Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2016 Özel Yetenek

Transkript

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi 2016 Özel Yetenek
T.C.
AKDENİZ ÜNİVERSİTESİ
GÜZEL SANATLAR FAKÜLTESİ
2016 - 2017 Eğitim - Öğretim Yılı
Özel Yetenek Sınavları Koşul ve Esasları
1. BÖLÜMLER, ÖĞRENCİ SAYILARI VE ÖN KAYIT
Fakültenin Resim, Resim (II. Öğretim), Heykel, Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı
Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı, Grafik, Seramik, Fotoğraf ve Müzik Bölümleri’ne
2016 - 2017 eğitim-öğretim yılında alınacak öğrencilerin ön kayıtları 25 Temmuz - 05 Ağustos 2016
tarihleri arasında internet üzerinden yapılacaktır.
www.akdeniz.edu.tr adresinde Özel Yetenek Sınavı Başvuru sayfasından giriş yapılarak, tüm
bilgiler doğru ve eksiksiz biçimde doldurulduktan sonra “Özel Yetenek Sınavı Giriş Belgesini” alan
adayın başvuru işlemleri tamamlanmış olur. Postayla başvuru kabul edilmez. Adaylar sınav saatleri
çakışmayacak şekilde en fazla üç bölüme başvurabilir. Ancak Müzik ve Fotoğraf bölümünü
seçen adaylar tek tercih yapabilirler.
Bölüm
Kontenjan Sayısı
Resim
25
1
15
30
20
20
25
Resim (K.K.T.C. Uyruklu)
Heykel
Grafik
Seramik
Fotoğraf
Müzik
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü
Halı, Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı
Resim Bölümü II. Öğretim
15
25
Fakültemiz Özel Yetenek Sınavı gerektiren bölümlere, başvurularda tüm lise mezunları için
2016 - YGS alanlarının birinden en az 180 puan alma koşulu aranır.
KAYIT İÇİN GEREKLİ KOŞULLAR VE BELGELER
Mezun olduğu kurumdan alınan diplomanın ya da mezuniyet belgesinin aslı ve fotokopisi
Nüfus cüzdanının aslı ve fotokopisi
Son altı ay içerisinde çekilmiş (Kılık Kıyafet Yönetmeliğine uygun) iki adet fotoğraf.
Adayların başvuru bilgi ve belgelerinde gerçeği yansıtmayan bir durum saptandığı takdirde,
aday sınavı kazanmış olsa dahi, sınavı iptal edilerek hakkında yasal işlem yapılır.
1
2. SINAV TARİHLERİ, SAATLERİ VE YERLERİ
Tüm Bölümlerimizin sınavları Akdeniz Üniversitesi Yerleşkesi / ANTALYA adresinde yapılacaktır.
(Sınav yeri değişikliği halinde yeni sınav yeri sınav başlangıcında duyurulacaktır.)
Birinci Aşama Sınavı
Tüm bölümlerin (Müzik ve Fotoğraf Bölümleri hariç) ilk aşama sınavı ortaktır. Adayların
hangi oturumda sınava girecekleri Fakülte web sayfasında ve ilan panosunda duyurulacaktır. Altlık ve
kağıt Fakülte tarafından karşılanacaktır. Sınavda imgesel (hayali) resim uygulaması yaptırılacak ve
renk kullanılmayacaktır.
Yapılacak yazılı ve test sınavlarının soruları, ilgili bölümlerin sınav alt kurulları tarafından
belirlenecektir.
BİRİNCİ AŞAMA SINAVLARI
Resim (Örgün, II. Öğretim), Heykel, Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri, Grafik,
Seramik Bölümleri
Tarih
: 16 Ağustos 2016 Salı
1. Oturum Saat : 10.00 - 12.00
Gerektiği taktirde
2. Oturum Saat : 14.00 - 16.00
Yer
: Merkezi Derslikler A Blok
Fotoğraf Bölümü
Çoktan Seçmeli Test Sınavı (Genel Kültür ve Genel Sanat Bilgisi, Görsel Algı, Güncel Haber
soruları sorulacaktır.)
Tarih
: 16 Ağustos 2016 Salı
1. Oturum saat : 14.30 - 15.30
Yer
: Güzel Sanatlar Fakültesi
Müzik Bölümü
Bu aşama müziksel işitme ve algılamaya yöneliktir.
Sözlü ve uygulamalı olarak yapılır. Sınavda adaya çok ses (iki ses, üç ses, dört ses), ezgi, ritm
sorulur.
Tarih
: 16 Ağustos 2016 Salı
Saat
: 09.00 Yer
: Atatürk Konferans Salonu, Yerleşke /ANTALYA
İKİNCİ AŞAMA SINAVLARI (ALAN SINAVI)
İkinci aşama (alan) sınavında bölümler kendi alanlarına yönelik uygulama
yaptıracaklardır. Sınav soruları ilgili bölümlerin sınav alt kurulları tarafından belirlenecektir.
Uygulamada kullanılacak olan malzemeler Fakültemiz tarafından karşılanacaktır.
