TÜREB Resim Yarışması - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü

Yorumlar

Transkript

TÜREB Resim Yarışması - reyhanlı ilçe millî eğitim müdürlüğü
T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-154566
Sayı : 86555309.310.01/llt6X
13/03/2014
Konu : TÜREB Resim Yarışması
.................................................................. MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13/03/2014 tarih ve 68531273/821.05/1075050 sayılı yazıları ve
ekinde gelen Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 06/03/2014
tarihli ve 985550 sayılı Dünya Rüzgar Günü Kutlamaları kapsamında “Türkiye’de Rüzgar” konulu resim
yarışması ile ilgili yazıları müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi, yazının ilgili sayfadan indirilerek okulunuz öğrencilerine duyurunun yapılmasını rica
ederim.
Mustafa ÖZER [,
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şb.Md
Ek: Yazı ( 5 Sayfa)
DAĞITIM : Tüm Okul Müdürlüklerine
13/03/2014 VHKİ : M .Y A N Ç A T O R A K Ö !^^
13/03/2014 Şef
: A. T AT AR
/) //?
T.C.
REYHANLI KAYMAKAMLIĞI
İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü-154566
Sayı : 8 6 5 5 5 3 0 9 .3 1 0 .0 1 /1 ^ 8
13/03/2014
Konu : TÜREB Resim Yarışması
.................................................................. MÜDÜRLÜĞÜNE
REYHANLI
İl Milli Eğitim Müdürlüğünün 13/03/2014 tarih ve 68531273/821.05/1075050 sayılı yazıları ve
ekinde gelen Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünün 06/03/2014
tarihli ve 985550 sayılı Dünya Rüzgar Günü Kutlamaları kapsamında “Türkiye’de Rüzgar” konulu resim
yarışması ile ilgili yazıları müdürlüğümüz web sayfasında yayınlanmıştır.
Bilgilerinizi, yazının ilgili sayfadan indirilerek okulunuz öğrencilerine duyurunun yapılmasını rica
ederim.
l
Mustafa ÖZER
Müdür a.
İlçe Milli Eğitim Şb.Md
Ek: Yazı ( 5 Sayfa)
DAĞITIM : Tüm Okul Müdürlüklerine
T.C.
§k
/'“S
¿ u f-
HATAY VALİLİĞ İ
İl M illi Eğitim M üdürlüğü
Sayı : 68531273/821.05/1075050
K onu: TÜREB Resim Yarışması
13/03/2014
KAYMAKAMLIĞINA
(İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü)
İlgi
:MEB Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü'nün 06/03/2014 tarihli ve
985550 sayılı yazısı.
Ankara’da faaliyet gösteren Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’nin (TUREB), "Dünya
Rüzgar Günü" kutlamaları kapsamında, Türkiye geneli resmi ve özel tüm ilkokul, ortaokul ve
lise öğrencilerine yönelik “Türkiye’de Rüzgar” konulu resim yarışması düzenlendiği ilgi yazı
ile bildirilmiştir.
İlgi yazı ve ekindeki yarışma şartnamesi ekte gönderilmiş olup, İlçeniz okullarına
gerekli duyurunun yapılarak yarışma takvimine göre gereğinin yapılmasını rica ederim.
Halil SANLI
Vali a.
İl Milli Eğitim Müdür V.
Ek:
Şartname (4 Sayfa)
DAĞITIM
Tüm Kaymakamlıklara (İlçe MEM)
Bu b elg e, 5070 sayılı E le k tro n ik İm za K anununun 5 inci m addesi g ereğ in ce güvenli elek tro n ik im za ile im zalan m ıştır
E v rak teyidi h U p://evraksorgu.m cb .g o v .tr ad resin d en 9 7 4 3 - 8 1 3 1-3a53-86a0-4035 kodu ile yapılabilir.
İl M illi E ğitim M üdürlüğü A y ş e F itn a t H anım . Cd.
E lek tro n ik A ğ : liatay .m eb .g o v .tr - w w w .liatay m eb .g o v .tr
E -p o sta
: lıataym em iH iıııeb.gov.tr
1 4 .S o k .(Ö zb u ğ day L isesi Y anı) A n tak y a/H atay
A yrıntılı B ilgi :H .K A H İL O Ğ U L L A R I
Tlf.
: 0 3 2 6 - 2 2 7 6 8 6 8 - ( Ç o k lu H A T )
F ak s
: 0 3 2 6 - 2276969
TUREB
TW EA
Sayı
Konu
TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ BİRLİĞİ
TURKISH WIND ENERGY ASSOCIATION
:TÜREB 2014/66
: Türkiye'de Rüzgar Konulu TÜREB Resim Yarışması
25.02.2014
