Tıklayınız. - Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma

Transkript

Tıklayınız. - Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık Uygulama ve Araştırma
BÜLENT ECEVİT ÜNİVERSİTESİ
SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ
2013 YILI FAALİYET RAPORU
İÇİNDEKİLER
Sayfa No
MİSYONUMUZ
2
VİZYONUMUZ
2
AMAÇLAR VE HEDEFLER
2
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT SWOT ANALİZİ
4
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT SAYISAL VERİLER
6
A.HEMŞİRELİK
HİZMETLERİ
GENEL
İŞ
AKIŞINDA
YÜRÜTÜLEN
8
FAALİYETLER
B. KALİTE KONTROL GRUBU FAALİYETLERİ
13
C. HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
14
D. KLİNİK NÜTRİSYON HEMŞİRELİK FAALİYETLERİ
26
E. DİYABET HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ
26
F. ENFEKSİYON KONTROL HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ
G. SOSYAL ETKİNLİKLER ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ
26
29
1
MİSYONUMUZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü olarak; mesleki bilgi ve
deneyime sahip, hasta haklarını bilen, savunuculuğunu üstlenmiş, yasal görev ve sorumluluklarını
bilen, sahip çıkan, kurumun temel değerlerini yansıtan, katılımcı yönetime önem veren, bilimsel
araştırma sonuçlarını esas alan bakım modellerine sahip, bireyin ve ailenin değerlerine saygı duyan,
etik değerlerle hareket eden, hemşirelik hizmetlerinde bağımsız rollerini profesyonel anlayışla yerine
getiren, uluslararası kalite standartlarında hemşirelik bakımı sunmaktır.
VİZYONUMUZ
Bülent Ecevit Üniversitesi Hastanesi hemşireleri olarak; hasta haklarını savunan, hasta/çalışan
güvenliğini ve insana bütüncül yaklaşımı benimsemiş, değişime ve gelişime açık, otonomi sahibi,
bilimsel düşünce gücü ile hareket eden hemşirelik hizmetleri ile ulusal ve uluslararası platformda ilk
tercih edilen olmaktır.
AMAÇLAR VE HEDEFLER
AMAÇ: Merkezimize tanı ve tedavi amaçlı sağlık hizmeti almak için başvurmuş olan tüm bireylere
kaliteli hemşirelik hizmetinin sunulması.
Hedef 1: Müdürlüğümüz bünyesinde oluşturulan Kalite Kontrol Gurubu tarafından hasta bakım
protokollerinin standardize edilmesini sağlamak.
Hedef 2: Mesleki bakış açımızın bütün hemşirelerde hasta haklarına saygılı bir çalışma prensibi
haline getirilmesini sağlamak.
Hedef 3: Hemşire ve hasta bakım süreçlerini değerlendirmek, gerektiğinde düzeltme yapılmasını
sağlamak üzere düzenli olarak ünite/servis ziyaretleri yapmak, ilgili kayıtları gözden geçirmek ve
rapor etmek.
Hedef 4: Sorumluluğumuz altındaki ekibin, mesleki gelişimini sağlamak amacıyla Hizmet İçi Eğitim
Programları düzenlemek.
Hedef 5: Hemşirelik bakım teknikleri - uygulamaları alanında araştırma yapmak, yapılan
araştırmaları desteklemek.
2
Hedef 6: Hemşirelik mesleği ile ilgili güncel gelişmeleri takip etmek.
Hedef 7: Yeni göreve başlayan hemşirelik mesleği üyelerin Oryantasyon programını düzenlemek.
Hedef 8: Mesleki tecrübeleri geliştirmek ve ilerletmek üzere mesleki ilişkiler kurmak ve sürdürmek,
seminer, workshop ve konferanslara katılmak.
AMAÇ: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğüne bağlı çalışan hemşirelerin memnuniyetinin
sağlanması.
Hedef 1: Çalışma saatleri içindeki problemleri çözümlemek, çözümlenemeyenleri sözlü/yazılı olarak
Merkez Müdürlüğüne iletmek.
Hedef 2: Sorumluluğu altındaki hemşireleri değişen politikalar, kurallar ve hemşireliğe ilişkin diğer
konularda bilgilendirmek.
Hedef 3: Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından sosyal organizasyonlar düzenlenerek, hemşire
grubunun hastane dışı sosyal etkinliklerde de bir araya gelmesini sağlamak.
AMAÇ: Merkezimize tanı ve tedavi amaçlı sağlık hizmeti almak için başvurmuş olan tüm bireylerin,
memnuniyetinin sağlanması.
Hedef 1: Hemşirelik bakımındaki tüm uygulama ve işlemlerin hasta hakları doğrultusunda etik
kurallara uyularak yapılmasını sağlamak.
Hedef 2: Sağlık çalışanı ile hasta/hasta yakını arasındaki iletişimin etkili olabilmesi için, iletişim
tekniklerinin kullanılmasını sağlamak.
3
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT SWOT ANALİZİ
Güçlü Yönler

Bölgesinde yer alan tek Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezi olması. Bu nedenle ikinci
basamak sağlık kuruluşlarına başvuran bireylerin ileri tetkik ve tedavi için, kurumumuza sevk
edilmesi.

Tanı ve tedavi hizmetlerinde kullanılan cihaz, araç ve gereçlerin son teknolojiye uygun
olması. Bu nedenle, hastaların ileri tetkik ve tedavi için kurumumuzu seçmesi.

Müdürlüğe bağlı çalışan hemşirelerin yaş grubunun genç yetişkin olması. Bu nedenle, daha
dinamik bir meslek grubu ile hastalara hizmet verilmesi.

Müdürlüğe bağlı çalışan meslek grubunun % 79.1’ i gibi büyük bir grubunun hemşire olması;
ebe ve sağlık memuru olarak da görev alan ATT (Acil Tıbbi Teknisyen)’lerin oranının az
olması. Bu nedenle, büyük bir grubun hemşirelik mesleği bilincine sahip olması.

Müdürlüğe bağlı çalışan meslek grubunun % 67.3’ ünün eğitim durumunun lisans mezunu
olması. Bu nedenle, büyük bir grubun hemşirelik bakımını planlama ve uygulama sürecine
daha kolay motive olması.
Zayıf Yönler

Müdürlüğe bağlı çalışan meslek grubunun %83.3’ ü gibi büyük çoğunluğunun kadın olması.
Bu nedenle çalışan hemşirelerin gebelik, doğum izni, süt izni ve ücretsiz izin gibi nedenlerle
etkin çalışamaması ve bu durumun hemşire sıkıntısına neden olması.

Satın alma sürecinde yaşanan sıkıntılar nedeniyle, hemşire grubunun hastalara bakım hizmeti
sunarken, malzeme sıkıntısı yaşaması ya da uygun sarf malzemesi kullanamaması.

Müdürlüğe bağlı çalışan meslek grubunun yaklaşık yarısı olan % 44.2’ sinin 1 yıl üstü ve 5
yıl arası çalışma yılına sahip olması. Bu nedenle, meslek grubunda yer alan hemşirelerin
mesleki deneyimlerinin yeteri kadar çok olmaması.

Kurumumuzda mimari yapıdaki bazı eksiklikler nedeniyle, klinik/ünitelerin küçük alanlı ve
sayıca fazla olması. Bu nedenle birçok klinik/üniteye ait ekip oluşturmak için hemşire
sayısının ve performansının etkin kullanılamaması.

Kurumumuzda bazı bölümlere ait yatak sayılarının yetersiz olması nedeniyle, bu bölümlere
yatması gereken hastalara, hastanenin diğer kliniklerinde yatış verilmesi. Bu durum
ünite/kliniklerde çalışan hemşirelerin farklı anabilim dallarına ait hastalara hakim olmasını ve
diğer sağlık profesyonelleri (doktor, diyetisyen vb.) ile iletişimini zorlaştırmaktadır.
4
Fırsatlar

Kurumumuzun güçlü yönlerinde yer alan, Müdürlüğe bağlı çalışan meslek grubunun büyük
bir çoğunluğunun hemşire ve lisans mezunu olması nedeniyle; bu durum fırsata çevrilerek
hemşireler tarafından hemşirelik sürecini içeren bakım planının uygulanması sağlanabilir.

