jj fhntu

Transkript

jj fhntu
Makale •Article
T*
M
ıJPSÿı
İlkoku JJiJ JÛJİJ •id bu
I
ve En jj fhntu L™J fl i
i t*T rj
fJ\
i
* r Ir
rr.
t
M
m
N-
I
-JJ
Vbui
I
ı
I
V
f
f
t*
f
*
ûtemm AJGJ£
•Tı
Ju:
f
uyjjb
(
Özet: ilkokul sınıfları çocukların, aileleri olmaksızın girdikleri ilk sosyal çevredir. Bu çevreler Türkiye'de birçoğunda sağlık koşulları ile bazı temel
ekipmanların bulunmadığı, dikkatsizce hazırlanmış bir mimariye sahip mahaller olarak genellikle birörnek olaraktasarlanmış okul binalarıdır.
Okuma, yazma gibi eğitim dönemi içerisinde büyük öneme sahip görsel işlevler için, binada görsel konfor koşullarının sağlanması bir gerekliliktir.
Sınıflardaki gerekli aydınlatma düzeyi 300 lüks olarak verilir ve sıralarda yatay düzelem, karatahta ve duvarlarda veya duvardaki panolarda düşey
düzlem referans alınır. Çocuğun derse ilgisini desteklemek ve dikkatinin öğretmen ve tahtada odaklanmasını sağlamak üzere tahtadaki
aydınlanma düzeyi en az sıralardaki düşey aydınlanma düzeyi kadar olmalıdır. Sınıfın genel aydınlatma sistemi, genellikle doğal ve yapay
aydınlatma olarak tasarlanır. Ruhbilimsel etkileri dikkate alındığında gün ışığının önemi hiçbir zaman azımsanamaz. Sınıfların doğal olarak
aydınlatılması görsel konfor ve enerji tasarrufu bakımından uygun olup, öte yandan, yanlarda yapay aydınlatmanın neden olduğu parlama ve
sıcak dönemlerde aşırı ısı kazancı gibi hususların kontrol edilmesi gereklidir. Bu çalışmada, sınıfların aydınlatılmasına ilişkin uluslararası
standartlar kısaca açıklanmış ve durum çalışmasına konu olan sınıf, aydınlatma koşulları bakımından araştırılmıştır. Görsel konfor ve enerji
tüketimini optimalleştirmek için durum çalışmasına konu olan sınıf için önerilen bir aydınlatma sistemi geliştirilmiştir.
Anahtar kelime: Görsel konfor, Aydınlatma, Enerji verimi, ilkokullar
Abstract:Primary school buildings are the first social environments that children attend without their families. In Turkey, these environments
are generally prototype school buildings designed as spaces with an inattentive architecture by a majority lacking health conditions and some
basic equipment. As visual tasks such as reading, writing are of great importance during the educational period, providing visual comfort
conditions in these buildings is essential. The required illumination level in classrooms is given as 300 lx and must be considered as horizontal
reference plane on desks and vertical reference plane on chalkboard, walls or charts on the walls. To support the pupil's interest for the lessons
and concentrate their attention to the teacher and to chalkboard, the illumination level on chalkboard must be at least as much as the vertical
illumination level on desks. The generallighting system of classrooms is usually designed with the combination of natural and artificial lighting.
The importance of daylighting is incontrovertible when its psychological effects are taken into consideration. Lighting classrooms naturally is
appropriate for visual comfort and energy conservation on the other hand negations like glare caused by usage of side lighting and undesirable
heat gain through the windows in the overheated period must be controlled. In this study, given international standards about classroom lighting
is briefly explained and a case study classroom is investigated from lighting conditions point of view. A proposed lighting system for the case
study classroom is developed to optimize the visual comfort conditions and the energy consumption.
Keywords: Visual comfort, lighting, energy efficiency, primary school
S
1. Giriş: Kullanıcıları temelde 6-12 yaş arasında olan ilkokul
binalarındaki görsel konfor koşulları, çocukların gözlerinin
korunması, görsel performanslarının iyileştirilmesi ve öğrenme
performanslarını yüksek bir düzeyde tutulması ve kendilerine
ruhsal açıdan zevkli bir atmosfer sağlanması bakımından önemlidir.
