özgeçmiş - Ankara Üniversitesi

Transkript

özgeçmiş - Ankara Üniversitesi
ÖZGEÇMĠġ
Doç. Dr. HALĠME
GÜL YAĞLIOĞLU
Doğum Yılı:
1972
YazıĢma
Adresi :
Ankara Üniversitesi, Mühedislik Fakültesi, Fizik Mühendisliği Bölümü, 06100,
BeĢevler, Ankara 06100 Ankara/Türkiye
Telefon :
312-2033507
Faks :
312-2127343
e-posta :
[email protected]
EĞĠTĠM BĠLGĠLERĠ
Ülke
Öğrenim Alanı
Mezuniyet
Yılı
Üniversite
Fakülte/Enstitü
ABD
The City
University of
New York
City College of The
City University of
New York
ELEKTRĠKELEKTRONĠK
MÜHENDĠSLĠĞĠ
Doktora
2001
Türkiye
Ankara
Üniversitesi
FEN FAKÜLTESĠ
FĠZĠK
MÜHENDĠSLĠĞĠ
Yüksek
Lisans
1995
Türkiye
Ankara
Üniversitesi
FEN FAKÜLTESĠ
Fizik Mühendisliği
Lisans
1993
Derece
AKADEMĠK/MESLEKTE DENEYĠM
Kurum/KuruluĢ
Ülke
ġehir
Bölüm/Birim
Görev Türü
Görev
Dönemi
Ankara Üniversitesi
Türkiye Ankara
FĠZĠK
MÜHENDĠSLĠĞĠ
Yrd. Doç.
Dr.
2005-
Ankara Üniversitesi
Türkiye Ankara
FĠZĠK
MÜHENDĠSLĠĞĠ
Yrd. Doç.
Dr.
2005-2011
Lucent technologies
ABD
New York
City
Arge
Personel
2001-2004
The City Üniversity of
New York
ABD
New York elektrik elektronik
City
mühendisliği
AraĢtırma
Görevlisi
1996-2001
Ankara Üniversitesi
Türkiye Ankara
FĠZĠK
MÜHENDĠSLĠĞĠ
AraĢtırma
Görevlisi
1993-1996
UZMANLIK ALANLARI
Uzmanlık Alanları
Optik özellikler, Yoğun madde spektroskopisi , Atomik Özellikler ve Fotonla EtkileĢmeler , Optik
Malzeme ve Aygıtlar
Fotonikdoğrusal olmayan optik, optik haberleĢme
PROJE DENEYĠMĠ
Proje Adı
Kurum
Bütçe
Tarih
Görev
Proje
Türü
Çizgisel Olmayan Optik
Özellikler Gösteren
Malzemelerin GeliĢtirilmesi
ve Teknolojiye
Uygulamaları
328000
01.11.2005AraĢtırmacı/Uzman Ulusal
01.11.2007
Fitalosiyaninlerin Polimer
Matrisdeki Ġnce Filmlerinin
Optik Sınırlayıcı
Özelliklerinin Ġncelenmesi
248485
01.02.2008AraĢtırmacı/Uzman Ulusal
01.02.2011
Fitalosiyaninlerin Çizgisel
Olmayan Optik
Özelliklerinin ve
Mekanizmalarının
Ġncelenmesi
Aza Bor-Dipirometen
(Azabodipy) Ve BorDipirometen (Bodipy) Içeren
BileĢiklerin Iki Foton
Soğurma (Tpa)
Özelliklerinin AraĢtırılması
Ankara
Üniversitesi 76275
239801
20.01.2010Yürütücü
20.01.2013
-
Kurumsal
(BAP
v.b.)
AraĢtırmacı/Uzman Ulusal
Ultrafast Spektroskopi
Tekniklerinden Pump- probe
SpektroskopisininKurulması, Ankara
01.01.2006Doğrusal Olmayan Optik
Üniversitesi 2080000
AraĢtırmacı/Uzman Ulusal
01.01.2008
Özellikler Gösteren
Malzemeler GeliĢtirilmesi ve
Teknolojik Uygulamaları
Vanadyum Oksit Ġnce
Filmlerde Yapıdaki
Oksijenin Ve
Kristallenmenin Doğrusal
Olmayan Optik Özelliklere
Etkisi
239210
01.11.2011Yürütücü
01.11.2013
Ulusal
DĠĞER AKADEMĠK FAALĠYETLER
Son Bir Yılda Uluslararası Ġndekslere Kayıtlı Makale/Derleme Ġçin Yapılan
DanıĢmanlık Sayısı
Son Bir Yılda Projeler Ġçin Yapılan DanıĢmanlık Sayısı
Yayınlara Alınan Toplam Atıf Sayısı
73
Yüksek
Lisans
DanıĢmanlık Yapılan Öğrenci Sayısı
Doktora
Tamamlanan
Devam
Eden
2
4
3
Uzmanlık
Diğer Faaliyetler
(Eser/görev/faaliyet/sorumluluk/olay/üyelik
vb.)
