Okul Sağlığı Hizmetleri

Transkript

Okul Sağlığı Hizmetleri
T.C.
ULUBEY KAYMAKANILIGI
119e Milli EJin Miidtirltilti
Sayl
:78502186/100/綱 4
Konu :Okul S〔 増1増 l HiZmetlcri
06.ttvzor4
UUoUnTUGUNE
ULUBEY
1lgi :1l Milli EEitim Mtidiirlitthih 31/11/2014 tarih ve 100/4942193 saylh ya劉
sl.
II S電 1lk M置 田 電 mm l.smf ё運 ncilerineメ nelik`0回 SaJ13 Hinetleri
handaki23/10/2014 taFih Ve 4998565‐ 2761 say11l yazlsl ve ekleri ili,ikte gё ndenhni゛ ir・
“
BIgileFilliZi ve"z konusu yn7.da belirtilen hususlaFln市 edilikle ilgililere tbl嗜
cdilcrck,`Okul S導 13 HiZEllCtlcrinin'Akllこ a meydan vcrllmcdcn uygulallmasl anlaclyla
okul yё neticileri ve ё
まetmenler naflndan gerekli tedbirlerin allnmaslnl,0ま encilerin ve
velilerin uygulallla haunda bilJlendiriLnesini,okul mtidtirlerinin yazlda belirtildiJ sekilde
hazlrllklarlm talnalnlayarak Toplllm S電
11こ
l Merkezi ile irtibata ge9melenm ё
llemle」 ca
ederim。
119c Milli Eこ itim
EKi:
―
Yazl
ve ckleH (6 Sa_yfan
DAG11■ M
― ilkOkul Miid nc
V。
T.C.
UsAK VALILIGI
Halk Saこ
1lЁ l
MidurluЁ u
I
2 3 -10-
Sayl :49998565- iム `り`
Konu :Okul SaЁ llЁ l HiZmetleri
lAU
i1Lt1
IL MILLI EGITIMヽ側 DURLUGUNE
Ilgi:Bakanll量 lmlZln 2008/58 say111 0kul Saこ 11こ l Hi41letleri Genelgesi.
Bu giine kadar"riltiilmu,olan ilkё まetim Okullarindaki Okul SaЁ llこ l HiZmetleri,ilgili mevzuat
dOま ultusunda 2014-2015 EEitim― Oま etim ylllnda da uygulanacak 01up konu ile ilgili 01arak Toplum
St竜 1屯 llⅥ erkezlerimize gereken yazl,malar yapllml,tir.
Buna gё re:
m
g器 眈 呪器 l∫ 酬
辮
を選芽lj檄露
ёま
n
,sonrasl Follll ller geri toplanarak
dosyasinda saklanacaktir.
encile五
、_´ 〆
‐1.sinlf ё etmenleri taraflndan,2 ntisha olarak Forll1 211erin a ve b klsml sinlf listesi seklinde
ま
ёnceden doldurulacak ve 01 Arallk 2014-31 Arahk 2014 tarihleri arasmda(Okul idaresi ile
Topluln Saこ
11こ
l NIlerkezinin birlikte belirleyecetti)bir giinde okulu ziyarete gelecek olan TSM
yetkilileri ile beraber c,d,e klsml yine 2 niisha olarak doldurulacak l niishas1 0kulda, l niishasl da
TSMi de kalacaktlr.
‐Yine TSNII yetkililcrinin okul ziyareti esnasinda;Okul ve 9evresi gezilerek,IForm l ve 2 ve ForIEl
A'dan yararlanarak Form 3(Okul SaЁ llこ l
Hial・ etleri
Fol.1lu)3ier nusha 01arak doldurulacak ve l
niishasl okulda kalacak 2'ser ntiShasl TSNII yetkililerine verilecektir.
OkuI Sa量 11こ l HiZmetlerinin zamaninda ve saEllkl1 01arak 沖 山籠lebilmesi i9in, okul
altllmasl vc l.smlf ё
まenCi muayenelerinin yapllmaslnm
Midiirluklerince f01111larin zalnanmda 9oЁ
Sttlanmasi ayrica ziyaret tarihinin belirlenmesi i9in ilgili TSM(TOplum saЁ
ge91lmesi hususunda;
llこ l
Merkezi)ile i■ ibata
Bilgilerinizi ve gereЁ ini arz ederim.
