Dökümanı indirmek için tıklayın.

Transkript

Dökümanı indirmek için tıklayın.
T.C.
F:RAT ONIVERSiTES:HASTANES:
DONERSERMAYEI:LETME BIRIM:
TEKLiFiSTEME FORMU
07032016
lstem No
:26199:16′ 1273
Blrim
Talep Eden
:
GENEL CERRAHI KLlNlGl
Frrat Unlverslt6l Hastanesl ihtlyact malzemerhlzmet satn elrnacaKrr, Flyat teklif agagtda bellrtilen tarih
ve Eaatte O0ner Semaye Safin alma Blrlhlne blzzat, faks v6ya posta ile tesllmlnl dca ederlm.
1- Malzemer'hizmet tesliminin ka9 gilnde yaprlac€grnrn belirtilmesi zorunludur. Belirtilmomesi durumunda sipari$ tarihinden fibaren
l0 gon olarak kabul edilecektir. Teslimana gecikme durumunda geciken her gon ign fatura tutannrn (KDV harig)
0,001 (Bindebiri) oranrnda gecikme cezasr hesaplanarak tahakkuk tlzerinden kesileceklir.
2- Teklif opsiyonu en az 20 gon olmah v6 orun mark sr, bElirtilecek ve teklif fiyatan KDV harig verilecektir. Belirtilmemesi
durumunda KDV dahil kabul edilecekir. Ayflca idarenin 6ng6;du!0 gartar drgrnda, firma tarafhdan 6demo gun0 vb. talepleri
teklif,erinde belirbelsr dahi, diKate alnmayac€Krr.
3- Mal teslimi hastane ambanna veya idarenin gosterBcegi y8re teslim edilecektir. Teslimat yerine kadar tum giderler satrcrya
aittir.
+ Trbbi malzeme haricindeki Urunlerde TSE markasr aranan malzemeler TsE belgeli olacaktu.
teslim soresi
5- Teklif
mektubunda silinti
ve
kazrirtr yaprlmayacaKrr. Son teklif v6rma tarih
ve
sastinden sonra gelen tekliller
degerlendidlmeyecek olup, ancak idare gerek gdrduo0 takdirde bu s0reyi uzatabilir.
6- Firma alacaklannt sadece banka ve linans kurumlaflna harcama yet(ilisinin (Baghekimlik Mskamr) izni ile devir ve temlik
yapabilir. (3.$ahrslar ve firmalara temlik izni verilm€mektedir.)Temlik oncesi uygunluk yazrstaltnacaktr.
7- Ttbbi malz€m€, ilag ve kit slmlannda Saglrk Bakanlunrn TITUBB kaytdt gersken orunlerin kayrth olmast halinde akm
yaptlacakttr. Urilnlin imalatgr v6ya ithalatgrsr olmadrgr durumlarda ilgili sahctntn bayi olduouna dair TITUBB kayf ve bildirimi
aranacakllr. Teklif meKubunda UBB kodu ve aynca frmanrn KIK de kaydr olacaKrr. UBB kodu ve SUT kodu gerekon orunbrin
kodunun belirtilmemesi. ile KIK kaydr olmayan firmalarrn teklifi deoerlendimeye altnmayacakttr. Sosyal Guvenlil Kurumu negatif
listesinde bulunan ttbbi malzemeler ahnmayacak, alhsa dahi negatif listeden gtkmadtkga fa&ra bedeli Odenmeyecaktir.-KlK
kaydtntn .yapllmamast ve kaydrn guncellenmemesi malzeme alndrktan sonra maEemenin nogatif listeye dogmesi liibi malzeme
kaynakh kuruma ait scK kesinti tutarlan ve kurum zararlannrn tamamr ilgili firma taraftndan kargrlanacaktrr.
8- Safhk.Uygulama Tebliginde yer €lan trbbi malzemeler igin SLrr kodu, Tebli$de yer almayah maEeme olmast durumunda bu
durum teklif mekh.rbunda bolirtilecektir.