ÖDÜLLER
Ödülün Adı
Science Fellowship
Alındığı KuruluĢ
The City University of New York
Yılı
1996
YAYINLARI
SCI, SSCI, AHCI indekslerine giren dergilerde yayınlanan makaleler
R. Garifullin, T. S. Erkal, S. Tekin, B. Ortaç, A. G. Gürek, V. Ahsen,H. G. Yaglioglu, A. Elmali
and M. O. Guler, "Encapsulation of a zinc phthalocyanine derivative in self-assembled peptide
nanofibers" J. Mater. Chem. 22 (2012), 2553-2559.
A. Karatay, H. G. Yaglioglu, A. Elmali, M. Parlak, H. Karaagac, "Thickness-dependent nonlinear
absorption behaviors in polycrystalline ZnSe thin films", Optics Communications 285 (2012) 14711475.
O. Salihoglu, U. Kürüm, H. G. Yaglioglu, A. Elmali, and A. Aydinli "Crystallization of Ge in SiO2
matrix by femtosecond laser processing." J. Vac. Sci. Technol. B 30, 011807 (2012).
U. Kurum, R.M. Oksuzoglu, M. Yuksek, H.G. Yaglioglu, H. Cinar, A. Elmali. "The third order
nonlinear optical characteristics of amorphous vanadium oxide thin film." APPLIED PHYSICS AMATERIALS SCIENCE & PROCESSING, Volume: 104, Issue: 4, Pages: 1025-1030 (2011)
A. Karatay, C. Aksoy, H.G. Yaglioglu, A. Ates, N. Gasanly A. Elmali. "The nonlinear and
saturable absorption characteristics of Ga(0.90)In(0.10)Se and Ga(0.85)In(0.15)Se semiconductor
crystals and their amorphous thin films." JOURNAL OF OPTICS, Volume: 13, Issue: 7, Article
Number: 075203 (2011).
O. Salihoglu, U. Kurum, H.G. Yaglioglu, A. Elmali, A. Aydinli. "Femtosecond laser crystallization
of amorphous Ge" JOURNAL OF APPLIED PHYSICS, Volume: 109, Issue: 12, Article Number:
123108 (2011).
N. Dogan, F. M. Dumanogullari, M. Hayvali, H. Yilmaz, U. Kurum, H. G. Yaglioglu, A. Elmali.
"Nonlinear absorption behaviors of filled and unfilled d shell metal complexes of 5, 10, 15, 20tetrakis(4-hydroxyphenyl)porphyrin." CHEMICAL PHYSICS LETTERS, Volume: 508, Issue: 4-6,
Pages: 265-269 (2011).
Optical limiting properties of trimeric metallo-phthalocyanines/polymer composite films, Mehmet
Ali Özdağ, Tanju Ceyhan, H.Gul Yaglioglu, Ayhan Elmali, Özer Bekaroglu, Optics
&LaserTechnology, 43, 992 (2011).
UlaĢ Kürüm, Okan Öner Ekiz, H. Gul Yaglioglu,Ayhan Elmali,Mustafa Ürel, Hasan Güner, Alpay
Koray Mızrak, Bülend Ortaç, and Aykutlu Dâna, APPLIED PHYSICS LETTERS 98, 141103
(2011)
Optical limiting properties of zinc phthalocyanines in solution and solid PMMA composite films,
Tekin S, Kurum U, Durmus M, H. G. Yaglioglu, T. Nyokong, A. Elmali, OPTICS
COMMUNICATIONS Volume: 283 Issue: 23 Pages: 4749-4753 (2010).
ULAġ KÜRÜM, MUSTAFA YÜKSEK, H. GUL YAGLĠOGLU, AYHAN ELMALĠ,AYTUNÇ
ATEġ,MEVLÜT KARABULUT, AND GASAN M. MAMEDOV, THE EFFECT OF
THĠCKNESS AND/OR DOPĠNG ON THE NONLĠNEAR AND SATURABLE ABSORPTĠON
BEHAVĠORS ĠN AMORPHOUS GASE THĠN FĠLMS, JOURNAL OF APPLIED PHYSICS,
2010, 108, 063102.
M Yuksek, A Elmali, M Durmus, HG Yaglioglu, H Unver, T Nyokong, Good optical limiting
performance of indium and gallium phthalocyanines in a solution and co-polymer host, Journal Of
Optics A-Pure and Applied Optics, 2010, vol 12, ıssue 1, number 015208.
M Yuksek , U Kurum, HG Yaglioglu, A Elmali,A Ates, Nonlinear and saturable absorption
characteristics of amorphous InSe thin films, Journa of Applied Physics, 2010, vol. 107, ıssue 3,
number 033115.
S. Saydam, E. Yılmaz, F. Bağcı, H. G. Yağlıoğlu, A. Elmali, B. Salih, Ö. Bekaroğlu, Synthesis,
characterization, electrochemical, and optic limiting properties of novel CoII, CuII, and doubledecker LuII phthalocyanines , Eur. J. Inorg. Chem. 2009, pp. 2096-2103.
T. Ceyhan, M. Yüksek, H. G. Yağlıoğlu, B. Salih, M. K. Erbil, A. Elmali, Ö. Bekaroğlu, Synthesis,
characterization and nonlinear optical properties of novel octakis-poss substitutes
metallophthalocyanines and strong optical limiting property of CuPc, Dalton Transactions, 2008,
PP 2407-2413.