Sağlık Uygulama ve Araştırma Merkezimizin bünyesinde “Kanser Tanı Merkezi” olarak
yapılması planlanan merkezin açılması ile bölge ilk ve tek kanser merkezine sahip olacaktır.
Bu durum fırsata çevrilerek, bu birimde yer alacak hemşirelik süreci organize edilerek, bu
merkeze başvuracak hastaların memnuniyetinin arttırılmasına yönelik uygulamalar
planlanabilir.
Tehditler

Müdürlüğe bağlı çalışan meslek grubunun % 83.3’ ü gibi büyük çoğunluğunun bayan ve genç
yetişkin olması nedeniyle; gebelik, doğum izni, süt izni ve ücretsiz izin gibi etkin
çalışamamaya neden olan gerekçelerin sürekli artış göstermesi gibi potansiyel bir engelle
karşı karşıya kalınabilir.

Müdürlüğe bağlı çalışan meslek grubunun içinde çok fazla sayıda şehir dışından gelen
bireylerin bulunması nedeniyle; bu bireylerden bazılarının yaşadıkları yere muvafakat
istemeleri ve kurumdan ayrılışlarının onaylanması ile hemşire sıkıntısı engeli ile
karşılaşılabilir.

Müdürlüğe bağlı çalışan meslek grubunun çoğunun genç yetişkinlerden oluşması ve bu
nedenle evlilik gibi nedenlerle eş durumundan tayin ve muvafakat istemeleri ve kurumdan
ayrılışlarının onaylanmasıyla hemşire sıkıntısı engeli ile karşılaşılabilir.

Zonguldak İl Merkezinde Özel bir sağlık kurumunun yakın bir zamanda açılması
planlanmaktadır. Merkezimiz de çalışan bazı hemşirelerin buradaki görevlerinden istifa edip,
özel merkezi tercih etmeleri nedeniyle hemşire sıkıntısı ile karşılaşılabilir.
5
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜNE AİT SAYISAL VERİLER
Tablo 1. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne Bağlı Çalışan İdari Personelin Cinsiyete Göre
Dağılımı
Sayı
%
68
16.7
Kız
339
83.3
Genel Toplam
407
100.0
Cinsiyet
Erkek
Tablo 2. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne Bağlı Çalışan İdari Personelin Kadro
Ünvanlarına Göre Dağılımı
Kadro Ünvanları
Sayı
%
Hemşire
322
79.1
Sağlık Memuru
63
15.5
Ebe
22
5.4
407
100.0
Genel Toplam
Tablo 3. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne Bağlı Çalışan İdari Personelin Eğitim
Durumlarına Göre Dağılımı
Eğitim Durumu
Sayı
%
Lise
95
23.4
Ön lisans
24
5.9
274
67.3
12
2.9
2
0.5
Lisans
Yüksek Lisans
Doktora
Genel Toplam
407
100.0
6
Tablo 4. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne Bağlı Çalışan İdari Personelin Hizmet
Sürelerine Göre Dağılımı
Hizmet Süreleri
Sayı
%
25
6.2
1 yıl üstü-5 yıl
180
44.2
5 yıl üstü-10 yıl
143
35.1
59
14.5
407
100.0
0-1 yıl
10 yıl üstü
Genel Toplam
Tablo 5. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne Bağlı Çalışan İdari Personelin Çalışma
Şekillerine Göre Dağılımı
Çalışma Şekilleri
Sayı
%
Nöbet Tutanlar
247
60.7
Gündüz Çalışanlar
160
39.3
Genel Toplam
407
100.0
Tablo 6. Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne Bağlı Gündüz Çalışan İdari Personelin Çalışma
Şekillerine Göre Dağılımı
Çalışma Şekilleri
Sayı
%
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü
1
0.6
Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yrd.
4
2.5
Sorumlu hemşireler
37
23.1
Gebeler (24 hafta ve üstü)
18
11.2
Süt izni kullananlar
30
18.8
Özel dal hemşireleri
3
1.9
Ayaktan tanı ve tedavi hizmetlerinde çalışanlar
56
35.0
Sağlık engeli nedeniyle gündüz mesaisi çalışanlar
11
6.9
160
100.0
Genel Toplam
7
A. HEMŞİRELİK HİZMETLERİ GENEL İŞ AKIŞINDA YÜRÜTÜLEN FAALİYETLER
A.1. Klinik sorumlu hemşiresi ve diğer hemşirelerin katılımı ile kliniklerle genel değerlendirme
toplantıları yapılmıştır. Toplantı yapılan klinikler ve toplantı tarihleri aşağıda yer almaktadır.
SERVİS ADI
TOPLANTI TARİHİ
Enfeksiyon Servisi
19.04.2013
Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Servisi
24.04.2013
C2 Gastroenteroloji Servisi
06.05.2013
Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi
07.05.2013
Göğüs Hastalıkları Servisi
10.05.2013
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi
17.05.2013
Ortopedi ve Travmatoloji Servisi
21.05.2013
Çocuk Cerrahi Servisi
27.05.2013
Üroloji Servisi
28.05.2013
FTR Servisi
29.05.2013
Hemodiyaliz Ünitesi
29.05.2013
Kardiyoloji Servisi
31.05.2013
Gündüz Kemoterapi Ünitesi
06.06.2013
KVC Servisi
10.06.2013
Genel Cerrahi Servisi
11.06.2013
Onkoloji - Hematoloji Servisi
11.06.2013
Jinekoloji Servisi
12.06.2013
Kadın Doğum Servisi
12.06.2013
C3 Genel Yoğun Bakım Ünitesi
13.06.2013
NRŞ Servisi
12.07.2013
Endokrin Servisi
12.07.2013
Göz-Göğüs Cerrahisi Servisi
18.07.2013
Nöroloji Servisi
19.07.2013
Acil Servis
22.07.2013
Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
23.07.2013
KVC Yoğun Bakım Ünitesi
24.07.2013
FTR Dermatoloji Servisi
29.07.2013
8
Nefroloji Servisi
31.07.2013
Çocuk Onkoloji ve İmmünoloji Ser
02.08.2013
KBB Servisi
11.09.2013
A.2. Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ve Müdür Yardımcılarının katılımı ile klinik vizitleri yapılmıştır.
Aşağıda, yapılan klinik vizitlerinin vizit planı ve vizit kriterleri yer almaktadır.
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ AYLIK VİZİT PLANI
PAZARTESİ
1.Hafta
SALI
ÇARŞAMBA
PERŞEMBE
CUMA
-Çocuk Onk. ve İm. S.
-Üroloji S.
POLİKLİNİKLER
-Göğüs Hast S.
-Göz-Göğüs Cerrahi S.
-Jinekoloji S.
-Genel CER. Endoskopi
-Solunumsal YBÜ
-Ortopedi ve Travmatoloji
-Kadın Hast ve Doğ S.
-Gastroentoloji Endoskopi
-Enfeksiyon Hast S.
-Genel Cerrahi S.
-İnfertilite Ünitesi
-Koroner Anjiografi
-Nefroloji S.
-Kardiyoloji S.
-Psikiyatri S.
-Beyin ve Sinir Cer S.
-Onkoloji-Hemotoloji S.
POLİKLİNİKLER
-Koroner YBÜ
-Gastroentroloji S.
-Plastik ve Rekonstruktif
-Onk Gündüz Ted.
-Klinik Nütrisyon
-Dermatoloji-FTR S.
-Hemodiyaliz Ünitesi
-Nöroloji S.
-Onk. İlaç Hazırlama
-Diyabet Eğitim
-Endokrinoloji S.
-KBB S.
-FTR S.
-Eforlu EKG
-Acil Servis
-Sterilizasyon
2.Hafta
-Nükleer Tıp
3.Hafta
POLİKLİNİKLER
-Genel Ameliyathane
-SFT
-Kalp Damar S.
-Bronkoskopi
-Kalp Damar YBÜ
-HEKK
-KVC Ameliyathanesi
Hemşirelik Hizmetleri
-C3 Yoğun Bakım
Müdürlüğü Aylık Sorumlu
Ünitesi
ve Gözetmen Hemşire
Toplantısı
-Yara Bakımı ve Stoma
-Çocuk Müdahale
-HİE
4.Hafta
-Çocuk Sağlığı S.
-C3 Yoğun Bakım Ünitesi
-Acil Servis
Hemşirelik Hizmetleri
-Çocuk Cerrahi S.
Müdürlüğü Aylık
-Yenidoğan YBÜ
Değerlendirme
-Çocuk YBÜ
Toplantısı
9
BEÜ SAĞLIK UYGULAMA VE ARAŞTIRMA MERKEZİ
HEMŞİRELİK HİZMETLERİ MÜDÜRLÜĞÜ SERVİS VİZİT KRİTERLERİ
SERVİS İSİMLERİ
Puan
İletişim
-Hemşire-ekip(SV, doktor, hastabakıcı)
10
iletişimi(5)
-Hemşire-hasta/hasta yakını iletişimi(5)
Kılık kıyafet bütünlüğü
-Forma (2)
5
-Saç-Sakal (1)
-Takılar (1)
-Tırnaklar (1)
Servisin genel düzeni
-Koridor genel görünümü (2)
10
-Ziyaretçiler/refakatçiler (2)
-Hemşire odası (2)
-İlaç hazırlama odaları (2)
-Depo düzeni (2)
Hasta odaları düzeni
-Hasta odası genel görünümü (4)
10
-Yatak takımlarının düzeni (2)
-Etejer (2)
-Hasta tuvaletleri (2)
Hasta takip formları
15
-Anamnez formu (8)
-Hemşire gözlem formu (7)
Hasta hakimiyeti (5)
10
İlaç bilgisi (5)
10
Bakım planı yapılması ve uygulanması
(10)
Hasta-Hasta yakını eğitimi
10
-Servis tanıtımı (3)
-Hastalığına yönelik eğitim (4)
-Taburculuk eğitimi (3)
Enfeksiyon
10
-El yıkama/eldivenkullanımı (4)
-İzolasyon yönt. Uygunluğu (3)
-Atık yönetimi (3)
İlaç Güvenliği
-Acil arabası kontrolü (2)
10
-Narkotik ilaç kontrolü (2)
-İlaç kartları (2)
-Hastaya ait ilaç kontrolü (2)
-İlaç hazırlama ünitesi kont. (2)
Hem. Hiz. Müd./Müd Yrd. Parafı
TOPLAM
10
Hemşirelik Hizmetleri Müdürü ve Müdür Yardımcılarının katılımı ile yapılan klinik vizitleri
sonucu; vizit kriterlerine göre eksiklik tespit edilen servislerin sorumlu hemşirelerine geri
bildirimlerde bulunularak gerekli düzenlemeler sağlanmıştır.
A.3. 1 Mart 2013 tarihinden itibaren “Hizmet içi Eğitim Hemşiresi” görevlendirilmiştir.
Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin Hizmet içi eğitim hemşiresi tarafından yürütülmesinin
sağladığı yararlar aşağıda belirtilmiştir.

