kapak

Transkript

kapak
ENDÜKT‹F SENSÖRLER
Yüksek Sicaklik ve Bas›nca Dayan›kl›
Hidrolik silindirlerde konum kontrolü için kullan›lan Balluff
BHS Serisi, 500 bar yüksek bas›nc›n yan›nda art›k 120˚C ortam
s›cakl›¤›nda da çal›flma yetene¤ine sahiptir. Balluff, M8, M12
ve M18 gibi farkl› gövde yap›lar›na sahip ürünlerin yan›nda 10
bar'dan 500 bar bas›nca kadar genifl ürün yelpazesi ile hidrolik
silindirlerde konum kontrolü için güvenilir ve esnek çözümler
sunar. Yüksek bas›nca dayan›kl› endüktif yaklafl›m sensörlerinin
alg›lama yüzeyi, silindir içindeki yüksek bas›nc›n etkisi alt›ndad›r.
Balluff alg›lama yüzeyini afl›r› dirençli yapmak için özel bir
üretim tekni¤i gelifltirmifltir. Bobinler duromer içine gizlenmifltir.
Orta dirençli gövde malzemesi ve özel contalar sayesinde, 10
bardan 500 bara kadar yüksek bas›nca dayan›m sa¤lamaktad›r.
Ürün özellikleri; M8, M12 ve M18 gövde yap›lar›, Paslanmaz
çelik gövde ve seramik alg›lama yüzeyi, 10 bardan 500 bar
bas›nca kadar genifl ürün yelpazesi, -25…+120˚C aral›¤›nda
çal›flma s›cakl›¤›, Patlay›c› ortamlar için NAMUR modeller,
10…30V DC besleme gerilimine sahip PNP-NPN NO ve
NC kontak yap›lar›, IP68 koruma s›n›f›, M12 konnektörlü yâda
kablolu modeller.
BALLUFF SENSÖR OTOMASYON
Tel : +90 212 3200411
Fax : +90 212 3200416
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20839 giriniz.
D‹J‹TAL AKIfi ÖLÇER SER‹S‹
Tek Ekran, 4 Farkl› Ak›fl Ölçer
Endüstriyel Titreüim Sensörleri
4-20 mA Çıkıülı Transmitterler
Trip Alarm ve Gösterge Modülleri
IP68 ve ATEX Sertifikalı Ürünler
Endüstriyel Test Ölçüm ve Otomasyon Ltd. fiti.
Yal› Mh. Fevzi Çakmak Cad. No.11/3 34844 Maltepe - ‹stanbul
Tel : 0216 442 10 90
Fax : 0216 352 20 75
E-mail : [email protected] / www.marmatek.com
: www.tim-info.com/edt adresinde 21012 giriniz.
SMC den yepyeni bir dijital
ak›fl ölçer serisi PF2*200.
Dünyada makine üreticilerinin
yaflad›¤› iki ana probleme SMC
den yeni bir çözüm getirilmifltir.
Problemleri, ürün kaliteleri
yükseltilirken üretim maliyetlerinin de artmas› ve makine
boyutlar›n›n de¤iflmeleri olarak
s›ralayabiliriz. SMC bu problemleri bilerek ak›fl ölçer ürün
grubuna, tek bir ekran
kullanarak 4 farkl› ak›fl ölçerin
kullan›lmas›na olanak sa¤layan yeni PF2*200 serilerini eklemifltir.
Bu ürünleri su, hava, saf su ve baz› kimyasallarda kullanmak
mümkündür. Tek bir ekran kullan›larak alandan % 76 ya varan
tasarruf elde edilmektedir. Ayn› zamanda ürün maliyetlerinde
ve montaj sürelerinde de ciddi tasarruflar elde edilmektedir.
Ürünün önyüzü için koruma s›n›f› IP65, ana gövde için IP40
d›r.PF2*200 serisi birçok fonksiyonu bünyesinde
bulundurmaktad›r. En yüksek ve en düflük de¤erleri haf›zada
tutar, tufl kilidi fonksiyonu ve bir kontak ç›k›fl› mevcuttur. Ak›fl
ölçerlerde anl›k geçifl debisi görülebildi¤i gibi, toplam ak›fl da
görülebilir. Ürünün kablo ile ba¤lant›s› kolayca yap›labilir veya
ürün içersinden ç›kan konektör ile kolay bir flekilde ürünün
kablo ba¤lant›s› sa¤lanabilir.
ENTEK PNÖMAT‹K
Tel : +90 212 4440762
Fax : +90 212 2211519
SLI için : www.tim-info.com/edt
adresinde 20992 giriniz.

Benzer belgeler