5. Sınıflar Open House, Eyüboğlu Kemerburgaz Kampüsü, 14 Mayıs

Transkript

5. Sınıflar Open House, Eyüboğlu Kemerburgaz Kampüsü, 14 Mayıs
MYP (ORTA YILLAR PROGRAMI) NEDİR?
Uluslararası Bakalorya Organizasyonu’nun (IBO) Orta Yıllar Programı (MYP) 11 ila 16
yaş arasındaki öğrencilerin öğrenim gereksinimlerini karşılamak üzere tasarlanmış bir
öğretim programıdır.
MYP, Türkiye’de uygulanan ulusal öğretim programının gereklerini yerine getirmemize
olanak veren ve öğrencilerimizin dersler arası bağlantıları daha iyi anlamalarını ve dünya
üzerindeki yerlerini ve rollerini eleştirel bir gözle incelemelerini sağlayan, amaçlarımıza
uygun bir çerçeve sunmaktadır.
MYP hem uluslararası platformdaki hem de uygulandığı okullardaki gelişiminin temelini
üç kavram üzerine oturtan bir eğitim yaklaşımıdır: bütüncül öğrenim, kültürler arası
bilinç ve etkileşim, iletişim.
MYP’nin öğretim programı çerçevesinin temelini oluşturan bu kavramlar, hem
Türkiye’de uygulanan ulusal öğretim programını hem de Eyüboğlu Eğitim Kurumları’nın
eğitim felsefesini tamamlayıcı bir nitelik taşımaktadır.
Bütüncül öğrenim, konulara ve sorunlara küresel bir bakış açısıyla yaklaşılmasını
sağlayarak dersler arasındaki bağlantıları vurgulamaktadır. Öğrenciler, öğrenimlerinin
anlamını daha fazla fark etmeli ve bilgileri, birbiriyle bağlantılı bir bütün olarak
görmelidir.
Kültürler arası bilinç ve etkileşim, öğrencilerin kendi kültürlerini ve diğer toplumsal ve
ulusal kültürleri öğrenirken tutumlarını, bilgilerini ve becerilerini geliştirmelerini amaçlar.
Kültürler arası etkileşim, öğrencileri olaylara ve durumlara farklı bakış açılarından
yaklaşmaya teşvik ederek hoşgörüyü ve saygıyı artırır.
İletişimin çeşitli şekillerde ve en az iki dilde gerçekleştirilmesine MYP’de büyük önem
verilmektedir. Dil bilme ve kültürleri tanıma arasında açıkça fark edilen bir bağlantı
mevcuttur. Bu, öğrencinin hem ana dili hem de öğrendiği ikinci dil (ve Eyüboğlu Eğitim
Kurumları’nda üçüncü dil) için geçerlidir.
WHAT IS MYP (MIDDLE YEARS PROGRAMME) ?
The Middle Years Programme (MYP) of the International Baccalaureate Organization
(IBO) is a course of study designed to meet the educational requirements of students
aged between 11 and 16 years.
MYP is a suitable framework within which we can meet the requirements of the
Turkish National Curriculum and develop our students’ understanding of the
interdisciplinarity of subjects and critically examine their place and role in the world at
large.
From its beginning, the MYP has been guided by three fundamental concepts that
underpin its development, both internationally and in individual schools: holistic
learning, intercultural awareness, communication.
These concepts form the basis for the MYP’s curriculum framework and complement
both the Turkish National Curriculum and the educational philosophy of Eyüboğlu
Schools.
Holistic learning emphasizes the links between the disciplines, providing a global view
of situations and issues. Students should become more aware of the relevance of
their learning, and come to see knowledge as an interrelated whole.
Intercultural Awareness is concerned with developing students’ attitudes, knowledge
and skills as they learn about their own and others’ social and national cultures.
By encouraging students to consider multiple perspectives, intercultural awareness
fosters tolerance and respect.
Communication in a variety of forms and in at least two languages is given particular
emphasis in the MYP. There is a clearly recognized link between the knowledge of
language and the knowledge of culture for both the student’s native language and the
second (and at Eyüboğlu Schools, third) language acquired.
