Vezin Sirküler 2016-037 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “1 SERİ

Transkript

Vezin Sirküler 2016-037 SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “1 SERİ
Vezin Sirküler 2016-037
SİRKÜLERİMİZİN KONUSUNU “1 SERİ NOLU DÖVİZ KAZANDIRICI
FAALİYETLERDE DAMGA VERGİSİ VE HARÇ İSTİSNASI UYGULAMASI
HAKKINDA TEBLİĞ İLE 2008/6 SAYILI İHRACAT, TRANSİT TİCARET, İHRACAT
SAYILAN SATIŞ VE TESLİMLER İLE DÖVİZ KAZANDIRICI HİZMET VE
FAALİYETLERDE VERGİ, RESİM VE HARÇ İSTİSNASI HAKKINDA TEBLİĞ’DE
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER” OLUŞTURMAKTADIR.
6728 sayılı Kanunun 27’nci maddesiyle, Damga Vergisi Kanunu’nun döviz kazandırıcı
faaliyetlere ilişkin damga vergisi istisnasına ilişkin ek 2’nci maddesi değiştirilmişti. Maddenin
önceki halinde, istisna uygulamasının usul ve esaslarını belirleme yetkisi Ekonomi Bakanlığı
ve Maliye Bakanlığına verilmiş ve bu yetkiye dayanarak usul ve esaslar Tebliğ bazında
düzenlenmişti. Ancak, Verginin Kanuniliği ilkesi uyarınca, Kanunla düzenlenmesi gereken
hususların Tebliğ ile düzenlenemeyeceğinden bahisle, yargı organlarınca Tebliğ
düzenlemelerinin baz alınamayacağına ilişkin verilen yargı kararları üzerine, Tebliğ’de
yapılan düzenlemeler Kanun maddesi haline getirilmiş oldu.
Ayrıca, tartışmalı olan uluslararası ihale kavramına da açıklık getirilerek; “Kamu kurum ve
kuruluşları tarafından yerli ve yabancı firmaların ayrı ayrı veya birlikte iştirakine açık olarak
çıkılan ve yabancı firmalarca da teklif verilen ihale” şeklimde tanımlanmıştı.
Konuya ilişkin olarak, 18.08.2016 tarih ve 29805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Döviz
Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi Ve Harç İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğ’de
(Seri No: 1) Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (Seri No: 6)” ile 27/2/2004 tarihli ve 25386
sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Döviz Kazandırıcı Faaliyetlerde Damga Vergisi ve Harç
İstisnası Uygulaması Hakkında Tebliğin (Seri No: 1) 7’nci maddesinin ikinci paragrafından
sonra gelmek üzere aşağıdaki paragraf eklenmiştir.
“9/8/2016 tarihli ve 29796 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren 15/7/2016
tarihli ve 6728 sayılı Yatırım Ortamının İyileştirilmesi Amacıyla Bazı Kanunlarda Değişiklik
Yapılmasına Dair Kanunun yürürlük tarihinden önce yapılan uluslararası ihale konusu
işlere ilişkin olarak, Kanunun yürürlük tarihinden önceki mevzuat hükümleri çerçevesinde
Ekonomi Bakanlığınca verilecek Vergi Resim Harç İstisnası Belgesine istinaden damga
vergisi ve harç istisnası uygulanır.”
Ayrıca, 18.08.2016 tarih ve 29805 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “İhracat, Transit
Ticaret, İhracat Sayılan Satış Ve Teslimler İle Döviz Kazandırıcı Hizmet Ve Faaliyetlerde
Vergi, Resim Ve Harç İstisnası Hakkında Tebliğ’de (İhracat: 2008/6) Değişiklik Yapılmasına
Dair Tebliğ (İhracat: 2016/8)” ile 5/12/2008 tarihli ve 27075 sayılı Resmi Gazete’de
yayımlanan İhracat, Transit Ticaret, İhracat Sayılan Satış ve Teslimler ile Döviz Kazandırıcı
Hizmet ve Faaliyetlerde Vergi, Resim ve Harç İstisnası Hakkında Tebliği’ne (İhracat: 2008/6)
aşağıdaki geçici madde eklenmiştir.
“GEÇİCİ MADDE 3 ‒ (1) 9/8/2016 tarihinden sonra Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi
almak için Bakanlığa yapılan başvurularda, faaliyet konusu işin ihale tarihinin 9/8/2016
tarihinden önce olduğunun tevsik edilmesi durumunda, ilgili başvuruya istinaden bu
Tebliğin 6’ncı maddesinde öngörülen şartlar çerçevesinde belge tanzim edilebilir.”
Söz konusu değişiklikler ile, 6728 sayılı Kanunun yayım tarihi olan 9/8/2016 tarihinden önce
ihale edilen işlerle ilgili olarak, 9/8/2016 tarihinden sonra yapılan başvurulara istinaden,
Tebliğ’de öngörülen şartları taşıması durumunda, Vergi, Resim ve Harç İstisna Belgesi
verileceği açıklanmıştır.
Söz konusu Tebliğlere Sirkülerimiz ekinde yer verilmiştir.

Benzer belgeler

Sirküler No: 2013 / 18

Sirküler No: 2013 / 18 Yabancı paralar ile yabancı para cinsinden olan senetli ve senetsiz alacaklar ve borçların 31.12.2012 itibariyle değerlemesinde uygulanacak kurlar, VUK’un 280. maddesine göre yabancı paraların (kas...

Detaylı

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK

DEĞER YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLİK Bazı Araçların Motorlu Taşıtlar Vergisi Uygulamasında Hangi Tarife Kapsamında Değerlendirileceğine İlişkin Genel Yazı Hk.

Detaylı

Sirküleri indirmek için tıklayın.

Sirküleri indirmek için tıklayın. İthalat Bedellerinin Yurtdışından Sağlanan Krediler ile Karşılanmak İstenilmesi Halinde KKDF Kesintisi

Detaylı

şüpheli alacak karşılığı uygulaması

şüpheli alacak karşılığı uygulaması sayılı Damga Vergisi Kanununa ekli (2) sayılı tablonun “IV-Ticari ve medeni işlerle ilgili kâğıtlar” başlıklı bölümüne eklenen fıkranın (40) olan numarası (41) olarak değiştirilmiştir. MADDE 28 – 6...

Detaylı

Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri

Ek-1 - Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri KULLANIM ZORUNLULUĞU GETİRİLMİŞTİR Ekonomi Bakanlığı’nın yazısına atfen Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda; Oslo Ticaret Müşavirliği’nin yazısına atıfla, 1 0cak 2015 tarihinden geç...

Detaylı