2
İKİNCİ AŞAMA SINAVLARI
Grafik Bölümü Sınavı
Tarih
: 17 Ağustos 2016 Çarşamba
Saat
: 09.00
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ANTALYA
Seramik Bölümü Sınavı
Tarih
: 17 Ağustos 2016 Çarşamba
Saat
: 11.30
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ANTALYA
Geleneksel Türk Sanatları Bölümü Halı Kilim ve Eski Kumaş Desenleri Anasanat Dalı,
Sınavı
Tarih
: 17 Ağustos 2016 Çarşamba
Saat
: 14.00
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ANTALYA
Fotoğraf Bölümü Sınavı
Tarih
: 18 Ağustos 2016 Perşembe
Saat
: 09.00
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Botanik Bahçesi ANTALYA
Heykel Bölümü Sınavı
Tarih
: 18 Ağustos 2016 Perşembe
Saat
: 10.00
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yerleşke / ANTALYA
Resim Bölümü I. Öğretim Sınavı
Tarih
: 18 Ağustos 2016 Perşembe
Saat
: 13.30
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yerleşke / ANTALYA
Resim Bölümü II. Öğretim Sınavı
Tarih
: 18 Ağustos 2016 Perşembe
Saat
: 16.30
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Yerleşke / ANTALYA
Müzik Bölümü İkinci Aşama Sınavı
Bu aşamada adaylar; müzik bilgisi ve kültürü, söyleme, çalma alanlarından sınav olacaklardır
Temel Müzik Bilgileri ve Genel Müzik Kültürü Sınavı
Tarih
: 17 Ağustos 2016 Çarşamba
Saat
: 09.00
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu, Yerleşke /ANTALYA
3
Çalma, Söyleme Sınavı
Tarih
: 17 Ağustos 2016 Çarşamba
Saat
:11.00
(Gün içinde sınavı tamamlanamayan öğrenciler için sınavlar ertesi gün devam edecektir.)
Tarih
: 18 Ağustos 2016 Perşembe
Saat
:09.00
Yer
: Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu, Yerleşke /ANTALYA
3. SINAV UYGULAMALARINA İLİŞKİN BİLGİLER
Adaylar sınavlara girerken, ön kayıt sırasında aldığı fotoğraflı sınava giriş belgesi ile nüfus
cüzdanı veya pasaportlarını yanlarında bulundurmak zorundadırlar. Adaylar, sınavdan yarım saat
önce yanlarında getirmeleri istenen belgeler ve malzemelerle sınav yerinde hazır bulunmalıdırlar.
Adayların sınava gireceği sınav salonları ve sınav saatleri sınavdan önce Fakülte ilan
panolarında yer alacaktır. Belirtilen süreler içerisinde gelmeyen adaylar sınav hakkını kaybederler.
Sınav sürecinde, Sınav Alt Kurulu tarafından, Dekanlığın bilgisi dahilinde, aday sayısına
göre, sınav tarih ve saatlerinde uygun görülen değişiklikler yapılabilir. Sınava giren öğrenciler ve
sınavda görevli olanlar dahil cep telefonu, çağrı cihazı vb. araçlarla sınava giremezler.
a.
Tüm Adaylar yanlarında kurşun kalem, silgi, kalemtraş ve benzeri malzemeleri
getirmek zorundadırlar. Adayların kullanacakları resim kağıdı ve altlık Fakülte tarafından adaylara
verilecektir.
b.
Müzik Bölümü İkinci Aşama Alan Sınavı sırasında adaylar, piyano dışındaki
çalgılarını kendileri getirmek zorundadırlar. Ayrıca sınav öncesinde kendilerine verilen ve çalacakları
en az üç eserin listesini içeren Çalgı Bilgi Formu’nu doldurmuş olarak çalgı sınavına girerler.
4. SINAVIN DEĞERLENDİRMESİ
Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Özel Yetenek Sınavı Yönergesine göre
değerlendirilir ve uygulanır.
Yönerge için bakınız. http://gsf.akdeniz.edu.tr
5. SINAV SONUÇLARININ DUYURULMASI
Sınav sonuçları akademik takvimdeki sınav sonuçlarının duyurulmasının son gününü
geçmemek koşuluyla, Dekanlık tarafından Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi web
sayfasında veya ilan panosunda duyurulur. Yedek adayların duyurusu, Özel Yetenek Sınav
Takvim’indeki tarihler içinde web sayfasında ve ilan panosunda duyurulacaktır. Hiç bir şekilde
posta yolu ile duyuru yapılmayacaktır.
6. KAYITLAR
Asil olarak kazanan aday kayıt için istenen belgeleri Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanlığı
Öğrenci İşlerine “Akademik Takvimde” belirtilen tarihleri arasında teslim etmeleri halinde kesin
kayıtları yapılacaktır.
4
Yedek adaylar başvuru ve kesin kayıtlarını “Akademik Takvimde” belirtilen tarihlerde
yapacaklardır. Asıl öğrenci sayısına ulaşılana kadar yedek öğrenci kaydı yapılır. Bölüm
kontenjanlarının tamamlanmaması durumunda yedek adaylar yönerge hükümleri doğrultusunda ilan
edilir.
7. ÖZEL YETENEK SINAVI TAKVİMİ
25 Temmuz - 5 Ağustos 2016
Ön Kayıt Tarihleri (internet üzerinden)
15 - 19 Ağustos 2016
Özel Yetenek Sınav Tarihleri
22 Ağustos 2016
Sınav Sonuçlarının Duyurulmasının Son Günü
26 Ağustos 2016
Sınav Sonuçlarına İtirazın Son Günü
29 Ağustos - 02 Eylül 2016
Asıl Adayların Kesin Kayıt Tarihleri
05 - 09 Eylül 2016
Yedek Adayların Kesin Kayıt Tarihleri
19 Eylül 2016
Derslerin Başlama Tarihi
5