g la Th(

Transkript

g la Th(
$EKERBANK TURK ANONiM $BIKETi
ihram Bilgi Dokiimani
g Bu ihraep bilgi dokfimana Sermaye Piyasasi Kurulunca CLiSa2A-
S
tarth ve
az a... say' lie onaylannwfir. Bu ihraca bilgi dokiimant cenevesinde 'brae edilecek
borelanma aradanna Blain ihrac tavant 500.000.000 TL olarak belirlenmistir.
Bu ihracca bilgi dokiimana eenevesinde ihrae edilecek borelanma aradan, halka
an yoluyla ihrae edilebilecegi gibi halka an edilmelcsizin de safisa sunulabilir.
Bu 'brace] bilgi dokilmana, sermaye piyasast aract notu ve iizet lie birlikte gecerli
bir izahname olusturur. Bu nedenle, sermaye piyasast aradanna itifldn yatanm
kararlan Blanca bilgi dokiimam, sermaye piyasasi araa notu e tizetin bir Hunt olarak
degerlendirilmesi sonucu verilmelidir.
y
ihraea bilgi dokiimanintn ilanindan Wiz konusu dokilman kapsammda halka an
ilemini gereeklestirmek Win Sermaye Piyasast Kuruluna onaylanmak amacayla sermaye
piyasasa arao notu sunuluncaya kadar gecen sure boyunca bu ihraça bilgi dokamaninm
güncellenmesi gerekmez.
bravo bilgi dokiimanman onaylanmast, ihraea bilgi dokiimananda yer alan
bilgilerin dogru oldugunun Kurulca tekeffii15 anlamtna gelmeyecegi gibi, ihnte edilecek
sermaye piyasast araclanna iliflin bir tavsiye olarak da kabul edilemez. Bu franca bilgi
dokiimant cereevesinde ibrae edilecek borelanma araelanna iliskin ihracemm
yataramalara karp olan ödeme yukumiuiugu, Kurul veya herhangi bir kamu kurulusu
tarafindan garanti anima almmamistar.
Bu ihraça bilgi dokiimana gercevesinde ihrac edileeek borelanma araelan farkh
özelliklerde ihrag edilecek olup her ihraca iliskin kosullar, ihraan özellikleri, Dirac
tutan, safis stiresi ve esaslan gibi bilgiler ihraetan once Han edilecek olan sermaye
piyasasa arm notu e iizet aracaliglyla kamuya duyurulacakfir.
y
Bu ihraga bilgi doktimana lie birlikte incelenmesi gereken sermaye piyasasa araa
notu e diet, ortakhgunum e halka arzda safisa araaldc edecek $eker Yatinm Menkul
Degerler A.S.'nin www.sekerbank.com.tr ve www.sekervatirim.com adresli internet
siteleri lie Kamuyu Aydanlatma Platformu (KAP)'nda (www.kap.govin yayamlanmasfir.
Ayrtca basvuru yerlerinde incelemeye aak tutulmaktadw.
y
y
Sermaye Piyasasi 1Canunu(SPKn)'nun 10'uncu maddesi uyannca, izahnameyi
olusturan belgeler ve bu belgelerin eklerinde yer alan yanlas, yantItto e eksik
bilgilerden kaynaklanan zararlardan; ihraep sorumludur. Zarann ihraepdan tazmin
edilememesi veya edilemeyeceginin aalcca belli olmasi halinde; halka an edenler, ihraca
aractlik eden lider yetkili kurulus, varsa garantör e ihracamn yönetim kurulu nyeleri
kusurlanna ve durumun gereklerine göre zararlar kendilerine yiildetilebildigi Meade
sorumludur. Bagimaz denetim, derecelendirme
-erleme kuruluslart gibi
izahnameyi olusturan belgelerde yer almak iizer
orlan hazarlayan kip
•
e kurumlar da haztrladtklan raporlarda yer a n yan
tilt we eksik bilgilerden
SPICn hükümleri eereevesinde sorumludur.
•
y
y
y
Jr*
la
A. •
Asa'••
'IF A IN
Sai,
Th(
\
I /1
/V
pfi
GELECEtE YONELIK AcIKLAMALAR
Bu ihracci bilgi dokiimant, "diistintilmektedir, "planlanmaktadlr",
"hedeflenmektedir", "tahmin edilmektedir", "beklenmektedir" gibi kelimelerle ifade
edilen gelec yte yilnelik aciklamalar icermektedir. Bu tiir aciklamalar belirsizlik y e risk
icermekte olup sadece ihracci bilgi doktimaruntn yaytm tarthindekt tingörüleri ye
beklentileri gostermektedir. Biryok faktör, ihraccinin gelecege yönelik actklamalarmin
iingörülenden cok daha farkh sonuclanmasma yol acabilecektir.
Ttirkiye'de faaliyet gösteren bankalann yurt ici subelerinde gergek kisiler adma agilnus olan
e mtinhasiran eek keside edilmesi chsInda ticari islemlere konu olmayan Turk Liram, doviz
y
e klymetli maden cinsinden tasarruf mewluatt hesaplannin anaparalan ile bu hesaplara
iliskin faiz reeskontlan toplamnun 100.000 Ttirk Lirasrna (TL) kadar olan kismi, Tasarruf
Me y duatt Sigorta Fonu (TMSF) araciltglyla sigorta kapsammdadm
y
Ancak, Banka tarafindan ihrac edilecek bono ve/veya tahvillerle ilgili olarak Bankalarca
yannmellara ödenecek tutarlar, Bankacilik Dfizenleme y e Denetleme Kurumu'nun
30.09.2010 tarih y e 3875 say111 Kurul Karan'mn 1-b) maddesinde de belirtildigi tizere,
TMSF tarafindan sigortalanmanns oldugundan Tasarruf Mevduati Sigorta Form sigortam
kapsanunda degildir. Bu hususun gercek ki8i yatinmellar tarafmdan yannm karan verilirken
dikkate almmast gerekmektedir.
n
* T.
•
•
r
N. 1
0 en
4
' 4 tt
10'6
c
ic1NDEK1LER
I. IHRAW11311.01 DOKOMANININ SORUMLULUGUNU YOKLENEN KISILER
7
2. BACHNISIZ DENETG1LER
8
3. SKILMIS F1NANSAL BILGILER
8
4. RISK FAKTORLERI
10
5. IFIRAcc1 HAKKINDA BILGILER
15
6. FAALIYETLER HAKKENDA GENEL BILG1LER
17
7. GRUP HAKK1NDA BILGILER
20
8. EOILIM B1LGILER1
24
9. KAR TAHMINLER1 VE BEKLENTILER1
24
10. MARI YAM, YONETIM ORGANLAR1 VE (1ST DOZEY YONET1CILER
25
II. YONET1M KURULU UYGULAMALAR1
28
12. ANA PAY SAHIPLER1
30
13. IHRAcGININ FINANSAL DURUMU VE FAAL1YET SONKLAR1 LIAKKINDA
BILGILER
31
14, DIGER BILGILER
34
15, ONEML1 SOZLESMELER
35
16. UZMAN RAPORLAR1 VE OGONC0 KISILERDEN ALINAN BILG1LER
35
17. INCELEMEYE Ac1K BELGELER
35
18.EKLER
35
II
I
3
I. BORSA GöRlE1$11.J
Borsa Istanbul A.$.'nin 29.01.2015 tarih ve BIAS-4- 1113 sayili yazisinda;
"Borsamiz YOnetim Kurulu'nun 29.01.2015 tarihli toplantisinda. Bankanin halka arz yoluyla
ve/veya halka arz edilmeksizin nitelikli yatinincilara satilmak time ihrac edilecek
500.000.000 TL nominal degerli borclanma araclan ile ilgili olarak; Banka'nm tedavillde olan
borclanma araclannin BDDK taratindan belirlenen limiti asmamasi kaychyla,
A. Halka an edilecek kismin Kotasyon YönetmeligPnin 16. Maddesinin (b) e (c)
bentlerinde yer alan sartlann her bir tertip toplarrunda saglanmam e sat' sontiglannin
Borsamiza ulastirilmasi kaychyla Borsa kotuna almarak Sorsa Genet Mitchlrltigtintln
veya yetkilendirecegi makamin °nap ile KAP'ta yapilacak duyuruyu izleyen ikinci is
güntinden itibasen Borclanma Araçlan Piyasasi Kesin Alim Satim Pazannda kot iei
olarak islem görmeye baslayabilecegi,
B. Nitelikli yattnmcilara ihrac yoluyla satilacak kis = ise Borsamizin 380 sayili
;tannin Borsamiza ulastuilmasi kaychyla kot disi
yapilacak duyuruyu izleyen ikinci is gUnitnden
pazar Kayaina aimar4
iclan Piyasasi'nda nitelikli yatinmcilar arasinda
itibaren Borsanfz:Bc
islem iltirmeye bitstav
y
y
C. 1
Istanbul A.$ Yana;
baglaymtlik olusturnu
amanyla sunrh olrnk
Isbu Borsa Istanbul A.
zararlar nedeniyle
bulunmamaktathr."
t; .
6
"7
"Isbu Borsa Istanbul A.5. Goriisa, Borsa
uridialUn ),4recegi karara &Milk herhangi bir taahhat ya da
itak:ScOlAgla sadece SPK'nm görüs talebine cevap vermek
ificersdevcut bilgi y e belgeler dikkate altnarak hazirlannustu.
• görüstine dayantlarak altnacak kararlar sonucu dogabilecek
Sorsa Istanbul A.$. 'nin herhangi bit sorumlulugu
denilmektedir.
"Ts
4 CIA.
"V I
C.,
A
1/4. 4
•
4
,•
4 II I
2015
-ye/
IN 7
I
1
i
/
71
•
*..40
II. DiGER KURUMLARDAN ALINAN GORES VE ONAVLAR
Bankactlik Dtizenleme y e Denetleme KurumuMun 28/01/2015 tarih y e 20008792 -101.02.01
[381- 1493 sayth yazi He bildirilen görtiO a§agnla yer almaktachr;
10/0872012 turihli ve 16501 sayth yazontzda bankalcom Turk Liras, cinsinden bono/tahvil
ihrae inn tutarmda degisiklik almost durumunda Kurulunuza bilgi y wrilecegi belirtilmipir
Kurumumuzca Bankaya tedavülde bulunan ve ha/en vadesi do1man:1s olan tiim TL cinsi tahvil
y
e bonolartda dahil olmak iizere 1.000.000.000 TL ye kadar farkh vadelerde TL cinsinden
bono veveya tahvil ihrae limi g i izni Dolaylnyla , Bankantn tedavilldeki
bono/tahvillerinin nominal twat-Ian toplantonn 1.000000.000 TL'yi apnaman durumunda
Ban kaca Kurumumuza izin bapurusunda bulunulmasina gerek bulunmamakta 0/up,
Bankantn bu limit dahilinde ihraeta bulunmasmda 5411 say'!' Bankactlik Kanunu ve
mevzttat hfillimleri acistrulan salunca bulunmamaktade."
4.‘
is
to,
$0?:.
Pit
I) IHRAccl WWI DOK CIMANININ SORUMLULUCIINU YOKLENEN KISILER
Kanuni yetki
ve sorumlululdanmm dahilinde y e göre y imiz yeryevesinde bu ihracm bilgi
y
dokiimani e eklerinde yer alan sorurolu oldugumuz lusimlarda bulunan bilgilerin ye
verilerin geryege uygun oldugunu y e Hiram bilgi doktimaninda bu bilgilerin anlamml
degi,tirecek nitakte Mr eksiklik buIunmamam iyin her tiirlii makul özenin
oldugunu beyan ederiz.
ihraym
$ekerbank T.A.S. Yetkilisi
Orhan ULUYOL
Grup BaAmu
Sorumlu Oldugu Knam:
SeIim Gfiray Calf(
Genel MIIdiir Tar/Imam
IHRACCI BILG1
DOKI:IMANININ TAMAMI
27.01.245
Haiku Arza AramIlk Eden Yetkili Kurulus
Seker Yahrim Menkul Hegerler A.S.