Hizmet içi eğitim katılım oranlarının, eğitim öncesine göre eğitim sonrası oluşan
farkındalık ölçümlerinin hem istatiksel veri olarak hem de sonuçlarının kayıt altına
alınabilmesi sağlanmıştır.

Bu şekilde eğitimler tek elden planlanarak düzenli periyotlara dönüştürülmüştür.

Servis sorumlu hemşirelerince yürütülen Hizmet içi eğitim faaliyetlerinin, eğitim
hemşiresine devredilmesi ile sorumlu hemşirelerin ek iş yükü ortadan kalkmıştır.

Elde edilen istatiksel verilerin analizi ile eğitimlere tam katılım sağlayan hemşirelerin
Katılım Belgesi ile ödüllendirilebilmesi sağlanmaktadır.

Yürütülen tüm bu faaliyetler ile 8 Mart 2010 tarihli Hemşirelik Yönetmeliğinin 6.
Maddesinin g bendinde yer alan “ Hemşirelikle ilgili eğitim, danışmanlık, araştırma
faaliyetlerini yürütür; mesleği ile ilgili bilimsel etkinliklere katılır; toplumun, öğrenci
hemşirelerin, sağlık çalışanlarının ve adaylarının eğitimine destek verir ve katkıda
bulunur” maddesi yerine getirilmektedir.
A.4. Müdürlüğümüzce, Hizmette Kalite Standartlarında tanımlanan “Tanımlayıcı İzolasyon
Figürleri”nin hastanemizde kullanılmasına yönelik çalışmalar yapılmıştır. Bu çalışmalar
sonrasında alımı tamamlanan figürler kullanılmaya başlanmıştır. Enfeksiyon Kontrol
Önlemleri, Çalışan ve Hasta Güvenliği kapsamında gerekli tedbirlerin alınması sağlanmıştır.
A.5. Yataklı kliniklerde kullanılmak üzere yatak takımı alınmasına yönelik çalışmalar
yapılmıştır. Bu çalışmalar sonrasında 800 adet nevresim, 1050 adet çarşaf, 1000 adet yastık
kılıfı, 600 adet yastık alezi, 550 adet yastık alımı tamamlanmış olup; hasta memnuniyetini
artırıcı, şık otelcilik hizmeti sağlanmıştır.
11
A.6. Yataklı kliniklerde kullanılmak üzere “Örnek Taşıma Çantalarının” alımına yönelik
çalışmalar yapılmıştır. Alımı tamamlanan Taşıma Çantaları ile kliniklerde alınan numunelerin
uygun alanda toplanması ve laboratuara naklinin gerçekleştirilebilmesi sağlanmıştır.
A.7.Teknik Servis birimine duyuru ve ilan panoları hazırlattırılmıştır. Bu şekilde
Müdürlüğümüzce yapılan bilimsel ve sosyal etkinliklerin hemşirelere duyurulması
sağlanmıştır.
A.8. Genel Ameliyathane ve KVC Ameliyathanesi; Çocuk Sağlığı ve Çocuk Cerrahi Servisi;
Kadın Doğum ve Jinekoloji servisleri olmak üzere iki farklı birimin iş akış sürecinin
birleştirilmesi, bu nedenle iki birimde yer alan sorumlu hemşire sayılarının bire düşürülmesi,
görev ve sorumlulukların tek sorumlu tarafından yürütülmesi için çalışmalar yapılmıştır.
Çalışmalar sonucunda Genel Ameliyathane ile KVC Ameliyathanesi; Çocuk Sağlığı ile
Çocuk Cerrahi Servisi; Kadın Doğum ile Jinekoloji servislerinin sorumlu hemşireleri tek kişi
olarak belirlenerek görev ve yetkileri tanımlanmıştır. Bunun sonucunda, Müdürlüğümüze
bağlı çalışan hemşire sayısında tasarruf sağlanmıştır.
A.9. Hastanemizin Fatura İnceleme Birimi’nde yürütülmekte olan iş akışından yönetimsel
olarak primer sorumlu olacak idari personel seçimi için çalışmalar yapılmıştır. Bunun
sonrasında Hemşirelik Hizmetleri Müdür Yardımcılarından biri bu görev uhdesinde kalmak
koşuluyla Fatura İnceleme Biriminden sorumlu hemşire olarak görevlendirilmiştir.
A.10. 2013 yılı sürecinde Müdürlüğümüze bağlı çalışan hemşirelerden bazıları alanları ile
ilgili mesleki ve bilimsel kongre, sempozyum, toplantı ve kurslara katılmışlardır.
Katılımlarının sağlanabilmesi için gerekli olan hallerde yolluk ve yevmiyelerinin
sağlanabilmesi için gerekli yönlendirmeler yapılmış ve idari süreçte izinli sayılabilmeleri için
onay verilmiştir. 2013 yılı sürecinde kongre, sempozyum, seminer vb. bilimsel toplantılara
katılan hemşirelerin isimleri aşağıda yer almaktadır.

Hemodiyaliz Eğitim Kursu (9 Ocak 2013) Avni Koray SIDAL

49. Ulusal Diyabet Kongresi (17-21 Nisan 2013) Safiye ÇATALCAM

9. Yara Bakım Hemşireliği Kursu (26-28 Nisan 2013) Özlem ÖZTÜRK, Hamide
KAYA, Emine YILMAZ, Şaziye Koyunlu VARLI.
12

Periton Diyalizi Hemşireliği Eğitim Toplantısı (10-12 Mayıs 2013) Özlem
SATILMIŞ.

