bilimsel yayınlar - Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü

Yorumlar

Transkript

bilimsel yayınlar - Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü
PINAR BAYHAN
SCI, SSCI ve AHCI Kapsamındaki ve Uluslararası İndekslerin Kaydettiği
Hakemli ve Süreli Dergilerde Yer Alan Makaleler
1. Diken, İ.; Bayhan, P. ; Turan, F.; Şipal, F. Ve ark. (2012).Early Childhood
Intervention
Scoop
of
and Early Childhood Special Education in Turkey Within the
the
Developmental
System
Approach.İnfants
and
Young
Children,vol.25, no: 4, pp. 346-353.
2. Bayhan, P. & Sipal, R. F. (2011). Early intervention services in Turkey:
Perspectives of South-Eastern families. International Social Work ,54(6), 781799.
3. Sipal, R.F. & Bayhan, P. (2011). Do Deaf Children Delay in Their Executive
Functioning Due to Their Delay Language Abilities? Psychology, 2(7), 737-742.
4. Sipal, R.F. & Bayhan, P. (2010). Assessing the link between executive
functions and aggressive behaviors of children who are deaf: Impact of early
special education. Electronic Journal of Research in Educational Psychology, 8(3),
991-1014.
5. Sipal, R. F. & Bayhan, P. (2010). Service delivery for children who are deaf:
Thoughts of families in Turkey. Journal of Disability Policy Studies. 21(2), 8189.
6. Bayhan, P., Yükselen, A., Çetin, Z. (2009). “Self-Perception Levels of Mothers
Having Babies 0-12 Months in Dealing with Infant Care Problems”. Pediatrics
International. DOI: 10.1111/j.1442-200X.2009.02822.x.
7. Bayhan, P.,
Bencik, S. (2008). “Erken çocukluk Dönemi Programlarından
Waldorf Yöntemine Genel Bir Bakış”. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 26, Sf: 15-26.
8. Bayhan, P., Bencik, S. (2008). “Bank Street Yaklaşımının (Gelişimsel
Etkileşim Yaklaşımı) İlkeler, Program ve Eğitimci Açısından İncelenmesi”.
Eğitim ve Bilim, Cilt:33, Sayı: 149, Sf:80-89.
9. Bayhan, P. (2008). “Positive Effects of Having Children with Disability: How
can we Take the Results, Like a Recipe or Map?”. University Center of
Developmental Disabilities Voice, XIII, Spring.
10. Bayhan, P., Yükselen, A., Kaysılı, B. (2007). “Çocukların Ekonomiyle ilgili
Kavramlara Yönelik Algılarının Yaşlara Göre İncelenmesi”. Eğitim ve Bilim,
Cilt: 32, Sayı: 143, 3-12.
11. Bayhan, P., Artan, İ., Yükselen, İ. A. (2002). Comparison of fear in Children
With and Witout mental retardation: A Study From Turkey. The Family
Physican, No: 23, December, 7-14.
12. Arı, M., Bayhan, P., Artan, İ. (2002). The Effects of Various Parental
Approaches on The Problematic Cases For Children of 4 to 11 years of Age.
Education, Physical Training, Sport, Vol:4, No: 45, 5-12.
13. Bayhan, P. Olgun, P; Yelland, N. (2002). A Study of Pre-school Teachers’
Thoughts About Computer Assisted Instruction. CIEC, Vol:3, No:2, 298-303.
14. Bayhan, P. Yükselen A. (2001). The Impact of Drama In Education On The
Social Evaluation of Mentally Retarded Children: A Study and Implementation
Conducted In Turkey. The Source, Vol: 3, No: 1, Fall, 1-7.
15. Bilir, Ş; Arı, M; San, Nur P. (1993) Behaviours of Preschool Children About
Computers and Effects of Computer Aided Education on Academical
Achievement and Visual Perception in Elemantary School. Selçuk Üniversitesi
Uluslararası
Bilgisayar
Uygulamaları
Kongresi.
9-10
Haziran,
Selçuk
Üniversitesi Konferans Salonları, Konya-Türkiye, 355-373.
16. Bilir, Ş; Dönmez, N; San, Nur P.Artan, İ. (1992). A Study on the Perception of
Illness and Hospital by Children. II Congress of European Hospital Teachers.
Friday, April 3, Vienna, Austria.
17. Dönmez, N; San, Nur P. Artan, İ. (1992). Research on the Subjects and
Colours of Pictures Drawn by Child Patients in Hospital. XVth International
School Psychology Colloquium, July 24-28, İstanbul, Türkiye.
18. Bilir, Ş; Arı, M; Dönmez, N; Atik, B; San, Nur P. (1992).A Research Report of
the Frequency of Physical Punishment of 50473, 4-12 Year Old Children and
Related Problems in16 Provinces of Turkey. XVth International Psychology
Colloquium, July 24-28, İstanbul, Türkiye.
19. Dönmez, N; San, Nur P. Artan, İ. (1992). Research on the Subjects and
Colours of Pictures Drawn by Child Patients in Hospital. II. Congress of
European Hospital Teachers. Friday, April 3,Vienna, Austria.
Yurtiçi Hakemli Dergilerde Yer Alan Makaleler
1. Bayhan, P. ve Taştekin, E. (2015). Avrupa’da erken müdahale modelleri.
Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Dergisi, 1 (2).
2. Çalışandemir, F; Bayhan, P. (2011). Anasınıfı Çocuklarının Çoklu Zeka
Alanlarının
Gelişimine
Deney
Yöntemiyle
Verilen
Eğitimin
Etkisinin
İncelenmesi. Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 11,
Sayı 21, Haziran, 180-207.
3. Bayhan, P; Saranlı, G. (2010). Vygotsky’nin Kuramına Dayanan Kendine
Yönelik Konuşma Davranışlarının Okul Öncesi Dönemdeki Gelişimi ve
Uygulamalarda Kullanımı. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi,Cilt:
30, Sayı 3, 819-834. (mart-2011)
4. Bayhan,P; Işıtan S. (2010).Ergenlik Döneminde İlişkiler: Akran ve Romantik
İlişkilere Genel Bakış. Ail eve Toplum Dergisi, Yıl:11, Cilt:5, Sayı: 20,33-44.