Eğitimle ilgili binalarda aydınlatmanın temel amacı, görsel konfor
bakımından öğrenciler ve öğretmen için yaşanabilir bir çevre
oluşturmaktır. Bu da, görsel işlevlerin hızlı, rahat ve doğru biçimde
yerine getirilmesiyle olanaklıdır. İçeride bulunanlara rahat bir
çevre yaratmak için, gerekli düzeyde aydınlatma, göz kamaşmasının
önlenmesi ve ışığın eş-biçimli dağılımı gibi görsel konfor koşullarının
sağlanması gerekmektedir. Sınıflardaki aydınlatma sıralardaki
yatay okuma ve yazma etkinlikleri ile tahta ve duvarlardaki düşey
etkinlikleri gerçekleştirmek için uygun olmalıdır. Sınıflardaki
aydınlatma düzeyi sıra dizilerinin üzerinde döşemeye paralel bir
referans düzleminde ve karatahtaya, duvarlara, yazıtablolarına ve
haritalara paralel düşey bir referans düzlem üzerinde 300 lüks
(Anon,1986) (Anon,1994) olarak verilmektedir.
TTMD Temmuz •Ağustos 2009
Sınıflar eğitimsel olanakların içeriği dikkate alınarak iki sınıfta
araştırılmalıdır; oturma sıralarının sabit olduğu ve hareketli olduğu
sınıflar. Sınıfları kullanmadaki temel neden bilginin verilmesi,
aktarılması ve özümlenmesini sağlamaktır. Bilgi, görsel, işitsel
veya genellikle olduğu gibi her ikisiyle birden verilir. Aslında,
aydınlatma, sınıftaki görsel performansı etkilemesi yanında, mantıklı
düşünme ve ilginin artması gibi entellektüel etkinliklerle de
doğrudan bir ilişki içerisindedir. Yapılan tesislerin türlerine bağlı
olarak sınıflar için gerekli aydınlatma düzeyleri değişebilir.
Sınıflar genellikle sınıfın derinliklerine gün ışığının ulaşmasını
azaltan yan duvarlarda pencerelere sahiptir. Yapay aydınlatma
sistemi çalışma saatleri içerisinde çalışma düzlemlerinde gerekli
aydınlatma düzeylerini sağlamalı ve birörneklik (üniformluk)
oluşturmalıdır. Aydınlatmadaki enerji tüketimini azaltmak için,
yapay aydınlatma gün ışığının tamamlayıcı bir elemanı olarak
tasarlanmalı ve aydınlatma miktarları (luminaire) sınıftaki gün-ışığı
bulunabilirliğine göre kontrol edilmelidir. Gözkamaşmasından
(parlama) kaçınma ve ışığın eş-biçimli dağılımı gereklidir. Özellikle
bir direk güneş ışığı durumunda, sınıfların gün ışığı almasında
parlamanın kontrolü temel düşüncedir. Sınıflarda görsel ve ısıl
konfor koşullarının sağlanması yönünden, güneş ışığının doğrudan
girişi önlenmelidir. Aydınlatma elemanları düzgün bir aydınlatma
dağılımı sağlamak üzere tavana yerleştirilmelidir. Aydınlatma
elemanlarının sıralar halinde yerleştirilmesi gölgelerin uzamasını
önler. Çocukların bakış yönü genellikle ışık kaynağına dik
olduğundan, gözlerin kamaşması kontrol edilmelidir (Anon,1986)
(Anon, 1992). Çocukların yaptıkları işe ilgilerini desteklemek ve
dikkatlerini öğretmen ve tahtaya odaklamak için, tahtanın
aydınlatması en az yatay çalışma-düzlemindeki kadar olmalıdır.
Işık kaynakları yüksek bir renk geri-verim indisinde (CRI>75)
seçilmelidir (Anon, 2000). Bu çalışma, görsel konfor koşulları ve
enerji verimi bağlamında bir sınıfın araştırılmasını kapsamaktadır.
Görsel konfor koşullarını ve enerji verimini iyileştirmek için bir
aydınlatma sistemi geliştirilmiş ve burada açıklanmıştır.