Kadir TEZELLER
Arastwma Mfldflrü
Sorumlu Oldugu Kmm:
Ramazan OZNACAR
Genel Mild " rdimam
1HRAccl BILG1
DOKOMANININ
/
27.01.2015
,
n $9‘'
L\\
TAMAMI
2. BA61MSIZ DENETMER
2.1. Bagmistz denetim kurulusunun ticaret uncoil], adresi y e sorumlu ortak
basdenetginin ad' soyadu
31.12.2012. 31.12.2013 y e 30.09.2014 hesap dönemlerine aft finansal tablolara iliskin
bagunsiz denetim raporlan Akis Bagimsiz Denetim y e Serbest Muhasebeci Mali Milsinirlik
A.$. tarafindan hazirlanmis y e soz konusu raporlarda anilan finansal tablolara iliskin olumlu
görtis verilmistir.
Sorumlu ortak basdenetgi:
Erdal Tikmak (31.12.2012, 31.12.2013, 30.09.2014)
Bagimsa Denetim Kurulusu Unvam:
Akis Bagimsiz Denetim y e Serbest Muhasebeci Mali Masavirlik A.S.
Bagunsiz Denetim Kurulusu Adres:
Akis Bagimm Denetim y e Serbest Muhasebeci Mali Mtisavirlik A.$.
Ka y acilt Razgarli Bahçe Mali. Ka y ak Sok. No:29 Beykoz 34805 Istanbul
2.2. Bagmisiz denetim kuruluslarmailsorumlu ortak basdenetginin görevden almmasi,
görevden gekilmesi ya da degismesine Riskin bilgi:
Yoktur.
3. SEciLIVII$ F1NANSAL BILGILER
Bankarun 31.12.2012, 31.12.2013 y e 30.09.2014 tarihleri itibanyla temel konsofide bilanço
buyUkluklerineasagida yer verilmektedir:
/1/14
3T14'
8
Banka'mn 31.12.2012, 31.12.2013 y e 30.09.2014 tarihleri itibanyla segilmis konsolide gelir
tablosu kalemlerine asagida yer verilmektedir:
Denetim den
01.01.2013 31.12.2013
Bagumsa
Denetnnden
01.01.2012
31.12.2012
Begun=
Denetimden
1.654.946
1.663.871
1.829.692
1.465.755
1.507.834
183
1.490.323
292
3 481
2.489
154.169
660
138.296
1.850
53
285.758
897.873
21.830
9.981
796.965
21.533
12.317
931.446
672.154
608.749
680.224
01.01.2014
30.09.2014
nagimsa
23.705
7.625
1 Mevduata Verilen Faizler
a'ciTh
1////II
‘' L05
t
Ott%
347
y
Yaluimet, yabrms karanm vermeden once ihrammn finansal durum e &asset
sontKlanna ifiskin ayrmtth bilgilerin yer aldigi isbu ihrarv bilgi doldimanmus 13 nolo
hoIUmUnu de dikkate almahthr.
4. RISK FAKTI3RLER1
$ekerbank, finansman saglamak amactyla, faiz karsiliginda teminatstz borylanma araef
yikarmakta y e bu borelanma araglannt satin alacak yatirtmcilara ihray etmektedir. Borylanma
y
y
aract sahibinin anapara e faiz alacagi dist/Ida hiybir talep e $ekerbank'm genet kurullarma
veya yonetimine katilma gibi hiybir ortaklik hakki yoktur.
$ekerbank'in borylanma aract ihracina katilan yatinmcilar yannm karawn olustururken
asagicla yet verilen risklerle smith olmamak kaych ile borylanma aract yanntnindan
kaynaklanan ban risklere maruz kalabileceklerdir.
4.1. thravelya y e fitaliyefierine ifiskin riskier:
Bankanin finansal yaptsinin kur degerleri, faiz oranlan ile yurt dist piyasalardaki çapraz
kurlar (pariteler) gibi piyasa degiskenlerine olan duyarlfligt nedeniyle, bu dcgiskenlerin
Banka'ntn finansal yaptsinda öngörülebilenden daha fazla etki yapmasi durumunda
yilkümltiltiklerini tam veya kismen zamanmda yerine getirememe riski bulunmaktadir.
Risklere Riskin aytklamalara ise asagszla yer verilmistir.
Kredi riski
Kredi riski, krediyi kullanan kisinin ya da kurulusun, yapilan sözlesme gereklerine uymayarak
lasmen veya tamamen, zamaninda yerine getirememesinden dolayi Bankanin
H St".:'
maruz kalabilecegi zarar olasilignitr.
44
r
10
30 Eyliil 2014 tarihi itibanyla. Grubun ilk btiyfik 100 nakdi kredi miisterisinden olan alacalc
tutan 2.980.705 Bin TL olup (31 AraIlk 2013 - 2.860.884 Bin TI.), toplam nakdi krediler
isindeki payt % 20,27dir (31 Aralik 2013- % 20,61). Bankanin ilk bilytik 200 nakdi kredi
mitsterisinden olan alacak tutan 3.774.884 Bin TL (31 AraMc 2013 - 3.691.534 Bin TL) olup
toplam nakdi kredi ler isindeki payt % 25,67dir (31 Aralik 2013- % 26,60).
30 EyWI 2014 tarihi itibanyla. Grubun ilk btiyilk 100 gayrinakdi kredi mfisterisinden olan
alacak tutan 2.261.197 Bin TL olup (31 AraIlk 2013 -2.434.060 Bin TL), toplam gayrinakdi
krediler isindeki pay' % 38.91'dir (31 AraIlk 2013 - % 39,20). Grubun ilk bityfik 200
gayrinakdi kredi mfisterisinden olan alacak 2.905.296 Bin TL (31 Arabic 2013 - 3.146.606
Bin TL ) olup toplam gayrinakdi krediler isindeki pay! % 50,00'dtr (31 Arabic 2013 - %
50,68).
30 EyItil 2014 tarihi itibanyla, Grubun ilk bilyiik 100 kredi müsterisinden olan nakdi ye
gayrinakdi alacak tutannin Grubun toplam bilanso isi varldclar y e nazim hesaplar isindeki
pay' %1,26'clir (31 AraIlk 2013 - % 1,42). Grubun ilk bityük 200 kredi mfisterisinden olan
nakdi y e gayrinalcdi alacak tutannin toplam bilanso isi varliklar y e nazim hesaplar isindeki
pay' % 1,60'tir (31 AraIlk 2013 - % 1,83).
30 Ey181 2014 tarihi itibanyla, Grup tarafindan tistlenilen kredi riski isin aynlan genel karsilik
tutan 160.228 Bin TL'dir (31 Arabic 2013- 136.436 Bin TL).
Bankacillk hesaplarmdan kaynaklanan raiz ()rani riski
Faiz man' riski, piyasa faiz oranlanndaki hareketler nedeniyle Hanka= yapisal pozisyon
durumuna bagh olarak maruz kalabilecegi zarar
Sermaye Ycterliligi serse y esinde faiz oram riskine esas tutar, yasal mevzuata uygun olarak
-Standart Yöntem" kullanilarak hesaplanmaktadm
Faiz oram riski kapsammda, piyasa faiz oranlannda yasanan lasa vadedeki hareketlilik,
Banka'nm Net Faiz Geliri'ne etki edebilir. Bu baglamda cla Net Faiz Odin, yeniden fiyatlama
riski, getiri egrisi riski ye temel riske bagli olarak degisebilecegi gibi opsiyon riskine bag('
olaralc degisebilir.
Piyasa faiz oranlanndaki daha uzttn vadeli hareketlilik ise Net Faiz Geliri fizerindeki etki ile
birleserek, Banka özkaynaklannin piyasa degeri (diger bir deyisle, Banka'nm gelecekteki turn
nakit aluslannm bugtinkii degeri) fizerine etki edebilir.
Hanka; asagicla siralanan unsurlara bagh olarak bankactlik hesaplanndan kaynaklanan faiz
oram riskine maniz kalabilmektedir:
•
Bankanin aktif ye pasif kalemleri lie faize duyarli bilanso dist kalemlerin yadeleri
(sabit faizli kalemler) y e yeniden fiyatlama dönemleri (degisken faizli kalemler)
arasindaki uyumsuzluklardan dogan yeniden fiyatlama riski,
•
Piyasa faiz oranlanndalci degisimin farkli vade dilimlcri itibanyla farkli ditzeylerde
gerseklesmesi sonucu getiri egrisinin egiminin ve/veya seklinin degismesinden derrry•
,..
getiri egrisi riski,
.
1.1
•
Vade ve yeniden fiyatlama dönemleri benzer Etzellikler gösteren aktif !Ye ilia
spat
kalemleri ile faize duyarli bilanso dist kalemlere uygulanan faiz oranlanrim
zamanlarda ve/veya farkli tutarlarda degismesi sonucu spreadlerin de degis&esiklofte....
'1/4thz:::
e
dogan temel risk,
'''' 4 4 • t
Kredilerin vadeden evvel (kismen / tamamen) kapatilman, sendikasyon krediler
geri sagrilmasi, vadesiz y e vadeli mevduatm sekilmesi veya yenilenmesi vs. hallerde.
Banka aktif y e omit' kalemleri ile faize duyarli bilanso dist kalemlerin sözlesme
vadelerinden daha da farkli davrants 8zellikleri gostermesinden dogan opsiyon riski.
•
4-,
f /1444 I
I
I./
11
!
.. z........'
. th.': . ,..__
7
Likidite riski
Likidite riski, nakit aktslanndaki dengesiziik sonucu nakit çilcislannt tam olarak y e zamarunda
karsilayacak dtizeyde y e niteliklerde nakit mevcuduna veya nakit girisine sahip olmamast
sonucu Bankanin maruz kalabilecegi zarar olastligichr.
(*) Bilan5oyu olu5turan aktif hesaplardan sabit kiymetler. i5tirak y e baglt onakliklar. ayniyat me y eudu. pen
Odenmi5 giderter y e takipteki alacaklar gibi bankacilik faatiyetinin siirdartilmesi icin gereksinim duyulan. kisa
zamanda nakde döntl5me 5anst bulunmayan diger aktif nitelikli hesaplar ile Ozkaynak hesaplan dagailamayan
otarak gösterilmistir.
Operasyonel risk
Operasyonel risk. ic sOreçIerin. sistemlerin veya insan unsurunun yetersizligi gibi etkenlerden
dolayi Bankatun maruz kalabilecegi zarar olastligtchr.
Operasyonel riske esas tutar. Bankalann Sermaye Yeterliliginin OlVilmesine ye
Degertendirilmesine Yonetmelik'in 23 y e maddesi uyartnca temel gOsterge
yOntemine gore hesaplannus olup can &Mem itibanyla kullanilan operasyonel riske esas
1.592.974 Bin TL'dir (31 Arahk 2012— 1.382.814 Bin TL).
r
4
4.2. ibrawnin ieinde bulundugu sektöre Riskin riskier:
•
Piyasa riski
Piyasa Riski: altm sawn hesaplannda izlenen finansal araclara iliskin pozisyorilanu;;-nsh94?
degerinde, Ilya% hareketliligine bagh olarak meydana gelebilecek degisikliklerden
Banka'nm maruz kalabilecegi zarar olastligichr.
Sermaye Yeterliligi gercevesinde piyasa riskine esas tutar. yasal mevzuata uygun olarak
"Standart Ytintem" kullamlarak hesaplanmaktadir. Bu hesaplamada Bankanin bilanco içi v
04/14
12-
•
bilanço ells] ahm sattm hesaplartm olusturan alim sawn arnaell menkul loymet portfäyleri ile
tares' iIeniieri dikkate almmaktachr.
Dönem ieerisinde ay sonlan itibanyla hesaplanan piyasa riskine iliskin ortalama piyasa riski
tablosu
30 Eyiui 2014 itibanyla bankanin konsolide ortalama Piyasa Riskine Esas Tutart 658.475 bin
TUdir (31 Araltk 2013 itibanyla; 275.188 bin TL).
