genel Komutanlığı Mâliye
Başkanlığınca değerlendirmeye tâbi tutulmuş ve hatalı uygulamaları düzeltici önlemlerin
alınması sağlanmıştır.
(3)
Denetleme
ve
Değerlendirme
Başkanlığınca
İcra
Edilen
Denetlemeler;
Denetleme ve Değerlendirme Başkanlığınca, 2010-2011 denetleme döneminde birlik,
karargâh ve kurumlardan 1.054’ü genel denetlemeye, 495’i nokta denetlemesine tâbi
tutulmuştur.
(4)
Jandarma
Teftiş
Kurulları
Başkanlığınca
İcra
Edilen
Denetlemeler;
Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde bulunan saymanlık, ihale komisyonları,
muayene komisyonları, bedelen beslenme heyetleri, askerî kantinler, askerî gazinolar,
sosyal tesisler, misafirhaneler, işletmeler âmirliği, konut yönetimi ve Jandarma Dergisi’nin
yıllık hesap işlemleri Jandarma Teftiş Kurulları Başkanlığı müfettişleri tarafından
denetlenmektedir.
98
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
Yıllık Teftiş Programı doğrultusunda, denetimi yapılacak tüm birimlere müfettiş
planlaması yapılmakta olup bu planlamaya uygun olarak 01 Ocak-31 Aralık tarihleri
arasında mâlî birimlerin teftişi gerçekleştirilmektedir.
Müfettişler tarafından yapılan durum ve hesap teftişleri sonucunda; teftişi yapılan
birimde mevzuata aykırı bir işlem tespit edilmesi halinde, dosya “Borçlu” olarak
düzenlenmekte ve sorumlular hakkında yasal işlem başlatılmaktadır.
2011 yılı teftiş programında; Jandarma Genel Komutanlığı bünyesinde faaliyet
gösteren toplam 2.611 ünitenin tamamının durum ve hesap teftişi, 4.804 iş günü sarf
edilerek yıl içerisinde yapılmıştır. Yapılan teftişler sonucu görülen hatalı uygulamalar yasal
düzenlemeler çerçevesinde değerlendirilmiş ve gerekli işlemler başlatılmıştır.
(5)
Mâliye Başkanlığınca İcra Edilen Faaliyetler;
Karargâhtaki son gelişmeler hakkında bilgi vermek, sorun ve problemleri tespit etmek
maksadıyla Mâliye Başkanlığı tarafından 2011 yılında iki toplantı ile 36 mâliye biriminde
yerinde bilgilendirme ve koordinasyon faaliyeti icra edilmiş ve bu faaliyetler sonucunda;
İncelenen birliklerin Mâliye birimlerinde görevli personelin genel olarak görevini en iyi
şekilde yerine getirme gayreti içerisinde olduğu ve mâlî mevzuatı yakından takip ettiği,
Mâliye hizmetlerinin önem ve hassasiyetinin harcama yetkilileri tarafından anlaşıldığı,
Mâliye personeline hizmetlerin eksiksiz yürütülmesi için gerekli desteğin verildiği,
İcra edilen faaliyetlerde; önemli bir aksaklığa rastlanmadığı,
Mâliye Başkanlığınca yayımlanan emirlerin anlaşılarak uygulandığı tespit edilmiş ve
eksiklikler görevli personele izah edilmiştir.
(6)
Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca Yapılan Denetlemeler;
Ana Ast Birlik Komutanlıklarınca; JGY: 187-1 (C) Jandarma Genel Komutanlığı
Denetleme ve Değerlendirme Yönergesi ile JGY: 187-2 İç Güvenlik Birlik Komutanlıklarının
Yapacağı Denetlemelerin Usul ve Esasları Yönergesi doğrultusunda yapılan denetleme
faaliyetlerine, mâliye üyeleri de dâhil edilerek Mâliye Şube Müdürlükleri/Kısım Amirliklerinin
denetlenmesi sağlanmıştır.
Ayrıca; mâliye personelinin sürekli değişen mevzuata hâkim ve mâlî konularda
müşavirlik yapabilecek seviyede olabilmeleri için hizmet içi eğitim tedbirleri dâhil olmak
üzere her türlü imkân sağlanmakta, özellikle göreve yeni başlayan personelin
adaptasyonunun en kısa zamanda sağlanması temin ve takip edilmektedir.
(7)
TBMM Denetimi;
Genel bütçe kapsamındaki kamu idarelerinde olduğu gibi Jandarma Genel
Komutanlığı bütçesinin denetimi, müteakip yıl bütçesi TBMM’de görüşülürken Sayıştay
Başkanlığının inceleme ve değerlendirmesinden geçmekte ve her mâlî yıl sonunda
Anayasa’nın 164’üncü maddesi gereğince bir önceki yılın bütçe harcamalarına ilişkin
“Kesin Hesap”ın görüşülmesi şeklinde yapılmaktadır.