2. Araştırılan Binanın ve Örnek-Durum Çalışmasındaki Sınıfın
Açıklanması
Araştırılan bina olan İTÜ Natık Birkan İlkokulu lstanbul,41.06 enlem
ve 29.02 boylamda, ılıman iklimde yer almaktadır. Bina 720 öğrenciye
8 yıllık ilkokul hizmeti vermektedir. Bina mimar Selim Velioğlu
tarafından tasarlanmış ve 2000 yılında İTÜ Maslak kampüsünde
inşa edilmiştir. Yerleştiği arazının dik eğimli oluşu nedeniyle her
kata toprak seviyesinden (zemin) ulaşılabilmektedir. Dış alanların
önemli bir çoğunluğu eğime göre çatı terası biçiminde
tasarlanmıştır. Bina, Milli Eğitim Bakanlığının bu tür bir okul için
koyduğu 7 000 m2 lik birtoplam alana sahip olup, kapasitesi kolaylıkla
anlaşılabilir bir çevre yaratmak için özel bir kesim için tasarlanmıştır.
Bu yolla, öğrenciler kendilerine değişik yersel deneyimler ve
anılmaya değer bir kimlik sunan bir mahalde yaşamlarının sekiz
yılını geçirmektedir.
Araştırma, binanın doğuya bakan tarafında, zemin kattaki bir sınıfta
yapılmıştır. Sınıfta bitirme yüzeyleri olarak, döşemede ahşap parke
kaplama ve duvarlarda plastik boya kabul edilmiştir. Araştırılan
mahal boyutları 6,97 x 7,32 dir. Sınıf 19 öğrenci ve 1 öğretmen
olmak üzere 20 kişi tarafından kullanılmaktadır. Sınıfta öğrencilerin
herbirine ait, yine ahşap malzemeden ve döşeme ile aynı renkte
olan dolaplar da bulunmaktadır.
3. Durum Çalışması Yapılan Sınıftaki Aydınlatma Sisteminin
Araştırılması
Durum çalışması yapılan sınıftaki aydınlatma sistemi aşağıdaki
başlıklarda araştırılmıştır.
3.1 Gün-lşığı Sistemi
incelenen sınıfın doğu cephesindeki 7 pencere yoluyla gün ışığı
sağlanmaktadır. Pencere boyutları 0.97x1.50 olup 0.46 gibi bir
saydamlık katsayısı oluşturmaktadır. PVC kasa içerisinde çift cam
kullanılmıştır. Duvarlar ve tavan açık bej renkte olup bunun
yansıtıcılığı % 83'dür.
Bu sistemden kaynaklanan gün-ışığı bulunabilirliği Radiance 2.0
Beta simülasyon yazılım programı ile tahmin edilmiştir. (Ward,
Shakespeare, 1998). Simülasyonlar 2006-2007 akademik yılında
içeride insanların bulunduğu sürelerde yapılmıştır. Temmuz ve
Eylül arasındaki her ayın 15. günü karakteristik gün olarak
seçilmiştir. Simülasyonlar saatlik olarak çalışma düzlemindeki 9
noktada gerçekleştirilmiş ve sonuçlar sınıflarda gerekli aydınlatma
olan 300 lüks cinsinden değerlendirilmiştir. İçerisinde gün-ışığının
gerekli aydınlatmayı sağladığı ve günışığının bulunmadığı zaman
aralıkları belirlenmiştir. Bu saatler Tablo 1 'd e verilmektedir
Tablo 1. Araştırılan sınıfta günışığının bulunabilirliği
G=Yeterli aydınlatma düzeyi sağlayacak günışığı bulunuyor
r >ı
Binada 24 sınıf, 8 laboratuar, atölyeler, bir adet çok amaçlı salon,
yemekhaneler, bir kütüphane, yönetim ofisleri ve teknik mahaller
yer almaktadır. Binada ayrıca hem kapalı oyun salonu hem de
çok-amaçlı salonun fuayesi olarak kullanılabilen bir dahili atrium
vardır. İnsanlar genelde 8.30-15.40 arasında içeride bulunmaktadır.
Şekil 1'de binanın 3 boyutlu görünümü verilmiştir.
7.00
İki.)
Kas
Mrl
N»
Mys
(i
(i
(i
Ci
G
G
G
G
G
G
G
_G_
G_
Ci
G
G
G
Ci
Ci
G
G
G
Ci
Ci
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
G
Ci
G
Ci
Ci
Ci
G
Ci
G
G
G
G
G
G
G
Ci
G
G
Ci
G
G
G
G
G
Ar»
Ock
îsht
Ci
8.00
G
G
G
G
9.00
G
G
_G_
Ci
G
G
G
G
(i
0.00
1.00
Ci
G
2.00
G
G
G
3.00
Ci
Ci
4.00
5.00
G
G
G
Ci
fe.00
G
7.00
11/
- =Günışığı yetersiz.