Banka, asagidaki unsurlara bag!i olarak piyasa riskine maruz kalabilmektedir:
Faiz ()rani Riski: aim satin hesaplannda izlenen Enansal araclara
pozisyonlann degerinde, faiz oram hareketliligine bagh °lank meydana gelebilecek
degisikliklerden dolayi Banka'mn maruz kalabilecegi zarar
Hisse Senedi Pozisyon Riski: alim satim hesaplannda izlenen finansal araelara
iIi kin pozisyonlann degerinde, hisse senedi tiyatlanndaki hareketlilige baglt olarak
meydana gelebilecek degisikliklerden dolayt Banka'run maruz kalabilecegi
zarar
Kur Riski: bilaneo iei ye bilanço dist hesaplarda izlenen &Wiz cinsi pozisyonlann
degerlerinde, &Wiz kurlartndaki hareketlilige bagh olarak meydana gelebilecek
degisikliklerden dolayi Banka'nm maruz kalabilecegi zarar
Sermaye Yeterliligi gereevesinde kur riskine esas tutar. yasal mevzuata uygun olaralc
"Standart Yöntem" kullantlarak hesaplanmaktachr. Bu hesaplamada Bankamn turn
&Wiz varliklan. yiiktimlültikleri y e vadeli &Paz islemleri lie anal pozisyonu dikicate
almmaktachr.
Banka'nin yabanct para cinsinden y e yabanct paraya endeksli bilanço iei ye bilanço
dist varliklan lie yabanct para y e yabanct paraya endeksli bilaneo iyi y e bilanço dist
yatimlintikler arasindaki fark "net kapalt yabanct para pozisyonu" olarak
tammlanmakta y e kur riskine baz teskil etmektedir.
Grubun clOviz pozisyonu, 30 Ey161 2014 tarihi itibanyla, 1.728.541 Bin TL'si bilanço
açtk pozisyonundan (31 Aral& 2013- 892.800 Bin TL açik pozisyon) ve 1.846.206
Bin TL'si nazim hesap kapali pozisyondan (31 Aralik 2013 - 1.008.193 Bin TL
kapalt pozisyon) olmak tizere 117.665 Bin TL net kapall pozisyondan (31 Arabic
2013 - 115.393 Bin TL net kapall pozisyon) olusmaktadm
Döviz Kuru Duyarldik Analizi Tablosu
30.09.2014
ABD Dolan Net Etki
Avro Net Etki
31.12.2013
ari\
1
/14/1,
, 4Tr
ctiL
Kar/Zarar (Bin TL)
Yabana Paranin %10
Yabana Paranin %10
Diger Kazanmasi
Deger Kaybetmesi
-11. 594
11.594
700
-700
1Car/Zarar (Bin TL)
Yabana Paranin %10
Yabanci Paranin %10
Deter Kaybetmesi
Deter Kazanmast
13
A BD Dolan Net Etki
Avro Net Etki
15.070
-4.426
31.12.2012
-15.070
4.426
1
1
Kar/Zarar (Bin TL)
Yabanci Paramn %DI
Yabanu Paranin %10
Deer Kazanmasi
Deger Kaybetmesi
251
-251
1.558
--1.558
ABD Dolan Net Etki
Avro Net Etki
Emtia Riski: emtiaya e emtiaya dayali ttirev finansal araglara iliskin pozisyonlann
degerlerinde, emtia flyatlanndaki hareketlilige bagli clank meydana gelebilecek
degisikliklerden dolayi Banka'nin maruz kalabilecegi zarar
Piyasa riski kapsamina bilango igi al= sattm hesaplannda yet alan menkul Inymetlerin
yanisira bilango dist aim satin hesaplannda yet alan tiirev enstriimanlar da dahildir.
4.3. Diger Riskier
$ekerbank T.A.$. 5411 sap!' Bankacilik Kanunu hilktimleri uyannca faaliyet göstermekte
olup aym kanun hilkilmleri uyannca BDDK'nin dilzenleme e denetimine tabidir.
Bankacilik Kanunu'nun 71'inci maddesinde sayilan durumlann gergeklesmesi halinde
Bankacilik Dtizenleme ve Denetleme Kurulu bankanin faaliyet iznini kalchrabilir ve/veya
Tasarruf Mevduati Sigorta Fonu'na devredilmesine karat verebilir. Yönetim e denetimi
Fon'a intikal eden banka hakkinda Fon haricinde tigtincti kiiIer tasafindan açiImi ttim dava
icra e iflas takipleri, mahkeme, icra ve iflas dairesi taratindan derhal Fon'a bildirilir. Fon.
yönetim e denetimi kendisine intikal eden bankadalci sigortah mevduati e sigortall kaulan
fonunu dogrudan veya Han edecegi basica bir banka araciligi ile odeyerek, mevduat e katilim
fonu sahipleri yerine bankanin dogrudan dogruya iflasini ister. Banka'nm iflasi halinde, banka
borglanma araci ihracindan kaynaklanan ana pan ve faiz borglanni Insmen veya tamamen
odemeyebilir e dolayislyla borglanma arag sahipleri faiz ve anapara alacaklannin bir
veya tamamini kaybedebilirler. Boyle bit durumda borglanma aracim alan yatmmular
alacaklanm hukuki yollara basvurarak tahsil edebilirler.
Hanka hakkmda iflas karan verilmesi halinde Fon, itlas masasina 2004 sayilt icra ve alas
Kanunu'nun (11K) 206'nel maddesinde yer alan tIctincti siradaki ttim imtiyazli alacakhlardan
Once ancak Devletin e sosyal gtivenlik kuruluslannin 6183 sayth Amine Alacaklannin
Tahsili Usulti Haldunda Kanun kapsamindaki alacaklanndan sonra gelmek tizere imtiyazh
alacakli sifatiyla istirak eder. Iflas karan verilmeyen hallerde bankamn iradi tasfiyesi, banka
genet kurul karan aranmaksizin e Ttirk Ticarct Kanunu'nun anonim sirketlerin infisah ve
tasfiyeye iliskin htiktimlerine Obi olmaksizin tasfiye kurulu tiyelerinin Fon tarafindan
atanmasi suretiyle gergeklestirilir.
Rehin e ipotek gibi ayni hak sahiplerinin hak sahib' olduklan varliklar tizerinden tahsil
206'nci maddesi uyannca kalan mal
edecekleri alacaklar odendikten sonra
asagidaki siraya uygun olarak paylastinlacaktir
alacalclan
•
( I) Birinci
2.01:
(2)ikinci sira: Aile hukukundan dogan alacaklar
(3) Elgtincii sira; (a) 6183 sayill kanun md. 21 geregi Devletin e sosyal
kuruluslannin ach gegen kanun kapsamindaki alacaklan. (b) Tasarruf Mevduati e Sigorta
Fonunun mevduat sahiplerine mevduat sigortasi nedeniyle yaptiklan ödemelerden dogan
alacaklan (Bankacilik Kanunu md. 63 e 106 geregi ) (c) Mevduat sahiplerinin mevduat
/Om
14
-
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
y
c-4-\
/
P
sigortasi kapsami chsinda kalan mevduat alacaklari (Bankacilik Kanunu md. 106 geregi ) (d)
yukanda a. b. ve c'de belirtilen alacalclardan sonra gelmek Cizere 6zel kanunlarla
hale getirilmis alacaklar
(4) Tatwit sahipleri y e imtiyazsiz diger alacalchlar.
istiralderden kaynaklanan Riskier: Sekerbank T.A.S.'nin. $eker Yatinm Menkul Degerler
A.5.. $eker Faktoring A.$.. Seker Finansal Kiralama A.S. Sekerbank (Kibris) Ltd.. Sekerbank
International Banking Unit Ltd.. Seker Mortgage Finansman A.S. ve Zahlungsdienste GmbH
der $ekerbank T.A.S. olmak iizere bagh ortakliklan bulunmaktadir. Bu finansal kuruluslann
maruz kaldigi riskier de Bankayi dolayli olarak etkilemektedir.
Aynca; deprem. yangin ve sel gibi felaketler veya ter& salcinlari gibi chs etkenler Banka
diger risk unsurlanchr.
5. IHRAccl HAKK1NDA BILGILER
5.1. thraw baklcmda genet bilgi:
5.1.1. ihraesonn ticaret unvani:
$ekerbank Tiirk Anonim $irketi
5.11. Ihrawnm kayak oldugu ticaret sicili y e sicil numaram:
throw:on;
Ticaret siciline tescil edilen merkez adresi
Blok 34330 Esentepe-Mecidiyekäydstanbul
Bilyükdere Cad. No: 171 Metrocity A-
Bag!) Bulundugu Ticaret Sicil
: Istanbul
Ticaret Sicil Numaram
: 536973
5.1.3. ihrawnin kurulus tarihi y e sfiresiz degilse. Eingörülen sures):
Sorel) Olarak Kuruldu ise Mires)
: Stiresiz
Ticaret Siciline Tescil Tarihi
:06.10.1953
5.1.4. Hiram/I») hukuki statiisfi. tabi oldugu mevzuat. 'brawn))) kuruldugu filke.
kayith merkezinin y e fill yOnetim merkezinin adresi. Internet adresi y e telefon y e fax
numaralan:
thragemin hukuki statlisil
Tab) Oldugu Yasal Mevzuat
ihrawnin Kuruldugu ülke
Merkez Adresi
: Anonim $irket
: T.C. Kanunlan
: Tiirkiye
Bilyiikdere Cad. No: 171
Metrocity A-Blok 34330
Esentepe-Mecidiyekäy-Istanbul
Telefon y e Faits Numa ratan
(Tel)
(Faks)
Internet Adresi
: 0212 319 70 00
:02123197041
: www.sekerbank.com.tr
5.1.5. thraeemm &tense gucunun degerlendirilmesi için önemli olan, ihrawya iliskin son
zamanlarda meydana gelmis olaylar hakkmda bilgi:
25.06.2014 tarihinde, 32 milyon USD y e 85,5 milyon FUR olmak tizere iki dilimden olusan
yaklasik 150 milyon USD tutannda bir yil vadeli sendikasyon kredisi imzalanmistir. Dis
ticaretin tinansmaninda kullandacak olan kredinin toplam maliyeti Libor+1,40 (Euribor+1,40)
olmustur.
• '
"4\
pvipt
/
St5
1 0.09.2014 tarihinde, toplam 750000.000 IL tutanna kadar VTMK ihrae belgesi
SPK
tarafindan onaylanmista.
1 9.11.2014 tarihinde, Avrupa !mar ve Kalkinma Bankas] (European Bank for Reconstructio
n
and Development - EBRD) ile bireysel miisterilerin y e isletmelerin enerji verimliligi ve
yenilenebilir enerji yatinmlannin desteklenmesini hedefleyen Tiirkiye Konutlarda Enerji
Verimliligi Finansman Kredisi (Turkey Residential Energy Efficiency Finance Facility TuREEFF) program] kapsammda toplamda 60 milyon USD tutarmda kredi anlasmas]
i mzalanmistir. Kredinin 12 milyon USD'Iik dilimi Temiz Teknoloji Fonu (Clean Technology
Fund - CTF) tarafindan 15 yil vade ile fonlanmis olup, 48 milyon USD'Iik dilimi EBRD'den
5 yfi vadeli olarak saglannustir.
Sekerbank uluslararas] kredi derecelendirme kuruluslan olan Fitch Ratings, Moody's ve JCR
Eurasia Rating'den derecelendirme (rating) hizmeti almalctachr. Kredi nodal-min son durumu
asagidalci gibidir.
Fitch Ratings (09.07.2014)
Uzun vadeli yerel para cinsinden notu: BBUzun vadeli yabanc] para cinsinden notu: BBKisa vadeli yerel para cinsinden notu: B
Kisa vadeli yabanci para cinsinden notu: B
Uzun vadeli ulusal notu: `A+(tur)
Moody's (03.06.2014)
Uzun vadeli yerel para cinsinden notu: A3.tr
Kisa vadeli yerel para cinsinden notu: TR-2
Yerel para cinsinden mevduat notu: Ba2
JCR Eurasia Rating (27.06.2014)
Uzun Vadeli Uluslararasi Yabanci Para Notu : BBBUzun Vadeli Uluslararasi Yerel Para Notu: BBBUzun Vadeli Ulusal Now: AA-(Trk)
Kisa Vail eli Uluslararasi Yabanci Para Notu : A-3
!Casa Vadeli Uluslararasi Yerel Para Notu: A-3
Kisa Vadeli Ulusal Notu : A - I +(Trk)
5.2. Yahrtmlar:
5.2.1. ihram bilgi dokiimaninda yer alms' gereken son finansal tablo tarihinden
itibaren yaptinus olan bashca yatirtmlara iliskin aelklama:
—01 Ekim -31 Araltk 2014 Donemine Alt Yattrunlar
IT Yazilim y e Lisans Yatirimlan
IT Donanim. Bliro Makinalan ye Diger Demirbaa Yatinmlan
5ube liizmet Binalan Tadilat Yanrimlan
TOPLAM
Tutor (TL)
17.810.412
3.231719
193.781
21.237.912
5.2.2. ihracemin ytinetim organt tarafindan gelecege yOnelik Onemli yattrunlar haklunda
ihriteelyt baglaytm olarak alman kararlar. yarmlan stiziesmeler ve diger girisimler
hakkmda bilgi:
Yoktur.
itht.)