VII. Kolorektal Cerrahi Hemşireliği Kongresi (15-19 Mayıs 2013) Şaziye Koyunlu
VARLI.

II. Ulusal Yeni doğan ve Dünyası Sempozyumu (25 Ekim 2013) Özlem ÖZTÜRK.

Yeni doğan Yoğun Bakım Hemşireliği Kursu (11 Kasım-20 Aralık 2013) Eda GÖL.

Kemoterapi Hemşireliği Sertifika Kursu (25 Kasım-1 Aralık 2013) Dilek BAYRAM,
Emine BULUR.

14. Dünya Sterilizasyon ve 8. Ulusal Sterilizasyon- Dezenfeksiyon Kongresi (6-9
Kasım 2013) Arzum Çelik BEKLEVİÇ.
B. KALİTE KONTROL GRUBU FAALİYETLERİ
Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü’ne bağlı çalışan ve Müdürlüğümüz tarafından oluşturulmuş
olan “Kalite Kontrol Grubu”, hemşirelik bakım süreçlerinin geliştirilmesine yönelik
faaliyetlerde bulunmaktadır. Kalite Kontrol Grubu tarafından planlanan ve yürütülen
faaliyetler aşağıda yer almaktadır.
1. Hastanemiz kliniklerinde ve yoğun bakım ünitelerinde kullanılan Hemşire Gözlem formu;
servis sorumlu hemşirelerinin tespit ettiği eksiklikler ve düzeltmeler göz önünde
bulundurularak revize edilmiştir. Ayrıca hastalarda kullanılan kateter ve aksesuarların değişim
süreleri Enfeksiyon Kontrol Komitesi’nden iç yazışma ile istenerek güncel hale getirilmiştir.
2. Hastanemiz ünite/servislerinde kullanılan bütün formlar, servis hemşirelerinin kullanımda
kolaylığını ve işlevselliğini öncelik tutarak, servis sorumlu hemşirelerinin de işbirliği ile
tekrar revize edilmiştir. Formlardaki değişiklikler;

0-5 yaş grubu çocuklar için kullanılacak olan “Braden Q Bası Yarası Ölçeği”,
“Hemşirelik Süreci Hasta Tanılama Formu”na dahil edilerek bu yaş grubu
çocuklarda kullanılacak yeni bir form oluşturulmuştur.

“Hasta Transfer Formu”nda; hasta dosyasında bulunan diğer formlardaki bilgilerin
tekrarından oluşan bölümler çıkartılarak, form yeniden düzenlenmiştir.
13

“Narkotik İlaç Takip Formu”, ilaçların son kullanma tarihini içermediği için, bu
bilgi de eklenerek revize edilmiştir.

