bizim istanbul`umuz / unsere Istanbul

Yorumlar

Transkript

bizim istanbul`umuz / unsere Istanbul
Bizim İstanbul’umuz /
Unser Istanbul
Stadtprojekte
y Multikulturalismus
y
Kentsel Projeler ve
Kent Kültürü
y Çok Kültürlülük
y
Konu / Thema
y
y
y
İstanbul’un kent
kültüründeki “çok
kültürlülüğün” fark
edilmesi
Kentin geçmişinden
devraldığı, farklı
kültürlerin bir arada
yaşama geleneğinin
‘mega kentleşen’
İstanbul’a getirilerinin
altının çizilmesi
y
Den
Multikulturalismus in
Istanbul – Galata
bewusstmachen
Den Stellenwert “der
Multikulturalität dort
darstellen. Das
Stadtleben als
kulturelles Erbe ihrer
Vergangenheit mit
dem heutigen
Stadtleben
vergleichend
betrachten.
Genel Hedefler / Allgemeine
Projektziele
y
İstanbul’da yaşanan
“çok kültürlülüğün”
Türkiye içindeki
metropollere ve diğer
Avrupa kentlerine
şehir hayatını
zenginleştiren bir
unsur ve yaşam
modeli olarak
gösterilmesi
y
Die erlebte
Multikulturalität in
Istanbul – Galata als
Beispiel für andere
Großstädte Europas
aufzuzeigen.
Proje hedefleri / Spezifische
Projektziele
y
Değişik din, kültür ve
etnik yapıdan oluşan
çok kültürlülüğün
metropolleri çekim
merkezi haline
getirmesindeki
rolünün ortaya
konulması
y
Die aus der
Zusammenkunft
verschiedener
Ethnien, Kulturen und
Religionen
bestehende
Multikulturalität als
eines der
wesentlichen
Merkmale der
Metropole darstellen
Proje hedefleri / Spezifische
Projektziele
y
Okuldaki ‘çok
kültürlülüğün’
bilinçli şekilde
yaşanması,
yansıtılması ve
İstanbul’da yaşanan
‘çok kültürlülükle’
harmanlanması
y
Bewusstes Erleben
und bewusste
Reflektion der
‘Multikulturalität’ in
der Schule und
Vermischung
dessen mit der
Multikulturalität in
Galata Istanbul.
Proje hedefleri / Spezifische
Projektziele
y
y
y
y
y
y
Kültürler Haritası
Çalışması
Çok Kültürlülükle İlgili
Sözlü Tarih ve
Röportaj Çalışması
Vücut Dili Kataloğu
Kültürlerin Apartmanı
Piyesi
Kültürlerin Korosu
Semt Pazarı
y
y
y
y
y
Proje aktiviteleri / y
Projektaktivitäten
Erstellen einer
Landkarte der Kulturen
Mündlich überlieferte
Kultur , Interviews und
Kurzfilme dazu
Ausgabe eines
Katalogs der
Körpersprache
Theaterstück:
“Wohnhaus der
Kulturen”
Chor der Kulturen
Bezirksmarkt
Kültürlerin Kitabı ve
DVD’si
y Kültürlerin
Apartmanı Piyesi
y
Buch der Kulturen
zusammen mit der
DVD
y Theaterstück:
“Wohnhaus der
Kulturen”
y
Proje çıktıları / Projekt Outputs
y
Kültürlerin Haritası
◦ Çevre kültürlerini
tanıyan,
◦ Mimari yapılarla ilgili,
◦ Çok kültürlülüğü
gerçekten
resmedebilecek
öğretmen ve
öğrencilerden
y
Landkarte der
Kulturen
Lehrer und Schüler,
◦ die umliegenden
Kulturen auf der
historischen Galata
Halbinsel kennen,
◦ die Multikulturalität
“darstellen” können
Faaliyetler için oluşturduğumuz grupların
nitelikleri … / Die Eigenschaften der
Projektaktivitätsgruppen…
y
Sözlü Tarih ve
Röportaj Çalışması
