CTIS310-2016-2017-FALL-Quotas-by-CTIS

Transkript

CTIS310-2016-2017-FALL-Quotas-by-CTIS
CTIS310SemesterInternship(2016-2017Fall)quotasformedbyCTISDepartment(incaseyoumayneed)
Studentswhocouldn'tfindacompanyyet:YoucanapplytothefollowingquotasbysendingyourCV's(withLetterofIntention)totheeMailaddressesgiven.
Company
CEYSAVUNMA
Region
Ankara
BilkentCyberpark
URL
Qualifications/Notes
http://www.ceysavunma.com
Yapısal(constructive)vesanal(virtual)simülasyonsistemlerialanında,C++ileWindowsveLinux
platformlarındageliştirilecekbirARGEprojesikapsamındauzundönemlibirstajyerçalıştırmayı
düşünüyoruz.Tercihenaşağıdakiözellikleresahipadaylarlaçalışmakistiyoruz.
-Yazılımmühendisliğivenesneyönelimlianaliz,tasarımveprogramlamakonularındatemelbilgi
sahibi
-OculusRift,dokunmatikekrangibiteknololojileriaraştırıpçözümüretebilecek
-LinuxveWindowsortamındaçaprazplatformgeliştirmeyapabilecek
-Takımçalışmasınauygun
-Araştırmaveöğrenmeyeaçık
BLIS-IT
Ankara
Bilkent
http://blisankara.org
HAVELSAN
Ankara
ODTÜTeknokent
MustafaKemalMah.
http://www.havelsan.com.tr
1-3
SerkanÖzkaymak
e-Mail
publishedon:
(0312)2662255
[email protected]
[email protected]
September18,2016
[email protected]
August31,2016
CanKültür
FurkanKuşçuoğlu
(0312)2195787
[email protected]
May17,2016
1
AyşegülSoyalp
(0212)3171025
[email protected]
April24,2016
ÖmerKavlakoğlu
(0533)7133110
[email protected]
April24,2016
1
BurhanDeveci
(0312)4682373
[email protected]
March29,2016
n
MehmetUygarAkgül
(0312)2101357
[email protected]
March15,2016
YenimarkamıziçinkurduğumuzyenişirketimizolanAlchemySmartbünyesindeIoTilealakalı
olarak,AkıllıSistemler(AkıllıEv,AkıllıOfis,AkıllıBina,AkıllıArabaveSağlıkSektörüneYönelik
ProjelerKapsamında)ileilgiliprojelerdegörevalmakisteyenöğrencilerinizden3ncüSınıfın
Güz/Baharstajınıyapacakolanlarıalabiliriz.
(1)Java,JSF,PrimeFacesileilerlemeyi(2)AndroidUygulamalarıgeliştirmeyi(3)iOSUygulamaları
geliştirmeyi(4)AkıllıCihazlargeliştirmeyidüşünenöğrencilerinizehitapederiz.Hertürlügeliştirme
içinilgilicihazlarımız,lisanslarımızvegeliştirmelaboratuvarımız,bulaboratuvardatestleri
http://alchemy.com.tr/alchemy-tr
yapabilmekiçinçeşitlitestcihazlarımızbulunmaktadır.Ayrıca,genellikleIoTprojelerindesıklıkla
ihtiyaçduyulanürünler(RaspberryPi,Arduino,BLE,vs)vebuürünlerinDevelopmentKit'leri
laboratuvarlarımızdamevcuttur.
NOT:ÖğrencilerinbizeCV'lerinihazırlayıpgöndermelerini,1paragrafolarakkendilerinitarif
etmelerinivegelecekplanlarınıkısacayazmalarınıbekliyoruz.
NOT-2:Öğrencileryüzyüzeyapılacakolanmülakatsonrasında,olumlusonuçlananlariçindenseçim
yapılarakalınmaktadır.Genelliklegeleceğinpersoneliolarakyaklaşmaktayız.
n
SerhatDemir
[email protected]
March15,2016
YunusEmreAslan
[email protected]
March15,2016
[email protected]
March12,2016
[email protected]
March12,2016
[email protected]
March12,2016
Ankara
Söğütözü
http://www.ibm.com/tr-tr/
ENNEA
Ankara
Ümitköy
http://www.ennea.com.tr
SEKOM
Ankara
Çankaya
http://sekom.com.tr
LSTYAZILIM
Ankara
ODTÜTeknokent
http://www.lstyazilim.com
Alacağımızstajyerlerin3.Sınıfveüzeriolmasıve3üzeriortalamasıolmasıgerekiyor.
1
Phone
5
IBM
ALCHEMY
BLIS’deTechbolumuolarakokuloncesindenliseyekadartumbolumlerdeteknolojialtyapisi,derslereteknoloji(google
docs,apps,ipadvs)entegrasyonuveokulbilgisistemi,moodlevsgibisistemlerkullanılmakta.Bunlarinyanısıra
programlamavebilgisayarbilimleriegitimikonularınınK12duzeyineinmesinedeniiledecalismalaryapılmaktadır.
StajerlerITbirimiicerisindekullanılanwebuygulamalarınınvekullanımlarınınetkinlestirilmesisureclerinde,derslerde
teknolojikullanımınayonelikdesteksistem,websayfalarınınveiliskilielektronikmateryalleriningelistirilmesi
konusundaveprogramlamacercevesindedederslerdekullanılabilecekanimasyon,simulasyonveetkilesimli
