içindekiler contents

Transkript

içindekiler contents
İÇİNDEKİLER
CONTENTS
GÜNDEM
2
AGENDA
YÖNETİM KURULU
RAPORU
3-22
DENETÇİ RAPORU
23-24
AUDITORS’ REPORT
BAĞIMSIZ DIŞ DENETİM
KURULUŞU RAPOR ÖZETİ
26-27
68-69
SUMMARY REPORT OF THE
INDEPENDENT EXTERNAL
AUDITING FIRM
FİNANSAL RAPORLAR
KURUMSAL YÖNETİM
İLKELERİ UYUM RAPORU
28-107
108-124
1
Global Reports LLC
BOARD OF DIRECTORS’
REPORT
FINANCIAL REPORTS
CORPORATE GOVERNANCE
PRINCIPLES COMPLIANCE
REPORT
AGENDA
GÜNDEM
Açılış ve Divan Başkanlığı, Oy Toplama Memuru ve
Zabıt katibinden oluşan Başkanlık Divanı'nın seçimi ve
toplantı sonunda tutanakların imzalanması için Divan'a
yetki verilmesi,
1
Election of the Chairing Committee which is composed
of the Chairman, the Vote Collector and the Secretary
and authorization of the Committee for the purposes of
signing the minutes at the end of the meeting,
Yönetim Kurulu Üyeliğine TTK 315’e göre yapılan
atamaların onaylanması
2
Approval of the appointment of the members to the
Board of Directors in accordance with Article 315 of the
Turkish Commercial Code,
2005 Yılı Yönetim Kurulu Faaliyet Raporu ve Denetim
Kurulu Raporlarının okunup karara bağlanması,
3
Review and resolving on the activity report of the Board
of Directors and the Statutory Auditor’s report pertaining
to the year 2005,
2005 yılı Bilanço, Gelir Tablosu Hesaplarının
incelenerek onaylanmasının karara bağlanması,
4
Review and resolving on the approval of the Balance
Sheet and Income Statement Accounts pertaining to the
year 2005,
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçilerin ibrası,
5
2005 yılı karlılık durumunun görüşülmesi ve karara
bağlanması,
6
Release of the members of the Board of Directors and
the Statutory Auditors,
Discussion and resolving on the profitability status
pertaining to the year 2005,
Şirket ana sözleşmesinin 7. ve 8. maddeleri uyarınca,
yönetim kurulu üye sayısının tespiti, yönetim kuruluna
üye seçimi yapılması ve görev sürelerinin tespiti,
7
Designation of the number of the Board of Directors,
selection of the member to the Board of Directors and
determination of the term of office in accordance with
Articles 7 and 8 of Company’s Articles of Association,
Yönetim Kurulu Üyeleri ve Denetçiler'e katılım hakkı
olarak ödenecek ücretin belirlenmesi,
8
Yönetim Kurulu tarafından bağımsız denetim şirketi
olarak atanan Cevdet Suner Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik A.Ş (KPMG)’nin genel kurulun
onayına sunulması.
9
Determination of the fees to be paid to the members of
the Board of Directors and the Statutory Auditors as
remuneration
Approval of the Cevdet Suner Denetim Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş. (KPMG) that is appointed as the
independent out company by the board of directors,
Şirketin 2005 yılı içerisinde yapmış olduğu bağışlar
hakkında bilgi verilmesi
10
Informing the shareholders regarding the donations made
in year 2005,
Yönetim Kurulu Başkan ve Üyelerinin T.T.K.’nun
334 ve 335.nci Maddelerinde yazılı işlem ve işlerin
yapılması hususunda yetkili kılınmalarının genel
kurulun onayına sunulması.
11
Authorizing the chairman and the board members to
perform the transactions set forth in Article 334 and 335
of the Turkish Commercial Code,
Dilekler ve Kapanış.
12
Wishes and closing of the meeting.
2
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.
2005 YILI
YÖNETİM KURULU RAPORU
Sayın Ortaklarımız,
TÜRK TUBORG BREWING AND MALTING INC.
2005
BOARD OF DIRECTORS’ REPORT
Dear Shareholders
,
Türkiye’de uygulanan ekonomik programlar
doğrultusunda, 2005 yılında enflasyon oranı
%7.7’ye düşürülmüş ve %7.6 oranında bir
büyüme
hızı
gerçekleştirilmiştir.
Ülke
ekonomisindeki sözkonusu olumlu gelişmelere
rağmen, işsizlik halen Türkiye’nin başta gelen
sorunları arasında yer almaya devam etmektedir.
In line with the economic programs implemented in
Turkey, inflation rate has been reduced to 7.7% and a
growth rate of 7.6% was achieved in 2005. Despite
such positive developments in the Turkish economy,
unemployment has unfortunately remained to be a
major problem.
2003 Ekim ayından bu yana %315 oranına
ulaşan Özel Tüketim Vergisi’nde yapılan önemli
ve beklenmedik artışlar 2005 kârlılığımızı
olumsuz yönde etkilemiştir. Piyasa koşulları ve
rekabet ortamı nedeniyle Şirket söz konusu vergi
artışlarının
tamamını
satış
fiyatlarına
yansıtamamış ve oluşan ek maliyetlere
katlanmak zorunda kalmıştır.
Significant and unexpected increases made in the
Excise Duty since October 2003 has been increased
to 315% and has negatively affected our 2005
profitability. Due to market conditions and competition,
we were not able to reflect all such Excise Duty
increases on the prices and had to bear the additional
costs incurred.
Yüksek orandaki özel tüketim vergisi artışının
tüketim seviyeleri üzerindeki olumsuz etkisi
nedeniyle, 2005 yılında satış hacmi %9.6
oranında azalmıştır. 2005 yılında özel tüketim
vergisi fazladan %50 oranında artırılmıştır. Net
satışlarımız %10.8 oranında azalırken, brüt
satışlarımız sadece %2.4 oranında artmıştır. Yıl
boyunca
uygulanan
maliyet
tasarrufu
programlarına rağmen, konsolide zarar 79.0
milyon YTL’ye ulaşmıştır.
Sales volume in 2005 was reduced by 9.6% due to
the unfavourable impact of the excessive excise duty
increase on consumption levels. The excise duty was
in 2005 increased by additional 50%. Our gross sales
increased by only 2.4% while the net sales were
reduced by 10.8 percent. Despite the cost savings
programmes implemented throughout the year, the
consolidated loss reached 79.0 million TRY.
Maliyet tasarrufu tedbirleri 2005 yılı boyunca
şirketin bütün bölümlerini kapsayacak şekilde
uygulanmıştır. Samsun, Bursa, Sefaköy ve
Kadıköy depoları satılmış ve bu bölgelerdeki
dağıtım sistemleri değiştirilmiştir. Organizasyon
yapısı değişmiş ve verimliliğin artırılması için
çalışan sayısı azaltılmıştır. Sonuç olarak, Tuborg
ve Bimpaş’taki çalışan sayısı 2005 yılı sonuna
kadar, yaklaşık %10 oranında bir düşüşü
yansıtarak 731’e indirilmiştir.
Cost savings measures were implemented to cover all
functions of the company during 2005. Samsun,
Bursa, Sefakoy and Kadikoy depots were sold and the
distribution systems in these regions were changed.
Organisational structure has changed and the
headcount has been reduced in order to increase
productivity. As a result, the number of the employees
in Tuborg and Bimpas were reduced to 731 by the
end of 2005, reflecting a decrease of approximately
10 percent.
2005 yılında şirketin ihracat potansiyeli tamamen
kullanılmış ve şirket yeni pazarlara girmiştir.
İhracat tutarımız bir önceki yıla göre %23.8
oranında artmıştır. İhracattaki artışın 2006 ve
sonrasında da devam etmesi beklenmektedir.
The export potential of the company was fully utilised
and the company entered new markets in 2005. Our
export revenue increased by 23.8% compared to prior
year. The growth in exports is expected to continue in
2006 and afterwards.
Buna ek olarak, Şirket yönetimi başka tedbirler
de almış ve faaliyetlerini sürdürmek ve 2006 yılı
ve sonrasında sürdürülebilir kâr elde etmek için
bir plan yapmıştır. Buna göre, 2005 Aralık ayında
çoğunlukla satış, lojistik ve idarî giderler ile ilgili
yeni maliyet tasarrufu tedbirleri tespit edilmiş ve
derhal uygulanmaya başlanmıştır. Bu planların
Additionally, the management of the Company took
further measures and made a plan in order to
maintain its activities and deliver sustainable profit in
2006 and onwards. Accordingly, new cost saving
initiatives mostly related with sales, logistics and
administrative costs were identified in December 2005
and started to be implemented immediately. As part of
3
Global Reports LLC
bir parçası olarak, 2006 Şubat ayında iş gücünde
yeni azaltmalar gerçekleştirilmiştir. Bu planların
olumlu katkısı 2006 yılı performansına kısmen
yansıyacaktır. Tam etkisinin ise 2007 yılında
gerçekleşmesi beklenmektedir.
these plans, further reductions in workforce were
realised in February 2006. The positive contribution of
these plans will partially be reflected to 2006
performance. The full impact is expected to be
realised in 2007.
Türk Tuborg, Vergi Dairesi’ne ödenen özel
tüketim vergisinin belirli bir kısmının iadesi için
Vergi Mahkemeleri ve Danıştay nezdinde
davalar açmıştır. Danıştay 7. Dairesi, söz konusu
verginin yasal dayanağının iptal edilmesi için
Anayasa
Mahkemesi’ne
müracaatta
bulunmuştur. Anayasa Mahkemesi’nin kararı
henüz beklenmektedir.
Türk Tuborg has filed lawsuits with the Tax Courts
and State Council in order to get the reimbursement of
a certain part of the excise tax paid to the Tax Office.
Department 7 of the State Council filed an application
with the Constitutional Court so that the legal basis for
the duty in question would be rescinded. The decision
of the Constitutional Court is still pending.
Müşterilerimiz tarafından verilen teminatların
kalitesi üzerinde durulmasına 2005 yılında da
devam edilmiş ve bu konuda bazı önemli
iyileştirmeler
gerçekleştirilmiştir.
Malî
yükümlülüklerimiz %6.8 oranında azalırken,
finansman giderlerimiz önceki yıla göre %44.3
oranında düşürülmüştür.
Focus on the quality of the guarantees given by our
customers continued in 2005 and some significant
improvements were achieved. While our financial
liabilities were reduced by 6.8%, our financing costs
decreased by 44.3% compared to prior year.
Aşırı vergilendirmenin yarattığı bütün yüklere
rağmen, piyasaya sunulan yeni ürünlerle de
kanıtlandığı gibi, Türk Tuborg Türkiye’ye ve Türk
ekonomisine güvenini kaybetmemiştir. Şirketimiz
içimi kolay T-Beer’ı piyasaya sürüp alkolsüz malt
içeceği kategorisine F5 ile girerek yenilikçi olma
imajını sürdürmeye ve güçlendirmeye devam
etmiştir.
In spite of all the burdens created by excessive
taxation, Türk Tuborg does not lose its confidence in
Turkey and the Turkish economy as evidenced by the
new products introduced to the market. Our company
continued to maintain and strengthen its image of
being innovative by launching the easy-to-drink TBeer and entering the non-alcoholic malt drink
category with F5.
2005 yılında, sponsorluk faaliyetleri yoluyla
pazarlama çabalarımız özellikle müzik alanında
Tuborg Pilsener’in “aLive 2” konsepti içerisindeki
25 Mor ve Ötesi konserleri ile devam etmiştir.
In 2005, our marketing efforts through sponsorship
activities continued particularly in the field of music
through 25 Mor ve Ötesi concerts in Tuborg Pilsener’s
“aLive 2” concept.
Yine Tuborg olarak, Garbage, Kraftwerk,
Megadeth gibi yabancı ve yerli yıldızlardan
oluşan bir kadro ile İstanbul’da düzenlenen dört
günlük bir festival olan “Rock İstanbul”un ana
sponsoru
olduk. Lokal sponsorluklarımız,
konserler, eğlenceler ve local festivallerle tüm
Türkiye çapında devam etmiştir.
Also with Tuborg we were the main sponsor of the
“Rock Istanbul” which was a four day festival in
Istanbul with a line-up build from both foreign and
local stars such as Garbage, Kraftwerk, Megadeth.
Our local sponsorships continued all around Turkey
with concerts, events and local festivals.
2005 yılında, futbol alanında, Carlsberg’in uzun
vadeli Liverpool sponsorluğu, Şampiyonlar Ligi
finalinin İstanbul’da oynanması sayesinde
Türkiye’deki satışlarımızda ve görsel halkla
ilişkilerimizde çok iyi bir etki yapmıştır.
In 2005, in football area, Carlsberg’s long-term
sponsorship with Liverpool had a very good effect in
sales and visual PR in Turkey by having the final
game of the Championship League in Istanbul.
2005 yılında Carlsberg Grubu içerisinde yeni
görevlere tayin edilmeleri nedeniyle, Paul Assar
Bergkvist ve Geir H. Nesheim Türk Tuborg
Yönetim
Kurulu
ve
Denetim
Kurulu
Üyeliklerinden
istifa
etmişlerdir.
Yerlerine
Thomas Kure Jacobsen ve Jonas Kristian
Bovbjerg tayin edilmiştir. Ayrıca, Jesper B.
Jorgensen 01.01.2006 tarihi itibarıyla Türk
Tuborg İcra Kurulu Başkanlığı (CEO) görevine
atanmıştır.
Mr Paul Assar Bergkvist and Mr Geir H. Nesheim
resigned from the Board of Directors and the audit
committee of Turk Tuborg since they were appointed
to new positions in the Carlsberg Group in 2005. They
were replaced by Mr Thomas Kure Jacobsen and Mr
Jonas Kristian Bovbjerg. Furthermore, Mr Jesper B.
Jorgensen was appointed the Chief Executive Officer
(CEO) of Turk Tuborg as of 01.01.2006.
4
Global Reports LLC
Ünlü ve çok uluslu bir kuruluş Carlsberg’in
parçası
olmak bizim geleceğe güvenle
bakmamızı sağlamaktadır.
Being part of Carlsberg, the reputable multinational
corporation, enables us to look into the future with
confidence.
Siz bayilerimize, diğer müşterilerimize, bütün bu
zor koşullara rağmen şirketimizi destekleyen
çalışanlarımıza
ve
ayrıca
şirketimizin
kuruluşundan bu yana bizi destekleyen tüm
dostlarımıza teşekkür etmek istiyoruz. 2006
yılının şirketimize, ortaklarımıza, müşterilerimize
ve çalışanlarımıza başarı getirmesini diliyoruz.
We would like to thank you, our dealers, other
customers and all employees who have been
supporting our company despite all such difficult
circumstances and also our friends who have been
supporting us since the establishment of our
company. We wish that the year 2006 shall bring
success to our company, shareholders, customers
and employees.
Saygılarımızla,
Yours faithfully,
YÖNETİM KURULU
BOARD OF DIRECTORS
5
Global Reports LLC
GENEL YÖNETİM BİLGİLERİ
GENERAL INFORMATION ON MANAGEMENT
GİRİŞ
I
INTRODUCTION
RAPORUN DÖNEMİ A PERIOD COVERED BY REPORT
01.01.2005- 31.12.2005
01.01.2005- 31.12.2005
ORTAKLIĞIN ÜNVANI B NAME OF ORGANIZATION
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.
TÜRK TUBORG BREWING AND MALTING INC.
YÖNETİM KURULU C BOARD OF DIRECTORS
Ünvanı / Title
Görev Süresi / Period to serve
Yönetim Kurulu Başkanı
Chairman of the Board
04.05.2005 – 19.11.2006
(*) Thomas Kure Jakobsen
Üye
Board Member
28.12.2005 – 10.05.2006
(*)
Üye
Board Member
29.12.2005 – 10.05.2006
Üye - İcra Başkanı (CEO)
Board Member
19.11.2003 – 19.11.2006
Adı Soyadı / Name
Nils S. Andersen
Jonas Kristian Bovbjerg
(**) Barry Connock MARSHALL
(*) T.T. Kanunu 315. maddesi hükmüne dayanarak Paul
Assar Bergkvist ve Geir H. Nesheim’in istifaları ile
boşalan yönetim kurulu üyeliklerine Thomas Kure
Jakobsen ve Jonas Kristian Bovbjerg Genel Kurul
Toplantısına kadar atanmıştır.
(*) Pursuant to the provision of the article 315 of the Turkish
Commercial Code, Thomas Kure Jakobsen and Jonas Kristian
Bovbjerg have been appointed a member of the Board of Directors,
which was vacanted upon the resignation of Paul Assar Bergvist and
Geir H. Nesheim until the General Meeting of shareholders.
(**) 01.01.2006 tarihinden itibaren Jesper B. Jorgensen
İcra Başkanlığı (CEO) görevine atanmıştır. Barry
Connock Marshall’ın Yönetim Kurulu Üyeliği devam
etmektedir.
Jesper B. Jorgensen has appointed as CEO as of 01.01.2006. Barry
Connock Marshall is still member of the Board of Directors.
Yönetim Kurulu Üyelerinin görev ve yetkileri Esas
Mukavele’nin 10 ve 11. maddelerinde belirtilmiştir.
The functions and powers of the Directors are defined in articles 10 and
11 of the Articles of Association.
6
Global Reports LLC
DENETÇİLER/ AUDITORS
Adı Soyadı / Name
Ünvanı / Title
Görev Süresi / Period to serve
Yüksel Özay
Denetçi
Auditor
04.05.2005-04.05.2008
Emre Sanaktekin
Denetçi
Auditor
04.05.2005-04.05.2008
Denetçilerin görev ve yetkileri Esas Mukavele’nin 14.
Maddesinde açıklanmıştır.
The functions and powers of the Auditors are defined in article 14 of
the Articles of Association.
DÖNEM İÇİNDE ESAS MUKAVELE’DE D
YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
The article 6 entitled “Registered Capital” of the
Articles of Association of the company has been
amended.
Şirket Ana Sözleşmesinin “Kayıtlı Sermaye” başlıklı
6. maddesi tadil edilmiştir.
SERMAYE İLE İLGİLİ BİLGİLER
MODIFICATIONS MADE IN ARTICLES OF
ASSOCIATION DURING PERIOD
E
INFORMATION ON CAPITAL
Kayıtlı Sermaye : 200.000.000 YTL
Registered Capital : TRY 200.000.000
Çıkarılmış Sermaye : 46.498.400 YTL
Issued Capital : TRY 46.498.400
Ortak Sayısı: Yaklaşık 2200 kişidir.
Number of shareholders: Approximately 2200 people.
Hisse Senedi Piyasa Fiyatı :
1.- YTL nominal değerdeki hisse senetlerinin piyasa
fiyatları 3,78-5,60 YTL arasında işlem görmüştür.
Market Price of Shares:
Shares with nominal value of TRY 1.- have been
transacted at market price of TRY 3,78-5,60.
Temettü Dağıtımı
Distribution of Dividends
Yıllar / Years
Hisse Başına / Per Share
2002
-
2003
-
2004
-
Ortaklık Sermayesi
İsim
Name
Shareholders' Capital
Sermaye Payı (YTL)
Share in Capital (TRY)
Carlsberg Breweries A/S
Diğer/Others
44.474.128
2.024.272
46.498.400
7
Global Reports LLC
Sermayedeki Oranı (%)
Percentage of Capital (%)
95,65
4,35
100,00
Bağlı Ortaklık
Subsidiary
Bimpaş Beer and Soft Beverages Marketing Inc.
Bimpaş Bira ve Meşrubat Pazarlama A.Ş.
Bağlı Ortaklığın Sermayesi
Capital of Subsidiary
:
:
77.749.200 YTL
TRY 77.749.200
Bağlı Ortaklığın Konusu
Subject of Subsidiary
:
:
Bira ve meşrubat Pazarlama
Marketing of beer and soft beverages
Bağlı Ortaklığın Tutarı
Amount of Subsidiary
:
:
77.659.162,15 YTL
TRY 77.659.162,15
Bağlı Ortaklığın Oranı
Percentage of Subsidiary
:
:
%99,88
99,88%
Bağlı Ortaklıktan Alınan Kar Payı:
Dividend received from Subsidiary
Yıllar
Years
2002
2003
2004
İştirakler
Alınan Kar Payı (YTL)
Dividend Received (TRY)
0
0
0
Investments
Desa Enerji Elektrik Üretimi Otoprodüktör Grubu A.Ş.
Desa Energy Electricity Production Autoproducer
Group Inc.
İştirakin Sermayesi
Capital of Investment
:
:
12.600.000 YTL
TRY 12.600.000
İştirakin Konusu
Subject of Investment
:
:
Elektrik enerji üretimi
Production of Electric Energy.
İştirakin Tutarı
Amount of Investment
:
:
1.344.000 YTL
TRY 1.344.000
İştirakin Oranı
Percentage of Investment
:
:
%10,67
10,67%
İştirakten Alınan Kar Payı:
Dividend received from Investment
:
Yıllar
Years
2002
2003
2004
Bintur Turizm ve Catering Hizmetleri Ticaret A.Ş.
Alınan Kar Payı (YTL)
Dividend Received (TRY)
0
0
0
BinturTourism and Catering Services Trading, Inc.
İştirakin Sermayesi
Capital of Investment
:
:
240.000 YTL
TRY 240.000
İştirakin Konusu
Subject of Investment
:
:
Turizm, catering hizmetleri.
Tourism, catering services.
İştirakin Tutarı
Amount of Investment
:
:
3.200 YTL
TRY 3.200
İştirakin Oranı
Percentage of Investment
:
:
%1,33
1,33%
İştirakten Alınan Kar Payı:
Dividend received from Investment
Yıllar
Years
2002
2003
2004
8
Global Reports LLC
Alınan Kar Payı (YTL)
Dividend Received (TRY)
0
0
0
ORTAKLIĞIN FAALİYET
SECTOR IN WHICH PARTNERSHIP HAS
GÖSTERDİĞİ SEKTÖR VE BU SEKTÖR F BEEN ACTIVE AND ITS PLACE IN THE
İÇİNDEKİ YERİ
SECTOR
1969 yılında Danimarka kökenli Tuborg Breweries
Ltd. Ortaklığı ile kurulan Türk Tuborg, Türkiye’nin ilk
özel birasının üreticisi olmasının yanısıra, 36 yıllık
tarihinde daima bira pazarına yenilikleri getiren öncü
bir firma olmuştur.
Incorporated with the partnership of Tuborg Breweries
Ltd. of Denmark in 1969, Turk Tuborg has always been a
leading firm which brings innovations into the brewing
market during its 36-year history as well as being the very
first private beer producer in Turkey.
2001 yılında, Carlsberg Breweries A/S’in çoğunluk
hisselerini devralması ile grup bünyesinde önemli
kuruluşlardan biri olan Türk Tuborg, devir işleminin
gerçekleştiği tarihten itibaren büyük yatırımlar
gerçekleştirerek, Türkiye ve Türk ekonomisine olan
güvenini ispat etmiştir. Yapılan yatırımlarla, hem
Türkiye bira pazarı hem de ihracat pazarında büyüme
hedeflenmiştir.
Once Carlsberg Breweries A/S took over the majority
shares in 2001, Turk Tuborg, one of the prominent
companies in the group, accomplished large investments
as from the date on which such takeover took place and
proved its trust in Turkey and the Turkish economy.
Through the investments so made, a growth was aimed in
both the Turkish beer market and the export market.
Türk Tuborg tarafından üretilen ürünlerin satışı Bimpaş
Bira ve Meşrubat Pazarlama A.Ş. tarafından tüm
Türkiye’de bölge müdürlüklerimiz ve bayilerimiz
aracılığıyla
gerçekleşmektedir.
Türk
Tuborg
portföyünde; premium bira segmentinde Carlsberg,
standart segmentte Tuborg ve Troy, ekonomik bira
pazarında Skol, Venüs ve Albatros markaları yer
almaktadır. Türkiye ve dünya içecek piyasasında
önemli ivme kazanan enerji içecekleri pazarında, Türk
Tuborg da, Finlandiya lisanslı BATTERY markası ile
yer almaktadır. Türk Tuborg ayrıca, Türkiye’de 2005
yılında yeni oluşan bir segment olan alkolsüz malt
içeceği kategorisine F5 markası ile giriş yapmıştır.
Products as produced by Turk Tuborg are sold through
regional directorates and dealers all over Turkey by
Bimpas Bira ve Mesrubat Pazarlama A.S. In Tuborg’s
portfolio, Carlsberg brand is in the premium beer
segment, Tuborg and Troy brands are in the standard
segment and Skol, Venus and Albatros brands are in the
economical beer market. Turk Tuborg has been in the
energy drinks market which has gained popularity in the
Turkish and global drink markets with the Finnishlicensed BATTERY brand. In 2005, Türk Tuborg also
entered a new category, non-alcoholic malt beverage
segment, by the new brand F5.
Ancak yabancı yatırımcıların özendirilmesi için çalışan
Türkiye’de 2003 yılı Ocak ayından itibaren yapılmaya
başlayan yüksek ÖTV zamları sonucunda, Türkiye’ye
inanan ve yatırımlarını arttıran Carlsberg Breweries
A/S ve Türk Tuborg mağdur edilmiştir.
But as a result of high Excise Duty (ED) increases which
started to be made in Turkey which tries to attract foreign
investors, as from January 2003, Carlsberg Breweries A/S
and Turk Tuborg, which believe and enhanced their
investments in Turkey have been caused to suffer.
Avrupa’daki benzerlerine göre oldukça yüksek
oranlarda seyreden ÖTV’deki son artış 01.02.2005
tarihinde gerçekleştirilmiş ve Türkiye’de 1 hektolitre
biranın ÖTV’si 68,72 Euro’ya yükselmiştir. Bu
durumda 1 hl biraya ödenen ÖTV Almanya’nın 7,2
katı, İspanya’nın 7,7 katı, Fransa’nın 5,2 katı ve
Yunanistan’ın 4,8 katı olarak gerçekleşmektedir.
The latest increase in ED which moves at rather higher
percentages compared to its equals in Europe took place
on 01.02.2005 and ED of a hectolitre of beer rose up to
68,72 Euros in Turkey. In this case, the ED paid for 1 hl
of beer is 7,2 times higher than in Germany, 7.7 times
higher than in Spain, 5.2 times higher than in France and
4,8 times higher than in Greece.
2005 yılında bira sektöründe önemli değişiklikler
yaşandı. ÖTV'deki artışlar ile bira fiyatları enflasyonun
çok üzerinde arttı. Bununla birlikte Türk Tuborg'un
ürünlerinin pazarlanması ve satışını ilgilendiren
Rekabet Kurulu'nun (satış noktaları ile akdedilen
sözleşmelerdeki münhasırlığa dair hükümlere tanınan)
muafiyetin kaldırılmasına ilişkin kararı da, iç pazarda
olumsuz etki yaratmıştır.
In 2005 many important changes occurred in the beer
sector. Beer prices increased more than the inflation rate
due to the increase in excise duty. Furthermore, removal
of exclusivity for Turk Tuborg sales and marketing
activities in outlets based on Competition Board decision
affected Turk Tuborg in the domestic market negatively.
Bütün bu mağduriyete rağmen, Türkiye ve
ekonomisine olan inancını yitirmeyen Türk Tuborg
yatırımlarına devam etmiştir. Pazar araştırmaları ve
dünya piyasasında gerçekleşen yenilikler şirketimizin
Not having lost its belief in Turkey and the Turkish
economy, despite all such suffering, Turk Tuborg has
continued its investments. Market surveys and any
innovations which occurred in the world market were
9
Global Reports LLC
tüm departmanları tarafından koordineli olarak takip
edilmiş ve tüketici ihtiyaçları gözönüne alınarak yeni
ürünler ve ambalajlar 2005 yılında da piyasaya
sunulmuştur. İçimi kolay T-Beer ve yüksek alkollü
PET Skol Xtra’nın lansmanları 2005 yılında Türk
Tuborg tarafından gerçekleştirilen yeni ürün
lansmanlarıdır. Yapılan bu çalışmalar sonucunda Türk
Tuborg piyasada yenilikçi olma imajını sürekli
korumuş ve sağlamlaştırmıştır.
followed up in co-ordination by all the departments of our
company and new packaging and products were launched
into the market in 2005, considering the requirements of
consumers. Easy to drink T-Beer and high alcohol PET
Skol Xtra are the two new product launches in 2005. As a
result of such efforts made, Turk Tuborg has at all times
maintained and made stronger its innovative image in the
market.
2005 yılında, yoğun rekabetin yaşandığı hızlı tüketim
malları sektöründe, markalarımıza yapılan pazarlama
yatırımları bira ve alkolsüz malt içeceği pazarlarında
markalarımızın
bilinirliğini
artırmakta
başarılı
olmuştur. Markalarımızın satış ve imaj performansları
çeşitli araştırmalar aracılığı ile takip edilmekte ve elde
edilen veriler pazarlama stratejilerimizde çıkış
noktamızı oluşturmaktadır.
The marketing investments in our brands in the rapid
sector of consumer goods where a severe competition was
experienced in 2005 have been successful in increasing
the awareness of our brands in the beer and nonalcoholic malt beverage markets. The sales and image
performances of our brands are monitored through
various surveys and the data so obtained constitute our
starting point in our marketing strategies.
10
Global Reports LLC
FAALİYETLER
II
ACTIVITIES
YATIRIMLAR
A
INVESTMENTS
Alkolsüz Bira Tesisi
Alkolsüz Bira üretilebilmesi amacıyla, mevcut
filtrasyon alanına NAB tesisi kurulmuş ve devreye
alınmıştır.
Non Alcoholic Beer Plant
To be able to produce non-alcoholic beer, a new plant has
been installed and took into service to the existing
filtration area.
Yeni CIP Sistemi
New CIP System
Kapasite arttırımı kapsamında yeni CIP tesisi kurularak
devreye alınmıştır. Bu sayede Pet hattı ve Fıçı hatları
eski sistemden yeni sisteme aktarılarak zaman
kayıpları önlenmiştir.
For increasing the production capacity, new CIP plant
was installed. Pet Line and Keg Line has been separated
from the old system and connected to the new one.
Kutu Hattı Kapasite Arttırımı
Increasing Capacity in Canning Line
Mevcut Kutu dolum hattının 40.000 kutu/saat olan
kapasitesini 66.000 kutu/saate çıkartacak yeni dolum
makinası, shrink paketleme makinaları alınarak hatta
montajları tamamlanmış, konveyör sistemleri modifiye
edilmiştir.
To be able to increase can production capacity from
40.000 can/hr to 66.000 can/hr, new filler, shrink packer
installed and conveyor systems has been modified.
Raw Material Handling System
Malt Transfer Sistemi Yenilenmesi
Aylık üretim kapasitesinin arttırılması için malt
transfer sistemi yer altından havai konveyöre taşınmış,
sistem modernize edilmiştir.
To increase the monthly production capacity, malt transfer
system has been modernized, transferring line moved from
underground to overhead bridge.
PET Hattı Havalandırma Sistemi
PET Line Ventilation
Pet hattında mikrobiyolojik kirlenmenin oluşmasını
engellemek amacıyla, ortamı sürekli pozitif basınçta
tutan, ortama filtrelenmiş temiz hava basan
havalandırma sistemi devreye alınmıştır..
By installing a new ventilation system, positive pressure
has been established with filtered clean air to protect
product from microbiological contamination.
Biyogaz Yakma Kazanı
Use of Biogas from WWTP
Arıtma tesisinde üretilen ve atmosfere yakılarak
atılmak zorunda olan biyogaz, yeni kurulan kazan
sayesinde ısı enerjisi üretiminde kullanılmaya
başlanmıştır..
By installing a new boiler, the biogas from waste water
treatment plant became usable for producing heat energy.
Yeni Derin Kuyu Açılması
New Deep Well Investment
Üretim için hayati önem taşıyan yeraltı suyu
kapasitesni arttırabilmek için yeni bir kuyu açılarak
devreye alınmıştır.
To be able to increase water resources, a new deep well
built and taken into use.
Stromboli Sistemi
Building Stromboli System in Brewhouse
Kaynatma kazanlarında, kaynatma esnasında meydana
gelen buharlaşmayı %9 dan %4e düşürerek enerji
tasarrufu sağlayan Stromboli sistemi ejanjörler devreye
alınmıştır.
In order to reduce evaporating rate from %9 to %4,
Stromboli heat exchangers were built into the Brewhouse
for energy saving.
11
Global Reports LLC
Sleeve Makinası
Sleeving Machine
Yeni ürünümüz F5 in ambalajı için alınmış olan Sleeve
Makinası montajı yapılarak devreye alınmıştır.
For F5 product, sleeving machine has been installed to the
line.
Yangın Algılama ve Söndürme Sistemleri:
Fire Extinguishers and Detection System
Otomasyon kontrol odalarına otomatik yangın
söndürücü sistemi monte edilmiştir. Ayrıca tüm
paketleme bölümlerine ve ambarlara yangın algılama
sistemi
kurularak
kapı
güvenliği
ile
irtibatlandırılmıştır.
Automatic fire extinguisher system has been installed in
process control automation rooms. Fire detection systems
were built in production lines and finished goods
warehouses and connected to the main control panel at
security gatehouse.
Diğer Yatırımlar
Other Investments
Her yıl olduğu gibi 2005 yılında da satış arttırıcı boş
kap (kasa-şişe-palet-fıçı) yatırımları ile pazara yönelik
soğutucu ve ışıklı levha yatırımlarına ağırlık
verilmiştir. Pet hattında yeni 0.5 lt, 0.66lt ve 1.5 lt
ürünler üretilerek piyasaya sunulmuştur.
As in every year, emphasis has been placed on investments
of sales-promoting empty containers (crates-bottlespallets-kegs) and cooler and neon-light sign investments
for the marketplace in 2005.
0.5, 0.66 and 1.5 litter Pet bottle investment has been
completed in Pet line.
Tüm bu konulara ilişkin 2005 yılında toplam 15.5
Milyon YTL (11,6 Milyon US$)lık konsolide yatırım
harcaması yapılmıştır.
A consolidated total amount of 15,5 million TRY (11,6
million USD) was invested in all such matters in 2005.
2005 yılında yapılan yatırımlarımızla ilgili Hazine
Müsteşarlığından 07.01.2005 tarih 4565 sayılı Yatırım
Teşvik Belgesi alınmıştır.
The Investment Incentive Certificate no. 4565 dated
07.01.2005 has been obtained for our investments made
from the Undersecretariat of Treasury in 2005.
12
Global Reports LLC
MAL VE HİZMET ÜRETİMİNE İLİŞKİN B GOODS AND SERVICE PRODUCTION
ACTIVITIES
FAALİYETLER
Activities and innovations of brandnames:
Markalara ait faaliyetler ve yenilikler:
Carlsberg
2005 yılına Carlsberg 33cl yeni premium şişe ile
başlamıştır. Şubat ayında sadece on-premise’ler için
lanse edilen 33cl dönüşümsüz “Club” şişenin
başarısının ardından, Haziran 2005’te tüm kanallarda
lanse edilmiştir. Yeni şişenin lansmanını desteklemek
amacıyla, dergi ve gazetelerde yoğun reklam faaliyetleri
gerçekleştirilmesinin yanı sıra, satışın önemli bir
bölümünün gerçekleştiği zincir mağazalarda teşhirler
yapılmıştır.
Carlsberg markamız için ayrıca dağıtımı artırma
amacıyla, Mayıs ayı itibariyle bir satış teşvik çalışması
başlatılmıştır.
Carlsberg ürünümüz pazarda 33cl depsitosuz şişe, 50cl
depositolu şişe, 50 cl kutu ve 33cl kutu ambalajları ve
30lt fıçısıyla bulunmaktadır.
Carlsberg
Carlsberg has started 2005 with a new premium 33cl non
returnable bottle. Following the success of Carlsberg
Club Bottle, launched in February 2005 only for onpremises, it is launched for all channels in June 2005. In
order to support the launch, it is communicated via
magazine and newspaper advertising and also dispalys in
key accounts where the important part of the volume is
coming from.
In order to strenghten the distribution, a Carlsberg sales
incentive programme is started in May.
Carlsberg is sold in 33cl NRB, 50cl RB, 50cl can, 33cl
can and also in 30lt keg in the market.
Tuborg
Tuborg Pilsener, that entered Turkish beer market in
2002, maintained its marketing activities in 2005 in
several fields by image advertising focused on product
attributes and the pull off cap, sponsorship activities and
renovated products.
Tuborg Pilsener had a sponsorship agreement with the
popular rock group Mor ve Otesi. Along with concerts
within this “alive” concept, press and outdoor ads have
been used to reach the target audience.
In the measurements carried out during and after all
these activities, an increase has been observed in brand
performance indicators, in awareness in particular,
compared to the previous terms.
Tuborg Pilsener 33cl returnable bottle and 33cl can
SKUs have been launched in April to enrich the Tuborg
portfolio. Meanwhile, Tuborg Pilsener 33cl non
returnable bottle has been delisted. All secondary
packaging has been renewed with dynamic and young
visuals.
Tuborg Special and Tuborg Gold continued to be in the
portfolio with their unique tastes and proven qualities.
The newspaper ad for differentiating Tuborg Pilsener
and Gold returnable bottles has been successful in
defining the portfolio. In October, Tuborg Gold 66cl RB
was delisted and 66cl PET with higher contribution
levels was launched.
Türk Tuborg launched T-Beer as of May 2005, and TBeer not only attracted attention of consumers with its
transparent bottle, easy to drink taste and summer
images, but also the sales have been very successful. TBeer’s awareness is increasing among consumers as its
been supported with national newspaper and magazine
advertising, stands in key accounts, events and sales
points dressings based on “Taste of Summer” theme.
Having come to the fore front through its innovations
which it has brought since 1969, the year when it was
incorporated, Turk Tuborg has offered a product which is
different in flavour and positioning to the taste of
consumers. 2005 was the second year for Tuborg Winter
Beer, the only seasonal product in the portfolio. Tuborg
Tuborg
2002 yılında Türk tüketicisi ile buluşan Tuborg
Pilsener’in 2005 yılı marka iletişimi, ürün özelliklerine
ve çek aç kapağa yönelik imaj reklamlarının yanı sıra
sponsorluk desteği ve yenilenen ürünler ile birlikte
devam ettirilmiştir.
Tuborg Pilsener, “aLive” konsepti kapsamında popüler
müzik grubu Mor ve Ötesi ile sponsorluk anlaşması
yapmış, sponsorluk kapsamında konserler, basın ve
açıkhava reklamları ile hedef kitlesine yakınlaşmıştır.
Tüm bu çalışmalar sırasında ve sonrasında yapılan
ölçümlerde, marka performans
göstergelerinde,
özellikle bilinirlikte daha önceki dönemlere göre artış
olduğu gözlemlenmiştir.
Nisan ayında, Tuborg Pilsener 33 cl depozitolu şişenin
ve 33 cl kutu biranın lansmanları yapılmış ve portföy
genişletilmiştir. Tuborg Pilsener 33 cl depozitosuz
şişenin ise iç piyasaya satışına son verilmiştir. Tüm
çoklu paketlerde daha dinamik ve genç görünen yeni
tasarımlar uygulanmaya başlanmıştır.
Tuborg yelpazesinde yer alan diğer ürünler Tuborg
Gold ve Tuborg Special tad ve kalitelerinden taviz
vermeksizin 2005 yılında da tüketicilerin beğenisiyle
buluşmaya devam etmiştir. Tuborg Gold ve Pilsener’in
farklarını ortaya koyan ortak basın ilanı portföyü
tanımlamada önemli rol oynamıştır. Ekim ayında,
Tuborg Gold 66cl dönüşümlü şişe ürünü piyasadan
çekilerek karlılığı daha yüksek olan 66cl PET şişe
tüketicilere sunulmuştur.
T-Beer Mayıs ayındaki lansmanı ile Türk Tuborg ürün
portföyüne yenilik getirmiş, şeffaf şişesi, kolay içimli
tadı ve yaz imajı ile dikkat çekmiştir. T-Beer’ı
tüketicilere en iyi şekilde tanıtmak amacıyla “Yazın
Tadı” sloganı ile gazete ilanları, gazete ekleri
sponsorlukları, zincir mağazalarda stand’lar, çeşitli plaj,
cafe ve barları giydirme çalışmaları yapılmıştır.
Kurulduğu 1969 yılından itibaren getirdiği yeniliklerle
ön plana çıkan Türk Tuborg, 2005 yılında da tadıyla ve
konumlandırmasıyla farklı bir ürün olan Tuborg Kış
Bira’sını tüketicilerin beğenisine sunmuştur. Piyasada
13
Global Reports LLC
ikinci sezonu yaşayan Tuborg Kış Birası, daha yüksek
ısı ile kavrulan Münih maltının verdiği farklı aroması,
koyu rengi ve %6,5 alkol derecesi ile farklılık yaratmış;
1 litrelik mavi pet şişesi ve metalize etiketi tüketiciler
tarafından beğenilmiştir.
Winter Beer has created a distinction with its different
aroma given by the Munich malt cured at higher
temperature, its dark colour and 6,5% alcohol degree,
and its 1L blue PET bottle and metallised label increased
its attraction.
Skol
2004 yılı Mayıs ayında lanse edilen Skol markamızın
pazardaki büyük başarısı 2005 yılında da devam
etmiştir. Yapılan tüketici araştırmalarına göre, marka
bilinirliği ve satın alma isteği açısından çok başarılı olan
Skol, ekonomik pazarın en çok talep edilen markası
olmuştur. Ocak ayında 1lt pet şişenin yanı sıra
promosyonel amaçlı ekonomik 1,5lt pet şişe lanse
edilmiş ve bu yeni ambalaj ile Skol satışlarına katkıda
bulunulmuştur.
Skol markası için yapılan reklam faaliyetleri, zincir
mağazalarda yapılan teşhir ve tadımlar, geleneksel
kanalda POS malzemeleriyle yapılan teşhirler ile
Skol’un bilinirliğini artırıcı faaliyetlerine devam
edilmiştir. Pazarda istenilen bir ürün haline gelen Skol,
şirket içerisinde de en yüksek dağıtıma ulaşan markamız
olmuştur.
Skol’un yanı sıra yüksek alkollü Skol – Skol Xtra
(6,5%) – Ağustos ayında lanse edilmiştir.
Skol
The success of Skol, launched in 2004, continued in 2005.
According to the consumer research, Skol having high
rates in brand awareness and purchase intention, it was
the most demanded brand in value segment. Besides 1lt
pet bottle, 1,5lt pet bottle SKU is launched in January as
a tactical seasonal promotional package, and this SKU
contributed to the total Skol sale.
Brand awareness and purchase intention increasing
activities continued in 2005, such as newspaper
advertising, displays in key accounts, POS in traditional
channels. Skol, being a highly demanded product in the
market, achieved to be the highest distributed brand in
the company.
Besides Skol, Skol Xtra being the higher abv version of
Skol, is launched in August 2005.
Troy
Türk Tuborg ürün portföyünün “Light” ve “Dark” ürün
grubunu oluşturan Troy, 2005 yılında da tüketici
araştırmalarında bilinirlik seviyesini korumaktadır.
Troy Dark ve Troy Light ürünlerimiz pazarda 33cl
dönüşümsüz şişelerde bulunmaktadır.
Troy:
Troy, having Troy Light and Troy Dark in its portfolio,
continued to have high brand awareness in 2005.
Troy Dark and Troy Light are present with 33cl nonreturnable bottles in the market.
Venüs:
Having 50cl CAN and 75cl non-returnable bottle, Venüs
is sold as Turk Tuborg’s second brand in the economic
segment.
Venüs
50’lik kutu ve 75’lik dönüşümsüz şişede satılan Venüs,
2005 yılında Türk Tuborg’un ekonomi segmentinde
ikinci markası olarak yer almaktadır.
F5:
Türk Tuborg, F5 ile meyve aromalı alkolsüz malt
içeceği kategorisine girmiştir.
F5 Mart 2005’te
piyasaya şeftali ve elma aromaları ile 25cl depozitosuz
şişede sunulmuştur. F5 lansmanı yaz aylarında
televizyon reklamı ile desteklenmiş, ve zincir
mağazalarda, açık / kapalı tüketim noktalarında,
caddelerde, konserlerde yoğun
tadım aktiviteleri
yapılmıştır. Kış aylarında ise, ulusal tüketici
kampanyası yapılmış ve televizyonda duyurulmuştur.
Kampanya aynı zamanda, zincir mağazalarda
promosyonel ekip tarafından standlarda tadım aktivitesi
destekli duyurulmuştur.
F5:
With the introduction of F5, Türk Tuborg entered into
non-alcoholic fruit flavoured malt beverage category. It
is launched end March 2005 and is introduced with two
flavours: peach and apple in 25cl non-returnable bottle..
The launch is supported by TV advertising, and intensive
tasting activites are done througout the year in key
accounts, on/off-premise outlets and also in concerts,
streets during summer. In winter period, a national
lottery consumer campaign is organised and this is
supported by TV advertising, and communicated via
promotional girls behind displays, besides tastings in key
accounts.
Battery
In July 2005 Communiqué regarding energy drinks was
revoked. Production and sales of all energy drinks were
prohibited. Communication activities were canceled.
Battery
Enerji içecekleri tebliğinin Temmuz 2005 tarihinde
kaldırılması nedeniyle enerji içeceklerinin üretimi ve
satışı durdurulmuştur. Bu nedenle 2005 yılında Battery
markası için iletişim yapılmamıştır.
14
Global Reports LLC
2005 yılı kapasite kullanım oranları
Bira
Malt
%
71
74
Son iki yılda üretilen ürünlerin mukayesesi
2005
Bira (hl) / Beer (hl)
1.747.647
Battery (hl)
1.791
F5 Malt İçeceği (hl) /
3.719
Malt (ton) / Malt (tons)
26.487
Percentage of capacity usage in 2005
Beer
Malt
Comparison of last two years’ production
2004
%
1.938.413
- 9,8
2.669
- 32,9
+ 100,0
25.809
+ 2,6
SATIŞ ÇALIŞMALARI C SALES
Yurt içi satışlar:
1
Türk Tuborg Bira ve Malt San. A.Ş.'nin ürettiği ürünlerin
yurt içi satış ve pazarlaması Bimpaş Bira ve Meşrubat
Pazarlama A.Ş. tarafından gerçekleştirilmektedir.
Bimpaş A.Ş., merkez İzmir olmak üzere İstanbul,
Trakya, Bursa, Karadeniz, İç Anadolu, Kuzey Ege,
Güney Ege, İzmir, Akdeniz ve Güney Doğu Anadolu
Bölge Müdürlükleri olmak üzere toplam 10 Bölge
Müdürlüğü ile Türkiye'nın en iyi örgütlenmiş satış
teşkilatlarından birisidir. Bimpaş, Türkiye geneline
yayılmış 171 adet bayi / distribütörü ile T. Tuborg'un
ürünlerini ülkemizin dört bir yanına başarıyla
ulaştırmaktadır
İhracat:
Bimpas A.S. did domestic sale and marketing of the
products which are produced by Turk Tuborg. Bimpas
A..S. is one of the best-organized sales organization of
Turkey with its ten regional directorates all over Turkey,
Izmir being the head office: Istanbul, Thrace, Bursa, Black
Sea, Central Anatolian, North Eagen, Sourth Eagen, İzmir,
Mediterranean and Southeast Anatolian.. Bimpas conveys
the Turk Tuborg products to every remote corner of
Turkey through its 171 dealers/distributors spread all over
Turkey successfully.
2
2005 Yılı şirketimiz ihracatı açısından başarılı bir yıl
olmuştur. İhracat potansiyelimiz yıl içinde yeniden
değerlendirilmiş ve özellikle ortadoğu ülkelerinde
yoğunlaştırılan çalışmalar sonucunda yeni pazarlara
girilmiştir.
2005 yılında bira ihracatımız bir önceki yıla göre
%23.8 oranında artış göstererek US$ 14.518.226 olarak
gerçekleştirilmiştir.
2005 yılında ihracat yaptığımız belli başlı ülkeler:
Irak, İran, İsrail, Azerbaycan, Gürcistan, KKTC,
Türkmenistan ve Umman olmuştur.
Exports:
The year 2005 was a successful year for our export.
Export potential of the Company was evaluated
throughout the year and entered to the new markets as a
result of operations focused to especially middle east
countries..
Our beer export in 2005 was US$ 14.518.226 with an
increase by %23,8 compared to the previous year.
The fundamental countries to which we have exported in
2005 are Iraq, Iran, Israel, Azerbaijan, Georgia,
Republic of Northern Cyprus, Turkmenistan and Oman .
15
Global Reports LLC
Domestic Sales:
2005 yılı konsolide satış sonuçları ile son iki yıl
konsolide satışlarının miktarsal yönden mukayesesi:
3
2005 Yılındaki Konsolide Satışlarımız
Consolidated Sales of 2005
Bira (hl) / Beer (hl)
Battery (hl)
F5 Malt İçeceği (hl)
Diğer / Other
Toplam / Total
Miktar
Quantity
1.753.226
2.015
3308
Son iki yıl konsolide satışlarımız mukayesesi
Comparison of last two years’ consolidated sales
Bira (hl) / Beer (hl)
Battery (hl)
F5 Malt İçeceği (hl)
Consolidated sale results of 2005 and comparison
quantitywise with last two years’consolidated sales:
2005
1.753.226
2.015
3.308
Tutar (YTL)
Amount (TRY)
385.047.061
552.756
887.609
3.007.692
389.495.118
2004
1.940.274
3.603
-
%
- 9,6
- 44,1
+ 100,0
FİNANSAL YAPI D FINANCIAL STRUCTURE
Şirketimizin Sermaye Piyasası Kurulu Tebliğleri
doğrultusunda konsolide olarak hazırlanan 2005 yılına ait
bilanço ve gelir tabloları faaliyet raporunun sonunda
sunulmaktadır.
The balance sheet and income statements of our
company for the year 2005 which have been issued in
compliance Capital Market Board Statement are
attached to this activity report.
Ekim 2003 ayında başlayıp iki yıldır %315 oranına ulaşan
Özel Tüketim Vergisinde yapılan yüksek oranlı ve
beklenmedik artışlar Şirketin 2005 yılı karlılığını önemli
ölçüde ve olumsuz yönde etkilemeye devam etmiştir.
Piyasa koşulları ve rekabet ortamı nedeniyle Şirket söz
konusu vergi artışlarının tamamını satış fiyatlarına
yansıtamamış ve oluşan ek maliyetlere katlanmak zorunda
kalmıştır.
Higher rated and unexpected increases made in the
Excise Duty started in October 2003 has been increased
to 315% in two years and has negatively and
significantly effected our 2005 profitability. Due to
market conditions and competition, we were not able to
reflect all such Excise Duty increases on the prices and
had to bear the additional costs incurred.
2005 yılı enflasyon artışının %7,7 olarak gerçekleştiği
ülkemizde Özel Tüketim Vergisine yapılan aşırı zamlar ve
daralan bira piyasası Şirketimizin dönemi zararla
kapatmasında başlıca etken olmuştur.
In our country where the inflation rate has increased by
7,7% in 2005, excessive increases in Excise Duty have
been the basic factor which caused our company to close
the term with a loss.
Faaliyet yılı içinde yapılan yatırımlar, sezonla ilgili iş
hacmi ve pazarlama aktiviteleri kredi hacminde
dalgalanmalara neden olmuştur. Ancak 2005 yılı içinde
işletme sermayesini güçlendirmek ve nakit akışını
hızlandırmak için uygulamaya konulan Nakit Yönetimi ve
Finansal Yeniden Yapılanma gibi projeler sonucunda kredi
hacmimiz %6,79 oranında düşmüştür.
Investments made during the year of activity, the business
volume for the season and marketing activities have
caused fluctuations in the credit volume. But as a result of
such projects as the Cash Management and Financial
Restructuring put into practice in 2005 in order to
strengthen the operating capital and speed up the cash
flow, our credit volume has reduced by %6,79.
Şirketin finansal borçları optimum finansal maliyetlerle
yönetilmiş, bu kapsamda farklı ve alternatif bankalarla
çalışılarak finansman giderlerinde %44,3’lük azalma
sağlanmıştır.
Financial debts of the company has been managed at the
optimum financial costs. Accordingly, different and
alternative banks have been worked and it has been
achived to %44,3 reducement in financial expences.
16
Global Reports LLC
31.12.2005 ve 31.12.2004 tarihleri itibariyle konsolide
banka borçları dökümü aşağıda gösterilmektedir:
Consolidated bank loans as of 31.12.2005-31.12.2004
are broken down as follows:
31.12.2004
(YTL)
31.12.2005
(YTL)
I- Kısa Vadeli Banka Kredileri
Short-Term Bank Loans
a) YTL Kredileri/ TRY Loans
b) USD Kredileri / USD Loans
c) EUR Kredileri / EUR Loans
0
41.978.606
31.981.349
73.959.955
II- Uzun Vadeli Banka Kredileri
Long-Term Bank Loans
a) YTL Kredileri/ TRY Loans
b) USD Kredileri / USD Loans
c) EUR Kredileri / EUR Loans
6.029.733
56.738.671
16.576.994
79.345.398
0
0
0
0
79.345.398
0
0
0
0
73.959.955
Banka Kredileri Toplamı / Total Bank Loans
TEMEL RASYOLAR / BASIC RATIOS
(Konsolide) / (Consolidated)
2005(%)
2004(%)
Cari Oran / Current Ratio
0,60
0,79
Likidite Oranı / Acid Test Ratio
0,49
0,64
Karlılık Oranı / Profitability Ratio
0
0
Aktif Karlılığı / Return on Assets
0
0
0,72
0,64
109,30
64,60
0,71
0,48
Çalışma Sermayesi Devir Hızı / Working Capital Turnover
Mamul Stok Devir Hızı / Product Inventory Turnover
Borçlanma Rasyosu / Debt Ratio
17
Global Reports LLC
İDARİ FAALİYETLER
E
ADMINISTRATIVE ACTIVITIES
2005 yılı Türk Tuborg üst düzey yöneticileri
:
Türk Tuborg executives for the year 2005
:
İcra Başkanı
Chief Executive Officer (CEO)
Damla BİROL
:
Başkan Vekili
Genel Müdür – Satış ve Pazarlama
Deputy CEO – General Manager – Sales & Marketing
Cem TAMER
:
Başkan Yardımcısı – Strateji ve İş Geliştirme
Vice President – Strategy and Business Development
Timur GÖKMERAL
:
Finans Başkan Yardımcısı (CFO)
Vice President – Finance (CFO)
Jan BREINHOLT
:
Operasyon Başkan Yardımcısı
Vice President – Operations
Oğuzhan GÜNGÖRDÜ
:
Satış Başkan Yardımcısı
Vice President – Sales
(*) Barry Connock MARSHALL
(*) 01.01.2006 tarihinden itibaren Jesper B.
Jorgensen İcra Başkanlığı (CEO) görevine
atanmıştır. Barry Connock Marshall’ın Yönetim
Kurulu Üyeliği devam etmektedir.
Jesper B. Jorgensen has appointed as CEO as of
01.01.2006. Barry Connock Marshall is still member of the
Board of Directors.
Şirketimiz tüm yöneticileri görevlerinin icap
ettirdiği yüksek tahsil ve iş tecrübesine sahiptirler.
All executives of our company possess the higher education
and business experience which their positions require.
2005 yılında Türk Tuborg ve Bimpaş’da toplam 794
kişi ortalama personel istihdam edilmiştir.
A total of 794 employees have been averagely employed in
Turk Tuborg and Bimpas in 2005.
Çalışanların 2005 yılı içinde Kurum içi ve dışı
eğitimlerine önem verilmiş, hazırlanmış bir harekat
planı doğrultusunda eğitimler gerçekleştirilmiştir.
Importance has been placed on the in-house and out-house
training of the employees during 2005, and trainings have
been implemented in accordance with a prepared
operational plan.
Toplu sözleşme uygulamaları
Collective Labor Agreement Applications
:
Türk Tuborg ile Türkiye Tek-Gıda İş Sendikası ve
Bimpaş ile TEZ-KOOP iş sendikası arasında
01.09.2005 tarihinde imzalanan 2 yıllık toplu iş
sözleşmesine istinaden çalışanlarımızın 2005 yılı
ücretlerinde ilk 6 ay için yaklaşık %7,20 kalan süre
için enflasyon oranında artış sağlanmıştır.
Basing upon the two-year collective labour contract signed
on 01.09.2005 by and between Turk Tuborg and Turkiye
Tek-Gida Is and by and between Bimpas and TEZ-KOOP
Is, 2005 wages of our employees have been increased by
about 7,20% for the initial six months and inflation rate for
the rest of the period.
Personelimize ücret dışında, dört maaş ikramiye,
bayram yardımı, yakacak yardımı, izin harçlığı,
evlenme yardımı, doğum-ölüm yardımı, aile
yardımı, çocuk yardımı gibi sosyal yardım
ödemeleri yapılmaktadır.
Our personnel are provided with such fringe benefits as
quarterly bonus pays and social contributions for holidays,
fuel, leave, marriage, birth, death, family, children, etc. as
well as their wages.
Yukarıda sayılanlara ek olarak bir öğün yemek,
servis, elbise, erzak, ayakkabı gibi ayni yardımlar
da sağlanmaktadır.
In addition to the above, allowances in kind such as one
meal, transportation, wearing apparel, food supplies, shoes
etc. are provided.
18
Global Reports LLC
Kıdem tazminatı durumu
:
Severance Pay
Çalışan personelimizin kıdem yılı 2005 yılı için
ortalama 6 yıldır. 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle çalışan
personelimizin (o tarihteki tavan 1.727,10 YTL
üzerinden hesaplanan) kıdem tazminatı yükü 2.145.565
YTL’dir.
Severance years of our working employees are an
average of six years as of 2005. The severance pay
burden of our employees working as of 31.12.2005 is
TRY 2.145.565 (as calculated on TRY 1.727,10 which
was the upper limit as of the designated date).
Kıdem tazminatı karşılığı, Şirket çalışanlarının emekli
olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğünün
bugünkü değerinin tahmini üzerinden kayıtlara
yansıtılmıştır.
Provision for severance pay reflected to the records from
the forecast of the current value of the possible future
liabilities which shall arise out of the retirement of the
employees of the company.
Sosyal faaliyetler
:
Social Activities
Türk Tuborg, sosyal yaşamı da zenginleştiren pek çok
projeye imza atmaktadır. Özellikle müzik alanında ses
getiren sponsorluk çalışmaları Türk Tuborg katkılarıyla
gerçekleşmektedir.
Tuborg
sponsorluklarındaki
organizasyonlarda müzik festivalleri, konser ve
partilerde Türkiye’nin önde gelen müzisyenleri, ülkenin
dört bir yanında gerçekleştirilen etkinliklerle en geniş
kesimlere ulaşmaktadır.
Turk Tuborg undersigns a great many projects which
enrich the social life as well. In particular, sponsorship
works which attract attention in the field of music is
accomplished with the contributions from Turk Tuborg.
In the organisations sponsored by Turk Tuborg, leading
musicians of Turkey reach the largest groups through
activities of music festivals, concerts and parties all over
Turkey.
Çeşitli kurum ve kuruluşlara da yıl içersinde toplam
1.040 YTL’lik bağış ve yardım yapılmıştır.
A total donation and aid of TRY 1.040,- was given to
several institutions and corporations during the year as
well.
Çevre Politikası
:
Environmental Policy
Faaliyet alanı malt ve bira üretimi ile ambalajlama,
depolama ve dağıtım olan TÜRK TUBORG, sahip
olduğu sosyal sorumlulukları doğrultusunda çevre
yönetimini işinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul
ederek, tüm çalışanları ile birlikte çevrenin korunmasını
amaçlamaktadır.
TURK TUBORG, engaged in the activity of malting,
brewing, packaging, warehousing and distribution of
beer, consider environmental management as an integral
part of its business in connection with its social
responsibilities and aims
the protection of the
environment with all its employees.
Bu amaca ulaşmak için Türk Tuborg Bira ve Malt
Sanayi A.Ş. olarak yapacaklarımız;