E
l/44
/
16
5.2.3. Madde 5.2.2'de belirtilen baglapa taahhiitleri yerine getinnek 1cm gereken
finansmanin planlanan kaynaklanna iliskin bilgi:
Yoktur.
5.2.4. thraccinin borclanma aran sahiplerine karst ydkflmlfllulderini yerine
getirebilmesi kin önemli olan y e grubun herhangi bit iiyesini vukumluiuk altma sokan
veya ona haklar tamyan. olagan ticari faaliyetler disinda imza1annus elan tiim önemli
stizlesmelerin kisa özeti:
Yoktur.
6. FAAL1YETLER HAKK1NDA GENEL 131LGILER
6.1. Ana faaliyet alanlarn
6.1.1. ihracm bilgi dokiimanmda yer almast gereken finansal table dönemleri itibariyle
ana Oriinthizmet kategorilerini de ivereeek sekilde ihracm faaliyetleri haldunda bilgi:
Sekerbank T.A.$ mtisterilerine her tiirlil bankacilik faaliyeti veren Ozel sahipli banlcalar
içerisinde bulunmaktadtr. Bireysel, ticari y e kurumsal bankaalk alanlarinda faaliyet gösteren
Sekerbank.,6zelikle kilgtik y e orta olçekli isletmelere hizmet vermekte olup laedi ponfbytinUn
%43,05'i bu tor isletmelerden olusmaktadir.
Banka bireysel bankacilikta konut, tasit, kredi karti y e ihtiyaç Icredisi basta olmak tIzere cok
cesitli bireysel (Iran ganunda mtisterisine hizmet sunmakta olup Kurumsa1 y e Ticari
Bankacilik alaninda da faaliyetlerini ytinitmektedir.
30.09.2014 itibanyla bankanin net faiz gelirleri 30.09.2013 tarihine gore %I6,23. net Octet ye
komisyon gelirleri %11,90 actinism. Bankflin net kar rakami ise %13,93 dasOsle 118.671
bin TL seviyesinde gergeklesmistir.
Banka'nin 30 Eylilt 2014 ara hesap dönemine an konsade finansal tablolan y e buna iliskin
dipnotlan 10 Kasim 2014 tarihinde (htto://www.kau. govir/bildirim-soruulari/bildirimcletavi.asnx?id = 394819), 30 EyItil 2013 ara hesap dänemine iliskin konsolide finansal
tablolan da 15 Kamm 2013 tarihinde (http://www.kap.gov.tribildirim-sorgularifbildirimdetayLaspx?id = 321824) KAP'ta (www.kao.uov.tr) y e $ekerbank'in (www.sekerbank.com.tr)
Internet adreslerinde yayimlanmistir.
6.1.2. Arashrma y e ge1istirme siireci devam eden önemli nite1ikte Orlin ve hizmetleilft-t.
stiz konusu iiran y e hizmetlere iliskin arastirma y e gelistirme siirecinde gelinap
hakkmda ticari strn amga mkarmayacak nitelikte kamuya duyurulmus bilgt: ;
rJ. .\•n*4
Yoktur.
t. rA.;,?ntti,5
4 N 1.100
6.2. Bashes sektörler/pazarlan
6.2.1. Faaliyet gösterilen sektörler/pazarlar y e ihraemmn bu sektörlerdeki/pazarlardaki
yen lie avantaj ve dezavantajlan haklunda bilgi:
,140,
Banka, bankactlik sektöründe, bireysel, ticari ve kurumsal bankaolik alanlannda faaliyet
gostermektedir.
Bireysel BankactIM
$ekerbank bireysel bankaolik faaliyetleri altinda bireysel müsterilerine tiiketici kredileri,
kredili meYcluat hesatn ve kredi kartlan olarak hizmet vermektedir. $ekerbank'in bireysel
bankacilik miisterilerine
sundugu silz konusu iiriin ve hizmetler tasit kredileri, konut lcredileri,
y
nakdi krediler, me duat, kredili me y duat hesabi, cekler, yatirim hesaplan, Odeme y e tahsilat
sistemleri, kredi, Bankamatik kartlan, interaktif bankacilik imkanlan (telefon
Internet Ye mobily bankacilik dahil), Bankamatik hizmetleri, maas Odeme hizmetleri, otomatik
Odemeler, vergi e sigorta prim tahsilati ve db y iz islemlerini kapsamaktadir.
Ticari Bankaahk
Kurulusu olan I953'den bu yana ticari miisterilere destek vermeye odaklanan $ekerbank,
Pazarlama y e Satis böliimlerinden olusan Ticari Bankacilik Birimi ticari
bankacilik tir(in y e hizmetlerini miisterilerine sunmaktachr. $ekerbank milsterilerinin finansal
ihtiyaclannin tamamirn karsilamak tizere, is kredileri, kredili ticari mevduat hesaplan, taksitli
ticari krediler, ticari taslt kredileri lie KOBI'lerin bilgi y e danismanlik ihtiyaelan icin
bankacilik hizmetlerinin yarn sira sektörlere y e ihracat, inovasyon gibi Ozel konulara yönelik
paketler ile genis capli &tinier sunmaktadm
Ku rumsal Bankamlik
Sekerbank Kurumsal bankactlik faaliyetleri altmda kurumsal krediler, gayri nakdi krediler
(teminat mektuplan, garantiler y e kabuller), di s ticaret operasyonlan, proje finansmani, ttirev
&tinier y e nakit yönetimi hizmetleri de dahil olmak iizere her tilrlit kurumsal bankacilik
hizmeti sunmaktadir.
Mantaj-Dezavantajlar
Banka, kuruldugu 1953'den ben, sadece btlyilk sehideri y e bilyiik firmalan degil,
Anadolu'daki bölge y e sehirlerden gelen projeleri de Oncelikleri arasma alarak, benimsedigi
tabana yayilma odakli strateji ile sektörfinde ifigekten bagunsiz olarak tizel y e farkli bir yet
edinmistir.
V.577'si Anadolu'da bulunan 312 subesi ile gifici, esnaf ve isletmeleri en iyi
anlayan y e onlara Ozel ctizilmler sunan $ekerbank, hem yerel bankaciliktaki bilgi birikimi
hem de yaygin sube ag/ ile rekabette iinemli bin avantaj saglamalctachr.
$ekerbank'in faaliyet gästerdigi Tiirkiye'de veya bunun yarn sira dilnyada ortaya cikan
finansal istikrarsizliklar y e ekonomik dalgalanmalara bagli olarak, bankacilik sektör(intin
tamamini etkileyecek bOytikliikteki gelismelery banka için dezavantaj olusturabilmektedir.
Bunun chsinda, bankacilik sekterti icerisinde e faaliyet gösterilen pazarlarda, $ekerbanIc'a
dezavantaj olusturan veya aktanlmasi gereken bir husus bulunmamaktadm
Sekerbankm Sektördeki Yeti:
' ir\\
$ekerbank (solo, milyon TL)
Tarns Krediler Mevduat Aktifler Dzkaynaklar
2014/09
0,4_\
13.346
14.237
/4 ILI
71/7/
/1 4 f
18
^
20.532
2.249
E
. 2013/12
13.546
12.639
18.725
2.055
2012112
10.085
8.728
10.138
14.518
14.399
1.825
1.462
2011/12
9.078
Sekerbank Pazar Pay!
Tarib Krediler Mevddat Aktifier Chkaynaldar
2014/09
1,20%
1,31%
2013/12
. 2012/12
1,29%
1,25%
2011/12
1,25%
1,31%
1,06%
1,03%
1.34%
1,08%
1,06%
1,31%
1,06%
1,00%
1,18%
1,01%
Kaynak:BDDK (hap: r ebu I tsn. bddk .0 re.tr ABM VC .1 (E)401 2014,
Arabic 2013, Arabi( 2012 y e Aral& 2011 dt5nemleri all:5155410 —
Sekerbank
Törk bankacihk sektörti global piyasalarda yasanan krize ragmen, 30.09.2014 tarihi itibanyla
kredilerde gecen yilrn aym dönemine gore 196.8 milyar TL arns (%19.9) olmustur. Buna
karsflik mevduatlarda 117.4 milyarhk TI. artis (%13.0) gerseklesmistir. Ayrn d(inemde
Sekerbank'm kredileri 1.6 milyar TL anis (%12.2) gosterirken me y cluatlan ise 1.4 milyar TL
(%I 2.2) anis göstermistir.
Yine 30.09.2014 dönemindc gecen ythn ayru dänemine gäre bankamhk sektorii toplam
aktifleri 280.6 milyar TL (%17.0) ve özkaynaklari 30.3 milyar TL (%16.1) arus gostermistir.
HOB dönemler arasmda 5ekerbank'm aktifleri 2.7 milyar TL (%15,3) btlyiime gösterirken
özkaynaklanndaki bilytime 297 mil yon TL (Vol 5,2) olamk gerseklesmistir.
Kaynaki3DDK (Intnliebulten bddk ore.tr/ABMVC/7 (Eylal 2014,
Aralik 2013, Aral& 2012 y e Aralik 2011 dönemlen alinm5§15r) —
$ekerbank
CLW
Ifinfr
19
Turk hankacilik sektonintin toplam gube saps/ 30.09.2014 itibanyla gegen pin/ aym
dönemine gore 460 adet (%3.9) artarken personel say/s1 3.164 kigi (%1.5) a m/stir, aym
dönemde ATM sayisinda ise 4.024 adet (%10.4) anis olmustur. tigili dtinem araliginda
Sekerbanle in gube saps/ 28 adet (%9.9), personel saps/ 402 adet (%10.2) y e ATM saps/ 182
adet (%47.6) anis gostermigtir.
Kaynak:BDOK h bultei
cor .tr/ABMVC// (Ey101 2014,
Areal( 2013, Aralik 2012 y e Arabi( 2011 dtinemleri aim/mate) —
Sekerbank
Turk bankaellik sektörtiniin toplam tilketici kredileri 30.09.2014 itibanyla gegen plin ayrn
donemine gore 34.7 milyar TL (%14.7) artarken KOB1 kredileri 62.4 milyar TL (%24.5)
am/stir, aym dönemde kredi kartlanndaki borg bakiyesinde 6.4 milyar TL (-%6.9) azalig
olmugtur. Ilgili dönem araliginda $ekerbank'm toplam tuketici kredileri 14 milyon TL (%0.9),
1(031 kredileri 1,352 milyon TL (%29.5) artarken kredi kartlanndaki borg bakiyesi 4 milyon
TL (-%2.0) azalis olarak gergeklegmigtir.
6.3. ihragemin rekabet konumuna Riskin olarak yaptigt astklamalarm dayanage
Sektor bilgileri BankaoIlic Dtizenleme y e Denetleme Kurumunun (BDDK) aylik raporlan ye
BDDICnin Turk Bankacilik Sektoni interaktif AyIlk Bülteninin yen tab=
(Intp://ebulten.bddk.org.tr/ABMVC/) ( y en tabaninda 2014 EyMI, 2013 Aralik, 2012 Aral&
y
e 2011 Aralik dönemleri) kullandmignr.
$ekerbank T.A.$, hakkmdalci y eriler ise Kamuyu Aydmlatma Platformunda (1CAP)
(www.kap.go y .tr) yer alan finansal tablolar böltirnUnde Sekerbank T.A.Vnin. 2012/12,
2013/12 y e 2014/09 konsolide mall tablo y e dipnotlanndan hazirlanmignr.
