Adιm 2 - netgear

Transkript

Adιm 2 - netgear
$GÕP
$GÕP
.XUXOXP.ÕODYX]X
6DUÕ(WKHUQHWNDEORVXQXQELU
XFXQXPRGHPLQL]HYHGL÷HU
XFXQX\|QOHQGLULFLQL]GHNLøQWHUQHW
ED÷ODQWÕQRNWDVÕQDED÷OD\ÕQ
0RGHPLQL]LNDSDWPDNLoLQ
ILúLSUL]GHQoÕNDUÕQ
N300 Kablosuz Yönlendirici
WNR2000v4
$GÕP
0RGHPLQL]LSUL]HWDNÕQYHDoÕQ
0RGHPLQL]DoÕOÕQFD\DNDGDU
\DNODúÕNGDNLNDEHNOH\LQ
0RGHPLQL]LQSLO\HGHNOHPHVL
YDUVDPRGHPLQL]LJoND\QD÷ÕQD
ED÷ODPDGDQ|QFHSLOLoÕNDUÕS
\HQLGHQ\HUOHúWLULQ
3DNHWøoHUL÷L
'6/
YH\D.DEOR
øQWHUQHW
GDKLOGH÷LO
/DSWRSRU'HVNWRS
&RPSXWHU
Modem
1.DEORVX]<|QOHQGLULFL
1.DEORVX]<|QOHQGLULFL
$GÕP
*oED÷GDúWÕUÕFÕVÕQÕ\|QOHQGLULFL\H
ED÷OD\ÕQYHELUSUL]HWDNÕQ.DEORVX]
/('
LVDELWELUúHNLOGHPDYLUHQNWH
\DQÕQFD\DNDGDUEHNOH\LQ
(WKHUQHWNDEORVX
*oED÷GDúWÕUÕFÕVÕ
/('
OHULQKLoELUL\DQPD]VD*o$oPD.DSDWPD
G÷PHVLQLQDoÕNNRQXPXQGDEDVÕOÕROGX÷XQGDQ
HPLQROXQ
$GÕP
$GÕP
<|QOHQGLULFL\LELOJLVD\DUÕQÕ]D
ED÷OD\ÕQ
%LUWDUD\ÕFÕDoÕQ
.DEOROXED÷ODQWÕ\ÕEXúHPDGDJ|VWHULOGL÷LJLEL
NXUPDNLoLQEDúNDELU(WKHUQHWNDEORVXNXOODQÕQ
øVWH÷HED÷OÕRODUDNDOWHWLNHWWHEXOXQDQ|QFHGHQ
D\DUODQPÕúNDEORVX]JYHQOLND\DUODUÕQÕ
NXOODQDUDNNDEORVX]ED÷ODQWÕNXUXQ
:HEVD\IDVÕJ|UQWOHQPH]VH
WDUD\ÕFÕ\ÕNDSDWÕS\HQLGHQ
DoÕQYHDGUHVoXEX÷XQD
KWWSURXWHUORJLQQHW\D]ÕQ
YH\DEXNXUXOXPNÕODYX]XQXQ
DUNDVÕQGDNL6RUXQ*LGHUPH
E|OPQHEDNÕQ
Önceden Ayarlanmış Kablosuz Güvenliği
Bu ürünün benzersiz bir Wi-Fi ağ adı (SSID) ve ağ anahtarı (parola) vardır.
Varsayılan SSID ve ağ anahtarı (parola), kablosuz güvenliğinizi korumak ve en üst
düzeye çıkarmak amacıyla her aygıt için benzersiz bir şekilde oluşturulur (seri
numarası gibi). Bu bilgi, ürünün altındaki etikette bulunur.
NETGEAR, önceden ayarlanmış Wi-Fi ağ adını (SSID) ve ağ anahtarını (parola)
değiştirmemenizi önerir. Ayarları değiştirirseniz, ürünün altındaki bilgiler geçerli
olmaz.
Kablosuz Aygıtları Yönlendiricinize Bağlama
Sorun Giderme
Kablosuz bilgisayarları ve diğer aygıtları kablosuz ağınıza eklemek için el ile
kurulum veya Wi-Fi Korumalı Kurulumu (WPS) yöntemini seçin.
Tarayıcı, Web sayfasını görüntüleyemiyor.
El ile Kurulum Yöntemi
•
1. Yönlendiricinize bağlamak istediğiniz kablosuz aygıttaki (iPhone, dizüstü veya
masaüstü bilgisayar, oyun aygıtı) kablosuz bağlantılarını yöneten yardımcı
programı açın. Bu yardımcı program, alanınızdaki tüm kablosuz ağları tarar.
2. Önceden ayarlanmış NETGEAR kablosuz ağ adını (SSID) arayın ve seçin.
Önceden ayarlanmış Wi-Fi ağ adı (SSID), yönlendiricinin altındaki ürün
etiketinde bulunur.
Wi-Fi Network Name (SSID) (Wi-Fi Ağ Adı) _________________________
Network Key (Password) (Ağ Anahtarı; Parola) _____________________
Önceden ayarlanmış kablosuz ayarlarını değiştirirseniz, buraya kaydedin:
Wireless Network Name (SSID) (Kablosuz Ağ Adı) ____________________
Network Key (Password) (Ağ Anahtarı; Parola) _______________________
Parolanızı almanız veya güncelleştirmeniz gerekiyorsa, bir Web tarayıcısına
http://www.routerlogin.net adresini girin ve varsayılan kullanıcı adını (admin)
ve parolayı (password) kullanarak oturum açın.
Kablosuz parolanızı bulmak için Wireless Settings (Kablosuz Ayarları)
seçeneğini belirleyin.
Kasım 2012
•
•
•
Bilgisayarınızın dört LAN Ethernet bağlantı noktasından birine ya da