彎溜認¶ 器
kanun geregi ilgili mercilere
需認:硼 駿語♂
喘』
継常旨
拙濡
円i鵬
:1ツ
l::r哨
temIPat_Toktubu verliecek yadi nak:t l120rlnden %3 (Fatura bedei:
KDV Harll}teminat keslnt13:
yaprlrcakttr,
12- siparig.sonrest
Sipadg sonresr toslimi
toslimi yaptlan mauhizmet afumlannrn odemeye osas evraklanntn tanzimlne mllleakip Saymanltk kaydaflna
allndl0l tarihten itlbaren 2'10 . g0nde ddeneceKir. Satnalma biriminin Giparigine mutakip tosllmat yaptlacaKtr.'
・‐
・
Son Tes‖ m Tadh a Saat:Ч
│≒
ヽ
Q3・ 2° │も
MALZEMttHlzMET LiSTES:
S:ra N Ma120me Kodu
Ma120me Cinsi
1
suTuRE PESSER FORCEPS
150030399101563
柘
″
3
α薄画面珈 M敬蒲
5 …
150o30399404572
… ―-
護融弦画藍■薦両覆薄薫戸灰
MIDE GRASPER
Mikぬ
r: Bl‖ mi
ADET
KDV orani%
===_二 :===ニ
3,「 面 荘
一 ―一―――一…………
2.O
………
15003039軒 04570 ‐ │こ 歌熟 BLE mSAKk口 雨
イ5003039940457T
Ac:k:ama
`
LAPAROSKOPIK」 AWS
GRASPER
1ム PAROSKOPIK 5MM R GHT'
¨
― ――
-45…
10
…
BIim Flyat:
「
A DET
ADET
1,0
NOT:TEKNIK sARTNAME EKTEDIR
Adres: FI口 t
T01:
Oniver81ぃ
l HasLned DOner Sornayo lbmO MOdO‖ 崎 0 HAZAR V D :3860437404
Fax: 04242339040 EPOSTA:dserrnavesatinalmaQ輌 口tedu t
0424 233 35 55
Sa´ hl
SUTURE PESSER FORCEPS $ARTNAMESI
101.103
> り > ● l
a
c
e
Tamamireusable oimand!r
Fo「 ceps rahat facia geci,ini sa言 lamak icin siv‖
uc Yaplslna sahip olmandir
Cap1 2.5 mm olmandr.u2unluttu 15cm ve 25cm kesk:n uclu seceneklen olmandr
Forceps ucu dista‖ nde ac::abilir ve suturu yakalayab‖ mek icin centik‖ 9ene yap:s!na sahip
o:malldlr
A9:ll handle saves:nde rahat ku‖ anim:ve uc k:sminln tek 9ene seklinde a91:!p
0 0 哺 り ” 崎
kapanmasln:sa薔 lamandlr.
′
Y:kama portu。 lmandlr.
Ku‖ anicinin tercihine batth olarak forceps asaЁ
!veya yukan ac!iab‖ me secenekle‖ ne sahl
o!malld:r
Serce parmak destek yeri olmal:d:r.
l adet sOtlr pesser reusable gec:,trokari o!ma!!d:r
sotur pesser geci5 trokar:ikl yandan ac!!l delik‖
olmalldlr.
Ver‖ ecek olan sutor pesserile uyumlu bir 5ek:lde sal15mandir
REUs$LE LApARosKopir
rt'or
cRAspER
101.198
o Malzeme tutamag krsmr ve kolay takrlabilir grasper insertinden oluqmahdu.
o Malzeme 5mm gaprnda 42 cm uzunlu[unda ol-rnahdr.
o Malzeme gaftr uca kadar parlama yapmamasr
igin koyu renkli yalrtkan malzeme ile
insule ediLnig olrnahdr.
o Malzeme kolay temizleme ve bakrm igin tek hamle
ile kolay sdkillilp tahlabilen clikline mekanizmasrna sahip olmah vidalanarak sdktil p takrlabilir olmarnaldr.
r Grasper mekanizmasl en az 20rcrn u9 uzunlufunda olmahdr.
r Malzeme mide gibi hassas organlan tutaca$ndan abavmatik ve orta krstru e[imli ve
diqsiz yaprda olmahdu.
o Monopolar koter baflantrsr olmahdr.
e Malzemenin saflarnll$ igin i9 mekani.ana ve insert gelikten mamul olmahdr.
o Malzeme kademeli kilitlenebilir mekanizrnah veya kilitsiz segeneklere sahiip
o
olmaldr.