şfipnı
Sffi
'. r
mm
Şekil 1. Araştırıları Okul Binasının 3B Görünüşü
18
M
il
3.2 Yapay Aydınlatma Sistemi
ilkokul binalarının gündüz kullanılmalarına rağmen, yeterli günışığı
bulunmaması halinde yapay bir aydınlatma sisteminin kullanımı
gerekebilmektedir. Şu anda sınıfta, 3 sıra halindeki parabolik
panjurlu 9 adet 4x18 W fluoresan aydınlatma elemanı
kullanılmaktadır. Aydınlatma elemanları, pencereye dik düzlemde
3 sıra halinde kontrol edilmektedir. Sonuçta, gün ışığı aydınlatma
düzeyinin 300 lüks'ün altında olması durumunda 9 adet aydınlatma
elemanı (avize) çalıştırılmaktadır. Sınıftaki oturma düzeni ile yapay
aydınlatma sisteminin şematik gösterimi Şekil 2 a ve b’de verilmiştir.
TTMD Temmuz •Ağustos 2009
Makale •Article
0.34
COTOOtıD
ctıtıtıtıo
s
ooeeetıt]
I
>13°
Şekil 2. a) Oturma Düzeni; bjYapay Aydınlatma Sistemi
Araştırılan sınıftaki enerji tüketimi çalışma saatleri sırasındaki
günışığı bulunabilirliğine, kurulu yapay aydınlatma sistemine ve
kontrol sistemine dayanarak tahmin edilmiştir. Buna göre, gün
ışığının gerekli aydınlatma düzeylerinin altında olduğu saatler için
4x18x9 Watt enerji tüketimi hesaplanmıştır. Karakteristik günlere
ve gün içerisindeki çalışma saatlerine dayanan aylık enerji
gereksinimleri tahmin edilmiştir. Akademik yıl içindeki çalışma
saatlerine dayanan, sınıfın hali hazırdaki yıllık enerji gereksinimi
Tablo 2 de verilmektedir.
-4
Şekil 3. Araştırılan Sınıf için Önerilen Gölgeleme Sistemi
Doğuya bakış nedeniyle, hem görsel hem de iklimsel konfor ve
aydınlatma, ısıtma, soğutma yükleri bakımından hareketli bir
gölgeleme sistemi tercih edilmektedir. Gölgeleme araçları yüksek
yansıtıcılığa sahip alüminyum malzemeden seçilirken, parlama
sorunundan kaçınma da dikkate alınmıştır. Önerilen gölgeleme
sisteminin fiziksel özellikleri Tablo 3’de verilmektedir.
Tablo 3. Önerilen Gölgeleme Sisteminin Fiziksel Özellikleri
Tablo 2 Araştırılan Sınıfta Aydınlatma Gücü Gereksinimi
Aylar
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
Haziran
Giiııliik (W)
648
12%
3240
3888
3888
2592
1296
648
0
0
Yıllık
Aylık (W)
6480
28512
71280
81648
73872
33696
28512
12960
0
0
336960
Gölgeleme aracı
Eğim
Dışsal.harckctli.yataay
çoklu elemanlar
30°
Araştırılan sınıfta gün-ışığı ve güneş kontrolü, yapay aydınlatme
ve kontrol sistemlerini içeren yeni bir aydınlatma sistemi önerilmekte
olup, bu sistemlerle ilgili açıklamalar aşağıda verilmektedir.