Değerli velilerimiz,
5. Sınıflar Open House etkinliğiyle amaçlanan, kurumumuzun misyon ve vizyonu ışığında bilgiye ulaşmanın
yollarını arayan, kendi öğrenme şeklini değerlendirebilen, öğrendikçe merak eden, merak ettikçe öğrenen,
tüm bu süreç içerisinde geçirdiği evrelerin bir kazanım olduğunun bilincinde olarak bu kazanımları paylaşma
ve yansıtma becerilerine sahip öğrencilerimizin sene içinde gerçekleştirdikleri disiplinler arası öğrenmeyi
temel alan etkinliklerden bazılarını sizlerle paylaşmaktır.
Orta Yıllar Programı (MYP) çerçevesinde öğrenmeyi öğrenme ve hayat boyu öğrenme yaklaşımlarını
esas alan Eyüboğlu Eğitim Kurumları geleceğin mutlu, sağlıklı, uluslararası bilince sahip, IB Öğrenen
Profilinde amaçlandığı gibi risk alan, merak eden ve düşünen bireylerini yetiştirmeyi hedefler. Program, bu
hedefler doğrultusunda derslerin tümünde kullanılan “sistemler, ilişkiler, değişim” gibi anahtar kavramlar
sayesinde öğrencinin farklı dersler arasında bağlantılar kurmasına yani noktaları birleştirip büyük resmi
görmesine olanak verir. Gelişen teknolojinin dahi çocuğu Steve Jobs’un bir üniversite mezuniyetinde
yaptığı konuşmada da ifade ettiği gibi:
“Noktaları ileriye bakarak birleştiremezsiniz; onları sadece geriye baktığınızda
birleştirebilirsiniz. Noktaların bir şekilde geleceğinizi oluşturmak için birleşeceğine inanmanız
gerekiyor.”
Tıpkı çocuklarınız gibi sizlerin de bu interaktif etkinliklerden yararlanmanızı ve eğlenmenizi umuyoruz.
Dear parents,
The aim of Open House Grade 5 Programme is to share some of the interdisciplinary activities that
have been done by our grade 5 students who search for knowledge in the light of our school’s mission
and vision, who can evaluate his/her own learning style, who are curious and aware of their phases of
acquisitions with reflection skills during this process.
Aligned with Middle Years Programme (MYP) which is based on learning to learn and being lifelong
learners, Eyuboğlu Educational Institutions aim to educate happy, healthy students with international
mindedness for the future as it is defined in IB Learner Profile as risk takers, inquirers and thinkers.
The programme aims to enable our students to understand the interdisciplinary links through common
concepts of all disciplines such as systems, relationships and change in order to see the big picture by
connecting the dots.
As the genius child of the developing technology Steve Jobs, in one of his speeches in a graduation
ceremony at a university said:
“You can’t connect the dots looking forward; you can only connect them looking backwards.
So you have to trust that the dots will somehow connect in your future.”
We wish you enjoy these interactive activities and benefit from them as your kids do.
16.00-16.30
İkram
Refreshments
16.30-17.30
ETKİNLİK ADI
ACTIVITY
Müzikal Performans “Matilda”
Musical Performance “Matilda”
Açış Konuşmaları
Opening Speeches
Türkçe Drama
Turkish Drama
Ders Sunumları
Lesson Presentations
İngilizce Drama
English Drama
17.30-17.40
SAAT
TIME
Yönlendirme
SUNUM YERİ
VENUE
İÇERİK
CONTENT
Bahçe
Garden
İkram
Refreshments
Burçak Eyüboğlu Hall
Özel yetenekleri ve olağanüstü zekası olan Matilda Wormwood
adında bir kızın hikayesinin anlatıldığı müzikalden “Naughty” isimli
şarkının performansı.
Performance of the song “Naughty” from a musical called
Matilda, a story of a gifted girl.
Dört Dilde Open House Açış Konuşmaları
Opening Speeches in four languages
Öğrencilerin Türkçe drama performansı.
Turkish Drama Performance.
Tüm Sene Yapılan Çalışmalardan Kesitler
Barcovision of students’ work
Öğrencilerin İngilizce drama performansı
English Drama Performance.
Öğrenci ve velilerin ilgili sunum alanlarına yönlendirilmeleri
Guiding parents to relevant presentation areas.