Kilitli mekanizrna
aym zarnanda kilitsiz gahgmaya da izin verir nitelikte olmahdu.
●
「■ア`Kl訳 KIL
ド:」 OneJ
'■
‐
REUS$LE BARSAK KLEMBI $ARTNAMESi
1- Malzeme tutamag krsmr ve kolay takrlabilir grasper insertinden olugmahdr.
2- Malzeme 5mm gaprnda ,imle gaft uzunlufiu 299mm (+ 3mm) veya 400mm(+ 3mm),
izolc,強
6‐
bitimi ile dipten u9 baglangrcr arasr l2mm(+ 2mm) olnahdr.
Laparoskopik el aletinin ucrmun hepsinin ic saftr celik (SUS304), tutamag CPSり dl,
kaniilil hafif olmasrm saflamak amacryla trbbr amaclara uygun Teflor/silicon ureubd,ve
insule ediLnig otmhdr.
$aft 360 derece rotasyon yapabilmelidir.
Grasper mekanizrnasr 35mm(+1mm) u9 uzunlupu, u9 igerisindeki pencere ise
(27mm+ knm) ve en az 30mm agrlabilme dzelli[inde olmaLdr.
Malzeme dtレ fenestrated yaplda ve i9 klsmmda cdne t山 皿ar ohalldlr
7‐
sEttparlnm・
8‐
Aldn handle klsnu,電 zl kadelneli kapamaya olanak saglayan klit sistemlne sahip
34
5
yl
ё
nleyici
renkte bastan uca kadar izolasyon malzemesiyle kapll
oLnalldr.
ohali ve handle dabulunandttneyle kilidenip a91labiheli(h.istendiginde
kilitsizde g■ lsabilmelidir.
9‐
e iz。 lasyon bittitti yerden bω layacak,ckilde S cm aramarla laser ie
S狙 ¨
yaplLm,markerkan。 lmalldr.Bu markerlar laparoskopik i,leder slrasnda altmda
gё riileblecek,ekilde
ohali ve otoklav vb stcHli7nSyOn i,lemleri sollrasinda
91kmamalldir.
10-Aletin handle klsmmda ser"parmagШ n dayanac電 1 91hntl oLnalldlr
ll‐
Monopolar koter baglantlsl olmdldlr.
12‐
s」 譴枇arinde luerlocklu rama porlu ohalldlr.
Alet cIIk line mekaninaslyla kolayca sckШ 岬 takllabihnelidL.VidaL sistem oLnnmalldr.
14‐ 3 par9aya aynlabilmdidir.α andle,ydl■ LШ
ve i9 aksam)
13‐
,頭
15‐
Kull^nlci tarandan dettrlendHlerek karar verilecektir
16‐
Hi4..et yeterlilik belgesi O■ nalldlr.
■11:(lRド lL
、
LAPAROSKOPIKJAWS GRASPER
1‐
2‐
Malzeme tutamac k!sm:Ve kolay tak:lab‖
MaLeme 5mm cap:nda′ セole
ir grasper insertinden olu5malldl『
saft uzunluttu 299mm{±
.
3mm)veva 4∞ mm(■ 3mm},た 。le,aft
btimi‖ e dipten uc ba51angic:aras!12mml■ 2mm)olmalldlr.
3-
Laparoskopik el a:etinin ucunun hepsinin ic saftl ce‖
k(5US304}′ tutamac(PPSU}d15 kand!趙
hanf Olmas:nl sa薔 lamak amac:y!a● bb:amaclara uYgun Telon/si‖ cOn ure■ imi5 ve insu!e ed‖ m、
oimalldir.