Mal/cmc
Yüzey
özellikleri
Alüminyum
R:% 79
T:%40
S:%50
R:%IO
R:Yansıtıcılık katsayısı, T:Saydamlık katsayısı, S:Yansıtıcılık, R:Pürüzlülük
Tablo 4. Günışığı ile Aydınlatmanın Yeterli ve Yetersiz Olduğu
Zaman Aralıkları.
t>ı
r.km
Ka\
Ara
Ock
Şh»
M rt
G
N*
G
G
G
G
G
ti
G
ti
ti
G
ti
G
ti
ti
G
ti
ti
ti
ti
7.00
G
G
G
'».İHI
ti
G
0.00
ti
(i
G
ti
2.00
ti
G
ti
G
ti
G
3.00
(i
ti
G
ti
8.00
1.00
4. Araştırılan Sınıf İçin Önerilen Bir Aydınlatma Sisteminin Tasarımı
Klcmun
sayısı
4
4.00
(i
5.00
(i
6.00
7.00
(i
G
ti
G
ti
G
G
(i
ti
G
G
G
ti
G
ti
Mys
11/
G
ti
G
G
G
ti
G
ti
G
ti
G
G
ti
ti
ti
(i
ti
G
ti
G
ti
ti
G:Gerekli aydınlatmayı sağlayan gün-ışığı bulunabilirliği
4.1 Günışığından Yararlanma ve Güneş Kontrolü
Enerji etkin tasarım ilkelerinin bir parçası olan yöne göre tasarlanan
cephe sistemi önerilirken, doğuya bakan sınıfa sabah saatlerinde
direk güneş ışınlarının girmesini kontrol etmek üzere dışsal bir
gölgeleme sistemi önerilmektedir. Güneş kontrol sisteminin sabah
7.00-12.00 arasında ve Eylül, Mayıs ve Haziran aylarında kullanılması
düşünülmektedir. Önerilen sistem sadece estetik ve işlevsel
gereksinimleri karşılama bakımından değil fakat aynı zamanda,
malzeme ve boyutlar açısından da kullanımı pratik olacaktır.
TTMD Temmuz •Ağustos 2009
- : Gün-ışığı yetersiz
4.2 Yapay Aydınlatma Sistemi ve Yapay Aydınlatmanın Günışığı
ile Bütünleştirilmesi
Önerilen yapay aydınlatma sistemi, Philips tarafından iç mahallerin
aydınlatılması amacıyla hazırlanan CalcuLuX indoor 5.0b'in yardımı
ile tasarlanmıştır (Kutlu R.G.,2008) ( Calculus Indoor 5.0b) . Sistem
28 Watt'lik TL5 fluoresan lambalarla donatılmış 9 aydınlatma
aracından (TPS 670/128MD) oluşmaktadır. Yapay aydınlatma
sistemi ve aydınlatma araçlarının özellikleri Şekil 4 ve 5 'de
verilmektedir.
3
S
2
E0flf0EfEH3€}
3
1.22
2.44
2.44
kr
Şekil 4. Önerilen Yapay Aydınlatma Sistemi
120°
150° J80° 150°
20°
120°
TPS670/128 MD 1xTL5-28W/830
-90°
6DV
>60°
250
/h
'
B2J
Şekil 5. Önerilen Aydınlatma Araçları
Luxsence (TL5 için araç temelli aydınlatma sensörü) aşağı doğru
aydınlatma yapan aydınlatma aracına eklenen bir ışık duyan cihaz
olup, bir düzenleyici-ballast (elektronik dim-ballast) ile birlikte bir
düzenleme işlevi ekler (TRIOS Luxsence, 2006). Aydınlatma aracının
enerji tüketimi elektronik ballast ve lambanın tüketiminden oluşur.%
100 çalışma durumunda, lamba tüketimi olarak 33 W, 28 W ve
ballast tüketimi olarak 5 W'dir.
Tablo 4'de (-) ile gösterilen yetersiz gün ışığı durumunda sistem,
aydınlatma araçlarını otomatik olarak kontrol ederek gerekli
aydınlatmayı sağlar. Karakteristik güne ve gün içerisinde, yapay
aydınlatma ile çalışma saatlerine dayanan aylık enerji gereksinimleri
hesaplanmıştır.
Nihayet, araştırılan sınıf için akademik yılda, içeride insanların
bulunduğu saatlere dayanan enerji gereksinimleri Tablo 5'de
gösterilmektedir.
