TURUNCU LEFKE

Transkript

TURUNCU LEFKE
This page was exported from - Ça?da? Gençlik
Export date: Thu Oct 13 6:19:34 2016 / +0000 GMT
TURUNCU LEFKE
Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com
| Page 1/4 |
This page was exported from - Ça?da? Gençlik
Export date: Thu Oct 13 6:19:34 2016 / +0000 GMT
Lefke önce siyaht??
Sahilden sola, güneye döndük, madenci evlerinin aras?ndan iyice yukar?ya ç?kt?k?
Çok k?sa sürede, dört kasabay? birbiri ard?na gezince fark? daha iyi fark ediyorsunuz.
Lefko?a'n?n Suriçi ile d??? ayr? dünyalar. Suriçi; yâni eski Lefko?a. Kö?klü Çiftlik, Ledra, Arabahmet, Sarayönü, Selimiye,
Belediye Pazar?, Büyük Han/Kumarc?lar Han?/Deveciler Han?? Sonuncusu, hangi akla hizmet y?k?lm?? ?imdi otopark.
Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com
| Page 2/4 |
This page was exported from - Ça?da? Gençlik
Export date: Thu Oct 13 6:19:34 2016 / +0000 GMT
Güzelyurt, eski Güzelyurt? 42 sene önceki gibi. Evler bak?ms?z, insanlar mutsuz. 42 senedir her görü?mede Rumlar ?önce
Güzelyurt? derse ve siz hiç ?olmaz? demezseniz ev sahipleri ne yaps?n, nas?l çivi çaks?n?
Girne ba?ka, bamba?ka bir âlem. Lefko?a Suriçi'nde Lefko?al?'y?; Güzelyurt'ta yorgun ve mutsuz Güzelyurtlu'yu bir bak??ta
tan?rs?n?z da Girne'de kimin ne oldu?unu anlaman?z imkâns?zd?r.
Son bir haftada Girne'de; Türkiye'de oturdu?um ?ehirde bir y?lda göremedi?im kadar Afrikal? zenciyi, uzak/yak?n/güneydo?ulu'yu
gördüm. Bindi?im Lâpta-Girne minibüsünde benden ba?ka 20 ki?i daha vard? ve hepsi farkl? dil konu?uyordu.
Neyse, dönelim Lefke'ye?
Gitti?imiz gün Portakal Festivali varm?? Lefke'de. 30'lu y?llarda be? kere düzenlenmi?, 2.nci Dünya Harbi'nden sonra; Türk
Lefke'nin Yafa portakal?n? k?skanan kom?u Omorfo Rumlar?n?n portakal dikmesi ile giderek önemini yitirmi? ve bir daha
düzenlenmemi?, 74'den sonra ise Güzelyurt'un hem portakal?, hem de festivali sahiplenmesiyle iyice unutulmu? bir kavram ve
etkinlik.
Sokaklar kalabal?kt?, yerli ürün tezgâhlar? vard? her kö?ede.
Lefke uzak ve yaln?z olman?n k?rg?nl???n?, küskünlü?ünü ya??yor.
Binalar, dükkânlar, evler eski, üzgün ve hüzünlü. 1990'da kurulan üniversite biraz hareket katm??.
Arac?m?z? ilk gördü?ümüz bo?lu?a park ettikten sonra yürüyoruz sokak tabelâlar?na bakarak.
Vay anas?n? say?n seyirciler?
?Coronation Monument?e gidermi?, ?Taç Giyme An?t??na.
?Bre aman, yapmay?n, ne tac?, hangi padi?ah?? diye ko?uyoruz dabellân?n gösterdi?i yere ve?
?kala kal?yoruz?.
?12 May?s 1937'de Kral VI'?nc? George'un an?s?na? dikilmi? bir ?an?t?m???
?Müstemleke Lefke'si?, sabah?n 11'inde iyice karar?yor.
Ve o gözle dola?maya ba?l?yoruz?
Devlet daireleri, mahkemeler derken ikinci ??ok, ?ok, ?ok??
Bu defa ?Lefke Mahkemesi?nin giri? kap?s? üzerinde yine sar? ta?tan ?iki ?ngiliz aslan???
??te bu fazla geldi.
Ama ?kamu daireleri?nin ön cephesindeki boydan boya ?Ne Mutlu Türküm Diyene? yaz?s? zevahiri bir parça kurtar?yor.
Lefke siyahtan, griye döndü..
?imdi?
Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com
| Page 3/4 |
This page was exported from - Ça?da? Gençlik
Export date: Thu Oct 13 6:19:34 2016 / +0000 GMT
Meselâ Rum'dan al?nan Güzelyurt'ta Rum zaman?ndan kalma ??ngiliz Aslan?? hiçbir yerde yoktur da ezelden beri Türk; K?br?s'a
1571'de gelen Türklerin ilk yerle?ti?i yer olan Lefke'de neden vard?r?
Beratl?'n?n, ?Lefke, Sevgilim?ine yak???yor mu?
Krallara, George'lara ve uzun kuyruklu aslanlara arkam?z? dönüp Lefke'yi dola?maya ç?kt?k.
Karada?'a ç?kt?k, top sahas?n? dola?t?k, Lefke'nin; madenci evlerinin y?llara yay?lan yaln?zl?klar?n? payla?maya çal??t?k.
A?a??da, TMT ?ehitli?inin yan?ndan dönüp ?Göçmen Evleri?nde bir hânede nefeslendik. 64 Baf göçmeni olan evin han?m? kahve
ikram etti, ard?ndan unutulmaz bir hurma ve bergamut macunu lezzeti ile a??rlad? bizi.
Lefke, portakal yapraklar?n?n ye?iline döndü.
Sonra sahilde ?evin efendisi? ile de tan??t?k? Denize s?f?r, inan?lmaz manzaral? darac?k bir dükkânda mukim
?yeme-içme-muhabbet? kebapç?s?, ?nev'i ?ahs?na münhas?r?, ho?sohbet Rifat bey; nâm? di?er ?Kunta Kinte??
Ve ak?amüzeri Lefke'den ayr?l?rken gönlümüzdeki Lefke'nin iyice turuncula?an rengi u?urlad? bizi..
Çarp??an, savunan, y?llar y?l? Rum'a gö?sünü geren Lefke dururken; 74'de Rum'dan al?nan ?sonradan aram?za kat?lan?, 74'den
önce tek Türk olmad??? için bütün ahalisi, ba?ka yerden göçen Güzelyurt'un ?ilçe? yap?lm?? olmas?na anlam veremedim yine?
Lefkeli'ler de anlam?yor bunu?
Bir de Kral bilmem kaç?nc? Corç'dan vazgeçseler.
Nerenin kral?ysa ve Lefke'yle ne alâkas? varsa?
Output as PDF file has been powered by [ Universal Post Manager ] plugin from www.ProfProjects.com
| Page 4/4 |