5. Bayhan, P., Yükselen, A. (2007). “Özel Gereksinimli Çocuklarda Drama
Modelleri ve Oyun”. Yaratıcı Drama Dergisi, Cilt:1, Sayı:3-4, Yaz-Kış.
6. Bayhan, P; Bencik, S. (2008). Erken çocukluk Dönemi Programlarından
Waldorf Yöntemine Genel Bir Bakış. Ahmet Keleşoğlu Eğitim Fakültesi
Dergisi, Cilt: 6, Sayı: 26, Sf: 15-26.
7. Yükselen, A; Bayhan, P.(2005). Zihinsel Engelli Çocuk ve Adölesanların
Sosyal Yeterlilik ve Problem davranışlarının Anne-Baba ve Öğretmen
Yönünden Karşılaştırmalı Olarak İncelenmesi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Dergisi,Cilt: 2,Sayı:1-2, 1-11.
8. Bayhan, P.; Kurt Ş; Şipal, R.F. (2005). Engelli Ergenlerin Sosyalleşmelerini
Etkileyen Etmenler. Çağdaş Eğitim Dergisi, Yıl: 30, sayı 319, 7-14.
9. Bayhan, P.; Şipal ,F. (2004). Engelli Kardeşi Olan Çocukların Gereksinimleri.
Ufkun Ötesi Bilim Dergisi. Cilt: 4, Sayı:2, kasım, 2004; ss.73-94.
10. Bayhan,P; Şipal, F; Kurt, Ş. (2003). Engelli Ergenlerin Sosyal İlişkilerini
Oluşturma Sürecinde Eğitsel Ortamların Düzenlenmesi. Ufkun Ötesi, Cilt:3,
Sayı: 1-2, 21-29.
11. Bayhan,P; Şipal, F.(2003). Engelli Ergenlerin Toplumsal Yaşama Katılımında
Geçiş Planı Hazırlanması. Çocuk gelişimi ve Eğitimi Dergisi, Cilt:1, Sayı: 8-9,
36-43.
12. Arı, M.; Bayhan,P; Üstün, E; Akman, B. (2002). Farklı Sosyo-Ekonomik
Düzeydeki 6-8 Yaş Çocuklarının Gelişimsel Değerlendirilmesi. Journal of
Qafqaz University, No: 9, Spring, 103-112.
13. Bayhan,P.; Güler, T. (2002). Çocuklar İçin Bilgisayar Destekli Eğitimde
Yazılım Seçme Kriterleri. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, Cilt:1, Sayı: 6,7,
Haziran-Aralık, 103-112.
14. Bayhan,P. (2001). Zihinsel Engelli Kardeşe Sahip Olan Çocukların Duygu,
Düşünce ve Davranışları. Ufkun Ötesi Bilim Dergisi, Cilt: 1, Sayı: 1, Mayıs, 1-6
15. Bayhan,P; İpek, A. (2001). Ergenlik Dönemindeki Zihinsel Engelli Çocukların
Yüz İfadelerini Tanıma ve Algılamaları. Milli Eğitim Dergisi, Sayı: 152, 11-19
16. Bayhan,P. (2001). Reggio Emilia Yaklaşımında Öğretmenin Rolü. Yaşadıkça
Eğitim, Sayı: 72, 37-39.
17. Arı, M; Bayhan,P; Artan, İ. (2001). The Effects of Various Parental
Approaches on the Problematic Cases for Children of 4 To 11 Years of Age.
Burdur Eğitim Fakültesi Dergisi, Yıl: 2, Sayı: 2, 25-38.
18. Bayhan,P; Karaaslan, T. (2001). Zihinsel Engelli Çocuklar ve Ailelerine Hizmet
Veren Modellere Genel Bir Bakış. Toplum ve Sosyal Hizmet Dergisi, Cilt:12,
Sayı:2, 44-50.
19. Baykoç, Dönmez, N; Bayhan,P.; Artan, İ. (2001). Engelli Çocuğu Olan
Ailelerin Yaşam Döngüsü İçinde Karşılaştıkları Sorunların İncelenmesi..
A)-
Toplum
ve
Sosyal
Hizmetler
Dergisi,
Cilt:12,
Sayı:2,
31-43.
B)- I. Ulusal Evde Bakım Kongresi, 24-26 Eylül 1998, Marmara Üniversitesi,
Holiday Inn Crown Plaza, İstanbul.
20. Bayhan,P; Yükselen, A. (2001). Engelli Kardeşleri Olan Çocukların Kardeş
İlişkileri.
A)- Selçuk Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Sayı: 11, 190-205.
B)- X. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 12-14 Kasım 2000, Mustafa Kemal
Üniversitesi, Antakya.
21. Bayhan,P. (2001). Okulöncesi Eğitiminde Proje Yaklaşımının Kullanılması.
Yaşadıkça Eğitim, Sayı:69, Ocak-Mart, 8-11.
22. Bayhan,P; İpek, A. (2000). Examination of Children at Preschool Period with
Mental Retardation in Gaining the Concepts of Colour-Shape and Numbers
with Computer Assisted Instruction. Journal of Qafqaz University, Number:6,
Fall, 167-176.
23. Bayhan,P. (2001). Zihinsel Engelli Çocukların Eğitiminde Teknolojinin
Kullanılması. Çağdaş Eğitim, Yıl:26, Sayı:274, Mart, 17-21.
24. Bayhan,P.; Uzmen, S. (2000). Görme Engelli Çocuklar İçin Bilgisayar Destekli
Merkez Önerisi. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, Cilt:1, Sayı:2, Haziran, 5158.
25. Bayhan,P. (2000). Engelli Çocuklar İçin Yardımcı Teknolojiler: Bilgisayar ile
İnternetin Eğitimdeki Rolü. Gazi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:20, Sayı:2, 2937.
26. Baykoç, N.; Bayhan,P; Artan, İ. (2000). Engelli Çocuğa Sahip Ailelerin
Beklentileri ve Endişe Duydukları Konuların İncelenmesi. Sosyal Hizmetler
Dergisi, Cilt:1, Sayı:11, 16-23.
27. Bayhan,P. (2000). Eğitimde Bilgisayar Aracılığıyla İletişimin Kullanılması. Gazi
Üniversitesi Kastamonu Eğitim Dergisi, Cilt:8, No:2, Ekim, 129-136.
