kapak.fh11

Yorumlar

Transkript

kapak.fh11
ÜRÜN HABERLER‹
ELEKTR‹K AKTÜATÖR
KONTROL RÖLES‹
‹fiARET ALGILAYAN FOTOELEKTR‹K SENSÖR
Kompakt Ve Hafif Bir Ürün
Fazl› Gerilimler ‹çin
Kompakt Paslanmaz Çelik Muhafazal›
SA serisi aktüatörler küçük
çeyrek dönüfllü
sistemler için tasarlanm›flt›r. Bu
aktüatörler 360° lik
dönüfl aç›s›na kadar
ayarlanabilmektedir.
Kompakt ve hafif
bir üründür. Gövde
muafazas› aluminyum ve de¤iflik
opsiyonlar›n montaj›na elverifllidir.
Ayr› bir özellik olarak aç›k veya kapal›
konumlar için ›fl›kl›, kubbe fleklinde konum
göstergesi mevcuttur. Mevcut anahtar ile elle
kontrol yap›labilir. Vana ba¤lant›lar› ISO
standard›na uygundur. Opsiyonel olarak
Potansiyometre 1K-Ohm, Pozisyon
Transmitteri 4-20 mA, Oransal Kontrol
Ünitesi 4-20 mA.10 V. ve Lokal Kontrol
Ünitesi eklenebilir. Ürünün di¤er özellikleri
flunlard›r: Kelebek, Küresel, Plug Valfler ile
90° dönüfl hareketi yapan sistemler için, 50
Nm döndürme kuvveti, On-Off veya oransal
çal›flma, IP 68 koruma s›n›f›, AC 110 / 230
V.AC 1 faz (60/20 Hz), DC 24 Çal›flma
gerilimi.
Mikroifllemci tipindeki SENECA 3 kontrol
rölesi, çok düflük veya çok yüksek besleme
gerilimlerinden kaynaklanan afl›r› yüklemelerin
sisteme zarar vermesini engelleyici flekilde
dizayn edilmifltir. Yüklemenin gecikmeli olarak
yeniden depolanmas› özelli¤i ile so¤utma
sistemlerindeki kompresörler kontrol
edilebilir. Cihazdaki mikroifllemci sayesinde,
müdahale efli¤ine gelindi¤ini gösteren de¤erler
hatas›z ve an›nda görülebilir ve bu sayede
sisteme do¤ru zamanda müdahale edilebilir.
52,5 x 90 x 73 mm boyutundaki bu kontrol
rölesinin üç farkl› modeli bulunmaktad›r. Bu
modeller flunlard›r: S105TCS-1: 380V gerilim,
S105TCS-2: 230V gerilim, S105TCS-3: 400V
gerilim.
Sa¤lam paslanmaz çelik bir muhafaza içinde
iflaret alg›layan fotoelektrik sensör E3ZM-V
deterjana karfl› dayan›kl› yap›ya sahip olup
özellikle g›da paketleme uygulamalar›nda s›k
kullan›lan tüm bask› iflaretlerinin güvenilir
flekilde alg›lanmas›n› sa¤lar. Farkl› renklerde
bas›lm›fl iflaretlerin dengeli alg›lanmas› için
beyaz LED'li bu fotoelektrik sensör, SUS
316L paslanmaz çelik gövdeye sahiptir.
Kullan›m› kolay ö¤retme dü¤mesi veya
uzaktan ö¤retme ve 50 μs'lik k›sa cevap
verme süresi Omron Electronics taraf›ndan
piyasaya sunulan bu fotoelektrik sensörün
öne ç›kan diger özellikleri aras›ndad›r.
PVD PROSES VANA
Tel : +90 216 4156540
Fax : +90 216 3642252
NET MÜHEND‹SL‹K OTOMASYON
Tel : +90 212 2109354
Fax : +90 212 2109359
OMRON ELECTRONICS
Tel : +90 216 4740040
Fax : +90 216 4740047
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 26632 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 26609 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 26613 giriniz.
‹NVERTER GAZALTI KAYNAK MAK‹NES‹
H SINIFI MOTOR
RADAR SENSÖRLER
Ortalama % 50 Gaz Tasarrufu
Yüksek Ortam Is›s›na Dayan›kl›
Uygun Fiyatl›, Ekonomik
Kendi inverter teknolojisine sahip tek yerli