Dr.
Ek-1:1lgi Yazl
(2syl)
Ek‐ 1:Foニ ュ
111
(l adet― l sayfa/1.sml■ aki
Ek-2:Folll1 2
Ek-3:Folll1 3
ёまenCi Saylsl kadar okuHarda 9o量 altllacak)
(l adet-1 sayfa/1.slnlfsube saylsl X 2 kadar Okunarda 9。 二
altllacak)
(l adet…
1
sayfa/B61gedeki llkOkul saylsl X 3 kadar TSNII'lerde 90こ altllacak)
2 7 EkiFn 201も
U,ak Halk SttLEl Midurligt Allc Hckimligi vc Toplum StthEl HiZmcticri
Tcl:02762164001(3 Hat)Dahili:(1021‐
Faks:02762244435
1022)
postausak.hsmぬ [email protected]
Adrcs:Cumhu五 yct Mh.1.Emlak SkoNo:39 A Blok UsAK
c―
Y
T.C.
SAGLIK BAKANLIGI
Temcl SaЁ llk HiZmctlcri Genel MidiirliЁ u
Sayl :B.10.0.TSH.0.12.00.06
Konu :Okul Saこ 11言 l HiZmetleri
11/09/2008
GENELGE
2008/58
0kul sa言 11こ l hiZmetleri okulun ,evresi dahil sa言 11こ 1 01umsuz olarak ctkileyen her tiirlil
etmenin denetimi ile ё
ttrencilerin vc Okul personelinin satth言 lnin deこ erlendirilmesi,geli,tirilmesi,
sagllkll okul ya,amlnin saこ lallmasl vc siirdiiriilllnesi, ё
ttrenciye ve dolaylslyla toplullna satthk
Cttitiminin verilebilmesi i9in yapllan 9all,malarln timidiir.
1593 saylll UInuIIli I【 lfzlsslhha Kanununun 3 inci maddesinde, okul sa言 11言 Inin
korunmasI Bakanll言 InllZin bit,eleriyle belirli slnlrlar i9inde dottrudan ifa edeceこ i gё revler
araslnda saylllnl,,163 inci maddesinde ise,bitin okullarin bina ve sattllk,artlarl,bula,lcl
ve salgin hastahklardan korunmalarl a91slndan Bakanllこ lllllZIn murakabesi altinda olduttu
belirtilllli,tir.
Okul sa重 11言 l hizllnetleri kapsamlnda Valiliこ inizcc tcmini gcrekli gё rtilcn hususlar a§
aこ lda
belirtilrni,tir.
‐
Okul satth言 l hiZmCtlerinin yiiriittillncsinde okul ё
ttretirn personeli,9ocuk Ve gen9 aileleri
ilc i§ birliЁ i
yapllarak bir ckip halindc 9a11,1lllnall,
d謂 蹴
臨 l翻棚 禦 棚 T翻ご
搬
“
a柵
ぷL鵬 潔,雛置
hasta1lklar,geli,mc gerilitti,sakatllklar,kalp hastallklarl,dis hastallklarl vb。 )taralnalarl yapllmall,
―
OErencilere gereken a,1lar zamanlnda yapllmah,
―
Ottretmenler,okulda 9all,anlar ve gcrcktiЁ inde veliler de saЁ llk kOnularinda cЁ itilnlcli,
―
Ottrencilcre dottru sa言 1lk bilgileri aktarlllnah ve sa言 1lk kOnusunda olumlu davranl,larln
kazandlrllmasl i9in ё
rencilere yё nclik cttitirn programlarl planlaFlmah Ve okul yё nctinli ile
Ё
i,birlitti i9indc uygulalllnall, gcrcktittinde ё
zellikle rehber ё
ttretrnenler ile ё
ttrcnCilCrin sa言 1lk
Cttitimlerindc birliktc 9all§ 1lmall,
―
Bu yerlerde satthkh VC ycterli i9me‐ kullalllna
kalitesi siirckli izlcllllncli, izlcmc sonu91arina gё
periyodik telnizlitti VC dezcnfeksiyonu yaptlrllllla11,
suyu bulllmall, i9me‐ kullma suyunun
re gerckli tcdbirler allllmall, su depolarinln
‐
]Dcrsliklcr
ile dittCr sa10n ve odalar,tuvalctlcr,avlu ve bah9clcr,kantinler vc ycmckhanclcr
ёこ
rCnCilCrin gelisim 9a言 lna uyglln nitelikte,gerckli asgari teknik ve hjyenik,artlara sahip olmall,
―
(Э kullar ve benzeri yerlerin 9evrcsindeki
ёttrencilere hitap eden i,yerleri gerekli asgari