Doğal kaynakları ve hammaddeleri en verimli
şekilde kullanmak,

Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri,
gerekli önlemleri alarak, olabilecek en alt düzeye
indirmek ve kirlenmeyi önleyerek çevreyi
korumak,

Çevre ve çevre boyutlarımız ile ilgili yasal
gerekliliklere ve belirlemiş olduğumuz diğer
şartlara uymak,

Tedarikçi ve taşeronlarımızı çevresel konularda
daha duyarlı bir şekilde faaliyet göstermeye teşvik
etmek,

“ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri” standardı
gereklerine uygun olarak kurulmuş olan çevre
yönetim sistemimizin performansını hedefler
koyarak ölçmek, izlemek,gözden geçirmek ve
uygulamakta olduğumuz sistemimizi sürekli olarak
iyileştirmektir.
In order to accomplish this aim, Turk Tuborg Brewing
and Malting Inc. will

Optimize the use of natural resources and raw
materials,

Reduce the environmental impacts resulting from
our activities to the possible minimum level by
taking
necessary precautions and protect
environment by prevention of pollution,

Comply with the applicable legal requirements and
other requirements subscribed by ourselves relating
to our environmental aspects,

Encourage our suppliers and subcontractors to
operate in a more sensitive manner regarding
environmental issues,

