MAG - Mahalle Afet Gönüllüleri

Transkript

MAG - Mahalle Afet Gönüllüleri
EK-C
MAHALLE AFET DESTEK MERKEZLERĐ
KULLANMA KURALLARI
Ek-C TR MAHALLE AFET DESTEK MERKEZLERĐ KULLANIM KURALLARI
27.10.2009
EK C: MAHALLE AFET DESTEK MERKEZLERĐ KULLANMA YÖNETMELĐĞĐ
Madde C1: Genel Hususlar ...................................................... Error! Bookmark not defined.
Madde C2: Merkez ve Ekipmanların Tahsis Amacı ve Sahipliliği ..................................... 2
Madde C3: Merkez ve Ekipmanları Kullanmaya Yetkili Olanlar ........................................ 2
Madde C4: 4. Merkez ve Ekipmanların Kullanılacağı Durumlar ..................................... 2
Madde C5: MAG Merkezi Kullanım Esasları....................................................................... 3
Madde C6: Merkezde Depolanacak Malzeme..................................................................... 3
Madde C7: Malzeme Bakımı, Onarımı ve Değiştirilmesine Đlişkin Esaslar ....................... 4
Madde C8: MADM’nin Kapatılması ve Đl Kriz Merkezi’ne Devri ......................................... 4
Ek-C TR MAHALLE AFET DESTEK MERKEZLERĐ KULLANIM KURALLARI
27.10.2009
Madde C1: Genel Hususlar
C1.1 Mahalle Afet Destek Merkezi (MADM): Mahalle Afet Destek Projesi kapsamında
Mahalle Afet Kurulu üyesi ve Mahalle Afet Gönüllüsü olarak yer alan kişilerin gerek eğitimler
gerekse bir afet anında bir araya gelecekleri, afete müdahale için gerekli ekipmanla
donatılmış ve en yakın yetkili kriz merkezi ile telsiz bağlantısına haiz tesisdir.
C1.2 MADM ve içerisinde mevcut alet ve ekipmanlarının herhangi bir afet veya diğer acil
durumda Mahalle Afet Gönüllüleri (MAG) tarafından her an kolayca ulaşılabilir ve kullanıma
hazır durumda bulunması etkin ve zamanında müdahale açısından hayati önem
taşımaktadır. Bu doküman bu amaçla özenle uyulması gereken kuralları ve prosedürleri
düzenler.
C1.3 Đşbu dokümanda Đlgili Kriz Merkezi, mahallenin bulunduğu il ve ilçe kriz merkezidir.
Madde C2: Merkez ve Ekipmanların Tahsis Amacı ve Sahipliliği
C2.1 MADM ve ekli listede belirtilen ekipmanlar her türlü afet veya kaza gibi durumlarda, ilgili
resmi kurumlarla koordinasyon altında çalışabilecek, temel eğitimlerini almış Mahalle Afet
Gönüllülerinin ve Mahalle Afet Kurulu (MAK) üyelerinin kullanmaları amacıyla, işbu
protokoldeki koşullara uyulduğu sürece protokolde yer alan mahallede kalmak üzere,
Mahalle Afet Kurulu’nu temsilen Mahalle Muhtarlığına tahsis edilmiştir.
C2.2 Merkez ve ekipmanlar Mahalle Muhtarını veya Mahalle Afet Kurulu üyelerinin değişimi
durumunda, yeni seçilen Muhtar ve Mahalle Afet Kurulu üyelerinin sorumluluğuna geçer.
C2.3 MADM ve ekipmanı hiçbir suretle satılamaz, proje yönetimi, bağlı bulundukları Valilik ve
Đl Kriz Merkezi onayı olmaksızın devredilemez, taşınamaz.