Kullanılan bütün formlarda bulunan hasta kimlik bilgileri bölümü revize edilmiştir.
3. Hizmetin kalitesini, verimliliğini, etkinliğini arttırmak, sonuçlarını izlemek, karşılaştırmalar
ve ileriye dönük planlar yapabilmek için ölçüm yapmak ve ölçüm sonuçlarını değerlendirmek
gerekmektedir. Bu bağlamda hastanemiz tüm birimlerdeki hemşirelik hizmetlerinin kalitesini
ölçmek, değerlendirmek, iyileştirmek, bu aşamaların sağlıklı ve sürekli bir şekilde
tekrarlanmasını sağlamak amacıyla, Kalite İndikatör Yönetimi uygulamaları için veri toplama
çalışmalarına başlanmıştır. 2014 yılında bu uygulama çalışmaları kapsamlı olarak ele
alınacaktır.
4. Kalite Kontrol Grubu tarafından 2012 yılında ön çalışması yapılan Hizmette Kalite
Standartları (HKS) dosyası incelenerek eksik olan formlar tespit edilmiştir. Eksik formlar
arasında yer alan; “Hasta İlaç Teslim Formu” ve “İtaki ve Harizmi Düşme Riski
Değerlendirme Formu” hazırlanmıştır.
C. HİZMET İÇİ EĞİTİM FAALİYETLERİ
Hizmet İçi Eğitim faaliyetleri, Müdürlüğümüz tarafından oluşturulmuş olan Hizmet İçi Eğitim
komitesi tarafından yürütülmekte iken, 1 Mart 2013 tarihinden itibaren görevlendirilen
“Hizmet İçi Eğitim Hemşiresi” tarafından yürütülmektedir. Hizmet içi eğitim hemşiresi
tarafından yürütülen faaliyetler aşağıda yer almaktadır.
1. Göreve yeni başlayan/kurumda yer değişikliği yapılan çalışanların uyum sürecinde
kullanılmak üzere; görev, yetki ve sorumluluklar, özlük hakları, demirbaş malzeme kullanım
talimatları vb. bilgilerden oluşan “Oryantasyon Rehberi” oluşturulmuştur.
2. Kurumumuzda yeni göreve başlayan ve klinikler arası yer değişimi yapılan
hemşire/ebe/sağlık
memurlarının
uyum
sürecine
yönelik
Oryantasyon
faaliyetleri
yürütülmüştür (Tablo 7).
14
Tablo 7. 2013 Yılı Oryantasyon Programına Alınan Hemşire/Ebe/Sağlık Memuru
Adı ve Soyadı
Başladığı Bölüm
Tarih
Yusuf BÜLBÜL
C3 Yoğun Bakım Ünitesi
07.06.2013
Nurcan KASAP
Endokrin Servisi
07.06.2013
Semra YİRMİBEŞCİK
C3 Yoğun Bakım Ünitesi
17.06.2013
Kevser UZUN
Göğüs Hastalıklar Servisi
08.07.2013
Altan ASLAN
C3 Yoğun Bakım Ünitesi
15.07.2013
Dilek AYGÜN
Enfeksiyon Servisi
15.07.2013
Mehmet Burhan TOPSÖĞÜT
Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
15.07.2013
Emine AYNAGÖZ YILMAZ
Ortopedi Servisi
17.07.2013
Pervin BEŞEVLİ
Acil Servis
17.07.2013
Meral ÖREN
Ameliyathane
17.07.2013
Ertan ÖZDENİZ
Koroner Anjiyografi Ünitesi
17.07.2013
Sinem DİKİCİOĞLU
Ameliyathane
17.07.2013
Muhammet KİRAZ
Ameliyathane
17.07.2013
Özge DEMİRCİ
Ameliyathane
17.07.2013
Aysun TELLİ
Gündüz Onkoloji Ünitesi
17.07.2013
Şaziye KOYUNLU VARLI
Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi
17.07.2013
Feyza ÖZTÜRK
Plastik Cerrahi Servisi
23.07.2013
Koray OLGUN
C3 Yoğun Bakım Ünitesi
23.07.2013
Canan CİNGÖZ
Gastroenteroloji Servisi
23.07.2013
Mehmet Uğur GÜLTEPE
Genel Cerrahi Servisi
25.07.2013
Damla Nur ÖZCAN
Endokrin/Genel Dahiliye Servisi
29.07.2013
Elif BİÇER
Yeni doğan Yoğun Bakım Ünitesi
31.07.2013
Sevinç SARI
Gastroenteroloji Servisi
31.07.2013
Sevgi BAKIR
Göğüs Hastalıkları Servisi
01.08.2013
Recep YAVUZ
Gastroenteroloji Servisi
02.09.2013
Eda DAĞ
Dermatoloji-FTR Servisi
04.09.2013
Fadime KARADUMAN ŞAHİN
Psikiyatri Servisi
02.09.2013
Aysun ŞEKER
Plastik Cerrahi Servisi
02.09.2013
Seda AYDIN
Ameliyathane
02.09.2013
15
3.
Hemşirelik
Hizmetleri
Müdürlüğü
bünyesinde
çalışan
sağlık
personellerine
(hemşire/ebe/sağlık memuru) yıllık hizmet içi eğitim konularını belirlemek amacı ile anket
uygulanmış ve sonucuna göre eğitim konuları belirlenmiştir. Uygulanan anket formuna
(Anket No:1) aşağıda yer verilmiştir.
Anket No: 1. Eğitim Gereksinimlerini Belirleme Anket Formu
Bu anket formu Bülent Ecevit Üniversitesi Hemşirelik Hizmetleri Müdürlüğü bünyesinde çalışmakta
olan sağlık personelinin 2013 yılı Hizmet İçi Eğitim gereksinimlerini belirlemek amacı ile
düzenlenmiştir.
Katkılarınız ve önerileriniz için teşekkür ederim.
H.İ.E. Hem. Gülşah YAPICI
1. Çalıştığınız bölüm
: …………………………………………………….
2. Toplam çalışma süreniz yıl/ay : …………………………………………………….
3. Ünvanınız
: ……………………………………………………..
4. Hizmet İçi Eğitim’lerin hangi saatlerde yapılmasını istersiniz?
…………………………………………………………………………………………..
5.Hizmet İçi Eğitim’i anlatan kişilerden beklentileriniz nelerdir?.......................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
6. Hizmet İçi Eğitim sizce nasıl yapılmalıdır?......................................................................
……………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………
7. Hizmet İçi Eğitim’e katılımı arttırmak için neler yapılmalıdır?........................................
…………………………………………………………………………………………....
…………………………………………………………………………………………….
8. Hizmet İçi Eğitim’de hangi konular anlatılsın istersiniz?...................................................
…………………………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………………………….
9. Hizmet İçi Eğitim’lerde konu anlatımı yapmak ister misiniz)……………………………..
……………………………………………………………………………………………..
16
4. İlkbahar ve Güz Dönemi olmak üzere yılda iki (2) kez eğitim programı düzenlenmiştir. Yıl
içinde gerçekleştirilen eğitim programları (Tablo 8)’de sunulmuştur.
Tablo 8. İlkbahar ve Güz Dönemi Uygulanan Eğitim Programları
Eğitim Konusu
Konuşmacı
Tarih
El Hijyeni
Hem. Arzum Çelik BEKLEVİÇ
08.03.2013
Dezenfeksiyon-Sterilizasyon
Hem. Arzum Çelik BEKLEVİÇ
08.03.2013
Hastane Temizliği ve Atık Yönetimi
Hem. Arzum Çelik BEKLEVİÇ
08.03.2013
Standart Önlemler ve İzolasyonlar
Hem. Arzum Çelik BEKLEVİÇ
08.03.2013
Bası Yarası ve Hemşirelik Bakımı
Hem. Şaziye Koyunlu VARLI
27.03.2013
29.03.2013
Hem. Songül DEMİROK
Kardiyopulmoner Resüsitasyon (CPR)
03.04.2013
05.04.2013
Kemoterapi Uygulamaları
Hem. Rabia KÖKSAL
10.04.2013
12.04.2013
Glaskow Koma Skalası, Ödem ve Takibi
Hem. Nurten ŞİŞMAN
15.04.2013
Hem. Fatma OKUMUŞ
18.04.2013
İletişim (Kriz Anında İletişim, Hemşire-Hemşire, Psikolog Hicran DEMİRHAN
24.04.2013
Hemşire-Destek
26.04.2013
Personeli,
Hemşire-Doktor,
Hemşire-Hasta, Hemşire-Hasta Yakını İletişimi)
Milenyum Hemşireliği
Sağlıkta
Dönüşüm
Prof. Dr. Ayşe OCAKÇI
Projesi
ve
İş
13.05.2013
Gücüne Doç. Dr. Ferruh Niyazi AYOĞLU
13.05.2013
Çocuk Sağlığı
Prof. Dr. Ayşe OCAKÇI
13.05.2013
Çocuk Ölümlerinin Azaltılması
Yrd. Doç. Dr. Müge UZUN
13.05.2013
Anne Sağlığının İyileştirilmesi
Doç. Dr. Ergül ARSLAN
13.05.2013
Hemşirelik Mesleğinde Yıpranma
Hem. Gülşah YAPICI
13.05.2013
Yansımaları
Sağlık
Çalışanlarının
Hukuki
ve