28. Bayhan,P. (1999). Çocuğun Okul Başarısını Etkileyen Etmenler. Sosyal
Hizmetler Dergisi, Cilt:1, Sayı:10, 6-12.
29. Bayhan,P.
(1999).
Anababaların
Çocuklarının
Eğitiminde
Bilgisayar
Kullanılması Konusundaki Duygu ve Düşüncelerinin İncelenmesi. Uludağ
Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, Cilt:XII, Sayı:1, 267-279.
30. Bayhan,P. (1999). Teknolojinin Çocuğun Öğrenmesindeki Etkileri. Çocuk
Gelişimi ve Eğitimi Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Aralık, 59-66.
31. Bayhan,P. (1998). Dövülen Çocuklar. Sosyal Hizmetler Dergisi, Cilt:1, Sayı:8,
Ekim, 24-26.
32. Bayhan,P.; İpek, A. (1997). Zihinsel Engelli Çocukların Anne- Babalarının
Demonstrasyon Yoluyla Eğitime Katılımları.
A) Milli Eğitim Dergisi, Sayı:136, 24-26.
B) 4.Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi, 10-12 Eylül, Anadolu Üniversitesi
Yunus Emre Kampüsü, Eskişehir.
33. Bayhan,P. (1995). Zihinsel Özürlü Çocuklarda Drama. Özel Eğitim Dergisi,
Cilt:2, Sayı:1, Kasım, 46-48.
34. Arı, M; Bayhan,P; Üstün, E; Akman, B; Şahin, S. (1995). 48-72 Aylar
Arasındaki Çocukların Duygusal İfadeleri Tanımlama ve Algılamalarının Yaş
ve Cinsiyete Göre İncelenmesi. Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi, Cilt:2,
Sayı:3, 119-124.
35. Mağden, D; Bayhan, N. P; Tuğrul, B; Artan,İ; Üstün, E. (1995). İlkokul 3, 4 ve
5. Sınıf Öğrencilerinin Şekerli Yiyecek Maddelerini Tüketmelerinin Diş
Sağlığına Olan Etkisinin İncelenmesi.
A)-Sağlık Dergisi, Cilt:67, Sayı:1-2, Mart-Haziran, 73-80.
B)-II.UlusalBeslenme ve Dietetik Kongresi (Uluslararası Katılımlı). 12-14
Nisan,
a. Hacettepe Üniversitesi M-R-S Salonları, Ankara,Türkiye.
36. Bilir, Ş; Dönmez, N; Bayhan,P; Artan, İ. (1995). Türkiye'de Hastanelerde
Yatan Çocuklara Sağlanan Fiziksel, Eğitimsel ve Duygusal Olanakların
İncelenmesi. Sağlık Dergisi, Cilt:67, Sayı:1-2, Mart-Haziran, 81-89.
37. Bilir, Ş; Baykoç Dönmez, N; Bayhan,P; Artan, İ. (1995). Hastanede Yatan 1018 Yaşları Arasındaki Çocuk ve Gençlerin Gelecekle İlgili Beklenti ve
İsteklerinin İncelenmesi. Sağlık Dergisi, Cilt:67, Sayı:3-4, 21-29.
38. Mağden, D; Bayhan,P.(1994). İlkokul Üç, Dört ve Beşinci Sınıf Öğrencilerinin
Diş Sağlığı Konusundaki Bilgilerinin İncelenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi,
Cilt:23, Sayı:1, 31-36.
39. Bilir, Ş; Mağden, D; San, Nur P.; Atik, B; Artan, İ; Üstün E. (1993). Hacettepe
Üniversitesi Öğrencilerinin Sigara-Alkol-İlaç Alma ve Bağımlılık Yapan
Maddeleri Kullanma Alışkanlığının Araştırılması. Sağlık Dergisi, Cilt:65, Sayı:1,
65-76.
40. Bilir, Ş; Mağden, D; San, Nur P.; Atik, B; Artan, İ; Üstün E. (1992). İlkokul 3, 4,
5.Sınıf Öğrencilerinin Cep Harçlıklarının Tüketilmesinde TV Reklamlarının
Etkisinin İncelenmesi. Beslenme ve Diyet Dergisi, Cilt:21, Sayı:1, 31-40.
41. Bilir, Ş; Arı, M; Dönmez, Baykoç N; Atik, B; San, Nur P. (1991).Türkiye'nin 16
İlinde 4-12 Yaşlar Arasındaki 50,473 Çocuğa Fiziksel Ceza Verme Sıklığı ve
Buna İlişkin Problem Durumlarının İncelenmesi.
A-Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, Sayı:5, 1-18.
B-Aile ve Toplum Dergisi, Cilt:1, Sayı:1, Yıl:1, 57-70.
42. Bilir, Şule ve Ark. (1991). Korunmaya Muhtaç Zeka Özürlü Çocuk ve
Gençlerde Görülen Ruhsal Uyum Davranışları Üzerinde Bir İnceleme. Çocuk
Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, Sayı:5, 19-29.
43. Bilir, Şule ve Ark.(1991). Korunmaya Muhtaç Zeka Özürlü Çocuk ve Gençlerde
Özbakım Becerilerinin İncelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, Sayı:5,
31-44.
44. Bilir, Ş; Mağden, D; Güneysu, S; San, Nur P.; Artan, İ. (1990). Bursa İl
Merkezinde Taranan Bebek ve Çocuk Ölümlerinin Anneye İlişkin Özellikler
Açısından İncelenmesi. Sağlık Dergisi, Cilt:62, Sayı:1, 69-78.
45. Bilir, Ş; Arı, M; Dönmez, Necate; Atik, B; San, Nur P. (1990). Çanakkale,
Edirne, Kırklareli ve Tekirdağ İl Merkezlerinde 4-12 Yaşlar Arasındaki 10,201
Çocuğa Fiziksel Ceza Uygulama Sıklığı ve Buna İlişkin Problem Durumlarının
İncelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, Sayı:4, 1-12.
46. Bilir, Ş; Arı, M; San, Nur P.; Atik, B. (1989). 4-12 Yaş Çocuklarında Görülen
Tuvalet Sorunlarının Görülme Sıklığının ve Tipinin Araştırılması. Sağlık
Dergisi, Cilt:61, Sayı:3, 75-96.
