Dökümanı indirmek için tıklayın.

Transkript

Dökümanı indirmek için tıklayın.
TC
FIRAT ONiVERSITESi HASTANESI
DONER SER踏
lき ETME B Rl耐
覧
TEKLiFISTEME FORMU
26012016
ve
9
:25058116′
lstem No
Talep Eden Blnm
101LCIiSLEM
“ KOORDINATORLU00
agaurda bollnllon tarlh
Fr6t lJnlvo.rttosl Haatanorl lhtlyacr malzomo/hlzmot satrn .hnacalltr. Fiyat t€kllf
edorlm
ile
tesllmlnl
vova
faks
Posta
aaattJ iiSiei ili iili siiriiitrna etrlintne oizzat.
'lca
durumunda srpans tanhinden itbaren
Matzeme/hizmel lcstiminrn kac gunde yaprtaca6rnrn behrtilmesi zorunludur Eelirtilmemesi
r;sr,mafla seqkme dufumunda seciken her son icrn farura turaa n (Kov hanc)
0 OO1 {&ndeb'ri) 6rantnda geqkme cszasrh6saplanarak tahakkuk 0zennden l(6sllecenlr'
ormar, ve urun markasr. betirtitecek ve tektif fya art KDv harig veritecekr'l. Belftlmemesi
l,rumunoi kbv Oan kab,Jt Aibc€ktir. Ay ca derenin ongorduEo Frtlar orgrndd. fima larafrndan ddeme 90n0 vb. talepleri
l.
;i;;i;;;[ i"fiiloir*.iri,
;jiffit;;,_____________,:rili;
:."i;i,;';-J,6;;;
Gklif,
;zi-g,:n
6inde belirtseler dahi, dikkale aInmayacaktrr.
i"il;j'uiilil;i;;";;ia,rniveya
ioaienin gosrerccegi yere testm editecektr Tesrimal yeine kadar lom giderier salrc,ya
aittir
I'iiru,matzeme trancindeki 0runl€de TSE martasr aranan malzemelerTSE belgel olacaldtr've saalnden sonra gel€n teklifler
, Tektif m€ktubunda srtnti ve kazrnl yai'rmiyicaLt'r. S- ieklrf veine larih
lr'
deOerlendidheyec€k olup, enaakdare gerek gdrrlir60 lakdlrde bu sorevluzalao (Balhekmlik Makam4 iznr ile d€vrr ve lemlik
t'"ica.a
*"*'irnilrlrrnni
a F,mr rt,.rkrennr sadece Danr(a
leuit,sinin
arrnacaktrr'
I"Jj'dii? ii'. .;;i"iji rJ-n;;ara iimtii izni veritmemetcedr')Temrik oncesiuvsunluk vazrsr orunrenn
kav,tr, ormasr harinde alrm
rlruBB
kaiid'
sakanrrginrn
saqi,i
seraten
arrmtarrnoa
,6, ;e-iii
iruaB kavrr vo bildrdmr
dar
iiiii
iiri""'-u+-flouOuna
v'o,ucekr,r. Uronun imabh veya ,rn.,"tq'", iirnligl
-kavdr
kodu gereken dtunlenn
vo
sur
kddu
UBB
olacanrr
irmanh
Kl(
de
roor'r"
avn""
rlee
Lrio"
Kurumu neqal
sosvar
G0venlik
alrnmeyacaktr
d6gerbnd_irm6y6
nimilann
teklrfi
rivar ormavan
q'tmairkga
fatura bederi ddenmevecektr KIK
lisr*Ln
matzemeter
trbbi
r,sresinde butun.n
"]'n"j-Jin,-nEgiii
"rnr"v"*iJ matzeme
atrndrtitan sonra matiemenin negal listeye dogmesr sibi mslzeme
," kfoin g0nclrrenmlmisi
,"
i:'ftU H;6;;
"l,,i.ii'aj
lij"lEirii r1ii,i;;n
ii?"if,ii'"rnli,ii:il1fii iii
ffiiliir;;;;;;
ve t<urum zarart:l'lllbiSTlllgirii1*:11-:r::d::f1r"iffi:
i:i;;iiiifi;;;iiici k*inti itfiaan
h,,
mmm■ ¨
e,r dmayan maい medmtt
tt lbb摘 編面
Ъ
0「 断k“ こ呻
"-"", r,,,n,m,,n.t,
o"kt r
尊
舗i融酷lぼ
勲醐
五
穏
_ __ │_^___'_ ,__“
lm
^
` ^¨ ^
●
^し
品
“ “
;iffiffiAid-are
lFttЪ li稟
●
‐
―●
…●
“
^■
‐,H● ■ ■■11l hA“
“
ta'ef,naan kenun geregi rlgili mercilere
朧謂協霧窪
1襦 ま
!W4ゴ Ъ 葬
111出 野ギ
i魯瀾
!l巽盪
=1出
『
‖ 『‖
│││IIIlilllilililli[l][i]::1111iili]1111!!│:ii]│llli爵
It+i9
son r€slm rarrh &
sr"r,
│:1骨 lili‖
PROF
KOM
03, OZ _ 2 Al L
li:││:
LDIRIM
MALZEMttHlzMET L:STESI
Sira N Ma120mO КOdu
1
25502020103003
ma120m● Cln31
LA4R YA2[CI
Aclk:ama
Mlk● 71 BIllml Blrim Flyatt KDV orani・
(50
AO〔
T
NOT: TEKNIK $ARTNAME EKTEDIR
0 3800437“
°DlngSeT温 ,鵬 卿 響:0 HAZAR V EPOSTハ
鶴
H‐ °
・
・
1 0Semave381001manirat
edu
“
辮 謝1聾 霧留
Sayla l
/.
いZE:Ⅵ 丑:]賠 需1蹴設鶏瀕IMESi
1.
I-AZER YAZICI TEKNiK GEREKLERi
En az dakikada 18 sayfa bask hlzr olmaldrr'
En az 2 MB belleEi
olmaltdlr'
En az 60ox6oo dpi e62iin0rliiqii olmalrdrr'
iglemci hlzt en az 2651'lhz olmalldlr'
olmalldlr'
Kullanrlacak isletim sistemi siirilctl desteoi
PCLs ve
En az
iistil dilleri desteklemelidir'
l50 sayfa kapasiteli eok amaell kadlt gekmecest olmahdlr'
Aykk bask kapasitesi en az 15OO sayfa olmahdtr'
A4 kaErt buyukluqi.lnu desteklemelidlr'
setini desteklemelldir'
Iso 8859 l.3tin V Standardlnda bellrtllen Tilrk€e karakter
lle blrlikte verilmelidir'
UsB destegi olmaltdlr. Gerekli tilm aparatlarr
Verilen tekliflere ait marka ve modeller belrrtilecektir.
a[nmaYacaktrr'
15 gilnii geeen teslimat teklifleri dikkate
firma tarafrndan en gee 5 i9 giini'j iginde
Parqalann, teslimat slrasrnda anzafi olmasr durumunda
yenisi ile degi+irilecektir.
1.15. Yaztcrlann her biri ile USB baglanh kablosu verilecektir'
1.15- Garanti silre$ 2(lki) yrl olma[dlr'
model
1,17. Teklif belgesinde teklif edilecek tlrune at marka ve
durumda teklifler deger!endirme
dlfl bulundurulacaktr'
Garanti Sures,lcinde arlZalanan pa「 calar.en gec 10i'9unl icinde tamir edilecektir Tamir
suresince yer ne ku‖ anilmak● zere satlcl nrma taranndan venisi Venlmelidir
1 18
7S‐ aSκ r
mutlaka behrti ecektir Be trtlmediOi
uzFFr2Cr
ol o3 2014
tlzer Yazd
Alrmr Teknlk
s.tmEm.sl

