Bo¤aziçi`nden Bir ‹lk Daha: Türkiye Vaka Çal›flmalar› Serisi Another

Transkript

Bo¤aziçi`nden Bir ‹lk Daha: Türkiye Vaka Çal›flmalar› Serisi Another
EXECUTIVE MBA NEWS
Bo¤aziçi’nden Bir ‹lk Daha:
Türkiye Vaka Çal›flmalar› Serisi
HAKAN ENER, MBA’05
[email protected]
Türk ifl dünyas›ndaki lider flirketlerin
incelendi¤i vaka çal›flmalar› serisi, Bo¤aziçi Üniversitesi Executive MBA Program›
taraf›ndan dünya çap›nda e¤itim amaçl›
olarak kullan›ma sunuldu...
Dünyada iflletme e¤itimi yapan üniversiteler aras›nda yayg›n olarak kullan›lan vaka çal›flmas› (case study) yöntemi, Türkiye’de de giderek
benimseniyor. Vaka çal›flmalar› sayesinde, ifl dünyas›nda yaflanan olaylar üniversitelerde örnek olarak ele al›n›yor ve gerçek
tecrübelerden ç›kar›lan dersler ö¤renciler taraf›ndan keflfediliyor.
Türkiye’de vaka çal›flmas› yöntemini lisans ve yüksek lisans
seviyelerinde uzun süredir uygulayan Bo¤aziçi Üniversitesi Iflletme Bölümü, ö¤retim üyeleri ile Executive MBA Program› ö¤rencilerinin üç senedir devam eden iflbirli¤i sayesinde vaka çal›flmalar›n›n üretilmesi aflamas›nda da liderli¤ini sürdürüyor.
Executive MBA ö¤rencileri, Türkiye’de faaliyet gösteren flirketlerin tecrübelerini vaka çal›flmas› haline getirmek için önce flirket yöneticileriyle irtibat kurarak tecrübelerini ö¤reniyor. Ard›ndan Iflletme Bölümü ö¤retim üyelerinin gözetiminde yazd›klar› vaka çal›flmas› projelerini her y›l di¤er ö¤rencilere aktararak flirketlerimizin yönetimsel birikimini yeni kuflak yöneticilerle paylaflm›fl oluyor.
Ülkemizde de¤iflik yönleriyle ön plana ç›kan flirketlerin; örne¤in de¤iflim yönetimi dal›nda Teletafl, stratejik yönetim dal›nda Oyak Grubu, pazarlama iletiflimi dal›nda Arçelik, finansal
yönetim dal›nda Turkcell, proje yönetimi dal›nda Alarko ‹nflaat,
kurumsal sosyal sorumluluk alan›nda ARGE Dan›flmanl›k gibi
öncü kurulufllar›n iflbirli¤i sayesinde haz›rlanan vaka çal›flmalar› serisi, geçti¤imiz aylarda dünyan›n bu konuda en önemli
merkezi olan European Case Clearing House taraf›ndan dünya
çap›nda e¤itim amaçl› olarak kullan›ma aç›ld›. Böylece, dünyan›n en sayg›n üniversitelerinin katk›lar›yla büyüyen vaka çal›flmas› koleksiyonuna Türkiye’den onbefle yak›n çal›flma eklenmifl ve ilk kez bu denli kapsaml› katk› yap›lm›fl oldu.
Ö¤rencilerimize kap›lar›n› açarak vaka çal›flmalar›n›n gerçeklefltirilmesinde katk›s› bulunan yöneticilerimize bir kez daha teflekkür ediyor ve sizleri de bu çal›flmaya katk›da bulunmaya davet ediyoruz.
Another First From Bo¤aziçi:
Case Study Series from Turkey
Bo¤aziçi University’s Executive MBA
Program disseminates the first case
study series on Turkish businesses for
worldwide educational reference...
Case studies, the popular tool of
business education, have taken hold in
Turkey. Case studies facilitate the
transfer of real-world managerial experience to the classroom
and allow students to learn from the experiences of others;
one reason why this method is in such extensive use around
the world today.
Bo¤aziçi University’s Management Department has been
utilizing case studies in the classroom at the undergraduate
and graduate levels for many years. Now, thanks to
collaboration between Executive MBA students and members
of faculty, the University has over the last three years taken a
leading role in encouraging case studies in Turkey. Students
on the Executive MBA Program first contact executives in
selected companies, then learn and write about business
experiences in collaboration with members of faculty at the
Management Department of the University. They then share
their work with other students - the next generation of
managers to be - on the Executive MBA Program.
Prepared thanks to the cooperation of companies that
stand out in various aspects, such as Teletafl in change
management, Oyak Group in strategic management, Arçelik in
marketing communications, Turkcell in financial management,
Alarko Construction in project management, ARGE Consulting
in corporate social responsibility, these cases are now
available for educational purposes to users around the world.
European Case Clearing House, the leading distribution source
on case studies, has recently added Bo¤aziçi University’s case
study series consisting of approximately fifteen studies to its
database, which marks the most comprehensive contribution
from Turkey.
Once again, we thank the executives for opening their doors
to our students during their case study projects and invite your
company to take part in this initiative as well.
Leaders December 2004 • 43