yönlendiriciye kablosuz olarak bağlı olduğundan emin olun.
Yönlendiricinin tam gücünde olduğundan ve kablosuz LED'inin sabit mavi
renkte yandığından emin olun.
Tarayıcının önceki sayfayı önbelleğine almadığından emin olmak için tarayıcıyı
kapatıp yeniden açın.
http://routerlogin.net adresine gidin.
Bilgisayar statik ya da sabit IP adresine ayarlıysa (pek yaygın durum değildir),
yönlendiriciden otomatik olarak bir IP adresi almaya değiştirin.
3.
Cihazınızı kurduktan sonra, ürününüzün etiketindeki seri numarayı bulun ve
https://my.netgear.com adresinde ürününüzü kaydetmek için kullanın. NETGEAR
telefon desteğini kullanabilmeniz için ürününüzü kaydettirmelisiniz. NETGEAR,
ürününüzün NETGEAR web sitesi aracılığıyla kaydettirilmesini önerir. Ürün
güncellemeleri ve web desteği için http://support.netgear.com adresini ziyaret
edin.
WPS Yöntemi
Yönlendiriciniz için ücretsiz Canlı Ebeveyn Denetimleri merkezileştirilmiş Internet
sitesi filtreleme yazılımını şu adresten indirin: http://www.netgear.com/lpc.
Kablosuz aygıtınız WPS (Wi-Fi Korumalı Kurulumu) yöntemini destekliyorsa
(NETGEAR, bu yönteme Push 'N' Connect (Bas ve Bağlan) adını vermektedir),
bir parola girmek yerine yönlendiricideki WPS düğmesine basmanız istenebilir.
Bu durumda:
Trafik Ölçme, Misafir Erişimi ve diğer ek özellikler için http://www.routerlogin.net
adresinden yönlendiricinizde oturum açın.
Not: Kurulum işlemi sırasında ağınızın adını değiştirdiyseniz, bu ağ adını
arayın.
Yönlendiricinizdeki önceden ayarlanmış Kablosuz Ayarlarını bulun ve buraya
kaydedin:
•
Önceden ayarlanmış parolayı (veya değiştirdiyseniz, özel parolanızı) girin ve
Connect (Bağlan) düğmesini tıklayın.
4. Diğer kablosuz aygıtları eklemek için adım 1–3 arasındaki adımları yineleyin.
1. Yönlendiricinin üzerindeki WPS düğmesine
basın.
2.
WPS işlemini tamamlamak için 2 dakika içinde istemci aygıtındaki WPS
düğmesine basın veya kablosuz aygıtınızla sağlanan WPS yönergelerini
izleyin. Bunun üzerine aygıt, yönlendiricinize bağlanır.
3. Bu işlemi diğer WPS kablosuz aygıtlarını eklemek için yineleyin.
Not: WPS, WEP güvenliğini desteklemez. Bir WEP istemcisini WPS yöntemini
kullanarak ağınıza bağlamayı denerseniz, bu yöntem işe yaramaz.
Tam AB Uyumluluk Yönetmeliği için http://support.netgear.com/app/answers/detail/a_id/11621/ adresini
ziyaret edin.
Kullanım kılavuzunu çevrimiçi http://downloadcenter.netgear.com adresinden
veya ürünün kullanıcı arayüzündeki bir bağlantı yoluyla edinebilirsiniz.
NETGEAR, yalnızca resmi NETGEAR destek kaynaklarını kullanmanızı önerir.
Ücretsiz NETGEAR Genie programını indirin
Genel ağ sorunlarını otomatik olarak düzeltin
ve ev ağı bağlantılarınızı kolayca yönetin.
http://www.NETGEAR.com/genie
NETGEAR, NETGEAR logosu ve Connect with Innovation, ABD ve/veya diğer ülkelerde NETGEAR, Inc. ve/veya
bağlı kuruluşlarının ticari markaları ve/veya tescilli ticari markalarıdır. Bilgiler, bildirim yapılmaksızın
değiştirilmeye tabidir. Diğer marka ve ürün adları ilgili sahiplerinin tescilli ticari markaları ya da ticari markalarıdır.
© NETGEAR, Inc. Her hakkı saklıdır.
Yönelik tüm AB üyesi ülkeler, EFTA ülkeleri ve İsviçre'de yalnızca iç mekân kullanımı içindir.

