kapak.fh11

Transkript

kapak.fh11
ÜRÜN HABERLER‹
600 MHz ENDÜSTR‹YEL PC
POZ‹SYON L‹M‹T SW‹TCH
12 Inch ve 15 Inch Dokunmatik Ekran
Kablosuz, Tekli ve Çoklu
Ekonomi, esneklik ve güvenilirlik; Omron Electronics taraf›ndan
rakipsiz Dyalox IPS serisine yeni eklenen 600 MHz endüstriyel PC'nin
(IPC) önemli özellikleridir. Buna ek olarak, Omron DyaloX IPC'lere
üç y›l garanti, minimum befl y›l ürün temin garantisi ve sat›nalma
tarihinden itibaren yedi y›l boyunca onar›m garantisi verilmektedir.
DyaloX IPC'ler çok çeflitli temel uygulamalar› ve di¤er birçok
geniflletmeyi çal›flt›rabilmektedir. Ya 12 inç ya da 15 inç dokunmatik
ekrana sahip sürümler vard›r, tüm modellerde Omron'un benzersiz
RAS konsepti IPC durumunu sürekli olarak izler ve kaydeder. Yeni
modellerde sunulan geniflletme ve ba¤lant› özellikleri iki Ethernet
port ve bir PCI yuva, arkaya monte edilmifl iki USB port ve ön
panelde IP65 korumal› iki USB port içermektedir. Bellek kapasitesi
256 MB ile 1 GB RAM aras›ndad›r ve geleneksel hard diskler ile de
donat›labilirler. Tüm modeller 2, 4, veya 8 GB CF haf›za kart› üzerine
kurulmufl Windows XP geniflletilmifl sürümü ile sa¤lan›r.
Otomasyon teknolojilerinde, sensörlerde en s›k rastlanan ar›za
nedenlerinin bafl›nda hasarl› kablo ba¤lant›lar› ve kontak yap›lar› gelir.
Balluff yeni tekli ve çoklu pozisyon limit switch' leriyle yard›m›n›za
geliyor. BWT Kablosuz ‹letim Sistemi ile sensör uzman› Balluff, 868
MHz-ISM bant için RF bazl› verici çözümü sunan ilk flirket olma
özelli¤ine sahip. Kurulum, bafllatma ve fonksiyon normal bir
konvansiyonel tekli veya çoklu pozisyon switchleriyle ayn› ama kablo
ba¤lant›lar›n›n maliyetli ve can s›k›c› kurulumu ortadan kalk›yor. Di¤er
bir eflsiz özellik ise harici güç kayna¤›na gerek b›rakmayan RF-bazl›
ve IP 67 korumal› sensör. Sadece pistonlar› aktive ederek iletken
anahtarlama sinyali için gerekli endüktif alan yarat›lm›fl olur. Yani
switch taraf›nda kesinlikle enerji ihtiyac›n›z yok. Switch içerisinde
enerji ihtiyac›n› karfl›layan bir pilin bulundu¤unu düflünmeyin. ‹çerisinde
hiçbir güç kayna¤› bulunmuyor. IP 20 gövdeli antenli ve 4 kanall› RF
al›c› karfl›l›k, 24V güç kayna¤›na ba¤l› DIN ray›na yerlefltirilmifltir ve
çabuk ve kolay teach-in süreci için programlanm›flt›r.
OMRON ELECTRONICS
Tel : +90 216 4740040
Fax : +90 216 4740047
BALLUFF SENSÖR OTOMASYON
Tel : +90 212 3200411
Fax : +90 212 3200416
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 25233 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 25215 giriniz.
SLI için : www.tim-info.com/edt adresinde 23742 giriniz.