M. Yüksek, T. Ceyhan, F. Bağcı, H. G. Yağlıoğlu, A. Elmali, Ö. Bekaroğlu, The nonlinear
refraction andabsorption dependence on the thermal effect for 4 ns pulse duration in binuclear
Zn(II) phthalocyanine solution,Optics Communications, 2008, VOL. 281, PP. 3897-3901.
M. Yüksek, T. Ceyhan, H.G. Yağlıoğlu, A. Elmali, Ö. Bekaroğlu, Trimeric MetalloPhthalocyanines With Good Performances For Nanosecond Optical Limiting in Solution, Optics
Communications, 2008, 281, PP. 2970-2974.
H.G.Yaglioglu, M. Arslan, S. Abdurrahmanoglu, H. Ünver, A. Elmali, Ö. Bekaroglu, The
Nonlinear refraction and nonlinear absorption in 4-(4,6-diaminopyrimidin-2-ylthio) substituted
double-decker Lu(III) phthalocyanine, , Journal of Physics and Chemistry of Solids , 2008,
VOL.69, PP. 161-167.
H. G. Yaglioglu, A. KarakaĢ, H. Ünver, and A. Elmali, Third Order Nonlinear optical properties of
Copper(II)bis{2-[(4-iodophenyl)iminomethyl]-6-methoxy-phenolate}, z. Naturforsch, 2006, 61b,
pp 1355-1360.
G. Yaglioglu, R. Dorsinville, S. Ozcelik, Femtosecond response of J-aggregates adsorbed onto
silver colloidal surfaces, Journal of Applied Physics, 2003, Vol. 94, No.5, pp.3143-3146.
S. Vijayalakshmi, Y. Zhang, H. Grebel, G. Yaglioglu, R. Dorsinville, C. W. White, Nonlinear
dispersion properties of sub-wavelength photonic crystals, Applied Physics Letters, 2001, Vol. 78,
No. 12, pp.1754-1756.
G. Yaglioglu, R. Pino, R. Dorsinville, J. Z. Liu, Dispersion and pulse duration dependence of the
nonlinear optical response of [email protected], Applied Physics Letters, 2001, Vol.78, No.7, pp. 898-900.
S. Vijayalakshmi, G. Yaglioglu, R. Dorsinville, C. W. White, and H. Grebel, Nonlinear optical
response of Si nanostructures in a silica matrix, Journal of Applied Physics, 2000, Vol.88, No.11,
pp. 6418-6422.
M. Carreon, G. Burillo, T. Ogawa, G. Yaglioglu and R. Dorsinville, The third order nonlinear
optical susceptibility of Langmuir Blodgett membranes of some aromatic polydiacetylenes
determined by the Z-scan technique, Nonlinear Optics, 2000, Vol.24, pp.27-33.
Diğer dergilerde yayınlanan makaleler
T. Ceyhan, G. Yağlıoğlu, H. Ünver, B. Salih, M. K. Erbil, A. ELMALĠ, Ö. Bekaroğlu, Synthesis,
characterization and optical limiting properties of novel ball-type four Ttert-butylcalix[4]arene
bridged double-decker lutesium(III) and indium(III) phthalocyanines, Macroheterocycles, 2008,
1(1) PP. 44-49.
Hakemli konferans/sempozyumların bildiri kitaplarında yer alan yayınlar
M Yüksek, A Elmali, M Durmus, H G Yaglioglu, H Ünver, Tebello Niyokong, Good optical
limiting performance of indium and gallium phthalocyanines in a solution and co-polymer host,
European Optical Society, 2009, EOS topical meetings in Capri, Italy, page 41.
M Yüksek, U Kürüm, H G Yaglioglu, A AteĢ, Amorf InSe ince filmlerde çok düĢük doyum eĢik
değeri, 2009, 16. Yoğun Madde Fiziği Ankara Toplantısı, S16.
S. Vijayalakshmi, Y. Zhang, H. Grebel, G. Yaglioglu, R. Dorsinville, C. W. White, Nonlinear
dispersion properties of sub-wavelength photonic crystals, Proceedings of The Twelfth
International Conference on Ultrafast Phenomena, p185-187 (2000).
S. Vijayalakshmi, Y. Zhang, H. Grebel, G. Yaglioglu, R. Dorsinville, C. W. White, Nonlinear
dispersion properties of sub-wavelength photonic crystals, Nonlinear Optics Conference, 2000,
Hawaii.
G. Yaglioglu, R. Pino, R. Dorsinville, J. Z. Liu, M. Yang, Nonlinear optical response of [email protected]
film, SPIE Vol. 3796, p21-26 (1999).
Diğer yayınlar
Book Chapter: Ardie Walser, Gul Coskun (Yaglioglu), Roger Dorsinville, 'Characterization of
third-order nonlinear optical properties in polymers', Book title: Electrical and Optical Polymer
Systems, Marcel Daker Inc., New York, p423-451 (1998).
Düzenleme Tarihi :08/03/2012

Benzer belgeler