Measure, monitor and review the performance of
our environmental management system which has
been established in compliance with the
requirements of the “ISO 14001 Environmental
Management Systems” standard by setting targets
and continuously improve our system which is in
practice.
19
Global Reports LLC
Turk Tuborg, which is a member of CEVKO (Foundation
for Preservation of Environment and Recycling of Waste
Packagings), has made important contributions to the
environment and economy by having about one third of
its unrecyclable packagings of beer cans launched in
2005 collected.
Çevko (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları
Değerlendirme Vakfı) üyesi olan Türk Tuborg 2005
yılında piyasaya sunduğu dönüşsüz kutu ambalajlarının
yaklaşık üçte birini toplatarak çevreye ve ekonomiye
önemli katkılarda bulunmuştur.
Spor Faaliyetleri
:
Sport Activities
Tuborg Pilsener spor kulübümüz basketbol branşında
faaliyet göstermekte olup profesyonel “A” takımımız
Türkiye Basketbol Federasyonunun organize ettiği
Onaltı takımlı Türkiye Basketbol Ligi (TBL)’nde
oynamaktadır.
Our Tuborg Pilsener Sports Club operates in the field of
basketball and our professional “A” team plays in the
Turkish Basketball League (TBL) which is organized by
Turkish Basketball Federation.
2004-2005 sezonu klasman maçları sonrasında ligi 6.
sırada bitirerek ligdeki iddiasını devam ettiren “A”
takımımız Türkiye Kupasında da Yarı Final oynamıştır.
Our “A” team completing the season at the sixth place
after the qualification games in the 2004-2005 season
was pretentious in the league and played Semifinal in the
Turkish Cup.
Kulüp faaliyetleri çerçevesinde her yıl kış ve yaz
dönemlerinde düzenlenen kurslarla genç kuşaklarımıza
basketbol sevgisi ve basketbol temel kavramları
öğretilmektedir.
Our young generations are instructed with love of
basketball and basic concepts of basketball through
courses organised in both winter and summer terms every
year.
Altyapı çalışmalarımızda her yıl Türkiye genelinde
yapılan araştırmalarla bulunan yetenekli gençlerimiz
lisanslı minik, küçük, yıldız ve genç kategorilerinde
aldıkları eğitimle, milli takımlar düzeyinde başarı
grafiği elde edebilmektedirler.
Young talents, who are discovered by the works done all
over Turkey every year through our infrastructural
works, can achive success as the level of international
team by the education they get in the categories of U12,
U14,U16 and U18.
2004-2005 sezonunda dönem dönem 6 Genç Milli, 5
Yıldız Milli olmak üzere 11 sporcumuz Milli Takım
forması giymiştir.
In the 2004-2005 season, our eleven athletes, six of them
U18 internationals and five U16 internationals, have
worn the uniform of international team of our country
time to time.
Sırbistan’da yapılan 22. Genç Erkekler Basketbol
Avrupa Şampiyonasında 2’nci olan Milli Takım
kadrosunda bulunan iki genç oyuncumuz ile İspanya’da
yapılan
19’uncu
Yıldız
Erkekler
Avrupa
Şampiyonasında 1’inci olan Milli Takım kadrosunda
bulunan bir yıldız oyuncumuz bu gururu yaşamışlar ve
kulübümüze de yaşatmışlardır.
Our two players, who were in the International Team of
our country which had a second place of 22. U18
Basketball Europenean Championship held in Serbia,
and our one player, who were in the International Team
of our country which had a first place of 19. U16
Europenean Championship held in Spain, feld and also
gave this pride to our club.
Ayrıca Gençlerimiz 2004-2005 sezonunda “Genç
Erkekler Türkiye Şampiyonluğunu” elde etmişlerdir.
In addition, our U18 team won “U18 Turkey
Championship” in the 2004-2005 season.
20
Global Reports LLC
Diğer Hususlar
:
Şirket ortaklarından Serhan Kaptan Yaşar, Şirket’in
olağan genel kurul toplantı kararlarına karşı, Genel
Kurul toplantı tutanaklarında da yer alan muhalefet
şerhleri çerçevesinde, iptal konulu davalar açmıştır. Bu
davalardan;
üç tanesi (İzmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi 2003/40,
2003/759K.- İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
2000/1006E.2004/202K. -- İzmir 5. Asliye Ticaret
Mahkemesi 2002/862E.,2004/262K) yerel mahkemece
reddedilmiş ve mahkeme kararı Yargıtay’ca onanmıştır,
dört tanesi (İzmir 1. Asliye Ticaret Mahkemesi
2002/478E., 2005/22K.-- İzmir 1. Asliye Ticaret
Mahkemesi 2003/398E., 2004/625K.-- İzmir 5. Asliye
Ticaret Mahkemesi 2004/651E.—İzmir 1. Asliye Ticaret
Mahkemesi 2004/153E) müracaata kalmış ve daha sonra
yerel mahkeme tarafından söz konusu davaların
açılmamış sayılmasına karar verilmiştir.
Bununla birlikte Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
tarafından Serhan Kaptan Yaşar aleyhine, İzmir 4.
Asliye Ticaret Mahkemesinin 2004/454E. sayılı
dosyasından Maddi-Manevi tazminat talepli dava
açılmıştır. Ayrıca Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii
A.Ş. tarafından Serhan Kaptan Yaşar aleyhinde İzmir
Cumhuriyet Başsavcılığına da suç duyurusunda
bulunulmuş olup bunu takiben İzmir 11. Asliye Ceza
Mahkemesinin 2005/336 E. sayılı dosyasında açılan
kamu davası halen derdesttir.
Bağımsız Dış Denetim Kuruluşu
Serhan Kaptan Yasar, a shareholder of the Company, has
filed revocation actions against the resolutions of the
annual general assembly meeting of the Company under
the explanations of opposition as contained in the minutes
of general assembly meeting. Of such actions, three
(Izmir Commercial Court of First Instance No. 2, filing
no. 2003/40, decision no. 2003/759 -- Izmir Commercial
Court of First Instance No. 1, filing no. 2000/1006,
decision no. 2004/202-- Izmir Commercial Court of First
Instance No.5, filing no. 2002/862, decision no.
2004/262) have been rejected by the local court and such
decisions have been confirmed by the Supreme Court;
four (Izmir Commercial Court of First Instance No. 1,
filing no. 2002/478, decree no. 2005/22 -- Izmir
Commercial Court of First Instance No. 1, filing no.
2003/398, decision no. 2004/625-- Izmir Commercial
Court of First Instance No.5, filing no. 2004/651,and
Izmir Commercial Court of First Instance No. 1, filing
no. 2004/153) have been decided not to have been filed
at all.
However, Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. has
filed an action with a material and non-material
compensation demand with the Izmir Commercial Court
of First Instance No. 4 under filing no. 2004/454. Further,
Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. has also filed a
notice of offence with the Public Prosecutor of Izmir
against Serhan Kaptan Yasar and upon such filing of
notice, a lawsuit has been filed at criminal court of first
instance No. 11, filing no.2005/336 which is still
pending.
:
Independent External Auditing Firm
Our company is audited by “Cevdet Suner Denetim ve
Yeminli Mali Müşavirlik A.Ş. (KPMG)” an Independent
Auditing Firm.
Şirketimiz, “Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali
Müşavirlik A.Ş. (KPMG)” Bağımsız Dış Denetim
Şirketi tarafından denetlenmektedir.
21
Global Reports LLC
Other Concerns
KAR DAĞITIM ÖNERİSİ VE SONUÇ III PROPOSAL FOR PROFIT DISTRIBUTION
AND CONCLUSION
2005 yılında biraya uygulanan Özel Tüketim
Vergisine yapılan büyük artışların aynı ölçüde satış
fiyatlarına
yansıtılamamış
olmasından
dolayı
şirketimizin faaliyet sonuçları olumsuz yönde
etkilenmiş ve cari dönemin 79.007.800 YTL zararla
kapanmasına neden olmuştur.
Due to the fact that the Excise Duty imposed on beer in
2005 could not be reflected upon the sales prices to the
same extent, the activity results of our Company have
been adversely affected and this fact has caused our
Company to close the current term with a loss of TRY
79.007.800.
Dağıtılacak bir kar bulunmaması ve bu doğrultuda
Şirket Yönetim Kurulunun 17/04/2006 tarihinde aldığı
karara istinaden kar dağıtılmamasını teklif ederiz.
We propose that no profit should be distributed due to the
fact that there is no profit to be distributed and basing
upon a resolution made on 17/04/2006 by the Board of
Directors of our Company.
Saygılarımızla,
Best regards,
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.
TÜRK TUBORG BREWING AND MALTING INC.
YÖNETİM KURULU
BOARD OF DIRECTORS
22
Global Reports LLC
DENETÇİ RAPORU
Türk Tuborg A.Ş. Genel Kurulu’na
 Ortaklığın Ünvanı
Merkezi
Kayıtlı Sermayesi
Faaliyet Konusu
:
:
:
:
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
İzmir
200.000.000 YTL
Tuborg, Calsberg, Troy, Venüs biralarını, meşrubat ve
malt maddesini imal etmek
 Denetçi veya denetçilerin adı ve görev süreleri,
şirketin ortak veya personeli olup olmadıkları
:
:
:
Yüksel Özay
04.05.2005- 04.05.2008
Şirketin ortağı ve personeli değildir.
 Katılınan Yönetim Kurulu ve
Denetleme Kurulu toplantı sayısı
Emre Sanaktekin
04.05.2005- 04.05.2008
Şirketin ortağı ve personeli değildir.
yapılan
:
Tamamı
 Ortaklık hesapları, defter ve belgeleri üzerinde
yapılan incelemenin kapsamı, hangi tarihlerde
incelemenin yapıldığı ve varılan sonuç
:
Her ayın son haftası içinde bir defa nakit, çek-senetmakbuz sayımı yapılmış, kayıt ve belgeler örnekleme
yöntemiyle taranmış, herhangi bir usulsüzlüğe
rastlanılmamıştır.
 Türk Ticaret Kanunu’nun 353’ncü maddesinin
1’nci fıkrasının 3 numaralı bendi gereğince
ortaklık veznesinde yapılan sayımların sayısı ve
sonuçları
:
12 defa sayım yapılmış, herhangi bir usulsüzlük
görülmemiştir.
 Türk Ticaret Kanunu’nun 353’ncü maddesinin
1’nci fıkrasının 4 numaralı bendi gereğince
yapılan inceleme tarihleri ve sonuçları
:
Her ayın son haftası içinde inceleme yapılmış, tereddüt
edilen hususlarda mütaala verilmiş, herhangi bir
usulsüzlük görülmemiştir.
:
İntikal etmemiştir.
 İntikal eden şikayet ve yolsuzluklar ve bunlar
hakkında yapılan işlemler
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Ortaklığı’nın 01.01.2005 - 31.12.2005 dönemi hesap ve işlemlerini Türk
Ticaret Kanunu, Ortaklığın Esas Sözleşmesi ve diğer mevzuat ile genel kabul görmüş muhasebe ilke ve standartlarına
göre incelemiş bulunmaktayım.
Görüşümüze göre içeriğini benimsediğimiz ekli 31.12.2005 tarihi itibariyle düzenlenmiş bilanço, ortaklığın anılan
tarihteki mali durumunu, 01.01.2005 - 31.12.2005 dönemine ait gelir tablosu, anılan döneme ait faaliyet sonuçlarını
gerçeğe uygun ve doğru olarak yansıtmaktadır.
Bilançonun ve gelir tablosunun onaylanmasını ve Yönetim Kurulu’nun aklanmasını oylarınıza arz ederiz.
Denetçiler
Yüksel Özay
Emre Sanaktekin
23
Global Reports LLC
AUDITORS’ REPORT
To the General Assembly of Türk Tuborg Inc.
 Title of Company
Headquarters
Registered Capital
Aims and Purpose
:
:
:
:
Turk Tuborg Brewing and Malting Inc.
Izmir
TRY 200.000.000
Production of Tuborg, Carlsberg, Troy, Venüs beer, soft
beverages and malt.
 Name of Auditor/s, auditing period and
whether
shareholder/s
or
Company’s
employee/s
:
:
:
Yüksel Özay
04.05.2005-04.05.2008
Not shareholder nor Company’s employee.
 Number of Board and Auditors’ meetings
attended
Emre Sanaktekin
04.05.2005-04.05.2008
Not shareholder nor Company’s employee
:
All
 Nature of audits and dates of examinations
carried out on company’s accounts, books and
documents and results of these.
:
During the last week of each month a count was made of
cash, cheques, promissory notes and receipts; records
and documents were spot-checked and no irregularities
were encountered.
 Number and results of cash counts conducted
per Article 353/1.3 of the Turkish Commercial
Code.
 Dates and results of examinations made per
Article, 353/1.4 of the Turkish Commercial
Code
:
12 counts were made, revealing no irregularities.
:
An examination was made during the last week of each
month, with opinions proffered where doubts existed. No
irregularities were encountered.
:
None.
 Complaints
received,
irregularities
encountered, and ensuing actions taken
I have examined the Balance Sheet and Income Statement of Turk Tuborg Brewing and Malting Inc. as of December
31, 2005 in accordance with the Turkish Commercial Code, the Articles of Association and generally accepted
accounting principles and standards.
In our opinion, the Balance Sheet as of December 31, 2005 indicates the financial position of the company; the
Income Statement belonging to the 01.01.2005 - 31.12.2005 period, indicates the results of its operations.
I kindly request the approval of the Balance Sheet and of the Income Statement, and that the discharge of the Board
of Directors be confirmed by the General Assembly.
Yüksel Özay
Auditors
Emre Sanaktekin
24
Global Reports LLC
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii
Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Hesap Dönemine Ait
Konsolide Mali Tablolar ve
Bağımsız Denetim Raporu
Cevdet Suner Denetim ve Yeminli Mali
Müşavirlik Anonim Şirketi
29 Mart 2006
Bu rapor, 2 sayfa bağımsız denetim raporu
ve 38 sayfa mali tablolar ile dipnotlarından
oluşmaktadır.
25
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ AŞ ve BAĞLI ORTAKLIK
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine
Ait Bağımsız Denetim Raporu
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi Anonim Şirketi
Yönetim Kurulu’na
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi Anonim Şirketi ve Bağlı Ortaklık’ın (“Grup”) 31 Aralık 2005 tarihi
itibariyle düzenlenmiş konsolide bilançosunu ve bu tarihte sona eren hesap dönemine ait konsolide gelir
tablosunu incelemiş bulunuyoruz. 2 no’lu paragrafta anlatılan husus haricinde, incelememiz, Sermaye
Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan Türkiye'de genel kabul görmüş denetim ilke, esas ve
standartlarına uygun olarak yapılmış ve dolayısıyla, hesap ve işlemlerle ilgili olarak muhasebe
kayıtlarının kontrolü ile, gerekli gördüğümüz diğer denetim yöntem ve tekniklerini içermiştir.
31 Aralık 2005 tarihinde sonra eren hesap döneminde, Grup yönetimi, pazarda dolaşımdaki dönüşümlü
şişe adedini yasal kayıtlarındaki adetlere dayanarak tahmin etmekte ve ilgili dönüşümlü şişe adedinin
Grup’un geçmiş verileri ve endüstri katsayısıyla karşılaştırıldığında tutarlı olduğu sonucuna varmıştır.
Ancak bu tahminde pazarda dolaşımdaki dönüşümlü şişelerin uğrayabileceği zarar dikkate alınmamıştır.
31 Aralık 2005 tarihinde sona eren hesap döneminde, maddi duran varlıklar içindeki 15.1 milyon YTL
net defter değerindeki dönüşümlü şişelerde oluşan değer düşüklüğü ile 12.4 milyon YTL tutarındaki
alınan depozitolar bakiyesinin içindeki müşteri tarafından iadesi talep edilmeyecek kısmı Grup
Yönetimi tarafından tahmin edilmemiştir.
Görüşümüze göre, yukarıda birinci paragrafta sözü edilen konsolide mali tablolar, ikinci paragrafta
belirtilen hususun etkileri haricinde, tüm önemli taraflarıyla, Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim
Şirketi ve Bağlı Ortaklık’ın 31 Aralık 2005 tarihindeki gerçek mali durumunu ve aynı tarihte sona eren
hesap dönemine ait gerçek faaliyet sonucunu SPK tarafından yayımlanmış muhasebe standartlarına (Not
2) uygun olarak doğru bir biçimde yansıtmaktadır.
Denetim görüşümüze ek şart getirmeden aşağıdaki hususlara dikkatinizi çekmek isteriz:
2 no’lu konsolide mali tablo dipnotunda açıklandığı üzere, konsolide mali tablolar Grup’un devamlılığı
ilkesine göre hazırlanmıştır. Bununla birlikte, Şirket’in 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, önemli bir kısmı
satış fiyatlarına eş zamanlı ve tam olarak yansıtılamayan Özel Tüketim Vergisi’nden kaynaklanan,
konsolide net dönem zararı 79.0 milyon YTL olarak gerçekleşmiştir. Ayrıca aynı tarih itibariyle
Şirket’in konsolide birikmiş zararı 369.3 milyon YTL olup kısa vadeli yükümlülükleri kısa vadeli
varlıklarını 59.7 milyon YTL tutarında aşmaktadır. Söz konusu durum Grup’un sürekliliğini devam
ettirme kabiliyeti üzerinde bir belirsizliğin varlığını işaret etmekle birlikte Grup yönetimi Grup’un
finansal yapısının güçlendirilmesi ile ilgili olarak Not 44’de detaylı olarak açıklanan çeşitli önlemler
almıştır. Bu önlemlerin yanısıra Grup’un ana ortağı durumunda olan Carlsberg Breweries A/S, Grup’un
faaliyetlerine devam etmesi ile ilgili olarak gerekli kaynak ve desteği sağlamaya devam edeceğini
bildirmiştir.
26
Global Reports LLC
Grup, kullanılmayan izin karşılığı hesaplamasında önceki yıla ait matematiksel hata tespit etmesi üzerine
geçmiş yıl konsolide mali tablolarını düzeltmiştir. Söz konusu düzeltme neticesinde Grup’un 31 Aralık
2004 tarihi itibariyle kısa vadeli borç karşılığı 982,519 YTL artmış olup aynı şekilde 2004 açılış
bakiyesindeki birikmiş zararlar 933,091 YTL ve 31 Aralık 2004 itibariyle net zarar 49,428 YTL artmıştır.
29 Mart 2006
İstanbul
Cevdet Suner Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik A.Ş.
Yüksel Özay
Sorumlu Ortak, Başdenetçi
27
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihi İtibariyle Konsolide Mali Tablolar
İÇİNDEKİLER....................................................................................................................SAYFA
KONSOLİDE BİLANÇO ....................................................................................................
29-30
KONSOLİDE GELİR TABLOSU ......................................................................................
31
KONSOLİDE ÖZSERMAYE DEĞİŞİM TABLOSU ........................................................
32
KONSOLİDE MALİ TABLOLARA İLİŞKİN NOTLAR .................................................
33-66
NOT 1
NOT 2
NOT 3
NOT 4
NOT 5
NOT 6
NOT 7
NOT 8
NOT 9
NOT 10
NOT 11
NOT 12
NOT 13
NOT 14
NOT 15
NOT 16
NOT 17
NOT 18
NOT 19
NOT 20
NOT 21
NOT 22
NOT 23
NOT 24
NOT 25
NOT 26
NOT 27
NOT 28
NOT 29
NOT 30
NOT 31
NOT 32
NOT 33
NOT 34
NOT 35
NOT 36
NOT 37
NOT 38
NOT 39
NOT 40
NOT 41
NOT 42
NOT 43
NOT 44
ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU .........................................
33
MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR .............................................
33-36
UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI ....................
36-43
HAZIR DEĞERLER .......................................................................................................
44
MENKUL KIYMETLER.................................................................................................
44
FİNANSAL BORÇLAR.........................................................................................................
44
TİCARİ ALACAKLAR VE TİCARİ BORÇLAR ............................................................ .
44-45
FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI................................................
45
İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER VE BAKİYELER..............................
45-46
DİĞER ALACAKLAR VE DİĞER BORÇLAR...................................................................
46-47
CANLI VARLIKLAR............................................................................................................
47
STOKLAR ......................................................................................................................
47
DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ BEDELLERİ
47
ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ......................................
47-48
DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER .....................................................................................................
48-49
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR ..........................................................
49
POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE......................................................................................
49
YATIRIM AMAÇLI GAYRIMENKULLER........................................................................
49
MADDİ DURAN VARLIKLAR .....................................................................................
50-51
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR .................................................................
51
ALINAN AVANSLAR ...................................................................................................
51
EMEKLİLİK PLANLARI ...............................................................................................
51
BORÇ KARŞILIKLARI .................................................................................................
51-53
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR.........................
53
SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ ...................................
53
SERMAYE YEDEKLERİ ...............................................................................................
54
KAR YEDEKLERİ .........................................................................................................
54-55
GEÇMİŞ YIL ZARARLARI ...........................................................................................
55-56
YABANCI PARA POZİSYONU.....................................................................................
56-57
DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI ...........................................................................
58
TAAHHÜTLER, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER...........................
58
İŞLETME BİRLEŞMELERİ ...........................................................................................
58
BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA ............................................................................
58
BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR .........................................................
58
DURDURULAN FAALİYETLER ..................................................................................
58
ESAS FAALİYET GELİRLERİ ......................................................................................
59
FAALİYET GİDERLERİ ................................................................................................
59-60
DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLARI ...........................
61
FİNANSMAN (GİDERLERİ)/GELİRLERİ .....................................................................
62
NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI .................................................................
62
VERGİLER.....................................................................................................................
62-64
HİSSE BAŞINA KAZANÇ .............................................................................................
64
NAKİT AKIM TABLOSU ..............................................................................................
65
KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA KONSOLİDE
MALİ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR OLMASI
AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR…………………
66
28
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihi İtibariyle Konsolide Bilanço
(Para Birimi: YTL)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot
Referansları
Düzeltilmiş (*)
31 Aralık
2004
VARLIKLAR
31 Aralık
2005
Cari/Dönen Varlıklar
89,068,572
98,513,775
4,812,587
61,892,585
1,008,516
4,963,556
1,038,333
Hazır Değerler
Menkul Kıymetler, net
Ticari Alacaklar, net
Finansal Kiralama Alacakları, net
İlişkili Taraflardan Alacaklar, net
Diğer Alacaklar, net
Canlı Varlıklar, net
Stoklar, net
Devam Eden İnşaat Sözleşmelerinden Alacaklar, net
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari/Dönen Varlıklar
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Cari Olmayan/Duran Varlıklar
Ticari Alacaklar, net
Finansal Kiralama Alacakları, net
İlişkili Taraflardan Alacaklar, net
Diğer Alacaklar, net
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar, net
Pozitif/Negatif Şerefiye, net
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller, net
Maddi Varlıklar, net
Maddi Olmayan Varlıklar, net
Ertelenen Vergi Varlıkları
Diğer Cari Olmayan/Duran Varlıklar
7
8
9
10
16
17
18
19
20
14
15
TOPLAM VARLIKLAR
-
55,562,528
-
574,326
8,628,491
-
-
15,573,787
19,020,915
-
-
817,541
13,689,182
127,927,440
175,356,857
13,385
429,493
-
19,470
3,012,202
-
-
125,352,200
2,080,038
52,324
137,449,573
3,007,555
22,200,183
9,667,874
216,996,012
273,870,632
(*) Bakınız Not 2-e
31 Aralık 2005 tarihi ve bu tarihte sona eren yıl itibariyle hazırlanan konsolide mali tablolar, Yönetim
Kurulu tarafından 29 Mart 2006 tarihinde onaylanmış ve Yönetim Kurulu adına imzalanmıştır.
Takip eden notlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
29
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihi İtibariyle Konsolide Bilanço
(Para Birimi: YTL)
Bağımsız
Denetimden
Bağımsız
DenetimdenGeçmiş
Dipnot
Referansları
Düzeltilmiş (*)
31 Aralık
2004
31 Aralık
2005
YÜKÜMLÜLÜKLER
Kısa Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar, net
Uzun Vadeli Finansal Borçların Kısa Vadeli Kısımları, net
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar, net
Diğer Finansal Yükümlülükler, net
Ticari Borçlar, net
İlişkili Taraflara Borçlar, net
Alınan Avanslar
Devam Eden İnşaat Sözleşmeleri Hakediş Bedelleri, net
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler, net
6
6
8
10
7
9
21
13
23
14
10
Uzun Vadeli Yükümlülükler
Finansal Borçlar, net
Finansal Kiralama İşlemlerinden Borçlar, net
Diğer Finansal Yükümlülükler, net
Ticari Borçlar, net
İlişkili Taraflara Borçlar, net
Alınan Avanslar
Borç Karşılıkları
Ertelenen Vergi Yükümlülüğü
Diğer Yükümlülükler, net
6
8
10
7
9
21
23
14
10
ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR
24
ÖZSERMAYE
25
25
26
Sermaye
Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi
Sermaye Yedekleri
Hisse Senetleri İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Karları
Yeniden Değerleme Fonu
Finansal Varlıklar Değer Artış Fonu
Öz Sermaye Enflasyon Düzeltmesi Farkları
Kar Yedekleri
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Özel Yedekler
Sermayeye Eklenecek İştirak Hisseleri ve Gayrimenkul
satış Kazançları
Yabancı Para Çevrim Farkları
Net Dönem Zararı
Geçmiş Yıllar Zararları
27
28
TOPLAM ÖZSERMAYE VE YÜKÜMLÜLÜKLER
148,740,389
124,985,142
73,959,955
79, 345,398
168,919
9,859,758
2,959,593
6,699
14,640,653
2,757,227
69,327
33,786,011
1,228,956
28,168,373
26,774,662
5,508,779
7,130,846
2,145,565
3,363,214
2,577,834
4,553,012
62,746,844
141,754,644
46,498,401
46,498,401
463,801,480
132,827,161
463,801,480
132,827,161
330,974,319
734,410
386,495
330,974,319
734,410
386,495
342,336
5,579
342,336
5,579
(79,007,800)
(369,279,647))
(45,659,757)
(323,619,890)
216,996,012
273,870,632
(*) Bakınız Not 2-e
Takip eden notlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
30
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Gelir Tablosu
(Para birimi: YTL)
Bağımsız Denetimden Geçmiş
Dipnot
R eferansları 31 Aralık 2005
31 Aralık 2004
Düzeltilmiş (*)
ESAS FAALİYET GELİRLERİ
Satış Gelirleri (net)
Satışların Maliyeti (-)
Hizmet Gelirleri (net)
Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler, net
BRÜT ESAS FAALİYET KARI
36
36
36
36
37
Faaliyet Giderleri (-)
NET ESAS FAALİYET ZARARI
Diğer Faaliyetlerden Gelir ve Karlar
Diğer Faaliyetlerden Gider ve Zararlar (-)
Finansman Giderleri (-)
FAALİYET ZARARI
Net Parasal Pozisyon Karı
ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR
VERGİ ÖNCESİ ZARAR
Vergiler
NET DÖNEM ZARARI
38
38
39
40
24
HİSSE BAŞINA ZARAR
156,166,644
156,166,644
(84,580,895)
175,030,534
175,030,534
(93,003,082)
-
-
71,585,749
82,027,452
(107,571,033)
(35,985,284)
10,288,343
(30,698,474)
(1,602,001)
(57,997,416)
(121,990,073)
(39,962,621)
4,199,656
(1,785,875)
(2,877,086)
(40,425,926)
2,017,250
(57,997,416)
-
41
(21,010,384)
(79,007,800)
(38,408,676)
(7,251,081)
(45,659,757)
42
(1.70)
(0.98)
(*) Bakınız Not 2-e
Takip eden notlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
31
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine Ait
Konsolide Özsermaye Değişim Tablosu
(Para Birimi: , YTL)
Öz Sermaye
Sermaye
Sermaye
31 Aralık 2003 – önceden raporlanan
Enflasyon
Sermaye
Avans
Emisyon
Düzeltme
Yasal
Diğer
Net Dönem
Geçmiş Yıl
Özsermaye
Avansı
Farkları
Primi
Farkları
Yedekler
Yedekler
Zararı
Zararları
Toplamı
181,926,446
23,249,201
110,210,865
15,253,443
39,812,043
315,353,283
386,495
347,915
-
(322,686,799)
(933,091)
(933,091)
23,249,201
110,210,865
15,253,443
39,812,043
315,353,283
386,495
347,915
-
(323,619,890)
180,993,355
4,846,426
367,593
-
-
-
-
6,421,046
İzin karşılığındaki düzeltmenin etkisi (Not 2)
1 Ocak 2004 - düzeltilmiş
Sermaye Artışı
Transfer
1,207,027
22,042,173
(110,210,865)
(15,253,443)
88,168,692
15,253,443
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(45,659,757)
-
(45,659,757)
31 Aralık 2004 - düzeltilmiş
46,498,401
-
-
132,827,161
330,974,319
386,495
347,915
(45,659,757)
(323,619,890)
141,754,644
31 Aralık 2004 - önceden raporlanan
46,498,401
-
-
132,827,161
330,974,319
386,495
347,915
(45,610,329)
(322,686,799)
142,737,163
-
-
-
-
-
-
-
(49,428)
(933,091)
(982,519)
46,498,401
-
-
132,827,161
330,974,319
386,495
347,915
(45,659,757)
(323,619,890)
141,754,644
-
-
-
-
-
-
-
45,659,757
(45,659,757)
-
-
-
-
-
-
-
-
(79,007,800)
-
(79,007,800)
46,498,401
-
-
132,827,161
330,974,319
386,495
347,915
(79,007,800)
(369,279,647)
62,746,844
Net dönem zararı
İzin karşılığı düzeltmesinin etkisi (Not 2)
1 Ocak 2005- düzeltilmiş
Transfer
Net dönem zararı
31 Aralık 2005
Takip eden notlar konsolide mali tabloların tamamlayıcı parçasını oluştururlar.
32
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara
İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 1 – ŞİRKET’İN ORGANİZASYONU VE FAALİYET KONUSU
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. (“Türk Tuborg” veya “Şirket”), 1969 yılında kurulmuş ve Türk
Ticaret Kanunu hükümleri uyarınca İzmir, Türkiye’de tescil edilmiştir.
Şirket hisseleri İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nda işlem görmektedir.
Şirket’in ana faaliyet konusu, yurtiçi ve yurtdışı piyasalarda satılmak üzere bira ve malt üretimi ile satışı
ve dağıtımını gerçekleştirmektir. 2005 yılı içinde Türk Tuborg bünyesinde istihdam edilen ortalama
personel sayısı 238 kişidir (2004: 283 kişi). Bira üretimi ile satış ve dağıtımı, Türk Tuborg ve bağlı
ortaklığının ana iş kolunu oluşturmaktadır. Şirket’in sadece bir endüstriyel alanda faaliyet
göstermesinden, satışlarının çok büyük bir kısmının Türkiye’de yapılmasından ve varlıklarının
tamamının Türkiye’de bulunmasından dolayı finansal bilgilerin bölümlere göre raporlanmasına gerek
duyulmamıştır.
Ana ortak %95.65’lik pay ile Carlsberg Breweries A/S (“Breweries”) dir. Breweries, merkezi
Danimarka Kopenhag’da bulunan Carlsberg A/S şirketinin kontrolündedir.
Şirket merkezi, aşağıdaki adreste bulunmaktadır:
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş.
Kemalpaşa Caddesi No: 52
Işıkkent 35070
İzmir
Bağlı ortaklık
Şirket yurtiçi pazarda satmak amacıyla üretmiş olduğu biranın tamamına yakın olan kısmını, %99.88
(2004: %99.88) oranında hissesine sahip olduğu bağlı ortaklığı Bimpaş Bira ve Meşrubat Pazarlama
A.Ş.’ye (“Bimpaş” veya “Bağlı Ortaklık”) satmakta, Bimpaş ise bu ürünlerin yurtiçi satış ve dağıtımını
yapmaktadır (Not 2).
NOT 2 –MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR
a) Şirket’in devamlılığı
İlişikteki konsolide mali tablolar Şirket ve Bağlı Ortaklık’ın (“Grup”) devamlılığı esasına göre
hazırlanmıştır. Bununla birlikte, Grup’un 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle, önemli bir kısmı satış
fiyatlarına eş zamanlı ve tam olarak yansıtılamayan Özel Tüketim Vergisi’nden (“ÖTV”)
kaynaklanan, konsolide net dönem zararı 79.0 milyon Yeni Türk Lirası (“YTL”) olarak
gerçekleşmiştir. Ayrıca aynı tarih itibariyle Grup’un konsolide geçmiş yıllar zararı 369.3 milyon YTL
olup kısa vadeli yükümlülükleri kısa vadeli varlıklarını 59.7 milyon YTL tutarında aşmaktadır. Söz
konusu durum Grup’un sürekliliğini devam ettirme kabiliyeti üzerinde bir belirsizliğin varlığını işaret
etmekle birlikte Grup yönetimi gerek Not 44’de bahsedilen Grup’un finansal yapısını güçlendirici
önlemler gerekse Grup’un ana ortağı durumunda olan Carlsberg Breweries A/S, Grup’un
faaliyetlerine devam etmesi ile ilgili olarak gerekli kaynak ve desteği sağlamaya devam edeceğine dair
verdiği taahhüt sonucunda Grup’un sürekliliğini devam ettirebilmesi için gerekli olan kaynağın
sağlanacağını düşünmektedir.
33
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara
İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 2 – MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
b) Uygulanan Muhasebe Standartları
Grup, YTL cinsinden muhasebe kayıtlarının tutulmasında ve kanuni mali tablolarının hazırlanmasında
SPK tarafından çıkarılan prensipler ve şartlara, Türk Ticaret Kanunu (“TTK”), vergi mevzuatı ve
Maliye Bakanlığı tarafından çıkarılan Tekdüzen Hesap Planı şartlarına uymaktadır. Konsolide mali
tablolar, Grup’un kanuni kayıtlarına dayanarak yapılan sınıflama ve düzeltmeler ile, mali tabloların
gerçeği yansıtması ilkesi doğrultusunda, Sermaye Piyasası Kurulu (“SPK”) tarafından yayımlanan
muhasebe ilkelerine ve raporlama standartlarına uygun olarak hazırlanmıştır .
SPK, muhasebe standartlarının tam kapsamlı olarak tanımlandığı Seri:XI No:25 sayılı “Sermaye
Piyasalarında Muhasebe Standartları Hakkında Tebliğ”i yayımlamıştır. Anılan tebliğde, alternatif olarak
Uluslararası Muhasebe Standartları Kurulu (“IASB”) tarafından çıkarılmış olan Uluslararası Finansal
Raporlama Standartları’nın (“UFRS”) uygulanmasının da, SPK Muhasebe Standartları’na uyulmuş
sayılacağı belirtilmiştir.
Konsolide mali tablolar ve ilgili dipnotlar yukarıda bahsedilen SPK’nın izin verdiği alternatif uygulama
çerçevesinde ve SPK tarafından 20 Aralık 2004 tarihli duyuru ile uygulanması zorunlu kılınan
formatlara uygun olarak sunulmuştur.
c) Yüksek Enflasyon Dönemlerinde Mali Tabloların Düzeltilmesi
SPK, 17 Mart 2005 tarihinde almış olduğu bir kararla, Türkiye’de faaliyette bulunan ve SPK Muhasebe
Standartları’na uygun mali tablo hazırlayan şirketler için, 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren geçerli olmak
üzere enflasyon muhasebesi uygulamasının gerekli olmadığını ilan etmiştir. Dolayısıyla mali tablolarda,
1 Ocak 2005 tarihinden başlamak kaydıyla IASB tarafından yayımlanmış 29 no’lu “Yüksek
Enflasyonlu Ekonomilerde Finansal Raporlama” standardı (“UMS 29”) uygulanmamıştır. Dolayısıyla,
ilişikteki konsolide mali tablolarda karşılaştırmalı olarak sunulan 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle bilanço
ve 31 Aralık 2004 tarihinde sona eren hesap dönemine ait konsolide gelir tabloları, YTL ’nin 31 Aralık
2004 tarihindeki satın alma gücüyle ifade edilmiştir.
UMS 29, yüksek enflasyonlu bir ekonomiye ait para birimi esas alınarak hazırlanan mali tabloların bu
para biriminin bilanço tarihindeki satın alma gücünden hazırlanmasını ve önceki dönem mali
tablolarının da karşılaştırma amacıyla aynı değer ölçüleri kullanılarak yeniden düzenlenmesini
öngörmektedir. Karşılaştırma amacıyla verilen finansal bilgilerin yeniden düzenlenmesi, Türkiye
İstatistik Kurumu (“TİK”) tarafından açıklanan ve ülke çapında geçerli olan Toptan Eşya Fiyatı
Endeksi’nden (“TEFE”) türetilen düzelme katsayısı kullanılarak yapılmıştır.
31 Aralık 2004 tarihine kadar hazırlanan konsolide mali tabloların düzeltilmesinde kullanılan endeksler
ve düzeltme katsayıları aşağıda gösterilmiştir:
3 yıllık bileşik
Tarih
Endeks
Düzeltme katsayısı
enflasyon oranları
31 Aralık 2004
31 Aralık 2003
8.403,8
7.382,1
1,000
1,138
% 69.7
%181.1
34
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara
İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 2 – MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
d) Konsolidasyon esasları
Şirket’in aşağıda detayları sunulan bağlı ortaklığı bulunmaktadır:
Bağlı Ortaklık
Tescil edildiği ülke
Bimpaş
Türkiye
Faaliyet konusu
Şirket’in doğrudan
sahip olduğu sermaye payı
Dağıtım ve pazarlama
%99.88
i) Konsolide mali tablolar, aşağıda (b), (c) ve (d) paragraflarında yer alan hususlar kapsamında, ana şirket
olan Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.Ş. ile Bağlı Ortaklık’ın hesaplarını içermektedir.
Konsolidasyon kapsamı içinde yer alan Bağlı Ortaklık’ın mali tabloları, konsolide mali tabloların tarihi
itibariyle ve yeknesak muhasebe ilke ve uygulamaları gözetilerek UFRS’ye uygun olarak
hazırlanmıştır.
ii) Bağlı Ortaklık, Şirket’in ya (a) doğrudan ve/veya dolaylı olarak kendisine ait olan hisseler neticesinde
şirketteki hisselerle ilgili oy hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisi kanalıyla; veya (b) oy
kullanma hakkının %50’den fazlasını kullanma yetkisine sahip olmamakla birlikte mali ve işletme
politikaları üzerinde fiili hakimiyet etkisini kullanmak suretiyle, mali ve işletme politikalarını Şirket’in
menfaatleri doğrultusunda kontrol etme yetkisi ve gücüne sahip olduğu şirketleri ifade eder.
iii) Bağlı Ortaklık’ın bilanço ve gelir tablosu, tam konsolidasyon yöntemi kullanılarak konsolide edilmiş
olup Şirket’in sahip olduğu Bağlı Ortaklık’ın kayıtlı değeri ile özsermayesi karşılıklı olarak
netleştirilmiştir. Şirket ile Bağlı Ortaklık arasındaki grup içi işlemler ve bakiyeler konsolidasyon
kapsamında karşılıklı olarak silinmiştir. Şirket’in sahip olduğu hisselerin kayıtlı değerleri ve bunlardan
kaynaklanan temettüler, ilgili özsermaye ve gelir tablosu hesaplarından netleştirilmiştir.
Şirket’in %20’nin altında kontrol yetkisine sahip olduğu teşkilatlanmış piyasalarda işlem görmeyen ve
makul değerleri güvenilir bir şekilde belirlenemeyen özsermaye yatırımları, maliyet bedeli üzerinden,
şayet mevcut ise, değer düşüklüğü karşılığının çıkarılması suretiyle muhasebeleştirilmiştir. Bu tür
yatırımlar, satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflandırılmıştır (Not 16).
iv) Bağlı Ortaklık’ın net varlıkları ve dönem sonuçlarındaki azınlık hisseleri, Şirket’in net değeri, finansal
durumu ve faaliyetleri üzerinde önemli bir etkisi olmadığı için, ana ortaklık dışı pay olarak konsolide
bilanço ve gelir tablosunda ayrı olarak sınıflandırılmamıştır.
e) Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli mali tabloların düzeltilmesi
Yukarıda açıklandığı üzere, SPK, enflasyon muhasebesi uygulamasının 1 Ocak 2005 tarihinden geçerli
olmak üzere sona erdirilmesine karar vermiştir. Karşılaştırmalı olarak verilen 31 Aralık 2004 tarihli
finansal veriler, enflasyon muhasebesi uygulamasının sona erdiği tarihte geçerli olan satın alma gücü
dikkate alınarak düzeltme işlemine tabi tutulmuştur.
Uluslararası Muhasebe Standardı 39, “Finansal Araçlar” (“UMS 39”), 1 Ocak 2005 tarihinden itibaren
geçerli olmak üzere yeniden düzenlenmiştir. Buna göre, satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin kazanç
ve kayıpların, bu varlıklar mali tablolardan çıkarılana kadar, doğrudan öz sermaye içerisinde mali tablolara
alınması gerekmektedir.
Öte yandan Grup, SPK’nın tebliği uyarınca düzenlenecek mali tablo ve dipnot formatları hakkındaki
duyurusuna istinaden geçmiş dönemlere ait mali tablolarda cari dönemde yapılan gösterim değişikliklere
uygun olarak gerekli sınıflandırmaları yapmıştır.
35
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara
İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 2 – MALİ TABLOLARIN SUNUMUNA İLİŞKİN ESASLAR (Devamı)
e) Karşılaştırmalı bilgiler ve önceki dönem tarihli mali tabloların düzeltilmesi (Devamı)
Grup yönetimi, yeniden düzenlenen UMS 39’un finansal tablolar üzerindeki etkilerini incelemiş ve
karşılaştırma amacıyla verilen ilgili dönemlerde satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin değer düşüklüğü
dışında herhangi bir makul değer kaybı ve kazancı olmamasından dolayı önceki dönemlere ilişkin
karşılaştırmalı tutarları yeniden değerlemeye gerek duymamıştır.
Şirket, kullanılmayan izin karşılığı hesaplamasında önceki yıla ait matematiksel hata tespit etmesi
üzerine düzeltmenin etkisini geçmiş yıl konsolide mali tablolarına yansıtarak düzeltmiştir. Söz konusu
düzeltmeler neticesinde Grup’un 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle kısa vadeli borç karşılığı 982,519 YTL
artmış olup aynı şekilde 2004 açılış bakiyesindeki birikmiş zararlar 933,091 YTL ve 31 Aralık 2004
itibariyle net zarar 49,428 YTL artmıştır.
f) Netleştirme
Finansal varlık ve yükümlülükler, gerekli kanuni hakkın bulunması, söz konusu varlık ve yükümlülükleri
net olarak değerlendirmeye niyet olması veya varlıkların elde edilmesi ile yükümlülüklerin yerine
getirilmesinin birbirini takip ettiği durumlarda net olarak gösterilirler.
NOT 3 – UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI
3.1
Hasılat & Gelirler
Satışlar, ürünün teslimi veya hizmetin verilmesi, ürünle ilgili risk ve faydaların transferlerinin yapılmış
olması, gelir tutarının güvenilir şekilde belirlenebilmesi ve işlemle ilgili ekonomik faydaların Şirket’e
akmasının muhtemel olması üzerine alınan veya alınabilecek bedelin makul değeri üzerinden tahakkuk
esasına göre kayıtlara alınır. Net satışlar, mal satışlarından iade, indirim, vergi ve komisyonların
düşülmesi suretiyle gösterilmiştir.
3.2
Stoklar
Stoklar, maliyet bedeli veya net gerçekleşebilir değerin düşük olanı ile değerlenir. Stokların maliyeti
tüm satın alma maliyetlerini, dönüştürme maliyetlerini ve stokların mevcut durumuna ve konumuna
getirilmesi için katlanılan diğer maliyetleri içerir. Stokların birim maliyeti, ağırlıklı ortalama yöntemi ile
belirlenmiştir. Net gerçekleşebilir değer, işin normal akışı içinde tahmini satış fiyatından tahmini
tamamlama maliyeti ve satışı gerçekleştirmek için gerekli tahmini satış maliyeti toplamının
indirilmesiyle elde edilen tutardır (Not 12).
3.3
Maddi duran varlıklar
Maddi duran varlıklar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için YTL’nin 31 Aralık 2004
tarihindeki alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden
sonra iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş amortisman ve mevcutsa
kalıcı değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile konsolide mali tablolara
yansıtılmaktadır. Maddi duran varlıklar doğrusal amortisman metoduyla faydalı ömür esasına uygun bir
şekilde amortismana tabi tutulmuştur (Not 19). Söz konusu varlıkların tahmini faydalı ömürlerini
gösteren maddi duran varlık amortisman süreleri aşağıdaki gibidir:
36
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara
İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 3 – UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
3.3
Maddi duran varlıklar (Devamı)
Yıllar
Binalar
Makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Motorlu araçlar
Dönüşümlü şişeler, palet ve kasalar
25-40
5-15
3-15
5- 8
5-10
Bir varlığın kayıtlı değeri, varlığın geri kazanılabilir değerinden daha yüksekse, kayıtlı değer geri
kazanılabilir değerine indirilir.
Maddi duran varlıkların elden çıkartılması sonucu oluşan kar veya zarar cari dönemde ilgili gelir ve
gider hesaplarına yansıtılır.
3.4
Maddi olmayan duran varlıklar
Maddi olmayan duran varlıklar, iktisap edilmiş kullanım haklarını ve diğer tanımlanabilir hakları içerir.
Bunlar, 1 Ocak 2005 tarihinden önce iktisap edilen kalemler için YTL’nin 31 Aralık 2004 tarihindeki
alım gücüyle ifade edilen düzeltilmiş elde etme maliyetleri üzerinden, 1 Ocak 2005 tarihinden sonra
iktisap edilen kalemler için ise elde etme maliyetleri üzerinden, birikmiş itfa payları ve mevcutsa kalıcı
değer düşüklüğünün indirilmesi sonrasında oluşan net değeri ile konsolide mali tablolara
yansıtılmaktadır. İtfa payları alış yılından itibaren üç yılı geçmeyen bir süre için tahmini ekonomik
ömürleri üzerinden doğrusal itfa yöntemiyle hesaplanmıştır. Değer düşüklüğünün olması durumunda
maddi olmayan duran varlıkların kayıtlı değeri, geri kazanılabilir tutara indirilir (Not 20).
3.5
Varlıklarda Değer Düşüklüğü
Grup, ertelenen vergi varlıkları (Not 14) dışında kalan her varlık için her bir bilanço tarihinde,
sözkonusu varlığa ilişkin değer kaybının olduğuna dair herhangi bir gösterge olup olmadığını
değerlendirir. Eğer böyle bir gösterge mevcutsa, o varlığın geri kazanılabilir tutarı tahmin edilir.
Kullanıma uygun olmayan maddi olmayan duran varlıklarda ise geri kazanılabilir tutar her bir bilanço
tarihinde tahmin edilir. Eğer sözkonusu varlığın veya o varlığa ait nakit üreten herhangi bir biriminin
kayıtlı değeri, kullanım veya satış yoluyla geri kazanılacak tutarından yüksekse değer düşüklüğü
meydana gelmiştir. Değer düşüklüğü kayıpları konsolide gelir tablosunda muhasebeleştirilir.
Bir varlıkta oluşan değer düşüklüğü kaybı, o varlığın geri kazanılabilir tutarındaki müteakip artışın,
değer düşüklüğünün kayıtlara alınmalarını izleyen dönemlerde ortaya çıkan bir olayla
ilişkilendirilebilmesi durumunda daha önce değer düşüklüğü ayrılan tutarı geçmeyecek şekilde geri
çevrilir.
3.6
Borçlanma Maliyetleri
Krediler, alındıkları tarihlerde, alınan kredi tutarından işlem masrafları çıkartıldıktan sonraki
değerleriyle kaydedilir. Krediler, sonradan etkin faiz yöntemi kullanılarak iskonto edilmiş maliyet
değerleri üzerinden gösterilir. İşlem masrafları düşüldükten sonra kalan tutar ile iskonto edilmiş maliyet
değeri arasındaki fark, gelir tablosuna kredi dönemi süresince finansman maliyeti olarak yansıtılır.
Kredilerden kaynaklanan finansman maliyeti, oluştuğunda gelir tablosuna kaydedilir.
37
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara
İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 3 – UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
3.7
i)
Finansal araçlar
Sınıflandırma
Finansal yatırımların sınıflandırılması, yatırımların hangi amaç için elde edilmesine bağlı olarak
belirlenmektedir. Grup yönetimi, finansal varlığın sınıflandırılmasını ilk elde edildiği tarihte yapmakta ve
bu sınıflandırmayı her bilanço döneminde tekrar değerlendirmektedir.
Vade sonuna kadar elde tutulacaklar haricinde kalan finansal varlıklar alım-satım amaçlı yatırımlar ve
satılmaya hazır finansal varlıklar olarak sınıflanır.
Satılmaya hazır finansal varlıklar, likidite ihtiyacının karşılanmasına yönelik olarak veya faiz
oranlarındaki değişimler nedeniyle satılabilecek olan ve belirli bir süre gözetilmeksizin elde tutulan
finansal araçlardır.
ii)
Muhasebeleştirme
Finansal varlıklar işlem tarihi esasına göre kayıtlı değerleri ile muhasebeleştirilir.
Alım-satım amaçlı varlıklar ve satılmaya hazır değerler, bu varlıkların satın alma taahhütünün
gerçekleştiği tarihte kayda alınır.
Vadeye kadar elde tutulacak varlıklar ve işletme kaynaklı krediler, Grup’a transfer oldukları gün
muhasebeleştirilirler.
Satılmaya hazır finansal varlıklar, yönetimin bilanço tarihinden sonraki 12 aydan daha kısa bir süre için
finansal aracı elde tutma niyeti olmadıkça veya işletme sermayesinin arttırılması amacıyla satışına
ihtiyaç duyulmayacaksa (ki bu durumda dönen varlıklar içine dahil edilir), duran varlıklara dahil edilir.
iii) Değerleme
Finansal araçlar, işlem maliyetleri dahil olmak üzere maliyet üzerinden değerlenir. İlk kayıt tarihinden
sonraki raporlama dönemlerinde, Grup’un vade sonuna kadar elinde tutma niyet ve kabiliyeti olan
finansal varlıklar, iskonto edilmiş maliyet değerleri üzerinden değer düşüklüğü dikkate alınarak
değerlenir.
Alım-satım amaçlı yatırımlar ve satılmaya hazır finansal varlıklar bilanço tarihindeki rayiç değerleri ile
değerlendirilirler. Alım-satım amaçlı finansal varlıklardan kaynaklanan gerçekleşmemiş kar ve zararlar
dönem kar zararına yansıtılır. Satılmaya hazır finansal varlıklardan kaynaklanan gerçekleşmemiş kar ve
zararlar ise, satışa ya da sürekli değer düşüklüğüne karar verilene kadar, özkaynaklar altında
muhasebeleştirilir ve satışta ya da değer düşüklüğünde daha önce özkaynaklar içinde oluşan kümülatif
kar zarar dönem kar zararına intikal ettirilir. Aktif bir piyasada oluşmuş piyasa fiyatı olmayan ve diğer
değerleme yöntemleri kullanılarak piyasa değeri tespit edilemeyen satılmaya hazır finansal varlıklar ekli
konsolide mali tablolarda enflasyon muhasebesinin sona erdiği tarihte geçerli olan satın alma gücüyle
gösterilmiştir.
iv) Makul değer ölçme prensipleri
Gerçeğe uygun değer, istekli alıcı ve satıcıların biraraya geldiği piyasalarda bir aktifin başka bir varlıkla
değiştirilebileceği veya bir taahhütün yerine getirilebileceği değerdir. Bir finansal enstrümanın piyasa
değeri, aktif bir pazarın mevcudiyeti durumunda, satıştan elde edilebilecek tutara veya satın almadan
doğabilecek borca eşittir.
Finansal enstrümanların gerçeğe uygun tahmini değeri Grup tarafından piyasalara ilişkin bilgiler ve
gerekli değerleme yöntemleri kullanılarak belirlenmiştir. Ancak, gerçeğe uygun değerin belirlenmesinde
kullanılan piyasa verilerinin yorumlanmasına gerek duyulmaktadır. Bu nedenle, bu
38
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara
İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 3 – UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
Finansal Araçlar (devamı)
3.7
raporda sunulan tahminler Grup’un varlıklarını elden çıkarması durumunda cari piyasa koşullarında
elde edebileceği değerler olmayabilir.
Banka mevduatları, alacaklar, teminat mektupları ve akreditifler gibi şarta bağlı taahhütler, karşı
tarafın anlaşmanın şartlarını yerine getirememesi durumunda, Grup finansal durumunu olumsuz
yönde etkileyebilecek önemli finansal enstrümanlardır.
Bazı finansal varlıkların maliyet değerine eşit olan kayıtlı değerlerinin, kısa vadeli nitelikleri
nedeniyle gerçeğe uygun değerlerine eşit olduğu varsayılmaktadır.
Aşağıda her mali enstrümanın gerçeğe uygun tahmini değerlerini belirlemede kullanılan yöntemler
ve varsayımlar belirtilmiştir.
Dönem sonu kurlarıyla çevrilen döviz cinsinden olan bakiyelerin makul değerlerinin, kayıtlı
değerlerine yaklaştığı kabul edilmektedir.
Kasa ve bankalar: Yabancı para cinsinden olan kasa ve banka bakiyeleri dönem sonu kurundan
değerlenmişlerdir. Bilançodaki nakit ile bankadaki mevduatın mevcut değeri, bu varlıkların gerçeğe
uygun tahmini değerleridir.
Ticari alacakların ve bu alacaklardan tahsil edilemeyenler için ayrılmış olan karşılıkların kayıtlı
değerleri makul değer olarak kabul edilmektedir.
Kısa vadeli olmaları nedeniyle alınan krediler ve diğer parasal yükümlülüklerin kayıtlı değeri makul
değer olarak kabul edilmiştir.
Ticari yükümlülükler tahmini makul değerleriyle gösterilmiştir.
Değişik faiz oranlarına sahip yabancı para uzun vadeli krediler bilanço tarihinde döviz kuru ile
YTL’ye çevrilmiş olup, makul değerleri kayıtlı değere yaklaşmaktadır.
v)
Makul değerdeki değişimler
Alım-satım amaçlı varlıkların makul değerlerindeki değişimlere bağlı olarak ortaya çıkan gelir ve
giderler, konsolide gelir tablosunda gösterilmektedir.
Cari dönemde satılmaya hazır finansal varlıklara ilişkin herhangi bir makul değer kaybı ve kazancı
oluşmamıştır.
Grup’un finansal varlıklar üzerindeki sözleşmeye bağlı haklarını kaybetmesi durumunda bu varlıklar
muhasebe kayıtlarından çıkarılır. Bu olay finansal varlıklar satıldığı, süresi dolduğu veya haklarından
feragat edildikleri zaman gerçekleşir. Finansal borçlar, yükümlülük yerine getirildiği, iptal edildiği veya
süresi dolduğunda kayıtlardan çıkarılır.
39
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara
İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 3 – UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
3.7
Finansal Araçlar (devamı)
vi)
Muhasebe kayıtlarından çıkarma
Alım-satım amaçlı ve satılmaya hazır varlıklar Grup’un bu varlıkları satma taahhütünde bulunduğu
tarihte muhasebe kayıtlarından çıkartılır ve bununla ilgili alacaklar da aynı tarihte muhasebeleştirilir.
Grup, faaliyetlerinden dolayı, borç ve sermaye piyasası fiyatları, döviz kurları ve faiz oranlarındaki
değişimlerin etkileri dahil çeşitli finansal risklere maruz kalmaktadır. Grup’un toptan risk yönetim
programı, mali piyasaların öngörülmezliğine odaklanmakta olup, Grup’un mali performansı üzerindeki
potansiyel olumsuz etkilerin en aza indirgenmesini amaçlamıştır.
a)
Faiz oranı riski
Grup, faiz oranlarındaki değişikliklerin faize duyarlı aktif ve pasiflerine olan etkisinden dolayı faiz oranı
riskine maruz kalmaktadır.
b)
Fonlama riski
Mevcut ve ilerideki muhtemel borç gereksinimlerinin fonlanabilmesi, kaliteli finansal kuruluşlardan
yeterli finansman olanakları sağlanarak yönetilmektedir.
c)
Kredi riski
Finansal varlıkların mülkiyeti, karşı tarafın, sözleşmelerin şartlarını yerine getirmeme risk unsurunu
taşır. Bu riskler, kredi değerlendirmeleri ve tek bir karşı taraftan toplam riskin sınırlandırılması ile
kontrol edilir. Kredi riski, müşteri tabanını oluşturan kuruluş sayısının çokluğu dolayısıyla
dağıtılmaktadır.
d) Döviz kuru riski