47. Bilir, Ş; Arı, M; Dönmez, N; Atik, B; San, N. P. (1988). Ankara İl Merkezinde 312 Yaşları Arasındaki 9,813 Çocuğun Dayak Cezası Alma Sıklığı ve Bununla
İlişkili Duygusal Problemlerin Saptanması. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi,
Sayı:3, 3-15.
48. San, Nur P.; Arı, M. (1988). Anaokuluna Giden 5-6 Yaş Çocuklarında Sayı ve
Miktar Korunumunun Kazandırılmasında Bilgisayarla Yapılan Eğitimin
Etkisinin İncelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi Dergisi, Sayı:3, 26-34.
49. Bilir, Ş; Dönmez, N;San, Nur P.; Artan, İ. (1988). Hastanede Yatan Çocukların
Hastalık ve Hastaneyi Algılamalarının İncelenmesi. Çocuk Sağlığı ve Eğitimi
Dergisi, Sayı:3, 34-44.
50. Bilir, Ş; Mağden, D; San, P; Uğurlu, M. (1988). Kayseri, Konya, Denizli
İllerinde 0-6 Yaş Grubu Çocuklarının Hastalık ve Ölüm Nedenlerinin
Araştırılması. Sağlık Dergisi, Cilt:60, Sayı:1, 47-66.
51. Bilir, Ş; Arı, M; Atik, B; San, Nur P. (1987). Konya, Kayseri ve Denizli İl
Merkezlerinde 4-12 Yaş Grubu 4,003 Çocuk Üzerinde Dövülme Sıklığı ve
Bununla İlgili Bazı Duygusal Sorunların Taranması. Çocuk Gelişimi ve Eğitimi
Dergisi, Sayı:2, 3-8.
Uluslararası Kongrelerde Sunulan Bildiriler
1. Bayhan, P; Şahin, S. Tercan, H. (2016). Studies on Early Intervention
Regarding Child Development in Hospitals: An Example From Turkey.
İnternational Journal of Arts & Sciences Conference, 21-25 March 2016,
University of Las Vegas, Nevada, USA.
2. Bayhan, P.; Bencik-Kangal, S.; Özkızıklı, S.; Uyaroğlu, B. (2013). Elementary
School Pupils’ Preference and Attitude to Console Games in Turkey. Global
Conference on Education, California, USA, August 9-10, 2013.
3. Bayhan,
P.;
Bencik-Kangal,
S.;
Özkızıklı.(2012).
An
Overview
of
Developmental Perspective: “Console Games”. 3. International Congress on
Early Childhood Education, 12-15 september 2012, Çukurova University
Faculty of Education, Adana, Turkey.
4. Bayhan, P., Mağden, D., Metin, N., Artan, İ., Turan, F., Doğan, Ö., Çetin, Z.,
Şahin, S., Yükselen, A., Şipal, F., Bencik-Kangal, S., Erdil, Z., Aytekin, Ç.,
Yaban, E. H., Aydın, Ç., Özkızıklı, S., Acar, E., Gündüz, S., Uyaroğlu, B.
(2012).
Hacettepe
University
Department
of
Child
Development
Developmental Assessment Inventory for Children of 0-36 Months. 3.
International Congress on Early Childhood Education, 12-15 september 2012,
Çukurova University Faculty of Education, Adana, Turkey. (Abstract Book,
page 200)
5. Uysal, H.; Dinçer, Ç.,; Bayhan, P. (2012). Peer bullying in Turkish preschool
children: an observational study. 8th BASPCAN International Congress, 15th18th April, Queen’s University, Belfast, Irland.
a.Sipal, R. F. & Bayhan, P. (2010). Preferred computer activities during
school age: Indicators of internet addiction. World Conference on Teaching,
Learning and Administration, 28-31 October 2010, Oral presentation, Cahiro,
Egypt.
b.Sipal, R. F. & Bayhan, P. (2010). Preferred computer activities during
school age: Indicators of internet addiction. Procedia Social and Behavioural
Science,9,1085-1089.
6. Bayhan,P; Şipal, R.F. (2009). Computer Use Among Turkish Middle School
Pupils: Identifying Gender Differences In Attitudes Toward Computers. EDMEDIA , Honolulu, HI, USA, June 22-26, 2009.
7. Bayhan,P; Sipal, R.F. (2008). Gender Differences In Turkish Deaf Students'
Attitudes Toward Computers and Computer Use. In K. McFerrin et al. (Eds.),
Proceedings of Society for Information Technology and Teacher Education
International Conference 2008 (pp. 5003-5010). Chesapeake, VA: AACE
8. Bayhan,P;Üstün, E.; Akman, B. (1998). Family Teacher Interaction in
Preschool Education. 8th European Conference on Quality of Early Childhood
Education. 2-5 September, Santiago de Compostela, Spain.
9. Arı, M; Bayhan,P;Artan, İ; Üstün, E; Akman, B.(1998). Violence in Intrafamily
Relationships. XVth Biennial ISSBD Meetings, 1-4 July, Berne, Switzerland.
10. Arı, M; Bayhan,P;Artan, İ; Üstün, E; Akman, B (1998). Definition and
Perception of Emotional Expressions in Orphan Children and Children of the
Same Age who Live With Their Families. First International Conference on
Child and Adolescent Mental Health, 2-6 June, Chinese University, HongKong.
11. Artan, İ; Arı, M; Bayhan,P;Üstün, E; Akman, B. (1997). Comparative
Examination of The Definition and Perception of Emotional Expressions in
Orphan Children Aged 48-72 months and children of the same Age who Live
With Their Families. 27th Annual Symposium of the Jean Piaget Society, 1921 June, Santa Monica, California, U.S.A.
12. Gönen, M; Arı, M; Bayhan,P;Üstün, E; Akman, B; Etikan, İ. (1997). Evaluation
of General Cognitive Grades of Turkish Children, Aged 5, From Various SocioEconomic Status According to Mc Carthy Scales of Children Abilities. 7th
European Conference on the Quality of Early Childhood Education, 3-6
September, Munih, Germany.
13. Gönen, M; Arı, M; Bayhan,P;Üstün, E; Akman, B; Etikan, İ. (1997). Evaluation
of General Cognitive Grades According to Mc Carthy Scales of Children
Abilities of Turkish Children, Aged 6, From Various Socio-Economic Status.