materyalleringelistirilmesicercevesindeyardımcıolacaklardır.Busurectegooglescriptskullanılarakgoogledocsve
uygulamaentegrasyonlarıdaplanladigimizaktivitelerarasındadır.Surecicerisindetrellogibiagileyonetimyaklasimlari
ileolusturulmusprojeyonetimaraclarininkullanımınıdatecrubeedeceklerdir.Bunlarınyanısırastajerlerin
kurumumuzdavarolan1adet3DprinterveLegomindstormsgibiaraclarlaogrencilerleyapılabilecekaktiviteve
yarismalarkonusundadadestekolabileceklerineinanıyorum.Makerhareketicercevesindeneleryapilabilecegide
zamanicerisindesekillenecektir.
DahakapsamlıprogramlamakonusundaveprojegelistirmekonusundahevesliogrencilerolursaBlocklykullanarak
(programlamaegitimiamacıile)birprojegelistirilmesisozkonusuolacaktir.Buprojeicinilkdonemdedahacok
blockly’ninkesfiveprojekurgulanmasıagirlikliolacak,takipedendonemlerdedigerstajerlerleprogramlama
konularındayenibolumlerleilerlenmesihedeflenmektedir.
Quota ContactPerson
Formaliletişimkabiliyetiyüksek
Notortalaması3.0veüzeri
Bilgisayarağları,windowssistemleriyönetimivemobiluygulamalarkonusundabilgili.
İngilizceyehakim
Şirketimiztemelolaraksanallaştırmaprojeleriyürütmektedir.BualandaTürkiye'dedistribütörü
olduğumuzyeniteknolojilersunanürünlerleilgilistajyerihtiyacımızmevcuttur.Stajyapacak
arkadaşlardanbeklentimizdokümanvevideolararacılığıileürünleribiranönceöğrenipbizimle
sahayainerekçalışmalaryürütmesidir.Memnunkaldığımızarkadaşlarilepart-timeyada
mezuniyetsonrasıtamzamanıolarakçalışmayadevamedebiliriz.Bualandışındadastajyapmak
isteyen,projesi,fikriolupimkanbulamayanarkadaşlarladagörüşmekfikiralışverişiyapmaktan
memnuniyetduyarız.Cv'leriniveiletişimbilgilerinibizegönderenarkadaşlarlabirebirgörüşme
yaparak6-8arkadaşımızastajimkanısağlayacağız.
Başvurue-postanızıngerekenilgiyigörmesiiçinkonukısmına“BilkentÜniversitesiBilgisayar
TeknolojisiveBilişimSistemleriBölümüStajBaşvurusu”notunuyazmanızıricaediyoruz.
·Ağvegüvenlikçözümleriüzerineçalışmakisteyen,kendisinibunlarınentegrasyonuamacıile
Linuxkonusundadageliştirmekisteyenler,
·GönderilecekCVlerarasındangörüşmeyeçağırarakseçmeyapılacaktır.
GenelolarakJAVAwebteknolojileriüzerineçalışıyoruz.Keywordlistesişuşekildeverilebilir:
JAVA,Spring,Hibernate,GIS,DocumentManagementSystems,E-İmza,HTML5,CSS3,AngularJS,
SCRUM,AGILE
6-8
OMEGABigData
Ankara
BilkentCyberpark
http://www.omegabigdata.com
TercihenAğustosbaşındabaşlamaküzereyaz+dönemstajıiçin(öğrencimizinisteğidoğrultusunda
tümbiryaz+dönemstajıdaolabilir)
Mobilteknolojilereilgisiolanbiradaybizleriçindahauygunolacaktır.
1
NOKTA
Ankara
Beysukent
http://www.noktamedya.com
Budönemweb+mobilyazılımaağırlıkvereceğimizbirdönemolacağıiçinstajyerlerimizindeweb+
mobilyazılımkonusunaistekliveAndroid,iOS,PHPdillerinikullandığı,bizereferansolarak
gösterebilecekçalışmalaryapmışöğrencilerolmasınıisteriz.
AyrıcaCTISbölümündeokuyupyazılımdanziyadedahaçokgörseliletişimtasarım,video
prodüksiyon,sosyalmedya,reklam,içerikyönetimigibialanlarailgiduyanarkadaşlarımızda
başvurabilir.
2-3
NETAŞ
İstanbul/Ankara
http://www.netas.com.tr
Willingtoworkonsoftwaredevelopmentinthefieldsofinformationandcommunications
technologies
E-İMZABilgi
Güvenliği
Ankara
Çayyolu
http://www.e-imzatr.com
C#veJavakonusundakendinigeliştirmekisteyenleriçinstajimkani
n
1-2
AlevDemokanYapıcı
(0312)2361669
ÖzgeGünesen
ÖzmenKaracaoğlu
(0312)2407497

Benzer belgeler

CTIS290 Summer Internship (2016 Summer) quotas formed by CTIS

CTIS290 Summer Internship (2016 Summer) quotas formed by CTIS isteyen, projesi, fikri olup imkan bulamayan arkadaşlarla da görüşmek fikir alışverişi yapmaktan memnuniyet duyarız. Cv'lerini ve iletişim bilgilerini bize gönderen arkadaşlarla bire bir görüşme ...

Detaylı