T.C. MİLLİ EĞİTİM BAKANLIĞI
Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel M üdürlüğü
ANKARA
Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği (TÜREB) kar gayesi gütmeden, rüzgar enerjisi ile ilgili bilimsel,
teknik ve uygulamalı araştırm aları takip etmek, rüzgar enerji kaynağının kullanım ını
yaygınlaştırmak için faaliyetlerde bulunm ak amacıyla, 10 Şubat 1992 tarih ve 92/2752 sayılı
Bakanlar Kurulu kararı ile kurulmuştur.
TÜREB, Türkiye
Rüzgar Enerjisi potansiyelinin
ülke ekonom isine
kazandırılm ası
doğrultusunda önem li çalışm alarda bulunm aktadır. Avrupa Rüzgar Enerjisi Birliği'nin resmi
olarak Türkiye üyesi olan TÜREB, rüzgar enerjisi konusunda Türkiye'deki en güçlü sivil toplum
kuruluşudur.
Her yıl 15 Haziran Dünya Rüzgar Günü olarak kutlanm aktadır. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği
olarak her yıl Dünya Rüzgar Gününde etkinlikler düzenlem ekteyiz. G elecekte çocuklarım ıza
tem iz bir dünya bırakmak için tem iz enerji bilincinin yerleştirilm esine yine çocuklardan
başlamalıyız düşüncesiyle 2013 yılında Ankara İlinde bulunan ilkokul, orta öğretim ve lise
düzeyindeki öğrenciler arasında Resim yarışması düzenlem iştik.
2014 yılında da Dünya Rüzgar Gününde yapmak istediğim iz etkinliklerden birisi Türkiye
çapında İlkokul {l.,2.,3.,4. sınıflar), Orta Öğretim (5.,6.,7.,8. sınıflar) ve Lise {9., 10., 11.,12.
sınıflar) öğrencileri arasında "Türkiye'de Rüzgar" konulu Resim Yarışması düzenlem ektir.
Bu kapsamda, ekte koşulları ve değerlendirm e kriterleri gönderilen yarışm anın Bakanlığınıza
bağlı okullarda yapılabilm esi için gerekli İznin verilm esi ve duyuruların yapılm ası hususunda
bilgilerinizi ve gereğini arz ederim.
Saygı I.
M u sti
TÜRKİ
Yönetim Kurulu Başkanı
LİGİ
EK:
TÜREB Resim Yarışması Şartnamesi (3 sayfa)
Grcon Office Kızılırmak Mah. 1443 Cad. 22/16 06520 Çukurambar - Ankara / TÜRKİYL
Tel.:
.'s''2\ ¿7/ ^'2 iu
Faks:
;3'2'
Z2 75
www.turob.com.lr
m TURES
M. TVVEÂ
TÜRKİYE RÜZGÂR ENERJİSİ BİRLİSİ
TURKISH WIND ENERGY ASSOCIATION
"TÜRKİYE’DE RÜZGAR" KONULU TÜREB RESİM YARIŞMASI ŞARTNAM ESİ
Gelecekte çocuklarım ıza tem iz bir dünya bırakm ak için tem iz enerji bilincinin
yerleştirilm esine yine çocuklardan başlamalıyız düşüncesiyle, Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği
oiarak "Türkiye'de Rüzgar" konulu resim yarışması düzenlenm esine karar verilm iştir.
YARIŞM A KOŞULLARI:
1. Konu: "Türkiye'de Rüzgar" ana başlığı çerçevesinde, rüzgarın enerjiye dönüşm esi ile ilintili
konuyu içerebilir.
2. Katılım : Türkiye G enelindeki M illi Eğitim Bakanlığı'na bağılı tüm ilkokul, orta öğretim ve
lise öğrencilerini kapsamaktadır.
ESERLER İLE İLGİLİ KOŞULLAR:
1. Boyut: Resim ler 35X50 boyutlarında olacaktır.
2.
3.
4.
5.
Teknik: Serbest teknik (sulu boya, guvaş boya, pastel boya, yağlı boya veya akrilik boya)
Her bir yarışmacı, yalnızca bir eserle yarışmaya katılabilir.
Resimler paspartusuz, kıvrılmadan, katlanmadan, düzgün bir şekilde gönderilecektir.
Resimlerin üzerine hiç bir şey yazılmayacak ve işaret koyulm ayacaktır. Yarışm acı bilgi
form u (aşağıdaki
belirtilecektir.
tabloda
belirtilen)
resmin
arka
yüzünde
sol
alt
köşede
etiketle
6. Yarışmaya katılacak olan eserlerin daha önce hiçbir yarışmaya katılm am ış ve herhangi bir
yerde yayım lanm am ış olması gerekir, işbu yarışma katılım cısı eserin bu şartı sağladığını
onaylamış olur. Reprodüksiyon eserler kabul edilm eyecektir.
KATEGORİLER:
1. Kategori
2. Kategori
3. Kategori
ilkokul 1.2.3.4. sınıflar
Orta Öğretim 5.6.7.8. sınıflar
Lise 9.10.11.12. sınıflar
ÖDÜLLER:
BİRİNCİ
İKİNCİ
ÜÇÜNCÜ
MANSİYON
2000 TL
1500 TL
1000 TL
500 TL
