MÜSLÜMANLAR KARDEŞTİR Muhterem Müminler! Okuduğum ayet

Transkript

MÜSLÜMANLAR KARDEŞTİR Muhterem Müminler! Okuduğum ayet
İLİ
: ERZİNCAN
TARİH: 22.07.2016
"Müslüman,
diğer
Müslümanlara
haramdır.” 5
Müslümanların elinden ve dilinden zarar görmediği
kimsedir. Mü'min de, halkın, canlarını ve mallarını
kendisine karşı güvende bildikleri kimsedir. 6 Birbirlerini
sevmede, birbirlerine merhamette, birbirlerine şefkatte
mü'minlerin misâli, bir bedenin misâlidir. Onda bir uzuv
rahatsız olsa, diğer uzuvlar uykusuzluk ve hararette ona
iştirak ederler." 7
Değerli Mü’minler!
MÜSLÜMANLAR KARDEŞTİR
Muhterem Müminler!
Okuduğum ayet-i kerimede Yüce Rabbimiz
şöyle buyurmaktadır: “Müminler ancak kardeştirler,
öyleyse iki kardeşinizin arasını düzeltin, Allah’a
itaatsizlikten sakının ki rahmetine mazhar olasınız” 1
Okuduğum hadis-i şerifte ise Resûlullah (sas)
Efendimiz şöyle buyurmuştur “Birbirinize buğz etmeyin,
birbirinize haset etmeyin, birbirinize sırt çevirmeyin. Ey
Allah’ın kulları, kardeş olun.” 2
Kıymetli Din Kardeşlerim!
Dünyanın neresinde yaşarsa yaşasın, hangi
kavme mensup olursa olsun, hangi dili konuşursa
konuşsun, derisinin rengi, cinsiyeti ne olursa olsun bütün
müminler kardeştir. Bu kardeşliğin sevgi ile tahkim
edilmesi gerekir. Bundan dolayı Hz. Peygamber (sas)
imanı kardeşlik ve sevgiyle ilişkilendirerek şöyle
buyurmuştur: “Sizden biriniz kendisi için sevip arzu
ettiği şeyi din kardeşi içinde sevip istemedikçe (gerçek
anlamda) iman etmiş olamaz.” 3
İnanca dayalı kardeşlik bilinci sınır ve mesafe
tanımaz; birbirini hiç görmeyen insanlar arasında ülfet
ve muhabbet peyda eder. Sahabi Ebu Malik el-Eş’arî (ra)
anlatıyor: “Hz. Peygamber (sas)’in yanında bulunduğum
bir sırada şöyle buyurdu: ‘Allâh’ın öyle kulları vardır ki
ne peygamberdirler, ne de şehit. Fakat kıyamet gününde
Allâh’a yakınlıkları sebebiyle peygamberler ve şehitler
onlara imrenirler.’ Birisi el kaldırıp ‘Ya Resûlallah
onların kim olduğunu bize anlat’ deyince Resulullah’ın
yüzünde bir sevinç belirtisi gördüm. Buyurdu ki; ‘Bunlar
farklı ülkelerden, farklı kabile ve soylardan kimselerdir.
Kendilerini birbirlerine bağlayacak akrabalık ya da
dünyevi menfaat ilişkisi yoktur. Allâh’ın rahmeti
sayesinde birbirlerini severler…’” 4
Hem İslâm toplumunda huzur ve saadetin temini,
hem de müminlerin Hakk yolundaki manileri birlikte
aşarak O’nun rızasına kavuşabilmeleri için kardeşlik
hukukunun muhafaza edilmesinin ne kadar önemli
olduğu Allâh Resûlü (sas) tarafından şöyle
vurgulanmıştır: “Müslüman Müslümanın kardeşidir.
Ona zulmetmez, onu mahrum bırakmaz, ona hakaret
etmez… Her Müslümanın malı, kanı ve ırzı diğer
İslam medeniyeti birlik, beraberlik, kardeşlik,
sevgi ve saygı kavramları üzerine inşa edilmiş bir
medeniyettir. Tarih boyunca Müslümanlar ancak bu
temellere bağlılıkları kadar terakki bulmuş, aksi takdirde
güç ve iktidarlarını kaybetmişlerdir. İslâm devletinin
temelleri kardeşlik akdiyle oluşturulmuştur. Medine’de
birbirleriyle yıllarca savaşan Evs ve Hazrec kabileleri ile
Ensar ve Muhacir arasında Allâh’ın lütfu ile tesis edilen
kardeşlik Müslümanları güçlü kılan önemli bir unsur
olmuştur. Hz. Peygamber (sas)’in “Allâh’ın kudret eli
cemaatle beraberdir” tespitinden yola çıkarak onun
sünnetini takip eden ümmet-i Muhammed farklılıkları,
yetenek ve kabiliyetleri tek bir kalıba sokmayı değil,
bütün bu değerleri ümmet şuuru içinde geliştirmeyi amaç
edinmiştir. Bu bağlamda “Cemaat rahmet, tefrika ise
azaptır.” 8
Aziz Müminler!
Rahman ve Rahim olan yüce Mevla’mızın,
kardeşler topluğu olan biz Müslümanlara yönelik şu
uyarılarıyla hutbemi bitiriyorum: “Hep birlikte Allah’ın
ipine sımsıkı sarılın; bölünüp parçalanmayın. Allah’ın
size olan nimetini hatırlayın. Hani siz birbirinize
düşman idiniz de Allah gönüllerinizi birleştirdi ve
O’nun nimeti sayesinde kardeş oldunuz. Siz bir ateş
çukurunun tam kenarında iken oradan da sizi Allah
kurtarmıştı. İşte Allah size âyetlerini böyle açıklıyor ki
doğru yolu bulasınız… Kendilerine apaçık deliller
geldikten sonra parçalanıp ayrılığa düşenler gibi
olmayın. İşte onlar için büyük bir azap vardır.” 9
1
Hucurât 49/10.
Buhârî, Edeb, 57, 58.
3 Buhari, İman 6, 7; Müslim, İman 71, 72. Prof. Dr. Ramazan
ALTINTAŞ, Diyanet Aylık Dergi, Nisan 2012, Sayı:256.
4 Beyhakî, Şuabu’l-İman, 6/473. Doç. Dr. Halil ALTUNTAŞ, Diyanet
Aylık Dergi, Nisan 2012, Sayı:256.
5 Buharî: Edeb 67.
6 Buhari, İman 4, 5; Tirmizi, İman 12.
7 Buhari, Edeb, 27.
8 Ahmed b. Hanbel Müsned, 4/145, 278. Prof. Dr. Ramazan
ALTINTAŞ, Diyanet Aylık Dergi, Nisan 2012, Sayı:256.
9 Ali imran 3/103,105.
2
Hazırlayan: İbrahim OKUMUŞ
Kemah Vaizi.
Redaksiyon: İl İrşat Kurulu

Benzer belgeler

Bursa Müftülüğü

Bursa Müftülüğü ilgili uymamız gereken ölçüler tayin eder. Mademki hududu belirleyen Allah’tır; kul olarak bize düşen, İbrahim misali hudûdullaha sadakattir; İsmailî bir teslimiyettir. Rabbimiz, “Ey iman edenler! ...

Detaylı