güvenlik bilgi formu laybond vınyl

Transkript

güvenlik bilgi formu laybond vınyl
YENI DÜZENLEME TARIHI October 2014
GÜVENLİK BİLGİ FORMU
LAYBOND VINYL
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
1 MADDE/MÜSTAHZAR VE ŞİRKET/İŞ SAHİBİNİN TANITIMI
ÜRÜN ADI
LAYBOND VINYL
ÜRÜN NO.
120273, 120341, S120341
KULLANIM
Yapıştırıcı
TEDARİKÇİ
BOSTIK LIMITED
COMMON ROAD
STAFFORD
STAFFORDSHIRE
ST16 3EH
+44 1785 272625
[email protected]
ACIL DURUM TELEFONU
+44 1785 272650 (24 Hours)
2 TEHLİKELERİN TANITIMI
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
SINIFLANDIRMA (27092 T.C.)
R43.
3 BİLEŞİMİ/İÇİNDEKİLER HAKKINDA BİLGİ
İsim
EC No.
CAS Numarası
İçindekiler %
Sınıflandırma (T.C.27092 ) (67/548/EEC)
amonyak ....%
215-647-6
1336-21-6
< 1%
C;R34 N;R50
ksilen
215-535-7
1330-20-7
1-5%
R10 Xn;R20/21 Xi;R38
9064-13-5
1-5%
R43.
POLYPROPYLENE GLYCOL ALKYL PHENYL
ETHER
Tüm (R) Cümlecikleri Için Tam Metin 16. Bölümde Verilmistir.
4 İLK YARDIM ÖNLEMLERİ
SOLUMA
Kazazedeyi hemen maruziyet bölgesinden başka bir yere götürün. Maruz kalan kişiyi hemen temiz havaya çıkarın. Doktora başvurun.
YUTMA
KUSTURMAYIN. Hemen doktor çağırın.
CİLTLE TEMAS
Kazazedeyi kirlenme yerinden uzaklaştırın. Cildi hemen sabun ve suyla yıkayın. Yıkadıktan sonra tahrişin devam etmesi halinde doktora
başvurun.
GÖZLERLE TEMAS
Hemen gözü suyla çalkalayın. En az 15 dakika durulamaya devam ederek bir sağlık uzmanı çağırın.
5 YANGINLA MÜCADELE ÖNLEMLERİ
SÖNDÜRME GEREÇLERI
Bu ürün alevlenmez. Etraftaki diğer maddeler için uygun bir yangın söndürme malzemesi kullanın.
1/ 4
YENI DÜZENLEME TARIHI October 2014
LAYBOND VINYL
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
ÖZEL TEHLİKELER
Yangının meydana getirdikleri: Karbonmonoksit (CO). Karbondioksit (CO2).
YANGıNDA KORUYUCU TEDBIRLER:
Etraftaki materyaller için uygun koruyucu aygıt kullanın.
6 KAZA SONUCU YAYILMA ÖNLEMLERİ
KİŞİSEL GÜVENLIK ÖNLEMLERI
Avoid skin and eye contact. Wear personal protective equipment. Avoid breathing vapour Ensure adequate ventilation.
ÇEVREYI KORUMA ÖNLEMLERI
Prevent entry into drains and water courses.
DÖKÜNTÜ TEMIZLEME YÖNTEMLERI:
Tüm ateşleme kaynaklarını söndürün. Kıvılcım, alev, ısıya engel olun ve sigara içmekten kaçının. Havalandırın. Temizlik personeli
solunumu koruyan ve/veya sıvıyla teması engelleyen gereç kullanmalıdır. Vermikülit, kuru kum veya toprağa emdirerek kutuların içine
koyun. İçinde döküntü toplanmış kaplar usulüne göre ve tehlike işaretiyle birlikte içindeki maddeyi doğru bir şekilde gösteren bir etiketle
etiketlenmelidir Bir döküntüyle uğraştıktan sonra iyice yıkayın. Do not seal drum immediately (evolution of carbon dioxide), allow to
ventilate for several days before sealing.
7 ELLEÇLEME VE DEPOLAMA
KULLANIM TEDBİRLERİ
Dökmemeye çalışın, cilt ve gözlerle temastan kaçının. İyi bir havalandırma sağlayın. Alerjik reaksiyonlara karşı hassas olanlar bu ürünle
uğraşmamalıdırlar.
DEPOLAMA TEDBİRLERİ
Sıkı sıkı kapalı orijinal ambalajında ve kuru ve serin bir yerde depolayın. Orijinal kabında muhafaza edin.
DEPOLAMA SINIFI
Kimyasal depolama.
8 MARUZİYET KONTROLLERİ/KİŞİSEL KORUNMA
KORUYUCU TEÇHİZAT
TEKNİK TEDBİRLER
Uygun genel ve yerel dışarı verme havalandırması sağlayın.
SOLUNUM AYGITI
Belli bir tavsiyede bulunulmamıştır, ancak genel düzeyin işe bağlı tavsiye olunan mesleki maruziyet sınırlarını aşması halinde solunumu
koruyucu kullanmak şarttır. Şunlarla takviyeli maske giyin: Gaz kartuşlu organik maddelerin kullanımı için uygundur.
ELLERI KORUMA
Şu maddeden yapılmış koruyucu eldiven kullanın: Nitril. Alerji riski olduğunda lastik eldivenin altında ince pamuk eldiven giyin.
GÖZLERI KORUMA
Gözlerle muhtemel herhangi bir teması önlemek amacıyla sıçramayı engelleyen koruyucu gözlük takın.
DİĞER KORUNMA YÖNTEMLERİ
Sıvıyla ve buharlarla tekrarlanan veya uzun süreli her türlü temas olanağını önleyecek uygun giysiyi giyin. Wear long-sleeved clothing.
SAĞLıK TEDBIRLERI