Madde C3: Merkez ve Ekipmanları Kullanmaya Yetkili Olanlar
C3.1 MAG Merkezi ve Ekipmanı sadece aşağıda belirtilen kişiler tarafından kullanılabilir.
a. Mahalle Afet Destek Projesinin Uygulanmasına Đlişkin Ek B de tanımlanan
Standart MAG Temel Eğitimini tamamlamış, Muhtarlıkça onaylanmış listelerde
kayıtlı MAG ve MAK üyeleri .
b. MAG üyelerinin katıldığı eğitim ve tatbikatlar sırasında görevlendirilen
eğitmenler.
c. Lojistik Sorumlusu ve Gönüllü Koordinatörün bilgisi ve onayı ile servis ve
onarım hizmeti veren yetkili kişiler (test amaçlı kullanım) .
d. Bir acil duruma müdahale sırasında zorunlu ihtiyaç duyulduğu takdirde
aşağıdaki koşullarla ekipman ödünç alabilecek Itfaiye, Sivil Savunma gibi
resmi müdahale ekiplerinin profesyonel elemanları.
C3.2 MAG ekipmanlarının yukarıdaki kurumlara ödünç verilebilmesi için:
a. Muhtar, Gönüllü Koordinatörü ve Lojistik Sorumlusunun ortak mutabakatı
alınır. Malzemeler, verilen malzemenin cinsi, modeli, adedi, mevcut durumu ve
tahmini iade tarihini tespit eden bir tutanakla teslim edilir.
b. Ödünç alan kurum iş bitiminde alınan malzemeyi hemen, tutanağa uygun
olarak, çalışır durumda ve tüm aksesuarlarıyla eksiksiz ve hasarsız olarak geri
getirmekle yükümlüdür.
c. Malzeme geri getirildiğinde Lojistik Sorumlusu, Gönüllü Koordinatörü veya bu
kişilerce yetkilendirilen diğer MAG üyeleri tarafından kontrol edilir ve teslim
alınır.
d. Ödünç alan kurum bir hasar veya kaybolma durumunda malzemenin derhal
onarımı veya yerine yenisinin alınması ile yükümlüdür ve bu yükümlülüğü
malzemeyi almadan önce imzalanan tutanakla kabul eder.
Madde C4: 4. Merkez ve Ekipmanların Kullanılacağı Durumlar
C4.1 MADM ve ekipmanı sadece aşağıdaki durumlarda kullanılabilir:
Ek-C TR MAHALLE AFET DESTEK MERKEZLERĐ KULLANIM KURALLARI
27.10.2009
a. Gönüllü Koordinatörü ve Lojistik Sorumlusunun bilgi ve onayı dahilinde, MAG
üyelerinin katılımıyla yapılan planlı eğitim, tatbikat, tanıtım, toplantı faaliyetlerinde
ve bu faaliyetlere yönelik hazırlık çalışmalarında,
b. MAG üyelerince müdahale ve yardım gerektiren herhangi bir afet, kaza, hastalık
ve benzeri acil durumlarda.
c. Gönüllü Koordinatörü ve Lojistik Sorumlusunun bilgi ve onayı dahilinde yapılan
her çeşit bakım, onarım, ekipman kontrolü, düzenlemesi, depolanması, temizlik,
boya ve benzeri faaliyetlerde.
d. Bu maddelerin dışında kalan fakat yapılmadığı takdirde can ve mal güvenliğini
tehlikeye düşürecek herhangi bir duruma zorunlu müdahalede.
e. Đlgili Kriz Merkezinin talep edeceği diğer durumlarda.
C4.2 MAD Merkezi ve Ekipmanları kesinlikle kişisel, ticari, siyasi amaçla ve/veya Türkiye
Cumhuriyeti kanun ve yönetmeliklerine aykırı olarak kullanılamaz.
Madde C5: MAG Merkezi Kullanım Esasları
C5.1 Merkezin ve ekipmanların genel sorumluluğu Muhtar ve Gönüllü Koordinatörü’ne aittir.