Tablo 5. Önerilen Sistemin Enerji Gereksinimi
Aylar
Eylül
Ekim
Kasım
Aralık
Ocak
Şubat
Mart
Nisan
Mayıs
I la/iran
Yıllık
Enerji Gereksinimleri
Aylık
Günlük
617
6170
558
12276
21032
956
1187
24927
1063
20197
745
9685
312
6864
3500
175
10396
452
376
4888
1199345
Sonuçlar ve Çıkarımlar
ilk okullarda en yaygın olarak düşünülen mahaller olan sınıflar
içeride gerçekleştirilen etkinliklerin çeşitliliği nedeniyle değişik
aydınlatma gereksinimlerine sahiptir. En çok karşılalaşılan birisi
çocuklar için öğrenim dönemlerindeki görsel işlevler olup, bu
yerlerde temel husus aydınlatma tasarımıdır. Bu çalışmada, mevcut
görsel konfor koşullarını iyileştirirken, araştırılan mahalde daha
enerji-etkin bir aydınlatma sistemi önerilmektedir. Yönlemsel
uyarlama ve gün-ışığı duyarlıklı yapay bir aydınlatma sistemi ile
birlikte doğru tasarlanmış bir güneş kontrol sistemi hem görsel
konfor koşullarını hem de enerji tüketimindeki azaltımı sağlar, içeri
giren günışığını azaltıyor olmasına rağmen, hareketli dışsal bir
gölgeleme sistemi ile direk güneş ışığının neden olduğu parlama
sorunundan kaçınılabilir. Yapay aydınlatmanın enerji tüketimi
aydınlatma araçlarının otomatik kontrolü ile daha da düşürülebilir.
Sonuç olarak, araştırılan mahal için yıllık aydınlatma enerjisi
gereksinimi, enerji tasarrufu bakımından önemli bir miktar olan %
65 oranında azaltılır.
Kaynaklar
Anon, CIE Publications, 1986, No:29.2, Guide on Interior Lighting
Anon, CIBSE, 1994, Code for Interior Lighting
Anon, 1992, Handbuch für Beleuchtung, Ecomed, Fachverlag
Anon, IESNA 2000, Lighting Handbook, Ed. M.S.Rea, USA
Calculux Indoor 5.0b, Philips Lighting B.V., My First Design,
Lighting Design and Application Centre Eindhoven
http://www.lighting.philips.com
Kutlu R. G., 2008, "An Approach to Determine Façade Options in
Accordance with Different Orientations in Elementary School
Classrooms from the Perspective of Lighting Energy
Management" PhD Thesis, Istanbul Technical University,
Institute of Science.
TRIOS Luxsense, 2005/2006, Lamps and Gear Catalogue, Philips
Lighting B. V.
Ward, G., Shakespeare, R., 1998, Rendering with Radiance: The Art
and Science of Lighting Visualisation, Morgan Kaufmann
Publishers, San Francisco.
Yazarlar
Doç. Dr. Alpin Köknel Yener, lisans, yüksek lisans ve doktora
eğitimini İstanbul Teknik Üniversitesi Mimarlık Fakültesi'nde
tamamladıktan sonra 1989 yılından itibaren ayı kurumda
çalışmalarını sürdürmektedir. Doğal ve Yapma Aydınlatma, Güneş
Kontrolü, Enerji Etkin Bina Tasarımı konularında lisans, yüksek
lisans ve doktora dersleri vermekte, lisansüstü tezleri yürütmekte
ve bu konularda ulusal ve uluslararası çok sayıda yayını
bulunmaktadır.
Dr. Rana Kutlu Güvenkaya 1996 yılında İstanbul Teknik
Üniversitesi, Mimarlık Fakültesi, Mimarlık Bölümü'nden mezun
olduktan sonra aynı üniversitede Yüksek Lisans ve Doktora
çalışmalarını tamamlamıştır. Uzmanlık konusu aydınlatma olup, bu
konuda çalışmalarına devam etmektedir. 2008 yılından beri İstanbul
Kültür Üniversitesi'nde öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır.
Feride Şener 1984 yılında Bursa'da doğdu. 2006 yılında Gazi
Üniversitesi Mimarlık Bölümü'nden mezun oldu. 2009 yılında İTÜ
Mimarlık Bölümü Çevre Kontrolü ve Yapı Teknolojisi Yüksek Lisans
Programı'ndan mezun olarak yüksek mimar olmaya hak kazandı.
İTÜ Mimarlık Fakültesi Mimarlık Bölümü'nde doktora öğrenimini
sürdüren Feride Şener, 2006 yılından itibaren aynı üniversitede
Araştırma Görevlisi olarak çalışmaktadır.
TTMD Temmuz •Ağustos 2009

Benzer belgeler