İndir

Yorumlar

Transkript

İndir
Priştine, 25 Mart 2013
Nr. Ref.: VTK401/13
KAYITTAN DÜŞÜRME KARARI
Başvuru No: KI37/12
Başvurucu
Murtez Gashi ve Shehide Gashi
Kosova Yargı Kurulu’nun 29 Kasım 2011 tarihli kararı hakkında anayasal
denetim başvurusu
KOSOVA CUMHURİYETİ ANAYASA MAHKEMESİ
Mahkeme Heyeti:
Enver Hasani, Başkan
Ivan Čukalović, Başkanvekili
Robert Carolan, Üye
Altay Suroy, Üye
Almiro Rodrigues, Üye
Snezhana Botusharova, Üye
Kadri Kryeziu, Üye
Arta Rama-Hajrizi
Başvurucu:
1. Bu başvurunun başvurucuları Kosova Azınlık Meselelerine İlişkin Avrupa
Merkezi adına Bahtir Troshupa tarafından temsil edilen Kosova ovası
mukimleri Murtez ve Shehide Gashi’dir.
Başvurunun Konusu
2. Başvurucular Sağlık Yasası uyarınca ücretsiz temin edilecek ilaç listesinden
yararlanma hakkı kendilerine sağlanmadığından tehlikedeki Aşkali topluluğu
mensubu olarak kendilerine yönelik ayrımcılığın yapıldığını ileri sürmüşlerdir.
3. Başvurucular, Eski Dava Dosyalarının Azaltılmasına İlişkin Devlet
Stratejisi’nin Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’nin öncelikler politikası ve
içtihatlarına aykırı olduğunu ve bu nedenle Anayasa’nın 53. maddesi ihlali
oluşturduğundan Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi tarafından
Anayasa’ya aykırı olduğu ilan edilmesi gerektiğini ileri sürmüşlerdir.
İlgili Hukuk
4. Başvuru Anayasa’nın 113.7 fıkrası, 03/L-121 sayılı Kosova Anayasa Mahkemesi
Hakkında Yasa (bundan sonra: Yasa)’nın 20. maddesi ve Kosova Cumhuriyeti
Anayasa Mahkemesi İçtüzüğünün (bundan sonra: İçtüzük) 32. kuralına
dayandırılmıştır.
Başvurucular Tarafından Sunulan Evraka Göre Olguların Özeti
5. Başvurucular 16 Eylül 2009 tarihinde Kosova Ovası Belediye Sağlık
Departmanına yazılı bir dilekçe sunmuşlardır. Söz konusu dilekçede Sağlık
Yasası’nın 22.1 fıkrası uyarınca yerel otoritelere başvurucuların ücretsiz ilaçlar
listesinde yer alan temel ilaçlarla ilgili hakları ve Topluluk Haklarının
Korunması ve Teşviki Yasası uyarınca Kosova Cumhuriyeti’nin korumasız
topluluk ile dışlanmış gruplara ayrımcılık olmaksızın sağlık hizmetlerinden
eşit yararlanma yükümlülükleri hatırlatılmıştır.
6. Başvurucuların dilekçesi 4 Kasım 2009 tarihinde Sağlık Bakanlığı İnsan
Hakları Biriminin dikkatine sunulmuştur. Sağlık Sektörü Ayrım Olaylarının
İncelenmesi Biriminin sorumlusu, ilk başta taahhüt ettiği şekilde olası bir
ayrımcılığın soruşturulması için herhangi bir adım atmamıştır.
7. Başvurucular 12 Mart 2010 tarihinde Kosova Hükümeti’ni dava etmişlerdir.
Dava numarası 565/2010’dur.
8. Başvurucular 29 Temmuz 2011 tarihinde Priştine Belediye Mahkemesi
Başkanı’na mektup göndererek davasının öncelikle incelenmesini talep
etmişlerdir. Başvurucular herhangi bir cevap almamışlardır.
9. Başvurucular 28 Ekim 2011 tarihinde Kosova Yargı Kurulu Başkanı’na mektup
yazarak davalarının öncelikle görülmesini talep etmiş ve herhangi bir
gecikmenin kendi sağlıkları açısından zararlı olacağını belirtmişlerdir.
10. Başvurucular 29 Kasım 2011 tarihinde Kosova Yargı Kurulu Hukuk
Departmanı’ndan bir cevap almışlardır. Cevapta dava açılan konunu Eski
Dava Dosyalarının Azaltılmasına İlişkin Devlet Stratejisi’nin öncelikli davalar
kategorisinde yer almadığı belirtilmiştir.
2
Başvuru Süreci
11. Başvurucular 29 Mart 2012 tarihinde Kosova Azınlık Meselelerine İlişkin
Avrupa Merkezi aracılığıyla Anayasa Mahkemesi’ne başvurmuşlardır.
12. Mahkeme 20 Nisan 2012 tarihinde başvurucuların adına başvuruda bulunmak
için Kosova Azınlık Meselelerine İlişkin Avrupa Merkezi’ne verilmiş vekalet
hakkında açıklama talebinde bulunmuştur.
13. Başvurucuların temsilcisi başvuruculardan birinin rahatsız olmasından dolayı
o dönemde vekaletin temini mümkün olmadığını belirtmiştir.
14. Anayasa Mahkemesi Başkanı 22 Mayıs 2012 tarihinde Üye Snezhana
Botusharova’yı raportör yargıç olarak belirlemiştir. Başkan aynı tarihte üyeler
Robert Carolan (başkan), Altay Suroy ve Gjyljeta Mushkolaj’dan oluşan Ön
İnceleme Heyeti’ni de belirlemiştir.
15. Başvurucuların temsilcisi 25 Mayıs 2012 tarihinde Mahkeme’ye gönderdiği
bildirimde başvurucuların başvurusuna devam edemeyeceklerin yeni
koşulların oluştuğunu bildirmiştir.
16. Üye Gjyljeta Mushkolaj’ın görev süresi tamamlanmış olduğundan Başkan 2
Temmuz 2012 tarihinde (K.SH. KI37/12) Üye Ivan Čukalović’i Ön İnceleme
Heyeti’ne görevlendirmiştir.
Mahkeme’nin Değerlendirmesi
17. Mahkeme, başvurucuların temsilcisiyle olan yazışmalardan sonra hangi
adımların atılacağıan karar vermek üzere Mahkeme İçtüzüğünün 32. kuralına
atıfta bulunmak ister.
18. İçtüzüğün 32. kuralı şöyledir:
Kural 32
Başvuru ve Cevapların Geri Çekilmesi
(1) Taraflar, duruşmaya başlanmadan önce veya duruşma yapılmadan
karara bağlanan davalarda, Mahkeme karar almadan önce herhangi
bir zamanda başvurularını geri çekebilirler.
(2) Geri çekilmesinden bağımsız olarak Mahkeme ilgili başvuruyu
karara bağlayabilir.
(3) Böyle durumlarda Mahkeme, duruşma olmaksızın sadece başvuruya,
cevaplara ve ekteki herhangi bir evraka dayanarak davayı karara
bağlayabilir.
(4) Mahkeme, iddialarının tartışmalı olduğu veya somut bir olayı ya da
bağlamı temsil etmediğini belirlemesi durumunda başvuruyu
reddedebilir.
3
(5)
Sekretarya,
başvurunun
çekilmesinden
bağımsız olarak
Mahkeme’nin başvuru dosyası üzerinden alacağı her türlü kararı
davada müdahil olan taraflara bildirir.
19. Raportör Yargıç Snezhana Botusharova yukarıda mezkur gelişmeleri dikkate
alarak 19 Eylül 2012 tarihinde üyeler Robert Carolan (başkan), Altay Suroy ve
Ivan Čukalović’ten oluşan Ön İnceleme Heyeti’ne başvurunun incelemesinin
durdurulmasını teklif etmiştir. Ön İnceleme Heyeti Raportör Yargıç’ın teklifini
dinledikten sonra başvurunun incelenmesinin devamını gerektirecek şekilde
başvurucuların
insan
haklarının
korunmasına
ilişkin
koşulların
bulunmadığını tespit etmiş ve aynı tarihte bu teklif Mahkeme Heyeti’ne
bildirilmiştir.
BU SEBEPLERDEN DOLAYI
Anayasa Mahkemesi, Yasa’nın 20. maddesi ve İçtüzüğün 32. kuralı uyarınca
oybirliğiyle:
I.
Başvuruyu kayıttan düşürmeye,
II.
Kararın Yasa’nın 20.4 fıkrası uyarınca taraflara bildirilip Resmi Gazete’de
yayımlanmasına karar vermiştir.
III.
İşbu karar derhal yürürlüğe girer.
Raportör Yargıç
Anayasa Mahkemesi Başkanı
Snezhana Botusharova, imza
Prof. Dr. Enver Hasani, imza
4