Merkez ve takım ekipmanlarının bakım, onarım, yedek parça temini ve yenilenmesi görevi
Lojistik Sorumlusuna aittir. Lojistik Sorumlusu bu görevleri yerine getirmek için Gönüllü
Koordinatörü ile işbirliği yaparak Ekip liderleri ve üyelerinden gerekli desteği alır. Her gönüllü
kendine tahsis edilmiş çanta ve içerisinde bulunan kişisel ekipmanın Periodik Bakım
Sistemi’nde belirlenen prosedürlere uygun olarak kullanmak ve muhafaza etmekle
yükümlüdür. Ekip liderleri söz konusu prosedürlerin ekip üyelerince uygulanıp
uygulanmadığını denetler.
C5.2 MADM anahtarlarının birer kopyası Muhtar, Gönüllü Koordinatörü, Lojistik Sorumlusu,
MAK üyelerinin uygun gördüğü, mahalle içersinde bulunan polis karakolu, sağlık ocağı,
hastane, itfaiye, sivil savunma gibi 24 saat açık bir resmi kurumda bulunacaktır. Đlgili Kriz
Merkezi onayı olmadan anahtarların kopyası yapılamaz, anahtarlar yukarıda belirtilenler
dışındaki kişi veya kurumlara bırakılamaz. Muhtar, Gönüllü Koordinatörü veya Lojistik
Sorumlusu il dışına çıktıkları veya herhangi bir nedenle görev yapamayacak durumda
oldukları takdirde anahtarlarını yardımcılarına teslim ederler. Gönüllü Koordinatörü herhangi
bir durumda MAD merkezi’nin anahtarsız kalmaması için gereken tedbirleri önceden almakla
sorumludur.
C5.3 Tüm MAG üyeleri Merkez ve Ekipmanın kullanımı ve tüm faaliyetleri esnasında
çevreye zarar vermemek, kirletmemek, çevre sakinlerinin güvenliğini tehdit etmemek ve
huzurunu bozmamak için azami gayret göstermelidir.
C5.4 Merkezin ve ekipmanın yangın, hırsızlık, doğal afet ve diğer nedenlerle zarara
uğraması durumunda Mahalle Muhtarı ve Gönüllü Koordinatörü en kısa zamanda Đlgili Kriz
Merkezini ve asayiş birimini (polis veya jandarma), ve ilgil Kriz Merkezi’ne haberdar edecek,
gereken raporları temin edecektir. Muhtar, Gönüllü Koordinatörü ve yardımcısının olmadığı
durumlarda bu görev Lojistik Sorumlusu tarafından yerine getirilir. Kullanılamaz durumda
olan malzeme MAK kararı ile demirbaştan düşürülür ve bu malzeme Proje Yönetimi’ne iade
edilir.
Madde C6: Merkezde Depolanacak Malzeme
C6.1 Merkez sadece MAG faaliyetleri için gerekli, her an çalışır durumda bulunan malzeme,
ekipman ile MAG faaliyetleri için gerekli dokümanların depolanması için kullanılır.
C6.2 Gereksiz yer kaplayacak, deponun düzenini bozarak veya kapasitesini aşarak
ekipmana ulaşımı geciktirebilecek, Lojistik Sorumlusunun tuttuğu merkez envanterinde
bulunmayan hiç bir hurda, kişisel veya amaç dışı malzeme merkezde bulundurulamaz.
C6.3 Talimatlara uygun ve güvenli ve bir şekilde depolanmış benzin, LPG tüpü, pil, akü
dışında yangın, infilak, zehirlenme, korozyon gibi tehlikeler yaratabilecek, malzemelere ve
merkeze zarar verebilecek, veya Türkiye Cumhuriyeti kanun ve yönetmeliklerinin yasakladığı
hiç bir madde merkezde kesinlikle bulundurulamaz.