99
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
B.
PERFORMANS BİLGİLERİ:
Faaliyet ve Proje Bilgileri (Avrupa Birliğine Uyum Süreci İçerisinde Yer Alan
Proje ve Faaliyetler);
Katılım Ortaklığı Belgesi, Ulusal Program ve İlerleme Raporlarında yer alan
hususların gerçekleştirilmesi maksadıyla, AB Mâlî İşbirliği Programı çerçevesinde
Jandarma Genel Komutanlığınca, 2011 yılı içerisinde Emniyet Genel Müdürlüğü ile birlikte
bir projenin faaliyetine devam edilmiş, altı projeye ise katılım sağlanmıştır. Projelere ilişkin
icra edilen faaliyetler;
14 Aralık 2010 tarihinde başlatılan “Organize Suçlarla Mücadelede Jandarma
ve Polisin Soruşturma Kapasitesinin Artırılması Projesi”nin Emniyet Genel Müdürlüğü ile
birlikte proje faaliyetlerine devam edilmekte,
“Türk Adlî Bilim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi”nin ihale sürecine devam
edilmekte,
“Tanık Koruma Alanında Adlî Yetkililer ve Kolluk Kuvveti Teşkilâtlarının
Kurumsal Kapasitelerini Artırma”, “Kadına Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi”, “Olay Yeri
İnceleme Tim ve Birimlerinin Olay Yeri İnceleme Yeteneklerinin Artırılması”, “Türkiye’de
Suç Analiz Etkinliğinin Artırılması ve Suç Önleme Stratejisinin Geliştirilmesi” ve “Tehlikeli
Maddelerle Mücadelede Türkiye’nin Teknik Kapasitesinin Güçlendirilmesi” projelerinin
proje fişi hazırlıkları devam etmekte,
Diğer kurumların koordinatörlüğünde yürütülen “Adlî Tıp Uzmanlarının Kriminal
Becerilerinin Artırılması”, “Mehmetçik İçin Yurttaşlık Eğitimi”, “Entegre Sınır Yönetimi
Aşama I-II”, “Ceza Adalet Sisteminde Bölgesel İşbirliği kapsamında, Siber Suçlarla
Mücadelede Kapasitenin Güçlendirilmesi” ve “Siber Suçlarla Mücadelede Kurumsal
Kapasitenin Artırılması” projelerine katılım sağlanmaktadır.
1.
Organize Suçlarla Mücadelede
Kapasitesinin Artırılması Projesi;
Jandarma
ve
Polisin
Soruşturma
Organize Suçlarla Mücadelede Jandarma ve Polisin Soruşturma Kapasitesinin
Artırılması Projesi 14 Aralık 2010 tarihinde icra edilen açılış töreniyle başlatılmıştır.
Eşleştirme tarafı olarak Almanya (BKA) ile birlikte yürütülen projenin bütçesi 1.285.600
Avro (3.303.992 TL), ulusal katkı payı 320.400 Avro’dur (823.428 TL). Proje ile illerdeki
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele birimlerinin, organize suç örgütlerini takip
yeteneğinin artırılması ve bu maksatla İl Jandarma Komutanlıkları bünyesinde bulunan
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadelede birimlerine dağıtılmak üzere malzeme
tedariki ve eğitim öngörülmektedir.
2011 yılı içerisinde eğitim faaliyetlerine devam edilmiş, malzeme tedarikine ilişkin
olarak ihale dosyası hazırlanmıştır. Projenin tedarik bölümü için ulusal katkı payı olarak
Aralık 2011’de 102.240 Avro karşılığı TL Ulusal Fon’a ödenek aktarımı yapılmıştır.
100
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
2.
Türk Adlî Bilim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesi;
2008 yılı AB Mâlî İşbirliği Programı çerçevesinde hazırlanan ve Emniyet Genel
Müdürlüğünün benzer projesi ile birleştirilmesi sonucunda Emniyet Genel Müdürlüğü ile
birlikte yürütülecek olan Türk Adlî Bilim Kapasitesinin Güçlendirilmesi Projesinin Jandarma
Genel Komutanlığı ile ilgili bütçesi 6.123.000 Avro’dur (15.736.110 TL). AB katkısı
4.592.250 Avro’dur (11.802.082,5 TL).
Proje kapsamında, İstanbul İl Jandarma Komutanlığının konuşlu bulunduğu arazinin
bir bölümü üzerinde yedi laboratuvardan oluşan Jandarma Bölge Kriminal Laboratuvarının
inşası ve tefrişi öngörülmektedir. 2011 yılı içerisinde projenin ihale şartname dosyası
çalışmaları devam etmiştir.