o Bölge kültürlerini
tanıyan / araştıracak,
o Tarihle ilgili birikimi
olan,
o İstanbul’daki sosyolojik
yapıyla ilgili görüşleri
olan,
o Seçilen topluluk liderleri
ve temsilcileriyle kontak
kurabilecek
öğretmen ve
öğrencilerden
y
Mündlich überlieferte
Kultur und Interviews
Lehrer und Schüler,
◦ die umliegenden
Kulturen kennen /
rechechieren
◦ historisches
Hintergrundwissen
haben,
◦ Kenntnisse über die
soziologische
Zusammensetzung in
Galata besitzen,
◦ Die auch mit den
Leitern der
Kulturgruppen und –
Mitgliedern Kontakte
knüpfen können
y
Beden Dili Katalogu
◦ İletişimde ‘beden dilinin’
önemli olduğuna
inanan,
◦ Seçilmiş pratik örnekleri
katalog haline getirirken
iletişim konusundaki
birikimini bu çalışmaya
katabilecek
öğretmen ve
öğrencilerimiz
y
Katalog der
Körpersprache
y
Lehrer und Schüler,
◦ die non – verbale
Kommunikation kennen
und verstehen,
◦ die mit ausgewählten
non – verbalen
Beispielen einen
Körpersprachen-katalog
vorbereiten können
y
Kültürlerin
Apartmanı Piyesi
◦ Özellikle edebiyata ve
tiyatro metinlerine ilgi
duyan,
◦ Çeşitli oyunlardan
alınan bölümleri
konuya uyarlayacak,
◦ Düzenlenen oyunu
sahneye aktaracak
öğretmen ve
öğrencilerden
y
Theaterstück:“Wohn
-haus der Kulturen”
Lehrer und Schüler,
◦ die Interesse für
Theaterstücke zeigen,
◦ die verschiedene
Theaterstücke als
“Kollage”
zusammenführen
können,
◦ die das endgültige
Stück für die Bühne
vorbereiten können
y
Kültürler Korosu
◦ Türk ve Avusturya
müziğine ilgi duyan,
◦ Müzik uyarlamaları
konusunda tecrübeli
öğretmen ve
öğrencilerden
y
Chor der Kulturen
Lehrer und Schüler,
◦ die Interesse für
türkische und
österreichische Musik
haben,
◦ die Erfahrung in
Musik –
Arrangements haben
y
Semt Pazarı
◦ Organizasyon
kabiliyeti olan ve
organizasyondan
hoşlanan,
◦ Yetkili merciler ve
STK’larla iletişimi
kuvvetli olan
öğretmen ve
öğrencilerden
y
Bezirksmarkt
Lehrer und Schüler,
◦ die Organisationstalent
besitzen und Spass an
der Organisation
solcher Ereignisse
haben,
◦ Mit Behörden und
NGO’s enge Kontakte
haben
y
Projenin Görsel
Çıktıları
◦ Kitap derlenmesi,
redakte edilmesi ve
basımı konusunda
tecrübesi olan
◦ Ham film ve
fotoğrafların bir
kompozisyon içinde
görsel materyale
dönüştürülmesinde
tecrübe sahibi
öğretmen ve
öğrencilerden
oluşmuştur.
y
Audio - visuelle
Projektoutputs
Lehrer und Schüler,
◦ die Erfahrung bei der
Zusammenstellung der
gesammelten Daten
und Berichte für den
Druck einer Publikation
haben,
◦ die das filmische
Rohmaterial für einen
Bilderband bzw. eine
DVD bearbeiten können
Walter LITSCHAUER
Asuman KUMKUMOĞLU
Norbert KRINZINGER
Ayça TURGUT
Zeynep TANYEL
Robert SCHAUER
Martin SANKOFI
Ayşegül HACIBEKİROĞLU
Dagmar DOKALIK
Gizem ÖZÇELİK
Murat Can TÜRKMEN
Cem BALI
Sahra ÜCELEHAN
Proje yöneticileri/ Projektdirektoren
KÜLTÜRLER HARİTASI
ÖĞRETMENLER :