tcknik ve hiiyenik ,artlara uygun faaliyet gё stcnneli, bu i§ ycrlerinde satl,a sunulan iirtin ve
hizmetler gerekli satthk,artlarlna uygun ollnall,
‐
Kantin ve yemekhanclerde saЁ llЁ a uygun, 9ocuklarln vc gen91erin ycterli ve dengeli
beslclllnelerinin sattlallllnaslna yё nelik besinlerin satl§ l yapllmall,kantin hizlllletlerinin IIIEB ilc
i§ birliЁ
i yapllarak hazlrlanan ve 17 Nisan 2007 tarihinde yiiriirliittC girCn okul Kalltin10rinin
Denetimi ve Uン ulacak HttyCn Kurallarl Gcnclgesinde belirtilen hususlar do二 rultusunda
yiiriitiilmesi vc denetleFllneSi sattlalmall, 9evredc a91kta glda satl,1 5nleFllneli, kantin ve
yemekhanelcrdcki tiim gorevlilerin periyodik portё r rnuayenelcri yaptlrllmall,
―
Yemek hizmcti stlnan okullarda 9ocuklarln vc gen91crin cneJi ve beSin
gclcri
ё
ihtiya91arinl
k額 ,1layacak nitelikte lnel■ iiler plalllalllnall ve uygun§ ekilde servisi saЁ lalllllah,
―
Okullar ve benzeri yerlcr ile 9evreleri ve 9evrelerindeki i,yerleri, olu,turulacak ekipler
araclll量 lyla
tctkik ve kontrol cdilmeli, bunlarin sonu91arina gё re, 9ocuk ve gen91erin satthこ lnln
kOruFIInaSl bakllllllndan gerekli saЁ hk,artlarina uygun ollnayan okullar vc benzcri yerler ile
T,C.
SAGLIK BAKANLIGI
Temel Saこ llk HiZmetleri Gencl Midurluttu
Sayl:B.10.0.TSH.0。 12.00.06
Konu :Okul Sa言 11言 l HiZmetleri
sttipleri,gerckli asgari teknik vc h」 ycnik,artlara uygun faaliyct gё stcrmeyen,saこ 1lk,artlarina
uygun ollnayan tiriin ve hizmetleri satl,a sunan isyerleri vc sahipleri, yasaklara ayklrl harekct
cdenlcr ile zorunluluklara vc ahnan tcdbirlcrc uymayanlar hakklnda ilgili rnevzuat doこ
rultuSunda
gcrckli her tiirlii i§ lem yapllmah ve yaptlrlllna11,uygulalmall vc uygulattlillma11,
―
Konu hakklnda il vc i19e ulnllmi hlfzlsslhha kurullan, kamuoyu vc ilgili birillnler
bilgilcndirilmcli,
―
Okullar vc bcnzeri ycrlcrde
ёЁrcnCilCrin
sa言
11こ lnln
kOrullmasl allnaclyla gerekli tcdbirlerin
allnmasl i9in Valilittiniz sorumluluttunda,1l ve i19elcrdc ilgili Vali Yardlmclslnin/Kaymakamln
ⅣIilli Ettitim ⅣIiidtirliittii/119e
■,il Tarlm Midiirlu言 ii/119e Tarlm MidurliЁ i temSilCilerindcn bir komisyon
olu,turularkぅ Okullar vc benzcri yerler tek tek bu konlisyonca dcttcrlendirilmeli, ё
mek
ba,kanll言lnda,1l sa言 1lk NIliidiirliittii/119e s電 1lk Grup Ba,kanll言 l vc ll
Milll EЁ itim Midtirit言
uygulamalar vc gii91iiklcr dittcr Okullarla payla,1lnlall,bundan solllra biitiin``Okul sa言
11こ 1
hizmetle五 "klsa, orta ve uzun vadeli olarak planlanlp denetlenerek bu hizmetler diizenli olarak
siirdiiriilmelidir。
Bu 9er9evede Resmi ve ёzel biltin okullar,dershanclcr,kurslar,eЁ itim mCrkczlcri ve
benzeri yerlerin 9ocukluk ve gen91ik hlfzlsslhhaSl, fert ve toplum satthЁ
l ile genel saЁ hこ ln
korll― asl bakllnlndan gerekli satthk,artlarlna uygun ollnasl i9in ValilittiniZCe gerekli her tiirlii
tedbir ahllmall ve aldlrllmalldlr.