Cezai Prof. Dr. Ayşe NUHOĞLU
15.05.2013
ve
Cezai Yrd. Doç. Dr. Aslı MAKARACI
15.05.2013
Hukuki
ve
Cezai Doç. Dr. Sadık TOPRAK
15.05.2013
Malpraktis
ve
Sorumluluğu, Cezai Sorumluluklar
Sağlık
Çalışanlarının
Hukuki
Sorumluluğu, Hukuki Sorumluluklar
Sağlık
Çalışanlarının
Sorumluluğu,
Tıbbi
Uzman
Mütalaası-Hemşirelik Hizmetleri İle İlgili Dava
Örnekleri
17
İletişim Dramatizasyonu
Hem. Emel ERTUĞRUL
16.05.2013
Yoğun Bakım Hastalarında Pozisyonlama ve Prof. Dr. Selda SARIKAYA
Fizyoterapist Adem HAZIOĞLU
Egzersiz Uygulamaları
05.06.2013
07.06.2013
Hemş. Burcu KARAKÖSE
İnvaziv ve Noninvaziv Mekanik Ventilatör Murat
KARAGÖLLÜ
Uygulamaları
Yetkilisi)
Kan Transfüzyonu
Hemş. Nilgün SANCAR
(Firma 10.06.2013
02.10.2013
04.10.2013
Hasta Hakları
Halk. İlişkiler Birimi Uzm. Feride 09.10.2013
DURSUN
Sıvı-Elektrolit
Dengesi,
Asit-Baz
ve Hemş. Gamze ÖRENLİ
Hemşirelik Bakımı
Elektrokardiyografi (EKG)
11.10.2013
22.10.2013
25.10.2013
Hemş. Burcu ER
30.10.2013
01.11.2013
Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalarda Pozisyon Prof. Dr. Selda SARIKAYA
05.11.2013
Verme (Hasta Başı Eğitim)
07.11.2013
Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalarda Pozisyon Prof. Dr. Selda SARIKAYA
12.11.2013
Verme (Hasta Başı Eğitim)
14.11.2013
Mekanik Ventilatöre Bağlı Hastalarda Pozisyon Prof. Dr. Selda SARIKAYA
19.11.2013
Verme (Hasta Başı Eğitim)
21.11.2013
Güvenli İlaç Uygulamaları ve Hemşirenin Hem. Havva YILDIZ
27.11.2013
Rolü
29.11.2013
5. Klinik içi eğitimler, servis/ünite gereksinimlerine göre planlanmış olup 2013 yılı içinde
tamamlanmıştır.
6. Diyabet Eğitim Hemşiresi ile koordineli olarak planlanmış olan “Diyabet ve İnsülin
Uygulamaları” eğitimi verilmiştir. Eğitim programı (Tablo 9)’da belirtilmiştir.
18
Tablo 9.“Diyabet ve İnsülin Uygulamaları” Eğitiminin Yapıldığı Klinikler ve Tarihleri
Gastroenteroloji Servisi
24.04.2013
Endokrinoloji Servisi
24.04.2013
Dermatoloji-Fizik Tedavi Servisi
25.04.2013
Göğüs Hastalıkları Servisi
25.04.2013
Jinekoloji Servisi
25.04.2013
Obstetri- Doğumhane Servisi
25.04.2013
Genel Cerrahi Servisi
26.04.2013
Beyin ve Sinir Cerrahi Servisi
26.04.2013
Ortopedi ve Travmatoloji Servisi
29.04.2013
Nefroloji Servisi
29.04.2013
Üroloji Servisi
30.04.2013
KVC Servisi
30.04.2013
Plastik Cerrahi Servisi
30.04.2013
Kardiyoloji Servisi
03.05.2013
Göz-Göğüs Cerrahi Servisi
07.05.2013
Nöroloji Servisi
08.05.2013
Kulak Burun Boğaz Servisi
26.04.2013
Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Servisi
29.04.2013
Enfeksiyon Hastalıkları Servisi
29.04.2013
Onkoloji ve Hematoloji Servisi
30.04.2013
Genel Yoğun Bakım Ünitesi
30.04.2013
Koroner Yoğun Bakım Ünitesi
03.05.2013
KVC Yoğun Bakım Ünitesi
03.05.2013
Çocuk Cerrahi Servisi
07.05.2013
Çocuk Yoğun Bakım Ünitesi
08.05.2013
Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesi
08.05.2013
19
7. Hastane Enfeksiyon Kontrol Komitesi ile koordineli yürütülen “Yoğun Bakım
Enfeksiyonları” ve “Hastane Enfeksiyonları” konulu panel gerçekleştirilmiştir. Eğitim planı
(Tablo 10)’da belirtilmiştir.
Tablo 10. Enfeksiyon Kontrol Komitesi Eğitimleri
Eğitim Konusu
Konuşmacı
Yoğun Bakım Enfeksiyonları Risk Faktörleri, Yrd. Doç. Dr. Bengü KÖKSAL AYDIN
Tarih
08.05.2013
Boyutu ve Mevcut Durumu
Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrolünde Uzm. Hem. Songül DEMİROK
08.05.2013
Hemşirenin Rolü
Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrolünde Doç. Dr. Taner BAYRAKTAROĞLU
Asistanın Rolü
08.05.2013
Arş. Grv. Dr. Taner BABÜR
Yoğun Bakım Ünitesi Enfeksiyon Kontrolünde Doç. Dr. Alİ Uğur EMRE
08.05.2013
Öğretim Üyesinin Rolü
Hastane Enfeksiyonları Niçin Önemlidir?
Doç. Dr. Canan KÜLAH
29.05.2013
Hastane Enfeksiyonları Nasıl Bulaşır?
SM. Muhammed Ali ÜNAL
29.05.2013
Hastane Enfeksiyonları Nasıl Kontrol Edilir?
Doç. Dr. Nihal PİŞKİN
29.05.2013
8. Hemşirelik/Ebelik Bölümü öğrencilerine staj dönemlerinde Oryantasyon eğitimleri
yapılmıştır. Bu amaçla 2013 yılı yaz dönemine ait toplam 44 öğrenci Oryantasyon eğitimine
alınmıştır.
9. Müdürlüğümüze bağlı olarak çalışan Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu ile koordineli
olarak “Hemşirelik Haftası Programı” hazırlanmış ve sunulmuştur.
10. Her servisin Anabilim Dalı Başkanları ve servis sorumlu hemşireleri ile birlikte “Hasta
Taburculuk Eğitim Broşürleri” hazırlanmış olup, tarafımızdan gerekli düzenlemelerin
yapılması ve Merkez Müdürlüğünün onayı sonrasında kullanıma geçilmesi sağlanacaktır.
11. Eğitim Hemşiresi ve Kalite Kontrol Grubu işbirliği ile hazırlanan ‘Bakım Talimatları’
Müdürlüğümüz tarafından incelenip onaylandıktan sonra, kullanım kolaylığı açısından hem
kliniklere kitapçık şeklinde gönderilecek hem de hastanemiz web sayfasına eklenecektir.
Revize edilen Hasta Bakım Talimat başlıkları (Tablo 11)’de sunulmuştur.
20
Tablo 11. Hasta Bakım Talimatları
1
Ağız Bakım Talimatı
2
Ağrılı Hastada Ağrı Takip Talimatı
3
Aldığı Çıkardığı Sıvı Takip Talimatı
4
Ampul Formunda İlaç Hazırlama Talimatı
5
Aspirasyon Uygulama Talimatı
6
Ayak Bakım Talimatı
7
Bası Yarası Risk Değerlendirme Talimatı
8
Bası Yarası Oluşumunu Önleme Talimatı
9
Bası Yarası Bakım ve Tedavi Talimatı
10
Baş Banyosu Uygulama Talimatı
11
Bayan ve Erkek Hastada Perine Bakımı Talimatı
12
Bireyin Yataklı Servise Kabul Edilme Talimatı
13
Bitli Hasta Bakım Talimatı
14
Boşaltıcı Lavman Uygulama Talimatı
15
Bulantı Kusması Olan Hastanın Bakım Talimatı
16
Demir Preperatlarını Uygulama Talimatı
17
Derin Solunum ve Öksürme Egzersizi Talimatı
18
Diyabetik Ayak Bakım Talimatı
19
Diyabetik Ayak Yarası Önleme Talimatı
20
Ekstravazasyon Acil Bakım Talimatı
21
Ekstravazasyonla Gelişen Doku Hasarında Bakım Talimatı
22
Ekstravazasyonu Önleme Talimatı
23
El Bakımı Uygulama Talimatı
24
El Hijyeni Talimatı
25
Elevasyon Uygulama Talimatı
26
Elektrokonvülsif Tedavi (EKT) Öncesinde Hasta Bakım Talimatı
27
Elektrokonvülsif Tedavi (EKT) Sonrası Hasta Bakım Talimatı
28
Endotrakeal Tüp Bakım Talimatı
29
Enteral Beslenme Talimatı
30
Flakon Formunda İlaç Hazırlama Talimatı
31
Fototerapi Uygulama Talimatı
32
Göz Bakım Talimatı
33
Hasta Bireyin Suicid Girişimini Önleme Talimatı
34
Hasta Bireyle İletişim Kurma ve Sürdürme Talimatı
21
35
Hasta Mobilizasyon Talimatı
36
Hasta Transport Talimatı
37
Hastaya Pozisyon Verme Talimatı
38
Hemodiyaliz Hastalarında Kanulasyon Talimatı
39
Hipertansiyon Gelişen Hastanın Takip Talimatı
40
İnsülin Uygulanan Hasta Takip Talimatı
41
İntradermal Enjeksiyon Uygulama Talimatı