Grup, döviz cinsinden borçlu veya alacaklı bulunulan meblağların Yeni Türk Lirası’na çevrilmesinden
dolayı kur değişikliklerinden doğan döviz kuru riskine maruz kalmaktadır. İlgili döviz kuru riski için Grup
yönetimi döviz pozisyonunu yakından takip etmektedir (Not 29).
3.8
Kur Değişiminin Etkileri
Yabancı para cinsinden olan işlemler, işlem tarihlerinde geçerli olan kurlar üzerinden çevrilmiştir.
Yabancı para ile ifade edilen parasal varlık ve yükümlülükler, dönem sonunda geçerli olan kurlar
üzerinden çevrilmiştir. Yabancı para ile ifade edilen parasal varlık ve yükümlülüklerin çevrimlerinden
doğan kur farkı gelir ve giderleri, gelir tablosuna yansıtılmıştır.
3.9
Hisse başına zarar
Konsolide gelir tablosunda belirtilen hisse başına zarar, net zararın ilgili dönem içinde çıkarılmış hisse
senetlerinin ağırlıklı ortalama adedine bölünmesi ile tespit edilir.
40
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara
İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
3.10
Bilanço Tarihinden Sonraki Olaylar
Bilanço tarihinden sonraki olaylar; kara ilişkin herhangi bir duyuru veya diğer seçilmiş finansal
bilgilerin kamuya açıklanmasından sonra ortaya çıkmış olsalar bile, bilanço tarihi ile bilançonun yayımı
için yetkilendirme tarihi arasındaki tüm olayları kapsar.
Grup, bilanço tarihinden sonraki düzeltme gerektiren olayların ortaya çıkması durumunda, mali
tablolara alınan tutarları bu yeni duruma uygun şekilde düzeltir.
3.11 Karşılıklar, Şarta Bağlı Yükümlülükler ve Şarta Bağlı Varlıklar
Grup’un, geçmişteki işlemlerinin sonucunda mevcut hukuki veya geçerli bir yükümlülüğünün bulunması
ve yükümlülüğün yerine getirilmesi için kaynakların dışa akmasının gerekli olabileceği ve tutar için
güvenilir bir tahminin yapılabileceği durumlarda karşılıklar oluşturulur.
Paranın zaman değerinin etkisinin önemli olduğu durumlarda, karşılık tutarı; yükümlülüğün yerine
getirilmesi için gerekli olması beklenen giderlerin bugünkü değeri olarak belirlenir. Karşılıkların bugünkü
değerine indirgenmesinde kullanılacak iskonto oranının belirlenmesinde, ilgili piyasalarda oluşan faiz
oranı ile sözkonusu yükümlülükle ilgili risk dikkate alınır.
Geçmiş olaylardan kaynaklanan ve mevcudiyeti işletmenin tam olarak kontrolünde bulunmayan
gelecekteki bir veya daha fazla kesin olmayan olayın gerçekleşip gerçekleşmemesi ile teyit edilebilmesi
mümkün yükümlülükler ve varlıklar mali tablolara dahil edilmemekte ve şarta bağlı yükümlülükler ve
varlıklar olarak değerlendirilmektedir (Not 23-31).
3.12
Muhasebe Politikaları, Muhasebe Tahminlerinde Değişiklik ve Hatalar
Muhasebe politikalarının seçimi, muhasebe politikalarında ve tahminlerinde meydana gelen
değişiklikler ve hataların muhasebeleştirilmesi yapılarak kamuya duyurulur.
3.13
Kiralama İşlemleri
Grup’un esas olarak mülkiyetin tüm risk ve ödüllerini üstüne aldığı maddi duran varlık kiralaması,
finansal kiralama şeklinde sınıflandırılır. Finansal kiralamalar, kiralama döneminin başında kiralanmış
olan varlığın rayiç değerinden veya asgari kira ödemelerinin o günkü indirgenmiş değerinden düşük
olanı üzerinden kaydedilir. Her bir kira ödemesi, bakiye borç üzerinde sabit bir oranın elde edilmesi
amacıyla borç ve finansal masraflar arasında tahsis edilir. Finansal masraflar düşüldükten sonra ilgili
finansal kiralama borçları, finansal kiralama borçları olarak kayıtlara alınır (Not 8). Finansman
maliyetinin faiz unsuru, kira dönemi boyunca gelir tablosuna gider olarak yansıtılır. Finansal kiralama
yolu ile satın alınan maddi duran varlıklar, varlığın tahmini faydalı ömrü üzerinden amortismana tabi
tutulur.
Finansal kiralamadan doğan borçlar, ilgili maddi duran varlığın satın alma değeri üzerinden mali
tablolara yazılır. Kira sözleşmesinden doğan faiz ödemeleri ise, kira dönemi boyunca gelir tablosunda
gider olarak gösterilir.
Mülkiyete ait risk ve ödüllerin önemli bir kısmının kiralayana ait olduğu kiralama işlemi, işletme
kiralaması olarak sınıflandırılır. İşletme kirası (kiralayandan alınan teşvikler düşüldükten sonra) olarak
yapılan ödemeler, kira dönemi boyunca doğrusal yöntem ile gelir tablosuna gider olarak kaydedilir.
41
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara
İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
3.14 İlişkili Taraflar
Konsolide mali tabloların amacı doğrultusunda ortaklar, önemli yönetim personeli ve yönetim kurulu
üyeleri, aileleri ve onlar tarafından kontrol edilen veya onlara bağlı şirketler ile birlikte ilişkili taraflar
olarak kabul edilmiştir (Not 9).
3.15 Finansal Bilgilerin Bölümlere Göre Raporlanması
Grup’un sadece bir endüstriyel alanda faaliyet göstermesinden, satışlarının çok büyük bir kısmının
Türkiye’de yapılmasından ve varlıklarının tamamının Türkiye’de bulunmasından dolayı finansal
bilgilerin bölümlere göre raporlanmasına gerek duyulmamıştır.
3.16 Devlet Teşvik ve Yardımlar
Grup makul değerleri ile izlenen parasal olmayan devlet teşvikleri de dahil olmak üzere tüm devlet
teşviklerini, elde edilmesi için gerekli şartların Grup tarafından yerine getirileceğine ve teşviğin işletme
tarafından elde edilebileceğine dair makul bir güvence oluştuğunda mali tablolara alınır.
3.17 Kurum Kazancı Üzerinden Hesaplanan Vergiler
Dönemin kar ve zararı üzerindeki gelir vergisi yükümlülüğü, cari yıl vergisi ve ertelenen vergiyi
içermektedir. Cari yıl vergi yükümlülüğü, dönem karının vergiye tabi olan kısmı üzerinden ve bilanço
tarihinde geçerli olan vergi oranları ile hesaplanan vergi yükümlülüğünü içermektedir (Not 41).
Ertelenen vergi yükümlülüğü veya varlığı, varlıkların ve yükümlülüklerin mali tablolarda gösterilen
değerleri ile yasal vergi matrahı hesabında dikkate alınan tutarları arasındaki geçici farklılıkların bilanço
yöntemine göre vergi etkilerinin yasalaşmış vergi oranları dikkate alınarak hesaplanmasıyla
belirlenmektedir (Not 14).
Ertelenmiş vergi yükümlülüğü veya alacağı, söz konusu geçici farklılıkların ortadan kalkacağı ilerideki
dönemlerde ödenecek vergi tutarlarında yapacakları tahmin edilen artış ve azalış oranlarında ilişikteki
konsolide mali tablolara yansıtılmaktadırlar. Ertelenmiş vergi alacağı, gelecek dönemlerde vergi
avantajının sağlanması olası durumlarda ayrılır. Bu alacaktan artık yararlanılamayacağı anlaşıldığı oranda
ilgili aktiften silinir. Ertelenmiş verginin hesaplanmasında, mevcut vergi oranları kullanılmaktadır.
Aynı ülkenin vergi mevzuatına tabi olunması ve cari vergi varlıklarının cari vergi yükümlülüklerinden
mahsup edilmesi konusunda yasal olarak uygulanabilir bir hakkın bulunması şartlarıyla ertelenen vergi
varlıkları ve yükümlülükleri, karşılıklı olarak birbirinden mahsup edilir.
3.18 Çalışanlara Sağlanan Faydalar/Kıdem Tazminatları
Yürürlükteki kanunlara göre, Grup emeklilik dolayısıyla veya istifa ve İş Kanunu’nda belirtilen
davranışlar dışındaki sebeplerle istihdamı sona eren çalışanlara belirli bir toplu ödeme yapmakla
yükümlüdür. Kıdem tazminatı karşılığı, tüm çalışanların emeklilikleri dolayısıyla ileride doğacak
yükümlülük tutarlarının net bugünkü değerine göre hesaplanmış ve konsolide mali tablolarda
yansıtılmıştır (Not 23).
42
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara
İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 3 - UYGULANAN DEĞERLEME İLKELERİ/MUHASEBE POLİTİKALARI (Devamı)
3.19 Nakit Akım Tablosu
Nakit akım tablosunda, döneme ilişkin nakit akımları esas, yatırım ve finansman faaliyetlerine dayalı bir
biçimde sınıflandırılarak raporlanır (Not 43).
Esas faaliyetlerden kaynaklanan nakit akımları, Grup’un faaliyetlerinden kaynaklanan nakit akımlarını
gösterir.
Yatırım faaliyetleriyle ilgili nakit akımları, Grup’ın yatırım faaliyetlerinde (duran varlık yatırımları ve
finansal yatırımlar) kullandığı ve elde ettiği nakit akımlarını gösterir.
Finansman faaliyetlerine ilişkin nakit akımları, Grup’ın finansman faaliyetlerinde kullandığı kaynakları
ve bu kaynakların geri ödemelerini gösterir.
Nakit ve nakit benzeri değerler, nakit ve banka mevduatı ile tutarı belirli nakde kolayca çevrilebilen kısa
vadeli, yüksek likiditeye sahip ve vadesi 3 ay veya daha kısa olan yatırımları içermektedir.
3.20 Sermaye ve Emisyon Primi
Adi hisseler, sermaye olarak sınıflandırılır. Onaylandığı üzere, mevcut hissedarlara uygulanan kıst
sermaye artışları nominal değer üzerinden raporlanır. Adi hisselerin temettü ödemeleri, sermayede
açıklandıkları dönemde kayıtlara alınır. Emisyon primi ise Şirket’in halka arz edilen hisselerinin nominal
tutarı ile satış tutarı arasındaki farkı temsil etmektedir (Not 25-26).
43
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara
İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 4 - HAZIR DEĞERLER
2005
Kasa
Bankalar
- vadesiz mevduat
- vadeli mevduatlar/repo
Kredi kartı alacakları
2004
147,512
93,830
1,363,575
3,301,500
4,812,587
944,162
341
1,038,333
NOT 5 – MENKUL KIYMETLER
Yoktur.
NOT 6 – FİNANSAL BORÇLAR
Kısa Vadeli Banka Kredileri
USD
EUR
Yıllık Faiz Oranı %
%4.81 - %4.89
%2.73 - %2.93
2005
Orijinal Para Birimi
31,285,293
20,145,732
41,978,606
31,981,349
73,959,955
Banka Kredileri
Yıllık Faiz Oranı %
USD
EUR
YTL
Banka Kredileri
YTL
%3.03 - %2.44
%3.15 - %3.04
2004
Orijinal Para Birimi
42,276,038
9,074,334
0 - %20
YTL
56,738,671
16,576,994
6,029,733
79,345,398
NOT 7 - TİCARİ ALACAKLAR VE TİCARİ BORÇLAR
Ticari Alacaklar
2005
2004
Vadeli çekler ve alacak senetleri
Müşteri cari hesapları
39,216,316
31,965,312
71,181,628
33,660,660
28,815,252
62,475,912
Tenzil: Şüpheli alacak karşılığı
Tahakkuk etmemiş finansman gelirleri
(8,405,613)
(883,430)
(5,998,239)
(915,145)
Ticari alacaklar- net
61,892,585
55,562,528
Vadeli çekler ve alacak senetleri üç aydan daha az vadelidir.
44
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara
İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 7 - TİCARİ ALACAKLAR VE TİCARİ BORÇLAR (devamı)
Ticari Borçlar
2005
Satıcılar cari hesapları
Tenzil: Tahakkuk etmemiş finansman giderleri
Ticari borçlar- net
10,045,164
(185,406)
9,859,758
2004
15,055,745
(415,092)
14,640,653
Ticari borçların vadesi bir yıldan kısadır.
NOT 8 – FİNANSAL KİRALAMA ALACAKLARI VE BORÇLARI
Yoktur (2004: 168,919 YTL).
NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER VE BAKİYELER
2005
2004
a) İlişkili taraflardan alacaklar:
Breweries
AD Pivara Celarevo Brewerie (“Pivara”)
Çamlı Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (“Çamlı Yem”)
Diğer
954,224
39,923
14,369
1,008,516
85,860
16,941
471,525
574,326
Breweries’den alacağın önemli bir kısmı, Grup’un, Carlsberg ve Tuborg markaları için yaptığı
promosyon ve reklam harcamalarının varılan mutabakat çerçevesinde bir kısmını Breweries’e
faturalamasından kaynaklanmaktadır. 31 Aralık 2004 itibariyle Çamlı Yem’den olan alacak yapılan
küspe ve yemlik satışlarından oluşmaktadır.
b) İlişkili taraflara olan borçlar:
Breweries
Desa Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (“Desa Enerji”)
Carlsberg Polska S.A. (“Polska”)
Bintur Havacılık Taşımacılık ve Ticaret A.Ş. (“Bintur”)
Diğer
2005
2,522,023
277,618
93,472
59,545
6,935
2004
1,601,562
406,258
684,729
27,081
37,597
2,959,593
2,757,227
Breweries’e olan borç, yapılmış olan lisans anlaşmasından ve alınan hizmet bedellerinden
kaynaklanmaktadır. Grup, Tuborg ve Carlsberg markası taşıyan ürünler için her ay, Tuborg ve
Bimpaş’ın yapmış olduğu net satış tutarları üzerinden lisans sözleşmesinde belirtilen koşullar ve oranlar
çerçevesinde, Breweries’e lisans hizmet bedeli tahakkuk ettirmektedir.
Bu kapsamda cari yılda oluşan lisans gideri 4,449,576 YTL olup 3,218,439 YTL tutarındaki kısmı satış
giderleri, geri kalan 1,231,137 YTL tutarındaki kısmı ise satılan malın maliyeti kalemi altında
muhasebeleştirilmiştir.
45
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara
İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 9 - İLİŞKİLİ TARAFLARLA YAPILAN İŞLEMLER VE BAKİYELER (devamı)
2005
c) Mal ve Hizmet Alımları
2004
Desa Enerji
Breweries
Bintur
Polska
Diğer
4,230,085
1,640,105
838,429
11,647
3,939,205
3,854,901
980,575
1,217,182
77,637
Toplam
6,720,266
10,069,500
-
Grup, Breweries‘den çeşitli promosyon malzemesi ve danışmanlık hizmeti almaktadır. Desa Enerji ise
şirketin elektrik ihtiyacini karşılamaktadir. Bintur şirket personeline yemek servisi sağlamaktadır.
2005
d) Mal ve Hizmet Satışları
2004
Breweries
Pivara
Shumensko Pivo AD
Bintur
6,639,899
331,182
72,543
37,121
10,629,623
72,691
86,425
38,789
Toplam
7,080,745
10,827,528
2005
e)Sabit Kıymet Alımları
Danbrew Ltd A/S
Toplam
2005
f ) Lisans Hizmet Bedeli
Breweries
Toplam
4,449,576
4,449,576
2004
1,773,061
1,773,061
2004
3,753,255
3,753,255
NOT 10 – DİĞER ALACAKLAR VE DİĞER BORÇLAR
Diğer Kısa Vadeli Alacaklar
Verilen depozitolar
Ciro primi
Verilen avanslar
Katma değer vergisi alacağı
Diğer
Toplam
46
Global Reports LLC
2005
2004
4,732,021
132,330
95,880
3,325
4,963,556
5,816,133
769,168
25,782
1,868,673
148,735
8,628,491
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara
İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 10 – DİĞER ALACAKLAR VE DİĞER BORÇLAR (Devamı)
Diğer Uzun Vadeli Alacaklar
2005
2004
13,385
13,385
19,470
19,470
2005
2004
13,964,687
12,420,904
1,006,880
766,811
9,091
28,168,373
13,751,373
12,032,682
542,186
241,946
206,475
26,774,662
2005
2004
Hammadde stokları
Yarı mamül stokları
Emtia
Mamül stokları
Diğer
Toplam
6,334,419
4,854,364
1,703,041
347,162
2,531,767
15,770,753
7,035,029
6,076,464
743,464
1,200,612
3,995,071
19,050,640
Tenzil: Değer düşüklüğü karşılığı
Toplam
(196,966)
15,573,787
(29,725)
19,020,915
Verilen depozito ve teminatlar
Toplam
Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler
Ödenecek vergi ve fonlar
Alınan depozitolar
Ödenecek giderler
Personele borçlar
Diğer
Toplam
NOT 11 – CANLI VARLIKLAR
Yoktur.
NOT 12 – STOKLAR
NOT 13 – DEVAM EDEN İNŞAAT SÖZLEŞMELERİ ALACAKLARI VE HAKEDİŞ
BEDELLERİ
Yoktur.
NOT 14 – ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ
Grup, ertelenen gelir vergisi varlık ve yükümlülüklerini, bilanço kalemlerinin UFRS ve yasal mali
tablolarda farklı değerlendirilmeleri sonucunda ortaya çıkan geçici farkların etkilerini dikkate alarak
hesaplamaktadır. Söz konusu geçici farklar genellikle gelir ve giderlerin, UFRS ve vergi kanunlarına
göre değişik raporlama dönemlerinde ve farklı tutarlarda muhasebeleştirilmesinden kaynaklanmaktadır.
Geçici farklar üzerinden yükümlülük metoduna göre hesaplanan ertelenen vergi alacağı ve yükümlülüğü
için uygulanan oran %30’dur (2004: %30).
47
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara
İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 14 – ERTELENEN VERGİ VARLIKLARI VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ (Devamı)
31 Aralık itibariyle toplam geçici farklar ve bunların yol açtığı ertelenen vergi varlıkları ve yükümlülükleri
aşağıdaki gibidir:
2004
2005
Birikmiş
geçici farklar
Maddi ve maddi olmayan duran varlıklar
üzerindeki fark
Ertelenmiş
vergi varlığı/
(yükümlülüğü)
10,624,831
400,475
185,409
Gelir tahakkukları
-
Ertelenmiş vergi varlığı/(yükümlülüğü)-net
Ertelenmiş
vergi varlığı/
(yükümlülüğü)
14,710,932
(74,212,751)
242,526
(120,142)
270,035
(55,623)
145,060
-
(4,413,280)
22,263,825
(72,758)
(87,100)
(43,519)
(3,187,449)
-
Mahsup edilebilecek mali zararlar
-Envanter üzerindeki amortisman farkı
Tahakkuk etmemiş faiz geliri/gideri-net
Birikmiş
geçici farklar
17,647,171
(3,363,214)
Türk vergi mevzuatı, ana şirketin ve bağlı ortaklığın, konsolide vergi beyannamesinde bulunmasına izin
vermemektedir. Bu nedenle, bu konsolide mali tablolarda gösterilen vergi varlıkları ve yükümlülükleri,
her bir şirket için ayrı ayrı, aşağıdaki şekilde hesaplanmıştır:
2005
Ertelenmiş vergi- net
Varlıklar
Yükümlülükler
Türk Tuborg
Bimpaş
-
(3,327,404)
(35,810)
2004
Ertelenmiş vergi- net
Varlıklar
Yükümlülükler
22,263,825
(4,553,012)
(63,642)
31 Aralık 2005 itibari ile Grup’ un taşınabilir geçmiş yıl zararları ile indirilebilir yatırım teşvik tutarları
üzerinden kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıkları 45,649,871 YTL tutarında olup, bu tutar ilerki
yıllarda bu varlıkların indirim konusu yapılmasının kesinlik arzetmemesinden dolayı, konsolide mali
tablolarına yansıtılmamıştır.
Bunun yanısıra, Grup toplam tutarı 15,371,981 YTL (31 Aralık 2004: 6,407,952 YTL) olan ve
çoğunluğu maddi duran varlık, kıdem tazminatı, şüpheli alacak karşılığı ve sponsorluk giderlerinden
oluşan geçici zamanlama farklılıklarından kaynaklanan ertelenmiş vergi varlıklarını, ilerki yıllarda bu
varlıkların indirim konusu yapılmasının kesinlik arzetmemesinden dolayı, konsolide mali tablolarına
yansıtmamıştır.
NOT 15 – DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER
Diğer Dönen Varlıklar
Gelecek aylara ait giderler
Satım amacı ile elde tutulan sabit kıymetler
Gelir Tahakkukları
Toplam
48
Global Reports LLC
2005
2004
439,903
375,704
1,934
817,541
13,689,182
13,689,182
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara
İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 15 – DİĞER CARİ/CARİ OLMAYAN VARLIKLAR VE KISA/UZUN VADELİ
YÜKÜMLÜLÜKLER (Devamı)
Diğer Duran Varlıklar
Gelecek yıllara ait giderler
Toplam
2005
2004
52,324
52,324
9,667,874
9,667,874
Rekabet Kurulu’nun 22 Nisan 2005 tarih ve 05-27/317-80 sayılı kararı uyarınca Bağlı Ortaklık’ın
bayilerinin/distribütörlerinin hem açık satış yapan nihai satış noktaları hem de kapalı satış yapan nihai
satış noktaları ile akdettikleri “münhasırlık içeren” tek elden satın alma anlaşmalarına 2002/2 sayılı
tebliğ ile tanınan muafiyetin kaldırılmasına karar verilmiştir. Bu karar uyarınca 90 gün içerisinde tek
elden satın alma anlaşmalarında yer alan rekabet etmeme yükümlülüğü ve bu etkiyi doğuran diğer
kısıtlamalar Bağlı Ortaklık tarafından bayilerine/distribütörlerine ve nihai satış noktalarına bildirilmiştir.
Münhasırlık içeren bu anlaşmalarda tanınan muafiyetin kaldırılmasıyla beraber, Bağlı Ortaklık toplam
22,167,551 YTL’lik nakit ve mal katkıları ile ilgili alacaklarını silmiştir (Not 38).
NOT 16 – SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR
Tutar
Desa Enerji
Bintur
Çamlı Yem
2,757,188
1,016,309
283,057
4,056,554
Tenzil: Değer düşüklüğü karşılığı
Toplam
(3,627,061)
429,493
2005
Pay oranı
%
10.66
5.0
0.19
Tutar
2,757,188
1,016,309
283,057
4,056,554
2004
Pay oranı
%
10.66
5.0
0.19
(1,044,352)
3,012,202
Grup’un satılmaya hazır finansal varlıkları, aktif sermaye piyasalarında işlem görmediklerinden ve
makul değerleri güvenilir bir şekilde ölçülemediğinden, mali tablolarda enflasyon muhasebesinin sona
erdiği tarihte geçerli olan satın alma gücünden değer düşüklüğü arındırılmış olarak taşınmaktadır.
Grup yönetimi tarafından; satılmaya hazır finansal varlıkların değerindeki önemli tutardaki azalış bu
varlıkların bir değer düşüklüğüne maruz kaldığının objektif kanıtı olarak değerlendirilmiş ve 31 Aralık
2005 tarihi itibariyle satılmaya hazır finansal varlıklar üzerinde geçen yıldan devreden 1,044,352 YTL
tutarındaki değer düşüklüğü karşılığına ilave olarak 2,582,709 YTL tutarında değer düşüklüğü karşılığı
gideri ayrılmıştır.
NOT 17 – POZİTİF/NEGATİF ŞEREFİYE
Yoktur.
NOT 18 – YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER
Yoktur.
49
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara İlişkin Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 19 - MADDİ DURAN VARLIKLAR
31 Aralık 2005
Maliyet
1 Ocak 2005
İlaveler
Çıkışlar
Arazi ve Binalar
81,959,657
207,175
(4,259,788)
Makine ve Cihazlar
310,470,651
361,225
(1,520,660)
Demirbaşlar
103,844,813
3,069,911
(5,339,131)
10,465
101,586,058
Motorlu Araçlar
10,321,244
-
(4,202,853)
-
6,118,391
Dönüşümlü Şişeler, palet ve kasalar
26,936,366
1,980,425
(3,852,372)
-
25,064,419
Yapılmakta olan yatırımlar ve diğer
3,460,710
9,869,820
-
(10,743,105)
2,587,425
536,993,441
15,488,556
(19,174,804)
1 Ocak 2005
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
31 Aralık 2005
38,930,978
2,168,412
(1,840,694)
(34,017)
39,224,679
259,001,325
7,833,491
(1,505,040)
-
265,329,776
79,445,340
8,516,892
(5,139,089)
-
82,823,143
7,561,973
912,644
(3,717,472)
-
4,757,145
14,604,252
3,717,910
(3,307,810)
-
15,014,352
399,543,868
23,149,349
(15,510,105)
(34,017)
407,149,095
Tenzil:Birikmiş Amortisman
Binalar
Makine ve cihazlar
Demirbaşlar
Motorlu araçlar
Dönüşümlü şişeler, palet ve kasalar
Net Defter Değeri
137,449,573
Transferler
(141,233)
10,067,975
(805,898)
77,765,811
319,379,191
532,501,295
125,352,200
Dönemin amortisman giderlerinin 14,599,066 YTL’si üretim maliyetine, 845,625 YTL’si genel yönetim giderlerine ve 7,704,660 YTL’si ise pazarlama, satış ve
dağıtım giderlerine verilmiştir.
50
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara İlişkin
Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 19 - MADDİ DURAN VARLIKLAR (Devamı)
Binalar içinde sınıflandırılmış maliyet bedeli 709,857 YTL ve birikmiş amortisman tutarı 34,017 YTL olan
satım amacıyla elde tutulan binanın 675,840 YTL tutarındaki net değeri, binanın makul değerinden satış için
katlanılacak masraflar düşüldükten sonraki değeri ile karşılaştırıldıktan sonra, 31 Aralık 2005 hesap dönemi
içerisinde 300,136 YTL’lik değer düşüklüğü karşılığı ayrılarak “Diğer Dönen Varlıklar”’a sınıflanmıştır.
Grup’un maddi duran varlıkları içinde yer alan ve finansal kiralama sözleşmesi ile kiralanmış varlıkları,
aşağıda net defter değeri belirtilen motorlu araçlar, makine ve cihazlar ile demirbaşlardan oluşmaktadır:
2005
2004
Net defter değeri
1,601,289
2,945,127
NOT 20 - MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR
Açılış
1 Ocak 2005
Haklar
Tenzil:Birikmiş İtfa payları
Kapanış
İlaveler
Çıkışlar
Transferler
640,007
(1,660,198)
(7,713)
4,346
96,041
(2,495,148)
3,007,555
(1,020,191)
(3,367)
96,041
5,502,703
-
31 Aralık2005
6,231,038
(4,151,000)
2,080,038
Dönemin itfa giderlerinin 160,488 YTL’si üretim maliyetine, 1,485,591 YTL’si genel yönetim giderlerine,
14,119 YTL’si ise pazarlama, satış ve dağıtım giderlerine verilmiştir.
Haklar kalemine cari yılda yapılmakta olan yatırımlardan 96,041 YTL transfer yapılmıştır.
NOT 21 - ALINAN AVANSLAR
Alınan sipariş avansları
Toplam
2005
2004
6,699
6,699
69,327
69,327
2005
2004
30,158,789
1,448,729
595,619
1,403,096
179,778
33,786,011
1,131,853
6,411
90,692
1,228,956
NOT 22 – EMEKLİLİK PLANLARI
Yoktur.
NOT 23 – BORÇ KARŞILIKLARI
Kısa Vadeli Borç Karşılıkları
Özel tüketim vergisi (ÖTV) karşılığı
Kullanılmayan izin karşılığı
ÖTV dava gider karşılığı
Faturası gelmemiş mal ve hizmetler
Diğer
Toplam
51
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara İlişkin
Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 23 – BORÇ KARŞILIKLARI (Devamı)
Grup, Not 31’ de ayrıntılarıyla açıkladığı üzere, Grup yönetimi vergi dairesine fazladan ödenen Özel Tüketim
Vergisi’nin iadesi için vergi dairesine ve bu fazla ödemenin nedeni olan Bakanlar Kurulu Kararı’nın (“BKK”)
iptali için İdare Mahkemesi’ne 2004 ve 2005 dönemleri içinde çeşitli davalar açmıştır.
Bu davalar ile ilgili olarak Danıştay’ın yürütmeyi durdurma kararı vermesi üzerine Grup yönetimi 2005 yılı
içinde bazı dönemlere ilişkin ÖTV beyannamelerini, 31 Aralık 2004 tarihli Resmi Gazete’de yayınlanan ÖTV
kanununa ekli 3 sayılı listede bira için belirlenen oran ve tutardan yüksek olanı üzerinde hesaplamış ve buna
göre ödeme yapmıştır. Grup yönetimi Anayasa Mahkemesi’nin kararını beklemekle birlikte yürütmesi
durdurulan BKK’na göre ödenmesi gereken ÖTV tutarı ile fiilen ödediği tutar arasındaki fark için konsolide
mali tablolarda karşılık ayırmıştır.
Grup yönetimi, kullanılmayan izin karşılığı hesaplamasında önceki yıla ait matematiksel hata tespit etmesi
üzerine düzeltmenin etkisini geçmiş yıl konsolide mali tablolarına yansıtarak düzeltmiştir. Söz konusu
düzeltmeler neticesinde Grup’un 31 Aralık 2004 tarihi itibariyle kısa vadeli borç karşılığı 982,519 YTL artmış
olup aynı şekilde 2004 açılış bakiyesindeki birikmiş zararlar 933,091 YTL ve 31 Aralık 2004 itibariyle net
zarar 49,428 YTL artmıştır.
Uzun Vadeli Borç Karşılıkları:
Kıdem Tazminatı Karşılığı
Aşağıda belirtilen yasal yükümlülükler haricinde, çalışanların emeklilikleri ile ilgili yükümlülük doğuran
herhangi bir sözleşme yoktur.
Türk kanunlarına göre Grup en az bir yıllık hizmeti tamamlayarak emekliye ayrılan, iş ilişkisi kesilen, askerlik
hizmeti için çağrılan veya vefat eden her çalışanına kıdem tazminatı ödemek mecburiyetindedir. Ödenecek
tazminat her hizmet yılı için bir aylık maaş tutarı kadardır ve bu tutar 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle
1,727.10 YTL (31 Aralık 2004: 1,574.74 YTL) ile sınırlandırılmıştır.
Kıdem tazminatı karşılığı yasal olarak herhangi bir fonlamaya tabi değildir.
Kıdem tazminatı karşılığı, Grup’un çalışanlarının emekli olmasından doğan gelecekteki olası yükümlülüğün
bugünkü değerinin tahmini üzerinden kayıtlara yansıtılmıştır.
Uluslararası Muhasebe Standardı No:19 “Çalışanlara Sağlanan Faydalar”, Grup’un kıdem tazminatı karşılığını
tahmin etmek için aktüer değerleme yöntemlerinin geliştirilmesini öngörmektedir. Buna göre toplam karşılığın
hesaplanmasına yönelik aşağıdaki aktüaryel varsayımlar yapılmıştır.
2005
İskonto oranı
Emekli olasılığının tahmini
%5.49
%92
2004
%5.45
%96
Temel varsayım, enflasyon ile orantılı olarak her yıllık hizmet için 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle 1,727.10
YTL (31 Aralık 2004: 1,574.74 YTL) olan tavan yükümlülüğünün artmasıdır. Böylece uygulanan iskonto
oranı enflasyonun beklenen etkilerinden arındırılmış gerçek oranı gösterir. Grup’un kıdem tazminatı
karşılığı, kıdem tazminatı tavanı her altı ayda bir ayarlandığı için, 1 Ocak 2006 tarihinden itibaren 1,770.62
YTL (1 Ocak 2005: 1,648.90 YTL) üzerinden hesaplanmaktadır.
52
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara İlişkin
Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 23 – BORÇ KARŞILIKLARI (Devamı)
Kıdem tazminatı karşılığının yıl içindeki hareketleri aşağıdaki gibidir:
2005
Açılış bakiyesi
Dönem içerisinde ayrılan karşılıklardaki artış - net
Dönem içerisinde ödenen miktar
(2,554,071)
Kapanış bakiyesi
2004
2,577,834
3,528,704
617,092
(1,049,361)
1,603,201
2,145,565
2,577,834
Grup tarafından 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle istihdam edilen ortalama personel sayısı toplam 793’tür.
(2004: 950)
NOT 24 – ANA ORTAKLIK DIŞI PAYLAR/ANA ORTAKLIK DIŞI KAR/ZARAR
Yoktur.
NOT 25 – SERMAYE/KARŞILIKLI İŞTİRAK SERMAYE DÜZELTMESİ
Grup’un onaylanmış ve ödenmiş nominal değerdeki sermayesi, aşağıdaki gibidir:
Kayıtlı sermaye tavanı (tarihi değeri ile)
Nominal değeri ile onaylanmış ve ödenmiş sermaye
2005
2004
200,000,000
46,498,401
50,000,000
46,498,401
Türkiye’deki şirketler, hissedarlarına bedelsiz hisse çıkararak verme durumunda kayıtlı sermaye tavanını
aşabilirler.
Şirket’in ortakları ve sermaye içindeki payları aşağıda belirtilmiştir:
Hissedarlar
2005
Tutar
Pay %
2004
Tutar
Pay %
Carlsberg Breweries A/S
Diğer
44,474,128
2,024,273
95.65
4.35
44,474,128
2,024,273
95.65
4.35
Toplam ödenmiş sermaye
46,498,401
100.00
46,498,401
100.00
Her biri 1 YKr nominal değere sahip 4,649,840,100 (2004: 4,649,840,100) adet hisse bulunmaktadır.
İmtiyazlı hisse yoktur.
Sermaye
Tarihi
Değerler
Özsermaye
Endekslenmiş
Değerler
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkı
46,498,401
324,111,362
277,612,961
53
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara İlişkin
Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 26 – SERMAYE YEDEKLERİ
Seri: XI No: 25 sayılı tebliğ uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo düzenlenmesi sonucunda
özsermaye kalemlerinden “Sermaye, Emisyon Primi, Yasal Yedekler, Statü Yedekleri, Özel Yedekler ve
Olağanüstü Yedek kalemlerine bilançoda kayıtlı değerleri ile yer verilir. Bu hesap kalemlerinin düzeltilmiş
değerleri toplu halde özsermaye grubu içinde “özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” hesabında yer
verilir.
Emisyon primi Şirket’in halka arz edilen hisselerinin nominal tutarı ile satış tutarı arasındaki farkı temsil
etmektedir. Bu prim, özsermayeye kaydedilmiş olup, dağıtıma açık değildir.
Tüm özsermaye kalemlerine ilişkin “özsermaye enflasyon düzeltmesi farkları” sadece bedelsiz sermaye
artırımı veya zarar mahsubunda, olağanüstü yedeklerin kayıtlı değerleri ise, bedelsiz sermaye artırımı; nakit
kar dağıtımı ya da zarar mahsubunda kullanılabilecektir.
2005
Emisyon primi
Öz sermaye enflasyon düzeltmesi farkları
132,827,161
330,974,319
Toplam Sermaye Yedekleri
463,801,480
Yukarıda tarihi bedelleri ile gösterilmiş olan emisyon priminin endeksinin değeri ve özsermaye enflasyon
düzeltme farkı ise aşağıdaki gibidir:
Emisyon primi
Tarihi
Değerler
Özsermaye
Endekslenmiş
Değerler
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkı
132,827,161
160,053,223
27,226,062
NOT 27 – KAR YEDEKLERİ
Kanuni defterlerdeki birikmiş karlar, aşağıda belirtilen kanuni yedeklerle ilgili hüküm haricinde
dağıtılabilirler.
Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler birinci ve ikinci tertip yasal yedekler olmak üzere ikiye ayrılır.
Türk Ticaret Kanunu’na göre birinci tertip yasal yedekler, şirketin ödenmiş sermayesinin %20’sine
ulaşılıncaya kadar, kanuni net karın %5’i olarak ayrılır. İkinci tertip yasal yedekler ise ödenmiş sermayenin
%5’ini aşan dağıtılan karın %10’udur. Türk Ticaret Kanunu’na göre, yasal yedekler ödenmiş sermayenin
%50’sini geçmediği sürece sadece zararları netleştirmek için kullanılabilir, bunun dışında herhangi bir şekilde
kullanılması mümkün değildir.
Halka açık şirketler, temettü dağıtımlarını SPK’nın öngördüğü şekilde aşağıdaki gibi yaparlar:
SPK, 31 Aralık 2004 döneminden geçerli olmak üzere asgari kar dağıtım oranını %30 olarak belirlemiştir. Bu
dağıtım şirketlerin genel kurullarının alacağı karara bağlı olarak nakit olarak ya da dağıtılabilir karın
%30’undan aşağı olmamak üzere bedelsiz hisse senedi olarak ya da belli oranda nakit, belli oranda bedelsiz
hisse senedi dağıtılması suretiyle gerçekleştirilebilecektir.
54
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara İlişkin
Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 27 – KAR YEDEKLERİ (Devamı)
SPK’nın 25 Şubat 2005 tarih ve 7/242 sayılı kararı uyarınca; SPK’nın düzenlemelerine göre bulunan net
dağıtılabilir kar üzerinden SPK’nın asgari kar dağıtım zorunluluğuna ilişkin düzenlemeleri uyarınca
hesaplanan tutarın, tamamının yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir kardan karşılanabilmesi durumunda,
bu tutarın tamamının, karşılanamaması durumunda ise yasal kayıtlarda yer alan net dağıtılabilir karın
tamamının dağıtılması, SPK’nın düzenlemelerine göre hazırlanan mali tablolarda veya yasal kayıtların
herhangi birinde dönem zararı olması halinde kar dağıtımı yapılmaması esastır.
Ayrıca, aynı karar uyarınca, Seri:XI No:21 ve Seri:XI No:25 sayılı tebliğler kapsamında konsolidasyona dahil
bağlı ortaklık, müşterek yönetime tabi teşebbüs ve iştiraklerin genel kurullarında kar dağıtım kararı alınmış
olması durumunda, söz konusu işletmelerin anılan düzenlemelere göre düzenlenmiş mali tabloları
çerçevesinde ana ortaklığın konsolide mali tablosuna intikal eden kar üst sınır olmak üzere, genel kurullarda
alınan kar dağıtımı kararına bağlı olarak söz konusu işletmelerden ana ortaklığa intikal edecek kar tutarının
ana ortaklığın dağıtılabilir karında dikkate alınması gerekmektedir.
Yukarıdaki hususlara göre Grup’un kar yedekleri tablosu aşağıdaki gibidir:
2005
Yasal yedekler
Olağanüstü yedek
Diğer yedekler
386,495
342,336
5,579
Toplam Kar Yedekleri
734,410
Yukarıda tarihi bedelleri ile gösterilmiş kalemlerin endekslerinin değerleri ve özsermaye enflasyon
düzeltme farkları ise aşağıdaki gibidir:
Tarihi
Değerler
Özsermaye
Endekslenmiş
Değerler
Enflasyon
Düzeltmesi
Farkı
Yasal yedekler
Olağanüstü yedekler
Diğer yedekler
386,495
342,336
5,579
15,433,870
2,025,502
9,410,334
15,047,375
1,683,166
9,404,755
Toplam Yedekler
734,410
26,869,706
26,135,296
NOT 28 – GEÇMİŞ YIL ZARARLARI
Seri: XI, No: 25 sayılı Tebliğ Kısım 15, madde 399 uyarınca enflasyona göre düzeltilen ilk mali tablo
denkleştirme işleminde ortaya çıkan ve “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen tutarın, SPK’nın kar dağıtımına
ilişkin düzenlemeleri çerçevesinde, enflasyona göre düzeltilmiş mali tablolara göre dağıtılabilecek kar rakamı
bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınması esastır. Bununla birlikte, “geçmiş yıllar zararı”nda izlenen
söz konusu tutar, varsa dönem karı ve dağıtılmamış geçmiş yıl karları, kalan zarar miktarının ise sırasıyla
olağanüstü yedek akçeler, yasal yedek akçeler, öz kaynak kalemlerinin enflasyon muhasebesine göre
düzeltilmesinden kaynaklanan sermaye yedeklerinden mahsup edilmesi mümkün bulunmaktadır.
55
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara İlişkin
Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 28 – GEÇMİŞ YIL ZARARLARI (Devamı)
SPK’nın kar dağıtımına ilişkin düzeltmeleri çerçevesinde aşağıda belirtilen dönem ve geçmiş yıllar zararları
gelecek dönemlerde, dağıtılabilecek kar rakamı bulunurken indirim kalemi olarak dikkate alınacaktır.
2005
Net dönem zararı
Geçmiş yıllar zararları
(79,007,800)
(369,279,647)
Birikmiş Zararlar
(448,287,447)
NOT 29 – YABANCI PARA POZİSYONU
31 Aralık 2005 ve 31 Aralık 2004 tarihleri itibariyle Grup’un döviz cinsinden sahip olduğu varlık ve
yükümlülükler aşağıdaki gibidir:
31.12.2005
31.12.2004
Varlıklar
Yükümlülükler
1,771,778
(77,277,721 )
179,189
(79,554,246)
Net döviz yükümlülük pozisyonu
(75,505,943)
(79,375,057)
56
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara İlişkin
Notlar
(Para Birimi: YTL)
2005
VARLIKLAR
Nakit ve nakit benzerleri
Ticari Alacaklar
Kira Depozitoları
İlişkili Taraflardan Alacaklar
Verilen Depozitolar
Döviz Cinsi
EUR
ABD Doları
ABD Doları
ABD Doları
EUR
Danimarka Kronu
ABD Doları
EUR
2004
Yabancı Para
Tutarı
YTL Tutarı
Yabancı Para
Tutarı
YTL Tutarı
10,444
132,280
4,800
425,257
626,708
5,412
0
2,900
16,580
177,493
6,441
570,609
994,899
1,152
0
4,604
0
28,866
11,300
23,926
0
349,566
1,500
2,900
0
38,741
15,166
32,111
0
85,860
2,013
5,298
1,771,778
YÜKÜMLÜLÜKLER
Banka Kredileri
Satıcılar
İlişkili Taraflara Borçlar
Alınan Sipariş Avansları
Finansal Kiralama Borçları
Döviz Cinsi
ABD Doları
EUR
ABD Doları
EUR
Danimarka Kronu
Norveç Kronu
Danimarka Kronu
EUR
İsviçre Frangı
ABD Doları
ABD Doları
EUR
Yabancı Para
Tutarı
31,285,293
20,145,732
41,908
264,679
146,250
101,525
12,643,082
58,880
0
4,648
360
0
NET DÖVİZ POZİSYONU
41,978,606
31,981,349
56,233
420,178
31,116
20,106
2,689,942
93,472
0
6,236
483
0
77,277,721
(75,505,943)
57
Global Reports LLC
YTL Tutarı
179,189
Yabancı Para
Tutarı
42,276,038
9,074,334
77,932
1,662,954
120,600
60,501
9,316,652
16,334
4,777
510,191
360
24,119
YTL Tutarı
56,738,671
16,576,994
104,593
3,037,884
29,622
13,376
2,288,356
29,839
5,640
684,728
483
44,060
79,554,246
(79,375,057)
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara İlişkin
Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 30 – DEVLET TEŞVİK VE YARDIMLARI
Yatırım Teşvik Belgeleri
Grup’un yatırım harcamaları ile ilgili çeşitli yatırım teşvik belgeleri bulunmaktadır. Grup’un 2005 yılı
içerisinde yararlanmış olduğu yatırım indirimi tutarı bulunmamaktadır. Şirketin yatırım teşvik belgeli ve
belgesiz yatırımları nedeniyle müteakip yıllarda kullanılabilecek yatırım indirimi tutarı 24.9 milyon YTL'dir
(2004: 19.2 milyon YTL)
NOT 31 – TAAHHÜTLER, ŞARTA BAĞLI VARLIK VE YÜKÜMLÜLÜKLER
a) Türk Tuborg, daha önce ihtirazi kayıt ile ödemiş olduğu ve hukuka aykırı olarak tahsil edildiğini iddia
ettiği Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi'nin sırasıyla 2004 Haziran-Aralık arası dönemine, 2005
Şubat-Mayıs arası dönemine, 2005 Eylül ayına ve 26-31 Ağustos ile 23-31 Aralık günlerine ait taksitlerine
ilişkin olarak tahakkukların iptali ve iadesi için İzmir Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne karşı dava
açmıştır. Sözkonusu ÖTV ve dolayısıyla Katma Değer Vergisi tutarlarını belirleyen Bakanlar Kurulu
Kararları’nın (“BKK”) da –Anayasa ve hukuka aykırılığı gerekçesiyle iptal talepli davalar açılmıştır. Bu
rapor tarihi itibariyle sözkonusu davalar henüz sonuçlanmamış olmakla birlikte, yukarıda sayılan dava
konusu dönemlere ilişkin ÖTV tutarlarını belirleyen 04/6992, 04/7792, 05/8410, 05/9281 ve 05/9796 sayılı
Bakanlar Kurulu Kararları’nın iptali için açılmış davalarda Danıştay 7.Dairesi’nce yürütmenin
durdurulmasına (05/9796 sayılı Bakanlar Kurulu Kararının keenlemyekün olduğuna) karar verilmiş ve
dayanak mevzuat hükmünün iptali için Anayasa mahkemesine gidilmiştir.
b) 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle Grup’un 3,933,885 YTL tutarında verilen teminat mektupları (2004:
1,902,384 YTL), 309,074 YTL tutarında verilen kefaletleri (2004: 309,074 YTL) ve 46,963 YTL tutarında
verilen finansman senetleri (2004: 46,974 YTL) bulunmaktadır.
c) 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle Grup’un 29,628,557 YTL tutarında alınan teminat mektupları (2004:
19,702,407 YTL), 45,285,462 YTL tutarında alınan ipotekleri (2004: 46,354,331 YTL), 1,593,809 YTL
tutarında alınan teminat çekleri, 59,019 YTL tutarında alınan teminat senetleri ve 5,787 YTL tutarında diğer
teminatları (2004: 5,787 YTL) bulunmaktadır.
NOT 32 – İŞLETME BİRLEŞMELERİ
Yoktur.
NOT 33 – BÖLÜMLERE GÖRE RAPORLAMA
Yoktur.
NOT 34 - BİLANÇO TARİHİNDEN SONRAKİ OLAYLAR
Türk Tuborg, daha önce ihtirazi kayıt ile ödemiş olduğu ve hukuka aykırı olarak tahsil edildiğini iddia ettiği
Özel Tüketim Vergisi ve Katma Değer Vergisi'nin 2006 Ocak ayına ait taksitlerine ilişkin olarak
tahakkukların iptali ve iadesi için İzmir Hasan Tahsin Vergi Dairesi Müdürlüğü'ne karşı dava açmıştır.
NOT 35 – DURDURULAN FAALİYETLER
Yoktur.
58
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara İlişkin
Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 36 – ESAS FAALİYET GELİRLERİ
2005
Yurt içi satışlar
Yurtdışı satışlar
Satıştan iadeler
Satış iskontoları
Bira vergileri
Esas faaliyet gelirleri (satış gelirleri)
Satışların maliyeti
Brüt kar
2004
369,517,924
19,977,194
(2,024,905)
(55,841,314)
(175,462,255)
362,229,415
18,047,788
(957,623)
(60,457,487)
(143,831,559)
156,166,644
(84,580,895)
175,030,534
(93,003,082)
71,585,749
82,027,452
NOT 37 – FAALİYET GİDERLERİ
2005
Genel Yönetim Giderleri
Personel giderleri
Dışarıdan sağlanan hizmetler
Danışmanlık ücretleri
Amortisman ve itfa payları
Vergi, resim ve harçlar
İletişim giderleri
Seyahat giderleri
Kıdem tazminatı gideri
Kira giderleri
Diğer
Toplam
9,398,100
3,569,452
3,917,660
2,331,216
1,114,987
735,995
634,448
617,091
446,262
1,010,283
23,775,494
Satış, Dağıtım ve Pazarlama Giderleri
2005
Pazarlama giderleri
Personel giderleri
Amortisman ve itfa payları
Nakliye giderleri
Dışarıdan sağlanan hizmetler
Enerji giderleri
Harici bakım ve onarım giderleri
Haberleşme giderleri
Diğer
Toplam
ToplamFaaliyet Giderleri
59
Global Reports LLC
2004
7,486,347
2,428,610
3,526,616
2,342,811
395,357
603,656
465,579
1,834,072
428,169
1,699,581
21,210,798
2004
38,441,443
17,250,291
7,718,779
9,226,736
4,122,752
2,481,040
1,118,156
910,740
2,525,602
83,795,539
46,598,882
19,032,175
11,649,684
8,995,035
5,913,165
3,235,367
1,801,360
1,387,327
2,166,280
100,779,275
107,571,033
121,990,073
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara İlişkin
Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 37 – FAALİYET GİDERLERİ (Devamı)
PERSONEL GİDERLERİ
2005
2004
Üst düzey yöneticilere sağlanan fayda ve hizmetler
Diğer personele sağlanan fayda ve hizmetler
5,831,033
28,626,180
5,158,596
29,476,057
Toplam
34,457,213
34,634,653
60
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara İlişkin
Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 38 - DİĞER FAALİYETLERDEN GELİR/GİDER VE KAR/ZARARLARI
Diğer Faaliyetlerden Gelirler
2005
2004
9,111,641
433,759
323,644
92,161
83,820
32,240
29,725
181,353
1,600,287
452,811
731,185
268,117
99,249
130,856
208,035
709,116
Toplam diğer faaliyet gelirleri
10,288,343
4,199,656
Diğer Faaliyetlerden Giderler
2005
2004
Maddi duran varlık satış karı
Protokol ihlali
Iskarta ve hurda satış geliri
Promosyon malzemesi satışı
Taşeron erzak yardımı
Muhtelif kiralar
Konusu kalmayan stok değer düşüklüğü karşılığı
Diğer
Gelecek aylara/yıllara ait silinen varlıklar (Not 15)
Şüpheli alacak karşılığı (Not 7)
Satılmaya hazır varlıkların değer düşüklüğü karşılığı (Not 16)
Maddi duran varlık satış zararı
Komisyon giderleri
Maddi duran varlık değer düşüklüğü karşılığı (Not 19)
Kira gideri
Spor kulübü giderleri
Sair ceza ve vergiler
Diğer
22,167,551
2,407,374
2,582,709
1,405,742
995,499
300,136
285,428
143,812
101,353
308,870
177,394
455,336
304,714
308,790
76,431
463,210
Toplam diğer faaliyet giderleri
30,698,474
1,785,875
Diğer faaliyet gelirleri / (giderleri), net
(20,410,131)
2,413,781
61
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara İlişkin
Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 39 - FİNANSMAN GELİRLERİ/ (GİDERLERİ)
2005
2004
12,210,907
939,645
933,795
20,314
14,104,661
18,520,125
1,438,223
1,001,173
20,959,521
(9,694,947)
(4,864,661)
(986,711)
(160,343)
(15,706,662)
(18,406,442)
(3,944,075)
(1,210,764)
(275,326)
(23,836,607)
(1,602,001)
(2,877,086)
Finansman gelirleri:
Kur farkı geliri
Faiz geliri
Tahakkuk etmemiş finansman geliri
Diğer
Toplam finansman gelirleri
Finansman giderleri:
Kur farkı gideri
Faiz gideri
Tahakkuk etmemiş finansman gideri
Diğer
Toplam finansman giderleri
Net finansman giderleri
NOT 40 – NET PARASAL POZİSYON KAR/ZARARI
2005 yılı finansal tablolarında enflasyon düzeltmesi uygulamasının kaldırılmasının sonucunda 31 Aralık
2005 tarihinde sona eren hesap döneminde net parasal pozisyon kar/zararı oluşmamıştır. (Not 2-c).
NOT 41 – VERGİLER
Türkiye’de kurumlar vergisi oranı 2005 yılı için %30’dur (2004: %33). Bu oran, kurumların ticari kazancına
vergi yasaları gereğince indirimi kabul edilmeyen giderlerin ilave edilmesi, vergi yasalarında yer alan istisna
(iştirak kazançları istisnası gibi) ve indirimlerin (yatırım indirimi gibi) indirilmesi sonucu bulunacak vergi
matrahına uygulanır. Kar dağıtılmadığı takdirde başka bir vergi ödenmemektedir.
30 Aralık 2003 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanan, 5024 sayılı Vergi Usul Kanunu, Gelir Vergisi
Kanunu ve Kurumlar Vergisi Kanunu’nda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun (“5024 sayılı Kanun”),
kazançlarını bilanço esasına göre tespit eden gelir veya kurumlar vergisi mükelleflerinin mali tablolarını 1
Ocak 2004 tarihinden başlayarak enflasyon düzeltmesine tabi tutmasını öngörmektedir. Mükellefler ayrıca
31 Aralık 2003 tarihli bilançolarını da söz konusu yasada belirtilen esaslar dahilinde enflasyon düzeltmesine
tabi tutmak zorundadırlar.
Bunun yanı sıra, 5228 sayılı Kanunla değişik 5024 sayılı Kanun’da belirtildiği üzere SPK’nın yüksek
enflasyon döneminde mali tabloların düzeltilmesine ilişkin düzenlemelerine göre 31 Aralık 2003 tarihli
bilançolarını düzeltmek zorunda olan mükellefler söz konusu bilançolarını 5024 sayılı Kanun’da belirtilen
esaslar uyarınca yeniden düzeltmek zorunda değillerdir. Ancak bu şekilde düzeltme yapanlar, bu kanuna
göre ayrılabilecek tutardan fazla amortisman ve karşılık ayıramazlar.
Grup, 31 Aralık 2004 tarihli bilançosunu ve 31 Aralık 2005 tarihli bilançosunu 5024 ve 5228 sayılı
Kanunlar ile 8, 9, 10 ve 11 no’lu VUK sirkülerleri ile 337, 338 ve 339 no’lu VUK Genel Tebliğleri’nin
öngördüğü düzenlemeleri esas alarak hazırlamıştır.
62
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara İlişkin
Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 41 – VERGİLER (Devamı)
2005 yılı içinde VUK Mükerrer 298. maddesine göre şartların gerçekleşmemesinden dolayı enflasyon
düzeltmesi uygulaması yapılmamıştır.
Türkiye’deki bir işyeri ya da daimi temsilcisi aracılığı ile gelir elde eden kurumlar ile Türkiye’de yerleşik
kurumlara ödenen kar paylarına (temettüler) stopaj uygulanmaz. Bunların dışında kalanlara yapılan temettü
ödemeleri %10 oranında stopaja tabidir. Karın sermayeye ilavesi, kar dağıtımı sayılmaz ve stopaj
uygulanmaz.
Şirketler üçer aylık mali karları üzerinden %30 oranında geçici vergi hesaplar ve o dönemi izleyen ikinci
ayın 10’uncu gününe kadar beyan edip 17’nci günü akşamına kadar öderler. Yıl içinde ödenen geçici vergi o
yıla ait olup izleyen yıl verilecek kurumlar vergisi beyannamesi üzerinden hesaplanacak kurumlar
vergisinden mahsup edilir. Geçici vergi, devlete karşı olan herhangi bir başka mali borca da mahsup
edilebilir.
Kurumlar Vergisi Kanunu’nun geçici 28. ve 29. maddesinde yer alan iştirak hissesi ve gayrimenkul satış kazancı
istisnasının süresi 31 Aralık 2004 tarihi ile sona ermiştir. Ancak bu düzenleme 5281 sayılı kanun ile 1 Ocak 2005
tarihinden itibaren geçerli olmak üzere kalıcı istisna olarak Kurumlar Vergisi Kanunu’nun 8. maddesine
eklenmiştir.
Buna göre kurumların en az iki yıl süreyle aktiflerinde yer alan iştirak hissesi ve gayrimenkullerinin satışından
elde edilen kazançlar -belirli koşullarla kurum sermayesine ilave şartına bağlı olarak- kurumlar vergisinden
istisna olacaktır. Bankalara borçlu olanların ve kefillerinin borçlarına karşılık olmak üzere bankalara devir ve
teslim edilen gayrimenkul ve iştirak hisselerinin satışında istisna uygulanmasi için bu kıymetlerin iki yıl aktifte
bulunmaları şartı aranmayacaktır.
Kurumların 24 Nisan 2003 tarihinden sonra sabit kıymetlere ilişkin 10,000 YTL’nin üzerindeki yatırım
harcamalarının %40’ı -bazı istisnalar hariç- yatırım indirimi istisnasından yararlanarak kurumlar
vergisinden istisna edilir. İstisna edilen bu tutarlar üzerinden herhangi bir stopaj da hesaplanmaz. Kurum
kazancının yeterli olmaması halinde hesaplanan yatırım indirimi hakkı sonraki yıllara devrolunur. Yatırım
indirimi istisnasından yararlanmak için “Yatırım Teşvik Belgesi” alma zorunluluğu bulunmamaktadır. 24
Nisan 2003 tarihinden önce geçerli olan hükümlere göre kazanılmış yatırım indirimi hakkının kullanılması
halinde yararlanılan yatırım indirimi istisnası tutarı üzerinden, karın dağıtılıp dağıtılmadığına bakılmaksızın
%19.8 oranında stopaj hesaplanacaktır.
Türk vergi mevzuatına göre beyanname üzerinde gösterilen mali zararlar 5 yılı aşmamak kaydıyla dönem
kurum kazancından indirilebilirler. Ancak, mali zararlar, geçmiş yıl karlarından mahsup edilemez.
Türkiye’de ödenecek vergiler konusunda vergi otoritesi ile mutabakat sağlamak gibi bir uygulama
bulunmamaktadır. Kurumlar vergisi beyannameleri hesap döneminin kapandığı ayı takip eden dördüncü
ayın 15 inci günü akşamına kadar bağlı bulunulan vergi dairesine verilir. Bununla beraber, vergi
incelemesine yetkili makamlar beş yıl zarfında muhasebe kayıtlarını inceleyebilir ve hatalı işlem tespit
edilirse ödenecek vergi miktarları değişebilir.
Türk vergi mevzuatı, ana ortaklık olan Şirket’in Bağlı Ortaklık konsolide ettiği mali tabloları üzerinden
vergi beyannamesi vermesine olanak tanımamaktadır. Bu sebeple bu konsolide mali tablolara yansıtılan
vergi karşılıkları, tam konsolidasyon kapsamına alınan tüm şirketler için ayrı ayrı hesaplanmıştır.
63
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara İlişkin
Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 41 – VERGİLER (Devamı)
Buna göre konsolide zarar tablosunda yer alan vergi giderleri aşağıdaki gibidir:
2005
- Cari yıl
- Ertelenen
Toplam vergi (gideri)/geliri
2004
(21.010.384)
(7.251.081)
(21.010.384)
(7.251.081)
NOT 42 – HİSSE BAŞINA KAZANÇ
2005
Net Dönem Zararı
Beheri 1 YKr nominal değerli hisselerin ağırlıklı ortalama
adedi
Hisse başına esas ve nispi zarar (YKr)
64
Global Reports LLC
2004
(79,007,800)
(45,659,757)
4,649,840,100
4,649,840,100
(1.70)
(0.98)
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara İlişkin
Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 43 – NAKİT AKIM TABLOSU
Notlar
2005
2004
İşletme faaliyetleri:
Net dönem zararı
(79,007,800)
İşletme faaliyetlerinden sağlanan/(kullanılan) net nakitin
net zarar ile mutabakatına yönelik ayarlamalar:
Amortisman ve itfa payları
Özel Tüketim Vergisi karşılığı
Vergi gideri
Şüpheli alacak karşılığı, net
Sabit kıymet satış karı, net
Kıdem tazminatı karşılığı-net
Sabit kıymet değer düşüklüğü karşılığı
Tahakkuk eden faiz gelir/gideri, net
Stok değer düşüklüğü karşılığı, net
Satılmaya hazır varlıkların değer düşüklüğü karşılığı
Enflasyon parasal kalemler üzerindeki etkisi
19, 20
23
41
38
38
23
28
16
İşletme varlık ve yükümlülüklerindeki değişiklik öncesi
işletme faaliyetlerinde kullanılan nakit
Ticari alacaklardaki artış
Stoklardaki azalış / (artış)
Diğer dönen varlıklardaki azalış
Ticari borçlardaki azalış (artış)
İlişkili taraflara borçlardaki artış,net
Kısa vadeli yükümlülüklerdeki artış
Diğer duran varlıklardaki artış
Ödenen kıdem tazminatı
Diğer uzun vadeli yükümlülüklerdeki azalış
(4,354,563)
7
12
7
9
10,15
23
İşletme faaliyetlerinde (kullanılan)/sağlanan net nakit
Yatırım faaliyetleri:
Maddi ve maddi olmayan duran varlık alımları
Maddi duran varlıklar satışından elde edilen nakit
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
19,20
Finansman faaliyetleri:
Sermaye ve emisyon primi artışı
Alınan banka kredileri
Geri ödenen banka kredileri
Finansal kiralama borçlarındaki azalış
Satılmaya hazır iştirakler azalış
24,809,549
30,158,789
21,010,384
2,407,374
(7,705,899)
617,092
300,136
305,862
167,241
2,582,709
-
6
6
8
8
Finansman faaliyetlerinde kullanılan net nakit
(45,659,757)
25,706,803
4,224,052
(62,281)
(1,422,893)
2,032,207
(82,192)
(242,406)
(3,037,645)
(18,544,112)
(8,705,716)
3,279,887
16,912,280
(5,010,581)
(231,824)
3,729,349
9,621,635
(1,049,361)
-
(5,879,635)
(1,387,557)
1,483,899
3,628,923
(926,511)
3,678,834
386,463
(2,554,071)
(94,828)
14,191,106
(20,208,595)
(16,128,563)
11,373,963
(4,754,600)
(20,509,953)
3,256,930
(17,253,023)
725,777,074
(731,270,407)
(168,919)
-
6,421,052
575,177,588
(598,645,718)
(349,070)
(106,546)
(5,662,252)
(17,502,694)
3,774,254
(54,964,312)
Nakit ve nakit benzerlerindeki net (azalış) /artış
4
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
4
1,038,333
56,002,645
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
4
4,812,587
1,038,333
65
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. ve Bağlı Ortaklık
31 Aralık 2005 Tarihinde Sona Eren Hesap Dönemine ait Konsolide Mali Tablolara İlişkin
Notlar
(Para Birimi: YTL)
NOT 44 – KONSOLİDE MALİ TABLOLARI ÖNEMLİ ÖLÇÜDE ETKİLEYEN YA DA
KONSOLİDE MALİ TABLOLARIN AÇIK, YORUMLANABİLİR VE ANLAŞILABİLİR
OLMASI AÇISINDAN AÇIKLANMASI GEREKLİ OLAN DİĞER HUSUSLAR
İŞLETMENİN SÜREKLİLİĞİ HAKKINDA YÖNETİM PLANLARI
Ekim 2003 ve sonrasında, özel tüketim vergisinde yapılan yüksek oranlı ve beklenmedik artışlar, Grup’un
karlılığı ve nakit akışlarını önemli ölçüde olumsuz yönde etkilemiştir. Piyasa koşulları ve rekabet nedeniyle,
Grup sözkonusu vergi artışlarının tamamını satış fiyatlarına yansıtamamış ve oluşan ek maliyetlere
katlanmak zorunda kalmıştır. Grup yönetimi, faaliyetlerini tekrar karlı bir şekilde sürdürülebilmesi amacı ile
bir dizi önlemler almıştır. Buna göre:
i.
Grup, sabit ve değişken maliyetlerini azaltmak için 2005’te hazırladığı maliyet azaltma planlarını
uygulamaya devam etti. İşgücü ile ilgili yeniden yapılanma çalışmaları 2004’ün son çeyreğinde
uygulandı ve 2005 Aralık’ında tamamlandı. Buna göre, 2006 sonuçlarına da yansıyacak olan önemli
tasarruflar elde edilmiştir.
ii.
Çoğunlukla satış, lojistik ve genel yönetim maliyetleri ile ilgili olan yeni maliyet azaltma çalışmaları
2005 yılının Aralık ayında tanımlandı ve hemen uygulamaya konuldu. Bu planların bir parçası olarak,
çoğunlukla Bağlı Ortaklık’ta olmak üzere ek işgücü azaltmaları Şubat 2006’da gerçekleşti. Bu
planların pozitif katkıları 2006 performansına kısmen yansıyacaktır. Tam yıl etkisi ise 2007 yılına
yansıyacaktır.
iii. Grup’un nakit akışının daha sağlıklı hale getirilmesine yönelik olarak teminatların kalitesi ve ortalama
tahsilat vadelerine odaklanma 2006 yılında da öncelikli olarak sürdürülecektir.
iv.
v.
Grup’un ihracat potansiyeli yeni pazarlara girilerek başarı ile değerlendirilmiştir. İhracattaki artışın
2006 ve sonrasında da devam etmesi planlanmaktadır.
1 Şubat 2005 itibarıyle gerçekleşen özel tüketim vergisindeki artış nedeniyle Grup, Şubat 2005’ten
geçerli olmak üzere ürünlerine ortalama %18 oranında zam yapmıştır. Ayrıca, Mayıs 2005 ve Mart
2006 aylarında da ilave zamlar yapılmıştır.
Bu önlemlerin yanısıra Grup’un ana ortağı durumunda olan Carlsberg Breweries A/S, Şirket’in mali
yapısının güçlenmesi için Grup’a gerekli kaynak ve desteğin sağlanacağını taahhüt etmiştir.