kaynak makinesi üreticisi olan Kilmak Makine
Sanayi'nin ‹nverter Gazalt› Kaynak
Makinelerindeki en güçlü üyesi olan MASTER
500 çarp›c› özellikleri ile dikkat çekmektedir.
Ortalama % 50 gaz tasarrufu sunan bu ürün
her pozisyonda kararl›, çapaks›z ve s›çraks›z
kaynak yapma imkan› sa¤lar. Bu önemli
özellikleri sayesinde MASTER 500 ‹nverter
Gazalt› Kaynak Makinesi zamanla trafolu
kaynak makinelerinin yerine geçecektir. Kilmak;
Ar-Ge'ye verdi¤i büyük önem sayesinde her
zaman yeni teknolojileri en uygun flartlarda
tüketicilerine sunacakt›r.
Abana Motorsan
olarak, maksimum 40°C
ortam ›s›s› ve
1000 m. rak›m
de¤erlerine
göre imal etti¤imiz standart
motor çeflitlerimizin d›fl›nda ortam s›cakl›¤›n›n 40°C üzerinde oldu¤u
koflullarda çal›flabilen özel motorlar› da
üretebilmekteyiz. Çal›flma ortam› s›cakl›¤›n›n
40°C üzerinde olmas› durumunda, motorlar›n
verimli çal›flmas›n› sa¤lamak ve ömrünü
koruyabilmek ancak “H” s›n›f› motor
kullan›m›yla mümkün olmaktad›r. Elektrik
motorlar›n›n ›s›nmas›, izolasyon malzemelerinin ömrünün k›salmas›na sebep veren en
önemli etkendir. Buna istinaden diyebiliriz ki,
motorumuzun iklim flartlar›ndan ötürü ya da
bulundu¤u yerdeki döküm ocaklar›, f›r›n ve
benzeri sanayi araçlar›n›n ›s› yaymas›
neticesinde oluflacak yüksek s›cakl›¤a karfl›
dayan›kl›l›¤›n›n artt›r›lmas› suretiyle verimi de
ömrü de korunmufl olacakt›r. Görüldü¤ü
üzere, çok maksatl› kullan›labilen motorlar›m›z,
de¤iflik sektörlere de hitap edebilecek flekilde
özel ihtiyaçlara da h›zl› cevap verebilmektedir.
VEGA'n›n üretti¤i
yeni VEGAPULS
67 modeli yeni
radar sensörler,
günümüzde ultrasonik sensörlerin
yetersiz kald›¤›
hemen hemen her
ortamda kullan›labilmektedir.
VEGAPULS 67,
tüm radar teknolojileri gibi
ölçülecek ürüne
temas etmeden
çal›flmakta ve
bundan dolay›
afl›nd›r›c› ve agresif
ürünlerde bile
güvenle kullan›labilmektedir. Radar teknolojisi,
ultrasonik sensörlere problem oluflturan,
pnömatik dolumda meydana gelen hava
anaforlar› ve dolum gürültülerinden
etkilenmeksizin, güvenilir ölçüm de¤erleri
vermektedir. Bas›nç ve yüksek derecedeki
toz oluflumlar› bile 26 GHZ'lik bu teknolojiye
etki etmemektedir. Böylece VEGAPULS 67
sensörler, hemen hemen tüm ölçüm alanlar›
için ekonomik ve güvenli ölçüm imkanlar›
sunmaktad›r.
K‹LMAK
Tel : +90 264 4378888
Fax : +90 264 4379444
ABANA MOTORSAN
Tel : +90 212 2669370
Fax : +90 212 2669375
DURKO ENDÜSTR‹ ÜRÜNLER‹
Tel : +90 216 5445000
Fax : +90 216 5445047
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 26587 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 26733 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 26735 giriniz.
24
OCAK 2009

Benzer belgeler

kapak.fh11

kapak.fh11 olabilir. Sarg›larda kullan›lan vernik yüksek s›cakl›¤a dayan›kl› malzemeden seçilmifltir. Bu motorlar, s›zd›rmazl›¤a yönelik olarak güdük (fans›z, fan muhafazas›z) tiptedir ve standart koruma s›n›f...

Detaylı