Bilgilerinizi ve gereЁ ini arz ve rica edcrim.
Uzmo Dr.Orhan F.GUMRUKcOOGLU
Bakan a.
NIliiste,ar
DAGITINII:
Geretti:
Bilgi:
81 1l Valilittine
Milli Ettitim Bakanh言 lna
(1l Sa言 1lk Midiirlitttil
Adalet Bakanllglna
Tarlm ve Kё yi,lcri Bakanl屯 lna
T.C
Form 3
SAGL:K BAKANLIGl
UsAK HALK SAGLiG:MUDURLUGU
・
・………………・
・!:k。 こretim Okul:a‖ nda
Oku:TaramasI Sonu9:arl(SayISai o:arak)
OKULUN AD::
T.S.M AD:
:
イロ
MUAYENE OLAN
SiNIFLARDA BELiRLENEN HASTALIKLAR
A〕 GENEL SA GLl K
Oё RENCI SAYISi
Gdz Bozukluklarr
($a9r hk-G6rme Bozuklu$u)
Burun Problemleri
(Deviasyon Kr. Sintrzit
vb.)
B00aZ PrOblemle百
Kalp Hastahklarr
(Kr.Tonsi11,Guatr,Kr.faranil vb.)
(Anomoliler,Kapak
(Kr. Brongit,Astr m, Brongiale
Hastahklarr vb.)
vb.)
Ortopedik Problemler
Parasitoz
Geli,me Ge‖ │lol
Karrn Problemleri
(Hepaospianomagel vb.
Aletti Ve citt Hastallklarl
(Otit,Perfore Zar vb.)
Akci$er Hastalklarr
(SkOlyoz,Kifoz,19e
D:§ a
Kulak Problemleri
Basma,Duz
)
tabanl!k〕
Uregenital Problemler
(lnmemig testis vb.)
EDILEN OCRENCI
SAY:S!
B
9oruk kallc!
(6 ya,dahil)
di§
curuk sut di§
olan 6grenci
1 01an
TOberkuloz
Genel Saollk Taramaslnda
Belirlenen Hastal!klar
TOPLAMi
:Z VE D:
l
Dioer(k:Saca
onemlile‖ ni belininiz.)
︶
G
KONTROL
Ruhsal Bozukluklar ve
Zeka Gerili$i
Dolgu digleri
olan o$renci
SA GLIG
Malokuzyon
ve Ortodondik
Bozukluklar
ogrencl
Dig Frrgasr Kullanma Ahgkanlr$r
VAR
YOK
TOPLU SONU LAR
REcEttE YAZILAN
VERILEN
HAST.SEVK(A.S.M.
VEYA HASTANE)
OKUL REHBERLIGINE SEVK
NOT:Bu form Okul Saglt$r Taramasr yaprlan her okul igin 3 nUsha halinde Form 1 ve Form 2 sonuglarrna gore
dUzenlenerek, bir nUshasr Halk Sa$il$r M0dUrltr$Une gOnderilir.Di$er nUshasr Toplum Sa$h$r Merkezi ve okul
kayrtlannda korunur.
.1.....t201..
OKUL MODORU
(Ad!Soyadl… lmza)
Dr
T.S.M ttabibi
(Adr Soyadr-lmza)
Form
1
OKUL SACLIEI OCNNNCi MUAYENE FORMU
Okutu
Adr Soyadr
: ..............................
Numarast
: .......
Cinsi
:l ) Erkek
Yagr
: .....................
: ..............................
Boyu
Attrll色
: l_l
2.;
[-l
Krz:
:.… ….Cm.