7. GRUP HAKK1NDA BiLG1LER
7.1. ihraennin dahil oldugu grup halckmda tizet bilgi. grup sirketlerinin faaliyet
konulan. ihraepyla Man iliskileri y e ihraeemm grup ieindeki yeri:
J,13'
20
$ekerbank. 1953 yilinda seker pancan iireticisinin finansal ihtiyglarim karsilamak amaelyla
Pancar Kooperatifleri Bankasi Anonim $irketi adi altinda Eskisehiede kurulmustur. $eker
pancan Ureticlierinin. Panear Kooperatiflerindeki birikhnlerinden olusan sermaye lie
faaliyetlerine baslayan Hanka. 1956 yiltnda Ankara'ya tasmarak $ekerbank Turk Anonim
$irketi adult almistir. 1993 yihnda Ozel banka stanisil kazanmis y e 1997 plinda hisseleri
halka arz editmi$ir. Sekerbank. 2004 yilinda merkezini Istanbura tasimistir.
Sekerhank'm sermaye yapisi (30.09.2014)
Pay Adedi
Toplam
Nominal Deger
(TL)
Pay Oran]
(°A)
NY Sabinleri
Sekerbank T.A.$. Personeli Munzam
Sosyal Ciivenlik y e Vardimlayma Sand*
VW)
Samruk Kazyna Kazakistan Devitt Varlik
Font,
382.260.464,98
382.260.464,98
35,1605
219.310.353,00
219310353,00
20,1723
BTA Securities JSC
117.638.674,00
117.638 674,00
10,8205
940.137,27
940137,27
0,0865
Ilalka Arz
367.037.254,75
367.037.254,75
33,7602
Toplam
1.087.186.884,00 1.087.186.884,00
Panear Kooperatilleri
100,00
BTA Securities JSC'nin hisselerinin tamann BTA Bank JSC'ye; BTA Bank JSC hisselerinin
Y047,97'si Kazkommensbank JSC'ye, %46,50 1 si Kenes Rakishev'e aittir. Samruk — Kazyna.
13 Ekim 2008 tarihinde Samruk Devlet Varliklan Yönetimi Holdingi y e Kazina
Kallanma Fonunun birlestirilmesiyle iilke ekonomisinin
bUyUmesini saglamak y e ekonomiyi diinya piyasalannda olusan olumsuz ekonomik
kosullardan korumak icin kurulmustur. B y amgla. dilnya ekonomisindeki rekabet Odin') ye
uzun dtinemli degerliliklerini artirmak icin biinyesinde bir cok ulusal sirketi yönetmektedir.
$ekerbank T.A.$. müsterilerine her Writ) bankacilik faaliyeti veren eizel sahipli bankalar
icerisinde bulunmaktadir. Bireysel. Ticari y e Kurumsal Bankacilik alanlannda faaliyet
glisteren $ekerbank. ozelikle kilcilk ve orta olgekli isletmelere hizmet vermekte olup kredi
portlayiintin %43,05'i bu (Or isletmelerden olusmaktachr.
Bireysel bankaellikta konut. tasit. kredi Rani ve ihtiyac krcdi basta olmak itzere cok cesitli
bireysel bran gaminda miisterisine hizmet sunmakta olup Kurumsal ve Ticari Bankaellik
alatunda da faaliyetlerini yiniltmektedir. Mevduatini genis tabana yayarak kUçUk Olcekli
mevduat toplama amacini tasunaktadir. Anadolu Bankaciligina yapmis oldugu yatinmlan ye
stratejisi cergvesinde subelesmeye devam etmektedir.
Sekerbankin Tinkiye sapinda 312 subesi. 3'U Istanbul y e 8'i Anadolu'da olmak Ozere II
beige muduriugu bulunmaktadir. $ubelerinin V077'si Anadolu'da bulunmaktachr.
$ekerbank grubunda yer alan $eker Ilan = Menkul Degerler A.$., $eker Finansal Kiralama
A.$., $eker Faktoring A.5., $ekerbank International Banking Unit Ltd., $eker Mortgage
Finansman A.$., Sekerbank Kibns Ltd. ile Zahlungsdienste GmbH der $ekerbank T.A.$.
sirketleri Sekerbank T.A.$.'nin bag!' onakliklan olaralc faaliyet göstermektedir. Sekerbank
bagh ortakliklan lie yaptigt sözlesmeler kapsarrunda bu sirketlere bilgi teknolojileri,
operasyonel singlet, destek hizmetleri, hukuk y e vergi milsavirligi, iç kontrol y e risk
yonetimi, kurumsal iletisim ve maven ilikileri yönetimi, insan kaynaklan y e egitim
alanlannda danismanlik y e destek hizmeti vermektedir.
13ankactlik Kanunu limitleri dahilinde Grup, Ana Ortaklik Hanka/11n dahil oldugu risk
grubuna nakdi y e gayrinakdi kredi tahsis etmekte olup bu tutar 30.09.2014 tarihi itibanyla
Grubun toplam nakdi ve gayrinakdi man= yazde
olusturmaktadu.
c
1,2444
al;)
21
/f
<'
$ekerbankm bath ortakliklan. faaliyet konulan e istirak paylan asagidaki
gibidir.
y
Unvani
Faaliyet Konusu
istirak
Omni
Sermayesi
(Vo)
$eker Yatinm Menkul Degerler A.5.
Borsa Anted*
Hizmetleri
30.000.000 TL
99,04
$eker Faktoring A.S.
Faktoring
16.000.000 TL
99,99
$eker Finansal Kiralama A.S.
Finansal Kiralama
45.000.000 TL
54,13
$ekerbank (Kibris) Ltd
Bankaeilik
21.550.000 TL
96,11
$ekerbank International
Banking Unit Ltd.
Bankacilik
5.000.000 USA)
95,80
$eker Mortgage Finansman A.$.
Mortgage
26.000.000 TL
62,31
Zahlungsdienste GmbH Der
$ckerbank T.A.$.
Odeme Sistemleri
250.000 EURO
100.00
$eker Yatirim Menkul Degerler A.S. ($eker Yabrun)
$eker Yatirim, 125 bin TL sennaye ile Sermaye Piyasast Kurulunun 1996 yilinda alms
oldugu ilke karan geregince kurulmustur. 24 Aralik 1996 tarihinde Ticaret Siciline tescil
cdilerek 1997 yill basinda faaliyetlerine baslamistir. Sermayesi 30 milyon TL'dir. Sirket,
Sermaye Piyasasi Kurulunun BIST, V1OP e Kalchraell IslemIcr icin erdigi tam yetki
belgelerine sahiptir. Genel madarlaga Istanbul'da bulunan $eker Yatinm'in bin Ankara'da
digeri lzmiede olmak azere iki subesi bulunmaktadir. Aynca, Sekerbank lie acentelik
sözlesmesi yapilmis olup Banka'run yurt capina yayilmis 312 subesinde araci kurum-acente
i birIiginde hizmet verilmektedir. Tilrkiye genelinde seans salonu bulunan aktif 68 acentenin
yam stra turn $ekerbank subelerinden yatinm hesabi agilarak yatinm islemleri yapilmasina
olanak saglanmaktadir.
y
y
Seker Yatinm'in 30.09.2014 itibanyla Fiankamtzda 94 bin TL gayrinakdi kredi riski
bulunmakta e ayni tarih itibariyla 81.500 bin TL ters repo bakiyesi bulunmaktachr.
y
$eker Faktoring A.$. ($eker Faktoring)
Yun ici e yurt dist faktoring hizmetleri sunmalc azere 2000 yilinda kurulan $eker
Faktoring'in merkezi Istanburdadir. Ankara, Izmir, Bursa, Denizli, Kayseri, Gaziantep ye
Antalya'da toplam yedi subesi bulunmaktadir.
y
Seker Faktoring'in 30.09.2014 itibanyla Bankamizda 13.000 bin TL nakdi, 1.134
gayrinakdi kredi riski bulunmaktadir.
VT C.,.
Seker Finansal Kiralama A.S. (Seker Leasing)
\ 04
0
Her tarla finansal kiralama faaliyetinde bulunmak azere 1997 yilinda kurulan $elt'r r"ds,En
farkh sektörlerde faaliyet gösteren gok sayida sirketten olusan masted portfoytinA
1.S‘
Ankara, Bursa e izmiede Lie temsilciligi bulunan Seker Leasing'in hisseleri 21
' td
2004 tarihinden bu yana Borsa istanburda islem görmektedir.
Ana Ortaklik Banka, Seker Leasing lie finansal kiralama sözlesmelerine girmekte olup bu
sözlesmelerden dogan net finansal kiralama borclan 30 Eylal 2014 tarihi itibartyla 11.383 Bin
$eker Leasing'in 30.09.2014 itibanyla Bankamizda 1.238 bin TL gayrinakdi Icredi
é
y
rick hullinmakindir
Sekerbank (tans) Ltd.
\
22
n
41
1996 yilinda Letkosa"da bir Sekerbank istiraki olarak kurulan $ekerbank (Kibns) Ltd.
Lefkosa Merkez, Gazimagosa, Gime, Iskele y e Akdogan subeleri olmak Ozere toplam beg
sube ile ozel scrmayeli yerel bir ticari banka stattisfinde faaliyetlerini stirdiirmektedir.
$ekerbank Kibns Ltd.'nin 30.09.2014 itibanyla Bankamizda 4.956 bin TL gayrinakdi kredi
riski ve 10.503 bin TL tiirev islemi bulumnaktadm
$ekerbank International Banking Unit Ltd.
$ekerbank Offshore Ltd. unvanlyla 1994 yilinda Kuzey Kthns Turk Cumhuriyeti Lefkosa'da
kurulan bankanin unvani. 2009 yilinda $ekerbank International Banking Unit Ltd. olarak
degistirilmistir. Sekerbank International Banking Unit Ltd. kip bankaciligi alaninda
faaliyetlerini stirdihmektedir.
Sekerbank Intemational t m 30.09.2014 itibanyla Bankamizda nakdi ve gayrinakdi kredi riski
bulunmamaktadir.
$eker Mortgage Finansman A.$. ($eker Finans)
$eker Mortgage Finansman A.$. 2008 yilinda Istanbul Mortgage Finansman A.S. unvanlyla
mortgage sisteminin &tine uygun olarak fonlama yapmak y e menkul loymetlestirmeye uygun
nitelikte konut kredileri vermek iffere kurulmus, 2010 yilinda bir $ekerbank istiraki Minus ye
unvam $eker Mortgage Finansman A.$. olarak degistirilmistir. $ekerbank'm Ttirkiye
gcnclindeki yaygin sube agi y e alternatif daginm kanallan üzerinden müsterilerine
ulasmaktadir.
$eker Finans'in 30.09.2014 itibanyla Bankamizda 23.088 bin TL nakdi, 57 bin TL gayrinakdi
kredi riski ve 329.922 bin TL ttirev islemi bulunmaktadir.
Zahlungsdienste GmbH der $ekerbank T.A.$.
1973 yilindan 1998 pima kadar temsilcilik. 1998 yilmdan 2011 yilinin Haziran ayma kadar
tinansal hizmetier subesi olarak Koin'de faaliyet gösteren $ekerbank T.A.S. Köln. 2011
Haziran aymdan itibaren Zahlungsdienste GmbH der $ekerbank T.A.$. unvani ile hizmet
vermektedir. $irket, %100 $ekerbank istiraki olarak Alman yasalanna gore kurulmus olup
yalnizca finansal transfer hizmeti (havale islemleri hizmeti) vermektedir.
Grubun dahil oldugu risk grubuna iliskin islemlerin hacmi, dönem sonunda sonuclanmarrus
kredi ve mevduat iglemleri ile doneme iliskin gelir ve giderler asagida
Ortaklik Bankanin Dahil Oldugu
Istirak y e
Risk Grubu
Bin TL)
Krediler y e Diger Alacaklar
VI44MM nanuanin
Dogrudan y e Dolay!'