Bunlara istinaden, Grup yönetimi ve ana ortağı, işletmenin sürdürülebilir karlılığının sağlanması amacı ile
yukarıda açıklanan önlemlerin Grup’a gerekli kaynağı sağlamada yeterli olacağına inanmaktadır.
66
Global Reports LLC
Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii
Anonim Sirketi and its Affiliate
Consolidated Financial Statements
As of 31 December 2005
With Independent Auditor’s
Report Thereon
Cevdet Suner Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik AŞ
29 March 2006
This report consists of 2 pages of
independent auditors’ report and 38 pages
of consolidated financial statements and
notes to the consolidated financial
statements.
67
Global Reports LLC
TURK TUBORG BİRA VE MALT SANAYII A.Ş. and its Affiliate
Independent Auditors’ Report
As of and for the year ended 31 December 2005
To the Board of Directors of
Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii Anonim Sirketi
We have audited the accompanying consolidated balance sheet of Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayi Anonim
Sirketi and its affiliate (“Group”) as of 31 December 2005 and; the related consolidated statement of
operations for the year then ended. Except as disclosed in the second paragraph, our audit was performed in
accordance with the auditing principles and standards promulgated by the Capital Market Board of Turkey
and accordingly included, tests of accounting records and transactions and other auditing procedures and
techniques that we considered necessary in the circumstances.
As of 31 December 2005, the Group management estimated the number of the returnable packaging in
circulation based on its statutory records and concluded that the returnable packaging in circulation is
consistent when compared with the historical data and the industry ratio. However, the effects of any loss on
the the returnable packaging in circulation have not been taken into consideration in the management’s
estimate. As of 31 December 2005, the Group management could not estimated the effects of impairment
loss on returnable packaging, and the amount of deposits from customers; and the the amount of deposits
from customers that are not expected to be claimed back by the customers. Returnable packaging included
in tangible assets and customer deposits are reported as YTL 15.1 million and as YTL 12.4 million
respectively.
In our opinion, except for the effects of the matter described in the second paragraph, financial statements
referred in the first paragraph present fairly, in all material respects, the financial position of Türk Tuborg
Bira ve Malt Sanayii Anonim Sirketi and its affiliate as of 31 December 2005 and the results of its
operations for the year then ended in conformity with the accounting principles (Note 2) promulgated by
Capital Market Board of Turkey.
Without further qualifying our report, we draw your attention to the following matters:
As discussed in Note 2 of the consolidated financial statements, consolidated financial statement are
prepared assuming the continuance of the Group as a going concern. However, at 31 December 2005, the
Group incurred net loss of YTL 79.0 million mainly due to the increase in excise duty which could not be
compensated totally and simultaneously by an increase in the sales prices. In addition as of 31 December
2005, the Group reported an accumulated deficit of YTL 369.3 million and its current liabilities exceeded its
current assets by YTL 59.7 million. Although these factors raise substantial doubt about the Group’s ability
to continue as a going concern, Group management has taken measures that are explained in detail in Note
44, in order to streghten the Group’s financial structure. Moreover, Carlsberg Breweries A/S, the main
shareholder of the Group, has expressed its ongoing support to the Group and to raise the required amount
of funds.
68
Global Reports LLC
The Group has identified an error related to prior year in the calculation of vacation pay liability. This error
has been corrected by restating the prior year consolidated financial statements. As a result of this correction,
as of 31 December 2004, Group’s short term liabilities has increased by YTL 982,519 and the the opening
accumulated loss of 2004 and net loss for the year ended 31 December 2004 have increased by YTL 933,091
and YTL 49,428, respectively.
29 March 2006
Istanbul
Cevdet Suner Denetim ve Yeminli
Mali Müşavirlik AŞ
Yüksel Özay
Engagement Partner
Additional paragraph for convenience translation to English:
As discussed in Note 2 (b), the difference between the accounting principles promulgated by the Capital Market
Board of Turkey, and accounting principles generally accepted in countries in which the accompanying
consolidated financial statements are to be distributed have influence on the accompanying consolidated
financial statements. Accordingly, the accompanying consolidated financial statements are not intended to
present the financial position and the results of operations in accordance with the accounting principles
generally accepted in such countries.
69
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and its Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements
As of and for the year ended 31 December 2005
TABLE OF CONTENTS.....................................................................................................
PAGE
CONSOLIDATED BALANCE SHEET..............................................................................
71-72
CONSOLIDATED INCOME STATEMENT .....................................................................
73
CONSOLIDATED STATEMENT OF CHANGES IN EQUITY.......................................
74
NOTES TO CONSOLIDATED FINANCIAL STATEMENTS .........................................
75-107
NOTE 1
NOTE 2
NOTE 3
NOTE 4
NOTE 5
NOTE 6
NOTE 7
NOTE 8
NOTE 9
NOTE 10
NOTE 11
NOTE 12
NOTE 13
NOTE 14
NOTE 15
NOTE 16
NOTE 17
NOTE 18
NOTE 19
NOTE 20
NOTE 21
NOTE 22
NOTE 23
NOTE 24
NOTE 25
NOTE 26
NOTE 27
NOTE 28
NOTE 29
NOTE 30
NOTE 31
NOTE 32
NOTE 33
NOTE 34
NOTE 35
NOTE 36
NOTE 37
NOTE 38
NOTE 39
NOTE 40
NOTE 41
NOTE 42
NOTE 43
NOTE 44
ORGANIZATION AND NATURE OF OPERATIONS ...................................................
75
BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS........................................
75-78
VALUATION PRINCIPLES/ACCOUNTING PRINCIPLES APPLIED...........................
78-85
CASH AND CASH EQUIVALENTS .............................................................................
85
MARKETABLE SECURITIES........................................................................................
85
BANK BORROWINGS.........................................................................................................
85
TRADE RECEIVABLES AND TRADE PAYABLES .....................................................
86
FINANCIAL LEASE OBLIGATIONS.............................................................................
86
DUE FROM AND DUE TO RELATED PARTIES ..........................................................
86-88
OTHER RECEIVABLES AND OTHER PAYABLES............................................................
88
BIOLOGICAL ASSETS........................................................................................................
88
INVENTORY..................................................................................................................
89
RECEIVABLES FROM CONTINUING CONSTRUCTION CONTRACTS ..................
89
DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES..................................... ..........................
89-90
OTHER CURRENT/NON-CURRENT ASSETS AND SHORT-/LONG-TERM
LIABILITIES .................................................................................................................
90
FINANCIAL ASSETS.... .................................................................................................
91
GOODWILL....................................................................................................................
91
INVESTMENT PROPERTY................................................................................................
91
TANGIBLE ASSETS .....................................................................................................
92-93
INTANGIBLE ASSETS ..................................................................................................
93
ADVANCES RECEIVED................................................................................................
93
PENSION PLANS .........................................................................................................
93
PROVISIONS................................................................................................................
93-95
MINORITY INTEREST................ .................................................................................
95
SHARE CAPITAL...........................................................................................................
95-96
CAPITAL RESERVES ....................................................................................................
96
LEGAL RESERVES......................................................................................................
96-97
ACCUMULATED LOSSES ..........................................................................................
97-98
FOREIGN CURRENCY POSITION................................................................................
98-99
GOVERNMENT GRANTS AND INCENTIVES ..........................................................
99
COMMITMENT AND CONTINGENCIES .....................................................................
99-100
BUSINESS COMBINATIONS ......................................................................................
100
SEGMENT REPORTING ..............................................................................................
100
SUBSEQUENT EVENTS ..............................................................................................
100
DISCONTINUED OPERATIONS ...................................................................................
100
GROSS PROFIT..............................................................................................................
100
OPERATING EXPENSES...............................................................................................
101
OTHER INCOME/EXPENSE..........................................................................................
102
FINANCING INCOME/(EXPENSE) ............................................................................... 102-103
NET MONETARY POSITION PROFIT / LOSS .............................................................
103
TAXES............................................................................................................................ 103-105
LOSS PER LOT SHARE ...............................................................................................
105
CASH FLOW STATEMENT .........................................................................................
106
OTHER ISSUES REQUIRED TO BE DISCLOSED FOR THE FAIR PRESENTATION OF THE
FINANCIAL STATEMENTS …………………… ………………………
107
70
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and its Affiliate
Consolidated Balance Sheet as at 31 December 2005
(Currency:YTL)
Audited
Notes
ASSETS
Current Assets
4
5
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Cash and cash equivalents
Marketable securities, net
Trade receivables, net
Financial lease receivables, net
Due from related parties, net
Other receivables, net
Biological sssets, net
Inventories, net
Receivables from continuing construction contracts, net
Deferred tax assets
Other current assets
Non-current assets
Trade receivables, net
Financial lease receivables, net
Due from related parties, net
Other receivables, net
Financial assets, net
Goodwill, net
Investment property, net
Tangible assets, net
Intangible Assets, net
Deferred tax assets
Other non-current sssets
7
8
9
10
16
17
18
19
20
14
15
Total Assets
31 December
2005
Restated (*)
31 December
2004
89,068,572
98,513,775
4,812,587
61,892,585
1,008,516
4,963,556
1,038,333
55,562,528
574,326
8,628,491
-
-
15,573,787
-
19,020,915
-
817,541
13,689,182
127,927,440
175,356,857
-
19,470
3,012,202
-
-
13,385
429,493
-
125,352,200
2,080,038
52,324
137,449,573
3,007,555
22,200,183
9,667,874
216,996,012
273,870,632
(*) Please see Note 2-e
Consolidated financial statements as of and for the year ended 31 December 2005 were approved and
undersigned on behalf of the Board of Directors on 29 March 2006.
The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
71
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and its Affiliate
Consolidated Balance Sheet as at 31 December 2005
(Currency:YTL)
Audited
Bağımsız Denetimden
Notes
Liabilities
Short Term Liabilities
Bank borrowings, net
Short-term portions of long term borrowings, net
Financial lease obligation, net
Other financial liabilities
Trade payables, net
Due to related parties, net
Advances received
Progress billings
Accrued expenses and provisions
Deferred tax liabilities
Other payables, net
6
6
8
10
7
9
21
13
23
14
10
Long Term Liabilities
Bank borrowings, net
Financial lease obligations, net
Other financial liabilities, net
Trade payables, net
Due to related parties
Advances received
Accrued expenses and provisions
Deferred tax liabilities
Other payables, net
6
8
10
7
9
21
23
14
10
MINORITY INTEREST
24
SHAREHOLDERS' EQUITY/DEFICIT
25
25
26
Share Capital
Treasury stock
Capital Reserves
Share premium
Share certificate cancellation profits
Revaluation reserve
Fair value reserve
Inflation adjustments on equity items
Reserves
Legal Reserves
Status reserves
Extraordinary reserves
Special reserves
Gain on sale of investments and tangible
assets to be transferred to share capital
Foreign currency translation difference
Net loss for the year
Accumulated losses
27
31 December
2005
Restated (*)
31 December
2004
148,740,389
124,985,142
73,959,955
79, 345,398
168,919
9,859,758
2,959,593
6,699
14,640,653
2,757,227
69,327
33,786,011
1,228,956
28,168,373
26,774,662
5,508,779
7,130,846
Silinmiş:
2,145,565
3,363,214
2,577,834
4,553,012
62,746,844
141,754,644
46,498,401
46,498,401
463,801,480
132,827,161
463,801,480
132,827,161
330,974,319
734,410
386,495
330,974,319
734,410
386,495
342,336
5,579
342,336
5,579
Silinmiş:
28
TOTAL SHAREHOLDERS' EQUITY AND LIABILITES
(*) Please see Note 2-e
(79,007,800)
(369,279,647))
(45,659,757)
(323,619,890)
216,996,012
273,870,632
The accompanyng notes are an integral part of the consolidated financial statements.
72
Global Reports LLC
Silinmiş: ,
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and its Affiliate
Consolidated Income Statement for the year ended 31 December 2005
(Currency: TRY)
Audited
Notes
31 December 2005
31 December 2004
Restatement (*)
OPERATING INCOME
Sales (net)
Cost of sales (-)
Service income (net)
Other income
GROSS PROFIT
36
36
36
36
Operating expenses (-)
LOSS FROM OPERATIONS
Income from other operations
Loss from other operations (-)
Net financing costs (-)
OPERATING LOSS
Gain on net monetary position, net
MINORITY INTEREST
LOSS BEFORE TAX
Taxation credit / (charge)
NET LOSS FOR THE YEAR
37
LOSS PER SHARE
42
38
38
39
40
24
41
156,166,644
156,166,644
(84,580,895)
71,585,749
175,030,534
175,030,534
(93,003,082)
82,027,452
(107,571,033)
(35,985,284)
10,288,343
(30,698,474)
(1,602,001)
(57,997,416)
(57,997,416)
(21,010,384)
(79,007,800)
(121,990,073)
(39,962,621)
4,199,656
(1,785,875)
(2,877,086)
(40,425,926)
2,017,250
(38,408,676)
(7,251,081)
(45,659,757)
(1.70)
(0.98)
(*) Please see Note 2-e
The accompanyng notes are an integral part of the consolidated financial statements.
73
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and its Affiliate
Consolidated Statement of Changes in Shareholders' Equity
For the year ended 31 December 2005
(Currency: TRY)
Capital
Share capital
31 December 2003 – as previously reported
Effect of correction of vacation pay liability
(Note 2)
23,249,201
1 January 2004 – revised
23,249,201
Share capital increase
Transfer
Capital
Advance
Advance
Differentials
110,210,865
110,210,865
Inflation
Share
Premium
15,253,443
15,253,443
1,207,027
39,812,043
Adjustments
Legal
Other
Net loss
Accumulated
on Equity Items
Reserves
Reserves
for the year
losses
315,353,283
386,495
347,915
-
Total
(322,686,799)
181,926,446
(933,091)
(933,091)
39,812,043
315,353,283
386,495
347,915
-
(323,619,890)
180,993,355
4,846,426
367,593
-
-
-
-
6,421,046
22,042,173
(110,210,865)
(15,253,443)
88,168,692
15,253,443
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
(45,659,757)
-
(45,659,757)
31 December 2004 – revised
46,498,401
-
-
132,827,161
330,974,319
386,495
347,915
(45,659,757)
(323,619,890)
141,754,644
31 December 2004 – previously reported
Effect of correction of vacation pay liability
(Note 2)
46,498,401
-
-
132,827,161
330,974,319
386,495
347,915
(45,610,329)
(322,686,799)
142,737,163
-
-
-
-
-
-
-
(49,428)
(933,091)
(982,519)
1 January 2005 – revised
46,498,401
-
-
132,827,161
330,974,319
386,495
347,915
(45,659,757)
(323,619,890)
141,754,644
-
-
-
-
-
-
-
45,659,757
(45,659,757)
-
-
-
-
-
-
-
-
(79,007,800)
-
(79,007,800)
46,498,401
-
-
132,827,161
330,974,319
386,495
347,915
(79,007,800)
(369,279,647)
62,746,844
Net loss for the year
Transfer
Net loss for the year
31 December 2005
The accompanying notes are an integral part of the consolidated financial statements.
74
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 1 – ORGANISATION AND NATURE OF OPERATIONS
Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. (“Turk Tuborg” or “Group”) was incorporated in 1969 and
registered in Izmir, Turkey in accordance with the Turkish Commercial Code.
Shares of the Group are traded in the Istanbul Stock Exchange.
The Group is engaged in the production, sale and distribution of beer and malt to domestic and foreign
markets. The average number of employees during 2005 is 238 (2004: 283). Main activity of Turk
Tuborg and its affiliate is production, sales and distribution of beer. Since the majority of the Group’s
activities are focused in one industrial area, the vast majority of sales are realised in Turkey and the
assets of the Group are located in Turkey, segment reporting was not applied.
Carlsberg Breweries A/S (“Breweries”) is the main shareholder of the Group and owns 95.65 % of
shares. Brewerie is controlled by Carlsberg A/S with its headquarters in Copenhagen, Denmark.
Registered office of the Group is located at the following address:
Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S.
Kemalpasa Caddesi No: 52
Isikkent 35070
Izmir
Affiliate
The vast majority of the Group’s products are sold to its affiliate Bimpas Bira ve Mesrubat Pazarlama
A.S (“Bimpas” or “Affiliate”), which is 99.88% owned by the Group (2004: 99.88%). Bimpaş performs
the sale and distribution of these products to the domestic market (Note 2).
NOTE 2 – BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS
a) Going Concern
The accompanying consolidated financial statements are prepared assuming the continuance of the
Group and its Affiliate (“Group”) as a going concern. However, during the year ended 31 December
2005 the Group incurred a net loss of 79.0 million New Turkish Lira (“YTL”) due to the Special
Exercise Duties (“SED”) an important portion of which could not be simultaneously and wholly
reflected on to the the sales prices. Further, as of and for the year ended 31 December 2005 the
Group’s consolidated accumulated loss is YTL 369.3 million and its current liabilities exceed its current
assets by YTL 59.7 million. Although these factors raise substantial doubt about the Group’s ability to
continue as a going concern, Group management has taken measures that are explained in detail in Note
44, in order to strenghten the Group’s financial structure. Moreover, Carlsberg Breweries A/S, the main
shareholder of the Group, has expressed its ongoing support to the Group to raise the required amount
of funds.
75
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 2 – BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)
b) Accounting Principals Applied
The Group maintains its books of account and prepares its statutory financial statements in New Turkish
Lira in accordance with the Turkish Commercial Code, tax legislation, and the Uniform Chart of
Accounts and the accounting principles applicable to the companies listed in the Istanbul Stock Exchange
(ISE) promulgated by the Capital Market Board of Turkey.
CMB has issued the “Communiqué on Accounting Standards in Capital Markets” (“Communiqué”) Serial
XI No. 25, which sets out a comprehensive set of accounting principles. According to the Communiqué,
the application of the International Financing Reporting Standards (“IFRS”) as an alternative standard is
deemed to be compliance with CMB Accounting Standards.
The difference between the accounting principles promulgated by the Capital Market Board of Turkey,
and accounting principles generally accepted in countries in which the accompanying consolidated
financial statements are to be distributed have influence on the accompanying consolidated financial
statements. Accordingly, the accompanying consolidated financial statements are not intended to present
the financial position and the results of operations in accordance with the accounting principles generally
accepted in such countries.
The accompanying consolidated financial statements and disclosures are presented in accordance with the
compulsory standard formats as prescribed by CMB’s announcement dated 20 December 2004.
c) Accounting in hyperinflationary economies
According to the resolution of the CMB No 11/367 dated 17 March 2005, the companies that report
according to CMB regulations are not required to apply inflation accounting starting from 1 January 2005
since the indicators of hyperinflation no longer exist in Turkey and the hyperinflationary period ended
effective from 1 January 2005. Therefore, the prior period financial statements presented on a
comparative basis in the accompanying consolidated financial statements, which include the consolidated
balance sheet at 31 December 2004 and the consoliated statement of operations for the year ended 31
December 2004 are restated for the changes in the general purchasing power of New Turkish Lira current
at 31 December 2004.
International Accounting Standard (IAS) 29, which deals with the effects of inflation in the financial
statements, requires that financial statements prepared in the currency of a highly inflationary economy be
stated in terms of the measuring unit current at the balance sheet date and the corresponding figures for
previous periods be restated in the same terms.
The restatements were calculated by means of conversion factors derived from the producer price indices.
Such indices announced by the Turkish Statistical Institution (“TSI”), and conversion factors used to
restate the financial statements as of 31 December 2004 and 2003 are given below:
Date
31 December 2004
31 December 2003
Index
8,403.8
7,382.1
76
Global Reports LLC
Conversion factor
1.000
1.138
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 2 – BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)
d) Basis of Consolidation
The accompanying consolidated financial statements include the accounts of the Group and its
affiliate on the basis set out in the section below.
Affiliate
Country of registration
Subject of activity
Bimpas
Turkey
Distribution and
marketing
Ownership rate
99.88%
i) The accompanying consolidated financial statements include the accounts of the parent
company, Turk Tuborg Bira ve Malt Sanayii A.S. and its Affiliate. The financial statements of
the affiliate included in the consolidation have been prepared as of the date of the consolidated
financial statements. The financial statements of the affiliate included in the consolidation
have been prepared as of the date of the consolidated financial statements.
ii) Affiliate is an enterprise that is controlled by the Company. Control exists when a) the
Company holds more than 50% of the voting power, directly or indirectly; or b) the Company
holds shares less than 50% but still has the authorization and power to control the enterprise’s
financial and operational policies for the interest of the Company.
iii) The balance sheets and statement of operations are consolidated on a line-by-line basis. All
inter-company investments, receivables, payables, dividends received and paid and other
inter-company transactions reflected in the balance sheets and statement of operations are
eliminated in preparing the consolidated financial statements. The results of the affiliates are
included in or excluded from the consolidation from their effective dates of acquisition or
disposal, respectively.
Investments where the Company’s share is less than 20%, which are not traded in the markets
and whose fair values cannot be reliably measured are carried at cost less impairment, if any.
iv) As the net effect of the minority shares does not have any substantial effect on the net value,
financial results and activities of the Company, they have not been seperately classified as
minority interest in the consolidated balance sheet and the statement of operations.
e) Comparative information and the restatement of prior period financial statements
As discussed in note 2.b above, CMB decided to terminate the application of inflation accounting
effective from 1 January 2005. The comparative financial information presented in the
accompanying consolidated financial statements are restated for the changes in the general
purchasing power of New Turkish Lira current at the date of the termination of the application of
inflation accounting. (31 December 2004). In addition, comparative information is reclassified,
where necessary, in order to be presented in compliance with the current period’s consolidated
financial statements.
International Accounting Standard No 39 entitled “Financial Instruments” (“IAS 39”) has been
amended to be effective as from 1 January 2005. Accordingly, any profits and losses regarding
financial assets available for sale must be directly included in equity in the financial statements
until these assets are derecognised.
77
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 2 – BASIS OF PREPARATION OF FINANCIAL STATEMENTS (continued)
e) Comparative information and the restatement of prior period financial statements (continued)
The Group has also made the required reclassifications in the prior year consolidated financial statements to
be consistent with the presentation of the current year consolidated financial statements in accordance with
the uniform chart of accounts.
The Group management has evaluated the effects of the IAS 39 on the consolidated financial statements and
concluded that it was not necessary to revise the comparative amounts of the prior year since there were no
unrealized gain or loss other than the impairment loss on available for sale assets.
The Group has identified a clerical error related to prior year in conjunction with the vacation pay liability.
This error has been corrected by restating the prior year consolidated financial statements. As a result of this
correction, as of 31 December 2004, Group’s short term liabilities has increased by YTL 982,519, and the
opening retained earnings of 2004 and net loss for the year ended 31 December 2004 have increased by
YTL 933,091 and YTL 49,428, respectively.
f) Offsetting
Financial assets and liabilities are offset and the net amount is reported in the consolidated financial
statements when there is a legally enforceable right to set off the recognized amounts and there is an
intention to settle on a net basis, or to realize the asset and settle the liability simultaneously.
NOTE 3 – VALUATION PRINCIPLES/ACCOUNTING POLICIES APPLIED
3.1
Revenues
Revenue is recognized when the products are delivered to the customers and the risks are passed on to
the customer. It is recognized on an accrual basis when the amount can be measured reliably and when
it is probable that the economic benefits associated with the transaction will flow to the Company at the
fair value of considerations received or receivable. Sales are reflected net of goods returned, sales
discounts, sales tax and sales commissions.
3.2
Inventories
Inventories are stated at the lower of the cost and net realizable value. Cost of inventory includes cost of
purchases, conversion costs and other costs that are incurred to bring the inventories to their present
condition. Unit cost of inventories is determined by the weighted average method. Net realizable value is
the estimated selling price in the ordinary course of business, less marketing and selling expenses (Note
12).
3.3 Tangible fixed assets
Tangible assets acquired before 1 January 2005 are reflected at cost restated for the effects of inflation in
YTL units current at 31 December 2004, less accumulated depreciation, and impairment losses. Tangible
assets acquired in 2005 are reflected at cost, less accumulated depreciation, and impairment losses.
Depreciation on tangible assets is provided on straight-line method over their useful lives from the date of
installation or assembly of the related asset (Note 19). The annual depreciation rates, which approximate
the estimated useful lives of the related assets, are as follows:
78
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 3 – VALUATION PRINCIPLES/ACCOUNTING POLICIES APPLIED (continued)
Years
Buildings
Machinery and equipment
Furniture and fixture
Motor vehicles
Returnable packaging
25-40
5-15
3-15
5- 8
5-10
In case the carrying amount of an asset is higher than its recoverable value, then the carrying amount is
reduced down to the recoverable value.
Gain or loss on sales of tangible assets is reflected in the relevant income or expense accounts in the
current year.
3.4
Intangible assets
Intangible assets acquired before 1 January 2005 are reflected at cost restated for the effects of inflation
in YTL units current at 31 December 2004, less accumulated depreciation, and impairment losses.
Tangible assets acquired in 2005 are reflected at cost, less accumulated depreciation, and impairment
losses and amortised on a straight-line basis over their estimated useful lives for a period of 3 years from
the date of acquisition. When the carrying amount of each intangible asset implies a need for impairment
adjustment, the carrying value is decreased down to its recoverable amount (Note 20).
3.5
Impairment
The carrying amounts of the Group’s assets other than the deferred tax asset (Note 14) are reviewed at
each balance sheet date to determine whether there is any indication of impairment. If any such indication
exists, the asset’s recoverable amount is estimated. An impairment loss is recognized whenever the
carrying amount of an asset or its cash-generating unit exceeds its recoverable amount. Recoverable
amount is measured as the higher of net selling price and value in use. In determining an asset’s value in
use, the Company uses, among other things, a discount rate that reflects current market assessments of
time value of money and the risks specific to the asset. Impairment losses are recognized in the
consolidated statement of operations.
An impairment loss in respect of an asset is reversed if the subsequent increase in recoverable amount can
be related objectively to an event occurring after the impairment loss was recognized.
3.6
Borrowing Costs
Borrowings are recognised initially at the proceeds received, net of transaction costs incurred. Borrowings
are subsequently stated at amortised cost using the effective yield method; any difference between
proceeds (net of transaction costs) and the redemption value is recognised in the consolidated statements
of income over the period of the borrowings. Borrowing costs are charged to the statements of income
when they are incurred.
3.7
i)
Financial instruments
Classification
The classification of financial investments is determined based upon for what purpose any investments have
been acquired. The Group management carries out the classification of any financial asset at the date when
it is initially acquired and re-evaluate such classification in each balance sheet term.
79
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 3 – VALUATION PRINCIPLES/ACCOUNTING POLICIES APPLIED (continued)
Investments other than the ones intended to be held to maturity, are classified as trading instruments and
“available-for-sale” investments.
Available for sale investments are the financial instruments which may be sold to meet liquidity needs or
due to changes in interest rates and which are retained without considering any particular period.
ii)
Recognition
Available-for-sale assets and trading instruments are recognized on the date at which the purchase of the
assets is committed. From this date, any gains and losses arising from changes in fair value
of
the
assets are recognized.
Held-to-maturity assets and originated loans are recognized on the day they are transferred to the Group.
Available-for-salet assets are included in non-current assets unless management has expressed the
intention of holding the investment for less than 12 months from the balance sheet date or unless they
need to be sold to raise operating capital, in which case they are included in current assets. Management
determines the appropriate classification of its investments at the time of the purchase and re-evaluates
such designations on a regular basis.
iii) Measurement
Financial instruments are measured at cost, including transaction costs.
Subsequent to initial recognition, all trading instruments and all available-for-sale assets are
measured at fair values.
Any unrealised gains and losses arising from of trading instruments are reflected in the consolidated
statements of income and any unrealised gains or losses arising from available for sale assets are
accounted under equity until derecognition. In case of sale or impairment cumulative gains or losses
which has previously recorded within equity is transferred to the consolidated statements of operation.
Available for sale equity instruments which do not have a quoted market price in an active market and
whose fair value can not be reliably measured determined by the use of other valuation methods is
reflected in the accompanying consolidated financial statements at cost restated for the effects of inflation
in YTL units current at 31 December 2004, less impairment losses.
iv)
Fair Value Measurement Principals
Fair value is the amount for which an asset could be exchanged, or a liability settled, between
knowledgeable, willing parties in an arm's length transaction. The fair value of any financial instrument
is equal to the proceeds from the sale or the liability incurred from purchasing of the financial instrument
when an active market exists.
The Group using available market information and appropriate valuation methodologies has determined
the estimated fair values of financial instruments. However, judgment is necessarily required to interpret
market data to estimate the fair value. Accordingly, the estimates presented herein are not necessarily
indicative of the amounts the Group could realise in a current market exchange.
Contingent commitments such as bank deposits, receivables, letters of guarantee and letters of credit are
significant financial instruments which may have an adverse effect on the Group’s financial condition in
case the other party fails to fulfil the terms and conditions of the agreement.
80
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 3 – VALUATION PRINCIPLES/ACCOUNTING POLICIES APPLIED (continued)
The following methods and assumptions were used to estimate the fair value of the financial instruments
for which it is practicable to estimate fair value:
The fair values of balances denominated in foreign currencies, which are translated at year-end exchange
rates, are considered to approximate their carrying value. The fair values of cash, amounts due from
banks and other monetary assets are considered to approximate their respective carrying values due to
their short-term nature.
The carrying values of trade receivables along with the related allowances for uncollectibility are
estimated to be their fair values.
The financial investments available-for-sale are deemed to reflect their fair values.
The fair values of funds borrowed and other monetary liabilities are considered to approximate their
respective carrying values due to their short-term nature.
Trading liabilities have been estimated at their fair values.
Long-term borrowings, which in principle are at floating rates, and denominated in foreign currencies,
are translated at year-end exchange rates and accordingly, their fair values approximate their carrying
values.
v)
Changes in Fair Value
Gains and losses arising from a change in the fair value of the trading instruments are recognized in the
consolidated statement of operations.
During the year, there were no gains or losses on the fair values of assets available-for-sale.
In the event that the Group lose its contractual rights on any financial assets, such assets are removed
from the accounting records. This occurs when such financial assets are sold, expired or rights on these
assets are waived. Financial liabilities are removed from the records when the obligation is fulfilled,
cancelled or expired.
vi)
Derecognition
Trading instruments and available for sale investments are derecognised on the date when the Group
commits to sell such assets and any receivables arsisng from such transaction are booked as of the same
date.
The Group’s activities expose it to a variety of financial risks, including the effects of changes in debt and
equity market prices, foreign currency exchange rates and interest rates. The Group’s overall risk
management programme focuses on the unpredictability of financial markets and seeks to minimise
potential adverse effects on the financial performance of the Group.
a)
Interest rate risk
The Group is exposed to interest rate risk on interest bearing liabilities and assets by changes in the
intererst rates in the market. s. These exposures are managed by using natural hedges that arise from
offsetting interest rate sensitive assets and liabilities.
b)
Funding risk
The ability to fund the existing and prospective debt requirements is managed by maintaining the
availability of adequate committed funding lines from high quality lenders.
81
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 3 – VALUATION PRINCIPLES/ACCOUNTING POLICIES APPLIED (continued)
c)
Credit risk
Ownership of financial assets involves the risk that counterparties may be unable to meet the terms of
their agreements. Credit ratings are used to monitor risk and to limit the aggregate risk from any
individual counterparty. The credit risk is spread by way of maintaining a wide customer portfolio.
3.7
Financial instruments (continued)
d) Foreign currency risk
The Group is exposed to foreign cuurency risk by changes in the currency exchange rates rate changes
relating to the foreign currency denominated liabilities. These risks are monitored and limited by
analysis of the foreign currency position (Note 29).
3.8
Foreign Currency Transactions
Transactions in foreign currencies are translated into New Turkish Lira at the foreign exchange rates
ruling at the dates of the transactions. Monetary assets and liabilities denominated in foreign currencies,
which are stated at historical costs, are translated into New Turkish Lira at the foreign exchange rates
ruling at that date. Foreign exchange differences arising on the balance sheet dates are recognized in the
consoliated statement of operations.
3.9
Loss per share
Loss per lot share, in the accompanying consolidated statement of operations is computed over the net
loss for the year, divided by the weighted average number of the lot shares during the year.
3.10
Subsequent events
Subsequent events are those events that occur between the balance sheet date and the date the
consolidated financial statements are authorized for issue. Unless subsequent events require adjustments
to the consolidated financial statements, the Group discloses such events in notes to the consolidated
financial statements if there are new evidences for the existence of the events as of the balance sheet date
or conditions arise after the balance sheet date that require disclosure.
3.11 Provisions, contingent assets and liabilities
A provision is recognized in the consolidated balance sheet when the Group has a legal or constructive
obligation as a result of a past event, it is probable that an outflow of resources embodying economic
benefits will be required to settle the obligation, and a reliable estimate can be made of the amount of the
obligation. Contingent liabilities are not recognized in the financial statements unless the possibility of an
outflow of resources embodying economic benefits is remote.
If the effect is material, provisions are determined by discounting the expected future cash flows at a pretax rate that reflects current market assessments of the time value of money and, where, the risk is specific
to the liability. The discount rate does not consist of the risk related to the expected future cash flows.
Contingent assets are not recognised in the financial statements. A contingent asset should be disclosed
where an inflow of economic benefits is probable. (Note 23-31).
82
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 3 – VALUATION PRINCIPLES/ACCOUNTING POLICIES APPLIED (continued)
3.12
Accounting policies, changes in accounting estimates and accounting errors
Selection of accounting policies, changes in accounting policies and estimates and accounting of any
errors is announced to the public.
3.13
Leasing Transactions
Leases in terms of which the Group assumes substantially all the risks and rewards of ownership are
classified as finance leases. Assets acquired through financial leases are recognized at the lower of the fair
value of the assets which has been leased at the beginning of the lease period or the discounted value of
the lease payments. Each lease payment is allocated to liabilities and financial expenses in order to obtain
a fixed rate on the outstanding liability. Upon the reduction of the financial expenses, the related
liabilities are recognized as finance leasing liabilities (Note 8). Interest component of the cost of financing
is reflected as financing expense in the statement of operations during the lease period. Any tangible
fixed assets purchased by way of finance leases are depreciated based on the estimated useful life of
such assets.
Leasing transactions in which a substantial portion of the risks and rewards of leased property belongs to
the lessor are classified as operational leases. Payments made to the lessor (after the reduction of
incentives received from the lessor) are recognized as expenses in the statement of operations by the
straight line method during the lease period.
3.14 Related Parties
For the purpose of accompanying consolidated financial statements, the shareholders, key management
personnel and the Board members and, in each case, together with their families and companies
controlled by/affiliated with them are considered and referred to as the related parties. A number of
transactions are entered into with the related parties in the normal course of business (Note 9).
3.15 Segment Reporting
The Group operates only in one industry. No segment information is considered necessary as the sales
and operations of the Group are made in Turkey.
3.16 Governmental Grants and Incentives
All government grants including the nonmonetary incentives that are carried at fair value are recognized
in the financial statements provided that the Group fulfills the necessary requirements to receive such
incentives.
3.17 Taxes on Income
Income tax expense / benefit comprises current and deferred taxes. Current tax is the expected tax
payable on the taxable income for the year, using tax rates enacted or substantially enacted at the balance
sheet date (Note 41).
83
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 3 – VALUATION PRINCIPLES/ACCOUNTING POLICIES APPLIED (continued)
Deferred tax is provided using the balance sheet liability method, providing for temporary differences
between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes and the amounts
reported for taxation purposes. The amount of deferred tax provided is based on the expected manner of
realization or settlement of the carrying amount of assets and liabilities, using tax rates enacted or
substantively enacted at the balance sheet date (Note 14).
Deferred tax liability or asset is reflected in the consolidated financial statements using tax rates enacted or
substantially enacted in which the temporary differences shall be removed. Deferred tax assets are
recognized to the extent that it is probable that future taxable profits will be available against which the
deferred tax asset can be utilized. Deferred tax assets are reduced to the extent that it is no longer probable
that the related tax benefit will be realized. Deferred tax assets and liabilities are not discounted.
Deferred tax assets and liabilities are offset if, and only if, there is a legally enforceable right to set off
current tax assets against current tax liabilities and the deferred tax assets and the deferred tax liabilities
relate to income taxes levied by the same taxation authority.
3.18 Employee benefits/reserve for employee severance retirement indemnity
In accordance with the existing social legislation in Turkey, the Group is required to make lump-sum
payments to employees whose employment is terminated due to retirement or for reasons other than
resignation or misconduct. The computation of the reserve for employee severence indemnity is based
upon the retirement pay ceiling announced by the Government. The reserve has been calculated by
estimating the present value of future probable obligation of the Group arising from the retirement of the
employees (Note 23).
3.19 Statement of Cash Flow
Cash flows are reported separately in the statement of cash flows by classifying the net cash flows
provided by/used in the operating, investing ad financing activities of the Group (Note 43).
Cash flows arising from operating activities depict the cash flows arising from the operations of the
Group.
Cash flows related with the investment activities depict those cash flows which the Group utilises and
obtains in its investment operations (fixed asset investments and financial investments).
Cash flows related with the financing activities depict the resources employed in its financing activities
by the Group and the repayments of those resources.
Cash and cash equivalents comprised of cash on hand and at banks and marketable securities with
maturities of less than three months. Cash equivalents are assets that are easily convertible to cash and
short term, highly liquid assets with maturities less than three months and have no risk of impairment.
84
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 3 – VALUATION PRINCIPLES/ACCOUNTING POLICIES APPLIED (continued)
3.20 Capital and share premium
Ordinary shares are classified as equity. Pro-rata capital increases to existing shareholders are accounted
for at par value as approved. Dividends on ordinary shares are recognised as an appropriation of the profit
in the period in which they are declared. The share premium represents the difference between the
nominal value of shares and their selling price that occurred during the initial public offering (Notes 2526).
NOTE 4 – CASH AND CASH EQUIVALENTS
2005
Cash
Banks
- demand deposits
- time deposits/repo agreements
Credit card receivables
2004
147,512
93,830
1,363,575
3,301,500
4,812,587
944,162
341
1,038,333
NOTE 5 – MARKETABLE SECURITIES
None.
NOTE 6 – BANK BORROWINGS
Annual Interest Rate %
2005
Original Currency
TRY
Short term borrowings
USD
EUR
%4.81 - %4.89
%2.73 - %2.93
31,285,293
20,145,732
73,959,955
Bank Loans
Annual Interest Rate %
USD
EUR
YTL
Bank Loans
%3.03 - %2.44
%3.15 - %3.04
0 - %20
85
Global Reports LLC
41,978,606
31,981,349
2004
Original Currency
42,276,038
9,074,334
TRY
56,738,671
16,576,994
6,029,733
79,345,398
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 7 – TRADE RECEIVABLES AND TRADE PAYABLES
Trade Receivables
Notes receivable
Accounts receivable
39,216,316
31,965,312
71,181,628
33,660,660
28,815,252
62,475,912
Less
(8,405,613)
(883,430)
(5,998,239)
(915,145)
61,892,585
55,562,528
10,045,164
(185,406)
9,859,758
15,055,745
(415,092)
14,640,653
: Allowance for doubtful receivables
Discount
Trade receivables- net
Notes receivables have a maturity of less than three months.
Trade Payables
Suppliers
Less: Discount
Trade liabilities- net
Maturity of trade payables are less than a year.
NOTE 8 – FINANCIAL LEASE OBLIGATIONS
None (2004: YTL 168,919).
NOTE 9 – DUE FROM AND DUE TO RELATED PARTIES
2005
2004
a) Due from related parties:
Breweries
AD Pivara Celarevo Brewerie (“Pivara”)
Camli Yem Besicilik Sanayi ve Ticaret A.S. (“Camli Yem”)
Other
954,224
39,923
14,369
1,008,516
85,860
16,941
471,525
574,326
A substantial portion of the receivables from Breweries arises from the fact that the Group has
invoiced to Breweries a portion of the promotion and advertising expenses which the Group
incurred for Carlsberg and Tuborg brands under the agreement reached. Receivable from Camli
Yem as of 31 December 2004, comprises of the sales of pulp and animal feed.
86
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 9 – DUE FROM AND DUE TO RELATED PARTIES (continued)
b) Due to related parties:
Breweries
Desa Enerji Elektrik Uretim A.S. (“Desa Enerji”)
Carlsberg Polska S.A. (“Polska”)
Bintur Havacilik Tasimacilik ve Ticaret A.S. (“Bintur”)
27,081
Other
2005
2,522,023
277,618
93,472
59,545
2004
1,601,562
406,258
684,729
6,935
37,597
2,959,593
2,757,227
Due to Breweries results from the licence agreements and services received. The Group accrues
for a licence service fee expense to Breweries every month, for products with the brands Tuborg
and Carlsberg, based on the net sales of its affiliate in accordance with the conditions and rates
determined at the related agreements.
Total license fee expense for the current year is YTL 4,449,576. YTL 3,218,439 of this amount is
recorded as sales expenses and the remaining YTL 1,231,137 is recorded as cost of goods sold.
2005
c) Purchases of Goods and Services
2004
Desa Enerji
Breweries
Bintur
Polska
Diğer
4,230,085
1,640,105
838,429
11,647
3,939,205
3,854,901
980,575
1,217,182
77,637
Total
6,720,266
10,069,500
-
Purchases from Breweries are comprised of various promotional materials and consultancy
services. Desa Enerji provides the electricity needs of the Group. Bintur provides catering service
for the Group.
2005
d) Sales of Goods and Services
2004
Breweries
Pivara
Shumensko Pivo AD
Bintur
6,639,899
331,182
72,543
37,121
10,629,623
72,691
86,425
38,789
Total
7,080,745
10,827,528
2005
e) Fixed Asset Purchases
Danbrew Ltd A/S
Total
-
87
Global Reports LLC
2004
1,773,061
1,773,061
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 9 – DUE FROM AND DUE TO RELATED PARTIES (continued)
2005
f ) Licences
Breweries
Total
4,449,576
4,449,576
2004
3,753,255
3,753,255
NOTE 10 – OTHER RECEIVABLES AND OTHER PAYABLES
Other Short-Term Receivables
Deposits given
Sales premium
Advances given
VAT receivable
Other
Total
2005
2004
4,732,021
132,330
95,880
3,325
4,963,556
5,816,133
769,168
25,782
1,868,673
148,735
8,628,491
NOTE 10 – OTHER RECEIVABLES AND OTHER PAYABLES (continued)
Other Long-Term Receivables
Deposits and guarantees given
Total
2005
2004
13,385
13,385
19,470
19,470
2005
2004
13,964,687
12,420,904
1,006,880
766,811
9,091
28,168,373
13,751,373