Ek-C TR MAHALLE AFET DESTEK MERKEZLERĐ KULLANIM KURALLARI
27.10.2009
C6.4 MAG çalışmalarında yararlı olabilecek, envanterde bulunmayan ilave ekipman ve
malzemeler, yukarıdaki 2 ve 3 numaralı maddeleri ihlal etmemek kaydı ile Lojistik Sorumlusu,
Gönüllü Koordinatörü, Risk ve Hasar Tespit Sorumlularının ortak mutabakatı ile envantere
eklendikten sonra merkezde depolanabilir.
C6.5 Depolanan malzeme ve ekipmanın envanteri Lojistik Sorumlusu ve yardımcısı
tarafından, gerektiğinde Gönüllü Koordinatörü ve ekip liderlerinin yardımı alınarak, her an
güncel olacak şekilde tutulur. Ekipmanların kullanıldığı her faaliyetten sonra bu envanter
kontrol edilir.
C6.6 Envanterde bulunan ekipmanlar merkezde kolaylıkla, hızla ulaşılabilecek şekilde,
belirlenmiş yerleşim planına ve kullanma talimatlarına uygun ve düzenli olarak depolanır.
Madde C7: Malzeme Bakımı, Onarımı ve Değiştirilmesine Đlişkin Esaslar
C7.1 Her MAG üyesi, şahsına tahsis edilen tüm kişisel ekipmanların uygun kullanımı, bakımı,
temizliği ve muhafaza edilmesinden sorumludur.
C7.2 Takım ekipmanının bakımı ve onarımı kullanma talimatına uygun olarak Lojistik
Sorumlusunun gözetiminde, Gönüllü Koordinatörü, ekip liderleri ve ekipman konusunda
deneyimi olan MAG üyelerinin işbirliği ile yapılır. Bakım ve onarım kayıtları Lojistik Sorumlusu
tarafından tutulur ve merkezde dosyalanır.
C7.3 Lojistik Sorumlusu onarımların yapılması, yedek parçaların temin edilmesi için gerekli
servislerin ve kaynakları belirler ve güncel bir listede tutar. Bu servis ve kaynaklarla gerekli
anlaşmaları yapar.
C7.4 Ekipmanların yerine yenisinin alınması gerektiğinde, Lojistik Sorumlusu diğer MAK
üyelerinin oy birliği ile eldeki kaynakları kullanarak, söz konusu ekipmanın kalite ve
özelliklerine en uygun, en ekonomik malzeme ile değiştirilmesini sağlar.
Madde C8: MADM’nin Kapatılması ve Đl Kriz Merkezi’ne Devri
C8.1 Mahalle Afet Destek Merkezi Mahalle Afet Destek Projesi çerçevesinde Mahalle Afet
Kurulları (MAK) ve Mahalle Afet Gönüllülerinin (MAG) kullanımına yönelik olarak
oluşturulmuştur. Merkez’in faaliyetlerine aşağıdaki durumlarda son verilebilir:
a) Mahalle Afet Gönüllü’leri faaliyetlerinin herhangi bir nedenle altı (6) ayı
aşan bir süre ile tamamen durması halinde,
b) Merkezin ait olduğu mahallede Mahalle Afet Gönüllü sayısının oniki (12)
nin altına düşmesi durumunda
c) Merkezin burada belirtilen amaçlar dışında kullanımının yetkili mülki
mercilerce tespit edilmesi durumunda.
C8.2 MADM’nin kapatılması kararı Đl Kriz Merkezi veya Mahalle Afet Kurulu’nun oybirliği ile
alınır.
C8.3 Kapatılmasına karar verilen merkeze ait tüm ekipmanlar (depo konteyner de dahil),
projenin uygulanacağı başka bir mahalleye verilmek üzere, Đl Kriz Merkezine devredilir.