18.00-18.10
17.40-18.00
Öğrenci ve velilerin atölyelerde interaktif etkinlikleri gerçekleştirmeleri
Student- parent interactive in-class activities
Gösteri Sanatları
Performing Arts
Müzik Atölyesi
Music Room
Veli&Öğrenci / Türk Müziği Aksak Ritm Çalışması
Parent&Student / Rhythm practise
Görsel Sanatlar
Visual Arts
Resim Atölyesi 1
Art Room 1
Veli&Öğrenci / Derinlik-İki Boyutlu Çalışma
Parent& Student / Depth-Two Dimensional Work
Görsel Sanatlar
Visual Arts
Resim Atölyesi 2
Art Room 2
Veli&Öğrenci / Derinlik-İki Boyutlu Çalışma
Parent& Student / Depth-Two Dimensional Work
Yönlendirme
Sunum Alanları
Presentation Sites
Öğrenci ve velilerin ilgili sunum alanlarına yönlendirilmeleri
Guiding parents to presentation venues
5-A
Yaratıcı Yazma Etkinliği
Creative Writing Activity
İngilizce Sunumları
English Presentations
7-A
Önceden hazırlanmış olan bir drama için resimli
hikaye kartları sıralama
Storyboard Sequencing story cards to a performed play
İkinci Yabancı Dil Sunumları
Spanish/ German Presentations
4-A
“Eğlenerek İspanyolca ve Almanca Öğrenmeye Var mısınız?”
Etkinliği
“Are you ready to have fun while learning Spanish and German?”
Matematik Sunumları
Mathematics Presentations
5-B
“Bir Ye, Bin Düşün” Etkinliği
“Think a thousand time while you eat” Activity
Sosyal Bilgiler Sunumları
Social Studies Presentations
6-A
“Türkiye Kültür Elçisi” Etkinliği
“Turkish Cultural Ambassador” Activity
Teknoloji Sunumları
Technology Presentations
Bilgisayar Laboratuvarı
Computer lab
“İNTERNET GÜVENLİĞİ” Çizgi Roman Etkinliği
“E-Safety”Activity
Fen Sunumları
Science Presentations
Fen Laboratuvarı
Science Lab
Fen Deney ve Aktiviteleri
Science Experiments and Activities
Yönlendirme
Sunum Alanları
Presentation Sites
Öğrenci ve velilerin ilgili sunum alanlarına yönlendirilmeleri
Guiding parents to presentation venues
Resim Sergisi&Proje Sunumları
Art Exhibition & Project
Presentations
Spor Salonu
Gym
Resim Sergisi&Öğrencilerin Proje Sunumları
Art Exhibition & Student Project Presentations
Yönlendirme
Spor Alanları
Sports Areas
Öğrenci ve velilerin maç uygulamaları için hazırlanması
Parent& Student /Getting ready for Sports Competitions
Beden Eğitimi
Physical Education
Açık Spor Alanları
Open Sports Areas
Veli&Öğrenci / Spor branşlarına yönelik maç uygulamaları
Parent&Student / Sports Competition
18.10-18.40
Türkçe Sunumları
Turkish Presentations
18.40-18.50
İÇERİK
CONTENT
18.50-19.20
SUNUM YERİ
VENUE
19.20-19.30
ETKİNLİK ADI
ACTIVITY
19.30-20.20
SAAT
TIME
AKADEMİK SUNUM
KEMERBURGAZ İLK VE ORTAOKUL BİNASI
18.10-18.40
SOSYAL SUNUM
KEMERBURGAZ İLK VE ORTAOKUL BİNASI
17.40-18.00
AHMET CEMRE DÖNMEZ
MATEMATİK
KEMERBURGAZ 2.KAT
5-B SINIFI
GÖRSEL SANATLAR
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
RESİM ATÖLYESİ 1
ASLI KAÇAR
SOSYAL BİLGİLER
KEMERBURGAZ 2.KAT
6-A SINIFI
GÖRSEL SANATLAR
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
RESİM ATÖLYESİ 1
AŞİL EMRE DÖRÜCÜ
TEKNOLOJİ
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
BİLGİSAYAR LAB
GÖRSEL SANATLAR
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
RESİM ATÖLYESİ 2
AŞKIN UTKU PALAK
FEN BİLİMLERİ
KEMERBURGAZ FEN LABAROTUVARI
GÖRSEL SANATLAR
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
RESİM ATÖLYESİ 1
BERİL SELAK
TÜRKÇE
KEMERBURGAZ 2.KAT
5-A SINIFI