12,032,682
542,186
241,946
206,475
26,774,662
Other Short-Term Payables
Taxes and funds payable
Deposits received
Accrued expenses
Payables personnel
Other
Total
NOTE 11 – BIOLOGICAL ASSETS
None.
88
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 12 – INVENTORY
2005
2004
Raw materials
Semi-finished goods
Trading goods
Finished goods
Other
Total
6,334,419
4,854,364
1,703,041
347,162
2,531,767
15,770,753
7,035,029
6,076,464
743,464
1,200,612
3,995,071
19,050,640
Less: impairment
Total
(196,966)
15,573,787
(29,725)
19,020,915
NOTE 13 – RECEIVABLES FROM CONTINUING CONSTRUCTION CONTRACTS
None.
NOTE 14 – DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES
Deferred income tax is provided, using the balance sheet liability method, on all taxable temporary
differences arising between the carrying amounts of assets and liabilities for financial reporting purposes
and the amounts reported for taxation purposes. In the accompanying consolidated financial statements,
deferred tax assets or liabilities are stated at the amounts in accordance with their estimated effect on
increases or decreases in the tax payments in future when all temporary differences will be reversed.
The rate applied to the deferred tax asset or liability calculated by the balance sheet liability method on
temporary differences is 30 percent (2004: 30%).
The composition of cumulative temporary differences and the related deferred tax assets and liabilities as
at 31 December using the effective tax rates, is as follows.
2004
2005
Tangible and intangible
assets
Statutory losses carried forward
Inventory
Unaccrued interest income/expense
Income accruals
Accumulated
Deferred
temporary
Tax assets/
(liabilities)
differences
10,624,831
(3,187,449)
-
400,475
185,409
-
Deferred tax asset/(liability)-net
(120,142)
(55,623)
(3,363,214)
Accumulated
temporary
differences
14,710,932
(74,212,751)
242,526
270,035
145,060
Deferred
Tax assets/
(liabilities)
(4,413,280)
22,263,825
(72,758)
(87,100)
(43,519)
17,647,171
Biçimlendirilmiş: Yazı tipi: 10
nk
Turkish tax legislation does not permit a parent company and its subsidiaries to file a consolidated tax
return. Therefore, deferred tax assets and liabilities, which are disclosed at these financial statements,
were calculated as below:
89
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 14 – DEFERRED TAX ASSETS AND LIABILITIES (continued)
2005
2004
Deferred tax- net
Deferred tax- net
Assets
Liabilities
Assets
Liabilities
Turk Tuborg
Bimpas
-
(3,327,404)
(35,810)
22,263,825
(4,553,012)
(63,642)
The Group did not recognise deferred tax assets that resulted from investment incentive
allowances and accumulated losses amounting to YTL 45,649,871 on the basis of the accounting
principle of prudence.
At the same time, since it is was not certain whether to utilise deferred tax assets for following
years, the Group does not recognise deferred tax assets amounting to YTL 15,371,981 (2004:
YTL 6,407,952) resulting from cumulative temporary differences arising mainly from provision
for property plant and equipment, employment termination indemnity benefits, provision for
doubtful receivables and provisions for sponsorship expenses.
NOTE 15 – OTHER CURRENT/NON-CURRENT ASSETS AND SHORT-/LONG-
TERM LIABILITIES
Other Current Assets
Prepaid expenses
Fixed assets held for sale
Income accruals
Total
2005
2004
439,903
375,704
1,934
817,541
13,689,182
13,689,182
2005
2004
52,324
52,324
9,667,874
9,667,874
Other Non-current Assets
Prepaid expenses
Total
According to Competition Board’s decision No. 05-27/317-80 dated 22 April 2005, the
exemption allowed under the Communiqué No. 2002/2 for the exclusivity agreements with
which the Affiliate’s dealers/distributors had executed the final sales points that engaged both in
on-trade or off-trade was canceled. Pursuant to this decision, the Affiliate notified its
dealers/distributors and its final sales points about the cancelation of exclusivity agreements that
included clauses related to the non-competition obligation and other restrictions which lead to
similar effects in 90 days.
Upon the cancelation of the exemption as granted under such exclusivity agreements, the
Affiliate has written off the cash and goods incentives paid in advance amounting to YTL
22,167,551.- (Note 38).
90
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 16 – FINANCIAL ASSETS
Amount
Desa Enerji
Bintur
Camli Yem
2,757,188
1,016,309
283,057
4,056,554
Less: Allowance for impairment in value (3,627,061)
Total
429,493
2005
Share pct
%
10.66
5.0
0.19
Amount
2,757,188
1,016,309
283,057
4,056,554
2004
Share pct
%
10.66
5.0
0.19
(1,044,352)
3,012,202
Available-for-sale investments do not have quoted market prices in active markets and their fair
values cannot be reliably measured, therefore they are reflected at cost restated for the effects of
inflation in YTL units current at 31 December 2004, less accumulated impairment.
Substantial decrease in the value of these available for sale assets has been considered to be an
objective evidence of an impairment by the Group management and a provision for impairment
amounting to YTL 2,582,709 has been provided as of 31 December 2005 in addition to the
provision for impairment of YTL 1,044,352 which was carried forward from the previous year
on available for sale assets.
NOTE 17 – GOODWILL
None.
NOTE 18 – INVESTMENT PROPERTY
None.
91
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 19 TANGIBLE ASSETS
1 January 2005
Additions
Disposals
81,959,657
207,175
(4,259,788)
Machinery and Equipment
310,470,651
361,225
(1,520,660)
Furniture fixture
103,844,813
3,069,911
(5,339,131)
10,465
101,586,058
Motor Vehicles
10,321,244
-
(4,202,853)
-
6,118,391
Recyclying bottles, pallets and crates
26,936,366
1,980,425
(3,852,372)
-
25,064,419
3,460,710
9,869,820
-
(10,743,105)
2,587,425
536,993,441
15,488,556
(19,174,804)
1 January 2005
Additions
Deletions
38,930,978
2,168,412
(1,840,694)
(34,017)
39,224,679
259,001,325
7,833,491
(1,505,040)
-
265,329,776
79,445,340
8,516,892
(5,139,089)
-
82,823,143
7,561,973
912,644
(3,717,472)
-
4,757,145
14,604,252
3,717,910
(3,307,810)
-
15,014,352
399,543,868
23,149,349
(15,510,105)
(34,017)
407,149,095
Cost
Land and Buildings
Construction in progress and other
Less: Accumulated depreciation
Buildings
Machinery and Equipment
Furniture fixture
Motor vehicles
Recyclying bottles, pallets and crates
Net Book Value
137,449,573
Transfers 31 December 2005
(141,233)
10,067,975
(805,898)
77,765,811
319,379,191
532,501,295
Transfers 31 December 2005
125,352,200
Total depreciation expense has been allocated on cost of production, overhead expenses and selling, marketing and distribution expenses amounting to YTL 14,599,066,
YTL 845,625 and YTL 7,704,660, respectively.
92
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 19 – TANGIBLE FIXED ASSETS (continued)
Building with cost and accumulated depreciation value of YTL 709,857 and YTL 34,017, respectively, was
reclassified as asset held for sale after providing an impairment amounting to YTL 300,136 under “Other
current assets” as of 31 December 2005.
The Group’s assets, which are acquired through financial lease, consist of the motor vehicles, machinery
and equipment and furniture fixture whose net book values are indicated below:
2005
Net book value
1,601,289
2004
2,945,127
NOTE 20 – INTANGIBLE FIXED ASSETS
Opening
1 January 2005
5,502,703
Rights
Less: Accumulated amortisation (2,495,148)
3,007,555
Closingş
Additions
Disposals Transfers
31 December 2005
640,007
(1,660,198)
(7,713)
4,346
96,041
-
6,231,038
(4,151,000)
(1,020,191)
(3,367)
96,041
2,080,038
Amortisation expense amounting to YTL 160,488, YTL1,485,591 and YTL 14,119, has been allocated to cost
of production, overhead expenses and selling, marketing and distribution expenses, respectively.
NOTE 21 – ADVANCES RECEIVED
Advances received
Total
2005
2004
6,699
6,699
69,327
69,327
2005
2004
30,158,789
1,448,729
595,619
1,403,096
179,778
33,786,011
1,131,853
6,411
90,692
1,228,956
NOTE 22 – PENSION PLANS
None.
NOTE 23 – PROVISIONS
Provisions for Short-Term Liabilities
Provision for Special Excise Duty (SED)
Provision for vacation pay liability
Provision for SED lawsuit
Goods and services whose invoices have not yet received
Other
Total
93
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 23 – PROVISIONS (continued)
As detailed in Note 31, the management has filed lawsuits for the reimbursement of a certain part of the
SED paid to the Tax Office and for the annulment of the Decree of Council of Ministers (DCM) governing
the excise duty rates for beer, which is the main reason of the excess payments in both 2004 and 2005.
Since the State Council has decided for an injunction for these lawsuits, the Group has calculated its SED
declarations during the year 2005, based on the former and made the payment accordingly. Although the
Group is waiting for the conclusion of the Constitutional Court, a provision is provided in the consolidated
financial statements for the difference between the SED payable pursuant to the DCM, and the SED actually
paid.
The Group has identified an error related to prior year in the calculation of vacation pay liability. This error
has been corrected by restating the prior year consolidated financial statements. As a result of this correction,
as of 31 December 2004, Group’s short term liabilities has increased by YTL 982,519 and the the opening
accumulated loss of 2004 and net loss for the year ended 31 December 2004 have increased by YTL 933,091
and YTL 49,428, respectively.
Provisions for Long-Term Liabilities:
Provision for Employee Severance Indemnity
There are no agreements for pension commitments other than the legal requirements as explained below.
In accordance with the existing social legislation in Turkey, the Group is required to make lump-sum
payments to employees whose employment is terminated due to retirement or for reasons other than
resignation or misconduct. Such payments are calculated based on 30 day’s pay, maximum of YTL
1,727.15 per year (2004: YTL 1,574.74) of employment at the rate of pay applicable at the date of
retirement or termination. The principal assumption used in the calculation of the total liability is that the
maximum liability for each year of service will increase in line with inflation semi-annually.
The liability is not funded, as there is no funding requirement.
Actuarial valuation methods are required in determining the liability of the Group related to its existing
retirement plans in accordance with communiqué Serial XI No 25 (Section 20) “Employee Benefits”.
Future liability of retirement pay is discounted and stated in the accompanying consolidated financial
statements at its net present value. The following assumptions were used to compute the liability:
Discount rate
Turnover rate to estimate the probability of retirement
2005
2004
%5.49
%92
%5.45
%96
The principal assumption is that the maximum liability for each year of service will increase in line with
inflation. Thus, the discount rate applied represents the expected real rate after adjusting for the anticipated
effects of future inflation. As the maximum liability is revised semi-annually, the amount of YTL 1,727.10,
which is effective from 1 July 2005, has been taken into consideration in calculating the provision for
retirement pay liability of the Group.
94
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 23 – PROVISIONS (continued)
The movements of the reserve for employee severance indemnity during the years are as follows:
2005
Opening balance
Increase in provision during the year - net
Amount paid during the year
Closing balance
2004
2,577,834
3,528,704
617,092
(1,049,361
2,145,565
1,603,201
(2,554,071)
2,577,834
The average number of employees employed as of 31 December 2005 by the Group is 793 (2004: 950).
NOTE 24 –MINORITY INTEREST
None.
NOTE 25 – SHARE CAPITAL
The Group’s statutory paid-in share capital at 31 December is as follows:
Registered share capital ceiling (historical amount)
Paid-in and approved share capital as nominal value
2005
2004
200,000,000
46,498,401
50,000,000
46,498,401
Companies in Turkey may have a share capital amount greater than the registered share capital ceiling by
issuing shares with a free-of-charge value.
The composition of the Group’s statutory paid-in share capital at 31 December is as follows:
Shareholders
2005
Amount
Share %
2004
Amount
Share %
Carlsberg Breweries A/S
Other
44,474,128
2,024,273
95.65
4.35
44,474,128
2,024,273
95.65
4.35
Total paid-in capital
46,498,401
100.00
46,498,401
100.00
There are 4,649,840,100 shares (2004:4,649,840,100) with a nominal face value of YKr 1-each. There are
not different types of shares and no privileges have been given to specific shareholders. All issued shares
are fully paid.
95
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 25 – SHARE CAPITAL (continued)
Share capital
Historical
Values
Restated
Value
Inflation
Adjustment
46,498,401
324,111,362
277,612,961
NOTE 26 – CAPITAL RESERVES
In accordance with the relevant provisions of Communique Serial XI, No:25, equity items including share
capital, share premium, legal reserves, special reserves and extraordinary reserves are stated in the
consolidated balance sheet at their nominal amounts whereas the restatement effect of inflation on these
items is presented under a separate line in equity: “Inflation adjustment on equity items”.
Share premium represents the difference between the nominal amount of the shares of the Group which are
publicly traded and their sales value. Sales premium is recorded in the equity and is not available for
distribution as dividend.
2005
Share premium
Inflation adjustment
132,827,161
330,974,319
Total Capital Reserves
463,801,480
The historical value and the inflation adjustment of share premium are as follows:
Historical
Values
Share premium
132,827,161
Restated
Values
Inflation
Adjustment
Difference
160,053,223
27,226,062
NOTE 27 – LEGAL RESERVES
Accumulated profits in the statutory books may be distributed except for the provision concerning the legal
reserves as stated below:
The legal reserves consist of the first and second reserves, in accordance with the Turkish Commercial Code.
The first legal reserve is appropriated out of the statutory profit at the rate of 5% until the total reserve
reaches a maximum of 20% of the Group’s paid-in capital. The second legal reserve is appropriated at the
rate of 10% of all distributions in excess of 5% of the Group’s share capital. The first and second legal
reserves are not available for distribution unless they exceed 50% of the share capital, however they can be
used to offset losses if there are no retained earnings.
CMB determined the minimum profit distribution rate as 30% for periods ending on or after 31 December
2004. In accordance with the resolutions of the general assemblies of the companies, this profit distribution
can be made as cash or in the form of free shares on the condition that free shares are not less than the 30%
of distributable profit or distribution can be partly cash partly free shares.
In accordance with the declaration of CMB dated 25 February 2005 and numbered 7/242, the companies,
which are subject to CMB regulations, should distribute their profit stated in the financial
96
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 27 – LEGAL RESERVES (continued)
statements prepared in accordance with CMB regulations at the minimum level set by the CMB if such
minimum distributable profit is covered by the profit in the statutory financial statements. If the minimum
distributable profit is not covered by the profit in the statutory financial statements, all profit in the statutory
financial statements should be distributed. If the net result for the period in either of the financial statements
prepared in accordance with CMB regulations or the statutory financial statements is loss, no profit
distribution should be made.
According to the same legislation, the profits of the affiliates, the financial statements of which are
consolidated in accordance with communique Serial:XI No:25, should be considered during profit
distribution of the parent company if dividend distribution is approved in the general assembly of such
affiliates. The maximum amount of profits of affiliates that may be subject to profit distribution is the profit
amount included in the consolidated financial statements of the parent company.
The legal reserves of the Group are as follows:
2005
Legal reserves
Extraordinary reserve
Other reserves
386,495
342,336
5,579
Total Legal Reserves
734,410
The historical value and the inflation adjustment of reserves are as follows:
Historical
Values
Restated
Values
Inflation
Adjustment
Difference
Legal reserves
Extraordinary reserves
Other reserves
386,495
342,336
5,579
15,433,870
2,025,502
9,410,334
15,047,375
1,683,166
9,404,755
Total Reserves
734,410
26,869,706
26,135,296
NOTE 28 – ACCUMULATED LOSSES
According to the Article 399 of Communiqué Serial: XI No: 25 Part 15, the amount which is the balancing
figure in the first time application of inflation accounting and recorded under “Accumulated Losses” should
be taken into consideration as a deduction item in computing the profit available for distribution derived
from the inflation-adjusted financial statements. In addition, such losses can also be offset against current
period profit, retained earning; and the remaining portion if any, can be offset against “extraordinary
reserves”, “legal reserves”, and “inflation adjustment on equity items” accounts, as well.
Under the regulations of CMB concerning the profit distribution, the losses of the current term and of the
previous years as listed below shall be taken into consideration as reduction items while calculating the
amount of distributable profit.
97
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 28 – ACCUMULATED LOSSES (continued)
2005
Net loss
Prior year losses
(79,007,800)
(369,279,647)
Accumulated losses
(448,287,447)
NOTE 29 – FOREIGN CURRENCY POSITION
As at 31 December 2004 and 2003, the net short position of the Group comprised the following foreign
currency assets and liabilities:
31.12.2005
31.12.2004
Assets
Liabilities
1,771,778
(77,277,721)
Net short position
(75,505,943)
98
Global Reports LLC
179,189
(79,554,246)
(79,375,057)
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
2005
ASSETS
Foreign Currency
Cash and cash-equivalents
Trade Receivables
Rent Deposits
Due from Related Parties
EUR
US Dollars
US Dollars
US Dollars
EUR
Danish Crowns
US Dollars
EUR
Deposits given
2004
Foreign Currency
Foreign Currency
Amount YTL Amount
Amount
YTL Amount
10,444
132,280
4,800
425,257
626,708
5,412
0
2,900
16,580
177,493
6,441
570,609
994,899
1,152
0
4,604
0
28,866
11,300
23,926
0
349,566
1,500
2,900
1,771,778
Foreign Currency
Loans
US Dollars
EUR
US Dollars
EUR
Danish Crowns
Norwegian Crowns
Danish Crowns
EUR
Swiss Francs
US Dollars
US Dollars
EUR
Due to Related Parties
Advances Received
Financial Lease Payables
179,189
Foreign Currency
Foreign Currency
Amount Amount in TRY Amount
Amount in TRY
LIABILITIES
Suppliers
0
38,741
15,166
32,111
0
85,860
2,013
5,298
31,285,293
20,145,732
41,908
264,679
146,250
101,525
12,643,082
58,880
0
4,648
360
0
NET SHORT POSITION
41,978,606
31,981,349
56,233
420,178
31,116
20,106
2,689,942
93,472
0
6,236
483
0
77,277,721
(75,505,943)
42,276,038
9,074,334
77,932
1,662,954
120,600
60,501
9,316,652
16,334
4,777
510,191
360
24,119
56,738,671
16,576,994
104,593
3,037,884
29,622
13,376
2,288,356
29,839
5,640
684,728
483
44,060
79,554,246
(79,375,057)
NOTE 30 – GOVERNMENT GRANTS INCENTIVES
Investment Incentives
The Group holds several investment incentives regarding investment activities. There is no investment
allowance that the Group utilised in 2005. The amount of the investment allowance amount with or without
investment incentives, which the Group may utilise in the forthcoming years, is YTL 24.9 million (2004:
19.2 million TRY).
NOTE 31 – COMMITMENT AND CONTINGENCIES
a)
Turk Tuborg has filed lawsuits against the Hasan Tahsin Tax Office for the reimbursement of the
Special Excise Duty and Value Added Tax paid earlier under reservation for the periods between JuneDecember 2004, February-May 2005, to the month September 2005 and to the days 26-31 August and 2331 December respectively. The Group claimed that the DCM determining the SEC and VAT was in
contrary to the Constitution and law. Although these lawsuits are still pending as of the date of this report,
the Department No. 7 of the State Council decided for an injunction of the Decision of the Council of
Ministers numbered 04/6992, 04/7792, 05/8410, 05/9281 and 05/9796 which determined the amount of SEC
and applied to the Constitutional Court for the cancelation of the legislation determining these tax rates.
99
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 31 – COMMITMENT AND CONTINGENCIES (continued)
b) The Group has letters of guarantee given amounting to YTL 3,933,885 (2004: YTL 1,902,384), sureties
given amounting to YTL 309,074 (2004: YTL 309,074) and notes given amounting to YTL 46,963 (2004:
YTL 46,974) as of 31 December 2005.
c) The Group has received letters of guarantee amounting to YTL 29,628,557 (2004: YTL 19,702,407),
mortgages received amounting to YTL 45,285,462 (2004: YTL 46,354,331), guarentee checks amounting to
YTL 1, 593,809, guarentee notes amounting to YTL 59,019 and other guarentees amounting to YTL 5,787
(2004: 5,787) as of 31 December 2005.
NOTE 32 – BUSINESS COMBINATIONS
None.
NOTE 33 – SEGMENT REPORTING
None.
NOTE 34 – SUBSEQUENT EVENTS
Turk Tuborg has filed an action against Hasan Tahsin Tax Office Directorate for the injunction and
reimbursement of the accruals of the installments of January 2006 of the Special Excise Duty and Value
Added Tax which it paid under reservation earlier and claimed that they were collected in violation of law.
NOTE 35 – DISCONTINUED OPERATIONS
None.
NOTE 36 – GROSS PROFIT
2005
2004
Domestic sales
Foreign sales
Sales returns
Sales discounts
Taxes and duties on beer
369,517,924
19,977,194
(2,024,905)
(55,841,314)
(175,462,255)
362,229,415
18,047,788
(957,623)
(60,457,487)
(143,831,559)
Net Sales (sales income)
Cost of sales
156,166,644
(84,580,895)
175,030,534
(93,003,082)
71,585,749
82,027,452
Gross profit
100
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 37 – OPERATING EXPENSES
2005
Overhead Expenses
Personnel expenses
Services obtained from third parties
Consultancy fees
Depreciations and amortisation
Taxes, duties and charges
Communication expenses
Travel expenses
Severance pay expense
Rent expense
Other
Total
9,398,100
3,569,452
3,917,660
2,331,216
1,114,987
735,995
634,448
617,091
446,262
1,010,283
23,775,494
2005
Sales, Marketing and Distribution Expense
Marketing expense
Personnel expense
Depreciation and amortisation
Transportation expenses
Services obtained from third parties
Energy expenses
Repair andmaintenance expenses
Communication expenses
Other
Total
Total Operating Expenses
2004
7,486,347
2,428,610
3,526,616
2,342,811
395,357
603,656
465,579
1,834,072
428,169
1,699,581
21,210,798
2004
38,441,443
17,250,291
7,718,779
9,226,736
4,122,752
2,481,040
1,118,156
910,740
2,525,602
83,795,539
46,598,882
19,032,175
11,649,684
8,995,035
5,913,165
3,235,367
1,801,360
1,387,327
2,166,280
100,779,275
107,571,033
121,990,073
PERSONNEL EXPENSES
2005
2004
Total salaries and benefits paid to top management
Total salaries and benefits paid to other personnel
5,831,033
28,626,180
5,158,596
29,476,057
Total
34,457,213
34,634,653
101
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 38 – OTHER INCOME/ EXPENSE
Other income
2005
2004
9,111,641
433,759
323,644
92,161
83,820
32,240
29,725
181,353
1,600,287
452,811
731,185
268,117
99,249
130,856
208,035
709,116
10,288,343
4,199,656
2005
22,167,551
2,407,374
2,582,709
1,405,742
995,499
300,136
285,428
143,812
101,353
308,870
2004
177,394
455,336
304,714
308,790
76,431
463,210
Other expense
30,698,474
1,785,875
Other income, net
(20,410,131)
2,413,781
Gain on sale of tangible assets
Protocol violation
Gain from sale of scrapped products
Sales of promotional materials
Provision for subcontractor
Miscellaneous rent income
Reversal of impairment
Other
Total operating income
Other Expense
Cash and good incentives paid in advance
Bad debt provision
Impairment of assets available for sale (Note 16)
Loss on sale of tangible assets
Comission expenses
Impairment of tangible fixed assets (Note 19)
Rent expenses
Sports club expenses
Fines and taxes
Other
NOTE 39 – FINANCING INCOME/ (EXPENSE)
2005
2004
12,210,907
939,645
933,795
20,314
14,104,661
18,520,125
1,438,223
1,001,173
20,959,521
Financing income:
Foreign exchange gains
Interest income
Discount income
Other
Total financing income
102
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 39 – FINANCING INCOME/ (EXPENSE)(continued)
Financing expenses:
Foreign exchange losses
Interest expense
Discount expense
Other
Total financing expense
Net financing expense
(9,694,947)
(4,864,661)
(986,711)
(160,343)
(15,706,662)
(18,406,442)
(3,944,075)
(1,210,764)
(275,326)
(23,836,607)
(1,602,001)
(2,877,086)
NOTE 40 – NET MONETARY POSITION PROFIT/LOSS
Since application of inflation accounting has been ceased in 2005, net monetary position profit/loss has not
occurred as of 31 December 2005 (Note 2-c).
NOTE 41 – TAXES
The corporate tax rate applicable for fiscal year 2005 was set as 30% (2004: 33%). This rate is applied to the
tax assessment which is calculated by the addition of disallowable charges which is not agreed to be reduced
by the tax legislation and by the subtraction of such exemptions (i.e. exemption of income from affiliates) and
reductions (i.e. investment incentives). Unless any profit is distributed, no other tax is paid.
The law “Concerning an Amendment to the Taxation Procedure Act, Income Tax Act and Corporation Tax
Act” which was published in the Official Gazette on 30 December 2003 (“Law 5024”) stipulates that the
income tax or corporate tax payers should subject their financial statements to inflation accounting starting
from 1 January 2004. These tax payers should also subject their balance sheets as of 31 December 2003 to
inflation adjustment pursuant to the provisions as contained in Law 5024...
Beside this fact, as stipulated in the Law 5024 as amended by the Law 5228, those taxpayers who must
restate their balance sheets as of 31 December 2003 pursuant to the regulations of CMB concerning the
restatement of financial statements in terms of hyper inflation do not have to restate their balance sheets in
question pursuant to the provisions as contained in the Law 5024. But those who have restated in this
manner may not allocate depreciation and provision more than the amount which may be allocated pursuant
to this law.
The Group issued its balance sheet as of 31 December 2004 and its balance sheet dated 31 December 2005,
according to the regulations as stipulated by the Laws 5024 and 5228, by the Tax Procedural Code (“TPC”)
circulars numbered 8, 9, 10 and 11 and by the TPC General Communiqués numbered 337, 338 and 339.
During 2005, inflation accounting has not been applied due to the non-existence of required circumstances
pursuant to the duplicate article 298 of the TPC.
No withholding is applied to the dividends paid to those corporations, which obtain an income through their
businesses or a permanent representative in Turkey, and to those, which are established in Turkey. Any
dividend payments made to those other than the foregoing is subject to a withholding tax of 10%.
Transferring of the profit to the capital is not deemed as a profit distribution and not subjected to
withholding tax.
103
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 41 – TAXES (continued)
Companies calculate a temporary tax of 30% on their quarterly financial profits, declare it not later than the
10th day, and pay not later than the evening of the 17th day of the following month. The temporary tax paid
during the year is deducted from the corporation tax, which belongs to that particular year. The temporary
tax may be off setted by any other financial liability owned to the State.
Gains on sales of the shares of subsidiaries and property sales were exempt from corporation tax according to
the interim articles 28 and 29 of the Corporation Tax Act, which ceased as of 31 December 2004. However,
this regulation has been inserted in Article 8 of the Corporation Tax Act as a permanent exemption to be
effective from 1 January 2005.
Accordingly, any gains from the sale of the shares of the subsidiaries and the sale of properties that included in
the financial statements of the Group for a minimum period of two years shall be exempted from corporation
tax if they are added to the corporation’s share capital under certain conditions. In order that an exemption is
applied to the sales of the properties and affiliated shares transferred and delivered to banks as a security for
the liabilities of the borrowers and their guarantors to banks, such assets shall not be required to be contained
in the assets for a period of two years.
Forty percent of the investments costs higher than TRY 10,000.- with regard to fixed assets of the
corporations later than 24 April 2003 –except for some exceptions- is exempted from corporation tax by
making use of investment reduction exemption. No withholding is calculated on such exempted amounts. In
case the profit of the corporation is not sufficient, then the right of investment reduction so calculated is
carried forward to forthcoming years. There is no requirement to obtain an “Investment Incentive
Certificate” in order to make use of investment reduction exemption. In case the right of investment
reduction acquired pursuant to the provisions in effect prior to 24 April 2003 is exercised, then a
withholding of 19.8% shall be applied notwithstanding whether or not the profit has been distributed.
Under the Turkish taxation system, tax losses can be carried forward to be offset against future taxable
income for up to 5 years. Tax losses cannot be carried back to offset profits from previous periods.
In Turkey, there is no such practice as reconciliation with the taxation authority with regard to the taxes
payable. Corporation tax declarations are filed with the competent tax office not later than the evening of
the 15th day of the fourth month following the month in which the fiscal term closes. However, those
authorities who are empowered to inspect taxes may inspect the accounting records during the subsequent
five years, and the amounts of taxes payable may change if any erroneous transactions are identified.
The Turkish tax legislation does not allow the Group, which is the parent company to file tax return on the
consolidated financial statements of the Affiliate. Therefore, the provisions for taxes as reflected in
consolidated financial statements have been severally calculated for all the companies covered by full
consolidation.
104
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 41 – TAXES (continued)
Accordingly, tax expenses as contained in the consolidated profit/loss statement are as follows:
2005
- Current year
- Deferred
Total tax (cost)/income
2004
(21.010.384)
(7.251.081)
(21.010.384)
(7.251.081)
NOTE 42 – LOSS PER LOT SHARE
2005
Current year loss
Weighted average number of ordinary lot shares
with a nominal value of YKr 1
Net loss per lot share (YKr)
105
Global Reports LLC
2004
(79,007,800)
(45,659,757)
4,649,840,100
4,649,840,100
(1.70)
(0.98)
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 43 – CASH FLOW STATEMENT
Notes
2005
2004
(79,007,800)
(45,659,757)
Cash flows from operating activities:
Net loss
Adjustments to reconcile (loss)/income to net cash
provided by operting activities:
Depreciation and amortisation
Provision for Special Excise Duty
Tax expense
Provision for bad debts, net
Gain on sales of fixed assets, net
Provision for retirement pay liability, net
Provision for impairment in value of fixed assets
Interest accrual income/expense, net
Provision for impairment of inventories, net
Provision for imparment of assets available for sale
Effect of inflation on monetary items
19, 20
23
41
38
38
23
28
16
Net cash provided by/(used by) operating activities before
changes in assets and liabilities
Increase in trade receivables
Decrease/(increase) in inventories
Decrease in other current assets
Decrease/(increase) in trade payables
Increase in due to related parties,net
Increase in short-term liabilities
Increase in other fixed assets
Severance pay paid
Decrease in other non-current liabilities
(4,354,563)
7
12
7
9
10,15
23
Net cash (used)/earned in operating activities
Investing activities:
Purchases of tangible and intangible fixed assets
Gain on sales of tangible assets
Net cash used in investing activities
19,20
Financing activities:
Increase in share capital and issue premium
Increase in bank loans
Bank loans repaid
Decrease in financial lease payables
Decrease in affiliates available for sale
24,809,549
30,158,789
21,010,384
2,407,374
(7,705,899)
617,092
300,136
305,862
167,241
2,582,709
-
6
6
8
Net cash provided by(used in) financing operations
25,706,803
4,224,052
(62,281)
(1,422,893)
2,032,207
(82,192)
(242,406)
(3,037,645)
(18,544,112)
(8,705,716)
3,279,887
16,912,280
(5,010,581)
(231,824)
3,729,349
9,621,635
(1,049,361)
-
(5,879,635)
(1,387,557)
1,483,899
3,628,923
(926,511)
3,678,834
386,463
(2,554,071)
(94,828)
14,191,106
(20,208,595)
(16,128,563)
11,373,963
(4,754,600)
(20,509,953)
3,256,930
(17,253,023)
725,777,074
(731,270,407)
(168,919)
-
6,421,052
575,177,588
(598,645,718)
(349,070)
(106,546)
(5,662,252)
(17,502,694)
Net increase(decrease) in cash and cash-equivalents
4
3,774,254
(54,964,312)
Cash and cash equivalents at the beginning of the year
4
1,038,333
56,002,645
Cash and cash equivalents items at the end of the year
4
4,812,587
1,038,333
106
Global Reports LLC
TURK TUBORG BIRA VE MALT SANAYII A.S. and the Affiliate
Notes to Consolidated Financial Statements As of and
For the Year Ended 31 December 2005
(Currency: YTL)
NOTE 44 – OTHER ISSUES REQUIRED TO BE DISCLOSED FOR THE FAIR PRESENTATION
OF THE FINANCIAL STATEMENTS
MANAGEMENT PLANS REGARDING GOING CONCERN
During and after October 2003, high and unexpected increases in the special excise duties had a substantial
adverse effect on the Group’s profitability and its cash flows. Due to the market conditions and competition,
the Group could not reflect all such increases in special excise duties on its sales prices and had to bear the
additional costs thus incurred. The management of the Group has taken a series of measures and constructed
a plan so that it will carry out its activities in a profitable manner and fulfil its obligations. Accordingly:
vi.
The Group has continued to apply the cost reduction plans, which it prepared in 2005 in order to
reduce its fixed, and variable costs. Work force and re-organisational works were applied in the last
quarter of 2004 and completed in December 2005. Accordingly, significant savings have been
achieved, which shall be reflected in the results of 2006.
vii. New cost cutting policies, which are usually related with the costs of sales, logistics and general
administration, were applied in December 2005 and immediately put into practice. As part of such
plans, additional dismissals in the work force, most of which took place in the Affiliate, were
accomplished in February 2006. Positive contributions of such plans shall be partially reflected in the
2006 performance. And full-year effect shall be reflected in the year 2007.
viii. Quality of guarentees and focusing on average collection period shall also be primarily maintained in
the year 2006 so that the Group’s cash flow shall be better.
ix.
x.
The Group’s exporting potential has been successfully evaluated by entering into new markets. It is
planned that the increase in exports shall be maintained in and after 2006 as well.
Due to the increase in the special excise duty, which was imposed as from 1 February 2005, the Group
has increased the prices of its products by 18% on average to be effective as from February 2005.
Further, additional prices increases were made in May 2005 and March 2006 as well.
Apart from such measures, Carlsberg Breweries A/S, which is main shareholder of the Group, has
committed itself to provide any resources and support as required by the Group so that the financial
structure of the Group may be strengthened.
Basing upon above explanations, the Group and its main shareholder believe that the measures which are
described above for ensuring the profitability of the business shall be sufficient in providing the Group with
the required resources.
107
Global Reports LLC
TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş.
KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİ UYUM RAPORU
1-KURUMSAL YÖNETİM İLKELERİNE UYUM BEYANI
Türk Tuborg tarafından da benimsenen Kurumsal Yönetim İlkelerinin aşağıda belirtilenler dışındaki
bölümlerine uyulmaktadır.
Şirketimizin yabancı sermayeli bir kuruluş olması, Yönetim Kurulu üyelerimizin tamamının yabancı
uyruklu olup büyük bölümünün yurtdışında ikamet etmesi ve Yönetim Kurulu üye sayımızın sınırlı olması
nedeniyle Kurumsal Yönetim Komitesi ve benzeri komitelerin kurulması, birikimli oy kullanma yöntemi,
bağımsız üye, azınlık paylarının Yönetim Kurulunda temsili ve menfaat sahiplerinin yönetime katılımı gibi
hususlarda Kurumsal Yönetim İlkelerine uyulamamıştır. Uyulamayan hususlara rapor metni içinde
değinilmiştir.
Dönem içinde Kurumsal Yönetim İlkeleri konusunda İMKB’de düzenlenen eğitim faaliyetlerine katılınmış,
Şirket Ana Sözleşmesinin ilkelere uygunluğu konusunda çalışmalar yapılmıştır.
BÖLÜM I - PAY SAHİPLERİ
2-Pay Sahipleri İle İlişkiler Birimi:
Şirketimizde pay sahipleri ile ilişkiler departmanı bulunmamakla beraber, söz konusu görev Hukuk ve Mali
Kontrol Direktörlükleri tarafından müştereken yürütülmektedir.
Yetkililer: Hukuk Direktörü
Mali Kontrol Direktörü
0.232.399 24 62
0.232.399 21 06
Görevleri:
 Pay sahiplerine ilişkin kayıtların sağlıklı, güvenli ve güncel olarak tutulmasını sağlamak;
 Şirket ile ilgili kamuya açıklanmamış, gizli ve ticari sır niteliğindeki bilgiler hariç olmak üzere, pay
sahiplerinin yazılı bilgi taleplerini yanıtlamak;
 Genel Kurul toplantısının yürürlükteki mevzuata, esas sözleşmeye ve diğer şirket içi düzenlemelere
uygun olarak yapılmasını sağlamak;
 Genel Kurul toplantısında, pay sahiplerinin yararlanabileceği dökümanların şirketin diğer birimleri
ile iletişime geçerek hazırlanmasını sağlamak;
 Oylama sonuçlarının kaydının tutulmasını sonuçlarla ilgili raporların pay sahiplerine yollanmasını
sağlamak;
 Mevzuat ve şirketin bilgilendirme politikası dahi, kamuyu aydınlatma ile ilgili her türlü hususu
izlemek
Dönem içinde belli zamanlarda pay sahiplerinden telefonla bilgi talebi gelebilmekte olup gereken cevaplar
verilmektedir.
3-Pay Sahiplerinin Bilgi Edinme Haklarının Kullanımı:
Pay sahiplerinin bilgi alma ve inceleme hakkının kullanımında ana prensip pay sahipleri arasında ayrım
yapılmamasıdır. 2005 Faaliyet yılı içerisinde bilgi edinmeye yönelik başvurulara ilişkin bilgi 2 no’lu
maddede verilmiştir. Söz konusu bilgi talepleri genellikle genel kurul tarihi, sermaye arttırımları ve bedelsiz
hisse senetleri, kar dağıtımı gibi konulara ilişkin olmaktadır. Tüm bilgi alma talepleri, ticari sır veya
korunmaya değer bir şirket menfaati kapsamında olanlar dışında, pay sahipleri arasında ayrım yapılmaksızın
kamuya daha önce özel durum açıklamaları vasıtasıyla yapılan açıklamalar paralelinde cevaplanmaktadır.
TTK ve SPK düzenlemelerinin gerekli kıldığı pay sahipliği haklarının kullanımını etkileyecek gelişmeler
özel durum açıklamaları, gazete ilanları, posta ve www.tuborg.com.tr (faaliyete geçtiğinden beri
www.turktuborg.com.tr) web sitemiz vasıtası ile duyurulmaktadır. Özel denetçi atanması talebi şirket ana
108
Global Reports LLC
sözleşmesinde bireysel bir talep hakkı olarak tanımlanmamakla birlikte 2005 yılı içerisinde pay
sahiplerinden bu yönde bir talep gelmemiştir.
4-Genel Kurul Bilgileri:
2005 yılı içerisinde 2004 yılı olağan genel kurul toplantısı düzenlenmiştir. Şirket ana sözleşmesine göre
olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında karar nisabı mevcut sermayenin %51 idir. 2004 yılı olağan
genel kurul toplantısında toplantı ve karar nisabı şirket sermayesinin %95,7’sidir. Toplantıya menfaat
sahipleri ve medya katılmamıştır. Genel kurul toplantısına davet yönetim kurulu tarafından yapılmıştır. Pay
sahiplerinin yanısıra toplantılara bağımsız denetim şirketi yetkilileri de yazılı olarak davet edilmektedir.
Şirket genel kurulunun toplantıya davetine ilişkin ilan, ilan ve toplantı günü hariç olmak üzere toplantı
gününden 21 gün önce Türk Ticaret Sicil Gazetesi’nde yapılmıştır. Bununla birlikte toplantı ilanı mahalli
gazetede de ilan edilmiş ve adresi kayıtlı pay sahiplerine mektup gönderilmesi suretiyle toplantı günü, yeri
ve gündemi bildirilmiştir. Genel kurul toplantısı öncesi toplantı yeri, tarihi ve gündemi, yönetim kurulunun
genel kurula sunacağı kar dağıtım teklifi, yönetim kurulunca seçilen bağımsız denetim şirketi özel durum
açıklamaları ile kamuya duyurulur. Şirket faaliyet raporu, şirket merkezinde genel kuruldan önce ortakların
bilgisine açık bulundurulur. Genel kurul toplantısında, gündemde yer alan konular tarafsız ve ayrıntılı bir
şekilde, açık ve anlaşılabilir bir yöntemle aktarılır; pay sahiplerine eşit şartlar altında düşüncelerini açıklama
ve soru sorma imkanı verilir ve sağlıklı bir tartışma ortamı yaratılır. Ana sözleşmede bölünme, önemli
tutardaki malvarlığı alımı, satımı, kiralanması vb önemli nitelikteki kararların genel kurulda alınması
konusunda bir hüküm yoktur. Bu tür kararlar Şirket faaliyetlerinin olağan akışında devamını sağlamak
amacıyla ortakların %95,65’inin temsil edildiği yönetim kurulu tarafından SPK düzenlemeleri, TTK ve
vergi mevzuatı gözönünde bulundurularak alınmakta ve kararın alınmasını takiben özel durum açıklaması
vasıtasıyla kamuoyuna duyurulmaktadır. Genel kurul toplantılarına pay sahiplerinin katılımının
kolaylaştırılmasına yönelik olarak yukarıda bahsedilen iletişim kanallarının etkin bir şekilde kullanımının
yanında pay sahiplerinin genel kurulun yapılacağı yere ulaşımının gerçekleştirilmesi için çeşitli kolaylıklar
sağlanmaktadır. Genel kurul tutanakları Şirket merkezinde ve www.tuborg.com.tr (faaliyete geçtiğinden
beri www.turktuborg.com.tr) adresli web sitemizde pay sahiplerine sürekli açık tutulmaktadır.
5-Oy Hakları Ve Azınlık Hakları:
Şirket ana sözleşmesine göre olağan ve olağanüstü genel kurul toplantılarında hazır bulunan hissedarların
veya vekillerinin her hisse için bir reyi olmaktadır. Oy hakkında herhangi bir imtiyaz yoktur.
Şirketin karşılıklı iştirak içinde olduğu bir şirket bulunmamaktadır.
Yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmamakta ve Azınlık hakları yönetim kurulunda temsil
edilmemektedir. Şirketimiz bünyesinde azınlık hakları ve kullanımı tüm halka açık şirketlerin tabi olduğu
Sermaye Piyasası Kanunu 11.inci maddesi ile paralel olarak uygulanmaktadır. Birikimli oy yöntemine yer
verilmemektedir.
6-Kar Dağıtım Politikası Ve Kar Dağıtım Zamanı:
Kar payında herhangi bir imtiyaz bulunmamaktadır. Şirket’in kar dağıtım konusundaki genel politikası;
şirketin finansal pozisyonu, yapılacak olan yatırımlar ile diğer fon ihtiyaçları, sektörün içinde bulunduğu
koşullar, ekonomik ortam, Sermaye Piyasası Mevzuatı ve Vergi Mevzuatı göz önünde bulundurularak kar
dağıtımı yapılması yönündedir. Kar payı avansına ilişkin olarak Şirketin ana sözleşmesinde hüküm
mevcuttur. Avans verilmesine ilişkin yetkinin kullanımı yönetim kurulu tarafından mevcut mevzuat ve
ekonomik ortam çerçevesinde değerlendirilir. Kar dağıtım yöntem ve süreçleri Türk Ticaret Kanunu,
Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri ve Şirket ana sözleşmesinde yeralan hükümlerle belirlenmiştir.
Belirlenen kar dağıtım politikası paralelinde her faaliyet döneminde yönetim kurulu tarafından konuya
ilişkin karara varılmasının akabinde özel durum açıklaması vasıtasıyla kamuoyuna duyuru yapılır. Yönetim
kurulunun kar dağıtım tutarına ilişkin kararı genel kurulun onayına sunulur ve onaylanan temettü tutarının
pay sahiplerine dağıtımı genel kurul toplantısında, SPK’nın Seri IV No.27 Tebliği çerçevesinde, belirlenen
süre içerisinde yapılır. Şirket’in 2004 yılına ilişkin olarak dağıtılabilir karı çıkmadığından dolayı herhangi
bir kar dağıtımı söz konusu olmamıştır.
109
Global Reports LLC
7-Payların Devri:
Şirketin ana sözleşmesinde pay devrini kısıtlayan hükümler bulunmamaktadır.
BÖLÜM II – KAMUYU AYDINLATMA VE ŞEFFAFLIK
8-Şirket Bilgilendirme Politikası:
Kurumsal Yönetim İlkeleri II Bölüm, Madde1.2’de tanımlanan şekilde oluşturulmuş ve kamuya açıklanmış
bir bilgilendirme politikası bulunmamakla birlikte Şirket, tüm pay sahipleri ve menfaat sahiplerini SPK’nın
Seri:VIII, No.39 sayılı Özel Durumların Kamuya Açıklanmasına İlişkin Esaslar Tebliği çerçevesinde
bilgilendirmektedir. Bilgilendirme süreci, Şirket yönetim kurulu, Finans Başkan Yardımcısı(CFO) Timur
Gökmeral, Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı Cem Tamer, Mali İşler Direktörü Ekrem Karan,
Hukuk Direktörü Mehmet Öztuna tarafından koordineli olarak açıklamadan yararlanacak kişi ve
kuruluşların karar verebilmelerine yardımcı olacak şekilde, zamanında, doğru, eksiksiz, anlaşılabilir,
yorumlanabilir, düşük maliyetle eşit olarak kolay erişilebilir bir biçimde yürütülmektedir. Şirket’in 3’er
aylık Uluslararası Finansal Raporlama Standartları uyarınca hazırlanan mali tabloları ve tamamlayıcı
dipnotlar SPK’nın düzenlemeleri uyarınca bağımsız denetimden geçtikten sonra kamuoyuna duyurulur.
Duyurular ayrıca Şirketimizin internet sitesi www.tuborg.com.tr(faaliyete geçtiğinden beri
www.turktuborg.com.tr)‘de yayınlanır.
9-Özel Durum Açıklamaları:
Şirket tarafından 2005 faaliyet yılı içerisinde yapılan özel durum açıklamalarının sayısı 20’dir. Söz konusu
açıklamalardan iki adedine ilişkin olarak SPK ve/veya İMKB’den ek açıklama talebi gelmiştir. Şirket’in
kamuyu aydınlatma ihlali olmamıştır.
10- Şirket İnternet Sitesi Ve İçeriği:
Şirketin (www.tuborg.com.tr) adresinde internet sitesi bulunmaktadır. 2005 yılında faaliyette olan bu site
yanında, www.turktuborg.com.tr sitesinin de faaliyete geçirilmesi ve bu sitede kurumsal içerikli bilgilerin
yer almasına ilişkin çalışmalar tamamlanmıştır. Böylece, kurumsal içerikli www.turktuborg.com.tr sitesi
yanında, marka içerikli www.carlsberg.com.tr ve www.tuborg.com.tr siteleri de yer almaktadır.
www.turktuborg.com.tr internet sitesinde Sermaye Piyasası Kurulu’nun 10.12.2004 tarih ve 48/1588 sayılı
toplantısında alınan kararlar doğrultusunda internet sitesinin ana sayfasında bir link ile ulaşılabilen
“yatırımcı ilişkileri” başlıklı bir bölüm oluşturulmuş ve bu bölümde asgari olarak bulunması gereken
hususlar yer almıştır. Web sitemizin daha iyi hizmet vermesine yönelik çalışmalarımız ise sürekli devam
edecektir.
11-Gerçek Kişi Ve Nihai Hakim Pay Sahibi/Sahiplerinin Açıklanması:
Şirketin 31 Aralık 2005 tarihi itibariyle sermaye yapısı aşağıdaki gibidir:
Hissedarlar
Carlsberg Breweries A/S
Diğer
Toplam
YTL
44.474.127.729
2.024.272.271
46.498.400.000
Hisse (%)
95.65
4.35
100.00
Carlsberg Breweries A/S merkezi Danimarka Copenhagen’de bulunan Carlsberg A/S şirketinin
kontrolündedir.
110
Global Reports LLC
12-İçeriden Öğrenebilecek Durumda Olan Kişilerin Kamuya Duyurulması:
İçeriden öğrenebilecek durumda olan kişiler daha önce çeşitli sebeplerle SPK’ya bildirilmiş olmasına karşın
kamuoyuna açıklanmamıştır. Bu durumda olan kişiler şunlardır:
Tüm Yönetim Kurulu Üyeleri ve Murakıplar
Jesper B. Jorgensen (İcra Başkanı – CEO)
Timur Gökmeral (Finans Başkan Yardımcısı – CFO)
Cem Tamer (Strateji ve İş Geliştirme Başkan Yardımcısı
Ekrem Karan (Mali Kontrol Direktörü)
E. Lütfü Pöge (Mali İşler, Vergi ve İç Denetim Direktörü)
Yüksel Özay (Partner – Bağımsız Denetim)
Bağımsız Denetim Firmasının ilgili çalışanları
BÖLÜM III – MENFAAT SAHİPLERİ (PAYDAŞLAR)
13-Menfaat Sahiplerinin Bilgilendirilmesi:
Menfaat sahipleri, SPK düzenlemeleri, TTK, Rekabet Kanunu, vergi kanunları, Borçlar Kanunu
çerçevesinde SPK’nın Özel Durum Açıklamaları vasıtasıyla Şirket’in ticari sır niteliğinde bulunan bilgiler
haricinde bilgilendirilmektedir.
14-Menfaat Sahiplerinin Yönetime Katılımı:
Menfaat sahiplerinin yönetime katılması konusunda herhangi bir çalışma yapılmamış ve model
oluşturulmamıştır.
15-İnsan Kaynakları Politikası:
Türk Tuborg olarak İnsan Kaynakları politikamız; şirketimizin stratejik plan ve hedefleri doğrultusunda
organizasyon yapısını dinamik tutmak ve değişimlere hazır olmayı sağlamaktır. Şirketimiz, nitelikli
kişilerce “öncelikle tercih edilen olma” konumunu giderek pekiştirmeyi kendisine amaç edinmiştir.
Şirketimizde uygulanan yetkinlik bazlı İnsan Kaynakları uygulamaları çalışanlarımıza profesyonel bir iş
ortamı ve kariyer geliştirme fırsatları yaratmayı ve eğitim düzeyi yüksek, yeniliklere ve değişimlere açık,
girişimcilik yeteneğine sahip, enerjik, kendini ve işini geliştirmeyi hedefleyen, Şirket değerlerini
benimseyip, yaşatacak kişileri şirketimize kazandırmayı sağlamaktadır.
İnsan Kaynakları politikamız, ırk, dil, din, cinsiyet, yaş ayrımını ortadan kaldıran fırsat eşitliği ilkesine
dayanmaktadır. Personelin katkılarına ve çabalarına göre ödüllendirilmesi için performans yönetim sistemi
uygulanmaktadır ve istihdam ve terfilerde eşit fırsat tanınmasına dikkat edilir.
Personelin gelişmesini sağlamak amacıyla her kademede tespit edilen plan çerçevesinde şirket içi ve dışı
eğitim programları uygulanır.
Güvenli çalışma ortam ve koşullarının sağlanması şirketimizin çok önem verdiği bir konudur. İşçi Sağlığı ve
Güvenliği Yönetmeliği çerçevesinde mesleki risklerin önlenmesi, sağlık ve güvenliğin korunması, risk ve
kaza faktörlerinin ortadan kaldırılabilmesi için tüm yasal tedbirler alınır. Düzenli toplantılarla iyileştirme
çalışmaları sürekli devam eder.
Şirketimizde çalışanlarla ilişkileri yürütmek üzere bir temsilci atanmıştır. 2005-2007 Toplu İş Sözleşmesin
döneminde Temsilcilik görevini Üretim İşçisi Sn. Ahmet Karapınarlı yürütmektedir. Temsilcinin yetki ve
sorumlulukları Toplu İş Sözleşmesinde tanımlanmıştır.
111
Global Reports LLC
Bugüne kadar Türk Tuborg yönetimine ve İnsan Kaynakları departmanına çalışanlardan ayrımcılık
konusunda herhangi bir şikayet gelmemiştir.
16-Müşteri Ve Tedarikçilerle İlişkiler Hakkında Bilgiler:
Mal ve hizmetlerin pazarlanmasında ve satışında müşteri memnuniyetini sağlayıcı her türlü tedbir
alınmakta, çalışanlarımızın bu konulardaki eğitimlerine önem verilmektedir.
Müşterilerin satın aldığı mamüllerimize ilişkin talepleri süratle karşılanmaktadır.
Mamullerimiz TSE kalite standartlarına sahiptir. Şirketimizce Kalite standartlarına titizlikle uyulmakta ve
standartların korunmasına özen gösterilmektedir.
Şirketimizde satın alma işlemleri Satın Alma Yönetmeliği’nin öngördüğü şekilde ve satın alma kararları
doğrultusunda gerçekleştirilmektedir. Tedarikçi firmaların seçimi sırasında uygun maliyet, uygun kalite,
yeterli kapasite ve satış sonrası servis kriterleri dikkate alınmaktadır.
17-Sosyal Sorumluluk:
Faaliyet alanı malt ve bira üretimi ile ambalajlama, depolama ve dağıtım olan TÜRK TUBORG, sahip
olduğu sosyal sorumlulukları doğrultusunda çevre yönetimini işinin ayrılmaz bir parçası olarak kabul
ederek, tüm çalışanları ile birlikte çevrenin korunmasını amaçlamaktadır.
Bu amaca ulaşmak için Türk Tuborg Bira ve Malt Sanayi A.Ş. olarak yapacaklarımız;
 Doğal kaynakları ve hammaddeleri en verimli şekilde kullanmak,
 Faaliyetlerimizden kaynaklanan çevresel etkileri, gerekli önlemleri alarak, olabilecek en alt düzeye
indirmek ve kirlenmeyi önleyerek çevreyi korumak,
 Çevre ve çevre boyutlarımız ile ilgili yasal gerekliliklere ve belirlemiş olduğumuz diğer şartlara
uymak,
 Tedarikçi ve taşeronlarımızı çevresel konularda daha duyarlı bir şekilde faaliyet göstermeye teşvik
etmek,