Benzer belgeler

嵩よテ塁 論譜督 『 謝践ち

嵩よテ塁 論譜督 『 謝践ち aralac€hrrr' Tehrif meitubunda UBB kodu ve ayflca fmanrn_KrK ds iavdr oracallr.'uBa r6du ve sur kodu gereken urunrenn kodunun belirtilmemesi ile KIK kaydr olmavan firmatafln tekhfi de0eden;irm"y. s...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 2- Teklif opsiyonu en az 20 giln olmal ve onln markasr. belirtrlecek v€ leklif fiyallan KOV hari9 verilecektir. Belirtilmemesi durumunda KDV dahil kabul edilec€ktk. Ayaca idarenin dngordugu lartlar...

Detaylı

2ι 。1‐ 201も

2ι 。1‐ 201も Govent;l( Kutumu n.d,rir -r;t;-i,-Ja"ii'oiiii.,iil""*iriiriil I'stesinde butunan trbb matzemeter atrnmayac€k, a,rnsa d6hi n;gatif listed;n ;,kma6kca xayolnln yapllmamasl ve xaydln guncellenmemesi m...

Detaylı

29_0年-201ゞ

29_0年-201ゞ b€lirdlnEmeai ile KIK kaydr olmayan fimalann leklif deoedendimey6 atnmayac€ktrr. S6yal Govenlik Kurumu ne€atil tistesinde bulunan trbbj malzem.ler alnmayacak, alrns€ dahi nega[,f listeden gtmadrkca...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 7. Trbbr melzeme, il69 ve kit ahmlannda S€glrk Bakanl'on'n TITUAB kayrdr gerek€n lJrlnledn kayrtr olmasr halinde alrm yepttacaktll. titunon melatcr veya dhalatgrsr ohador durumlarda ilgili sallcnrn...

Detaylı

Dökümanı indirmek için tıklayın.

Dökümanı indirmek için tıklayın. 2- Teklil opsryonu en az 20 giln olmah ve iiriln markasr, betirtitecet ve Iekfif fiyata (DV hariq verilec€ktir. Belirtilmemesi durumunda KOV dahil kbul edilecektir. Aynca idarenin dngdrdiigil tartt...

Detaylı