Anthelcide® EQ

Transkript

Anthelcide® EQ
Anthelcide® EQ
Oksibendazole
FORMULASYONU
Her enjektor 24 gr pat it;inde %22,7 oranmda Oksibendazole
it;ermektedir.
ENDiKASYONLARI
Atlarda bOyOk strongylidelerin (Strongylus edentatus, S. equinus,
S. vulgaris) kOt;Ok strongylidelerin (Cylicosephanus cinsine ait tOrler,
Cylicostephanus, Cyathostomum, Triodontophorus, Cylicodontophorus
ve Gyalocephalus) ascaridlerin (Parascaris equorum), larval formlan
da it;eren oxyuriasis etkenlerinin (Oxyuris equi) ve mide-baglrsak k1l
kurtlanmn (Strongyloides westeri) tedavi ve kontroiOnde kullamhr.
UYGULAMA ~EKLI VE DOZU
Anthelcide® EO Oral Pat onerilen dozu 10 mg oksibendazole/kg vOcut
aglrligldlr. Strongyloide'ler it;in doz 15 mg oksibendazole/kg vOcut
aglrll(jldlr. Enjektor pistonu Ozerindeki her i~aretli k1s1m 45 kg ag1rllgl
tedavi etmek Ozere ayarlanm1~t1r (Strongyloide'ler it;in 30 kg ag1rhktlr).
Tekrar enfeksiyon riskinin oldugu durumlarda uygulama 6-8 haftada
bir kez tekrarlanmahd1r.
Uygulama: Atln a(j1rh(j1 belirlenir. Piston Ozerindeki halka, uygulanmas1
gerekli ilat; miktanmn verilmesini saglamak it;in belirtilen i~aretli k1s1ma
kadar ayarlamr. EnjektorOn Ozerindeki kapak t;1kart1hr. EnjektorOn ucu
kesici ve molar di~ler arasmdan ag1zm yan k1smmdan sokulur. Piston
itilerek pat dilin arka k1smma depolamr.
~etis
Pratik doz tablosu
a~ag1da verilmi~tir.
15 mg/kg (Strongyloide'ler)
10 mg/kg
Piston
Ozerindeki
Piston
Ozerindeki
i~aret
Atm
ag1rhg1
(kg)
i~aret
Atm
ag1rhg1
(kg)
100
200
400
600
800
1000
1200
45
90
180
270
360
450
540
300
600
900
1200
90
180
270
360
UYARILAR
Gebe atlarm dogumdan 4-5 hafta once, taylann ise 4-6 haftahk ya~ta
tedavi edilmeleri onerilir.
BOnyesi zay1flam1~ ya da enfeksiyoz hastahktan, toksemiden veya
kolikten etkilenen atlarda kullamlmamahd1r.
Oronon gOvenlik marj1 c;ok geni~tir. Onerilen dozun 60 katmm herhangi
bir yan etkiye yol ac;mad11j1 gorOimO~tOr.
Deri ile kontak etmemesine dikkat edilmelidir. Uygulama sonras1 eller
ve OrOn ile temas eden diger vOcut k1s1mlan y1kanmahd1r.
AMBALAJ ~EKLi
Karton kutu ic;erisinde 24 g pat ic;eren beyaz renkli yOksek yogunluklu
polietilen enjektorler ic;inde sunulmaktad1r.
DEPOLAMA VE RAF 0MR0
Oretim tarihinden itibaren 24 ayd1r.
~etis

Benzer belgeler

PDF ( 3 )

PDF ( 3 ) ve bitkinin kokiine ula§masl saglamr. e. Polenler mutagenin buharma maruz buakllarak uygulama yaptlabilir.

Detaylı