ÇALIŞILAN YERLERDE SİGARA İÇMEYİN! Her vardiya değişiminde ve yemekten önce, sigara içmeden önce ve tuvalete gitmeden önce
ellerinizi yıkayın. Cildin ıslanması veya kirlenmesi halinde hemen yıkayın. Kirlenmiş giysilerin hepsini hemen çıkarın. Kullanım sırasında
herhangi bir şey yemeyin , içmeyin ve sigara içmeyin.
2/ 4
YENI DÜZENLEME TARIHI October 2014
LAYBOND VINYL
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
9 FİZİKSEL VE KİMYASAL ÖZELLİKLER
GÖRÜNÜŞ
Sıvı
KOKU
Kendine has
10 KARARLILIK VE TEPKİME
KARARLILIK
Normal ısı şartları altında kararlı.
KAÇINILMASI GEREKEN DURUMLAR
Kuvvetli oksitleyicilerle temastan sakının.
TEHLİKELİ BOZUNMA/AYRIŞMA ÜRÜNLERİ
Yangın veya yüksek sıcaklığın meydana getirdikleri: Karbonmonoksit (CO). Karbondioksit (CO2).
11 TOKSİKOLOJİ BİLGİSİ
SOLUMA
Solunduğunda alerjiye neden olabilir. Solunum alerjisine neden olabilir.
YUTMA
Yutulması halinde rahatsızlığa neden olabilir.
CİLTLE TEMAS
Cilt ile temasta alerjiye neden olabilir. Ciltte tahrişe/egzamaya neden olabilir.
GÖZLERLE TEMAS
Gözleri ağır bir şekilde tahriş edebilir.
TIBBİ DÜŞÜNCELER
Cilt rahatsızlıkları ve alerjiler. Sigara v.s. içmenin tarihçesi. Kronik solunum ve tıkayıcı nefes yolu hastalıkları.
12 EKOLOJİ BİLGİSİ
EKOTOKSİSİTE
Çevre için tehlikeli sayılmamaktadır. However, contamination of the aquatic or terrestrial environments should be avoided
BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ
Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur.
KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK
Ürünün biyolojik bozunurluğu hakkında bilgi yoktur.
13 BERTARAF BİLGİLERİ
BERTARAF ETME YÖNTEMLERİ
Çöpleri ve atıkları yerel mercilerin kurallarına uygun olarak bertaraf edin.
14 TAŞIMACILIK BİLGİLERİ
GENEL
Ürün, tehlikeli malların nakliyatı hakkında uluslararası yönetmelik kapsamında değildir (IMDG, IATA,
ADR/RID).
Nakliyat içın ikaz işareti gerekli değildir.
Çevreye zararlı madde/Deniz için
kirletici
No.
15 MEVZUAT BİLGİLERİ
ETİKETLEME
3/ 4
YENI DÜZENLEME TARIHI October 2014
LAYBOND VINYL
26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara
İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği " ne uygun düzenlenmiştir.
Tahriş Edici
İÇİNDEKİLER
POLYPROPYLENE GLYCOL ALKYL PHENYL ETHER
RISK IBARELERI VE AÇIK IFADELERI
R43
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
GÜVENLIK IBARELERI VE AÇIK IFADELERI
S24
Cilt ile temasından sakının.
S36/37/39
Uygun koruyucu giysi, koruyucu eldiven, koruyucu gözlük/maske kullanın.
S46
Yutulması halinde hemen bir doktora başvurun, kabı veya etiketi gösterin.
S60
Bu maddeyi ve kabını tehlikeli atık olarak bertaraf edin/ettirin.
AB DİREKTİFLERİ
Tehlikeli Maddeler Direktifi 67/548/EC. Tehlikeli Preparatlar Direktifi 1999/45/EC. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European
Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and
repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Regulation (EC) No 1907/2006 with amendments.
16 DİĞER BİLGİLER
GENEL BILGILER
This product should be used as directed by Bostik Ltd. For further information consult the product data sheet or contact Technical Services.
BILGI KAYNAKLARI
This safety data sheet was compiled using current safety information supplied by distributor of raw materials.
REVIZYON ILE ILGILI AÇIKLAMA
NOT: Kenarlık içindeki satırlar önceki revizyonda yapılan önemli değişikleri göstermektedir. This safety data sheet supersedes all previous
issues and users are cautioned to ensure that it is current. Destroy all previous data sheets and if in doubt contact Bostik Limited.
DÜZENLEYEN
Approved LJ
YENI DÜZENLEME TARIHI
October 2014
KAÇINCI DÜZENLEME OLDUGU
3
HAZIRLAMA TARIHI
August 2013
RISK IBARELERI VE AÇIK IFADELERI
R10
Alevlenir.
R38
Cildi tahriş eder.
R43
Cilt ile temasında hassasiyet oluşturabilir.
R20/21
Solunduğunda ve cilt ile temasında sağlığa zararlıdır.
R37
Solunum sistemini tahriş eder.
R50
Sucul organizmalar için çok toksiktir.
R34
Yanıklara neden olur.
4/ 4