27th Annual Symposium of the Jean Piaget Society, 19-21 June, Santa
Monica, California, U.S.A.
14. Arı, M; Bayhan,P;Tuğrul, B; Üstün, E; Akman, B. (1996). Comparison of the
Perception of the Family Concept Between the Children in the 4-8 Age Group
Who Live within on Family and the Orphan Children in the Same Age Group.
XIVth Biennial ISSBD Conference, 12-16 August, Quebec City, Canada .
Ulusal Kongrelerde Sunulan ve Tam Metni veya Özeti Yayınlanmış Tebliğler ve
Posterler
1. Bayhan, P. ve Bozkurt Yükçü, Ş. (2016). Erken müdahale tanılama
basamağının önemi. 3. Ulusal Disiplinlerarası Erken Çocuklukta Müdehale
Kongresi, Uluslararası katılımlı),”Bilimsel Bilgiyi Uygulamaya Yansıtma”, 31
Mart -3 Nisan 2016, Anadolu Üniversitesi Öğrenci Merkezi, Eskişehir.
2. Bayhan, P. ( 2014). Çocuk Gelişiminde Transdisipliner Çalışmalar. Hacettepe
Üniversitesi I. Ulusal
Sağlık Bilimleri Kongresi “Sağlık Bilimlerinde
Interdisipliner Bakış”, 20-21 Kasım 2014, Hacettepe Üniversitesi Sağlık
Bilimleri Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi ,Sıhhiye.Ankara.
3. Bayhan, P. ( 2014). Dünden Bugüne Çocuk Gelişimi. I.
Çocuk Gelişimi
Öğrenci Kongresi,12 -13 Mayıs 2014, Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri
Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü, Hacettepe Üniversitesi Kongre Merkezi,
Sıhhiye, Ankara.
4. Bayhan, P. ( 2013). Hacettepe Üniversitesinde Çocuk Gelişimi. Dünden
Bugüne Çocuk Gelişimi Konferansı, Turgut Özal Üniversitesi Sağlık
Yüksekokulu ve Ankara Meslek Yüksekokulu II. Çocuk Gelişimi Günleri, 16
Nisan 2013, Turgut Özal Üniversitesi Konferans Salonu Ankara.
5. Bayhan, P. (2012). Bilgisayarın Çocuk Üzerinde Etkisi. 29. Ulusal Bilişim
Kurultayı, 21-23 Kasım 2012, JW Marriot Hotel, Ankara.
6. Bayhan, P., Kangal, S. B., Özkızıklı, S. (2012). Konsol Oyunlarına Gelişimsel
Açıdan Bir Bakış(poster bildirisi) 3. Uluslararası Okul Öncesi Eğitim Kongresi,
12-15 Eylül, Adana.
7. Bayhan, P.; Çetin, Z.;Aytekin, Ç.; Aydın, Ç.; Özkızıklı, S.(2012). Hacettepe
Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Bebeklik Ünitesi
Erken Müdahale Çalışmaları (poster bildirisi). Uluslararası KatılımlıI. Ulusal
Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, 01-05 Şubat, Özel Eğitimciler
Derneği, Kemer, Antalya.
8. Bayhan, P. ve ark.(2012). Türkiye’de Erken Müdahale Hizmetleri ve Çocuk
Gelişimi Alanın Önemi (poster bildirisi). Uluslararası KatılımlıI. Ulusal
Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, 01-05 Şubat, Özel Eğitimciler
Derneği, Kemer, Antalya.
9. Sylvia, J; Bayhan, P. (2012). Erken Müdahale Programları Çerçevesinde Bir
Proje: Bebek ve Annelerin Birlikte Oynama ve Öğrenme Programı (poster
bildirisi). Uluslararası KatılımlıI. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale
Kongresi, 01-05 Şubat, Özel Eğitimciler Derneği, Kemer, Antalya.
10. Bayhan, P. (2012). Erken Müdahalede Farklı Disiplinlerin Rolü.Uluslararası
KatılımlıI. Ulusal Disiplinlerarası Erken Müdahale Kongresi, 01-05 Şubat, Özel
Eğitimciler Derneği, Kemer, Antalya.
11. Bayhan, P. ve ark (2011). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümü Tarafından Geliştirilen “0-36 ay” Çocuklar İçin Gelişim
Değerlendirme Envanteri. Uluslar arası Katılımlı 1. Ulusal Gelişimsel Pediatri
Kongresi, 7-9 Nisan, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Gelişimsel Pediatri
Derneği ve Unicef işbirliği ile, Hilton Oteli, Ankara.
12. Bayhan, P. ve ark (2011). Hacettepe Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi
Çocuk Gelişimi Bölümünde Yapılan Gelişim Değerlendirme , İzleme ve Destek
çalışmaları. Uluslar arası Katılımlı 1. Ulusal Gelişimsel Pediatri Kongresi, 7-9
Nisan, Ankara Üniversitesi, Sağlık Bakanlığı, Gelişimsel Pediatri Derneği ve
Unicef işbirliği ile, Hilton Oteli, Ankara.
13. Bayhan, P. (2010). Bank Street Yaklaşımı. II. Üniversite Anaokulları
Sempozyumu, 2-4 Aralık, Selçuk Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi,
Süleyman Demirel Kültür Merkezi, Konya.
14. Bayhan,P. ; Yükselen, A.; Akoğlu, G.(2009) Otizm Tanılı Çocuklar ve Kardeş
İlişkileri. 19. Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 22-24 Ekim, Ankara Üniversitesi
Eğitim fakültesi Özel eğitim Bölümü Zihin Engellilerin Eğitimi Anabilim Dalı,
Martı Otel, Marmaris.
15. Bayhan,P. (2003). Yaratıcı Öğretmen ve Yaratıcı Etkinlikler. Gelişim ve
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Morpa Kültür Yayınları, Yedigün Matbası, İstanbul.
16. Bayhan,PSlyvia, J. (2009). Erken Müdehale Programlarında Aile merkezli
uygulamalar ve Geçiş: Önemi, Özellikleri, Uygulaması. II. Uluslar arası
Katılımlı Çocuk Gelişimi Kongresi, 7-9 Ekim, Hacettepe Üniversitesi Kongre
merkezi, Ankara.
