tlI"11l - Gaziantep

Transkript

tlI"11l - Gaziantep
0l/04 2014 l4:00 FA}( 224 234 57 0E
BUT.l|L EIIt].
H1Z. B0FOSU
@
000 1 /0003
-IliBiTrrBUTAT
TUBITAK
BURSA TEST VE ANALIZ LABORATUVARI
t*'*i
-|
--l
tlI"11l
savfa 11.3
DENEY RAPORU
Miigterinin AddAdresi
:
R[TA$ PAZARLAMA lg VE Dr$ T|C,A.S,
Araban Yolu 2, Km, PK: 06
T./ F.
$EHITT(AMIL/GAZIANTEP
34"337 31 82-83 / 342 337 31 89
:
ilglTarlh/$ayr
16.03.2014 /
:
Numune Tanmr :
180GSM Polipropilen Dokuma Kumag
200GSM Polipropilen Dokuma Kumag
Numune Kabul Tarihi
Rapor $ayfa $aytsr
;
Agrklama:
:
z 1.3.2014
Numune Gelig $ekli:
3
Niisha Sayrsr:
Kargo
I
Numune alma iglemi ve numune tantmt mOgteri tarafrndarr yaptlmtgfir.
Deney aonuglen, fielollart vH di$er bilgiler, bu raporun lamamlsyrcr krsmt otan, laklP €d€n sayfalarda verllmlqtlr.
Bu rapor ve sonuglsil, tslepte bulunsn ffiil$teri tereltnden reklam amact lle kullenllamaz.
Bu m]lor bir boturi hatinde veriloiginden, mpordan boliimler halinde ahntr yaprlumaz, TUBITAK€UTAL'In yazrh izni olmedan kramen
kopyalanrp go$altlamaz.
Deney sonuglan deneyi yaprlan numuneye aittir.
lmzesrz ve m{Ih0rs0z rapodar geperslzdlr.
MUDURy'
g I MtJoilnttjstl
Mustafu Hamdi TURKIVIE
N
Sedat AKTA$
h-#
T-3.03.F01i Rev.00
Gaziakdemlr Mah. Msrinps Cad. No. 11, 18190, Osmangazl BURSA
T. 0 224233 9440 F. O 224233 94 45 - 0 U4 254 57 0A
www-butal.tubltak.gov.tr e-posts: [email protected]
01/04 2014 14:00 FAX 224 234 57
08
BUTAL
Bir
A
EHD.
HiZ.
80002/0003
BUROSU
[-
-r0
BUTAL
Rapor Numarasr
l-G*"-l
Rapor QrkrE Tarihi [ ., 01
.04.2014
|
saya.L/.3
Deney Tarihi: 21.03"01.04"2014
Numune Tsnrmri 180GSM Polipropilen Dokuma Kumag
Deney Sonucu!
s
Toplam Mlgrasyort
(7o3 AEetik Asitte)
DS EN / 1186 -3
63.75
r
DSEN/1186-3
6,10
t
4,57
40oC'de 10 g0n
Toplam Migrasyon
(%10 EtilAlkolde)
40o0'de 10 gOn
1,07
Yukarrda yer alan limit de$er, No 10/2011 Reg0lasyonu (AB ) Tllrk Grda Kodeksi'nin 23172 sayrh Y0netmelisi'nde
gesen ve g. Bdlumde yer alan "Plastik Esesh Ambelaj Materyalinde Grda ve Benzeri Qozuculerin Temas Etti$i
Y0zeyle/'e aitlir.
Deney Sorumlusu/Sorumlulan
tA
o/I
8ib€l TA
\
Giller gELIK
Ara+trrmacr
T-3.03.F01/Hev.00
0l/04 2014 14:00 FAH 224 234 57 06
EUTAL
END.
HIZ.
@0003/0003
BUHOSU
-.
-IUB|IA|(
BUTAT
Rapor NumaYasr
Rapor Qrkrg Tarih)
Denoy Tarihl: 21.0341.04.2014
Numune Tanlmr: 200GSM Polipropilen Dokuma Kumaq
Deney $onucu*
s
oplam Migrasyon
%3 Asetik Asitte)
DS EN
/ 1186 -3
73,60
oplam Migrasyon
(%10 EtilAlkotde)
DS EN
/
7,03
1186 -3
t
t
1,01
0,93
Yukanda yer alan limit de$er, No 10/2011 Reg[ilasyonu (AB ) T0rk ctda Kodeksi'nin 23172 sayrtr y6netmetigi'nde
gegen ve L B6litmde yer alan "Plastik Esasfu Ambalaj Materyalinde Grda ve Benzeri
Q6ztic0ledn Temas Ettigi
Y0zeylel'e aittlr.
T-3.03.F01/Rev.00

Benzer belgeler

tllrlltr-

tllrlltr- Numune Gelig $ekli:

Detaylı