,
urtaxian
Nakdi
G.Nakdi
nun
Bap Ortalchklar
Nakdi
G.Nakdi
31.12.2013
12.875
654
317.083
40.751
30.09.2014
1368
13 265
354 469
40.481
54
16.894
224
Risk GrubunaDahil
surlyOlan
Diger Unsurlar
Nakdi
G.Nakdi
4,6
Ana Ortakhk Bankanin Dahil Oldugu
istirak y e Bagli Ortakfiklar
Risk Grubu
Bin TL)
Krediler y e Diger Alacaklar
31 12 2012
3 412.2013
I /1 I
%--
4I\
±
Y :(
,
Nakdi
G.Nakdi
11.378;
12.875
843
23
Dogrudan y e Dolayli
Ortaklan
Nakdi
Ci.Nakd
187.5671
317.0831
'
ñ‘
Risk Grubuna DA IL
Diger Unsurlar
r
/
Ana Ortaklik Bankanin Dahil Oldugu Risk Grubu
Onaklan
Bin TL)
0.09.2014
Mevduat
•
Mevduat Faiz Gideri
Ana Ortaklik Bankanin Dahil Oldugu Risk Grubu
100
85.684
9
8,183:
Ana Ortaklik Bankanin:
Dogrudan ve Dolayli :Risk Grubuna Dahil
Olan Diger Unsurlar
Ortaklan
1§tirak ve Bath
Ortakliklar
(Bin TL)
31.12.2013
Mevduat
1,785
193.553
20
14.288
Mevduat Faiz Gideri
Ana Onaklik Banka'nin Dahil Oldugu Risk Grubu
Ana Onaklik Bankanin
Dogrudan y e Dolayli. Risk Grubuna Dahl!
Olan Diger Unsurlar
4tirak ve Bagli
Ortakliklar
Btirak ve Bag!'
Ortakliklar
Bin TL)
31.12.2012
Mevduat
Mevduat Faiz Gideri
Ana Ortaklik Banka'nin
Risk Grubuna Dahil
Dogrudan y e Dolayli
Olan Diger Unsurlar
Ortaklan
1.152
11
82.738
4.780
7.2. ihraemnin grup ieerisindeki diger bir sirketin ya da sirketlerin faaliyetlerinden
önemli olçUde etkilenmesi durumunda bu husus hakkmda bilgi:
Yoktur.
8. EQILiM BILGtLERt
8.1. Bagansiz denetimden geemis son finansal tablo diineminden itibaren ihraeeinin
finansal durumu lie faaliyetlerinde o1umsuz bir degisiklik olmadigma Riskin beyan:
$ekerbank olarak bagimsiz denetimden gemis son finansal tablo tarihi olan 30.09.2014'ten
itibaren Bartka'nm finansal durumu y e faaliyetlerinde olumsuz bir degi§iklik olmadigint
beyan ederiz.
8.2. ihraeemm beklentilerini onemli Meade etkileyebikeek egilimler. belirsizlikler.
talepler. taahhiitler veya o1aylar hakkmda bilgiler:
Yoktur.
9. KAR TAHMINLERI VE REKLENTiLERI
9.1. thramnin kar beklentileri lie ieinde bulunulan ya da takip eden hesap dönemlerine
Riskin kar tahminleri:
,
Yoktur.
9.2. ihragemin kar tahminleri y e bek1entilerine esas teskil eden varsayamlar:
Yoktur.
9.3. Kar tahmin y e beklentilerine iliskin bagimsiz gtivenee raporu:
ird
0:<1
•
Yoktur.
9.4. Kir tahmini veya beklentilerinin. gemis finansal bi1gilerle karsilastinIabilecek
sekiIde hazIrlanchgma iligkin aelklama:
Yoktur.
10. iDARi YAP ►. YONETIM ORGANLARI VE UST DUZEY YONETICILER
10.1. thrawnfin gene! organizasyon semis':
26.01.2015 tarihi itibartyla Bankantn organizasyon yap's' aaguiaki gibidir..
r
A
i MIRRANK T I
VONET61 ItUllUtO
CaleL POYla
nun !UV
F. : Fri.
TW
_-;
re:
r
h
E IH
kt1
H
H
El
ET
H
__ :111
10.2. Mari yam:
10.2.1. ihraeenun yönetim kurulu tiyeleri hakkmda bilgi:
26.03.2014 tarihinde yapilan Gene! Kurul'da Yonetim Kurulu belirlenmis olup. Genelturul
sonrast Yönetim Kurulu Oyelerine iligkin bilgiler asagidaki gibidir.
Adt Soyach
Masan Basri GOKTAN
Viktor ROMANYUK
Corevi
Son 5 Yana
ihramda
Cstlendigi
Görevier
Yonetim Kurulu
Baskani
Yonetim Kurulu
Flaskan YardimcisiBaatmsiz Dye
-
Corn SOresi /
Kalan Corn
SOresi
3 yil / 2 Yd3 ay
3 yi/ /2 pi 3 ay
r,
1,1/
1/1/7?
25
Sermaye Pam
(TL)
(%)
537 749,98
0,04946
Genel Mild&
Yarchmcisi
Genet Moab Ow
Halls Ha)dar YILDIZ
-
-
,
Khosrow Kashani ZAMANI
Oye
-
3 yil / 2 yil 3 ay
Emin ERDEM
Nariman ZHARKINBAYEV
(lye
ciye
-
3 yil / 2 yil 3 ay
-
-
-
3 yil /2 yil 3 ay
-
Erdal BAIMAZ
Dye
-
3 yll / 2 HI 3 ay
-
.
Bald Can YESILADA
Ulf WOKURKA
Bagimsiz Dye
-
-
.
Bagimstz Dye
3 yil / 2 GI 3 ay
3 yit / 2 yil 3 ay
-
3 yil / 2 yil 3 ay
-
,
Ozeyir BAYSAL
Murat ISHMUKHAMEDOV
Bagimsiz Dye
.
o ye
.
3 HI / 2 yll 3 ay
Daniyar AMANOV
eye
_
3 yil /2 yil 3 ay
137 252,23
_
-
0.0126
-
-
.
-
YOnetim Kurulu Oyelerinin Son 5 Yilda OrtakInc di§inda Osdendigi Görevler
Yiinetim kurulu
nyelerinin ihravni
dinunla
yuruttukleri
Hasan Basri
GOKTAN
Görevi
ihragei Dtpuda Yoriittiign Gfirevler
tjeker Yinirint Menkul DeUerler A.$. Yon. Kurulu Rakkani, Seker Finansal
Yönetim
Kurulu Ba3kani Kir:llama A.S. Yon. Kurulu Btokani. Select . Faktoring A.S. Yon. Kundu
Baskam. Sekerbank International Bankin g Unit Ltd. Yonelim Rut Baskani.
SK Danube A.G. Yon Kurulu Baskam, Aletis Van= Holding A.$. Yon.
Kumla 13askam, Illus Vadi Ins.San.A.s. Yon. Kumla Baskam, Promesa
111}. Yat se Yon. A. S. Yon. Kurulu 13askani. Desmer Glivenlik
I li tTie.A.S. Yon. Kurulu Baskani, Desmer Bilgi y e letiaim Hit Tic. A.S.
Viktor ROMANYUK YOnetim
Kurulu Bgkan
Yardmen'
Halit Haydar YILDIZ '0;
MOdtir,
BTA Bank JSC YOnetici MadUr. Icra Kurulu Uyesi
ZAO "BTA Bank" Kapall Anonim Sirketi (GOrcistan)Yonetim Kurulu
Uyesi,
ZAO "BTA Bank" Kapott Anonim Sirketi (Beyaz Rusya) Yönetim Kurulu
Ba5kans,
OA° "BTA Kazan" /Se& Anonim $irketi (Rusya) Yönetim Kunilu Oyesi,
"SK Leasing" (Kazakistan) Yonetim Kurulu
ZAO "BTA Bank" Kapall Anonim $irketi (Ermenistan) YOnetim Kurulu
Baskani,
SK Leasing JSC - Yönetim Kurulu Ba3kani,
London-Almaty Sigorta Sirketi JSC - Yönetim Kurulu Oyesi
Seker Faktoring A.$. Yonetim Kurulu Oyesi, $eker Mortgage Finansman
AC
Khosrow Kashani
ZAMANI
Oye
Emin ERDEM
Nariman
ZHARKINBAYEV
eye
Erdal BATMAZ
Oye
Anulo Asian Mining 1.1d. YOnetim Kurultt BaAani.. Strbistan Kommerciala
Bank:tat Ytinetim Kurulu eyes'. I3nrusan Ntakine Caterpillar Grubu
()ye
Halil Can YE51LADA Bag'
/
,,,,,
Futbol Adaintan Derneet Denetiii. Istanbul Mfflki y eiiler Vakfi Yrinetint
y
Ulf WOKURKA Boerse. LSE e NYSE)
y
Bagimsiz Oye j Deutsche Bank AG (Deutsche
' Halyk Bank JSC (KASE e LSE). Kazakhstan Development Bank JSC -Bagumstz Oye
National Investment Corporation of NBK JSC - Bagtmsiz Gye
Kazyna Capital Management ISC - BaRimstz Gye
Uzeyir BAYSAL
I
Bapimsiz eye
Soda
San A.S. Vaunt
GI IS uvula 1$cal. Denizli Cam A.S. Y1
.
g
t $ esi. Selrak E ra Don A.$. Y'.ciirn Kurulu Garai
Murat
Oye
ISHMUKHAMEDOV
I RG Petrol hcaret A.S. Timms NItIditra
Daniyar AMANOV
BTA Bank JSC Yiinetim Kundu Baskan Daniamam.
eye
5
11CLI171 Kura
lu
Standard Sigorta A.S. Ytinetint Kumlu t . t ,t esi
10.2.2. Yiinetimde sitz sahibi elan personel haldunda bilgi:
10.3. Son 5 ydda, ihrattinin yiinetim kurulu ilyeleri ile yonetimde yetkili Wan
personelden alinan, ilgili kisiler haklunda sermaye piyasast mevzuati, 5411 say'',
Bankaalik Kanunu ve/veya Turk Ceza Kanuntinun 53 tined maddesinde belirtilen
siireler ge m's olsa bile; kasten islenen bir suttan dolayi hes yil veya daha fazla siireyle
hapis cezasina ya da zimmet, irtikap, rii$vet, lurstzlik, dolandinalik, sahtecilik, gtiveni
kötilye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karistirma, verileri yok etme veya tie
banks veya kredi kartlarmin kötilye kullandmasi, kagaktilik, vergi kata l rcefa K4
haksiz mal edinme sutlarindan dolayi Mims
in
cezai kovustur -a vtivvco
hiikiimlilliigliniin ve ortaklik illeri lie ilgili olarak taraf olunan dava ko us, Ifi4ku4 1
uyustnazlik vc/veya kesinlesmis hiiktim bulunup bulunmadigina dair bilgi:
.ti ‘‘....72.1"
Yonetim Kurulu (iyeleri (Hasan Basri GOKTAN, Viktor ROMANYDK,
ill-P4yattli' O.
YILDIZ. Khosrow Kashani ZAMANI, Emin ERDEM, Nariman ZHARKINBA Vila
BATMAZ, Halil Can YESILADA, Murat ISHMUKHAMEDOV, Ulf WOKURKA, Datnyar
AMANOV y e Ozeyir BAYSAL) y e list yönetimde bulunan ki§iler (Orhan KARAKAS,
Uetin AYDIN, A.Yileel AKBULUT, Ramazan KARADEMIR, S.Zeki ONDER, Nejat
r
/
27
I 14/1 A r
/
i
r
s
‘‘
-
k
,
,
‘.
,
if ,
B1LGINER, Selim Göray GELIK, Feyza ONEN, Fatin Rush' KARAKAS, Nihat
BOYOKBOZKOYUN, Gökhan ERTORK. Ahmet 1LER1GELEN ve SERDAR)
hakkinda sermaye piyasam mevzuatl, 5411 sayill Bankaellik Kanunu ve/veya 'Dirk Ceza
Kanununun 53 tincil maddesinde belirtilen siireler gesmis olsa bile; kasten islenen bir s wan
dolayi besyil veya daha fazla stireyle hapis cezasina ya da zimmet, inikap, rilsvet, hirstzlik,
sahtecilik, giiveni köttiye kullanma, hileli itlas, ihaleye fesat kanstirma, verileri
yok etme veya degistimie, banka veya kredi kartlannin köttiye kullandmast, kasakcilik, vergi
kasaksiligi veya haksiz mal edinme suclanndan dolayi almmis cezai kovusturma ve/veya
hokiimItikigrintin ve ortakhk isleri ile ilgihi olarak taraf olunan dava konusu hukuki
uyusmazlik ve/veya kesinlesmis hilktim bulumnamaktadir.