Ek-C TR MAHALLE AFET DESTEK MERKEZLERĐ KULLANIM KURALLARI
27.10.2009
Tablo 2:Mahalle Afet Gönüllüleri Standart Ekipman Listesi
NO
GRUP
MALZEME ADI
KISA TANIMI
1
P
AMELIYAT ELDIVENI
Hijyenik tip
2
P
ENKAZ ELDIVENI
Dayanıklı malzemeden, avuçiçi deri kaplı, cırt cırtlı
3
P
KORUYUCU GÖZLÜK
Lastik kayışlı, havalandırma delikli, EN 166 sertifikalı
4
P
Tozlu ortamlar için, filtresiz, lastik kayışlı
5
P
TOZ MASKESI
KULAKLIK/SES
KORUYUCU
6
P
YAGMURLUK
7
P
BARET
8
P
BARET FENERI
9
P
TULUM
10
P
CELIK BURUNLU BOT
11
P
PALASKA
12
P
SIRT CANTASI
13
P
YELEK
14
P
KEP
50 mikron, parlak turuncu veya sarı renkte, sırtında
MAG logolu
Hafif, sert ve sağlam malzemeden, turuncu renkte, iç
başlık kafa ebatlarına ayarlanabilen, terleme bantlı,
ayarlanır çene kayışlı, havalandırma delikli, EN 397
DIN 4840 sertifikalı, lamba takılması için kancalı
Dayanıklı, Baret üzerine kayış ile monte edilebilen,
suya dayanıklı
Gabardin kumaş, turuncu, reflektörlü, logolu, tam boy
Çelik burunlu, yarım konçlu, YDS marka, EL-125
model
Askeri Tip, siyah, metal tokalı
Dayanıklı, Askeri tip, 45-50 cm boyunda, haki renk,
önde bir cebi olacak
Đnce, terletmez, turuncu renkte ve çevresinde
reflektörlü
Siyah renkte, önde işlemeli turuncu MAG logolu
15
T
BALTA
TSE'li, Đtfaiyeci tipi, küçük boy, Rico marka
16
T
KAZMA
TSE'li, bir ucu sivri diğer ucu kazma, saplı
17
T
KÜREK
Đnşaat tipi, saplı, 1. Kalite TSE'li
18
T
LEVYE
150 cm.boyunda, bir ucu sivri diğer ucu destekli
19
T
BALYOZ 5kg
Dövme çelik, saplı
20
T
ÇEKĐÇ 2kg
Saplı, TSE'li
21
T
EL FENERĐ
Orta boy, suya dayanıklı, 2 adet büyük boy pilli
22
T
PROJEKTÖR
Büyük boy, ışıldak tipi, izoleli, halojen lambalı,
adaptörlü ve araç kitli, şarj edilebilir
24
T
ILKYARDIM CANTASI
Ufak bel çantası, kırmızı renkte, önde MAG logolu ve
iki yanda hilal baskılı.
Kordonlu, tekrar kullanılabilir,
Bel tipi, kopmaya dayanıklı malzemeden, %100
polyester, 12 mm kalınlıkta kurtarma ipli, karabinalı,
bel yastıklı, her bedene ayarlanabilir, paslanmaz
metal aksam, TSE, CE, TS, EN 358, ISO 9001, B-452
normlarına uygun
Bekçi düdüğü, plastik, ipli
25
T
EMNIYET KEMERI
26
T
DÜDÜK
27
T
HALAT 30mt
Statik, yüksek mukavemetli polyester, 11 mm'lik çap,
uçları rezistans kesimli, turuncu renkte CE standartlı
28
T
KARABINA CELIK
Mandal vidalı kilitli, ağız açıklığı min.20 mm, min.22
KN yüke dayanıklı, EN362 ve CE 0082 sertifikalı
29
T
EMNĐYET ŞERĐDĐ
Kırmızı ve beyaz renkte, 500 mt.