Norbert KRİZİNGER / Ayşegül HACIBEKİROĞLU /
Zehra ÖZKAN / Güven İNAN / Hasan Basri YEL
ÖĞRENCİLER :
1D 2501 Deniz AKBULUT
1D 2501 Sıla TAŞÖREN
2A 2375 Ezgi Yıldız
2A 2391 Meryem Çiftkaya
3A 2218 Gizem DOKUZOĞUZ
3B 2281 Naz OKTAY
4C 2130 Gizem ÖZÇELİK
4C 2183 Murat Can TÜRKMEN
Proje ekibi / Projektteam
ÇOK KÜLTÜRLÜLÜKLE İLGİLİ SÖZLÜ TARİH VE RÖPORTAJ
ÖĞRETMENLER :
Zeynep TANYEL / Neşe BEKMAN / Okan AYAS /
Asuman KUMKUMOĞLU / Nazan ÜSTÜN ERKAN
ÖĞRENCİLER :
2D 2359 Bensu ÖZTÜRK
2D 2361 İlter GÜROL
2D 2363 Kutay GÜRÜNLÜ
2D 2380 Altuğ YILDIRIM
3A 2218 Gizem DOKUZOĞUZ
3A 2237 İrem ARISOY
3A 2240 Ecem ŞANER
3B 2231 Kaan ERTAYLAN
3B 2281 Naz OKTAY
4C 2130 Gizem ÖZÇELİK
4C 2183 Murat Can TÜRKMEN
FOTOĞRAF
ÖĞRETMENLER :
Robert SCHAUER
ÖĞRENCİLER :
2D 2321 Hazal İŞCEN
2D 2361 İlter GÜROL
3A 2243 Batuhan ÇELEBİ
VÜCUT DİLİ KATALOĞU
ÖĞRETMENLER :
Walter LİTSCHAUER / Nimet AKGÜN /
Necla KIZILÇEÇ / Ayça TURGUT / Ezgi GÖÇMEN SEFER
ÖĞRENCİLER :
2A 2391 Meryem ÇİFTKAYA
3C 2225 SAHRA ÜCELEHAN
KÜLTÜRLERİN APARTMANI PİYESİ
ÖĞRETMENLER :
ZEHRA ÖZKAN / ŞEBNEM MOSTUROĞLU
ÖĞRENCİLER :
1D 2480 Sıla TAŞÖREN
1D 2501 Deniz AKBULUT
2C 2355 Begüm ÖĞÜNÇ
2D 2321 Hazal İŞCEN
2D 2359 Bensu ÖZTÜRK
2D 2380 Altuğ YILDIRIM
3C 2258 Mert ALKAN
3C 2264 Zeynep Burcu KAYA
DANS
ÖĞRETMENLER :
SÖNMEZ TUYGUR
ÖĞRENCİLER :
2A 2413 Ayşe Yakut SOMER
2A 2356 Alara NACAR
2D 2359 Bensu ÖZTÜRK
2D 2363 Kutay GÜRÜNLÜ
2D 2388 Öykü YÜCEDERE
2T 2400 Baran YALOĞLU
2T 2401 Deniz KARAPANÇA
2T 2407 Nihat AKALIN
KÜLTÜRLERİN KOROSU
ÖĞRETMENLER :
Dagmar DOKALİK
ÖĞRENCİLER :
2A 2413 Ayşe Yakut SOMER
2A 2374 Neşe GÜLTEKİN
2A 2356 Alara NACAR
2A 2318 İrem DOĞACALI
2B 2370 Deniz PAMUK
SEMT PAZARI
ÖĞRETMENLER :
Yasin BEŞER / Ayça TURGUT / Zeynep TANYEL /
Şebnem MOSTUROĞLU /
Ayşegül HACIBEKİROĞLU / Ezgi GÖÇMEN SEFER
ÖĞRENCİLER:
2A 2318 İrem DOĞACALI
3A 2243 Batuhan ÇELEBİ
2A 2391 Meryem ÇİFTKAYA
3A 2263 Demet PARLAK
2B 2370 Deniz PAMUK
3B 2231 Kaan ERTAYLAN
2C 2355 Begüm ÖĞÜNÇ
3B 2281 Naz OKTAY
2D 2388 Öykü YÜCEDERE
3C 2264 Zeynep BURCU KAYA
2T 2392 Bilge BİLGE
3D 2212 Mesud DEMİR
2T 2402 Burcu ARUTAN
4C 2130 Gizem ÖZÇELİK
2T 2409 Şeyma TANRIVERDİ 4C 2183 Murat Can TÜRKMEN
3A 2233 Ayşegül KANDEMİR T4 2110 Eda SÜRÜCÜ
3A 2237 İrem ARISOY
T4 2196 Kardelen GÖKTAY
3A 2240 Ecem ŞANER
y
Projemizin Logosu, Okul Başkanlığı
seçiminde öğrencilerimiz tarafından seçildi
İlk Adımlar…
y
Projemizin Logosu, Okul Başkanlığı
seçiminde öğrencilerimiz tarafından seçildi
T3
İlk Adımlar…
Cem BALİ
y
Projemizin Logosu, Okul Başkanlığı
seçiminde öğrencilerimiz tarafından seçildi
2B Deha ÖZBEK
İlk Adımlar…
y
Projemizin Logosu, Okul Başkanlığı
seçiminde öğrencilerimiz tarafından seçildi
Okan AYAS
Coğrafya Öğretmeni
İlk Adımlar…
Bu adımlardan sonra…
Siz,
“Bizim İstanbul’umuz”
projesine nasıl katkıda
bulunabilirsiniz?
Teşekkür ederiz
Danke für Eure Aufmerksamkeit