45‐
saft 360 derece rotasyon yapaЫ :me‖ dI.
cene eklemi sadece tek yOnde acilabilir o!ma!:ve cene ucunda biri birini kar,:laVacak,ek‖
de
bire iki veya ikive Oc sek:inde ekstrakte ed‖ ecek spesmenitutacak di51er bulunmalld:r
6‐
cene ic kiSminda enine t:rt:k!ar oimandir
7‐
5aft pa‖ amav:Onlevicirenkte ba5tan uca kadarizolasyon mattemesivle kaph olmandr
8-
AleJn hand:e kismし
aこ z!kademelikapamaya
hand:e da bulunan dOttmeyle k‖
9101112‐
■lenip
ac!lab‖
Ale■ n handle k!smlnda serce parmaЁ
o!anak sattlayan k‖
I sistemine sahip olmah ve
me‖ dヤ lstendittinde k‖ tsi2de cahlab‖ melidヤ・
inin dayanaca:19:kintl olmandlr.
,aft uzerinde luerlocklu y!kama portu o!mandir.
Alet clik l:ne mekan:2maSIyia kolayca sOk口
│lp takllabiime‖ dir Vidai:sistem o!mamalldlr
3 parcava ay口 labilme‖ dI(Handie,yal■ ‖m埒 ,aft ve ic aksam)
3 4
1 1
Kullanrcr taraftndan deEerlendirilerek karar verilecektir,
Hizmet yeterlilik belgesi olmaldrr.
KIRド :L
i.r{l:f.;t-rat:i
│■ .0
ヽ
i
LAPAROSKOPIK 5 MM RIGHT ANGLE DiSSE目 OR
1‐
2‐
Malzeme tutamac k:sm!Ve kolay takllab‖
3mm}veya 400mml■ 3mm},iZOle,aft
Malzeme 5mm capinda,izole saft uzun!uttu 299mm l■
b■ imi‖ e dipten uc baメ angl●
3‐
ir grasper insertinden o:u5mal!dlr
arasl12mmlt 2mm}olmalld:r.
Laparoskopik el aleJnin ucunun hepsinin ic safti ce‖ k(SUS304),tutamac{PPSU)dtt kanOll
hanf Olmaslni saこ lamak amac!yla tlbb!amaclara uygun Telon/J‖
con ure‖ lmi,ve insule ed‖ m、
。!mandir
45‐
,aft 360 derece rotasyon vapab‖
rne‖ dir
DissektOr mekanセ mas:35mm(■ lmm)uc uZunlu言 u′
en a2 3 mm satt ele gOre ac‖
luc
bulunmal!dlr
6‐
cene ic k:Sm!nda enine tlrtlklar olmand!r.
7‐
5aft par!amay1 0nleyici renkte ba♯ an uca kadar:20!aSyon ma12emeSivle kaph o:mand『
8‐
A!etin handle k:smL aЁ zlkademe‖ kapamaya olanak sa首 layan k‖ 忙Jstem:ne sahip o:mah ve
handle da bulunan dO=meyle k‖ [lenip a9Jab‖ mend「 lstend:こ inde k‖ Isizde cahsab‖ melidI
9‐
Aletin hand:ek:smlnda serce parma薔 !n:n dayanacaこ :c!kln,olmandlr
10‐
Monop。 lar
11‐
5aft 12erinde luerlocklu y:kama portu olmandlr
¨
2
・
Alet c‖ k‖ ne
koter baЁ lantls!olmandir.
mekanizmasiyla kolayca sOkO:up takJabilme‖ dir.Vidan sistem Olmamand!「
¨
3
・
3 pa"ava aynlab‖ melidr.(Handle,yahulm婚 ,aft ve 19 aksam)
¨
4
・
Ku‖ anic:tarafindan deger!endir‖ erek karar ver‖ ecektir
5.
・
Hizmet veter!‖ ik belgesi olmand!r
.

Benzer belgeler