Bankarmz Yrinetim Kurulu Baskani Hasan Basri Goktan lie itgili ytiz luzartici suslardan
dolayi aIinmi cezai kovusturma ve/veya hUkumlUlugun ve Banka isleri ile ilgili olarak taraf
oldugu dava konusu hukuki uyusmazlik ve/veya kesinlesmis hokum bulunmamakla birlikte;
Bankanin istiraklerinden Sekerbank International Banking Unit ile ilgili olarak taraf oldugu
iki dava ile banka ve istirakleri He ilgili olmayan vakif davasi bulunmaktachr.
10.4. Vonetim kurulu Oyeleri ile yönetimde söz sahibi personelin ihravgaya harp
görevleri lie sahsi elkarlari veya diger gtirevleri arasmda bulunan °Iasi vicar çatismalan
haklunda bilgi:
Yönetim Kurulu Cycler' lie yönetimde soz sahibi kii1erin ahsi menfaatleri veya diger
görevleri arasinda hisbir fiili veya potansiyel menfaat satismasi yoktur.
11. VONETIM KURULU UVGULAMALARI
11.1. ihramnin denetimden sorumlu komite iiyeleri ile diger komite iiyelerinin
soyadi y e bu komitelerin gtirev tammlari:
Denetim Komitesi:
Ada Soyadi
Görevi
Halil Can YE$11.ADA
Bagamsa Yönetim Kurulu Clyesi
Bagunsiz Yönetim Kurulu Oyes
Viktor ROMANYUK
Denetim Komitesi Görey leri: 5411 sayth Bankacilik Kanunu l nun 240nch maddesi geregi
kurulan Denetim Komitesi, Yonetim Kurulu I nca, denetim ve gozetim faaliyetlerinin yerine
gctirilme stirecinde kendisine yarchmci olmak üzere ilyeleri aramndan seseeegi, icrai görevi
bulunmayan ve Bankalann Is Sistemleri Hakkindaki Yonetmeligin 6'net maddesinde
belirtilen nitelikleri tasiyan asgari iki ilyesinden olusan komitedir.
Kurumsal Yönetim Komitesi
Ada Soyada
Ulf WOKURKA
Ilasan Basri GOKTAN
Khosrow Kashani ZAMANI
Halil Can YE$iLADA
Murat ISHMUKHAMEDOV
Görevi
Bagimsiz Yönetim Kundu Dyesi
Yönetim Kurulu B4kana. Murahhas eye
Yönetim Kurulu Oyesi
Bagamstz Yönetim Kurulu Oyesi
Yonetim Kurulu Oyesi
•
. :.
1
\\,'
,.,— n
I N.
W.I.W•Esiv—
,_ *
Kurumsal Yönetim Komitesi Görevleri:
LU J
Yonetim Kurulu eyelerinin gözetimini ve Kurumsal Yonetim proseslerini y e etkinligini
saglamak. hissedarlar ve menfaat sahiplerinin, Banka personcli isin prim sistemi ve motive
edici chizenlemeler yaparak, hak y e menfaatlerini korumak icin olusturulmustur.
(4—\,
I
4
0,
•
,
.N
I'
Kredi Komitesi
I
I
Atli Soyadi
Hasan Basri GOKTAN
Em in ERDEM
Halit Hay dar YILDIZ
Nariman ZHARKINBAYEV
I Görevi
Yönetim Kundu Baskant. Murahhas Dye
Yönetim Kurulu Murahhas Uve ..
Gene! !Mar. Ytinetim Kurulu Uyesi
Yönetim Kundu Murahhas Oyesi
Kredi Komitesi Görevleri:
Hanka . = kredi islemlerinin. olusturulan strateji y e Yonetim Kurulu'nun belirledigi limitler
cercevesinde gereeklestirilmesini saglar. Komite önerileri degerlendirir, kendi yetki sinirlan
ioinde olanlan onaylar, reddeder veya Yonetim Kurulu'na sevk eder. Aynca, kredi silree
kalitesinin gelismesi ile ilgili sistemleri görtiserek Yönetim Kurulu'na tavsiyelerde bulunur.
Aktif-Pasif Komitesi
Komite. her halm Genel Malik Baskanligmda Hazine, Mali Kontrol, Krediler, Pazarlama ye
Risk Yönetimi'nden sorumlu Gene! Modtir Verdi=Ilarimn katilmuyla toplamr.
ticret Yonetimi Komitesi
Adt Soyadi .,
Hasan Basri GOKTAN
Viktor ROMANYUK
Czeyir BAYSAL
Flalit Haydar YILDIZ
Görevi
Yönetim Kundu Baskam. Murahhas eye
Yonetim Kurulu Baskan Yarchmeisi
BaAnnsiz Yönetirn Kurulu Uyesi
Genel Width. Yönetim Kurulu Uyesi
ecret Yönetimi Komitesi Goreyleri:
Ocret Yönetimi Komitesi. BODK'nin Kurumsal Yonetim ilkelerene Riskin yonetmeliginin
altinct ilkesi kapsaminda faaliyet göstermek amact ile Bankinm (tact sistemi hakkindaki
politikalanrun y e uygulamalannin Yönetimi Kurulu altinda izlenmesi y e denetlenmesi
amaclyla kurulmustur.
11.2. ihraimmn Kurulun kurumsal yonetim ilkeleri karsismdaki durumunun
degerlendirilmesi hakkmda avdclama:
Banka, Sermaye Piyasasi Kurulu tarafindan yayinalanan kurumsal yonetim ilkelerine bagli
olup. uyulmasi zorunlu ilkelerin uygunlanmasi y e gelistirilmesine azami Ozen göstermektedir.
SPK'run belirlemis oldugu Kurumsal Yonetim ilkeleri uygulanmakta, uygulanmayan hususlar
olur ise gerekeeleri ile birlikte Kurumsal Ytinetim ilkeleri Uyum Raison:nip",
aelklanmaktadir.
Sekerbank. SPK'nin 11-17.1 sayill "Kurumsal Yönetim TebligiThin uygulanmasma yönelik
olarak yaptlan degerlendirme sonueunda; so? kenusu Tebligin S'nei maddesi kapsanunda,,
paylan Borsa Istanbul A.S., Ulusal Pazar, ikinci Ulusal Pazar y e Kurumsal \Pazarinda:
islem gören halka actIc ortakfiklann, sistemik önemlerine gore piyasa degerlen , ye Trill
dolasimdaki paylann piyasa degerleri dikkate afinarak 2015 ytti Rinde belirlenerisgrm‘plai
arasmda 3.grupta yeralmistir.
thttn://www.sek.i.icy.tr/apesthattalikbulten/disnlavbulten.asox?yil=20158ssayi=1&submenuhe
ader=null)
1/ 14t/
Sekerbank T.A.S. Kurumsal Yonetim ilkelerine uygunlugunun olgillmesi igin Sermaye
Piyasas] Kurulu tarafindan yetki verilmis airketlerden. Suslararasi kurumsal Yonetim
derecelendirme airketi 1SS Corporate Services. Inc airketi lie sözleame imzalamianr.
Bankamn 2013 yth kurumsal yönetim derecelendinne notu. Sermaye Piyasan Kurulu onayli
uluslararast derecelendirme airketi -ISS Corporate Services. Inc." (ICS) tarafindan yapilan
yilltk olagan degerlendirme siireci neticesinde 9.09 (% 90,91) olarak aciklaninty • fir. Bu
derecelendirmede SPK'nin direktifleri dogrultusunda yeni metodoloji kullandmis olup 2013
kurumsal yonetim derecelendirme notunun alt bashklar itibanyla dagilimi aaagidaki
acki Idedir:
Kurumsal Yonetim ilkeleri gereevesinde hazirlanan Kurumsal Yönetim Ilkeleri Uyum
Raporlan ye yillik Kurumsal Yonetim Derecelendirme Raporlanna
Intn://www.sekerbank.com.trivatirimci/kurumsalvonetim.isp adresindcn ulasdabilmektedir.
12. ANA PAY SAMPLERi
12.1. Son genel kurul toplantisi y e son durum itibariyle sermayedeki veya toplam oy
batik' icindeki paylan dogrudan veya dolayll olarak %5 we farlasi olan gervek we tfizel
kisiler ayn olarak gösterilmek karbyla ortakbk yaws':
()Hagan;
Ticaret Un y am
Sermaye Pay./ Oy Maki°
26.03.2014
26.01.2015
(Son genel kurul toplanti tarihi)
(Son durum)
(TL)
$ekerbank T.A.S. Personeli Munzam
Sosyal GUvenlik ve Yardimlasma
Sandidi Vakfi
(GA)
339.787.080,00
33,9787
Samruk Kazyna Kazakistan Devlet
Varlik Fonu
219.310.353,00
DTA Securities JSC
Pancar Kooperatitleri
Hallo Arz
TOPLAM
(TL)
WO
382260464,98
35,1605
21,9310
219.310.353,00
20,1723
117.638.674,00
835.677,57
11,7639
0,0836
117.638.674,00
940.137,27
10,8205
0,0865
322.428.215,43
37,7478
367.037.254,75
. ,-- 33,7602
_
1.000.000.000,00
100,00
Ortagm;
Ticaret UnvandAdi Soyach
'
,
Sermaye Pam / Oy Haklo
26.03.2014
26.01.2015
(Son genel kurul toplanh tarihi)
(Son durum)
30
f
1.087.186.884,0g
,
H'
.
100,00
„
.'
(TL)
3223.299,67
REA Bank JSC
Sarnruk Kazyna Kazakistan Devlet
Varfik Fenn
333.725.72733
(TL)
(u/A)
3,22
33,37
-
_
222.547.155,16
CFO
2043
_
! Kazkommertsbank JSC
-
-
55.784.259,21
1
,
-
55.784259,21
1 Kenes Rakishev
_
5,13
5,13
12.2. Sermayedeki veya toplam oy !thick icindeki paylan %5 y e fazIan olan gercek kisi
ortaklann birbiriyle akrabahk
Yoktur.
12.3. Sermayeyi temsil eden paylar haktunda bilgi:
12.4. thracemm yönetim hakimiyetine sahip olanlann ads. Soyadt, ticaret unvam,
yönetim hakimiyetinin kaynagi y e bu gilciin köttiye kullandmasun engellemek icin
ahnan tedbirler:
Ortagm
Ticaret Unvam
Sermayedeki Pap
Tutar (TL)
Oran (%)
Kontroltin
Kaynagi
Sekerbank T.A.$. Personali
Munzam Sosyal GOvenlik y e
Yarchmlasma Sandigt Vakfi
382.260.460,98
35,1605
Pay Sahipligi
Samtvk Kazyna Kazakistan
Devlet Varlik Fonu
219.310.353,00
20,1723
Pay Sahipligi
BTA Securities JSC
117.638.674,00
10,8205
Pay Sahipligi
Tedbirler
TTK htlkiimleri diamda
almmta bir tedbir
yoktur.
TTK hilkamleri Matilda
alrnmrs bir tedbir
Yoktur.
TT}( hilktimleri ch4inda
alinmra bir tedbir
yolctur.
Ortaklann hiçbiri SP1Cn md 26 uyannca kontrolil tek *Ina saglamamaktadir.
12.5.
ihraccunn
yfinetim
hakimiyetinde
degisiklige
ye!
acabilecek
anlasmalandfizenlemeler hakkmda bilgi:
Yoktur.
13. iHRACUININ FiNANSAL DURUMU YE FAALiYET SONUCLARI HAICKINDA
BiLGILER
13.1. thraeemm Kurulun muhasebe/finansal raporlama standartlan uyarmca
hanrlanan we ihram bilgi dokfimanunda yer alms' gereken finansal tablolan lie
bunlara iliskin bagtmsuz denetim raporlan:
ihragcl bigi dökilmaninda yer almam gereken finansal tablo dönemleri; 30.092014.
31.12.2013 Ye 31.12.2012 olup söz konusu dönemlere Riskin bag] msiz denetim raporlan ye
Bankanin finansal tablolan www.sekerbank.comdr y e www.kap.govdr intemet sitelerinde
sf rasfyla l0.11.2014.26.02.2014 y e 27.02.2013 tarihlerinde Han edilmistir.