17. Bayhan,P; Yükselen A. (2009). Engellilerde Drama Atölye Çalışması. II.
Uluslar arası Katılımlı Çocuk Gelişimi Kongresi, 7-9 Ekim, Hacettepe
Üniversitesi Kongre merkezi, Ankara.
18. Bayhan,P. Özkızıklı., S. (2009). İlköğretim 4. ve 5. Sınıf Öğrencilerinin İnternet
Kulşlanımına ilşkin Anababalarının Tutum ve Davranışlarının İncelenmesi. II.
Uluslar arası Katılımlı Çocuk Gelişimi Kongresi, 7-9 Ekim, Hacettepe
Üniversitesi Kongre merkezi, Ankara.
19. Bayhan,P. (2009). Okulöncesinde Bilgisayar Eğitiminde Eğitimcinin Rolü. 4.
Ulusal Okul Öncesi Eğitimi Öğrenci Kongresi, 21-23 Mayıs, Gazi Üniversitesi
Gazi Eğitim Fakültesi Okul Öncesi Öğretmenliği Anabilim Dalı, Ankara.
20. Bayhan,P.
(2007).
Engellilerde
Drama.Engellilerde
Sanat
ve
Spor
Sempozyumu, 7-8 Mayıs, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi, Ankara.
21. Keçeli K.Bahar; Bayhan,P. (2007). Otistik Çocukların Dil Özelliklerinin
kullanım Açısından İncelenmesi. 4. Ulusal Dil ve Konuşma Bozuklukları
Kongresi, 3-5 Mayıs, Yeditepe Üniversitesi, İstanbul.
22. Yükselen,A; Bayhan,P. (2006). Zihinsel Engelli Çocukların Nisonger Çocuk
davranış Değerlendirme Formuna Göre İncelenmesi. Uluslar arası Sosyal
Hizmetler Sempozyumu, 9-12 Nisan, Maritime Otel, Bewlek, Antalya.
23. Bayhan,P. (2005). Gelecek Çocukların elinde.. Polis Bilişim Sempozyumu, 1415 Nisan, Sheraton Otel, Ankara.
24. Yükselen, A.; Bayhan,P. (2004). Zihinsel Engelli Çocuk ve Adölesanların
Nisonger Çocuk Davranış deeğerlendirme Formuna göre İncelenmesi. Xıv.
Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 4-6 Kasım, Abant İzzet Baysal Üniversitesi
Eğitim Fakültesi, Bolu.
25. Bayhan,P ; Yükselen, A.; Kaysılı, B. (2004). Çocukların Ekonomiyle ilgili
Kavramlarına Yönelik Algıları. I. Uluslar arası OkulÖncesi Eğitim Kongresi, 30
Haziran- 3 Temmuz, Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi, İstanbul.
26. Bayhan,P; Güleryüz, F. ; Yükselen, İpek, A. (2003). 6-12 Yaş Çocuklarının
Problem Çözme Becerileri. Kültürlerin Buluşması: Erken Çocukluk Gelişimi ve
Eğitimine Yansımaları, OMEP, 5-11 Ekim, Kuşadası.
27. Bayhan,P; Öncü, çelebi, E: Boz, M. (2003). Bilgisayarı Eğitimde Bir Araç
Olarak Kullanan ve Kullanmayan Çocukların Bilgisayara İlişkin Kavram ve
Tutumlarının
İncelenmesi. IV. Ulusal Çocuk Kültürü Kongresi, Ankara
Üniversitesi Çocuk Kültürü Araştırma ve Uygulama Merkezi, 15-17 Ekim,
Ankara Üniversitesi Cebeci Kampusu ATAUM Salonları, Ankara.
28. Bayhan,P; Artan, İ ; Yükselen, İpek, A. (2002). Engelli Olan ve Olmayan
Çocukların Korkularının Karşılaştırılması. 2000’li yıllarda I. Öğrenme ve
Öğretme Sempozyumu, Marmara Üniversitesi Eğitim Fakültesi, 29-31 Mayıs ,
İstanbul.
29. Bayhan,P; İpek, A. (1999). Ergenlik Dönemindeki Zihinsel Engelli Çocukların
Yüz İfadelerini Tanıma Ve Algılamaları. 9.Ulusal Özel Eğitim Kongresi, 22-23
Kasım, Anadolu Üniversitesi, Kongre Merkezi, Eskişehir.
30. Arı, M; Bayhan,P; Artan, İ; Üstün, E; Akman, B; Etikan, İ. (1997) . A
Developmental
Study
on
the
Turkish
Children
of
0-72
months.
A-I. Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 2830 Mayıs 1997, Hacettepe Üniversitesi, M-R ve S Salonları, Ankara.
B-SRCD Biennial Meeting, 3-6 April 1997, Washington D.C; USA.
31. Arı, M; Bayhan, P; Artan, İ; Üstün, E; Akman, B. (1997). A Study of Parents’
Attitudes, Conducts, and Thoughts Regarding 2-11 Year Old Children Who
Watch
Television.
A-Ulusal Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Kongresi (Uluslararası Katılımlı), 28-30
Mayıs,
Hacettepe
Üniversitesi,
M-R-S
Salonları,
Ankara.
B-SRCD Biennial Meeting, 3-6 April 1997, Washington, D.C., USA.
32. Bayhan,P (1996). Hastaneye Hazırlayıcı Eğitim. 6. Özel Eğitim Günleri, 12-14
Kasım, Hacettepe Üniversitesi, R-S Salonları, Ankara.
33. Arı, M; Bayhan,P; Artan, İ; Üstün, E; Akman, B. (1996). 0-72 Aylık Türk
Çocuklarının Gelişimsel Değerlendirilmesi. Okulöncesi Eğitimi Sempozyumu
“Okulöncesi Eğitiminde Yeni Yaklaşımlar”. Ankara Üniversitesi ve Türkiye
Okulöncesi Eğitimini Geliştirme Derneği, Avrupa Topluluğu Araştırma ve
Uygulama Merkezi, 30-31 Mayıs, Cebeci, Ankara.
34. Bayhan,P (1995). Özürlü Çocuklarda Bilgisayar Eğitimi. II. Özel Eğitim
Kongresi, 11-13 Ekim, Hacettepe Üniversitesi, M ve R Salonları, Ankara.