“ISO 14001 Çevre Yönetim Sistemleri” standardı gereklerine uygun olarak kurulmuş olan çevre
yönetim sistemimizin performansını hedefler koyarak ölçmek, izlemek,gözden geçirmek ve
uygulamakta olduğumuz sistemimizi sürekli olarak iyileştirmektir.
Çevko (Çevre Koruma ve Ambalaj Atıkları Değerlendirme Vakfı) üyesi olan Türk Tuborg piyasaya
sunduğu dönüşsüz kutu ve ambalajlarının yaklaşık üçte birini toplatarak çevreye ve ekonomiye önemli
katkılarda bulunmaktadır.
BÖLÜM IV – YÖNETİM KURULU
18-Yönetim Kurulunun Yapısı, Oluşumu Ve Bağımsız Üyeler:
Yönetim Kurulu, Genel Kurulda pay sahiplerinin kendisine vermiş olduğu yetki doğrultusunda, mevzuat,
esas sözleşme, şirket içi düzenlemeler ve politikalar çerçevesinde yetki ve sorumluluklarını kullanır ve
şirketi temsil eder.
Türk Tuborg’un halihazırdaki Yönetim Kurulu üyeleri şunlardır:
Nils S. Andersen
Thomas Kure Jakobsen
Jonas Kristian Bovbjerg
Barry Connock Marshall
Yönetim Kurulu Başkanı
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
Yönetim Kurulu Üyesi
112
Global Reports LLC
2005 yılında şirket Yönetim Kurulunda icracı üye İcra Başkanı (CEO) görevini yürüten Barry Connock
Marshall’dır. İzmir’de ikamet etmiştir.
Diğer yönetim kurulu üyelerinin tamamı merkezi Danimarka-Copenhagen’de bulunan Carlsberg Grubu
şirketlerinde de Yönetim Kurulu üyesi ve/veya üst düzey yönetici olarak görev almakta ve yurt dışında
ikamet etmektedirler.
Şirketin Yönetim Kurulunda bağımsız üye bulunmamaktadır.
Yönetim Kurulu üyelerinin TTK’nun 334 ve 335inci maddelerinde belirtilen faaliyetleri yerine getirmeleri
Genel Kurul onayına bağlıdır. Bahsi geçen faaliyetler haricinde yönetim kurulu üyelerinin faaliyetlerine
ilişkin herhangi bir kısıtlama mevcut değildir.
19-Yönetim Kurulu Üyelerinin Nitelikleri:
Yönetim Kurulu üyelerinin seçiminde kurulun en üst düzeyde etki ve etkinlik sağlayacak şekilde
yapılandırılmasına özen gösterilir. Bu amaçla genel esasları şirket ana sözleşmesinde yer almamakla birlikte
yönetim kurulu üyeliğine prensip olarak SPK Kurumsal Yönetim İlkeleri IV Bölümünün 3.1.1, 3.1.2 ve
3.1.5 nolu maddelerinde belirlenen kriterlerde üyelerin seçimine özen gösterilmektedir.
Şirket bünyesinde henüz bir Kurumsal Yönetim Komitesi oluşturulmamıştır.
20-Şirketin Misyon Ve Vizyonu İle Stratejik Hedefleri:
Türk Tuborg’un bira odaklı bir şirket olarak başlıca misyonu devamlı nitelikte bir ortaklık değeri
yaratmaktır. Bu amaç Mainstream (Standart) segmentte Tuborg Markasının, Premium segmentte Carlsberg
Markasının gelişimine maksimum kaynak ayırmak suretiyle gerçekleştirilebilir.
Şirket Pazarlama faaliyetlerine önem vererek stratejilerini tüketicilerinin ihtiyaçlarına ve beklentilerine
yönelik olarak belirlemeyi öncelikli amaç olarak kabul eder. Ürün kalitesi, tüketici memnuniyeti ve hazzı
açısından büyük önem taşıdığından pazarda her zaman en önde yer alacaktır.
Şirketin Sosyal sorumluluğu dolayısıyla çevre meselelerine karşı duyarlı olunacaktır.
Bu misyonun gerçekleştirilmesini sağlayan temel stratejiye ilişkin faaliyet ve sonuçlar yönetim kurulunda
düzenli olarak izlenip değerlendirilmektedir.
21-Risk Yönetimi Ve İç Kontrol Mekanizması:
Yönetim kurulu risk yönetimine ilişkin faaliyetleri esas itibiriyle denetimden sorumlu Komite vasıtasıyla
gözetir. Denetimden sorumlu Komite söz konusu fonksiyonu yerine getirirken Finans Başkan Yardımcılığı
birimi ile Bağımsız Dış Denetim ve Tam Tasdik (Tax Certification) işlemlerini gerçekleştıren kuruluşların
bulgularından faydalanır.
22-Yönetim Kurulu Üyeleri İle Yöneticilerin Yetki Ve Sorumlulukları:
Yönetim Kurulu üyeleri ile Yöneticiler faaliyetlerini eşitlikçi, şeffaf, hesap verebilir ve sorumlu bir şekilde
yürütür. Bunun sağlanabilmesi adına TTK’nın amir hükümleri geçerli olmakla beraber yönetim kurulu yetki
ve sorumluluklarının esasları şirket ana sözleşmesinde madde 10 ve madde 11 de şu şekilde düzenlenmiştir.
Madde 10: Şirketin idaresi ve dışarıya karşı temsil ve ilzamı İdare Meclisine aittir. İdare Meclisi, İdare
Meclisi Üyeleri arasından Murahhas Aza/azalar atayabilir. İdare Meclisi kendisine ait olan İdare ve temsil
yetkisini Murahhas Aza/azalara veya pay sahibi olmaları zorunlu olmayan Müdürlere devredebilir. Türk
Ticaret Kanununun 319. maddesi uyarınca temsil yetkisinin İdare Meclisi üyesi olmayan murahhas azalara
verilmesi halinde İdare Meclisi üyelerinden en az birisinin de temsil yetkisine sahip olması zorunludur.
113
Global Reports LLC
Şirketin imza yetkilileri ilgili yönetim kurulu kararı ile belirlenir.
Madde 11: İdare Meclisi, şirketi resmi daireler, mahkemeler ve üçüncü şahıslara karşı temsil etmek, şirketin
maksat ve mevzuuna dahil olan her nevi işleri ve hukuki muameleleri şirket adına yapmak, şirket mevzuuna
dahil gayrimenkul alım ve satımı ile ipotek ve sair ayni hak tesis ve fekkinde, sulh olmak ve hakem tayin
etmek, umumi heyete arzolunacak yıllık raporu ve senelik hesapları tanzim ve tevzii olunacak temettü
miktarını umumi heyete teklif etmek, kanun ve mukavelenamenin tahmil eylediği vazifeleri ifa eder.
23-Yönetim Kurulunun Faaliyet Esasları:
Yönetim Kurulu çalışma esasları Şirket Ana Sözleşmesi madde 9’da aşağıdaki şekliyle düzenlenmiştir.
“İdare Meclisi düzenli olarak yılda en az dört kere olmak üzere üç ayda bir toplanır. İdare Meclisi Başkanı,
Başkan Yardımcısı ile birlikte Şirket Genel Müdürü’nün yardımıyla takip eden yıla ilişkin toplantı
programını hazırlar. Toplantı tarihinden asgari beş gün evvel toplantı gündeminin azalara gönderilmesi
gereklidir. Üyelerden her biri üç gün önceden Genel Müdür ve İdare Meclisi Başkanına haber vermek
şartıyla gündeme madde ekleyebilir. İdare Meclisi Toplantısında görüşülen raporlar ve diğer evrak, gündem
ve mevcut ise değiştirilmiş gündem ile birlikte gönderilmelidir.
İdare Meclisi toplantıları İngilizce olarak yapılır. Resmi toplantı tutanakları ve kararlar Türkçe tutulur.
Toplantı tutanakları ve kararların İngilizce tercümeleri de karar defterinde bulundurulacaktır.
Türk Ticaret Kanunu’nun 330/II maddesi uyarınca, her konudaki İdare Meclisi kararları, azalardan biri
müzakere talebinde bulunmadıkça, azalardan herhangi birinin yazılı bir teklifinin diğer azalara iletilmesi
suretiyle toplantı yapılmaksızın alınabilir.”
Yönetim Kurulu çalışma esasları ve 2005 yılı faaliyet dönemi çalışmalarına ilişkin detaylar şunlardır:
Yönetim Kurulu toplantı gündemi Yönetim Kurulu Başkanı tarafından diğer Yönetim Kurulu üyeleri ve İcra
Başkanı (CEO) ile görüşülerek belirlenir ve toplantı tarihinden asgari beş gün önce üyelere gönderilir.
Faaliyet dönemi içinde Yönetim Kurulu 22 defa toplanmıştır. Yönetim Kurulu sekreteryası
bulunmamaktadır. Toplantılara genellikle bütün üyeler katılmaktadır. 2005 yılı faaliyet dönemi içerisinde
herhangi bir muhalif kalınan konu olmamıştır. Yönetim Kurulu üyelerinin tamamı Kurumsal Yönetim
İlkeleri’nin IV.2.17.4 hükümlerinde yer alan konularda toplantılara fiili katılımda bulunmuştur. Toplantı
esnasında sorulan sorular zapta geçmemektedir. Yönetim Kurulu üyelerine ağırlıklı oy ve/veya veto hakkı
tanınmamıştır.
24-Şirketle Muamele Yapma Ve Rekabet Yasağı:
Dönem içinde Şirket Yönetim Kurulu üyelerinden hiçbirisi Şirketin faaliyet gösterdiği bölgede (Türkiye’de)
Şirketin konusuna giren ticari muamele nevinden herhangi bir muameleyi kendisi veya başkası hesabına
yapmamıştır.
25-Etik Kurallar:
Yasalara ve ahlaki kurallara uygun davranmayı prensip edinen şirketimiz tarafından benimsenen ve şirket
çalışanları için oluşturulan Temel Yetkinlikler çalışanların performans değerlendirmelerinde de etken
olmaktadır.
Temel Yetkinlikler:
o Müşteri Odaklılık
o Olumlu İş İlişkileri Oluşturmak
o Kalite Odaklılık
o Değişime Uyum Sağlamak
o Harekete Geçme ve Sonuç Odaklılık
o Yenilikçilik
Yukarıda sayılan hususlar Yıllık Faaliyet Raporları içeriğinde yer almak suretiyle kamuya da açıklanmıştır.
114
Global Reports LLC
26-Yönetim Kurulunda Oluşturulan Komitelerin Sayı, Yapı Ve Bağımsızlığı:
Yönetim kurulunda Denetim Komitesi oluşturulmuştur. 2005 faaliyet yılı içersinde Denetim Komitesi altı
defa toplanmış ve üçer aylık dönemlerde şirket yöneticilerinden faaliyetler ve iç kontrol sistemlerine ilişkin
bağımsız denetçilerden de denetim bulgularına ilişkin bilgiler alınmıştır. Komite ortaklığın muhasebe
sistemi, finansal bilgilerin kamuya açıklanması, bağımsız denetimi ve iç kontrol sisteminin işleyişinin ve
etkinliğinin gözetimini yapar; bağımsız denetim kuruluşunun seçimi, bağımsız denetim sürecinin
başlatılması ve bağımsız denetim kuruluşunun çalışmaları komitenin gözetiminde gerçekleştirilir; kamuya
açıklanacak yıllık ve ara mali tabloların gerçeğe uygunluğuna ve doğruluğuna ilişkin olarak yönetim
kuruluna bildirir. Denetim komitesi üyeleri Thomas Kure Jakobsen ve Jonas Kristian Bovbjerg’dir. Şirket
yönetim kurulunda bağımsız üye bulunmamasından dolayı denetim komitesi icracı olmayan üyelerden
oluşmaktadır. Yönetim kurulu’nun hiçbir üyesi birden fazla komitede yer almamaktadır.
27-Yönetim Kuruluna Sağlanan Mali Haklar:
Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri Şirket ana sözleşmesinin 12. maddesinde aşağıdaki şekilde
düzenlenmiştir.
“İdare Meclisi Azaları bu esas mukavele gereğince safi kardan kendilerine ayrılacak miktardan başka her
toplantı günü için veya aylık olarak bir ücret alırlar. Bu ücretin miktarı Genel Kurul kararı ile tespit olunur.”
Her yıl yapılan olağan Genel Kurul toplantılarında Yönetim Kurulu üyelerinin ücretleri gündemin bir
maddesini oluşturmaktadır. 2005 yılında yapılan olağan Genel Kurul toplantısında Yönetim Kurulu
üyelerine ücret ödenmemesi kararlaştırılmıştır.
Şirket dönem içinde herhangi bir Yönetim Kurulu üyesine ve yöneticisine borç vermemiş, kredi
kullandırmamış ve lehine kefalet gibi teminatlar vermemiştir.
115
Global Reports LLC
TURK TUBORG BREWING AND MALTING, INC.
CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES COMPLIANCE REPORT
1- DECLARATION TO COMPLY WITH CORPORATE GOVERNANCE PRINCIPLES
The Corporate Governance Principles also adopted by Turk Tuborg have been applied except the parts
mentioned below.
Due to the fact that our company is a foreign-invested one, that all the members of the Board of Directors
are of foreign nationality and a majority of them reside abroad and that the number of the members of the
Board of Directors is limited, the Corporate Governance Principles have not been complied with in such
matters as formation of the Corporate Governance Committee and any other committees, cumulative voting
method, independent member, representation of minority shares in the Board of Directors and stakeholders’
participation in management. Those issues which have not been complied with are referred to in the text of
the report.
We have attended the training activities as organised on Corporate Governance Principles at the Istanbul
Stock Exchange (ISE) during the term and worked for the compliance of the Articles of Incorporation with
the principles.
PART 1 – SHAREHOLDERS
2- Shareholder Relations Department:
Although there is no shareholder relations department in our company, the said task is jointly implemented
by the Legal and Financial Control Directorates.
Authorised Persons: Legal Director
Financial Control Director
0.232.399 24 62
0.232.399 21 06
Duties:
 To ensure that the records of the shareholders are kept in a good, reliable and updated manner;
 To reply any written information requests of the shareholders, except such information about the
company which has not yet been publicly announced and which is confidential and of trade secret
nature;
 To ensure that the General Meeting is to be held in compliance with the legislation in effect, the
articles of incorporation and other in-house regulations;
 To ensure that any documents of which the shareholders may use in the General Meeting are to be
issued, communicating with the other departments of the company;
 To ensure the records of voting results to be kept and the reports of such results to be sent to the
shareholders;
 To monitor any and all issues regarding the enlightenment of the public, including the legislation and
corporate information policy.
Information requests may come in from the shareholders by phone at certain times during the term and any
required replies are given.
3- Utilisation of Shareholders’ Rights to Obtain Information:
The main principle in the utilisation of the shareholders’ right to obtain and examine information is not to
discriminate between the shareholders. Information about the applications made to obtain information
during the activity year 2005 is given in item 2 hereof. Such information requests are usually related with
116
Global Reports LLC
date of the General Meeting, capital increases and free stocks, distribution of profit, etc. Except those in the
scope of a trade secret or a company interest worth protecting, all the information requests are replied in
accordance with the statements priorly given to the public through special case statements without
discriminating between shareholders. Any developments which will affect the exercise of shareholding
rights as required by the Turkish Commercial Code (TCC) and Capital Market Board (CMB) regulations are
made public through special case statements, newspaper notices, mail and our web site at
www.tuborg.com.tr (www.turktuborg.com.tr since it’s active). Though any request for the appointment of a
special auditor is not defined as an individual request right, shareholders did not submit such requests during
2005.
4- General Meeting Information:
The annual general meeting for 2004 was held in 2005. The quorum for resolution is 51% of the current
share capital in the annual and extraordinary general meetings pursuant to the articles of incorporation of the
company. The quorums of meeting and resolution were 95,7% of the share capital of the company in the
annual general meeting for 2004. Stakeholders and media did not attend such meeting. Call for the general
meeting was given by the board of directors. Authorised persons from the independent auditing company
are also invited to the meetings in writing as well as shareholders. The notice for the convention of the
general meeting of the company was published in the Journal of Turkish Registry of Companies 21 days in
advance ecluding the dates of notice and meeting. However, the notice for the meeting was also published in
a local paper and the shareholders were notified of the date, place and agenda of the meeting via mail to
those shareholders whose addresses were registered. Prior to the general meeting, the date, place and agenda
of the general meeting, proposal of profit distribution which the board of directors shall submit to the
general meeting and the independent auditing company chosen by the board of directors are made public
through special case statements. The activity report of the company is made available to the shareholders in
the headquarters of the company prior to the general meeting. Any issues in the agenda are communicated
in an impartial and detailed manner by a clear and understandable method and the shareholders are provided
with equal opportunity to give their opinion and ask questions, thus creating a good atmosphere of
discussion in the general meetings. The articles of incorporation do not contain any provisions as to the fact
that such important resolutions as division, purchase, sale and lease of property of substantial amount, etc.
must be made in the general meeting. Such resolutions are made in consideration of the CMB regulations,
TCC and taxation legislation by the board of directors in which 95,65% of the shareholders are represented
so that the activities of the company are ensured to continue in its regular course and made public through
special case statement once such resolution is made. Several conveniences are provided so that the
shareholders are transported to the place where the general meeting shall be held as well as the effective use
of aforementioned communication channels in order to facilitate the attendance of the shareholder to the
general meeting. The minutes of general meeting are at all times accessible to the shareholders at the
headquarters of the company or in our web site at www.tuborg.com.tr (www.turktuborg.com.tr since it’s
active).
5- Voting Rights and Minority Rights:
The articles of incorporation of the company provide that the shareholders or their proxies who attend any
annual and extraordinary general meetings shall have one vote for each share. There is no privilege as to
voting rights.
The company does not have any company with which it is mutually affiliated.
There is no independent member in the board of directors nor the minority rights are represented in the
board of directors in our company. The minority rights and their exercise are enforced pursuant to the article
11 of the Capital Market Act to which all the publicly traded companies are subject. Cumulative voting
system does not take place.
117
Global Reports LLC
6- Profit Distribution Policy and Profit Distribution Time:
There is not any privilege in dividends. The general policy of the company in profit distribution is to
distribute the profit considering the financial situation of the company, the investments, other fund demands,
market conditions, economical situation, Capital Market Legislations and Tax Legislations. The articles of
incorporation of the company contain a provision concerning the dividend advance. The exercise of the
power of paying advances is evaluated under the current legislation and economic circumstances by the
board of directors. The profit distribution methods and processes are identified by the provisions as
contained in the Turkish Commercial Code, Capital Board Market regulations and the articles of
incorporation of the company. In line with the profit distribution policy so determined, the resolution made
to that effect is made public through special case statement immediately after such a resolution is made in
each activity term by the board of directors. The resolution of the board of directors concerning profit
distribution is submitted to the general meeting for approval, and the amount of dividend so approved is
distributed to the shareholders under the Communiqué IV-27 of CMB in the general meeting within the
period of time prescribed for this purpose. As the company did not have any distributable profit in 2004, no
profit was distributed.
7- Transfer of Shares:
The articles of incorporation of the company do not contain any provisions which restrict the transfer of
shares.
PART II – PUBLIC ENLIGHTENMENT AND TRANSPARENCY
8- Information Policy of the Company:
The Corporate Governance Principles have been established as described in the Part II paragraph 1.2 and
although the company does not have an information policy which has been made public, it informs all the
shareholders and stakeholders pursuant to the Communiqué Concerning the Principles for the Public
Announcement of Special Cases VIII-39 of the Capital Market Board. The information process is
implemented in a timely, correct, complete, understandable, construable and equally easily accessible
manner at lower costs to help the persons and entities who shall make use of such statement may make
decisions by the board of directors of the company; Timur Gokmeral, Vice-President (Finance-CFO); Cem
Tamer, Vice-President (Strategy and Business Development);Ekrem Karan, Financial Affairs Director; and
Mehmet Oztuna, Legal Director, in a co-ordinated manner. The quarterly financial statements of the
company and their supplementary footnotes prepared pursuant to the International Financial Reporting
Standards are made public once they go under independent audit as per the regulations of the Capital Market
Board. Such statements are also published in our company’s internet site at www.tuborg.com.tr
(www.turktuborg.com.tr since it’s active).
9- Special Case Statements:
The number of special case statements as given in the activity year 2005 by the company is twenty. CMB
and/or ISE required additional information concerning two of such statements. The company has not ever
violate its obligation to inform the public.
10- Internet Site of the Company and Its Contents:
The company has an internet site at www.tuborg.com.tr. As well as this web site which was active in 2005,
the efforts to activate www.turktuborg.com.tr web site which contains corporate information has been
completed. Therefore, there are brand web sites www.carlsberg.com.tr and www.tuborg.com.tr as well as
corporate web site www.turktuborg.com.tr. A section entitled “investor relations” has been created, which
may be accessed via a link in the main page of the internet site www.turktuborg.com.tr in accordance with
the decisions made in the meeting no. 48/1588 of the Capital Market Board held on 10.12.2004, in the
118
Global Reports LLC
internet site, and the issues which must be contained as a minimum take place in the section in question. Our
efforts to make better web site service will continue.
11- Disclosure of Beneficial Ownership:
The capital structure of the company is as follows as of 31 December 2005:
Shareholders
Carlsberg Breweries A/S
Other
Total
YTL
44.474.127.729,2.024.272.271,--------------------46.498.400.000,-
Share (%)
95.65
4.35
------------100.00
Carlsberg Breweries A/S is controlled by the company Carlsberg A/S with its headquarters in Copenhag,
Denmark.
12- Public Announcement of Those Persons Who May Be Inside Traders:
Although CMB has been informed of those persons who may be inside traders for several reasons before,
they have not been made public. Those persons in this position are the following:
All the Members of the Board of Directors and the Auditors
Jesper B. Jorgensen (CEO)
Timur Gökmeral (Vice-President – Finance-CFO)
Cem Tamer (Strategy and Business Development)
Ekrem Karan (Financial Control Director)
E. Lütfü Pöge (Financial Affairs, Tax and Auditing Director)
Yüksel Özay (Partner, Independent Audit)
Related persons of the Independent Auditing Company)
PART III – STAKEHOLDERS
13- Informing the Stakeholders:
The stakeholders are informed through Special Case Statements of CMB pursuant to the CMB regulations,
TCC, Competition Act, Taxation Acts and Obligations Act, except any information of the company which is
of a trade secret nature.
14- Stakeholders’ Participation in Management:
No work has been undertaken nor any model established about the stakeholders’ participation in
management.
15- Human Resources Policy:
Our Human Resources policy in Turk Tuborg is to keep the organisational structure dynamic and ensure to
be prepared for any changes in accordance with the strategic plans and goals of our company. Our company
has adopted as its objective to gradually make firmer its position “to be primarily preferred” by qualified
persons. The Human Resources practices based on competence as applied in our company ensure to create a
professional working environment for our employees and career improvement opportunities and to provide
our company with such persons who have a higher level of education, are exposed to innovations and
changes, have enterprising abilities, are energetic, aim at improving their own selves and their business,
adopt and keep up the values of the company.
119
Global Reports LLC
Our Human Resources policy is based upon the equal opportunity principle which do away with any
discrimination of races, languages, religions, sexes and ages. A performance management system is applied
so that the employees may be rewarded by their contributions and efforts and attention is paid to provide
them with equal opportunity in employment and promotions.
In- and out-company training programmes are applied under a scheme which is determined at each and
every level in order to ensure the improvement of the employees.
Provision of safe working environment and conditions is an issue on which our company places much
importance. Any and all legal measures are taken in order to prevent any vocational risks, protect health and
safety and do away with any factors of risk and accident under the Labour Safety and Health Regulation.
Improvement efforts are continually maintained through regular meetings.
A representative has been assigned to carry out the relations with the employees in our company. Production
employee Ahmet Karapinarlı acts as the representative in the 2005-2007 Collective Labour Contract term.
Powers and responsibilities of the representative are described in the Collective Labour Contract.
Turk Tuborg management and the Human Resources department have had no complaints from the
employees about discrimination up to the date.
16- Information about the Relations with Customers and Suppliers:
Any and all measures are taken to ensure customer satisfaction in the marketing and sales of goods and
services and importance is placed on the training of employees in such matters. Our customers’
requirements for the finished products they buy are rapidly satisfied.
Our products have TSE quality standards. Our company strictly comply with quality standards and at tention
is paid to maintain such standards.
Purchasing transactions in our company are carried out as stipulated by the Purchasing Regulation and in
accordance with the purchasing decisions. Such criteria as reasonable costs, proper quality, adequate
capacity and after-sales service are considered at the time of selection of suppliers.
17- Social responsibility:
Türk Tuborg, engaged in the activity of malting, brewing, packaging, warehousing and distribution of beer,
consider environmental management as an integral part of its business in connection with its social
responsibilities and aims the protection of the environment with all its employees.
In order to accomplish this aim, Turk Tuborg Brewing and Malting Inc. will