Yukarıda bahsedilen ödüller, kazananlara ödül töreninden sonra banka havalesi
(yarışmacı velisinin banka hesabına) İle gönderilecektir.
Dereceye giren resimler, TÜREB Proje Doküm anlarında yer alacak web sayfasında
yayınlanacak ve TÜREB Resim Yarışması katoloğunda yer alacaktır.
Jüri Üyeleri, M illi Eğitim Bakanlığı'nın görevlendirdiği kişilerden oluşacaktır.
-
1
-
Green Office Kızılırmak Mah. 1443 Cad. 12/16 JE.573 Cı-kurjmLvır
TsL: •r‘ L . " ' 2 :
0!;
Faks: -°C 1312] í ? ¿ . 22 7ü
Anfcırd / ÍUKKIYE
www.tureb.com.tr
RESİM YARIŞMASI DEĞERLENDİRME VE SERGİLEME TAKVİMİ
1. Her okul " Türkiye'de Rüzgar" konulu resim yarışmasına her kategoriden beş adet resim
ile katılabilecek olup, okul yönetim leri bunun için - gerekirse - kendi bünyelerinde bir elem e
yapacaktır.
2. Her okul Resim Yarışması için seçtiği her kategoriden beş adet resm i kapalı dosya ile en
geç 9 Mayıs 2014 Cuma gününe kadar posta veya kargoya verilm iş olm a kaydı ile Türkiye
Rüzgar Enerjisi Birliği'nin aşağıdaki adresine gönderecektir.
3. Eserler,, jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve dereceye girenler TÜREB W eb
sayfasından duyurulacaktır.
4. Ödül Töreninden sonra dereceye giren resim ler bir hafta boyunca adresi daha sonradan
bildirilecek olan Sergi Salonunda sergilenecektir.
5. öd ü l alan resim ler geri iade edilm eyecektir. Telif hakkı Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği’ne
aittir. Eser sahibi ve ya velisi ödülü kabul etm ekle te lif hakkını yarışm ayı düzenleyen Türkiye
Rüzgar Enerjisi Birliği'ne devrettiğini beyan ve kabul eder.
6. Dereceye giremeyen resimlerin sahipleri sergi süresinin bitim inde (bir ay içinde)
resim lerini elden Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nden geri alabilecekler. Süresi içinde geri
alınmayan eserlerin sorum luluğu kabul edilmeyecektir.
ESERLERİ GÖNDERME ADRESİ:
TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ BİRLİĞİ (TÜREB)
Green Office, Kızılırmak M ahallesi 1443 Cad. 22/16
06520 Çukuram bar /ANKARA
Telefon: (312) 474 02 74
Faks: (312)474 02 75
Mail: [email protected] tureb.com .tr
Son Katılım Tarihi: 09 Mayıs 2014 Cuma günü saat 17:00’ye kadar.
-
2
-
Grppn Office Kızılırmak Mah. 1443 Cad. 22/1606520 Çukurambar-Ankara/TÜRKİYE
Tel.:
"‘ "/'i ¿h. L2
Faks: -VL‘ 'm?J 'i/.' 132 nZ
www.tureb.com.tr
TUREB
■
m TWî_a
TÜRKİYE RÜZGAR ENERJİSİ BİRLİĞİ
URKîSH wind energy association
YARIŞMACI BİLGİ FO RM U:
A dı Soyadı:
î Eser İsmi:
i
|
İmzası:
Öğrencinin Yaşı:
V elisinin İrtibat telefonu:
Sınıfı:
Oku! Adresi:
Okul Telefonu:
Öğretm en Adı/Soyadı:
E posta:
Resmin Hikayesi:
(Bu resm i yaparken ne
düşündüğü. 6-7 cüm le ile
anlatılm ası)
Öğrenci Fotoğrafı
(Yarışma
sonrası
hazırlanacak
olan
katologta kullanılacaktır.
-
3-
-NFR.liSİ RiRi İh
Grecn Offico Kızılırmak Mah. 1443 Cad. 22/1606520 Çukurambar - Ankara / TÜRKıYE
Tel.:
u'” ..'.'1 d i . >'!2 7i
Faks: >9(J [ i i ? j .'V.1 02 75
www.tureb.com.tr

Benzer belgeler

İndir

İndir karpilapilabilecekleri muhtemel ISG konulan hakkinda alan/boliim ya da atolye/laboratuar efi veya ip guvenliki uzmani ogretmenler tarafindan bilgilendirme egitimlerinin yapilmasi, ekitimlerin ilgi ...

Detaylı

ID KURUMA DI KURUM TIPI ADRES SEMT ILCE SEHIR TEL FAX

ID KURUMA DI KURUM TIPI ADRES SEMT ILCE SEHIR TEL FAX HASTAN 87 Batıkent Yenima 4422 BATIKENT E Ankara Batıkent halle ANKARA 0312 278 37 37 0312 278 51 80

Detaylı

Opel Astra TwinTop

Opel Astra TwinTop otomobillerini satın aldıktan sonra da yüksek kalite standartlarımızı sürdürmeyi garanti e ­ tmekteyiz. Yeni araç garantisi. 2-yıllık yeni araç garantisi. Bu garanti, ilk tescil ­tarihinden veya ba...

Detaylı