35. Arı, M; Bayhan,P; Akman, B. (1995). İlkokul 1.Sınıfa Devam Eden Çocukların
Öğrenme Güçlüğü ve Okuma Problemleri Açısından Taranması ve Akademik
Başarılarının İncelenmesi. II. Özel Eğitim Kongresi, 11-13 Ekim, Hacettepe
Üniversitesi, M ve R Salonları, Ankara.
36. Arı, M; Bayhan,P; Artan, İ; Tuğrul, B; Üstün, E; Akman, B. (1995). Aile İçi
İlişkilerde Şiddet. T.C. Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu Başkanlığı Aile
Kurultayı “Değişim Sürecinde Aile; Toplumsal Katılım ve Demokratik Değerler”
Kitabı, 16-18 Kasım 1994 T.E.K.Konferans Salonu, Ankara, Aile Araştırma
Kurumu BaşkanlığıYayınevi , 300-312.
37. Metin, N; Bayhan,P (1992). Zeka Özürlü Çocuğu Olan Annelerin Çocuklarının
Özürlü Olduğunu Öğrendikten Sonra Yaşadıkları Duygu, Düşünce ve
Tepkilerinin Eğitim Düzeylerine Göre İncelenmesi. 1. Ulusal Özel Eğitim
Kongresi Kitabı, 11-12 Kasım 1992, Hacettepe Üniversitesi M/R Salonları,
Ankara, YAPA Yayınları, 245-254.
Kitap veya Kitap Bölüm Yazarlığı
1. Bayhan, P. (2016). Erken Müdahalede İlk Aşama: Tanılama. Metin, E. N. ;
Güçiz Doğan, B.(eds.). Erken Müdahalede Herşeyin başlangıcı: Çocuk
Gelişimi, Tarama, Değerlendirme ve Tanılama. Hacettepe Üniversitesi
Yayınları, Ankara. ISNB978-975-491-452-2.
2. Bayhan, P. (2014). Contemporary Perspectives and Research on Early
Childhood
Education.
developmentally
Yaşar,M.,Özgün.Ö.,Galbraith.
Appropriate
Practice
and
J.
Brain
(ed.).
The
Research.
Cambridge Schoolars Publishing, 366-376, U.K.
3. Bayhan, P. (2012). Özel Gereksin,imli Çocuklar. Metin, E. N. (ed.). Erken
Müdahale Programında Aile Merkezli Uygulamalar ve Geçiş: Önemi
Özellikleri, Uygulaması, Maya Akademi, 29-52, Ankara. ISBN: 978-605-451512-7.
4. Bayhan, P. (2011). Özel Gereksin,imli Çocuklar ve Özel Eğitim. Baykoç, N.
(ed.). Özel Eğitimde Teknolojinin Kullanılması, Eğiten Kitap, 471-480, Ankara.
ISBN: 978-605-5472-27-6.
5. Bayhan, P. (2010).Okul Öncesi Dönemde Değerlendirme.
Geçmişten
Geleceğe Okulöncesi Eğitim. Milli Eğitim bakanlığı Yayınevi, 215-223, Ankara.
978-975-11-3472-1.
6. Bayhan,P; Şen, M. (2007).Okulöncesi Dönemde kullanılan Bilgisayar destekli
Eğitim Programının İncelenmesi. Popüler kültür ve Çocuk. Bekir Onur”un
Önsözüyle.. Mattek Matbacılık, Ankara.
7. Bayhan,P. (2006).Zihinsel Engelli Çocuklarda Drama. . Yaratıcı Drama.
Naturel yayınları,Ankara.
8. Bayhan,P; Artan, İ. (2004) Çocuk gelişimi ve Eğitimi. Morpa Yayınları,
İstanbul.
9. Bayhan,P. (2003). Yaratıcı Öğretmen ve Yaratıcı Etkinlikler. Gelişim ve
Eğitimde Yeni Yaklaşımlar. Morpa Kültür Yayınları, Yedigün Matbası, İstanbul.
10. Arı, M.; Bayhan,P. (1999). Okulöncesi Dönemde Bilgisayar Destekli Eğitim.
Epsilon Yayınevi, İstanbul.
11. Güven, N; Metin, N; Bayhan,P; Artan, İ. (1999). Zihinsel Engelli Çocuklar ve
Gençler İçin Program Amaçları. 72 Tasarım Ltd. Şti., Ankara.
12. Güneysu,
S;
Bayhan,P.
(1999).
Çocuklara
Özbakım
Becerilerinin
Kazandırılmasında Anababalara Yönelik Eğitim Programları. Aşama Matbaası,
İkinci Basım, Ankara.
13. Bayhan,P. (1994). Okulöncesi ve İlkokullarda Bilgisayar Eğitiminin Sağladığı
Olanaklar (Editör: Bilir Şule). Okul Öncesi Eğitimcileri İçin El Kitabı II, YAPA
Yayınları, İstanbul, 83-90.
14. Bayhan,P. (1993). Okulöncesi ve İlkokullarda Bilgisayar Eğitiminin Sağladığı
Olanaklar ve Bilgisayar Eğitim Programları ve Nitelikleri. 9. YAPA Okulöncesi
Eğitimi ve Yaygınlaştırılması Seminer Kitabı (17-19 Haziran, M.E.B. Şura
Salonu, Ankara), YA-PA Yayınları, İstanbul, 153-164.
15. Güneysu, S;
San, P. (1987). Zihinsel Özürlü Çocuklarda Özbakım
Becerilerinin Kazandırılmasında Anababalara Yönelik Eğitim Programları.
Aşama Matbaası, Ankara.
16. San, P. (1986). Zeka Özürlü Çocuklarda Tuvalet Eğitimin Kazandırılması.
Özürlü Çocuklar ve Eğitimleri, (Editör: Bilir, Şule), Ayyıldız Matbaası, Ankara,
179-186.
Konferans ve Seminerler
1. Bayhan, P. Çocuk Hastanesinden Erken Müdahale Merkezine Bir Sistemin
Öyküsü, Çocuk Gelişiminde Yeni gelişmeler II, 25 Nisan 2016, Çocuk Gelişimi
Uygulama ve Araştırma Merkezi Akademik Paylaşım ve Asistan Eğitim
Toplantısı, Hacettepe Üniversitesi Kültür Merkezi , R Salonu, Ankara.