3.
Tanık Koruma Alanında Adlî Yetkililer ve Kolluk Kuvveti Teşkilâtlarının
Kurumsal Kapasitelerini Artırma Projesi;
2010 yılı AB Mâlî İş Birliği Programı çerçevesinde, AB Komisyonu tarafından
21 Ocak 2011 tarihi itibariyle kabul edilen, Adalet Bakanlığı ve Emniyet Genel Müdürlüğü
ile birlikte uygulanacak olan projenin 08 Ağustos 2011 tarihinde eşleştirme ülkesi olarak
Almanya belirlenmiştir. Proje, söz konusu ülke ile sözleşme imzalanması aşamasındadır.
Etkin ve verimli tanık koruma sistemi geliştirmek maksadıyla proje;
-
Tanık koruma alanında iyi eğitilmiş personele sahip olmak,
Tanık
geliştirmek,
-
koruma
alanında
faaliyet
gösteren
kurumlar
arasında
işbirliğini
Uluslararası tanık koruma değişim programlarına katılmayı hedeflemektedir.
Projenin tedarik (Supply) kısmı 10 Eylül 2011 yılı itibariyle AB tarafından kabul
edilmiş ve ihale aşamasındadır.
4.
Kadınlara Yönelik Aile İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi;
2010 Yılı AB-Türkiye Mâlî İşbirliği Programlaması kapsamında “Kadına Yönelik Aile
İçi Şiddetin Önlenmesi Projesi”, AB Komisyonu tarafından kabul edilmiş ve 10 Aralık 2010
tarihinde proje fişine son hâli verilmiştir. Proje bütçesi 3.100.000 Avro olarak (2.790.000
Avro AB katkı payı, 310.000 Avro ulusal katkı payı) planlanmıştır.
Proje faaliyetlerinin en erken Kasım 2012’de başlatılması ve (15) aylık süre içinde
tamamlanması öngörülmektedir. Söz konusu proje ile AB-Türkiye Mâlî İşbirliği Programı
kapsamında icra edilen projelerde kullanılan yöntemlerden biri olan “Teknik Yardım”
Jandarma Genel Komutanlığı tarafından ilk kez uygulanacaktır.
Kadına yönelik şiddetle mücadele konusunda Jandarmanın idarî kapasitesinin
güçlendirilmesi, Jandarma personelinin eğitimi ve sorumluluk sahasında yaşayan
vatandaşların bilgilendirilmesi hedeflenen proje faaliyetlerinin üç ana başlık altında icra
edilmesi planlanmıştır. Söz konusu başlıklar;
Jandarmanın kadına yönelik aile içi şiddetle mücadele konusunda idari
kapasitesinin güçlendirilmesi (Genel ihtiyaç analizinin yapılması, AB ülkelerindeki kolluk
kuvvetlerinin rol ve sorumluluklarının incelenmesi maksadıyla en iyi uygulamaların yerinde
görülmesi ve Jandarma veri tabanının aile içi şiddet vakalarını izleyecek şekilde
güncellenmesi),
2011 Yılı Faaliyet Raporu
101
Jandarma Genel Komutanlığı
Eğitim faaliyetleri (Jandarma personeli için eğitim programları oluşturulması, AB
ülkelerinde staj yaptırılması, aile içi şiddet konusunun azami faydayı sağlayacak şekilde
eğitim müfredatına dâhil edilmesi ve AB ülkelerindeki eğitim müfredatlarının incelenmesi
maksadıyla en iyi uygulamaların yerinde görülmesi),
Diğer kurumlarla işbirliğinin artırılması ve bilinçlendirme faaliyetleri (Aile içi
şiddet konularında ilgili kurumlarla ve sivil toplum kuruluşları ile işbirliği imkânlarının
geliştirilmesi, ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarının da katkısıyla iletişim stratejisi
oluşturulması, aile içi şiddet vakası mağdurlarının bilgilendirilmesi maksadıyla tanıtıcı
materyal hazırlanması, Jandarma internet sitesinde aile içi şiddet mağdurlarına yönelik
düzenleme yapılması ve pilot olarak belirlenen 30 birlik ve kurumda bilinçlendirme
seminerleri düzenlenmesi).
5.
Türkiye’de Suç Analiz Etkinliğinin Artırılması ve Suç Önleme Stratejisinin
Geliştirilmesi Projesi:
AB’nin 2011 Yılı Mâlî İşbirliği Programı kapsamında kabul edilen proje, Jandarma
Genel Komutanlığı koordinatörlüğünde Emniyet Genel Müdürlüğü ve ilgili diğer kurumların
katılımıyla yürütülecektir. Proje ile daha etkin ve yeterli suç önleme stratejileri uygulanarak
suç oranlarını azaltmak ve toplumun refah ve huzur seviyesini artırmak hedeflenmektedir.