42
İntramüsküler (Kas İçi-IM) Yolla İlaç Uygulama Talimatı
43
İntravenöz (Damar İçi-IV) Yolla İlaç Uygulama Talimatı
44
Kan Basıncı Ölçüm Talimatı
45
Kan Ürünleri Transfüzyonu Uygulama Talimatı
46
Klinikte Yatan Hastanın Taburcu Edilme Talimatı
47
Kolostomi-İleostomi Bakım Talimatı
48
Konstipasyonu Önleme Talimatı
49
Koroner Anjiografi Öncesi ve Sonrası Bakım Talimatı
50
Mekanik Ventilasyondaki Hastanın Takip Talimatı
51
Nabız Sayma Talimatı
52
Nazogastrik Sonda Bakım Talimatı
53
Oftalmik Yolla İlaç Uygulama Talimatı
54
Oksijen İnhalasyonu Uygulama Talimatı
55
Oral Yolla İlaç Uygulama Talimatı
56
Ödemli Hastanın Bakım ve Takip Talimatı
57
Parenteral Beslenme Talimatı
58
Periferik Venöz Kateter Takılması, Açıklığının Sağlanması ve Bakımı Talimatı
69
Postoperatif Dren Takip Talimatı
60
Postüral Drenaj Uygulama Talimatı
61
Postmortem Hasta Bakım Talimatı
62
Postoperatif Erken Dönem (24-48 saat) Hasta Bakım Talimatı
63
Preoperatif Hasta Hazırlama Talimatı
64
Saç Banyosu Talimatı
65
Serum Formunda İlaç Hazırlama Talimatı
66
Soğuk Uygulama Talimatı
67
Solunum Sayma Talimatı
68
Solunum Egzersiz Cihazı (Triflow) Uygulama Talimatı
69
Steroid Uygulanan Hasta Takip Talimatı
22
70
Steroid Kullanan Hastanın Eğitim Talimatı
71
Subkutan Yolla İlaç Uygulama Talimatı
72
Yatak İçi Tam Vücut Banyosu Uygulama Talimatı
73
Temiz Aralıklı Mesane Kateteri Uygulama Talimatı
74
Tıbbi Atık Yönetimi Talimatı
75
Trakeostomi Bakım Talimatı
76
Vücut Ağırlığı Ölçüm Talimatı
77
Vücut Isısı Ölçüm Talimatı
78
Yanığı Olan Hastada Yara Bakım Talimatı
79
Yatağa Tam Bağımlı Hastanın Genel Bakım Talimatı
12. İlkbahar ve Sonbahar dönemleri HİE’ ne ait Eğitim Öncesi ve Sonrası Değerlendirme ve
Eğitim Değerlendirme istatistik sonuçları aşağıda belirtilmiştir.
2013 İlkbahar Dönemi Eğitim Öncesi ve Sonrası Değerlendirme Sonuçları
1. “Enfeksiyon Eğitim” Öncesi Uygulanan Soruları Doğru Yanıtlama Oranı
% 82.7
2. “Enfeksiyon Eğitim” Sonrası Uygulanan Soruları Doğru Yanıtlama Oranı
% 87.2
3. “Yara Bakımı” Eğitim Öncesi Uygulanan Soruları Doğru Yanıtlama Oranı
% 72.4
4. “Yara Bakımı” Eğitim Sonrası Uygulanan Soruları Doğru Yanıtlama Oranı
“Cpr- Ex Transport Öncesi İşlemleri” Eğitim Öncesi Uygulanan Soruları
5. Doğru Yanıtlama Oranı
“Cpr- Ex Transport Öncesi İşlemleri” Eğitim Sonrası Uygulanan Soruları
6. Doğru Yanıtlama Oranı
“Gks+ Ödem Takibi” Eğitim Öncesi Uygulanan Soruları Doğru Yanıtlama
7. Oranı
“Gks+ Ödem Takibi” Eğitim Sonrası Uygulanan Soruları Doğru Yanıtlama
8. Oranı
“Kemoterapi Uygulamaları” Eğitim Öncesi Uygulanan Soruları Doğru
9. Yanıtlama Oranı
“Kemoterapi Uygulamaları” Eğitim Sonrası Uygulanan Soruları Doğru
10. Yanıtlama Oranı
% 88.3
% 63.2
% 82.3
% 76.6
% 92.1
% 61.2
% 78.3
Eğitim Değerlendirme Formu Sonuçları
Hizmet İçi Eğitim çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde, eğitime katılan tüm katılımcıların
eğitime, eğitimciye ve programa yönelik değerlendirmelerini yapabilmeleri için “Eğitim
Değerlendirme Formu” kullanılmaktadır. Katılımcılar tarafından puanlaması yapılan
23
formlar 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. 100 puan üzerinden eğitimlere göre verilen
puan ortalamaları aşağıda yer almaktadır.
2013 İlkbahar Dönemi Eğitim Değerlendirme Formu Sonuçları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
“Yara Bakımı” Eğitim Değerlendirme Başarı Oranı
“Cpr - Ex Transport Öncesi İşlemleri” Eğitim Değerlendirme
Başarı Oranı
% 92
“Gks+ Ödem Takibi” Eğitim Değerlendirme Başarı Oranı
“Kemoterapi Uygulamaları” Eğitim Değerlendirme Başarı
Oranı
“İletişim Ve Stresle Baş Etme Yöntemleri” Eğitim
Değerlendirme Başarı Oranı
“Yoğun Bakım Hastalarında Pozisyonlama Ve Egzersiz
Uygulamaları” Eğitim Değerlendirme Başarı Oranı
% 84
% 95
% 93
% 96.3
% 92.5
2013 Sonbahar Dönemi Eğitim Öncesi ve Sonrası Değerlendirme Sonuçları
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
“Kan Transfüzyonu” Öncesi Uygulanan Soruları Doğru
Yanıtlama Oranı
“Kan Transfüzyonu” Öncesi Uygulanan Soruları Doğru
Yanıtlama Oranı
“Sıvı Elektrolit Dengesi Ve Sıvı Takibi” Öncesi Uygulanan
Soruları Doğru Yanıtlama Oranı
“Sıvı Elektrolit Dengesi Ve Sıvı Takibi” Öncesi Uygulanan
Soruları Doğru Yanıtlama Oranı
“EKG Ve EKG Cihaz Kullanımı” Öncesi Uygulanan Soruları
Doğru Yanıtlama Oranı
“EKG Ve EKG Cihaz Kullanımı” Öncesi Uygulanan Soruları
Doğru Yanıtlama Oranı
“Güvenli İlaç Uygulamaları Ve İlaç Uygulamalarında
Hemşirenin Sorumlulukları” Öncesi Uygulanan Soruları
Doğru Yanıtlama Oranı
“Güvenli İlaç Uygulamaları Ve İlaç Uygulamalarında
Hemşirenin Sorumlulukları” Öncesi Uygulanan Soruları
Doğru Yanıtlama Oranı
Öncesi
83.3
Sonrası
98.2
Öncesi
66.2
Sonrası
91.0
Öncesi
67.9
Sonrası
87.8
Öncesi
83.4
Sonrası
88.6
24
Eğitim Değerlendirme Formu Sonuçları
Hizmet İçi Eğitim çerçevesinde düzenlenen eğitimlerde, eğitime katılan tüm katılımcıların
eğitimi, eğitimciyi ve programa yönelik değerlendirmelerini yapabilmeleri için “Eğitim
Değerlendirme Formu” kullanılmaktadır. Katılımcılar tarafından puanlaması yapılan
formlar 100 puan üzerinden değerlendirilmiştir. 100 puan üzerinden eğitimlere göre verilen
puan ortalamaları aşağıda yer almaktadır.
2013 Sonbahar Dönemi Eğitim Değerlendirme Formu Sonuçları
1.
“Kan Transfüzyonu” Eğitim Değerlendirme Başarı Oranı
%96,3
2.
“Hasta Hakları” Eğitim Değerlendirme Başarı Oranı
%88.7
3.
“Sıvı Elektrolit Dengesi Ve Sıvı Takibi” Eğitim Değerlendirme Başarı
Oranı
“EKG ve EKG kullanımı” Eğitim Değerlendirme Başarı Oranı
%95.0
“Güvenli İlaç Uygulamaları Ve İlaç Uygulamalarında Hemşirenin
Sorumlulukları” Eğitim Değerlendirme Başarı Oranı
%90.4
4.
5.
%91.2
13. Eğitim programlarının uygulanması sonrasında, hastanemiz konferans salonunda “Hizmet
İçi Eğitim 2013” etkinliklerini kapsayan dia gösterisi ve yemekli ikram yapılmıştır. Ayrıca
kullanım kolaylığı açısından 2013 yılı Hizmet İçi Eğitim sunumları hastanemiz web sayfasına
eklenmiştir.
14. Rehberlik dosyası kontrol edilerek gerekli düzenlemelerin yapılması sağlanmıştır. Dosya
da eksik olduğu tespit edilen ‘Hasta Hakları ve Sorumlulukları’na ait bilgiler hazırlanarak
dosyaya eklenmiştir.
15. Yeni göreve başlayan ve kurum içi yer değişikliği yapılan hemşireler için Oryantasyon
Takip Çizelgesi hazırlanmış olup, servis sorumlu hemşirelerince takibi yapılarak doldurulan
çizelgelerin arşivlenmesi sağlanmıştır.
16. Rehberlik dosyasının içeriğinde bulunan ve servislerde kullanılan cihazların anlatıldığı