2. Bayhan, P. (2014). Okulöncesinde Duygusal ve Davranış Problemleri ve
Bunları Düzeltme Teknikleri. Hocalardan Hocalara Bilgi ve Deneyim
Paylaşımı, Kültür Üniversitesi Akın Güç Konferans Salonu, 22-23 Kasım 2014,
İstanbul.
3. Bayhan, P. (2013). Dünden Bugüne Çocuk gelişimi ve Çalışmalar. Okulöncesi
Eğitimde Program ve Uygulamalar Paneli, Fatih Üniversitesi Kongre ve kültür
Merkezi, 28 kasım 2013, Büyükçekmece –İstanbul.
4. Bayhan, P.(2012). Teknoloji ve Çocuk Gelişimi. Bilişim Kurultayı, Marriot Otel,
22-25 Kasım, Ankara.
5. 16 Aralık 2012 - Önce Okulöncesi Eğitim Seminerleri. Prof.Dr Mumtaz Turhan
Sosyal Bilimler Lisesi Konferans Salonu (Yenibosna/Bahçelievler/İSTANBUL,
Konu: Dünyadaki Okulöncesi Sistemi Örnekleri
6. 25 Kasım 2012 Önce Okulöncesi Eğitim Seminerleri. Fuar Kongre Merkezi,
İzmir, Konu: Okulöncesinde Davranış Problemleri ve Çözüm Yolları
7. 08 Nisan 2012 Önce Okulöncesi Eğitim Seminerleri. Nazım Hikmet Kongre
Merkezi, Yenimahalle, Ankara, Konu: Okulöncesinde Değerlendirme
8. 06 Nisan 2012- Karayolları Anaokulu Aile Semineri. Karayolları Anaokulu,
Ankara, Konu: Bilgisayar ve internet kullanımı
9. 10 Mart 2012- Gelişim Koleji Hizmetiçi Semineri. Gelişim Koleji,İzmir, Konu:
Okulöncesinde Değerlendirme
10. 07 Ocak 2012- Gelişim Koleji Hizmetiçi Semineri. Gelişim Koleji,İzmir, Konu:
Okulöncesinde Değerlendirme
11. 09 Aralık 2011- Karayolları Anaokulu Aile Semineri. Karayolları Anaokulu,
Ankara, Konu: Anababa Tutumları
12. 30Kasım 2011- Kalkınma Bankası Anaokulu Hizmetiçi Eğitim Semineri.
Kalkınma Bankası Anaokulu, Ankara, Konu: Erken Çocukluk Gelişiminde
Değerlendirme
13. 01 Nisan 2011- Afyon Kocatepe Üniversitesi İlköğretim Bölümü Okulöncesi
Öğretmenliği Bölümü “Farklı Yönleriyle Okul Öncesi Eğitim” Konferansı.
Abdullah Kaptan Konferans Salonu, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyon,
Konu: Okul öncesinde Değerlendirme
14. 25 Şubat
2011- Elit Önokul Aile Semineri. Bilfen Koleji, Adana, Konu:
Anababa Tutumları
15. 24 Aralık 2010- Dadya Çocukları Aile Eğitim Semineri. Dadya Çocukları
Anaokulu, Ankara, Konu: Davranış ve Duygusal Problemler
16. 27 Mayıs 2010- Çocuk Gelişimini Destekleme Portage Derneği, Türkiye’de
Erken Müdahale Yaklaşımları Sempozyumu. Hacettepe Üniversitesi Kongre
merkezi R Salonu, Ankara, Konu: Erken Müdahale Sistemine Genel Bakış
17. 13 Mayıs 2010- Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Okulöncesi Eğitimi
Öğretmenliği Anabilim Dalı, Okulöncesinde Değerlendirme Paneli. Gazi
Üniversitesi rektörlük Binası toplantı Salonu, Ankara, Konu: Erken Çocuklukta
Değerlendirme
18. 17 Nisan 2010- Sevgi Çocuk evi Aile Semineri. Sanko Okulları, Gaziantep,
Konu: Bilgisayar, İnternet ve televizyonun Çocuk Üzerindeki Etkileri
19. 3-5 Mart 2010- Shçek Çocuk Eğitimcileri Hizmetiçi Semineri. Göynük, Antalya,
Konu1:
Drama
Çalıştayı,
Konu2:
Çocuklarda
Duygusal
ve
Davranış
Problemleri
20. 5 Şubat 2010- Atek koleji hizmetiçi semineri. Atek koleji, Ankara, Konu: Okul
çağı çocuklarının gelişimi
21. 24 Ekim 2009- Dadya Çocukları Anababa Eğitim Semineri. Dadya Çocukları
Anaokulu, Ankara, Konu: Anababa Tutumları ve Kardeş İlişkileri

Benzer belgeler

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Bilge YAĞMURLU Ofis Adresi: Koç

AKADEMİK ÖZGEÇMİŞ Bilge YAĞMURLU Ofis Adresi: Koç Yılın  Tezi  Ödülü  (A.  Bilge  Boratav  ismiyle)   Prof.  Dr.  Mustafa  N.  Parlar  Eğitim  ve  Araştırma  Vakfı   Orta  Doğu  Teknik  Üniversitesi  (ODTÜ),...

Detaylı

2009 Curriculum Vitae PROF. NEBİ SÜMER Address: Middle East

2009 Curriculum Vitae PROF. NEBİ SÜMER Address: Middle East Sayıl, and Ass. Prof. Dr. Belgin Ayvasık. Introduction to Psychology: Understanding Psychology. Turkish Psychological Association Publications. (Translated Book: Morris. C. (1996). Understanding Ps...

Detaylı

bilimsel yayınlar - Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü

bilimsel yayınlar - Hacettepe Üniversitesi Çocuk Gelişimi Bölümü 1. Mağden, D., Aytekin, Ç., Özkızıklı, S. (2012). Çocukların Gelişimsel Gereksinimlerinin Karşılanmasına Yönelik Düzenlenen Anne Eğitimlerinin Etkililiğinin İncelenmesi. Uluslar arası Katılımlı Çoc...

Detaylı