Benzer belgeler

İndir

İndir Llamkos hisselerini mahkeme emanetine bırakılmış (lis prendens) kaydı altına alınması emrini vermesini talep etmiştir. Hukuki dayanak 5. Kosova Cumhuriyeti Anayasası’nın (bunda sonra: “Anayasa”), 1...

Detaylı

KABUL EDİLMEZLİK KARARI

KABUL EDİLMEZLİK KARARI 4. Başvuru Anayasa’nın 113.7 fıkrası ve 22. maddesi, 03/L-121 sayı ve 15 Ocak 2009 tarihli Kosova Cumhuriyeti Anayasa Mahkemesi Hakkında Yasa’nın (bundan sonra: “Yasa”) 22. maddesine ve Kosova Cumh...

Detaylı

İndir

İndir Dava No: KI 08/09 Başvurucu Ferizovik IMK Çelik Fabrikası Çalışanları Bağımsız Sendikası Başkanı Sn. Ali Azemi tarafından temsil edilen Sendika

Detaylı

İndir

İndir 5. Bayan Jalldyze Kastrati 16 Mart 2011 tarihinde Kosova Anayasa Mahkemesi’ne başvurarak Kosova Yüksek Mahkemesi’nin Rev.nr. 5/2008 sayı ve 9 Temmuz 2010 tarihli kararının Anayasa’ya uygunluğunun d...

Detaylı

İndir

İndir 15. Anayasa Mahkemesi, delillerin doğru sunulup sunulmadığını ve başvurucuya adil yargılama yapılması anlamında usullerin, bir bütün olarak ele alındığında, gerektiği şekilde uygulanıp uygulanmadığ...

Detaylı

İndir

İndir “Mahkeme, iddialarının tartışmalı olduğu veya somut bir olayı ya da bağlamı temsil etmediğini belirlemesi durumunda istemi reddedebilir”. 26. Mahkeme, Kosova Cumhuriyeti Meclis Başkanı Sayın Jakup ...

Detaylı