30
T
EL TELSĐZĐ UHF
Amatör tip, lisans gerektirmeyen, UHF, suya dayanıklı
Ek-C TR MAHALLE AFET DESTEK MERKEZLERĐ KULLANIM KURALLARI
27.10.2009
23
K
MEGAFON
15 W, Sirenli, Suya dayanıklı, araç kitli
31
K
HALAT 5mt
Statik, yüksek mukavemetli polyester, 11 mm'lik çap,
uçları rezistans kesimli, turuncu renkte, CE standartlı
32
K
DEMIR MAKASI (7")
Değişebilir çeneli, tutma kolları özel plastik, ağızları
menevişli, TSE'li
33
K
DEMIR MAKASI (16")
Değişebilir çeneli, tutma kolları özel plastik, ağızları
menevişli, TSE'li
34
K
SISE KRIKO 5t
Manuel, Hidrolik, çelik contalı, TSE Sertifikalı,
35
K
SISE KRIKO 10t
36
K
HALOJEN LAMBA
37
K
UZATMA KABLOSU
Manuel, Hidrolik, çelik contalı, TSE Sertifikalı,
Su geçirmez tip, çift lambalı, tripot ayaklı, 220V 300W
halogen lamba, paslanmaz, 2.5 mt. yüksekliğe
ayarlanabilir
30 metre, makaralı, her koşula dayanıklı kauçuk kablo
(Akmanoğlu), kapaklı prizler, su geçirmez, TSE'li
38
K
ASKI
S şeklinde, çanta askısı
39
K
LEVYE TAKOZU
Levyelerin düzgün konulması için, ağaçtan mamül
40
K
BALYOZ TAKOZU
41
K
SEDYE
42
K
ĐLKYARDIM DOLABI
43
K
MERDĐVEN
Balyozların düzgün konulması için, ağaçtan mamül
Sahra tipi, boyuna katlanabilen, hafif alüminyum
malzemeden, turuncu
ABS malzemeden, darbelere dayanıklı, her iki
kapakta şeffaf plastik kapaklı malzeme gözleri, duvar
montaj kitli, önyüzünde kırmızı hilal baskılı, turuncu
renkte..
Alüminyum, geçmeli, iki metrelik üç parçalı
44
K
KĐMYEVĐ YANGIN TÜPÜ
ABC sınıfı yangınlar için
45
K
JENERATÖR
Dört zamanlı, hava soğutmalı, Manuel, benzinli, 230V,
Max. 3 KWA Nominal çıkış gücü, AKSA AAP 3500 DC
modeli.
46
K
KIRICI / DELĐCĐ
HILTI TE76, 7/11 kg.-1100-1500 W-220V, kırıcı ve
delici ucu ile
47
K
KONTEYNER
2,40x6,00 metre, yalıtımsız
48
K
MASA TABURE SETĐ
Turuncu, kapanabilen, 4 adet plastik sandalyeli
49
K
AĞAÇ EL TESTERESĐ
Ağaç Kesmek için
50
K
YAZI TAHTASI
100x65, Beyaz, tripot ayaklı
51
K
TAKIM ÇANTASI
Çeşitli anahtar takımları, tornavida, pense vs.
52
K
MAT
15mm kalınlık, askeri standart
53
K
GAZ BĐDONU
Metal, Askeri tip, gagalı, 20 litrelik
54
K
DEMĐR EL TESTERESĐ
2 adet yedek ucu ile
55
K
ATEL
3 farklı boyda
56
K
ÇADIR
4 kişilik, kışlık, yağmur geçirmez, çift katlı
57
K
UYKU TULUMU
-10°, mumya tipi
58
K
PĐRĐNÇ TABELA
20x30 cm
59
K
MAG TABELASI
60
K
ÇELĐK RAF
60x90 cm, Alüminyum Sac
12 adet ayak, 6 adet 92x43 cm - 6 adet 75x60cm
tabla
Ek-C TR MAHALLE AFET DESTEK MERKEZLERĐ KULLANIM KURALLARI
27.10.2009