Optimize the use of natural resources and raw materials,
Reduce the environmental impacts resulting from our activities to the possible minimum level by
taking necessary precautions and protect environment by prevention of pollution,
Comply with the applicable legal requirements and other requirements subscribed by ourselves relating
to our environmental aspects,
Encourage our suppliers and subcontractors to operate in a more sensitive manner regarding
environmental issues,
Measure, monitor and review the performance of our environmental management system which has
been established in compliance with the requirements of the “ISO 14001 Environmental Management
Systems” standard by setting targets and continuously improve our system which is in practice.
Turk Tuborg, which is a member of CEVKO (Foundation for Preservation of Environment and Recycling of
Waste Packages), has made important contributions to the environment and economy by having about one
third of its non-recyclable packagings of beer cans launched in 2005 collected.
120
Global Reports LLC
PART IV – BOARD OF DIRECTORS
18- Structure, Formation and Independent Members of the Board of Directors:
The Board of Directors exercises its powers and responsibilities and represents the company under the
relevant legislation, articles of incorporation, in-company regulations and policies in accordance with the
authority conferred upon it by the shareholders in the General Meeting.
The members of the Board of Directors of Turk Tuborg are as follows:
Nils S. Andersen
Thomas Kure Jakobsen
Jonas Kristian Bovbjerg
Barry Connock Marshall
President of the Board of Directors
Member of the Board of Directors
Member of the Board of Directors
Member of the Board of Directors
The person who acts as the executive member (CEO) in the Board of Directors was Barry Connock Mashall
in 2005. He resided in Izmir.
All of the other members of the Board of Directors act as the members of the Board of Directors and/or top
managers in the Carlsberg Group companies established in Copenhag, Denmark, and reside abroad.
There is no independent member in the Board of Directors.
Performance of the activities as stipulated in the articles 334 and 335 of the TCC by the members of the
Board of Directors is depended upon the approval by the general Meeting. There is not any restrictions on
the activities of the members of the Board of Directors except for the said activities.
19- Qualifications of the Members of the Board of Directors:
Utmost attention is paid to the structuring of the board to provide effect and effectiveness at the topmost
level in the selection of the members of the Board of Directors. For this purpose, in principle, attention is
paid to choose such members who comply with the criteria as prescribed in the subparagraphs 3.1.1, 3.1.2
and 3.1.5 of Part IV of the CMB Corporate Governance Principles although general conditions to that effect
are not contained in the articles of incorporation of the company.
A Corporate Governance Committee has not yet been formed within the company.
20- Company’s Strategic Goals Concerning Its Mission and Vision:
The fundamental mission of Turk Tuborg as a beer-focused company is to create a partnership value of
continuous nature. Such objective may be achieved by allocating maximum resources for the development
of the Tuborg brand in the Mainstream (Standard) segment and the Carlsberg brand in the Premium
segment.
Placing importance on its marketing activities, the company considers the identification of its strategies in
accordance with the needs and expectations of its consumers to be its priority objective. As the product
quality bears much importance in terms of consumer satisfaction and pleasure, it shall at all times take place
in the foremost front in the market.
It shall be sensitive to the environmental concerns due to the social responsibility of the company.
The activities and results of the basic strategy which ensures such mission to be achieved are regularly
monitored and evaluated by the board of directors.
121
Global Reports LLC
21- Risk Management and Internal Auditing Mechanism:
The board of directors essentially observe the activities concerning risk management through the committee
responsible for auditing. The committee responsible for auditing makes use of the finds of the unit of the
Vice-President (Finance) and the corporations performing the procedures of Independent External Auditing
and Tax Certification while it fulfils the said function.
22- Powers & Responsibilities of the Members of the Board of Directors and the Managers:
The members of the Board of Directors and the Managers perform their duties in an egalitarianist,
transparent, accountable and responsible manner. In order to be able to ensure it, although the imperative
provisions of the TCC are valid, the Principles of the powers and responsibilities of the board of directors
are regulated in the articles 10 and 11 of the articles of incorporation of the company as follows:
Article 10: The company is managed and represented and bound by the Board of Directors. The Board of
Directors may appoint Delegate Member(s) from among the Members of the Board of Directors. The Board
of Directors may assign such delegate Member(s) or Managers who are not necessarily shareholders with its
power of management and representation. In case the power of representation is assigned to delegate
members who are not members of the Board of Directors pursuant to the article 319 of the Turkish
Commercial Code, then at least one of the members of the Board of Directors must also have the power to
represent.
The signatories of the company are designated by a resolution of the Board of Directors.
Article 11: The Board of Directors perform such duties as representing the company with any governmental
offices, courts and third parties; performing on behalf of the company any proceedings and legal actions as
contained in the subject matters and purposes of the company; purchasing and selling properties as
contained in the subject matters of the company and creating and revoking mortgages and other real rights
on such property; making peace and appointing arbitrators; issuing the annual report and annual accounts
which shall be submitted to the General Meeting and proposing to the General Meeting the amount of
dividend to be distributed and any other duties imposed upon it by the code and the articles of incorporation.
23- Principles of Activity of the Board of Directors:
The working Principles of the Board of Directors are regulated in their form in the article 9 of the articles of
incorporation of the company:
“The Board of Directors regularly meets quarterly, making a total of four times a year. President of the
Board of Directors and his Vice-President prepare the schedule of meeting for the following year with the
assistance of the Director General. The agenda of meeting must be sent to the members not later than five
days prior to the date of meeting. Each of the members may add items to the agenda by three days prior
notice to the Director General and the President of the Board of Directors. Any reports and other issues
discussed in the meetings of the Board of Directors must be sent together with the agenda or, if any,
amended agenda.
The meetings of the Board of Directors are held in English. Official minutes of meeting and resolutions are
kept in Turkish. English translations of the minutes of meeting and resolutions will also be entered in the
book of resolutions.
Pursuant to the article 330/II of the Turkish Commercial Code, resolutions of the Board of Directors on any
issues may be made without holding a meeting by communicating a written proposal of any of the members
to the other members unless any member claims discussions.”
Working Principles of the Board of Directors and details related with the works of the activity term of the
122
Global Reports LLC
year 2005 are as follows:
The agenda of the meeting of the Board of Directors is determined by the President of the Board of
Directors, discussing with the other members of the Board of Directors and the Chief Executive Officer
(CEO), and sent to the members not later than five days prior to the date of meeting. The Board of Directors
was convened 22 times during the activity term. There is no secretariat for the Board of Directors. All the
members usually attend the meetings. There was no issue which was objected during the activity term 2005.
All the members of the Board of Directors made actual attendance to the meetings held in such issues as
contained in the provision IV.2.17.4 of the Corporate Governance Principles. The questions asked during
the meeting are not entered in the minutes. The members of the Board of Directors are not granted weighted
vote and/or right of veto.
24- No Transaction and Competition with the Company:
None of the members of the Board of Directors of the company did not carry out any activities of
commercial transaction nature as contained in the subject matters of the company in the territory where the
company operates (Turkey) on his own or any other party’s behalf during the term.
25- Codes of Conduct:
Basic Competencies adopted and established for the employees of the company by our company which
considers a principle to conduct in compliance with the laws and codes of conduct are very efficient in the
evaluation of the performance of the employees as well.
Basic Competencies:
○ Customer Focus
○ Building Strategic Working Relationships
○ Quality Focus
○ Adaptability
○ Initiating Action and Result Orientation
○ Innovation
The issues as listed above have been made public by inserting the same in the contents of the Annual
Activity Reports.
26- Number, Structure and Independence of the Committees Established in the Board of Directors:
An Auditing Committee has been established in the Board of Directors. The Auditing Committee met six
times during the activity year 2005 and information was obtained concerning the activities and internal audit
systems from the company managers and concerning audit findings from the independent auditors in
quarterly periods. The committee supervises the accounting system of the company, public announcement
of the financial information, independent audit and functioning and efficiency of the internal audit system;
selection of the independent audit company, start of the independent audit process and the operations of the
independent audit company are all accomplished under the supervision of the Auditing Committee; it
provides the Board of Directors with information about the annual and intermediate financial statements
which shall be made public. Thomas Kure Jakobsen and Jonas Kristian Bovbjerg are the members of the
Auditing Committee. Due to the fact that there are no independent members in the Board of Directors, the
auditing committee is consisted of non-executive members. None of the members of the Board of Directors
has a place in more than one committee.
27- Financial Rights Granted to the Board of Directors:
The remuneration for the members of the Board of Directors is regulated in the article 12 of the articles of
incorporation of the company as follows:
123
Global Reports LLC
“The members of the Board of Directors are paid a remuneration for each meeting day or on monthly basis
other than the amount to be allocated to them from the net profit pursuant to the articles of incorporation.
The amount of such remuneration is fixed by the resolution of the General Meeting.”
The remuneration for the members of the Board of Directors constitutes an item of the agenda in the annual
General Meetings held every year. It was resolved in the General Meeting held in 2005 that the members of
the Board of Directors should not be paid any remuneration.
The company did not lend any amounts to any members of the Board of Directors and managers
during the period nor made loans available to them nor deliver any guarantees in their favour such
as sureties, etc.
124
Global Reports LLC

Benzer belgeler

içindekiler contents

içindekiler contents TÜRK TUBORG BİRA VE MALT SANAYİİ A.Ş. 2006 YILI YÖNETİM KURULU RAPORU Sayın Ortaklarımız,

Detaylı

içindekiler contents

içindekiler contents Bağlı Ortaklıktan Alınan Kar Payı: Dividend received from Subsidiary

Detaylı

31.12.2010 Faaliyet Raporu

31.12.2010 Faaliyet Raporu ve Mesrubat Pazarlama A.S., which is the subsidiary of the Company engaing in the sales and distribution in the domestic market, and its dealers regarding the sales agreements with final points of ...

Detaylı

türk tuborg bira ve malt sanayii a.ş.

türk tuborg bira ve malt sanayii a.ş. Dividend received from Subsidiary

Detaylı