bilgilendirme sayfaları az, öz ve açıklayıcı bir biçimde hazırlanmış ve kullanım kolaylığı
sağlamak üzere tüm servislere dağıtılmıştır.
25
D. KLİNİK NÜTRİSYON HEMŞİRELİK FAALİYETLERİ
1. Yıllık olarak servislerden talep edilen ve kayıtları tutulan parenteral beslenme
solüsyonlarının tüketim sayıları belirlenerek, ünite sorumlusuna bildirilmiştir. Oluşturulan
komisyonla birlikte Klinik Nütrisyon’a ait ilaç (beslenme solüsyonları) ve sarf
malzemelerinin (TPN torba ve transfer seti) ihale hazırlık süreci tamamlanmıştır.
2. Nütrisyon destek ekibi ile günlük hasta başı vizitleri yapılarak, Nütrisyon destek tedavisi
(ürünler, TPN içeriği gibi.) hakkında hasta/hasta yakınlarının bilgilendirilmesi sağlanmıştır.
E. DİYABET HEMŞİRELİĞİ FAALİYETLERİ
1. Mart-Nisan ve Kasım-Aralık dönemlerinde bütün servislere ve yoğun bakım ünitelerine
“Diyabet ve İnsülin Uygulamaları” konusunda eğitim yapılmıştır. (Tablo 9)
2. 24 Ocak- 3Nisan- 16 Eylül 2013 tarihlerinde diyabet hastalarına yönelik grup eğitimi
verilmiştir.
3. 14 Kasım Diyabetliler Gününde glukoz ölçüm taraması yapılmıştır.
F. ENFEKSİYON KONTROL KOMİTESİ FAALİYETLERİ
F.1. Sürveyans Faaliyetleri
1. Hastanemiz YBÜ’lerinde (Merkezi YBÜ, Koroner YBÜ, KVC YBÜ, Solunumsal YBÜ,
Yenidoğan YBÜ, Çocuk YBÜ) hastane enfeksiyonu ve invaziv alet ilişkili enfeksiyon
sürveyansı yapılmıştır.
2. YBÜ’lerde VRE enfeksiyonuna yönelik periyodik VRE tarama kültürleri alınarak takibi
yapılmış ve ünitede ki tüm çalışanlara eğitim verilmiştir.
3. YBÜ’lerde periyodik olarak Asinetobakter enfeksiyonu sürveyansı yapılmış ve
Asinetobakter ile kolonize/enfekte hastalara temas izolasyonu uygulanmıştır.
26
4. C3 YBÜ’ndeki Asinetobakter enfeksiyonları nedeni ile bu üniteye çok sayıda vizit yapılmış
ve düzenli eğitimlerine devam edilmiştir.
5. Ameliyathane, Çocuk YBÜ ve Yenidoğan YBÜ’nde sürveyans faaliyetlerine ve periyodik
eğitimlere devam edilmiştir.
6. Dermatoloji servisinde yatan hastada HIV (+) olduğundan izolasyon önlemleri uygulanmış
ve servise düzenli vizitler yapılarak eğitimler verilmiştir.
7. Hastane enfeksiyonlarını önlemeye yönelik yoğun bir çevresel temizlik ve dezenfeksiyon
işlemi yürütülmüştür.
8. YBÜ’ lerinde çalışan sağlık personeline özellikle ‘Hasta İzolasyonu, El Hijyeni ve Hastane
Temizliği’ konularında genel periyodik eğitimler verilmiştir.
9. YBÜ’ lerde günlük vizit ve rutin aktiviteler sırasında hastanemizdeki sağlık çalışanlarınca
enfeksiyon kontrol önlemlerine uyum sağlanılması açısından yerinde rutin eğitimler devam
etmiştir.
F.2. VRE İle Mücadele Faaliyetleri
1. 2013 yılında hastanemizde VRE enfeksiyonu ile yoğun bir mücadele verilmiştir. Gerek dış
merkezden VRE ile kolonize/enfekte gelen hastalarda, gerekse hastanemizde tedavi süreci
devam ederken VRE ile kolonize/enfekte olduğu saptanan hastaların bulunduğu servislerde
(İç Hastalıkları, Genel Cerrahi) yoğun eğitimler, sürveyans ve yapılan temizliğin
denetlenmesi sonucunda VRE elimine edilmeye çalışılmıştır.
F.3. Bağışıklama Faaliyetleri
1. 2013 yılı içerisinde hekim, hemşire ve temizlik personeline Hepatit A ve Hepatit B
bağışıklama programı kapsamında aşılama yapılmıştır.
27
F.4. Eğitim Faaliyetleri
1. Hastane enfeksiyonlarının kontrolünde sağlık hizmeti veren kişilerin enfeksiyon önlemleri
konusunda bilgilendirilmeleri, her hastaya aynı özeni göstererek yaklaşımın sağlanması çok
önemlidir. Bu bağlamda periyodik olarak salon toplantıları ve serviste hasta başı eğitimleri
yapılmıştır. Eğitim yapılan bölümler aşağıda yer almaktadır.
2013 Yılı Ocak-Eylül Ayları Arası Eğitim Yapılan Bölümler
16 OCAK 2013
TÜM SERVİSLER VE YOĞUN BAKIMLAR
21 ŞUBAT 2013
KADIN DOĞUM SERVİSİ
27 ŞUBAT 2013
TÜM SORUMLU HEMŞİRELER
8 MART 2013
TÜM YOĞUN BAKIMLAR
26 MART 2013
DAHİLİYE SERVİSİ
27 MART 2013
KBB SERVİSİ
08 MAYIS 2013
TÜM SERVİSLER VE YOĞUN BAKIMLAR
29 MAYIS 2013
TÜM SERVİSLER VE YOĞUN BAKIMLAR
23 EKİM- 27 KASIM 2013
TÜM YOĞUN BAKIMLAR
26 ARALIK 2013
TÜM SERVİSLER VE YOĞUN BAKIMLAR
2. Günlük hastane vizitlerinde ilgili bölümlerde görev yapan sağlık çalışanlarının enfeksiyon
kontrolü konusundaki eğitimleri düzenli olarak sürdürülmüştür.
3. Periyodik aralıklarla servislerde çalışan tüm servis çalışanlarına (asistan doktor, öğretim
görevlisi hariç) Enfeksiyon Kontrol Hemşireleri tarafından düzenli olarak Standart Önlemler
ve İzolasyon, El Hijyeni, Hastane Temizliği ve Atık Yönetimi konularında eğitim verilmiştir.
4. Yeni doğan YBÜ ve Çocuk YBÜ hemşirelerine ve temizlik personellerine Standart
Önlemler ve İzolasyon, El Hijyeni, Hastane Temizliği ve Atık Yönetimi konularına ek olarak
“Yeni doğan ve Çocuk YBÜ’ lerinde Temizlik ve Dezenfeksiyon İlkeleri” konusunda da
eğitim verilmiştir.
28
5. Gastroenteroloji Endoskopi Ünitesi ve Genel Cerrahi endoskopi ünitesi çalışanlarına
“Endoskop Temizliği ve Dezenfeksiyonu” konularında eğitim verilmiştir.
F.5. Diğer Faaliyetler
1. Hastanemizde, yer-yüzey dezenfeksiyonunda kullanılan dezenfektana ait şartname
incelenmiş ve düzenlemeler yapılmıştır.
2. Hastanemizde kullanılan el antiseptiği şartnamesi düzenlenmiş olup el antiseptiklerinin tüm
birimlere dağıtımı ve montaj yerlerinin tespiti yapılmıştır.
3. HEKK tarafından “Hastane Enfeksiyon Kontrol ve Önleme Programı” oluşturulmuş ve
kitapçık halinde tüm birimlere dağıtılmıştır.
G. SOSYAL ETKİNLİKLER ÇALIŞMA GRUBU FAALİYETLERİ
Kurum içi farklı kliniklerde çalışan hemşire/ebe/sağlık memurlarının tanışarak ortak
paylaşımda bulunmalarını sağlamak, moral ve motivasyonlarını artırarak kurumsal birlik,
bütünlük bilinci oluşturmak amacıyla Sosyal Etkinlikler Çalışma Grubu’nca yürütülen
çalışmalardır.

24.02.2013 ve 05.05.2013 tarihlerinde hemşire/ebe/sağlık memurları ve ailelerinin
katılımı ile “Kahvaltı Organizasyonu” gerçekleştirilmiştir.

Voleybol takımımız “12-18 Mayıs Hemşirelik Haftası Etkinlikleri” çerçevesinde
düzenlenen Voleybol Turnuvası’na katılarak ikincilik ödülü kazanmıştır.

Voleybol takımımız 14-19 Mayıs tarihlerinde “Kozlu Belediyesi Voleybol
Turnuvası’na katılarak ikincilik ödülü kazanmıştır.

29.07.2013 tarihinde hastanemiz yöneticileri ile idari personel ve ailelerinin katılımı
ile “İftar Yemeği Organizasyonu” gerçekleştirilmiştir. İftar yemeği organizasyonunda,
sponsorlar tarafından sağlanan çeşitli hediyeler, çekilişle hemşirelere dağıtılmıştır.

31.12.2013 tarihinde hastanemiz konferans salonunda tüm hastanemiz çalışanları için
‘Yılsonu Etkinliği’ düzenlenmiştir.
29

Benzer belgeler