Benzer belgeler

NETGEAR N150 Wireless Router WNR1000v3 Installation Guide

NETGEAR N150 Wireless Router WNR1000v3 Installation Guide lütfen şu adresten yönlendiricinizde oturum açın: http://routerlogin.net.

Detaylı

N150 Wireless ADSL+ Wireless Modem Router Installation

N150 Wireless ADSL+ Wireless Modem Router Installation Cihazınızın çevresinde en az 5 cm'lik bir hava alanı bulunduğundan emin olun.

Detaylı

2016 kullanıcı el kitabı

2016 kullanıcı el kitabı %X NÕODYX] DUDFÕQ GDLPL ELU SDUoDVÕ RODUDN GúQOPHOLYHDUDoLNLQFLHOGHVDWÕOGÕ÷ÕQGD \DGD\HQLVDKLEL\DGDNXOODQÕFÕVÕQDWHVOLP HGLOGL÷LQGH DUDFÕQ LoLQGH NDOPDOÕ Detaylı

Abonelik Telefon

Abonelik Telefon &R÷UDIL1XPDUD8OXVDOQXPDUDODQGÕUPDSODQÕQGDUDNDPODUÕFR÷UDILDQODPWDúÕ\DQYHúHEHNHVRQODQPD QRNWDVÕQDoD÷UÕQÕQ\|QOHQGLULOPHVLQLVD÷OD\DFDNúHNLOGH\DSÕODQGÕUÕODQQXPDUD\Õ &R÷UDIL2OPD...

Detaylı