:・ ……・Kg.
1
GOZ PIUAYENESI
Sω lllk
:Var:
:Nom測
GOrmc Keskimti
Yok:
□
n
Zayrf
Solda G0rme
DiЁ
り
lgcr
cr
□
Sttda GOrme Zaylf
□
:
□
□
Gtird.d. Gorme Zayrf
.(Trahom vb.)
FiZiKSEL MUAYENE
Alerii Ve cilt :Normal
KJak
:Noma
Burun
:Nomal
Bo薔 az
:Noma
E] Digcr.…
□ Dtct… … …
□
Perforc Z征
□ Bu,On
EI Septum Dcviasyonu E]DiЁ cr:・ …………・・'… ……………
N2o■ Hnged Ahntl
Kronk Tonsil責
□
□
□
… …・
Digcr.… ………………………………………
KdP
Aki[er
:Nomd
……
……………
………
□ Dtcr… ……
:NomJ □ Dtcr… …………………………
…
…
Ortopedk :Nom湖
:Noma
□
ak"C Dlsa bぉ
Yok:∼ □
Eコ Yok: □
:Var□
Geli,me Cer‖ itti: Var
TOpttk□
Yuroyu,BOzudugu□
□
Diz Tめ mlよ
Paratttoz
KaHn
…
………
………
………
…
HCpatomeg山
□
ma□
口
Sko,OZ
□
(お Z□
…………………
Dter… …………
Sメ enomeg山
□
Hemi
□
Diger.… …¨… …¨…¨……
・…………………
.・
¨
ウrOgen■ Jsぉ tem:Noma
□ hme面 §Teshs:u:ョ ger菌 ¨.6」
II:L… 菌
腎
Ruhsal Uyum Durumu(OEretmenin Cё zlcminc GOrc)
Tuberkt10z
:Vari
□
Yok:
uyumsuz
□
□
`:I・
Varsa(Ditter)Akut Hast. :
DIS MUAYENESI
Cirik Sut Dヽ
i SayISt
Dolgulu Siit Di,i SaylsI
ctriik Kallcl Dio Sり
lsI
Dolgulu KalicI Dis Saylsl
CCkilmis Kallcl Dis SaylSl
Var n
Var tr
Malokl● 7on
Dis Flr9asl Kullanma All§ kanhЁ
l
SONUC
Saptanan Patolojiler:
Yok I
Yok I
r
l.
2.
3.
Aile Hekiminin
Adr Soyadr/Ka9e
Adr Soyad/Kaqe
lmza
Imza
Not: Bu fon■ : Aile hckirni taraflndan doldurulur vc okulda yapllacak degcriendinllelcrden sonra
saklanr
O R“ ″sα ′こ
″ ″ル″
″グο
a力 α
s。 ″ 。
ヶ ″D“ ″″ るs′ グ
多 ′ ′rara/1″ αα
“
“
,ム
“
r′ 722ι
““
ёgrencilcrin kisiscl dosyasina konularak okulda
Forrn 2
T.C
SAGLiK BAKANLIG:
HALK SAGL:GI MUDURLUGU OGRENCI MUAYENELERi OZEttLEME FORMU
Okulun Ad:
Adresi Tel.No
Sa$lrk Taramasrnrn Yaprldr$r Tarih :
Oku1 1.S:nif Ogrenci say:si
:
Okul 1. Srnrf $ube
:
Srnrf $ube Adt
Srnrf Ogrenci
:
Hastahk Tespit Edilen O$renci saylst:
Sayrsr
Sayrsr
a
S:RA
b
AD:SOYAD!
C
TESH!S
d
ONER:LER
e
SONUCLAR
Not:Bu form Okul Sa$h$r Taramasr yaprlan her srnrf igin iki (2) nUsha halinde a ve b krsmr srnrf listesi
olarak stntf 6$retmeni tarafrndan taramadan 6nce haztrlanrr, c,d,e krsmr isb tarama ekibi ve srnrf
o$retmeni tarafrndan birlikte doldurulur. Bir nUshasr okul, di$er nUshasr Toplum Sa$lr$r Merkezi
kayrtlarrnda korunur.
Tarama Yapan
imza
Dr.
Sni
OQretmeni
imza