GÖSTERİ SANATLARI
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
MÜZİK ATÖLYESİ
CAN ANKARA
2. YABANCI DİL
KEMERBURGAZ 1.KAT
4-A SINIFI
GÖRSEL SANATLAR
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
RESİM ATÖLYESİ 1
CEM PEHLİVAN
FEN BİLİMLERİ
KEMERBURGAZ FEN LABAROTUVARI
GÖSTERİ SANATLARI
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
MÜZİK ATÖLYESİ
CEREN YILDIRIM
TÜRKÇE
KEMERBURGAZ 2.KAT
5-A SINIFI
GÖRSEL SANATLAR
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
RESİM ATÖLYESİ 2
DELFİN FİLİZ
MATEMATİK
KEMERBURGAZ 2.KAT
5-B SINIFI
GÖSTERİ SANATLARI
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
MÜZİK ATÖLYESİ
DERİN BERGEMANN
TÜRKÇE
KEMERBURGAZ 1.KAT
4-A SINIFI
GÖRSEL SANATLAR
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
RESİM ATÖLYESİ 1
DURU BENER
2. YABANCI DİL
KEMERBURGAZ 1.KAT
4-A SINIFI
GÖSTERİ SANATLARI
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
MÜZİK ATÖLYESİ
EDA DİKER
SOSYAL BİLGİLER
KEMERBURGAZ 2.KAT
6-A SINIFI
GÖRSEL SANATLAR
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
RESİM ATÖLYESİ 1
EMİR KAAN YILMAZ
TEKNOLOJİ
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
BİLGİSAYAR LAB
GÖSTERİ SANATLARI
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
MÜZİK ATÖLYESİ
EMRE ALMACI
TEKNOLOJİ
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
BİLGİSAYAR LAB
GÖSTERİ SANATLARI
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
MÜZİK ATÖLYESİ
HAMZA YİĞİT AKMAN
2. YABANCI DİL
KEMERBURGAZ 1.KAT
4-A SINIFI
GÖSTERİ SANATLARI
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
MÜZİK ATÖLYESİ
LARA YANÇ
SOSYAL BİLGİLER
KEMERBURGAZ 2.KAT
6-A SINIFI
GÖSTERİ SANATLARI
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
MÜZİK ATÖLYESİ
NECMİCAN KUTLU
SOSYAL BİLGİLER
KEMERBURGAZ 2.KAT
6-A SINIFI
GÖSTERİ SANATLARI
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
MÜZİK ATÖLYESİ
NİL UZUNKÖK
İNGİLİZCE
KEMERBURGAZ 2.KAT
7-A SINIFI
GÖSTERİ SANATLARI
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
MÜZİK ATÖLYESİ
ÖMER FAİK YILDIRIM
FEN BİLİMLERİ
KEMERBURGAZ FEN LABAROTUVARI
GÖRSEL SANATLAR
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
RESİM ATÖLYESİ 2
ÖMER SİVRİ
TÜRKÇE
KEMERBURGAZ 2.KAT
5-A SINIFI
GÖSTERİ SANATLARI
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
MÜZİK ATÖLYESİ
RONİ SENUSOĞLU
FEN BİLİMLERİ
KEMERBURGAZ FEN LABAROTUVARI
GÖSTERİ SANATLARI
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
MÜZİK ATÖLYESİ
SELİN ÖZDEMİR
İNGİLİZCE
KEMERBURGAZ 2.KAT
7-A SINIFI
GÖSTERİ SANATLARI
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
MÜZİK ATÖLYESİ
TEVFİK SELİM KAİN
İNGİLİZCE
KEMERBURGAZ 2.KAT
7-A SINIFI
GÖRSEL SANATLAR
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
RESİM ATÖLYESİ 1
YASMİN BAYSAL
MATEMATİK
KEMERBURGAZ 2.KAT
5-B SINIFI
GÖRSEL SANATLAR
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
RESİM ATÖLYESİ 2
ZEYNEP ESEN
MATEMATİK
KEMERBURGAZ 2.KAT
5-B SINIFI
GÖRSEL SANATLAR
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
RESİM ATÖLYESİ 2
ZEYNEP TARA TERZİ
2. YABANCI DİL
KEMERBURGAZ 1.KAT
4-A SINIFI
GÖRSEL SANATLAR
KEMERBURGAZ ZEMİN KAT
RESİM ATÖLYESİ 2
Eyüboğlu Genel Müdürlük
Dr. Rüstem Eyüboğlu Sokak No: 8 34762 Ümraniye / İstanbul
Tel : 0216 522 12 12 Faks: 0216 522 12 14

Benzer belgeler