24 ay uygulanma süresi olan proje tamamlandığında;
AB standartları ile Türkiye’de suç analizi ve suç önlemeye ilişkin en iyi
uygulamalar ve geçerli durum belirlenmiş,
AB standartları ve en iyi uygulamalar gereğince, Jandarma Genel Komutanlığı
ve Emniyet Genel Müdürlüğündeki suçla ilişkili birimlerde görevli personelin bilgi ve
becerisi ile kurumsal kapasitesi artırılmış,
-
Türk Suç Önleme Stratejik Planı hazırlanmış olacaktır.
6.
AB Üyesi Ülkelerle İkili İşbirliği Faaliyetleri:
Türkiye'nin, AB'ye uyum sürecinde, İngiltere ile Adalet ve İçişleri müktesebatı
alanında işbirliğini güçlendirmek maksadıyla, İngiltere Başbakanı’nın talebi üzerine
17 Mayıs 2004 tarihinde imzalanan “Müşterek Gündemin Ortakları İçin Eylem Planı”
kapsamında Dışişleri Bakanlığı koordinatörlüğünde yürütülen faaliyete katılım
sağlanmaktadır.
Faaliyet kapsamında 2011 yılı içerisinde;
“Göç Yönetimi Konusunda İşbirliğinin Değerlendirilmesi” toplantısının ikincisi 1617 Mayıs 2011 tarihlerinde Londra’da icra edilmiş ve katılım sağlanmıştır.
Boğaziçi Çalışma Grubu’nun 7’nci toplantısı, 06 Temmuz 2011 tarihinde
Ankara’da “Organize Suçlarla Mücadele” ve “Terörle Mücadele” olarak iki alt grubun eş
zamanlı toplantısıyla gerçekleşmiş ve katılım sağlanmıştır.
İçişleri Bakanı ile İngiltere İçişleri Bakanı tarafından 26 Ekim 2011 tarihinde
Ankara’da iki ülke arasında göç yönetimi konusunda işbirliğinin geliştirilmesini teminen
“Ortak Beyanat” imzalanmıştır.
102
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
IV. KURUMSAL KABİLİYET VE KAPASİTENİN
DEĞERLENDİRİLMESİ:
A.
ÜSTÜNLÜKLER:
- Suçların işlenmesini önlemeye yönelik alınan etkin tedbirler ile işlenmiş suçların
kısa sürede tarafsız, adil ve yasal sınırlar çerçevesinde süratle aydınlatılması sonucu
vatandaşlarda oluşturulan saygı, güven ve inanç,
- Delilden suçluya gidilerek, suçluların etkisiz hale getirilmesini sağlayan araç,
gereç ve silâh sistemine sahip olunması,
-
Teknolojik donanımın yeterli seviyede olması,
-
Deneyimli ve donanımlı etkin bir emir-komuta yapısı,
- Başta terör olmak üzere her türlü suçla mücadelede kazanılan tecrübelere ve
eğitimli personele sahip olunması.
B.
DEĞERLENDİRME:
Türk Silâhlı Kuvvetlerinin ayrılmaz bir parçası olarak Jandarma Genel Komutanlığı,
yüksek fizik ve moral gücüne sahip, eğitimli ve nitelikli personeli, devamlı gelişen
fonksiyonel teşkilâtı, sahip olduğu yüksek teknoloji ürünü silâh, araç ve malzeme
sistemleriyle, görev yaptığı her yerde kanunların ve nizamların öngördüğü şekilde Türkiye
Cumhuriyeti’nin önemli bir gücü ve teminatı olmayı sürdürecek ve ulusumuza hizmet
yarışına devam edecektir.
103
2011 Yılı Faaliyet Raporu
Jandarma Genel Komutanlığı
V. ÖNERİ VE TEDBİRLER:
Günümüzde hızla gelişen teknoloji ve değişen yaşam koşullarıyla birlikte suç alanları
ve yöntemleri farklılaşmakta, suç oranları giderek artmakta ve suç, toplumsal yaşam için
gün geçtikçe daha büyük bir tehdit halini almaktadır. Suçla mücadele görevini yerine
getiren kolluk kuvvetlerinin, bu tehdide karşı koyabilmesi ancak profesyonel bir yapı ve
modern araç, gereç ve sistemlerle mümkündür. Bu durum, kolluk kuvvetlerine daha fazla
kaynak ayrılmasını gerektirmektedir.
104
2011 Yılı Faaliyet Raporu

Benzer belgeler