\
) /I A y
31
191/
13.2. Darnel bilgi dokiimananda yer almast gereken finansal labia dönemlerinde
bagtmsaz denetimi gereeklestiren kuruluOann unvanlan, bagnnstz denetim OHIO ve
denetim kurulusunun/sorumlu ortak bas deneteinin degismis °Imam halinde nedenleri
hakkmda bilgi:
ihraggel bilgi döktimaninda yer alan finansal tableilann baglinsiz denetimi Akis Hagunsiz
Denetim y e Serbest Muhasebeci Mali Mtisa y irlik Anonim Sirketi tarafindan gergeklestirilmis
olup 30.09.2014. 31.12.2013 y e 31.12.2012 tarihlerinde sona eren yillik ve an hesap
dönemine iliskin bagunsiz denetim raporlarinda "OLUMLU" göri4 vennislerdir.
13.3. Son 12 ayda ihraeganan ve/veya grubun finansal durumu veya karliitgi iizerinde
önemli etkisi olmus veya izleyen dönemlerde etkili olabileeek davalar, hukuki takibatlar
ve tahkim islemleri:
nevem
naval'
Taraf
Taraf
Mahkeme Dosya No VII
Konusu
$ekerbank
T.A.$
ANB
Tekstil
Ankara 2.Asliye Hukuk
Mahkemesi 203/614
esas
MCidahalenin
men'i
$ekerbank
T.A.$
ANB
Tekstil
Ank. 13. Asliye Flukuk
M. 2013/371
Ecrimisil
Davao
Davall
Taraf
Taraf
Hazine
$ekerbank
TA5.
Adil Una!
$ekerbank
T.A.S.
.•
/4,144,
Mahkeme Dosya No Vii
Konusu
Antalya 2.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2008/28 esas
(eski) 2013/274 esas (yeni)
Alacak
Adana 1.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2012/287
Tazminat
Risk Tutan
Gelinen Mama
5.000.000-TL Devam etmektedir.
219.000-IL Devam etmektedir.
Risk Tutan
Gelinen Mama
1.060.615-IL Davanin yerel
mahkemece
yapilan
yargdamast
neticesinde alacak
davastrun reddine
karar verildi.
Yerel mahkeme
karan hazine
vekili tarafmdan
bozulmasi
amanyla temyiz
edildi. Yargitay
yerel mahketne
karannin
bozulmasma karar
vermistir. Karar
dilzeltme istemi
de
reddedildiginden
dava yeni esas
nurnarast
(2013/274)
ahmsnr. Dava
devam etmektedir.
1.000.000-IL Dava, Bankamm
actsmdan husumet
yönünden
reddedilmis olup,
davact vekilince
temyiz
edildiginden dosya
Yaruttay'dadtr.
$ekerbank
$ekerbank
T.A.$.
Personeli
Sosyal
Sig.Sandigi
Vakfi
$Ukran Ktise
Istanbul 20.Asliye Hukuk
Mahkemesi 2012/476 esas
Alacak
Dava devam
etmektedir.
31500.000-TL Davalar sulh it
sonuclannu5nr.
$i51i 3. Asliye Hukuk
Mahkemesi 2007/511
Istanbul 5.Asliye Hukuk
Mahkemesi 2012:317
$ekerbank
Ankara 9.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2009/189 esas
(eski)
Alacak
5.000.000-TL
Devam etmektedir.
Ankara 10.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2011/756 esas
(yeni)
Ula5urma
BakanEgr
$ekerbank
T.A.$.
Istanbul Kartal 4.Asliye
Hukuk Mahkemesi 2011/473
esas
Kamula5firma
Liberty
Sigorta
$ekerbank
T.A.S.
Istanbul 28.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2011/87 esas -
Tazminat
Istanbul 7. Asliye Ticaret
Mahkemesi 2008/497
$ekerbank
T.A.$.
Istanbul 35.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2012/182 esas
Menutespit
Metro Gross
Market
$ekerbank
T.A.$.
Istanbul 40.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2011/8 esas
Alacak
Dönhm
In5aatiAdil
Cnal
$ekerbank
Adana 3.Asliye Ticaret
Mahkemesi 2012/305 esas
Itirazni iptali
Ciani Var
$ekerbank
T.A.$.
Seydr5ehir Asliye Hukuk
Mahkemesi 2012:300
Alacak
Cemal Cagala
$ekerbank
T.A.S.
Istanbul Asliye Ticaret
Mahkemesi 2014/171E.
Nispi Harem
Belidenmesi
Talebi
/' /
1.016.000-TL
(ract])
Bulutlar Di5
Ticaret
1/441/71
I.161.189,37-TL Dosya temyiz
edilmi5 y e halen
Yargitay'dadinDav
a devam
etmektedir.
Davali oldugumuz
sozkonusu dava,
Once dava 5artr
eksikliginden
reddedilmi5 ol up,
davaci vekilince
temyiz edilmi5 ye
Yargitay karari
bozmu5tur. Yeni
durusma
henttz tarafimiza
teblig
Dava
devam etmektedir.
Davah oldugumuz
sOzkonusu dava,
davaci vekili son
celseye katilmadigi
ve st1resi icinde
davasint
yenilemedigi
davantn acilmarni5
sayilmasina karar
verildi.
Bilirki5i raporu
2.213.515-IL
Hanka chine
celmi5tir Davy
devam etmektedir
raporu
7.610.190,68-Th
beklenmektedir.
Devam etmektedir.
1.300.000-IL
1.302.116.90-IL
20.000.000-IL
Zarann tespiti Kin
hesap bilirkisine
gänderilmi5tirDava
devam etmektedir
Davaci tarafindan
dava harct
yatirilmamt5
oldugundan dava
kalchrtImastna
karat verilmistir.
Dava devani
Tulip Oztitrk
I Sekerbank
I Istanbul 6. Asliye Ticaret
I Alacak
I 5. 30.985,76-IL
13.4. Son finansal tablo tarihinden sonra meydana ge1en, ihraceman ve/veya grubun
finansal durumu veya ticari konumu iizerinde etkili olabilecek önemli degisiklikler
(firetim, sans, stoklar, siparisler, maliyet y e sans fiyatlan haklundaki gelismeIeri de
icermelidir):
Yönetim KuruIumuzun 10.07.2014 tarihli karan lie Bankamizin iidenmis 1.087.186.884
TL'Iik sermayesinin 1.167.186.884 TL'ye gikanlmasina. bunun 4.261.304,11 TL'sinin istirak
ve gayrimenkul sans karindan. 4.263.471,37 TL'sinin hisse senedi ihrac primlerinden.
16.475.224,52 TL'sinin olagantistii yedeklerden olmak üzere 25.000.000 TL'sinin (%2,29951)
ic kaynaklardan y e 55.000.000 TL'sinin (%5,05893) nakden olmak üzere toplam 80.000.000
TL (%7,35844) artinlmasma karar verilmi§tir. SPK'ya basvuru gerceklestirilmis olup srirec
halen devam emektedir.
14. DiCER BiLG1LER
14.1. Sermaye hakkanda bilgiler
cdcanlmas Sermaye
: 1.087.186.884 TL
14.2. Kay ath sermaye tavan a:
Kayak Sermaye Tanana
•
: I 250.000 000 TL
14.3. Esas sti g lesme y e ic yonergeye iIi kin önemli bilgiler:
Tek bir metin haline getirilmis esas sözlesme Banka intemet sitesi www.sekerbank.com.tr ye
Kamuyu Aydinlatma Platformu Internet sitesi www.kap.govrede yayinlanmistir. TTK'nun
419'uncu maddesine gore hazirlanan $ekerbank Turk Anonim $irketi Gene' Kurulunun
calisma Esas ve Usulleri Hakkinda ie li tinerge 21.03.2013 tarihli Olagan Genet Kurul'da
kabul edilerek 04.04.2013 tarihinde tescil edilmi$tir. Genel Kurul ic Winergesi Bankainin
internet sitesi (http://www.sekerbank.comithiles/yatirimci/Sekerbank-Genel-Kurul-icyonerge.pdf) y e KAP'ta (wvvw.kap.govir) yayinlanmisur.
14.4. Esas sözlegmenin ilgili maddesinin referans verilmesi suretiyle ihracenon amay ye
faaliyetleri:
Bankanin amac y e faaliyetleri esas sözlesmenin 4. maddesinde yeraldigi üzere. yOriirlificteki
inevzuat uyannca bankacilik alarunda ve bankalara tarnnan diger alanlarda faaliyette
bulunmaktir.
143. Sermayeyi temsil eden paylann herhangi bir borsada islem görtip görmedigi
hakkinda bilgi:
Sermayeyi temsil eden paylann %33,76s1 Tiirkiye'de Borsa Istanbul Ulusal Pazarda islem
görmektedir. Sermayeyi temsil eden paylar yurt disinda herhangi bir borsada islem
görmemektedir.
34
15. ONEMLI SOZLE$MELER
Yoktur.
16. UZMAN RAPORLARI VE CCONCI1 KISILERDEN ALINAN BILGILER
Ihraçci bilgi dakiimaninda sektör hakkinda yeralan bilgiler Bankacilik Dtizenleme ye
Denetleme Kurumu (BDDK) taratindan yayinlanan sektör verileri kullanilarak hazirlanmtstir.
$ekerbank, bildigi veya ilgili tictincti sahsin yayinladigi bilgilerden kanaat getirebildigi
kadanyla. aciklanan bilgileri yanlis veya yarultici hale getirecek herhangi bir eksikligin
bulunmadigini beyan eder. Banka aynca Fitch Ratings, Moody's ve JCR Eurasia Rating
tarafindan belirlenen derecelendirme notlarim aynen alchgan kabul eder.
tlgili UçilncU kisilere asagiclaki internet adreslerinden
•
•
•
•
•
•
•
•
Bankacilik Dtizenleme y e Denetleme Kurumu: www.bddk.oruir
Fitch Ratings: www.fitehratings.com
JCR Eurasia Rating: wwwjcrer.com.tr
Moody's : www.moodys.com
Kamuyu Aydmlatma Platformu: www.kan.gov.tr
$ekerbank T.A.$. 30 Eyltil 2014 Ara Hesap Dönemine Alt Finansal Tablolar ye
Bagtinsiz Denetim Raporu (http://www.kaavov.tr/bildirim-sorRularifbildirimdetavi.asoVid = 3948 1 9)
$ekerbank T.A.S. 31 Aral& 2013 Ara Ilesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ve
Bagimsiz Denetim Raporu (1.tp:/ / www.kap.govir/bildirim-soraularifbildirimdetavjaspx?id=339013)
Sekerbank T.A.$. 31 Aralik 2012 Ara Hesap Dönemine Ait Finansal Tablolar ye
Baglinsiz Denetim Raporu (httn://www.kap.goviribildirim-sorgulari/bildirimdetavi.aspx?id=262490 )
17. INCELEMEYE ACIK BELGELER
Asagiclaki beIgeler Biiyiikdere Cad. No: 171 Metrocity A-Wok 34330 EsentepeMecidiyektiy-Istanbul adresindeki ihraccinin merkezi ve basvuru yerleri ile ihraecinin
internet sitesi (www.sekerbank.com.tr ) ile Kamuyu Aydinlatma Platformunda (KAP)
(www.karutovir) tasarruf sahiplerinin incelemesine açik tutulmaktadtr:
I) ihraeel bilgi doktimaninda yer alan bilgilerin dayanagnu olusturan her turlu rapor ya da
beige ile degerleme y e &lister (degerleme. uzman. faaliyet ve bagimstz denetim raporlan lie
yetkili kuruluslarca hazirlanan raporlar. esas sözlesme. vb.)
2) ihraceinin ihram bilgi dokiimaninda yer almasi gereken finansal tablolan
18. EKLER
Yoktur.
1/en7
35

Benzer belgeler

Şeker Faktoring A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı

Şeker Faktoring A.Ş. İhraççı Bilgi Dokümanı edilememesi veya edilemeyeceginin aalcca belli olmasi halinde; halka an edenler, ihraca aractlik eden lider yetkili kurulus, varsa garantör e ihracamn yönetim kurulu nyeleri kusurlanna ve durumun g...

Detaylı