Benzer belgeler

MSDS-HEMEL DECK OIL MSDS-Hemel-Deck-Oil-SDS10024

MSDS-HEMEL DECK OIL MSDS-Hemel-Deck-Oil-SDS10024 Sıçrama tehlikesi varsa koruyucu gözlük veya yüz siperi takın. DİĞER KORUNMA YÖNTEMLERİ Ciltle her türlü temas olanağını önleyecek uygun giysiyi giyin. SAĞLıK TEDBIRLERI ÇALIŞILAN YERLERDE SİGARA İ...

Detaylı

MSDS-HEMEL DECK STAIN MSDS-Hemel-Deck-Stain

MSDS-HEMEL DECK STAIN MSDS-Hemel-Deck-Stain Sıçrama tehlikesi varsa koruyucu gözlük veya yüz siperi takın. DİĞER KORUNMA YÖNTEMLERİ Ciltle her türlü temas olanağını önleyecek uygun giysiyi giyin. SAĞLıK TEDBIRLERI ÇALIŞILAN YERLERDE SİGARA İ...

Detaylı

güvenlik bilgi formu bostık super glue

güvenlik bilgi formu bostık super glue Çevre için tehlikeli sayılmamaktadır. However, contamination of the aquatic or terrestrial environments should be avoided BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur. KALICIL...

Detaylı

güvenlik bilgi formu bostık wıde joınt grout grey

güvenlik bilgi formu bostık wıde joınt grout grey BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur. KALICILIK VE BOZUNABİLİRLİK Ürünün biyolojik bozunurluğu hakkında bilgi yoktur.

Detaylı

güvenlik bilgi formu cementone black waterproofıng paınt

güvenlik bilgi formu cementone black waterproofıng paınt Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

güvenlik bilgi formu evo-stık kıtchen shower and bath acrylıc

güvenlik bilgi formu evo-stık kıtchen shower and bath acrylıc Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

güvenlik bilgi formu goldseal whıte and clear

güvenlik bilgi formu goldseal whıte and clear Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

MSDS-HICKSON DECOR AQUA BREATHER PAINT CESITLI

MSDS-HICKSON DECOR AQUA BREATHER PAINT CESITLI 26 Aralık 2008 tarihli,27092 mükerrer sayılı," T.C. Çevre ve Orman Bakanlığı Tehlikeli Maddeler ve Müstahzarlara İlişkin Güvenlik Bilgi Formlarının Hazırlanması ve Dağıtılması Hakkında Yönetmeliği ...

Detaylı

güvenlik bilgi formu cementone all weather sealant whıte

güvenlik bilgi formu cementone all weather sealant whıte Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

güvenlik bilgi formu evo-stık whatever the weather whıte

güvenlik bilgi formu evo-stık whatever the weather whıte Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification, labelling and packaging of substances and mixtures, amending and repealing Directives 67/548/EEC and 1999/45/EC, and amending Re...

Detaylı

BOSTIK STICKI DOTS

BOSTIK STICKI DOTS Tehlikeli Maddeler Direktifi 67/548/EC. Tehlikeli Preparatlar Direktifi 1999/45/EC. Regulation (EC) No 1272/2008 of the European Parliament and of the Council of 16 December 2008 on classification,...

Detaylı

güvenlik bilgi formu evo-stık serıous glue

güvenlik bilgi formu evo-stık serıous glue Çevre için tehlikeli sayılmamaktadır. However, contamination of the aquatic or terrestrial environments should be avoided BİYOBİRİKİM POTANSİYELİ Biyolojik birikim hakkında bir veri yoktur. KALICIL...

Detaylı